Regulamin sprzedaży Voucherów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży Voucherów"

Transkrypt

1 1 Regulamin sprzedaży Voucherów Niniejszy regulamin dotyczy warunków sprzedaży Voucherów na usługi lub produkty Hotelu Bukovina (dalej: Voucher), w tym sprzedaży dokonywanej na odległość, w szczególności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia ogólne 1. Voucher na usługi Hotelu Bukovina - znak legitymacyjny uprawniający posiadacza Vouchera do jego wymiany na usługi noclegowe, gastronomiczne i usługi lub produkty w spa w Hotelu Bukovina na zasadach przewidzianych w Regulaminie realizacji Voucherów. Z ww. Regulaminem można zapoznać się w Hotelu Bukovina oraz na stronie internetowej www. hotelbukovina.pl 2. Hotel Bukovina hotel położony w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej Usługi usługi świadczone przez BTG Sp. z o.o. drogą elektroniczną, polegające na dokonywaniu czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży Voucherów (komunikacja mailowa z Klientem, prowadzenie formularza na stronie www). 4. Emitentem i sprzedawcą Voucherów jest Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod nr z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 22, Bukowina Tatrzańska, kapitał zakładowy opłacony w całości, nr NIP: Kontakt: adres Tel.: , Faks: (dalej: BTG Sp. z o.o.) 5. Zakupu Voucherów można dokonać: osobiście w Hotelu Bukovina (w recepcji), mailowo pod adresem za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zakładka Kup prezent, za pośrednictwem sklepu internetowego

2 2 Bukovina Store prowadzonego na stronie internetowej lub telefonicznie pod nr telefonu Zasady sprzedaży Voucherów za pośrednictwem sklepu internetowego Bukovina Store reguluje odrębny regulamin. 6. Złożenie przez Klienta oferty zakupu Vouchera jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu realizacji Voucherów. 7. BTG Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczyć Klientowi Voucher bez wad. 8. BTG Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego spełnienia świadczenia. Przyjmowanie i realizacja zamówień 9. Informacja o Voucherach, wraz z ich cenami, przedstawiona jest w Hotelu Bukovina oraz na stronie internetowej zakładka Kup prezent. Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 10. Skuteczność dokonanego przez Klienta zamówienia każdorazowo uzależniona jest od jego przyjęcia przez BTG Sp. z o.o. Forma oświadczenia o przyjęciu zamówienia uzależniona jest od formy dokonywania zamówienia przez Klienta (osobiście, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza internetowego). Klient, składając zamówienie (osobiście, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza internetowego), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Vouchera. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez BTG Sp. z o.o. stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku rezerwacji mailowych, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres mailowy, z którego dokonał rezerwacji.

3 3 W przypadku rezerwacji za pośrednictwem formularza internetowego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wyświetla się na stronie internetowej, podczas procesu dokonywania rezerwacji. W przypadku rezerwacji telefonicznej, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres mailowy wskazany podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej osobiście, potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w formie ustnej, przez pracownika BTG Sp. z o.o. 11. Niezależnie od postanowień wskazanych w pkt. 6, po zawarciu umowy na odległość (tj. telefonicznie lub mailowo lub za pośrednictwem formularza internetowego), BTG Sp. z o.o. przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres potwierdzenie zawarcia umowy wraz z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem realizacji Voucherów, stanowiącymi załącznik do tej wiadomości. 12. Przy sprzedaży Voucherów za pośrednictwem formularza internetowego, Vouchery są dostarczane Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, bezpośrednio po dokonaniu przez Klienta płatności, w terminie 1-2 dni w sposób i terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 13. Przy sprzedaży Voucherów mailowo lob telefonicznej Vouchery są dostarczane Klientowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na koszt hotelu lub kurierem na życzenie Klienta na koszt Klienta. Termin dostawy Vouchera uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. W przypadku dostawy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru termin wynosi do 3 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta płatności w sposób i w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. W przypadku dostawy kurierem termin wynosi do 2-3 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta płatności w sposób i w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 14. Vouchery dostarczane pocztą elektroniczną przed ich wykorzystaniem - wymagają wydrukowania przez Klienta. Celem odbioru i wydruku takiego Vouchera Klient powinien dysponować co najmniej: -dowolnym komputerem PC lub MAC -systemem operacyjny Microsoft Windows, Apple OS X

4 4 -drukarką - przeglądarką internetową - zalecane najnowsze wersje wtyczek - oprogramowaniem- zalecane Adobe Reader lub kompatybilne Ceny i płatności 15. Wszystkie przedstawione zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu - ceny Voucherów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. 16. Przedstawione ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 17. BTG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych. 18. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 19. Płatności za zakupiony Voucher należy dokonać w terminie w przypadku zamówienia za pośrednictwem formularza internetowego- bezpośrednio po wyświetleniu na stronie internetowej informacji o przyjęciu zamówienia; brak zapłaty we wskazany sposób spowoduje anulowanie zamówienia w przypadku zamówienia telefonicznego lub mailowego w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji, jednak nie później niż w okresie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, brak zapłaty we wskazanym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji w przypadku zamówienia dokonywanego osobiście bezpośrednio po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez pracownika BTG Sp. z o.o.; brak zapłaty we wskazany sposób spowoduje anulowanie zamówienia.

5 5 20. Płatności należy dokonać w następujący sposób: w przypadku zamówienia przez stronę internetową - kartą kredytową lub e-przelewem według akceptowanych metod płatności: karty (Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, Solo, Visa, Visa Electron), e-przelewy. w przypadku zamówienia telefonicznego lub mailowego - przelewem tradycyjnym na wskazany w potwierdzeniu zakupu numer konta lub poprzez wypełnienie i odesłanie podpisanego formularza obciążenia karty w przypadku zamówienia dokonywanego osobiście - kartą lub gotówką w recepcji hotelu Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość 21. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od zawartej z BTG Sp. z o.o. umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia Vouchera w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku Voucherów przesyłanych pocztą lub kurierem, lub od dnia dostarczenia Vouchera drogą elektroniczną w przypadku Voucherów wysyłanych pocztą elektroniczną. 22. Informuje się, że w przypadku wykorzystania Vouchera na usługi/produkty w Hotelu Bukovina i wykonania w pełni usługi/sprzedaży produktu za wyraźną zgodą Klienta, po spełnieniu świadczenia Klient traci prawo odstąpienia od umowy. 23. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć BTG Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 24. Klient, który odstępuje od umowy, zobowiązany jest zwrócić Voucher do BTG Sp. z o.o. Zwrot Vouchera powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany Voucher należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć wraz z dowodem zakupu na adres BTG Sp. z o.o. (w tym drogą elektroniczną w odniesieniu Voucherów dostarczonych tą drogą). Wyjaśnia się, że w odniesieniu do Voucherów odsyłanych drogą elektroniczną oznaczony indywidualnym

6 6 numerem Voucher, po odesłaniu go do BTG Sp. z o.o., zostanie anulowany i nie będzie honorowany przez BTG Sp. z o.o., nawet mimo jego uprzedniego wydrukowania. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Vouchera bez wad. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Vouchera będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 25. BTG Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Vouchera nie podlega zwrotowi obciąża Klienta 26. W przypadku odstąpienia od umowy, BTG Sp. z o.o. dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Vouchera do Klienta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. BTG Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z innymi kosztami. 27. BTG Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Vouchera z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 28. Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7 7 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8 8 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Reklamacje 29. Wszelkie zastrzeżenia co do zakupionych Voucherów Klient może zgłaszać mailowo pod adresem lub pisemnie na adres: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., Bukowina Tatrzańska, ul. Sportowa 22

9 9 Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez BTG Sp. z o.o. zgłoszenia reklamacyjnego. 30. BTG Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego spełnienia świadczenia. 31. Klient może zgłaszać również reklamacje dotyczące Usług. Takie reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., Bukowina Tatrzańska, ul. Sportowa 22 Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny Klienta, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez BTG Sp. z o.o. zgłoszenia reklamacyjnego. Dane osobowe 32. Przy składaniu zamówienia Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia zamówienia oraz realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 33. Administratorem danych osobowych jest: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod nr z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 22, kapitał zakładowy opłacony w całości, nr NIP: Przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczy następujących informacji: a) nazwisko i imiona Klienta

10 10 b) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) adres zameldowania na pobyt stały, d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c, e) adresy elektroniczne Klienta. 35. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 36. Dane osobowe przetwarzane są dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez BTG Sp. z o.o. w celach marketingowych własnych usług/produktów, jak również w innym prawnie usprawiedliwionym celu, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla jego realizacji. Marketing własnych usług /produktów polega w szczególności na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną do osób, które wyraziły na to zgodę i których dane kontaktowe zostały udostępnione BTG Sp. z o.o. podczas rezerwacji; Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu. 37. Klienci maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 38. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa. 39. W celu zapobieganiu pozyskiwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych każde stanowisko obsługi Klienta posiadam program antywirusowy z Firewall który jest codzienne aktualizowany. Dane BTG Sp. z o.o pobierane z serwera poczty na stację roboczą są szyfrowane protokołem zabezpieczenia SSL.

11 11 Ponadto do bazy danych ma dostęp przeszkolony, uprawniony personel, dostęp do programu zabezpieczony hasłem, poziom dostępu do bazy danych jest ograniczony, baza danych znajduje się w zabezpieczonym pomieszczeniu przed osobami trzecimi. Postanowienia końcowe 40. BTG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 41. BTG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 42. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 43. Klient, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności: 1) jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, 2) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

12 12 W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 45. BTG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 46. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych treści: a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub będących niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 47. Wymagania techniczne niezbędnych do zakupu Vouchera za pośrednictwem formularza internetowego : obsługiwanie przeglądarki z najnowszymi wersjami wtyczek (zalecane Firefox, Internet Explorer, Chrome) posiadanie aktywnych wtyczek: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Java, Java-niebezpieczna wtyczka!

13 13 minimalna rozdzielczość ekranu 1024/768 px 47. Wymagania techniczne niezbędne do mailowego zakupu Vouchera: posiadanie systemem operacyjny Microsoft Windows, Apple OS X obsługiwanie przeglądarki internetowej - zalecane najnowsze wersje wtyczek posiadanie oprogramowania- zalecane Adobe Reader lub kompatybilne

14 14 Załącznik nr 1 do Regulaminu. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, Bukowina Tatrzańska, fax: Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart Profamilia VOTUM S.A. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo