SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, Mikołów telefon: 032/ , fax: 032/ , strona internetowa: PN-44/ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwaną dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: Kody CPV: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli Drukowane książki, broszury, ulotki Komputery przenośne Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Pakiety oprogramowania edukacyjnego Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II. Część 1. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne Część 2. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe Miejsca dostaw dla obydwu części: Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20 Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, ul. Krakowska 30 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299 Gimnazjum nr 4 w Mikołowie, ul. Szkolna 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zamieszczono w Załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4. Oferty częściowe i podwykonawcy: Dopuszcza się częściowe składania ofert, na dowolną liczbę części zamówienia opisanych w pkt 3 siwz. 1

2 Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców. 5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Nie przewiduje się. 6. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia dla części opisanych w pkt 3 siwz:: do 21 dni od daty zawarcia umowy 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy, dotyczące części 1 i 2 zamówienia: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień; posiadanie wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy dotyczy części 1 i 2 zamówienia. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć: oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2) 9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 2

3 9.3. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 2a). Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres , pod rygorem uznania jej za nie doręczoną. Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę. Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie. Osoba upoważniona: Michał Bocheński. 11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert 13. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna składać się z : - formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) - informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. Nr 3 do siwz). Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2 do siwz) - informację o przynależności do grupy kapitałowej (zał. Nr 2a do siwz). 3

4 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana w PLN. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: Oferta PN-44/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II. Nie otwierać przed r., godz Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1, nie później niż do dnia r. do godz , w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi r. o godz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca powinien podać ceny ryczałtowe brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie dowolnych części zamówienia (każdą część należy wycenić odrębnie), o których mowa w pkt 3 siwz, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a w szczególności kosztów transportu do poszczególnych szkół gimnazjalnych. Ceny brutto oferty podane w formularzu ofertowym muszą być wyrażone z złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena dla poszczególnych części zamówienia. Punktacja każdej z części zamówienia wg wzoru: 4

5 CN x 100 =...punktów CO * wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej dla danej części CO - cena oferty badanej dla danej części Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt dla każdej z części zamówienia. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy. Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Środki ochrony prawnej odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5

6 21. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. Wszędzie, gdzie w siwz wskazano materiały i urządzenia, z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego). 6

7 FORMULARZ OFERTY PN 44/2013 Załącznik nr 1 Wykonawca Adres, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) Fax..., Telefon... Adres Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie poszczególnych części zamówienia Kody CPV: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli Drukowane książki, broszury, ulotki Komputery przenośne Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Pakiety oprogramowania edukacyjnego Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II Część 1. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne Część 2. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe za poniższe kwoty ryczałtowe: Kwota Część 1 Część 2 Brutto zł w tym należny podatek Vat 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

8 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu PN-44/2013 Załącznik nr 2 Wykonawca Kody CPV: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli Drukowane książki, broszury, ulotki Komputery przenośne Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Pakiety oprogramowania edukacyjnego Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II. Część 1. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne*) Część 2. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe*) 1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy *) Niepotrzebne skreślić

9 PN-44/2013 Załącznik nr 2a INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (*) Wykonawca Adres oświadcza, że niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej: (*) Wykonawca Adres oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej... pieczątka i podpis wykonawcy (*) Niepotrzebne wykreślić

10 PN-44/2013 Załącznik nr 3 Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Lp. Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom OŚWIADCZENIE 1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

11 UMOWA PN-44/2013 WZÓR zawarta w dniu roku w Mikołowie pomiędzy: Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: ) reprezentowaną przez: mgr inż. Adama Putkowskiego - Zastępcę Burmistrza Mikołowa zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a... NIP... REGON... zwanym dalej Wykonawcą - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty przetargowej Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, część nr. opisu przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiotowy Projekt Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej część: Opis Przedmiotu Zamówienia i oferta Wykonawcy. 4. Poszczególne części zamówienia należy dostarczyć do 4 szkół gimnazjalnych objętych projektem, znajdujących się na terenie Gminy Mikołów. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wobec osób trzecich, a w szczególności wobec uczniów.

12 2 1. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający uznaje dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w 3 ust Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości: brutto:..pln słownie:. 00/100 w tym wartość podatku VAT Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie niezmienne do końca umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczane po wykonaniu całości zamówienia, na podstawie pisemnego protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, podpisanego przez strony umowy bez zastrzeżeń. Osoba upoważniona do podpisania ze strony Zamawiającego jest wskazana w 8 ust. 1 umowy. 6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w ust. 5. Brak protokołu nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury, a jeżeli nawet taką fakturę wystawi, to czynność taka nie rodzi żadnych skutków faktycznych ani prawnych, a w szczególności nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. 7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 zostanie sporządzony w oparciu o protokoły dostaw, potwierdzające zgodność ilościową i asortymentową dostaw objętych poszczególnymi częściami zamówienia, opisanymi w siwz. Protokoły dostaw zostaną sporządzone i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron w momencie fizycznego przekazania Zamawiającemu artykułów będących przedmiotem dostawy. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do podpisania protokołów dostaw będą Dyrektorzy poszczególnych szkół lub osoby przez nich pisemnie wyznaczone. Brak obustronnie podpisanych protokołów dostaw uniemożliwia sporządzenie protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 8 Termin płatności faktury - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób: 1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie, 2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności, 2

13 3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach. Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 1) Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z opisem zakresu prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W szczególności Zamawiający odmówi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w przypadku: a) Posiadania przez Zamawiającego wiedzy, że Podwykonawca nie udźwignie ciężaru wykonania powierzonego mu zakresu zamówieniai; b) Sprzeczności pomiędzy zapisami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą a zapisami umowy lub projektu umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą. 2) Umowa o której mowa w pkt. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3) Roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia mogą być kierowane wyłącznie do Wykonawcy. 4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego bądź niezrealizowanego przez Podwykonawcę bez solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.. 5) W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca winien załączyć do faktury za wykonane prace cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę prac, niezapłaconych przez Wykonawcę. 6) Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust 5 umowy, w przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcami Dostarczone komplety pomocy dydaktycznych, sprzętów oraz instrumentów muzycznych muszą być spakowane w kartony oraz opisane numerem części zamówienia i miejsca dostawy. 3

14 2. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących ilości lub jakości przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na rachunku/fakturze. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby forma rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących realizację Projektu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i dostawie całości przedmiotu umowy, licząc w stosunku do terminu określonego w 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy, niezależnie od tego czy niezrealizowana prawidłowo w terminie została całość czy część przedmiotu umowy. b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek/wad przedmiotu umowy, zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego, w stosunku do terminu usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze swojej winy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 3. Należności z tytułu kar umownych naliczane będą od wynagrodzenia umownego tj. wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 5. Należności z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający potrąci z rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kar umownych: a) jeżeli dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz instrumenty muzyczne nie będą spełniały warunków określonych przez Zamawiającego, a Wykonawca nie dostarczy w terminie umownym materiałów zgodnych z umową, 4

15 b) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności popada w zwłokę większą niż 5 dni licząc od terminu wymienionego w 2 ust. 1. c) w stosunku do Wykonawcy ogłoszono upadłość, wszczęto postępowanie naprawcze lub otwarto likwidację, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia. 2. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się: a) ze strony Zamawiającego: koordynator projektu- Michał Bocheński b) ze strony Wykonawcy: 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 9 1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy za wyjątkiem sytuacji wymienionej w 8 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z uwzględnieniem art. 144 Prawa Zamówień Publicznych. 2) Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji, numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod ostatni adres drugiej Strony wskazany w niniejszej umowie lub późniejszym powiadomieniu uważa się za prawidłowo dostarczone. 3) Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5) Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca 5

16 Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II Część I. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne Pomoce dydaktyczne Gimnazjum nr 1 Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja Program do grafiki wektorowej: 1 sztuka, pakiet do profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki wektorowej, wszechstronne narzędzia do rysowania, profesjonalne funkcje edycji zdjęć, pakiet 15 licencji uczniowskich + 1 dla nauczyciela, format CD/DVD 2. Program do tworzenia i edycji wideo: 1 sztuka, pakiet 15 licencji uczniowskich + 1 dla nauczyciela, format CD/DVD 3. Program do grafiki wektorowej, 3D, wizualizacji: 1 sztuka, pakiet podstawowy, licencja, format CD/DVD 4. Program do grafiki wektorowej, 3D, wizualizacji: 15 sztuk, pakiet dodatkowe stanowiska, format CD/DVD 5. Program do cyfrowej obróbki zdjęć: 1 sztuka, rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, umożliwiajacy tworzenie projektów, składających się z nieograniczonej ilości warstw, masek, grafik w wysokiej rozdzielczości, łączonych ze sobą za pośrednictwem szerokiej gamy filtrów i efektów. 6. Klocki typu lego: 2 zestawy, z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów 7. Program interaktywny do Języka Angielskiego: 1 sztuka, program do nauki języka angielskiego w gimnazjum, format CD/DVD 8. Program interaktywny do Geografii: 1 sztuka, multimedialny program edukacyjny przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie, dla klas 1-3 na poziomie gimnazjum, format CD/DVD 9. Program interaktywny do Fizyki: 1 sztuka, program do nauki fizyki przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i obliczania wielkości fizycznych, dla klas 1-3 na poziomie gimnazjum, format CD/DVD 10. Program interaktywny do Chemii: 1 sztuka program do nauki chemii, zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii, dla klas 1-3 na poziomie gimnazjum, format CD/DVD 11. Program interaktywny do Przyrody nieożywionej: 1 sztuka, program do nauki nauk geograficzno-przyrodniczych w gimnazjum, przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody nieożywionej oraz ekologii, format CD/DVD 12. Ultrabook i tablet w jednym urządzeniu: 3 sztuki, przenośny komputer osobisty z ekranem dotykowym, mobilny, możliwość tworzenia i obróbki plików, grafiki, wideo, 1

17 min. procesor dwurdzeniowy, pamięć min. RAM 2GB, system operacyjny, karta graficzna, dysk twardy min. 60 GB, przekątna ekranu 11,6 cala 1366x768 pikseli, Bluetooth, USB 3.0, micro HDMI, klawiatura, oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji. 13. Laptop: 1 sztuka, Laptop z systemem operacyjnym. Procesor osiągający w teście SysMark 2007 (Preview Rating) co najmniej 200 punktów, płyta główna, pamięć RAM co najmniej 4 GB z możliwością rozbudowy, dysk twardy co najmniej 500 GB, karta graficzna umożliwiająca pokaz prezentacji multimedialnych i odtwarzania filmów, karta dźwiękowa, wbudowany napęd DVD-RAM z funkcją nagrywania i oprogramowaniem w języku polskim- co najmniej 8x, bezprzewodowa karta sieciowa (tryb pracy a/b/g/n), wyświetlacz co najmniej 15,6 calowy panel LCD z rozdzielczości co najmniej 1366x768, co najmniej 3 porty USB, wbudowany czytnik kart SD, system operacyjny umożliwiający prawidłową pracę komputera, zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami w języku polskim. Oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji, wbudowana kamera internetowa, porty wejścia/wyjścia (monitor wewnętrzny, HDMI, mikrofon, słuchawki, głośniki, line-in, modem, zasilacz sieciowy), wejście Ethernet, Bluetooth, czas pracy baterii co najmniej 2h, ochrona antywirusowa co najmniej 2 letnia licencja, mysz i torba na laptopa. Certyfikat- dokument potwierdzający zgodność notebooka z normą CE. Nie mniej niż 2 lata gwarancji na laptopa. 14. Karta pamięci: 3 sztuki, pojemność min. 32 GB, klasa - Class 10, szybkość odczytu min. 30MB/s, szybkość zapisu min.30mb/s 15. Akumulatorki do aparatu fotograficznego: 40 sztuk, pojemność 2000 mah, min cykli ładowania/rozładowania 16. Magnetofon z odtwarzaczem mp3: 1 sztuka Radio FM/AM, odtwarzacz CD z funkcją programowania odtwarzania utworów (maks. 20), funkcją powtarzania i odtwarzania przypadkowego, 2-drożny system głośników, wyświetlacz LCD, wejście audio (3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 17. Fiszki do nauki angielskiego: 10 sztuk, min słów i zwrotów (poziom średnio zaawansowany A2), min. 200 minut nagrań, program PC, format CD/DVD Pomoce dydaktyczne Gimnazjum nr 2 Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, ul. Krakowska Dyktafon: 1 sztuka dyktafon cyfrowy, wewnętrzna pamięć, sterowanie manualne 2. Aparat fotograficzny: 1 sztuka, cyfrowy, rozdzielczość efektywna (mln punktów)- min.12 Mpix, zoom optyczny min. x30, zoom cyfrowy, min. x 4, min. wbudowana pamięć 50 MB, ustawienie ostrości: ręczne i automatyczne, maks. rozdzielczość zapisu zdjęć 4608 x 3456 piksela, rodzaj lampy: wbudowana podnoszona, efekty kolorów min. 3, funkcje automatyczne wykrywanie twarzy, technologia wykrywania ruchu, nośnik: kompatybilna z aparatem karta pamięci SD/SDHC/SDXC o pojemności min. 4G, nagrywanie filmów i dźwięków, Full HD, maks. rozdzielczość nagrywanego 2

18 filmu 1920 x 1080, przekątna ekranu min. 2,7 [cal], rozdzielczość ekranu (tyś punktów) min. 270, polskie menu,, waga maks. z baterią i kartą pamięci 900 g, wyposażenie: akumulator Li-Ion, ładowarka, kabel USB, pokrywa na obiektyw, niezbędne oprogramowanie, pasek na ramię, instrukcja użytkowania aparatu w języku polskim, okres gwarancji: 12 miesięcy. 3. Mikroskop stereoskopowy: 2 sztuki, mikroskop ma posiadać: - dwuoczną stereoskopową głowicę, trzeci tor optyczny fotograficzny, - obiektyw z płynną regulacją powiększenia w zakresie przynajmniej 1x-4x (zoom), - wymienne okulary szerokokątne 10x i 20x oraz soczewkę / konwerter 2x, - halogenowe lub diodowe oświetlenie górne i dolne umożliwiające uzyskiwanie jasnych i pełnych kontrastu obrazów obserwowanych obiektów. 18. Laptop: 1 sztuka, Laptop z systemem operacyjnym. Procesor osiągający w teście SysMark 2007 (Preview Rating) co najmniej 200 punktów, płyta główna, pamięć RAM co najmniej 4 GB z możliwością rozbudowy, dysk twardy co najmniej 500 GB, karta graficzna umożliwiająca pokaz prezentacji multimedialnych i odtwarzania filmów, karta dźwiękowa, wbudowany napęd DVD-RAM z funkcją nagrywania i oprogramowaniem w języku polskim- co najmniej 8x, bezprzewodowa karta sieciowa (tryb pracy a/b/g/n), wyświetlacz co najmniej 15,6 calowy panel LCD z rozdzielczości co najmniej 1366x768, co najmniej 3 porty USB, wbudowany czytnik kart SD, system operacyjny umożliwiający prawidłową pracę komputera, zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami w języku polskim. Oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji, wbudowana kamera internetowa, porty wejścia/wyjścia (monitor wewnętrzny, HDMI, mikrofon, słuchawki, głośniki, line-in, modem, zasilacz sieciowy), wejście Ethernet, Bluetooth, czas pracy baterii co najmniej 2h, ochrona antywirusowa co najmniej 2 letnia licencja, mysz i torba na laptopa. Certyfikat- dokument potwierdzający zgodność notebooka z normą CE. Nie mniej niż 2 lata gwarancji na laptopa. 19. Netbook + napęd DVD (zewnętrzny) 1 sztuka, procesor osiągający w teście SysMark 2007 (Preview Rating) co najmniej 160 punktów, płyta główna, ekran 11,6 cala, WXGA 1366 x 768 pikseli (16:9), podświetlenie LED, pamięć RAM min. 4 GB DDR3, dysk twardy min. 500 GB, pamięć karty graficznej współdzielona z pamięcią systemową, system operacyjny umożliwiający prawidłową pracę komputera, zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami w języku polskim. Oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji,, karta bezprzewodowa Wi-Fi b/g/n, 3 złącza USB 2.0, wyjście HDMI i VGA, napęd DVD (zewnętrzny), min. 2 lata gwarancji. 20. Odtwarzacz DVD: 1 sztuka, rodzaj odtwarzanych płyt: DVD+R, DVD-Video, CD- RW, Audio CD, DVD, DVD-RW, CD, Video CD/SVCD, DVD-R, DVD+RW, CD-R, CD-MP3, dekodery dźwięku: Dolby Digital 21. Radiomagnetofon CD: 1 sztuka, radiomagnetofon z obsługą płyt CD, tunerem, złączem USB, obsługą plików MP3 i WMA, moc 8W, odtwarzanie płyt MP3/WMA- CD, CD i CD-RW, cyfrowe strojenie z pamięcią stacji, pilot zdalnego sterowania, stereofoniczne gniazdo słuchawek 22. Program do grafiki wektorowej: 1 sztuka, pakiet do profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki wektorowej, wszechstronne narzędzia do rysowania, profesjonalne 3

19 funkcje edycji zdjęć, pakiet 15 licencji uczniowskich + 1 dla nauczyciela, format CD/DVD 23. Pakiet programów biurowych: 3 zestawy lub licencja do 5 komputerów, typ oprogramowania: biurowa, kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, licencja dożywotnia, pakiet powinien zwierać m.in.: programy umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych, rachunkowych oraz prezentacji i obsługę poczty elektronicznej, bazy danych, wersja językowa : polska, możliwość downgrade. 24. Program antywirusowy: 3 zestawy lub licencja dla 5 komputerów, licencja na min.3 lata,, program ma zapewnić: pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz codziennej pracy na komputerze, chronić przed złośliwym oprogramowaniem śledzącym aktywność użytkownika online. A także chronić przed kradzieżą danych i poufnych informacji z komputera. Blokować fałszywe strony internetowe, wykradające poufne informacje (nazwy użytkownika i hasła do kont pocztowych oraz dane bankowe, karty kredytowe, itp.), blokować nośniki zewnętrze, takie jak pendrive`y, CD, DVD oraz inne dyski wymienne. 25. Program umożliwiający rozumienie ze słuchu i konwersacje: 11 sztuk, Program do nauki języka angielskiego, zawierający min. 100 filmów, nagrań i dialogów o zróżnicowanej tematyce i z udziałem min. 16 native speakerów, format CD/DVD 26. Program multimedialny ułatwiajacy znalezienie pracy: licencja na 10 stanowisk + 1, Multimedialny poradnik dla wszystkich szukających pracy, omawia wszystkie eatpy związane z szukaniem pracy: zaczynając od określenia własnych potrzeb i możliwości, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przez analizę różnych matod szukania pracy, aż do opisu efektywnego uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Wszystkie etapy zostały opracowane pod kątem praktycznego wykorzystania informacji z podaniem przykładów omówienia autentycznych sytuacji i problemów. Dodatkowo program zawiera bazę dokumentów wzorcowych z komentarzemi i przykładami autentycznych pism aplikacyjnych i zapisu autentycznych rozmów kwalifikacyjnych. 27. Program multimedialny ułatwiajacy założenie firmy: licencja na 10 stanowisk + 1, Poradnik dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą. W atrakcyjny sposób pokazuje na przykładzie gospodarstwa domowego, czym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Omawia kolejne kroki w procesie rejestracji i uruchomienia własnej firmy. Szczegółowo przedstawia konstrukcję biznesplanu oraz podaje możliwe sposoby pozyskania kapitału początkowego. Każda część kończy się testami sprawdzającymi. Do programu dołączono bazę wypełnionych dokumentów koniecznych przy zakładaniu działalności gospodarczej. 28. Program multimedialny ułatwiajacy naukę przedsiębiorczości: 1 sztuka Obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania przedsiębiorczości w szkole w formie narracji, animacji, zdjęć, ilustracji oraz symulacji. Program ma za zadanie rozwinięcie w uczniu cech osoby przedsiębiorczej, która będzie potrafiła dobrze funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej, odpowiednio oceniać swoje możliwości i umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę. 29. Program multimedialny w formie poradnika wprowadzający w tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości: licencja na 10 stanowisk + 1, Multimedialny Program przeznaczony jest do pracy na zajęciach wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, na zajęciach w ramach preorientacji zawodowej. 4

20 Pomoce dydaktyczne Gimnazjum nr 3 Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 3 im. im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka Tablet graficzny: 5 sztuk, przełączalny obszar roboczy 12 x 7,25 i 9,5 x 7,25 dla ekranu szerokiego/ekranu 4:3, nowoczesny pad z przewijaniem udostępniający funkcję przewijania w czterech, kierunkach, powiększanie/zmniejszanie, podgłaśnianie/ ściszanie i wybór szerokości pędzla, wysoka dokładność i czułość 4000 lpi dla bardzo szybko reagującego kursora, 1024 poziomy czułości na nacisk do uzyskiwania wszystkich kształtów i grubości lini, mozliwość nanoszenia odręcznych notatki/rysunki w wiadomościach , dokumentach, lub innych programach, zgodność rozpoznawania pisma, pstryknięcia piórem, cyfrowe pisanie atramentem w programach biurowych. 2. Program do tworzenia gier komputerowych: 11 sztuk, program umożliwiajacy każdemu dziecku stworzyć swoje pierwsze gry komputerowe. W programie powinny znajdować się: różne scenerie, przeciwnicy, pułapki, bronie i bonusy, czyli wszystko co potrzebne, by zaprojektować i wykonać fajną grę. Program w pełnej polskiej wersji językowej. 3. Program komputerowy do tworzenia filmów animowanych: 11 sztuk, program umożliwiajacy każdemu dziecku samodzielne tworzenie filmów animowanych. Powinien zawierać bibliotekę gotowych animowanych postaci, podkładów muzycznych oraz efektów dźwiękowych pozwalają w prosty i atrakcyjny sposób stworzyć animowaną opowieść. Program powinien umożliwiać podkładanie postaciom głosów nagranych samodzielnie przez użytkownika oraz pozwalać zgrać gotowe filmy w postaci plików, które można następnie odtwarzać na dowolnym komputerze. Program w pełnej polskiej wersji językowej. 4. System operacyjny: 12 sztuk system operacyjny z licencją wersja min. 64 Bit umożliwiający prawidłową pracę komputera w wersji min. 64 bitowej Pełna wersja edukacji z licencją, języku polskim dająca możliwość wykorzystania dowolnego systemu z pakietu oferowanego przez producenta licencji dla edukacji. 5. Mikrofon stereofoniczny: 1 sztuka, mały mikrofon typu T z wtykiem Jack 3.5 mm umożliwiający wykonywanie nagrań stereofonicznych, Częstotliwość Hz przy czułości -40 db, wyświetlaczu LCD, mikrofon pozwala na wykonywanie nagrań stereofonicznych w formacie WMA w trybie wysokiej jakości SHQ, współpracować z cyfrowymi dyktafonami pozwalając na zapis stereofonicznych nagrań. 30. Pakiet biurowy 15 programów dla Edukacji: 12 sztuk typ oprogramowania: biurowa, kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, pakiet powinien zwierać m.in.: programy umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych, rachunkowych oraz prezentacji i obsługę poczty elektronicznej, bazy danych, wersja językowa : polska, licencja dla edukacji, możliwość downgrade. 31. Radiomagnetofon: 1 sztuka, radiomagnetofon z obsługą płyt CD, tunerem, złączem USB, obsługą plików MP3 i WMA, moc 8W, odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW, cyfrowe strojenie z pamięcią stacji, pilot zdalnego sterowania, stereofoniczne gniazdo słuchawek. 32. Mikroskop z kamerą: 1 sztuka, dane techniczne: długość tubusu: 160 mm, głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylenie 30º, rewolwer obiektywowy czterogniazdowy, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany), system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) 5

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-60/2014 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PN-20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, www.mops.mikolow.pl 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cis.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, strona internetowa: www.mops.mikolow.pl

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 Zapytanie cenowe Przeginia, dnia 3.10.2013 r. W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który realizowany

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny laptop KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) Ekran Przekątna ekranu 15 cali Karta graficzna 1GB Technologia LED Specyfikacja Procesor Intel

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny :

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny : Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szydłowo, dnia 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL/2014

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Daleszyce Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych UMiG w Daleszycach ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Repki 24.11.2014r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, strona internetowa: www.mops.mikolow.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 23/2012 (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej, projektora, laptopa oraz montażu tablicy i projektora)

Zapytanie ofertowe Nr 23/2012 (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej, projektora, laptopa oraz montażu tablicy i projektora) Zespół Szkół Publicznych/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim Niekłań Wielki ul. Szkolna 4 26 220 Stąporków Tel. 41 374 40 14 www.zsp.nieklan.szkolnastrona.pl e- mail: Zapytanie ofertowe Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dostawę 29 zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu pn. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

Bardziej szczegółowo

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1.3 do SIWZ Wyposażenie sprzęt RTV, komputerowy, multimedialny - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do wskazanych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Zgierz (woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt JESTEM AKTYWNY BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt JESTEM AKTYWNY BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZAPYTANIA OFERTOWEGO Radom dn., 14.02.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/POKL/2.2.1/2011 na zakup wyposarzenia 5 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości: laptopów, oprogramowania komputerowego, drukarek

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

PROJKT UMOWY UMOWA Nr zawarta w Gałkowie Dużym w dniu.. pomiędzy:

PROJKT UMOWY UMOWA Nr zawarta w Gałkowie Dużym w dniu.. pomiędzy: PROJKT UMOWY UMOWA Nr zawarta w Gałkowie Dużym w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Zespołem Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą 95-01 Gałków ul. Dzieci Polskich 1, NIP:.. reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43 190 Mikołów 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 6-37 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya w Poznaniu (6-37), spółka

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez: ... ... reprezentowan... przez: ... płatnikiem podatku VAT, nr NIP...

U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez: ... ... reprezentowan... przez: ... płatnikiem podatku VAT, nr NIP... - WZÓR - Załącznik nr 2 U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez:... nr NIP...,... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... reprezentowan... przez:...... płatnikiem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego:

Dotyczy: zapytania ofertowego: SP5 z OI.260.1.2014 Dzierżoniów, 27 marca 2014 roku Dotyczy: zapytania ofertowego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Dubicze Cerkiewne, 4 grudzień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 na zakup, dostawę i montaż komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z dodatkowymi tonerami oraz zakup czytnika kodów kreskowych Na

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... /2011. a..z siedzibą w, NIP:., REGON:., KRS zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:.

UMOWA Nr... /2011. a..z siedzibą w, NIP:., REGON:., KRS zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:. Projekt Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich szkół podstawowych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Nr... /2011 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup sprzętu multimedialnego, w ramach Zadania nr 1 : Utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych dla 48 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE CENOWE NR PR.271.10.2012

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE CENOWE NR PR.271.10.2012 Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE CENOWE NR PR.271.10.2012 Zamawiający: Gmina Sułów z siedzibą: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22 448 Sułów NIP 9222942581 REGON 950368598 Tel. 84

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo