ZARZĄDZENIE Nr 85 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 15 listopada 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 85 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 15 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 85 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 39, z 2003 r. Nr 5, poz. 18 i Nr 14, poz. 39, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 11, poz. 34 i Nr 14, poz. 51 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 2, Nr 6, poz. 24 i Nr 11, poz. 55), w załączniku "Statut Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie" wprowadza się następujące zmiany: 1) 5 otrzymuje brzmienie: " 5. Szpital Zakład działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849 i Nr 176, poz. 1240), zwanej dalej "ustawą o zakładach opieki zdrowotnej"; 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378), zwanego dalej "rozporządzeniem"; 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych"; 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej"; 6) postanowień niniejszego statutu."; 2) załącznik do statutu Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. J. Brysiewicz 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz i Nr 267, poz oraz z 2006 r. Nr 157, poz i Nr 208, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 537, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793 i Nr 133, poz. 922.

3 Załącznik do zarządzenia Nr 85 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. (poz. 61) I. Szpital: 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Ratownictwa Medycznego: 1) Dwa Zespoły Wyjazdowe Wypadkowe "W"; 2) Dwa Zespoły Wyjazdowe Wypadkowe "R"; 3) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - Piaseczno, ul. Mickiewicza 37; 4) Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" - Piaseczno, ul. Mickiewicza 37; 5) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1; 6) Pracownia Bronchoskopii. 2. Klinika Kardiologii Inwazyjnej: 1) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej; 2) Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną; 3) Pododdział Elektrofizjologii z Pracownią Elektrofizjologii i Stałej Symulacji Serca; 4) Pododdział Transplantologii; 5) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna. 3. Klinika Kardiologii Zachowawczej: 1) Pododdział Kardiologii Zachowawczej w Konstancinie; 2) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna; 3) Przykliniczna Poradnia Nadciśnieniowa; 4) Pracownia Echokardiografii; 5) Pracownia Testów Wysiłkowych; 6) Pracownia Holterowska; 7) Pracownia Elektrokardiograficzna. 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii: 1) Pododdział Transplantologii;

4 2) Stacja Dializ. 5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: - Pracownia Endoskopii. 6. Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii: 1) Dział Intensywnego Nadzoru Metabolicznego; 2) Centrum Osteoporozy; 3) Centrum Diabetologiczne: a) Poradnia Diabetologiczna, b) Poradnia Diabetologiczna dla Kobiet w Ciąży, c) Poradnia Metaboliczna, d) Poradnia Stopy Cukrzycowej; 4) Poradnia Endokrynologiczna; 5) Poradnia Schorzeń Tarczycy. 7. Klinika Neurologii: 1) Oddział Ogólnoneurologiczny; 2) Dział Intensywnej Opieki Neurologicznej; 3) Oddział Alzheimerowski; 4) Pododdział Udarowy; 5) Pracownia Elektrofizjologii; 6) Przykliniczna Poradnia Alzheimerowska; 7) Przykliniczna Poradnia Chorób Mięśni; 8) Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Padaczką; 9) Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Afazją; 10) Przykliniczna Poradnia Naczyniowa; 11) Przykliniczna Poradnia SM; 12) Przykliniczna Poradnia Bólów Głowy;

5 13) Przykliniczna Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych; 14) Przykliniczna Poradnia Neurologiczna; 15) Poradnia Psychogeriatrycznej. 8. Klinika Dermatologii: 1) Przykliniczna Poradnia Specjalistyczna; 2) Poradnia Alergii Skórnych. 9. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym: 1) Blok Operacyjny; 2) Zespół Chirurgii Naczyniowej; 3) Zespół Chirurgii Onkologicznej; 4) Zespół Torakochirurgii; 5) Zespół Chirurgii Plastycznej. 10. Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym: 1) Pododdział Transplantologii; 2) Blok Operacyjny; 3) Przykliniczna Poradnia Kardiochirurgiczna; 4) Poradnia Transplantacji Serca. 11. Klinika Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym: 1) Blok Operacyjny; 2) Przykliniczna Poradnia Neurochirurgiczna. 12. Klinika Urologii z Blokiem Operacyjnym: 1) Blok Operacyjny; 2) Przykliniczna Poradnia Urologiczna; 3) Pracownia Rozbijania Kamieni Nerkowych; 4) Pracownia Cystoskopowa. 13. Klinika Otolaryngologii z Blokiem Operacyjnym:

6 1) Blok Operacyjny; 2) Poradnia Otolaryngologiczna. 14. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 15. Klinika Onkologii, Hematologii i Chorób Wewnętrznych: 1) Oddział Dziennej Chemioterapii; 2) Specjalistyczna Poradnia Onkologii; 3) Poradnia Hematologiczna. 16. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej: 1) Blok Operacyjny; 2) Pododdział Fizjologii Noworodka; 3) Ginekologia; 4) Patologia Ciąży; 5) Oddział Położniczy rooming-in; 6) Pododdział Patologii Noworodka. 17. Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii z Poradnią Transplantacyjną: 1) Oddział Transplantologii; 2) Blok Operacyjny; 3) Poradnia Transplantacyjną. 18. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii: 1) Poradnia Hepatologiczna; 2) Poradnia WZW. 19. Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii: 1) Pododdział Rehabilitacyjny; 2) Poradnia Reumatologiczna. 20. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej: - pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej.

7 21. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie: 1) Pracownia Holter; 2) Pracownia Testów Wysiłkowych; 3) Pracownia Echokardiografii. 22. Oddział Ortopedii i Traumatologii z Blokiem Operacyjnym: - Blok Operacyjny. 23. Oddział Okulistyki z Blokiem Operacyjnym: 1) Blok Operacyjny; 2) Pracownia Angiografii i USG; 3) Pracownia Laserowa YAG; 4) Pracownia Laserowa Argon. 24. Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych. 25. Oddział Obserwacyjny: - Poradnia Internistyczna. 26. Centralna Sterylizacja. 27. Apteka Szpitalna. 28. Zakład Diagnostyki Radiologicznej: 1) Pracownia Medycyny Nuklearnej; 2) Pracownia USG; 3) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej; 4) Pracownia Tomografii Komputerowej; 5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego; 6) Pracownia Badań Naczyniowych; 7) Pododdział Terapii Izotopowej. 29. Zakład Patomorfologii: 1) Pracownia Genetyczna;

8 2) Pracownia Immunohistochemiczna; 3) Pracownia Neuropatologiczna; 4) Pracownia Cytodiagnostyczna. 30. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: 1) Pracownia Bakteriologii i Wirusologii; 2) Bank Krwi. 31. Zakład Usprawniania Leczniczego: 1) Oddział Rehabilitacji Narządów Ruchu; 2) Poradnia Rehabilitacyjna; 3) Dział (Pracownia) Fizykoterapii; 4) Dział (Pracownia) Kinezyterapii; 5) Dział (Pracownia) Kinezyterapii dla Dzieci; 6) Poradnia Leczenia Zimnem; 7) Pracownia Fizjoterapii. II. Polikliniki: 1. Poliklinika - Warszawa, ul. Wołoska 137: 1) Poradnie specjalistyczne: a) alergologiczna, - Gabinet Spirometryczny w Poradni Alergologicznej, b) audiologiczna, c) chirurgiczna, d) chirurgii plastycznej, e) endokrynologii ginekologicznej, f) ginekologiczna, g) laryngologiczna, h) naczyniowa,

9 i) nefrologiczna, j) okulistyczna, k) przeciwjaskrowa, I) ortopedyczna, m) leczenia bólu, n) gastroenterologiczna; 2) Centrum Szczepień; 3) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi; 4) Pracownia Badania Pola Widzenia; 5) Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży Polikliniki przy ul. Wołoskiej: a) Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna, b) Poradnia Preluksacyjna, c) Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci, d) Gabinet Zabiegowy. 2. Poliklinika - Warszawa, ul. Żelazna 99: 1) Poradnie specjalistyczne: a) chirurgiczna, b) dermatologiczna, c) ginekologiczna, d) kardiologiczna, e) laryngologiczna, f) neurologiczna, g) okulistyczna, h) ortopedyczna, i) pulmonologiczna; 2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej;

10 3) Pracownia Mammograficzna; 4) Pracownia USG; 5) Pracownia Elektrokardiograficzna; 6) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań; 7) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci; 8) POZ Legionowo, ul. Zegrzyńska Poliklinika - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7: 1) Poradnie specjalistyczne: a) chirurgiczna, b) chirurgii naczyniowej, c) dermatologiczna, d) endokrynologiczna, f) ginekologiczna, g) kardiologiczna, h) laryngologiczna, i) neurologiczna, j) okulistyczna, I) urologiczna; 2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej; 3) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań. 4. Poliklinika - Piaseczno, ul. Mickiewicza 39: 1) Izba Przyjęć; 2) Oddział Chorób Wewnętrzny; 3) Oddział Rehabilitacji Dziennej; 4) Poradnie specjalistyczne: a) alergologiczna,

11 b) alergologiczna dla dzieci, c) diabetologiczna, d) dermatologiczna, e) gruźlicy i chorób płuc, f) kardiologiczna, g) kardiologiczna dla dzieci, h) okulistyczna, i) okulistyczna dla dzieci. j) otolaryngologiczna, k) neurologiczna, I) neurologiczna dla dzieci, m) rehabilitacyjna, n) reumatologiczna, o) urologiczna, p) zdrowia psychicznego, q) leczenia uzależnień; 5) Pracownie: a) diagnostyki laboratoryjnej, b) diagnostyki obrazowej (USG), c) diagnostyki obrazowej (RTG), d) EKG, e) holter, f) prób wysiłkowych, g) gastroskopowa, h) kinezyterapii, i) fizykoterapii,

12 j) Pracownia Fizjoterapii, k) Gabinet Zabiegowy Pielęgniarki. 5. Poliklinika - Ciechanów, ul. Mickiewicza 8: 1) Poradnie specjalistyczne: a) chirurgiczna, b) dermatologiczna, c) diabetologiczna, d) ginekologiczna, e) kardiologiczna, f) laryngologiczna. g) neurologiczna, h) okulistyczna, i) ortopedyczna, j) urologiczna, k) reumatologiczna, I) pulmonologiczna, m) endokrynologiczna, n) endokrynologiczno-ginekologiczna, o) zdrowia psychicznego, p) psychologiczna, q) leczenia uzależnień; 2) Podstawowa Opieka Zdrowotna; 3) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci; 4) Oddział Rehabilitacji Dziennej; 5) Poradnia Badań Profilaktycznych z Pracownią Psychotechniczną; 6) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

13 7) Pracownia Analityki Ogólnej; 8) Pracownia Elektrodiagnostyki i Spirometrii; 9) Pracownia Diagnostyki Obrazowej; 10) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi; 11) Pracownia Fizjoterapii; 12) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1; 13) Poradnia Badań Profilaktycznych - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1; 14) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Płońsk, ul. Wolności 6; 15) Poradnia Badań Profilaktycznych - Płońsk, ul. Wolności 6; 16) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Mława, ul. Sienkiewicza 1; 17) Poradnia Badań Profilaktycznych - Mława, ul. Sienkiewicza 1; 18) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3; 19) Poradnia Badań Profilaktycznych - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3; 20) Ambulatorium - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27: a) Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna w Ostrołęce, b) Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna w Ostrołęce, c) Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna w Ostrołęce, d) Poradnia Ortopedyczna, e) Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna w Ostrołęce, f) Poradnia Badań Profilaktycznych, g) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Materiału do Badań Diagnostycznych, h) Punkt Szczepień. 6. Poliklinika - Płock, ul. Sportowa 2: 1) Poradnie specjalistyczne: a) chirurgiczno-ortopedyczna,

14 b) dermatologiczna, c) ginekologiczna, d) laryngologiczna, e) neurologiczna, f) okulistyczna; 2) Poradnia Badań Profilaktycznych; 3) Pracownia Usprawniania Leczniczego; 4) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi. 7. Poliklinika - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7: 1) Poradnie specjalistyczne: a) chirurgiczna, b) alergologiczna, c) dermatologiczna, d) diabetologiczna, e) endokrynologiczna, f) gastrologiczna, g) ginekologiczna, h) kardiologiczna, i) laryngologiczna, j) logopedyczna, k) nefrologiczna, I) neurologiczna, m) okulistyczna, n) urazowo-ortopedyczna, r) pulmonologiczna, s) reumatologiczna,

15 t) urologiczna, u) zdrowia psychicznego, v) nefrologiczna; 2) Stacja Dializ; 3) Poradnia Badań Profilaktycznych; 4) Pracownia Usprawniania Leczniczego; 5) Pracownia Analityki Ogólnej; 6) Pracownia RTG i USG; 7) Gabinet Zabiegowy. 8. Poliklinika - Siedlce, ul. Starowiejska 66: 1) Poradnie specjalistyczne: a) chirurgiczna, b) diabetologiczna, c) dermatologiczna, d) ginekologiczna, e) kardiologiczna, f) laryngologiczna, g) neurologiczna, h) okulistyczna, i) pulmonologiczna, j) reumatologiczna, k) urologiczna; 2) Poradnia Badań Profilaktycznych; 3) Poradnia Zdrowia Psychicznego: a) Przychodnia Psychologiczna, b) Przychodnia Psychiatryczna;

16 4) Pracownia Usprawniania Leczniczego; III. Przychodnie: 5) Pracownia Analityki Ogólnej z Punktem Pobrań Krwi; 6) Pracownia RTG; 7) Pracownia USG; 8) Gabinet Zabiegowy. 1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego - Warszawa, ul. Wołoska 137: 1) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych; 2) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci; 3) Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych; 4) Poradnia Psychologiczna dla Dzieci; 5) Poradnia Logopedyczna dla Dzieci; 6) Pracownia Psychologiczna. 2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej - Warszawa, ul. Wołoska 137: 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Wołoska 137; 2) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Warszawa, ul. Wołoska 137; 3) Ambulatorium "JARY" Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Surowieckiego 12; 4) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Żelazna 99; 5) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Warszawa, ul. Nowolipie 2; 6) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Warszawa, ul. Batorego 5; 7) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Warszawa, ul. Domaniewska 36/38; 8) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Piaseczno-Iwiczna, ul. Puławska 44; 9) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1; 10) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1; 11) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Płońsk, ul. Wolności 6;

17 12) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Płońsk, ul. Wolności 6; 13) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Mława, ul. Sienkiewicza 2; 14) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Mława, ul. Sienkiewicza 2; 15) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3; 16) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3; 17) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27; 18) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Płock, ul. Sportowa 2; 19) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Płock, ul. Sportowa 2; 20) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Siedlce, ul. Starowiejska 66; 21) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Siedlce, ul. Starowiejska 66; 22) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Mińsk Mazowiecki, ul. 1-go Maja 2; 23) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Garwolin, ul. Jagodzińska 10; 24) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Sokołów Podlaski, ul. Wolności 50; 25) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Węgrów, ul. Piłsudskiego 6; 26) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7; 27) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7; 28) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Wołoska 137; 29) Położna Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Wołoska 137; 30) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Surowieckiego 12; 31) Pielęgniarka Środowiskowa - Warszawa, ul. Żelazna 99; 32) Położna Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Żelazna 99; 33) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Nowolipie 2; 34) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7; 35) Położna Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7; 36) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Batorego 5;

18 37) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Domaniewska 36/38; 38) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Piaseczno-Iwiczna, ul. Puławska 44; 39) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Piaseczno, ul. Kościuszki 9; 40) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Ciechanów, ul. Mickiewicza 8; 41) Położna Środowiskoworodzinna - Ciechanów, ul. Mickiewicza 8; 42) Gabinet medycyny szkolnej - Ciechanów, ul. Orylska 9; 43) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3; 44) Położna Środowiskoworodzinna - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3; 45) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Płońsk, ul. Wolności 6; 46) Położna Środowiskoworodzinna - Płońsk, ul. Wolności 6; 47) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Mława, ul. Sienkiewicza 1; 48) Położna Środowiskoworodzinna - Mława, ul. Sienkiewicza 1; 49) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27; 50) Położna Środowiskoworodzinna - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27; 51) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1; 52) Położna Środowiskoworodzinna - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1; 53) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Płock, ul. Sportowa 2; 54) Położna Środowiskoworodzinna - Płock, ul. Sportowa 2; 55) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Siedlce, ul. Starowiejska 66; 56) Położna Środowiskoworodzinna - Siedlce, ul. Starowiejska 66; 57) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Mińsk Mazowiecki, ul. 1-go Maja 2; 58) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Garwolin, ul. Jagodzińska 10; 59) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Sokołów Podlaski, ul. Wolności 50; 60) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Węgrów, ul. Piłsudskiego 6; 61) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7; 62) Położna Środowiskoworodzinna - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7;

19 63) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7; 64) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, al. Niepodległości 100; 65) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, al. Niepodległości 100; 66) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. 17 Stycznia 23; 67) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. 17 Stycznia 23. IV. Poradnie służby medycyny pracy: 1. Poradnia Medycyny Pracy - Warszawa, ul. Wołoska 137; 2. Przychodnie Badań Profilaktycznych: 1) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Wołoska 137; 2) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Batorego 5; 3) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Nowolipie 2; 4) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Puławska 148/150; 5) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Żytnia 36; 6) Poradnia Badań Profilaktycznych - Legionowo, ul. Zegrzyńska 6; 7) Poradnia Badań Profilaktycznych - Piaseczno-Iwiczna, ul. Puławska 44. V. Komisje Lekarskie: 1. Okręgowa Komisja Lekarska MSWiA; 2. Wojewódzka Komisja Lekarska MSWiA.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE NR 43 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE NR 43 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 43 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 47

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 47 Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 43 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 października 2001 r.

z dnia 2 października 2001 r. Dz.Urz.MSWiA.01.11.39 2003-06-17 zm. Dz.Urz.MSWiA.2003.5.18 1 2004-01-01 zm. Dz.Urz.MSWiA.2003.14.39 1 2005-05-25 zm. Dz.Urz.MSWiA.2005.1.1 1 2005-09-21 zm. Dz.Urz.MSWiA.2005.11.34 1 2005-09-23 zm. Dz.Urz.MSWiA.2005.1.1

Bardziej szczegółowo

05 Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

05 Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Stan na 21 listopada 2017 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I identyfikator

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR 923/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4277 UCHWAŁA NR 1212/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Poradnie Specjalistyczne i Pracownie

Poradnie Specjalistyczne i Pracownie CENTRANY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Poradnie Specjalistyczne i Pracownie L.p. PORADNIE SPECJALISTYCZNE LOKALIZACJA GODZINY

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1 ul. Derdowskiego 23; Nr certyfikatu: 485478 Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu. - pracownia badań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

PORADNIE Rejestracja Ogólna do Poradni i Przychodni 890

PORADNIE Rejestracja Ogólna do Poradni i Przychodni 890 PION DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ APTEKA ZAKŁADOWA Kierownik 105 Biuro 100 Receptura/pokój socjalny 106 Ekspedycja 104 Pokój Asystentów 107 PORADNIE Rejestracja Ogólna do Poradni i Przychodni 890 DZIAŁ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 2435 UCHWAŁA NR LXXXVI/1791/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r.

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r. ANEKS NR 1 z dnia 29.06.2018 r. DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Z DNIA Działając w oparciu o zapis ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Załącznik Nr 3 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 2. Pracami Oddziału kieruje Lekarz Kierujący Oddziałem zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2017 r. Poz. 4896 UCHWAŁA NR 1616/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/161/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/161/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/161/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 kwietnia 2009 r. 438 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 80 ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4018 UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR VI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/596/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXX/596/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXX/596/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/ W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PUM w Szczecinie dokonuje się następujących zmian:

Uchwała Nr 13/ W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PUM w Szczecinie dokonuje się następujących zmian: Uchwała Nr 13/2018 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz. 3776 UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Załącznik Nr 23 ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 1. Oddział podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa. 2. Pracami Oddziału kieruje Lekarz Kierujący Oddziałem zwany dalej kierownikiem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/264/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/264/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XV/264/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakład leczniczy: Jednostka organizacyjna: 1) Komórki organizacyjne:

Zakład leczniczy: Jednostka organizacyjna: 1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Zakład leczniczy: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/951/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/951/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/951/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Nr 1. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18

Przedsiębiorstwo Nr 1. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18 Załącznik do Uchwały nr XXXI/233/2013 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 5 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Struktura organizacyjna I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa SZPITAL: Szpital Specjalistyczny 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo