SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/41OA/11/2012 O WARTO CI PONI EJ EURO NA wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE Warszawa 2012 ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) , 214 Numer faksu: (022) , Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o warto ci poni ej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE dla ochrony sieci komputerowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Za cznik nr 1). 3.2 Zamawiaj cy wymaga wznowienia licencji na okres 3 lat w ilo ci 220 sztuk. 3.3 Wspólny s ownik zamówie (CPV): Pakiety oprogramowania antywirusowego 3.4 Przewiduje si udzielenie zamówienia uzupe niaj cego - art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 3.5 Nie dopuszcza si sk adania ofert cz ciowych. 3.6 Nie dopuszcza si sk adania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: 3 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1 O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj warunki dotycz ce: posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z o y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych posiadania wiedzy i do wiadczenia; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z o y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z o y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunek powy szy zostanie spe niony, je eli Wykonawca z o y o wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 2

3 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spe niania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiaj cy da nast puj cego dokumentu: o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, na formularzu stanowi cym Za cznik nr 3 do SIWZ. 6.2 Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te b d bra y udzia w realizacji cz ci zamówienia, to zobowi zany jest przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.3 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych na formularzu stanowi cym Za cznik nr 4 do SIWZ; aktualnego odpisu z w a ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówie publicznych, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówie publicznych; aktualnego za wiadczenia w a ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz o enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca o ci wykonania decyzji w a ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert; aktualnego za wiadczenia w a ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz o enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca o ci wykonania decyzji w a ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert. 6.4 Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad o ci; 3

4 6.4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz o enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca o ci wykonania decyzji w a ciwego organu; 6.5 Dokument, o którym mowa w pkt powinien by wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia lub sk adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia lub sk adania ofert. 6.6 Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 6.4, zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z o one przed notariuszem, w a ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 6.5 stosuje si odpowiednio. 6.7 W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 musz by z o one przez ka dego z Wykonawców, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 6.1 mo e zosta z o ony wspólnie. 6.8 W przypadku sk adania oferty przez podmioty ubiegaj ce si wspólnie o udzielenie zamówienia nale y do czy pe nomocnictwo do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. W niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faksem lub drog elektroniczn. Wszelk pisemn korespondencj nale y kierowa na: adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zaka ny w Warszawie, Warszawa, ul. Wolska 37 numer faksu: (022) Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca zobowi zany jest przekazywa dokumenty, o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si przez Zamawiaj cego z ich tre ci, tj. od poniedzia ku do pi tku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie post powania upowa niona jest: Magdalena Socha Przewodnicz ca Komisji Przetargowej tel.: ,214, fax: , w godz , Strony obowi zane s informowa siebie nawzajem o ka dej zmianie adresów. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wys ane na ostatnio podany adres Wykonawcy b d uznawane za skutecznie z o one temu Wykonawcy, który nie poinformowa o zmianie danych teleadresowych. 4

5 8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8.1 Zamawiaj cy nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 8.2 Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawca mo e z o y tylko jedn ofert, w której musi by zaoferowana tylko jedna cena. Z o enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofert nale y sporz dzi w formie pisemnej na formularzu Oferta zgodnym w tre ci ze wzorem stanowi cym Za cznik nr 2 do SIWZ Do oferty nale y za czy : dokumenty i o wiadczenia wymagane w pkt 6 SIWZ; uzupe niony formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Za cznik nr 1; Z o one dokumenty i o wiadczenia musz by zgodne z wymaganiami SIWZ Oferta ma by sporz dzona w j zyku polskim, pisemnie przy u yciu trwa ego no nika pisma Oferta wraz z za cznikami powinna by podpisana przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy. Pe nomocnictwa lub inne dokumenty uprawniaj ce do reprezentowania Wykonawcy nale y z o y w formie orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny by podpisane przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy wraz z dat naniesienia zmiany Wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich za czników, musz by ponumerowane kolejnymi numerami. Ca a oferta powinna by zszyta lub trwale po czona w inny sposób, uniemo liwiaj cy wysuni cie si którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w post powaniu obci aj wy cznie Wykonawc Wykonawca z o y ofert w nieprzejrzystym i zamkni tym opakowaniu oznaczonym w nast puj cy sposób: Przetarg nieograniczony PN/41OA/11/2012 o warto ci poni ej euro na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE Nie otwiera przed dniem r., przed godz Opakowanie musi by opatrzone pe n nazw i dok adnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowo, numer kodu pocztowego) Wykonawcy sk adaj cego ofert Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z o on ofert przed up ywem terminu sk adania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznacze, jak w podpkt 10.10, b dzie dodatkowo oznaczona okre leniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie nale y wskaza cz ci zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. 5

6 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego w Warszawie, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego w Dziale Zamówie Publicznych, w dniu r. o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny Warto netto pakietu jest iloczynem ilo ci i ceny jednostkowej netto Warto brutto pakietu jest sum warto ci netto i podatku VAT Warto ci podane s z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca mo e poda tylko jedn cen bez mo liwo ci proponowania rozwi za wariantowych. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa kryterium: cena 100% Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najni sz cen. 14. Wymagania Zamawiającego Cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty zwi zane z dostaw licencji do Zamawiaj cego Zamawiaj cy wymaga licencji uprawniaj cej do 36 miesi cznego prawa do wsparcia technicznego oraz aktualizacji programu i baz antywirusowych Wykonawca zobowi zany jest do wystawienia faktury, w której poda nazw towaru oraz numer katalogowy zgodny z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Za cznik nr 1) W zwi zku z posiadaniem dwóch kluczy licencyjnych Zamawiaj cy wymaga po czenia ich w jedn licencj i dostarczenie w takiej formie do siedziby Zamawiaj cego Dokument licencji powinien zosta z o ony w wersji papierowej, natomiast klucz licencyjny w wersji elektronicznej na skrzynk pocztow wskazan przez Zleceniodawc oraz adres strony www, z której mo na b dzie pobra oprogramowanie Okres gwarancji na oprogramowanie b dzie zgodny z gwarancj producenta Zamawiaj cy wymaga, aby dostarczone oprogramowanie pochodzi o z legalnego ród a. 15. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiaj cy podpisze umow z wybranym Wykonawc, w terminie nie krótszym ni okre lony w art. 94 ustawy Prawo zamówie publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc, którego oferta zosta a wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygni ciu przetargu. 16. Wzór umowy Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych we wzorze umowy stanowi cym Za cznik nr 5 do SIWZ. 6

7 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Ochron prawn Wykonawców reguluje dzia VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 18. Pozostałe informacje Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiaj cy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych W kwestiach, które nie zosta y uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych z pó n. zm. 19. Załączniki do SIWZ Formularz Specyfikacja asortymentowo cenowa (za. nr 1) Formularz Oferta (za. nr 2) Formularz O wiadczenie (za. nr 3) Formularz O wiadczenie (za. nr 4) Wzór umowy (za. nr 5) Protokó odbioru (za. nr 6). 7

8 PN/41OA/11/2012 Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Zakup wznowienia licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antivirus NOD 32 Suite BE. L.p. Nazwa Nazwa handlowa - nr katologowy Producent Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto (PLN) C x D VAT Kwota podatku E x F A B C D E F G H 1. Wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antivirus NOD 32 Suite BE na okres 36 miesięcy. szt 220 Wartość brutto (PLN) E + G

9 PN/41OA/11/2012 Za cznik nr 2 OFERTA W zwi zku z og oszeniem post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE informujemy, i : 1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo cenowa za kwot brutto: Pakiet nr 1 s ownie: 2. Termin p atno ci: 30 dni. 3. Zapoznali my si z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. Spe niamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiaj cego w SIWZ. 5. Uwa amy si zwi zani niniejsz ofert przez 30 dni, licz c od dnia, w którym up ywa termin sk adania ofert. 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowi zujemy si do podpisania umowy przed o onej przez Szpital. 7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentuj cymi firm w umowie s : W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazw banku oraz numer rachunku bankowego, który nale y wpisa do umowy: Osob upowa nion do kontaktów z Zamawiaj cym w zwi zku z post powaniem o zamówienie publiczne jest: nr telefonu :... nr faksu : Oferta zawiera... stron. 11. Za cznikami do oferty s : miejscowo i data piecz tka i podpis

10 PN/41OA/11/2012 Za cznik nr 3... /piecz firmy/ O WIADCZENIE W zwi zku z przyst pieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE dla ochrony sieci komputerowej o wiadczamy, e spe niamy warunki dotycz ce: 1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i do wiadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data i podpis/

11 PN/41OA/11/2012 Za cznik nr 4... /piecz firmy/ O WIADCZENIE W zwi zku z przyst pieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE o wiadczamy, e nie podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

12 PN/41OA/11/2012 Za cznik nr 5 Wzór umowy stanowi ca wynik post powania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pó n. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE zawarta w dniu roku pomi dzy: SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zaka nym w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej Zamawiaj cym, który reprezentuje: Dyrektor Szpitala Agnieszka Kujawska-Misi g G ówny Ksi gowy Jolanta Krasuska a firm.., ul....zarejestrowan w. pod nr, zwan dalej Wykonawc, któr reprezentuje: Przedmiotem niniejszej umowy jest wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite BE zgodnie z Za cznikiem nr 1 Specyfikacja asortymentowo cenowa, stanowi cym integraln cz umowy. 2. Zamawiaj cy wymaga wznowienia licencji na okres 3 lat w ilo ci 220 sztuk od 26 grudnia 2012 r Dostawa oprogramowania zostanie zrealizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty zwi zane z dostaw licencji do Zamawiaj cego. 2. Zamawiaj cy przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, mo liwo udzielenia zamówie uzupe niaj cych w trybie zamówienia z wolnej r ki, których warto nie przekroczy 20% warto ci zamówienia podstawowego, na zasadach okre lonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 3. Dokument licencji powinien zosta z o ony w wersji papierowej, natomiast klucz licencyjny w wersji elektronicznej na skrzynk pocztow wskazan przez Zleceniodawc oraz adres strony www, z której mo na b dzie pobra oprogramowanie. 4. Dokument licencji powinien uprawnia do 36 miesi cznego wsparcia technicznego oraz aktualizacji programu i baz antywirusowych Okres gwarancji na oprogramowanie b dzie zgodny z gwarancj producenta i b dzie liczony od dnia podpisania bez zastrze e protoko u odbioru (za cznik nr 6). 2. Z przekazania oprogramowania utrwalonego na no nikach wraz z dokumentem licencyjnym i dokumentacj zostanie sporz dzony protokó podpisany przez Wykonawc i upowa nionego pracownika Zamawiaj cego. 3. Osob do odbioru oprogramowania ze strony Zamawiaj cego b dzie. 4. W przypadku zastrze e Zamawiaj cego dotycz cych oprogramowania, no ników lub kompletno ci dokumentacji Zamawiaj cy odmówi ich odbioru, podaj c do protoko u powody odmowy i termin usuni cia stwierdzonych usterek. 5. Usterki zostan usuni te na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po ich usuni ciu procedura odbioru zostanie powtórzona. 6. Wykonawca gwarantuje, i dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego ród a. 1

13 5 1. Odbiór wy ej wymienionego oprogramowania odb dzie si na podstawie faktury VAT i protoko u odbioru. 2. P atno realizowana b dzie przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy. Nr konta Zamawiaj cy upowa nia Wykonawc do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 1. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest p atnikiem podatku VAT NIP Warto umowy brutto wynosi: S ownie: W razie wyst pienia istotnych zmian powoduj cych, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 1 miesi ca od powzi cia wiadomo ci o powy szych zmianach. W takim przypadku Wykonawca mo e da jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania cz ci umowy Je eli opó nienie realizacji umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cy ma prawo obci y Wykonawc kar umown w wysoko ci 0,5% od warto ci opó nionego zadania za ka dy dzie zw oki. Wysoko kary nie mo e jednak przekracza 10 % warto ci umowy. 2. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zap aci kar w wysoko ci 10% wynagrodzenia przypadaj cego na niefakturowan cz dostaw okre lon umow. 3. Je eli odst pienie od umowy nast pi z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, to Zamawiaj cy zap aci kar w wysoko ci 10% wynagrodzenia przypadaj cego na niefakturowan cz dostaw okre lon umow. 9 Ewentualne spory mog ce powsta na tle realizacji umowy strony b d rozstrzyga polubownie, a w przypadku nie osi gni cia wspólnego stanowiska, skieruj spraw na drog s dow, s dowi w a ciwemu dla siedziby Zamawiaj cego. 10 Wszelkie zmiany lub uzupe nienia niniejszej umowy wymagaj formy pisemnych aneksów pod rygorem ich niewa no ci. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron. 11 W IMIENIU WYKONAWCY W IMIENIU ZAMAWIAJ CEGO 2

14 PN/41OA/11/2012 Za cznik nr 6 Piecz nag ówkowa Zak adu PROTOKÓ ODBIORU Dotyczy umowy nr CZ A - DOSTAWA W dniu dzisiejszym dostarczono do SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zaka nego przy ul. Wolskiej 37 w Warszawie n/w wyrób: Pozycja za cznika do umowy Nazwa wyrobu zgodna z za cznikiem do umowy Dostarczona ilo Warto brutto [z ] (podpis osoby upowa nionej przez Zamawiaj cego) (podpis osoby upowa nionej przez Wykonawc )

15 CZ B - ODBIÓR KO COWY Stwierdzono terminowe*/nieterminowe wywi zanie si Wykonawcy z postanowie zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w cz ci A. Opó nienie Wykonawcy w dostarczeniu zamówienia podlegaj ce naliczeniu kar umownych wynosi dni... DOSTAWCA ZAMAWIAJ CY * - niepotrzebne skre li

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie ODDZIA REGIONALNY OLSZTYN Ul. Kasprowicza 1 10 219 Olsztyn tel. (0-89) 542-21-00 fax. (0-89) 542-21-09 e-mail: olsztyn@wam.com.pl http://www.wam.net.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na Usługę serwisowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do sk adania ofert

Zaproszenie do sk adania ofert uków, dnia 11.09.2013 r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. LICENCJONOWANY PRZEWO NIK KOLEJOWY z dnia 0.0.005r. I. Postanowienia ogólne Definicje Przewo nik Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., Klient Osoba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

C z 1. O gólna 1 2 3

C z 1. O gólna 1 2 3 INSTRUKCJA sporz dzania, obiegu i kontroli dowodów ksi gowych dla Urz du Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosn Cz 1. Ogólna 1 Instrukcja zosta a opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo