WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014 ul. Wolska 37, tel. (22) , Warszawa, fax. (22)

2 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa: Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) , 212 Numer faksu: (022) , Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o warto ci poni ej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia s dostawy urz dze komputerowych. 3.2 Szczegó owy opis zamówienia zawiera za cznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz za cznik nr 5 Zestawienie warunków koniecznych. 3.3 Wspólny s ownik zamówie (CPV): komputer biurkowy komputery przeno ne serwer plików drukarki laserowe 3.4 Przewiduje si udzielenie zamówienia uzupe niaj cego - art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 3.5 Dopuszcza si sk adanie ofert cz ciowych. Za ofert cz ciow uwa a si ofert na pojedynczy pakiet. 3.6 Nie dopuszcza si sk adania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: 12 miesi cy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1 O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj warunki dotycz ce: posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych posiadania wiedzy i do wiadczenia; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2

3 Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spe niania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, na formularzu stanowi cym Za cznik nr 3 do SIWZ. 6.2 Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te b bra y udzia w realizacji cz ci zamówienia, to zobowi zany jest przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.3 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych na formularzu stanowi cym Za cznik nr 4 do SIWZ; aktualnego odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert; aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert; aktualnego za wiadczenia w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert. 6.4 Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: 3

4 6.4.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci; nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji ciwego organu. 6.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1, powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia lub sk adania ofert. 6.6 Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4, zast puje si go dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 6.5 stosuje si odpowiednio. 6.7 W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt musz by z one przez ka dego z Wykonawców, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 6.1 mo e zosta z ony wspólnie. 6.8 W przypadku sk adania oferty przez podmioty ubiegaj ce si wspólnie o udzielenie zamówienia nale y do czy pe nomocnictwo do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9 Wykonawca wraz z ofert sk ada list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacj o tym, e nie nale y do grupy kapita owej - na formularzu stanowi cym za cznik nr 6 do SIWZ Na potwierdzenie, e oferowane urz dzenia spe niaj wymagania Zamawiaj cego Wykonawca zobowi zany jest do czy do oferty: Informacj, dokumenty wymienione w za czniku nr 5 Zestawienie warunków koniecznych. 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. W niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faksem lub drog elektroniczn. Wszelk pisemn korespondencj nale y kierowa na: adres: Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie, Warszawa, ul. Wolska 37 numer faksu: (022) Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca zobowi zany jest przekazywa dokumenty, o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si przez Zamawiaj cego z ich tre ci, tj. od poniedzia ku do pi tku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie post powania upowa niona jest: Katarzyna Mate ka-ajdakowska, Przewodnicz ca Komisji Przetargowej tel.: ,214,212 fax: , w godz , 4

5 7.5. Strony obowi zane s informowa siebie nawzajem o ka dej zmianie adresów. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wys ane na ostatnio podany adres Wykonawcy b uznawane za skutecznie z one temu Wykonawcy, który nie poinformowa o zmianie danych teleadresowych. 8 Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8.1 Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 8.2 Zamawiaj cy nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 9 Termin związania ofertą Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 10 Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawca mo e z tylko jedn ofert, w której musi by zaoferowana tylko jedna cena. enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej na formularzu Oferta zgodnym w tre ci ze wzorem stanowi cym Za cznik nr 2 do SIWZ Do oferty nale y za czy : dokumenty i o wiadczenia wymagane w pkt 6 SIWZ; uzupe niony formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa Za cznik nr 1; uzupe niony formularz Zestawienie warunków koniecznych Za cznik nr one dokumenty i o wiadczenia musz by zgodne z wymaganiami SIWZ Dokumenty wymagane w SIWZ musz by sk adane przez Wykonawc w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em Oferta ma by sporz dzona w j zyku polskim, pisemnie przy u yciu trwa ego no nika pisma Oferta wraz z za cznikami powinna by podpisana przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy. Pe nomocnictwa lub inne dokumenty uprawniaj ce do reprezentowania Wykonawcy nale y z w formie orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny by podpisane przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy wraz z dat naniesienia zmiany Wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich za czników, musz by ponumerowane kolejnymi numerami. Ca a oferta powinna by zszyta lub trwale po czona w inny sposób, uniemo liwiaj cy wysuni cie si którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w post powaniu obci aj wy cznie Wykonawc Wykonawca z y ofert w nieprzejrzystym i zamkni tym opakowaniu oznaczonym w nast puj cy sposób: Przetarg nieograniczony PN/16UK/05/2014 o warto ci poni ej euro na dostawy urz dze komputerowych Pakiet nr Nie otwiera przed dniem r., przed godz

6 Opakowanie musi by opatrzone pe nazw i dok adnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowo, numer kodu pocztowego) Wykonawcy sk adaj cego ofert Zamawiaj cy nie bierze odpowiedzialno ci za nieprawid owe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, je eli koperta lub inne opakowanie nie b w ciwie oznaczone przed przypadkowym ich otwarciem lub w ciwie oznakowane Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on ofert przed up ywem terminu sk adania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznacze, jak w podpunkcie 10.11, b dzie dodatkowo oznaczona okre leniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie nale y wskaza cz ci zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie Publicznych, w dniu r. o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Warto netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilo ci i ceny jednostkowej netto Warto brutto pozycji w pakiecie jest sum warto ci netto i podatku VAT Warto netto pakietu jest sum warto ci netto wszystkich pozycji w pakiecie Warto brutto pakietu jest sum warto ci brutto wszystkich pozycji w pakiecie Wszystkie warto ci pieni ne wyra one w z otych podane s z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca mo e poda tylko jedn cen bez mo liwo ci proponowania rozwi za wariantowych. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa kryterium: cena 100% Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najni sz cen. 14. Wymagania Zamawiającego Ceny jednostkowe brutto produktów s sta e przez ca y okres trwania umowy Wykonawca zobowi zany jest do wystawienia faktury, w której poda nazw towaru oraz numer katalogowy zgodny z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Za cznik nr 1) Zapewnienie mo liwo ci ingerencji informatyków Zamawiaj cego w konfiguracje sprz towe bez utraty gwarancji Sukcesywne dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z umow przetargow Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zmiany ilo ci zamawianego asortymentu pomi dzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy (zwi kszenie danej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu innej pozycji) przy czym czna warto przedmiotu umowy po dokonanych przesuni ciach nie mo e przekroczy kwoty okre lonej na dany pakiet. Wykonawca nie mo e wnosi z tego tytu u roszcze w stosunku do Zamawiaj cego. Do dokonania zmiany umowy w tym zakresie nie jest konieczne zawarcie aneksu w formie pisemnej. 6

7 14.6. Dostarczanie wraz z zamówionym sprz tem kart gwarancyjnych, tak e licencji oprogramowania, instrukcji oraz no ników ze sterownikami Zaoferowanie sprz tu fabrycznie nowego z gwarancj na okres wyznaczony w formularzu Zestawienie warunków koniecznych (za cznik nr 5) Dopuszcza si zaoferowanie równowa nych urz dze, o parametrach nie gorszych do podanych w za. nr 5 do SIWZ Zestawienie warunków koniecznych W przypadku awarii dostarczonego sprz tu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowi zuje si do jego naprawy w terminie 10 dni od pisemnego zawiadomienia oraz dostarczenia do Zamawiaj cego na ten okres sprz tu zast pczego Wykonawca ma obowi zek bezp atnie odebra i zutylizowa stary sprz t komputerowy wg potrzeb Zamawiaj cego. Ka dy odbiór sprz tu musi by potwierdzony Kart ewidencji zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2010r. Nr 249 poz. 1673). 15. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiaj cy podpisze umow z wybranym Wykonawc, w terminie nie krótszym ni okre lony w art. 94 ustawy Prawo zamówie publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc, którego oferta zosta a wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygni ciu przetargu. 16. Wzór umowy Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych we wzorze umowy stanowi cym Za cznik nr 8 do SIWZ. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Ochron prawn Wykonawców reguluje dzia VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 18. Pozostałe informacje Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiaj cy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych W kwestiach, które nie zosta y uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 19. Załączniki do SIWZ 19.1 Formularz Specyfikacja asortymentowo cenowa (za. nr 1); 19.2 Formularz Oferta (za. nr 2); 19.3 Formularz O wiadczenie (za. nr 3); 19.4 Formularz O wiadczenie (za. nr 4); 19.5 Formularz Zestawienie warunków koniecznych (za. nr 5); 19.6 Formularz O wiadczenie (za. nr 6); 19.7 Wzór umowy (za. nr 7). 7

8 PN/16UK/05/2014 Specyfikacja asortymentow o - cenow a Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Komputer stacjonarny Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Komputer stacjonarny 20 szt. - z - z - z Warto brutto (H + J) Warto c netto (s ownie):... - z - z - z Warto c brutto (s ownie):... Pakiet nr 2 Komputer przeno ny Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Komputer przeno ny 1 szt. - z - z Warto brutto (H + J) Warto c netto (s ownie):... - z - z - z Warto c brutto (s ownie):... Pakiet nr 3 Serwer NAS Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Serwer NAS 1 szt. - z - z 2. Dysk do serwera NAS 4 szt. - z - z Warto brutto (H + J) Warto c netto (s ownie):... - z - z - z Warto c brutto (s ownie):...

9 PN/16UK/05/2014 Specyfikacja asortymentow o - cenow a Załącznik nr 1 Pakiet nr 4 Oprogramowanie Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K Eset endpoint antywirus suite szt. - z - z - z rozszerzenie obecnie posiadanej licencji Warto netto (s ownie):. Warto brutto (s ownie):.. Pakiet nr 5 modu y i switch Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto brutto (H + J) - z - z - z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H J K 1. Modu SFP WDM 7 szt. - z - z - z 2. Modu SFP WDM 7 szt. - z - z - z 3. Modu SFP RJ45 2 szt. - z - z - z 4. Swith 1 szt. - z - z - z 5. Patchcord SC MM 50/125 (OK2), Duplex, 16 szt. - z - z - z - z - z - z Warto netto (s ownie):. Warto brutto (s ownie):.. Warto brutto (H + J)

10 PN/16UK/05/2014 Specyfikacja asortymentow o - cenow a Załącznik nr 1 Pakiet nr 6 Drukarki Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Drukarka kolorowa 4 szt. - z - z - z 2. Drukarka monochromatyczna 6 szt. - z - z - z Warto c netto (s ownie):... Warto c brutto (s ownie):... Warto brutto (H + J) - z - z - z Pakiet nr 7 Urz dzenia wielofunkcyjne Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Urz dzenie wielofunkcyjne 4 szt. - z - z - z Warto c netto (s ownie):... Warto c brutto (s ownie):... Warto brutto (H + J) - z - z - z

11 PN/16UK/05/2014 Za cznik nr 2 OFERTA W zwi zku z og oszeniem post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urz dze komputerowych informujemy, i : 1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo cenowa za kwot brutto: Pakiet nr 1 ownie: Pakiet nr 2 ownie: Pakiet nr 3 ownie: Pakiet nr 4 ownie: Pakiet nr 5 ownie: Pakiet nr 6 ownie: Pakiet nr 7 ownie: 2. Termin p atno ci: 30 dni. 3. Zapoznali my si z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. Spe niamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiaj cego w SIWZ. 5. Uwa amy si zwi zani niniejsz ofert przez 30 dni, licz c od dnia, w którym up ywa termin sk adania ofert. 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowi zujemy si do podpisania umowy przed onej przez Szpital. 7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentuj cymi firm w umowie s : W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazw banku oraz numer rachunku bankowego, który nale y wpisa do umowy: Osob upowa nion do kontaktów z Zamawiaj cym w zwi zku z post powaniem o zamówienie publiczne jest:...

12 ... nr telefonu :... nr faksu : Oferta zawiera... stron. 11. Za cznikami do oferty s : miejscowo i data piecz tka i podpis

13 PN/16UK/05/2014 Za cznik nr 3... /piecz firmy/ WIADCZENIE W zwi zku z przyst pieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy urz dze komputerowych wiadczamy, e spe niamy warunki dotycz ce: 1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i do wiadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data i podpis/

14 PN/16UK/05/2014 Za cznik nr 4... /piecz firmy/ WIADCZENIE W zwi zku z przyst pieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy urz dze komputerowych wiadczamy, e nie podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

15 ZESTAWIENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa urz dze komputerowych i oprogramowania Pakiet nr 1 Komputer stacjonarny PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZ TU:. MODEL URZ DZENIA:... SYMBOL URZ DZENIA:.. ROK PRODUKCJI:. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Zastosowanie Komputer stacjonarny wykorzystywany b dzie dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych. 2. Procesor Procesor powinien osi ga w te cie wydajno ci PassMark PerformanceTest (wynik dost pny: wynik nie mniej ni 3185 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo wezwania Wykonawcy do dostarczenia w terminie 3 dni komputera testowego o zaproponowanej przez niego w post powaniu konfiguracji, celem weryfikacji wyników procesora oraz innych wymaga komputera wraz z oryginalnym oprogramowaniem testuj cym. Do oferty nale y do czy wydruk ze strony: potwierdzaj cy spe nienie tego wymagania. 3. Pami operacyjna Wymagania dotycz ce pami ci operacyjnej: a) pojemno : minimum 4096 MB; b) mo liwo rozbudowy pojemno ci do MB; c) pozostawiony jeden wolny slot na p ycie g ównej umo liwiaj cy zainstalowanie dodatkowej ko ci pami ci. 4. HDD Wymagania dotyczace dysku: a) pojemno minimum 500 GB; b) interfejs: Serial ATA 3 c) pr dko 7200 obrotów na minut. 5. Karta grafiki Karta graficzna: a) z portem cyfrowym typu DVI-D; b) umo liwiaj ca osi gni cie rozdzielczo ci pikseli; c) osi gaj ca w te cie Average G3D Mark wynik na poziomie 300 punktów. Do oferty nale y do czy wydruk ze strony: potwierdzaj cy spe nienie tego wymagania. Potwierdzenie spe nienia wymaga (wype nia Wykonawca) 1

16 6. Karta d wi kowa Karta d wi kowa zintegrowana z p yt g ówn, ze wsparciem dla technologii DTS, musi posiada wewn trzny g nik. 7. Obudowa 1. Obudowa typu MicroTower z mo liwo ci pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 95 cm posiadaj ca minimum: a) 2 zewn trzne pó ki 5,25 dla nap dów o pe nej wysoko ci; b) 1 zewn trzn pó 3,5 ; c) 2 wewn trzne pó ki 3,5 dla dysków twardych. 2. Wyprowadzone porty na przednim panelu: a) minimum 2 USB 2.0; b) minimum 2 USB 3.0 c) wej cie/wyj cie audio. 3. Na obudowie komputera musi by mo liwo zapi cia linki typu Kensington Lock oraz k ódki (oczko na k ódk ). 4. Zasilacz o mocy minimum 300W i sprawno ci minimum 82% przy 100% obci eniu (80 PLUS Bronze). 8. Zgodno z systemami operacyjnymi i standardami 1. Oferowany model komputera musi posiada certyfikat Microsoft potwierdzaj cy poprawn wspó prac oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 (za czy wydruk ze strony Microsoft WHCL). 2. Dokument po wiadczaj cy, e oferowany sprz t jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równowa ny (nale y do czy do oferty). 3. Deklaracja zgodno ci CE (nale y do czy do oferty). 4. Komputer musi spe nia wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany certyfikat lub wpis dotycz cy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza si do czenie do oferty wydruku ze strony internetowej. 5. Komputer musi spe nia wymogi normy EPEAT na poziomie minimum GOLD dla Polski. Wymagany certyfikat lub wpis dotycz cy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu wymaga si do czenia do oferty wydruku ze strony internetowej. 9. BIOS 1. Mo liwo odczytania z BIOS: a) wersji BIOS; b) modelu procesora, pr dko ci procesora; c) informacji o ilo ci pami ci RAM wraz z informacj o jej pr dko ci i technologii wykonania, a tak e o pojemno ci i obsadzeniu na poszczególnych slotach; d) informacji o dysku twardym: model, pojemno, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART; e) informacji o nap dzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny; f) informacji o MAC adresie karty sieciowej. 2. Mo liwo wy czenia/w czenia: a) zintegrowanej karty sieciowej; 2

17 b) kontrolera audio; c) poszczególnych portów USB; d) poszczególnych slotów SATA; e) wewn trznego g nika; f) funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewn trznych urz dze oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych. 4. Mo liwo bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego urz dze zewn trznych ustawienia has a na poziomie administratora. 10. Bezpiecze stwo BIOS musi posiada mo liwo : a) skonfigurowania has a Power On oraz ustawienia has a dost pu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantuj cy utrzymanie zapisanego has a nawet w przypadku od czenia wszystkich róde zasilania i podtrzymania BIOS; b) ustawienia has a na dysku (drive lock); c) blokady/wy czenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; d) blokady/wy czenia kart rozszerze /slotów PCI; e) kontroli sekwencji BOOT-uj cej; f) startu systemu z urz dzenia USB; g) blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewn trznych urz dze. 11. Zarz dzanie Wbudowana w p yt g ówn technologia zarz dzania i monitorowania komputerem na poziomie sprz towym dzia aj ca niezale nie od stanu czy obecno ci systemu operacyjnego oraz stanu czenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadaj ca sprz towe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprz towy firewall, zarz dzany i konfigurowany z serwera zarz dzania oraz niedost pny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a tak e umo liwiaj ca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pami, HDD, wersje BIOS yty g ównej; b) zdaln konfiguracj ustawie BIOS. 12. Ergonomia Maksymalnie 27 db z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z norm ISO 9296 / ISO 7779, wymaga si dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta. 13. Warunki gwarancji 1. Warunki gwarancji: a) 36 miesi cy od daty dostawy w miejscu eksploatacji sprz tu; b) usuni cie awarii do 10 dni roboczych od momentu zg oszenia; c) przy naprawie powy ej 10 dni roboczych sprzedaj cy nieodp atnie dostarczy jednostk zast pcz o parametrach minimum takich samych jak jednostka uszkodzona; d) jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta; e) w przypadku awarii dysku twardego komputera; f) Zamawiaj cy zastrzega sobie, aby diagnostyka awarii zosta a przeprowadzona przez Wykonawc w siedzibie Zamawiaj cego, przy udziale pracowników Zamawiaj cego; 3

18 14. Wsparcie techniczne producenta g) w razie potwierdzenia uszkodzenia dysku, Wykonawca dostarcza dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiaj cego. 2. Serwis urz dze musi by realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta do oferty nale y do czy o wiadczenie Wykonawcy potwierdzaj ce, e serwis b dzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 1. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odp atno ci 0-800/0-801 w ofercie nale y poda numer telefonu) dost pna w czasie obowi zywania gwarancji na sprz t i umo liwiaj ca po podaniu numeru seryjnego urz dzenia weryfikacj : a) konfiguracji fabrycznej wraz z wersj fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegó owa konfiguracja sprz towa - CPU, HDD, pami ); b) czasu obowi zywania i typu udzielonej gwarancji. 2. Mo liwo aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy u yciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpo rednio z sieci Internet za po rednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 3. Mo liwo weryfikacji czasu obowi zywania i re imu gwarancji bezpo rednio z sieci Internet za po rednictwem strony www producenta komputera. 15. Sterowniki 1. Wraz z dostaw komputerów dostawca musi dostarczy sterowniki dla systemu operacyjnego MS Windows 8 Pro PL 32 i 64 bit oraz MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit. 2. Wykonawca musi zapewni dost p do najnowszych sterowników do poszczególnych podzespo ów oferowanego komputera przez stron WWW producenta zestawu komputerowego, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty nale y do czy link strony. 3. Wraz z dostaw komputerów Wykonawca musi dostarczy sterowniki do poszczególnych podzespo ów oferowanego komputera zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit oraz MS Windows 8 Pro PL 32 i 64 bit w postaci paczek gotowych do zaimportowania w systemie System Center 2012 Configuration Manager firmy Microsoft. 16. Wymagania dodatkowe 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL niewymagaj cy aktywacji za pomoc telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + no nik lub system równowa ny przez równowa no rozumie si pe funkcjonalno jak oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. 2. Wbudowane porty i z cza: a) porty wideo: minimum 1 szt. VGA i 1 szt. DVI-D; b) minimum 9 x USB w tym minimum 8 portów wyprowadzonych na zewn trz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym minimum 2 szt. USB 3.0 oraz 4 porty USB z ty u. Wymagana ilo i rozmieszczenie (na zewn trz obudowy komputera) portów USB nie mo e by osi gni ta w wyniku stosowania konwerterów, przej ciówek itp.; c) port sieciowy RJ-45; d) serial port (RS-232) z mo liwo ci rozbudowy do 2 szt. portów RS-232; 4

19 e) 2 szt. PS/2; f) karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obs ug PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI; g) yta g ówna z chipsetem minimum H81 lub równowa na, wyposa ona w: 2 z cza DIMM z obs ug do 16GB pami ci RAM 1600MHz; sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt. PCIe x1; 4 z cza SATA w tym min 1 szt. SATA III; h) klawiatura USB w uk adzie polski programisty, przewód cz cy z komputerem min. 150 cm (bez u ycia przed aczy); i) mysz optyczna USB z minimum dwoma klawiszami oraz rolk (scroll), przewód cz cy z komputerem minimum 150 cm (bez u ycia przed aczy); j) nagrywarka SATA DVD +/-RW. 17. Oprogramowanie 1. Licencja Windows 8.1 Pro 64-bit PL (do czona na dysku DVD ) z mo liwo ci opcji downgrade do wersji Windows 7 Professional 64-bit PL 2. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL 3. Wraz z dostaw komputerów Wykonawca musi dostarczy obrazy systemów operacyjnych Windows 7 Professional 64-bit PL oraz Windows 8.1 Pro 64-bit PL w formacie mo liwym do zaimportowania w Windows Deployment Services firmy Microsoft. UWAGA 1. Wszystkie wymagania opisane w powy szej tabeli musz by bezwzgl dnie spe nione. 2. Brak spe nienia wy ej wymienionych wymaga spowoduje odrzucenie oferty. Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy 5

20 Pakiet nr 2 Komputer przeno ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczo ci: HD (1366x768) w technologii LED matowy PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZ TU:. MODEL URZ DZENIA:... SYMBOL URZ DZENIA:.. ROK PRODUKCJI: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Zastosowanie Procesor Pami operacyjna RAM Parametry pami ci masowej Komputer przeno ny b dzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych. Procesor powinien osi ga w te cie wydajno ci PassMark PerformanceTest (wynik dost pny: wynik nie mniej ni 3980 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo wezwania Wykonawcy do dostarczenia w terminie 3 dni komputera testowego o zaproponowanej przez niego w post powaniu konfiguracji, celem weryfikacji wyników procesora oraz innych wymaga komputera wraz z oryginalnym oprogramowaniem testuj cym. Do oferty nale y do czy wydruk ze strony potwierdzaj cy spe nienie tego wymagania. Wymagania dotycz ce pami ci operacyjnej: a) pojemno : 4096 MB; b) mo liwo rozbudowy pojemno ci do MB; c) pozostawiony jeden wolny slot na p ycie g ównej. Minimum 500 GB, SATA III, 7200 obrotów na minut. Potwierdzenie spe nienia wymaga (wype nia Wykonawca) Karta graficzna Wyposa enie multimedialne Wymagania dotycz ce baterii i zasilania BIOS Zintegrowana w procesorze, dwumonitorowa, z mo liwo ci dynamicznego przydzielenia pami ci systemowej. Karta d wi kowa zgodna z HD, wbudowane g niki. 6-ogniw, Li-Ion, czas pracy na baterii minimum 5 godzin. Mo liwo odczytania z BIOS: 1. Modelu komputera. 2. Wersji BIOS. 3. Modelu procesora wraz z informacjami o ilo ci rdzeni, pr dko ciach minimum i maksimum zegara, wielko ci pami ci podr cznej Cache L1, L2 i L3. 6

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo