WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014 ul. Wolska 37, tel. (22) , Warszawa, fax. (22)

2 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa: Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) , 212 Numer faksu: (022) , Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o warto ci poni ej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia s dostawy urz dze komputerowych. 3.2 Szczegó owy opis zamówienia zawiera za cznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz za cznik nr 5 Zestawienie warunków koniecznych. 3.3 Wspólny s ownik zamówie (CPV): komputer biurkowy komputery przeno ne serwer plików drukarki laserowe 3.4 Przewiduje si udzielenie zamówienia uzupe niaj cego - art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 3.5 Dopuszcza si sk adanie ofert cz ciowych. Za ofert cz ciow uwa a si ofert na pojedynczy pakiet. 3.6 Nie dopuszcza si sk adania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: 12 miesi cy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1 O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj warunki dotycz ce: posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych posiadania wiedzy i do wiadczenia; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2

3 Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spe niania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, na formularzu stanowi cym Za cznik nr 3 do SIWZ. 6.2 Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te b bra y udzia w realizacji cz ci zamówienia, to zobowi zany jest przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.3 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych na formularzu stanowi cym Za cznik nr 4 do SIWZ; aktualnego odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert; aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert; aktualnego za wiadczenia w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert. 6.4 Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: 3

4 6.4.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci; nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji ciwego organu. 6.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1, powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia lub sk adania ofert. 6.6 Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4, zast puje si go dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 6.5 stosuje si odpowiednio. 6.7 W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt musz by z one przez ka dego z Wykonawców, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 6.1 mo e zosta z ony wspólnie. 6.8 W przypadku sk adania oferty przez podmioty ubiegaj ce si wspólnie o udzielenie zamówienia nale y do czy pe nomocnictwo do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9 Wykonawca wraz z ofert sk ada list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacj o tym, e nie nale y do grupy kapita owej - na formularzu stanowi cym za cznik nr 6 do SIWZ Na potwierdzenie, e oferowane urz dzenia spe niaj wymagania Zamawiaj cego Wykonawca zobowi zany jest do czy do oferty: Informacj, dokumenty wymienione w za czniku nr 5 Zestawienie warunków koniecznych. 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. W niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faksem lub drog elektroniczn. Wszelk pisemn korespondencj nale y kierowa na: adres: Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie, Warszawa, ul. Wolska 37 numer faksu: (022) Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca zobowi zany jest przekazywa dokumenty, o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si przez Zamawiaj cego z ich tre ci, tj. od poniedzia ku do pi tku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie post powania upowa niona jest: Katarzyna Mate ka-ajdakowska, Przewodnicz ca Komisji Przetargowej tel.: ,214,212 fax: , w godz , 4

5 7.5. Strony obowi zane s informowa siebie nawzajem o ka dej zmianie adresów. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wys ane na ostatnio podany adres Wykonawcy b uznawane za skutecznie z one temu Wykonawcy, który nie poinformowa o zmianie danych teleadresowych. 8 Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8.1 Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 8.2 Zamawiaj cy nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 9 Termin związania ofertą Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 10 Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawca mo e z tylko jedn ofert, w której musi by zaoferowana tylko jedna cena. enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej na formularzu Oferta zgodnym w tre ci ze wzorem stanowi cym Za cznik nr 2 do SIWZ Do oferty nale y za czy : dokumenty i o wiadczenia wymagane w pkt 6 SIWZ; uzupe niony formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa Za cznik nr 1; uzupe niony formularz Zestawienie warunków koniecznych Za cznik nr one dokumenty i o wiadczenia musz by zgodne z wymaganiami SIWZ Dokumenty wymagane w SIWZ musz by sk adane przez Wykonawc w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em Oferta ma by sporz dzona w j zyku polskim, pisemnie przy u yciu trwa ego no nika pisma Oferta wraz z za cznikami powinna by podpisana przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy. Pe nomocnictwa lub inne dokumenty uprawniaj ce do reprezentowania Wykonawcy nale y z w formie orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny by podpisane przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy wraz z dat naniesienia zmiany Wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich za czników, musz by ponumerowane kolejnymi numerami. Ca a oferta powinna by zszyta lub trwale po czona w inny sposób, uniemo liwiaj cy wysuni cie si którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w post powaniu obci aj wy cznie Wykonawc Wykonawca z y ofert w nieprzejrzystym i zamkni tym opakowaniu oznaczonym w nast puj cy sposób: Przetarg nieograniczony PN/16UK/05/2014 o warto ci poni ej euro na dostawy urz dze komputerowych Pakiet nr Nie otwiera przed dniem r., przed godz

6 Opakowanie musi by opatrzone pe nazw i dok adnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowo, numer kodu pocztowego) Wykonawcy sk adaj cego ofert Zamawiaj cy nie bierze odpowiedzialno ci za nieprawid owe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, je eli koperta lub inne opakowanie nie b w ciwie oznaczone przed przypadkowym ich otwarciem lub w ciwie oznakowane Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on ofert przed up ywem terminu sk adania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznacze, jak w podpunkcie 10.11, b dzie dodatkowo oznaczona okre leniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie nale y wskaza cz ci zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie Publicznych, w dniu r. o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Warto netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilo ci i ceny jednostkowej netto Warto brutto pozycji w pakiecie jest sum warto ci netto i podatku VAT Warto netto pakietu jest sum warto ci netto wszystkich pozycji w pakiecie Warto brutto pakietu jest sum warto ci brutto wszystkich pozycji w pakiecie Wszystkie warto ci pieni ne wyra one w z otych podane s z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca mo e poda tylko jedn cen bez mo liwo ci proponowania rozwi za wariantowych. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa kryterium: cena 100% Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najni sz cen. 14. Wymagania Zamawiającego Ceny jednostkowe brutto produktów s sta e przez ca y okres trwania umowy Wykonawca zobowi zany jest do wystawienia faktury, w której poda nazw towaru oraz numer katalogowy zgodny z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Za cznik nr 1) Zapewnienie mo liwo ci ingerencji informatyków Zamawiaj cego w konfiguracje sprz towe bez utraty gwarancji Sukcesywne dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z umow przetargow Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zmiany ilo ci zamawianego asortymentu pomi dzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy (zwi kszenie danej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu innej pozycji) przy czym czna warto przedmiotu umowy po dokonanych przesuni ciach nie mo e przekroczy kwoty okre lonej na dany pakiet. Wykonawca nie mo e wnosi z tego tytu u roszcze w stosunku do Zamawiaj cego. Do dokonania zmiany umowy w tym zakresie nie jest konieczne zawarcie aneksu w formie pisemnej. 6

7 14.6. Dostarczanie wraz z zamówionym sprz tem kart gwarancyjnych, tak e licencji oprogramowania, instrukcji oraz no ników ze sterownikami Zaoferowanie sprz tu fabrycznie nowego z gwarancj na okres wyznaczony w formularzu Zestawienie warunków koniecznych (za cznik nr 5) Dopuszcza si zaoferowanie równowa nych urz dze, o parametrach nie gorszych do podanych w za. nr 5 do SIWZ Zestawienie warunków koniecznych W przypadku awarii dostarczonego sprz tu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowi zuje si do jego naprawy w terminie 10 dni od pisemnego zawiadomienia oraz dostarczenia do Zamawiaj cego na ten okres sprz tu zast pczego Wykonawca ma obowi zek bezp atnie odebra i zutylizowa stary sprz t komputerowy wg potrzeb Zamawiaj cego. Ka dy odbiór sprz tu musi by potwierdzony Kart ewidencji zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2010r. Nr 249 poz. 1673). 15. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiaj cy podpisze umow z wybranym Wykonawc, w terminie nie krótszym ni okre lony w art. 94 ustawy Prawo zamówie publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc, którego oferta zosta a wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygni ciu przetargu. 16. Wzór umowy Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych we wzorze umowy stanowi cym Za cznik nr 8 do SIWZ. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Ochron prawn Wykonawców reguluje dzia VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 18. Pozostałe informacje Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiaj cy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych W kwestiach, które nie zosta y uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 19. Załączniki do SIWZ 19.1 Formularz Specyfikacja asortymentowo cenowa (za. nr 1); 19.2 Formularz Oferta (za. nr 2); 19.3 Formularz O wiadczenie (za. nr 3); 19.4 Formularz O wiadczenie (za. nr 4); 19.5 Formularz Zestawienie warunków koniecznych (za. nr 5); 19.6 Formularz O wiadczenie (za. nr 6); 19.7 Wzór umowy (za. nr 7). 7

8 PN/16UK/05/2014 Specyfikacja asortymentow o - cenow a Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Komputer stacjonarny Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Komputer stacjonarny 20 szt. - z - z - z Warto brutto (H + J) Warto c netto (s ownie):... - z - z - z Warto c brutto (s ownie):... Pakiet nr 2 Komputer przeno ny Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Komputer przeno ny 1 szt. - z - z Warto brutto (H + J) Warto c netto (s ownie):... - z - z - z Warto c brutto (s ownie):... Pakiet nr 3 Serwer NAS Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Serwer NAS 1 szt. - z - z 2. Dysk do serwera NAS 4 szt. - z - z Warto brutto (H + J) Warto c netto (s ownie):... - z - z - z Warto c brutto (s ownie):...

9 PN/16UK/05/2014 Specyfikacja asortymentow o - cenow a Załącznik nr 1 Pakiet nr 4 Oprogramowanie Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K Eset endpoint antywirus suite szt. - z - z - z rozszerzenie obecnie posiadanej licencji Warto netto (s ownie):. Warto brutto (s ownie):.. Pakiet nr 5 modu y i switch Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto brutto (H + J) - z - z - z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H J K 1. Modu SFP WDM 7 szt. - z - z - z 2. Modu SFP WDM 7 szt. - z - z - z 3. Modu SFP RJ45 2 szt. - z - z - z 4. Swith 1 szt. - z - z - z 5. Patchcord SC MM 50/125 (OK2), Duplex, 16 szt. - z - z - z - z - z - z Warto netto (s ownie):. Warto brutto (s ownie):.. Warto brutto (H + J)

10 PN/16UK/05/2014 Specyfikacja asortymentow o - cenow a Załącznik nr 1 Pakiet nr 6 Drukarki Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Drukarka kolorowa 4 szt. - z - z - z 2. Drukarka monochromatyczna 6 szt. - z - z - z Warto c netto (s ownie):... Warto c brutto (s ownie):... Warto brutto (H + J) - z - z - z Pakiet nr 7 Urz dzenia wielofunkcyjne Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Ilo J.m. Cena jednostkowa netto zgodnie z Warto netto (E x G) VAT % Kwota podatku (H x I) A B C D E F G H I J K 1. Urz dzenie wielofunkcyjne 4 szt. - z - z - z Warto c netto (s ownie):... Warto c brutto (s ownie):... Warto brutto (H + J) - z - z - z

11 PN/16UK/05/2014 Za cznik nr 2 OFERTA W zwi zku z og oszeniem post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urz dze komputerowych informujemy, i : 1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo cenowa za kwot brutto: Pakiet nr 1 ownie: Pakiet nr 2 ownie: Pakiet nr 3 ownie: Pakiet nr 4 ownie: Pakiet nr 5 ownie: Pakiet nr 6 ownie: Pakiet nr 7 ownie: 2. Termin p atno ci: 30 dni. 3. Zapoznali my si z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. Spe niamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiaj cego w SIWZ. 5. Uwa amy si zwi zani niniejsz ofert przez 30 dni, licz c od dnia, w którym up ywa termin sk adania ofert. 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowi zujemy si do podpisania umowy przed onej przez Szpital. 7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentuj cymi firm w umowie s : W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazw banku oraz numer rachunku bankowego, który nale y wpisa do umowy: Osob upowa nion do kontaktów z Zamawiaj cym w zwi zku z post powaniem o zamówienie publiczne jest:...

12 ... nr telefonu :... nr faksu : Oferta zawiera... stron. 11. Za cznikami do oferty s : miejscowo i data piecz tka i podpis

13 PN/16UK/05/2014 Za cznik nr 3... /piecz firmy/ WIADCZENIE W zwi zku z przyst pieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy urz dze komputerowych wiadczamy, e spe niamy warunki dotycz ce: 1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i do wiadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data i podpis/

14 PN/16UK/05/2014 Za cznik nr 4... /piecz firmy/ WIADCZENIE W zwi zku z przyst pieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy urz dze komputerowych wiadczamy, e nie podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

15 ZESTAWIENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa urz dze komputerowych i oprogramowania Pakiet nr 1 Komputer stacjonarny PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZ TU:. MODEL URZ DZENIA:... SYMBOL URZ DZENIA:.. ROK PRODUKCJI:. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Zastosowanie Komputer stacjonarny wykorzystywany b dzie dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych. 2. Procesor Procesor powinien osi ga w te cie wydajno ci PassMark PerformanceTest (wynik dost pny: wynik nie mniej ni 3185 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo wezwania Wykonawcy do dostarczenia w terminie 3 dni komputera testowego o zaproponowanej przez niego w post powaniu konfiguracji, celem weryfikacji wyników procesora oraz innych wymaga komputera wraz z oryginalnym oprogramowaniem testuj cym. Do oferty nale y do czy wydruk ze strony: potwierdzaj cy spe nienie tego wymagania. 3. Pami operacyjna Wymagania dotycz ce pami ci operacyjnej: a) pojemno : minimum 4096 MB; b) mo liwo rozbudowy pojemno ci do MB; c) pozostawiony jeden wolny slot na p ycie g ównej umo liwiaj cy zainstalowanie dodatkowej ko ci pami ci. 4. HDD Wymagania dotyczace dysku: a) pojemno minimum 500 GB; b) interfejs: Serial ATA 3 c) pr dko 7200 obrotów na minut. 5. Karta grafiki Karta graficzna: a) z portem cyfrowym typu DVI-D; b) umo liwiaj ca osi gni cie rozdzielczo ci pikseli; c) osi gaj ca w te cie Average G3D Mark wynik na poziomie 300 punktów. Do oferty nale y do czy wydruk ze strony: potwierdzaj cy spe nienie tego wymagania. Potwierdzenie spe nienia wymaga (wype nia Wykonawca) 1

16 6. Karta d wi kowa Karta d wi kowa zintegrowana z p yt g ówn, ze wsparciem dla technologii DTS, musi posiada wewn trzny g nik. 7. Obudowa 1. Obudowa typu MicroTower z mo liwo ci pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 95 cm posiadaj ca minimum: a) 2 zewn trzne pó ki 5,25 dla nap dów o pe nej wysoko ci; b) 1 zewn trzn pó 3,5 ; c) 2 wewn trzne pó ki 3,5 dla dysków twardych. 2. Wyprowadzone porty na przednim panelu: a) minimum 2 USB 2.0; b) minimum 2 USB 3.0 c) wej cie/wyj cie audio. 3. Na obudowie komputera musi by mo liwo zapi cia linki typu Kensington Lock oraz k ódki (oczko na k ódk ). 4. Zasilacz o mocy minimum 300W i sprawno ci minimum 82% przy 100% obci eniu (80 PLUS Bronze). 8. Zgodno z systemami operacyjnymi i standardami 1. Oferowany model komputera musi posiada certyfikat Microsoft potwierdzaj cy poprawn wspó prac oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 (za czy wydruk ze strony Microsoft WHCL). 2. Dokument po wiadczaj cy, e oferowany sprz t jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równowa ny (nale y do czy do oferty). 3. Deklaracja zgodno ci CE (nale y do czy do oferty). 4. Komputer musi spe nia wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany certyfikat lub wpis dotycz cy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza si do czenie do oferty wydruku ze strony internetowej. 5. Komputer musi spe nia wymogi normy EPEAT na poziomie minimum GOLD dla Polski. Wymagany certyfikat lub wpis dotycz cy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu wymaga si do czenia do oferty wydruku ze strony internetowej. 9. BIOS 1. Mo liwo odczytania z BIOS: a) wersji BIOS; b) modelu procesora, pr dko ci procesora; c) informacji o ilo ci pami ci RAM wraz z informacj o jej pr dko ci i technologii wykonania, a tak e o pojemno ci i obsadzeniu na poszczególnych slotach; d) informacji o dysku twardym: model, pojemno, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART; e) informacji o nap dzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny; f) informacji o MAC adresie karty sieciowej. 2. Mo liwo wy czenia/w czenia: a) zintegrowanej karty sieciowej; 2

17 b) kontrolera audio; c) poszczególnych portów USB; d) poszczególnych slotów SATA; e) wewn trznego g nika; f) funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewn trznych urz dze oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych. 4. Mo liwo bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego urz dze zewn trznych ustawienia has a na poziomie administratora. 10. Bezpiecze stwo BIOS musi posiada mo liwo : a) skonfigurowania has a Power On oraz ustawienia has a dost pu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantuj cy utrzymanie zapisanego has a nawet w przypadku od czenia wszystkich róde zasilania i podtrzymania BIOS; b) ustawienia has a na dysku (drive lock); c) blokady/wy czenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; d) blokady/wy czenia kart rozszerze /slotów PCI; e) kontroli sekwencji BOOT-uj cej; f) startu systemu z urz dzenia USB; g) blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewn trznych urz dze. 11. Zarz dzanie Wbudowana w p yt g ówn technologia zarz dzania i monitorowania komputerem na poziomie sprz towym dzia aj ca niezale nie od stanu czy obecno ci systemu operacyjnego oraz stanu czenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadaj ca sprz towe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprz towy firewall, zarz dzany i konfigurowany z serwera zarz dzania oraz niedost pny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a tak e umo liwiaj ca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pami, HDD, wersje BIOS yty g ównej; b) zdaln konfiguracj ustawie BIOS. 12. Ergonomia Maksymalnie 27 db z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z norm ISO 9296 / ISO 7779, wymaga si dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta. 13. Warunki gwarancji 1. Warunki gwarancji: a) 36 miesi cy od daty dostawy w miejscu eksploatacji sprz tu; b) usuni cie awarii do 10 dni roboczych od momentu zg oszenia; c) przy naprawie powy ej 10 dni roboczych sprzedaj cy nieodp atnie dostarczy jednostk zast pcz o parametrach minimum takich samych jak jednostka uszkodzona; d) jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta; e) w przypadku awarii dysku twardego komputera; f) Zamawiaj cy zastrzega sobie, aby diagnostyka awarii zosta a przeprowadzona przez Wykonawc w siedzibie Zamawiaj cego, przy udziale pracowników Zamawiaj cego; 3

18 14. Wsparcie techniczne producenta g) w razie potwierdzenia uszkodzenia dysku, Wykonawca dostarcza dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiaj cego. 2. Serwis urz dze musi by realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta do oferty nale y do czy o wiadczenie Wykonawcy potwierdzaj ce, e serwis b dzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 1. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odp atno ci 0-800/0-801 w ofercie nale y poda numer telefonu) dost pna w czasie obowi zywania gwarancji na sprz t i umo liwiaj ca po podaniu numeru seryjnego urz dzenia weryfikacj : a) konfiguracji fabrycznej wraz z wersj fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegó owa konfiguracja sprz towa - CPU, HDD, pami ); b) czasu obowi zywania i typu udzielonej gwarancji. 2. Mo liwo aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy u yciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpo rednio z sieci Internet za po rednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 3. Mo liwo weryfikacji czasu obowi zywania i re imu gwarancji bezpo rednio z sieci Internet za po rednictwem strony www producenta komputera. 15. Sterowniki 1. Wraz z dostaw komputerów dostawca musi dostarczy sterowniki dla systemu operacyjnego MS Windows 8 Pro PL 32 i 64 bit oraz MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit. 2. Wykonawca musi zapewni dost p do najnowszych sterowników do poszczególnych podzespo ów oferowanego komputera przez stron WWW producenta zestawu komputerowego, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty nale y do czy link strony. 3. Wraz z dostaw komputerów Wykonawca musi dostarczy sterowniki do poszczególnych podzespo ów oferowanego komputera zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit oraz MS Windows 8 Pro PL 32 i 64 bit w postaci paczek gotowych do zaimportowania w systemie System Center 2012 Configuration Manager firmy Microsoft. 16. Wymagania dodatkowe 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL niewymagaj cy aktywacji za pomoc telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + no nik lub system równowa ny przez równowa no rozumie si pe funkcjonalno jak oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. 2. Wbudowane porty i z cza: a) porty wideo: minimum 1 szt. VGA i 1 szt. DVI-D; b) minimum 9 x USB w tym minimum 8 portów wyprowadzonych na zewn trz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym minimum 2 szt. USB 3.0 oraz 4 porty USB z ty u. Wymagana ilo i rozmieszczenie (na zewn trz obudowy komputera) portów USB nie mo e by osi gni ta w wyniku stosowania konwerterów, przej ciówek itp.; c) port sieciowy RJ-45; d) serial port (RS-232) z mo liwo ci rozbudowy do 2 szt. portów RS-232; 4

19 e) 2 szt. PS/2; f) karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obs ug PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI; g) yta g ówna z chipsetem minimum H81 lub równowa na, wyposa ona w: 2 z cza DIMM z obs ug do 16GB pami ci RAM 1600MHz; sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt. PCIe x1; 4 z cza SATA w tym min 1 szt. SATA III; h) klawiatura USB w uk adzie polski programisty, przewód cz cy z komputerem min. 150 cm (bez u ycia przed aczy); i) mysz optyczna USB z minimum dwoma klawiszami oraz rolk (scroll), przewód cz cy z komputerem minimum 150 cm (bez u ycia przed aczy); j) nagrywarka SATA DVD +/-RW. 17. Oprogramowanie 1. Licencja Windows 8.1 Pro 64-bit PL (do czona na dysku DVD ) z mo liwo ci opcji downgrade do wersji Windows 7 Professional 64-bit PL 2. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL 3. Wraz z dostaw komputerów Wykonawca musi dostarczy obrazy systemów operacyjnych Windows 7 Professional 64-bit PL oraz Windows 8.1 Pro 64-bit PL w formacie mo liwym do zaimportowania w Windows Deployment Services firmy Microsoft. UWAGA 1. Wszystkie wymagania opisane w powy szej tabeli musz by bezwzgl dnie spe nione. 2. Brak spe nienia wy ej wymienionych wymaga spowoduje odrzucenie oferty. Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy 5

20 Pakiet nr 2 Komputer przeno ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczo ci: HD (1366x768) w technologii LED matowy PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZ TU:. MODEL URZ DZENIA:... SYMBOL URZ DZENIA:.. ROK PRODUKCJI: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Zastosowanie Procesor Pami operacyjna RAM Parametry pami ci masowej Komputer przeno ny b dzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych. Procesor powinien osi ga w te cie wydajno ci PassMark PerformanceTest (wynik dost pny: wynik nie mniej ni 3980 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo wezwania Wykonawcy do dostarczenia w terminie 3 dni komputera testowego o zaproponowanej przez niego w post powaniu konfiguracji, celem weryfikacji wyników procesora oraz innych wymaga komputera wraz z oryginalnym oprogramowaniem testuj cym. Do oferty nale y do czy wydruk ze strony potwierdzaj cy spe nienie tego wymagania. Wymagania dotycz ce pami ci operacyjnej: a) pojemno : 4096 MB; b) mo liwo rozbudowy pojemno ci do MB; c) pozostawiony jeden wolny slot na p ycie g ównej. Minimum 500 GB, SATA III, 7200 obrotów na minut. Potwierdzenie spe nienia wymaga (wype nia Wykonawca) Karta graficzna Wyposa enie multimedialne Wymagania dotycz ce baterii i zasilania BIOS Zintegrowana w procesorze, dwumonitorowa, z mo liwo ci dynamicznego przydzielenia pami ci systemowej. Karta d wi kowa zgodna z HD, wbudowane g niki. 6-ogniw, Li-Ion, czas pracy na baterii minimum 5 godzin. Mo liwo odczytania z BIOS: 1. Modelu komputera. 2. Wersji BIOS. 3. Modelu procesora wraz z informacjami o ilo ci rdzeni, pr dko ciach minimum i maksimum zegara, wielko ci pami ci podr cznej Cache L1, L2 i L3. 6

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych Numer ogłoszenia: 151772-2015;

Bardziej szczegółowo

zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu

zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: DzierŜawa sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 132738-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 6 2015-07-29 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzozczarnkow.x.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzozczarnkow.x.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzozczarnkow.x.pl/ Czarnków: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych III Numer ogłoszenia: 286838-2015;

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy Zestaw Komputerowy nr 1 20szt część 1 sprzęt komputerowy

Projekt Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy Zestaw Komputerowy nr 1 20szt część 1 sprzęt komputerowy Projekt Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy Zestaw Komputerowy nr 1 20szt część 1 sprzęt komputerowy Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO 1 z 5 2013-05-14 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: DOSTAWY PREFABRYKATÓW

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom WYNAJEM KOPAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ DLA POTRZEB WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2013 ROKU Numer ogłoszenia: 65213-2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8455074, faks 022 540 83 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8455074, faks 022 540 83 33. Strona 1 z 5 Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ Numer ogłoszenia: 332929-2010; data zamieszczenia: 23.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/41OA/11/2012 O WARTO CI PONI EJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl 1 z 6 2014-10-31 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa monitorów LCD, tabletów, komputera

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, Ełk: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 349026-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2013-11-28 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2014-10-17 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-65/14: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2016-04-22 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.pl Lublin: Wyposażenia (sprzęt i oprogramowanie) pracowni grafiki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=432160&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszp.pl Przemyśl: Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009 branża

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki Załącznik nr 1.1 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Model /typ / producent/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl 1 z 8 2014-03-27 14:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217573-2011:text:pl:html PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup 148 ilustracji/infografik na potrzeby realizacji projektu E-podręczniki

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa wraz z instalacją urządzeń drukujących i skanujących (plotery, drukarki i skanery) Numer ogłoszenia: 283633-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi Trzebnica: Wykonanie usługi odbioru, transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl www.pup.bydgoszcz.pl Załącznik nr 7 do SIWZ Znak : PUP-OA-2510-06/JG/12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Siewierz, dnia 23.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402 e-mail: siewierz@siewierz.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja sieci LAN, wraz z usługą dostępu

Bardziej szczegółowo