SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, Mikołów telefon: 032/ , fax: 032/ , strona internetowa: PN-44/ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwaną dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: Kody CPV: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli Drukowane książki, broszury, ulotki Komputery przenośne Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Pakiety oprogramowania edukacyjnego Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II. Część 1. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne Część 2. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe Miejsca dostaw dla obydwu części: Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20 Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, ul. Krakowska 30 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299 Gimnazjum nr 4 w Mikołowie, ul. Szkolna 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zamieszczono w Załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4. Oferty częściowe i podwykonawcy: Dopuszcza się częściowe składania ofert, na dowolną liczbę części zamówienia opisanych w pkt 3 siwz. 1

2 Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców. 5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Nie przewiduje się. 6. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia dla części opisanych w pkt 3 siwz:: do 21 dni od daty zawarcia umowy 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy, dotyczące części 1 i 2 zamówienia: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień; posiadanie wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy dotyczy części 1 i 2 zamówienia. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć: oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2) 9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 2

3 9.3. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 2a). Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres , pod rygorem uznania jej za nie doręczoną. Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę. Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie. Osoba upoważniona: Michał Bocheński. 11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert 13. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna składać się z : - formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) - informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. Nr 3 do siwz). Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2 do siwz) - informację o przynależności do grupy kapitałowej (zał. Nr 2a do siwz). 3

4 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana w PLN. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: Oferta PN-44/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II. Nie otwierać przed r., godz Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1, nie później niż do dnia r. do godz , w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi r. o godz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca powinien podać ceny ryczałtowe brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie dowolnych części zamówienia (każdą część należy wycenić odrębnie), o których mowa w pkt 3 siwz, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a w szczególności kosztów transportu do poszczególnych szkół gimnazjalnych. Ceny brutto oferty podane w formularzu ofertowym muszą być wyrażone z złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena dla poszczególnych części zamówienia. Punktacja każdej z części zamówienia wg wzoru: 4

5 CN x 100 =...punktów CO * wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej dla danej części CO - cena oferty badanej dla danej części Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt dla każdej z części zamówienia. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy. Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Środki ochrony prawnej odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5

6 21. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. Wszędzie, gdzie w siwz wskazano materiały i urządzenia, z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego). 6

7 FORMULARZ OFERTY PN 44/2013 Załącznik nr 1 Wykonawca Adres, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) Fax..., Telefon... Adres Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie poszczególnych części zamówienia Kody CPV: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli Drukowane książki, broszury, ulotki Komputery przenośne Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Pakiety oprogramowania edukacyjnego Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II Część 1. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne Część 2. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe za poniższe kwoty ryczałtowe: Kwota Część 1 Część 2 Brutto zł w tym należny podatek Vat 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

8 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu PN-44/2013 Załącznik nr 2 Wykonawca Kody CPV: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli Drukowane książki, broszury, ulotki Komputery przenośne Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Pakiety oprogramowania edukacyjnego Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II. Część 1. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne*) Część 2. Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe*) 1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy *) Niepotrzebne skreślić

9 PN-44/2013 Załącznik nr 2a INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (*) Wykonawca Adres oświadcza, że niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej: (*) Wykonawca Adres oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej... pieczątka i podpis wykonawcy (*) Niepotrzebne wykreślić

10 PN-44/2013 Załącznik nr 3 Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Lp. Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom OŚWIADCZENIE 1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

11 UMOWA PN-44/2013 WZÓR zawarta w dniu roku w Mikołowie pomiędzy: Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: ) reprezentowaną przez: mgr inż. Adama Putkowskiego - Zastępcę Burmistrza Mikołowa zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a... NIP... REGON... zwanym dalej Wykonawcą - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty przetargowej Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa etap II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, część nr. opisu przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiotowy Projekt Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej część: Opis Przedmiotu Zamówienia i oferta Wykonawcy. 4. Poszczególne części zamówienia należy dostarczyć do 4 szkół gimnazjalnych objętych projektem, znajdujących się na terenie Gminy Mikołów. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wobec osób trzecich, a w szczególności wobec uczniów.

12 2 1. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający uznaje dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w 3 ust Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości: brutto:..pln słownie:. 00/100 w tym wartość podatku VAT Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie niezmienne do końca umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczane po wykonaniu całości zamówienia, na podstawie pisemnego protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, podpisanego przez strony umowy bez zastrzeżeń. Osoba upoważniona do podpisania ze strony Zamawiającego jest wskazana w 8 ust. 1 umowy. 6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w ust. 5. Brak protokołu nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury, a jeżeli nawet taką fakturę wystawi, to czynność taka nie rodzi żadnych skutków faktycznych ani prawnych, a w szczególności nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. 7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 zostanie sporządzony w oparciu o protokoły dostaw, potwierdzające zgodność ilościową i asortymentową dostaw objętych poszczególnymi częściami zamówienia, opisanymi w siwz. Protokoły dostaw zostaną sporządzone i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron w momencie fizycznego przekazania Zamawiającemu artykułów będących przedmiotem dostawy. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do podpisania protokołów dostaw będą Dyrektorzy poszczególnych szkół lub osoby przez nich pisemnie wyznaczone. Brak obustronnie podpisanych protokołów dostaw uniemożliwia sporządzenie protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 8 Termin płatności faktury - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób: 1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie, 2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności, 2

13 3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach. Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 1) Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z opisem zakresu prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W szczególności Zamawiający odmówi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w przypadku: a) Posiadania przez Zamawiającego wiedzy, że Podwykonawca nie udźwignie ciężaru wykonania powierzonego mu zakresu zamówieniai; b) Sprzeczności pomiędzy zapisami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą a zapisami umowy lub projektu umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą. 2) Umowa o której mowa w pkt. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3) Roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia mogą być kierowane wyłącznie do Wykonawcy. 4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego bądź niezrealizowanego przez Podwykonawcę bez solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.. 5) W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca winien załączyć do faktury za wykonane prace cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę prac, niezapłaconych przez Wykonawcę. 6) Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust 5 umowy, w przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcami Dostarczone komplety pomocy dydaktycznych, sprzętów oraz instrumentów muzycznych muszą być spakowane w kartony oraz opisane numerem części zamówienia i miejsca dostawy. 3

14 2. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących ilości lub jakości przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na rachunku/fakturze. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby forma rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących realizację Projektu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i dostawie całości przedmiotu umowy, licząc w stosunku do terminu określonego w 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy, niezależnie od tego czy niezrealizowana prawidłowo w terminie została całość czy część przedmiotu umowy. b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek/wad przedmiotu umowy, zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego, w stosunku do terminu usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze swojej winy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 3. Należności z tytułu kar umownych naliczane będą od wynagrodzenia umownego tj. wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 5. Należności z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający potrąci z rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kar umownych: a) jeżeli dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz instrumenty muzyczne nie będą spełniały warunków określonych przez Zamawiającego, a Wykonawca nie dostarczy w terminie umownym materiałów zgodnych z umową, 4

15 b) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności popada w zwłokę większą niż 5 dni licząc od terminu wymienionego w 2 ust. 1. c) w stosunku do Wykonawcy ogłoszono upadłość, wszczęto postępowanie naprawcze lub otwarto likwidację, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia. 2. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się: a) ze strony Zamawiającego: koordynator projektu- Michał Bocheński b) ze strony Wykonawcy: 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 9 1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy za wyjątkiem sytuacji wymienionej w 8 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z uwzględnieniem art. 144 Prawa Zamówień Publicznych. 2) Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji, numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod ostatni adres drugiej Strony wskazany w niniejszej umowie lub późniejszym powiadomieniu uważa się za prawidłowo dostarczone. 3) Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5) Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca 5

16 Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II Część I. Urządzenia i programy komputerowe, multimedialne i interaktywne Pomoce dydaktyczne Gimnazjum nr 1 Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja Program do grafiki wektorowej: 1 sztuka, pakiet do profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki wektorowej, wszechstronne narzędzia do rysowania, profesjonalne funkcje edycji zdjęć, pakiet 15 licencji uczniowskich + 1 dla nauczyciela, format CD/DVD 2. Program do tworzenia i edycji wideo: 1 sztuka, pakiet 15 licencji uczniowskich + 1 dla nauczyciela, format CD/DVD 3. Program do grafiki wektorowej, 3D, wizualizacji: 1 sztuka, pakiet podstawowy, licencja, format CD/DVD 4. Program do grafiki wektorowej, 3D, wizualizacji: 15 sztuk, pakiet dodatkowe stanowiska, format CD/DVD 5. Program do cyfrowej obróbki zdjęć: 1 sztuka, rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, umożliwiajacy tworzenie projektów, składających się z nieograniczonej ilości warstw, masek, grafik w wysokiej rozdzielczości, łączonych ze sobą za pośrednictwem szerokiej gamy filtrów i efektów. 6. Klocki typu lego: 2 zestawy, z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów 7. Program interaktywny do Języka Angielskiego: 1 sztuka, program do nauki języka angielskiego w gimnazjum, format CD/DVD 8. Program interaktywny do Geografii: 1 sztuka, multimedialny program edukacyjny przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie, dla klas 1-3 na poziomie gimnazjum, format CD/DVD 9. Program interaktywny do Fizyki: 1 sztuka, program do nauki fizyki przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i obliczania wielkości fizycznych, dla klas 1-3 na poziomie gimnazjum, format CD/DVD 10. Program interaktywny do Chemii: 1 sztuka program do nauki chemii, zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii, dla klas 1-3 na poziomie gimnazjum, format CD/DVD 11. Program interaktywny do Przyrody nieożywionej: 1 sztuka, program do nauki nauk geograficzno-przyrodniczych w gimnazjum, przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody nieożywionej oraz ekologii, format CD/DVD 12. Ultrabook i tablet w jednym urządzeniu: 3 sztuki, przenośny komputer osobisty z ekranem dotykowym, mobilny, możliwość tworzenia i obróbki plików, grafiki, wideo, 1

17 min. procesor dwurdzeniowy, pamięć min. RAM 2GB, system operacyjny, karta graficzna, dysk twardy min. 60 GB, przekątna ekranu 11,6 cala 1366x768 pikseli, Bluetooth, USB 3.0, micro HDMI, klawiatura, oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji. 13. Laptop: 1 sztuka, Laptop z systemem operacyjnym. Procesor osiągający w teście SysMark 2007 (Preview Rating) co najmniej 200 punktów, płyta główna, pamięć RAM co najmniej 4 GB z możliwością rozbudowy, dysk twardy co najmniej 500 GB, karta graficzna umożliwiająca pokaz prezentacji multimedialnych i odtwarzania filmów, karta dźwiękowa, wbudowany napęd DVD-RAM z funkcją nagrywania i oprogramowaniem w języku polskim- co najmniej 8x, bezprzewodowa karta sieciowa (tryb pracy a/b/g/n), wyświetlacz co najmniej 15,6 calowy panel LCD z rozdzielczości co najmniej 1366x768, co najmniej 3 porty USB, wbudowany czytnik kart SD, system operacyjny umożliwiający prawidłową pracę komputera, zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami w języku polskim. Oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji, wbudowana kamera internetowa, porty wejścia/wyjścia (monitor wewnętrzny, HDMI, mikrofon, słuchawki, głośniki, line-in, modem, zasilacz sieciowy), wejście Ethernet, Bluetooth, czas pracy baterii co najmniej 2h, ochrona antywirusowa co najmniej 2 letnia licencja, mysz i torba na laptopa. Certyfikat- dokument potwierdzający zgodność notebooka z normą CE. Nie mniej niż 2 lata gwarancji na laptopa. 14. Karta pamięci: 3 sztuki, pojemność min. 32 GB, klasa - Class 10, szybkość odczytu min. 30MB/s, szybkość zapisu min.30mb/s 15. Akumulatorki do aparatu fotograficznego: 40 sztuk, pojemność 2000 mah, min cykli ładowania/rozładowania 16. Magnetofon z odtwarzaczem mp3: 1 sztuka Radio FM/AM, odtwarzacz CD z funkcją programowania odtwarzania utworów (maks. 20), funkcją powtarzania i odtwarzania przypadkowego, 2-drożny system głośników, wyświetlacz LCD, wejście audio (3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 17. Fiszki do nauki angielskiego: 10 sztuk, min słów i zwrotów (poziom średnio zaawansowany A2), min. 200 minut nagrań, program PC, format CD/DVD Pomoce dydaktyczne Gimnazjum nr 2 Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, ul. Krakowska Dyktafon: 1 sztuka dyktafon cyfrowy, wewnętrzna pamięć, sterowanie manualne 2. Aparat fotograficzny: 1 sztuka, cyfrowy, rozdzielczość efektywna (mln punktów)- min.12 Mpix, zoom optyczny min. x30, zoom cyfrowy, min. x 4, min. wbudowana pamięć 50 MB, ustawienie ostrości: ręczne i automatyczne, maks. rozdzielczość zapisu zdjęć 4608 x 3456 piksela, rodzaj lampy: wbudowana podnoszona, efekty kolorów min. 3, funkcje automatyczne wykrywanie twarzy, technologia wykrywania ruchu, nośnik: kompatybilna z aparatem karta pamięci SD/SDHC/SDXC o pojemności min. 4G, nagrywanie filmów i dźwięków, Full HD, maks. rozdzielczość nagrywanego 2

18 filmu 1920 x 1080, przekątna ekranu min. 2,7 [cal], rozdzielczość ekranu (tyś punktów) min. 270, polskie menu,, waga maks. z baterią i kartą pamięci 900 g, wyposażenie: akumulator Li-Ion, ładowarka, kabel USB, pokrywa na obiektyw, niezbędne oprogramowanie, pasek na ramię, instrukcja użytkowania aparatu w języku polskim, okres gwarancji: 12 miesięcy. 3. Mikroskop stereoskopowy: 2 sztuki, mikroskop ma posiadać: - dwuoczną stereoskopową głowicę, trzeci tor optyczny fotograficzny, - obiektyw z płynną regulacją powiększenia w zakresie przynajmniej 1x-4x (zoom), - wymienne okulary szerokokątne 10x i 20x oraz soczewkę / konwerter 2x, - halogenowe lub diodowe oświetlenie górne i dolne umożliwiające uzyskiwanie jasnych i pełnych kontrastu obrazów obserwowanych obiektów. 18. Laptop: 1 sztuka, Laptop z systemem operacyjnym. Procesor osiągający w teście SysMark 2007 (Preview Rating) co najmniej 200 punktów, płyta główna, pamięć RAM co najmniej 4 GB z możliwością rozbudowy, dysk twardy co najmniej 500 GB, karta graficzna umożliwiająca pokaz prezentacji multimedialnych i odtwarzania filmów, karta dźwiękowa, wbudowany napęd DVD-RAM z funkcją nagrywania i oprogramowaniem w języku polskim- co najmniej 8x, bezprzewodowa karta sieciowa (tryb pracy a/b/g/n), wyświetlacz co najmniej 15,6 calowy panel LCD z rozdzielczości co najmniej 1366x768, co najmniej 3 porty USB, wbudowany czytnik kart SD, system operacyjny umożliwiający prawidłową pracę komputera, zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami w języku polskim. Oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji, wbudowana kamera internetowa, porty wejścia/wyjścia (monitor wewnętrzny, HDMI, mikrofon, słuchawki, głośniki, line-in, modem, zasilacz sieciowy), wejście Ethernet, Bluetooth, czas pracy baterii co najmniej 2h, ochrona antywirusowa co najmniej 2 letnia licencja, mysz i torba na laptopa. Certyfikat- dokument potwierdzający zgodność notebooka z normą CE. Nie mniej niż 2 lata gwarancji na laptopa. 19. Netbook + napęd DVD (zewnętrzny) 1 sztuka, procesor osiągający w teście SysMark 2007 (Preview Rating) co najmniej 160 punktów, płyta główna, ekran 11,6 cala, WXGA 1366 x 768 pikseli (16:9), podświetlenie LED, pamięć RAM min. 4 GB DDR3, dysk twardy min. 500 GB, pamięć karty graficznej współdzielona z pamięcią systemową, system operacyjny umożliwiający prawidłową pracę komputera, zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami w języku polskim. Oprogramowanie biurowe w języku polskim z licencją umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych i rachunkowych oraz prezentacji,, karta bezprzewodowa Wi-Fi b/g/n, 3 złącza USB 2.0, wyjście HDMI i VGA, napęd DVD (zewnętrzny), min. 2 lata gwarancji. 20. Odtwarzacz DVD: 1 sztuka, rodzaj odtwarzanych płyt: DVD+R, DVD-Video, CD- RW, Audio CD, DVD, DVD-RW, CD, Video CD/SVCD, DVD-R, DVD+RW, CD-R, CD-MP3, dekodery dźwięku: Dolby Digital 21. Radiomagnetofon CD: 1 sztuka, radiomagnetofon z obsługą płyt CD, tunerem, złączem USB, obsługą plików MP3 i WMA, moc 8W, odtwarzanie płyt MP3/WMA- CD, CD i CD-RW, cyfrowe strojenie z pamięcią stacji, pilot zdalnego sterowania, stereofoniczne gniazdo słuchawek 22. Program do grafiki wektorowej: 1 sztuka, pakiet do profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki wektorowej, wszechstronne narzędzia do rysowania, profesjonalne 3

19 funkcje edycji zdjęć, pakiet 15 licencji uczniowskich + 1 dla nauczyciela, format CD/DVD 23. Pakiet programów biurowych: 3 zestawy lub licencja do 5 komputerów, typ oprogramowania: biurowa, kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, licencja dożywotnia, pakiet powinien zwierać m.in.: programy umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych, rachunkowych oraz prezentacji i obsługę poczty elektronicznej, bazy danych, wersja językowa : polska, możliwość downgrade. 24. Program antywirusowy: 3 zestawy lub licencja dla 5 komputerów, licencja na min.3 lata,, program ma zapewnić: pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz codziennej pracy na komputerze, chronić przed złośliwym oprogramowaniem śledzącym aktywność użytkownika online. A także chronić przed kradzieżą danych i poufnych informacji z komputera. Blokować fałszywe strony internetowe, wykradające poufne informacje (nazwy użytkownika i hasła do kont pocztowych oraz dane bankowe, karty kredytowe, itp.), blokować nośniki zewnętrze, takie jak pendrive`y, CD, DVD oraz inne dyski wymienne. 25. Program umożliwiający rozumienie ze słuchu i konwersacje: 11 sztuk, Program do nauki języka angielskiego, zawierający min. 100 filmów, nagrań i dialogów o zróżnicowanej tematyce i z udziałem min. 16 native speakerów, format CD/DVD 26. Program multimedialny ułatwiajacy znalezienie pracy: licencja na 10 stanowisk + 1, Multimedialny poradnik dla wszystkich szukających pracy, omawia wszystkie eatpy związane z szukaniem pracy: zaczynając od określenia własnych potrzeb i możliwości, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przez analizę różnych matod szukania pracy, aż do opisu efektywnego uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Wszystkie etapy zostały opracowane pod kątem praktycznego wykorzystania informacji z podaniem przykładów omówienia autentycznych sytuacji i problemów. Dodatkowo program zawiera bazę dokumentów wzorcowych z komentarzemi i przykładami autentycznych pism aplikacyjnych i zapisu autentycznych rozmów kwalifikacyjnych. 27. Program multimedialny ułatwiajacy założenie firmy: licencja na 10 stanowisk + 1, Poradnik dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą. W atrakcyjny sposób pokazuje na przykładzie gospodarstwa domowego, czym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Omawia kolejne kroki w procesie rejestracji i uruchomienia własnej firmy. Szczegółowo przedstawia konstrukcję biznesplanu oraz podaje możliwe sposoby pozyskania kapitału początkowego. Każda część kończy się testami sprawdzającymi. Do programu dołączono bazę wypełnionych dokumentów koniecznych przy zakładaniu działalności gospodarczej. 28. Program multimedialny ułatwiajacy naukę przedsiębiorczości: 1 sztuka Obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania przedsiębiorczości w szkole w formie narracji, animacji, zdjęć, ilustracji oraz symulacji. Program ma za zadanie rozwinięcie w uczniu cech osoby przedsiębiorczej, która będzie potrafiła dobrze funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej, odpowiednio oceniać swoje możliwości i umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę. 29. Program multimedialny w formie poradnika wprowadzający w tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości: licencja na 10 stanowisk + 1, Multimedialny Program przeznaczony jest do pracy na zajęciach wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, na zajęciach w ramach preorientacji zawodowej. 4

20 Pomoce dydaktyczne Gimnazjum nr 3 Miejsce dostawy: Gimnazjum nr 3 im. im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka Tablet graficzny: 5 sztuk, przełączalny obszar roboczy 12 x 7,25 i 9,5 x 7,25 dla ekranu szerokiego/ekranu 4:3, nowoczesny pad z przewijaniem udostępniający funkcję przewijania w czterech, kierunkach, powiększanie/zmniejszanie, podgłaśnianie/ ściszanie i wybór szerokości pędzla, wysoka dokładność i czułość 4000 lpi dla bardzo szybko reagującego kursora, 1024 poziomy czułości na nacisk do uzyskiwania wszystkich kształtów i grubości lini, mozliwość nanoszenia odręcznych notatki/rysunki w wiadomościach , dokumentach, lub innych programach, zgodność rozpoznawania pisma, pstryknięcia piórem, cyfrowe pisanie atramentem w programach biurowych. 2. Program do tworzenia gier komputerowych: 11 sztuk, program umożliwiajacy każdemu dziecku stworzyć swoje pierwsze gry komputerowe. W programie powinny znajdować się: różne scenerie, przeciwnicy, pułapki, bronie i bonusy, czyli wszystko co potrzebne, by zaprojektować i wykonać fajną grę. Program w pełnej polskiej wersji językowej. 3. Program komputerowy do tworzenia filmów animowanych: 11 sztuk, program umożliwiajacy każdemu dziecku samodzielne tworzenie filmów animowanych. Powinien zawierać bibliotekę gotowych animowanych postaci, podkładów muzycznych oraz efektów dźwiękowych pozwalają w prosty i atrakcyjny sposób stworzyć animowaną opowieść. Program powinien umożliwiać podkładanie postaciom głosów nagranych samodzielnie przez użytkownika oraz pozwalać zgrać gotowe filmy w postaci plików, które można następnie odtwarzać na dowolnym komputerze. Program w pełnej polskiej wersji językowej. 4. System operacyjny: 12 sztuk system operacyjny z licencją wersja min. 64 Bit umożliwiający prawidłową pracę komputera w wersji min. 64 bitowej Pełna wersja edukacji z licencją, języku polskim dająca możliwość wykorzystania dowolnego systemu z pakietu oferowanego przez producenta licencji dla edukacji. 5. Mikrofon stereofoniczny: 1 sztuka, mały mikrofon typu T z wtykiem Jack 3.5 mm umożliwiający wykonywanie nagrań stereofonicznych, Częstotliwość Hz przy czułości -40 db, wyświetlaczu LCD, mikrofon pozwala na wykonywanie nagrań stereofonicznych w formacie WMA w trybie wysokiej jakości SHQ, współpracować z cyfrowymi dyktafonami pozwalając na zapis stereofonicznych nagrań. 30. Pakiet biurowy 15 programów dla Edukacji: 12 sztuk typ oprogramowania: biurowa, kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, pakiet powinien zwierać m.in.: programy umożliwiające utworzenie, odtworzenie plików tekstowych, rachunkowych oraz prezentacji i obsługę poczty elektronicznej, bazy danych, wersja językowa : polska, licencja dla edukacji, możliwość downgrade. 31. Radiomagnetofon: 1 sztuka, radiomagnetofon z obsługą płyt CD, tunerem, złączem USB, obsługą plików MP3 i WMA, moc 8W, odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW, cyfrowe strojenie z pamięcią stacji, pilot zdalnego sterowania, stereofoniczne gniazdo słuchawek. 32. Mikroskop z kamerą: 1 sztuka, dane techniczne: długość tubusu: 160 mm, głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylenie 30º, rewolwer obiektywowy czterogniazdowy, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany), system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) 5

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo