SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 ŁEBA, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Statutu będącego załącznikiem do Uchwały RM nr VI/43/2011 z dnia 30 marca 2011r, Regulaminu Pracy MOPS zatwierdzonego Zarządzeniem Kierownika MOPS oraz innych aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską w Łebie. Siedziba Ośrodka mieści się w Łebie przy ul. Kościuszki 90A. Rejon działania ośrodka obejmuje teren Gminy Miejskiej Łeba. Głównym celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie w 2013 r. było ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Bezpośrednimi przesłankami w obszarze realizacji celów założonych w 2013r. były: szybkość reakcji na pojawiające się problemy, trafne rozpoznanie sytuacji poszczególnych środowisk oraz wykorzystanie potencjału społecznego. W tym zakresie współpracowaliśmy z instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi. Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy. W minionym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz programów rządowych, których głównym celem jest zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowo bytowej poprzez udzielanie różnorodnych form pomocy. Do zadań priorytetowych MOPS należą działania ukierunkowane na: 1. Pomoc rodzinie w trudnościach materialnych w szczególności poprzez pomoc rzeczową i materialną, 2. Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3. Tworzenie alternatywnych form działania oraz programów dożywiania i wsparcia rzeczowego oraz usługowego, kierowanego do dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie materialnym, 4. Realizacja działań mających na celu rozwój różnorodnych form opieki zastępczej i utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, 5. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, 6. Aktywizowanie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprze realizację projektów finansowanych ze środków EFS.

2 I Struktura wydatków za 2013r. Środki finansowe na realizację zadań przez MOPS zadań z zakresu pomocy społecznej pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Łeba i dotacji rządowych. Realizowane zadania podzielone były na zadania własne oraz zadania zlecone. W 2013r. wydatki MOPS wyniosły łącznie ,61, w tym ,61 - wydatkowanie na zadania własne gminy z tym, że ,75 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych ,00- wydatkowane na zadania zlecone gminie. Poniżej przedstawiono wydatki na określone cele. Tabela Nr 1 Tabela dotycząca wykonania budżetu za 2013r. Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem Zadania zlecone Zadania własne % wykonania Dom Pomoc Społecznej , , ,69 69, Rodziny zastępcze 1 000,00 352,28 352,28 35, Zadania w/z przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, , ,27 91, Wspieranie rodziny , , ,10 73,00 w tym dotacja - program asystent rodziny , , , Świadczenia rodzinne , , ,00 97, Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadcz. z pom.społ , , , ,41 92,00 w tym dotacja , ,41 Zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezp.społ , , ,77 99,00 w tym dotacja , Dodatki mieszkaniowe , , ,83 100, Zasiłki stałe - dotacja , , ,34 99,00 w tym dotacja , , Ter.ośr.pom.społ. - OPS , , ,39 98,00 w tym dotacja , , , Usługi opiekuńcze , , , ,88 98, Pozostała działalność , , , ,65 99,00 w tym dotacja program dożywianie ,00 Ogółem: , , , ,61 96,00 w tym dofinansowanie zadań własnych w ramach dotacji i programów rządowych ,75 W 2013r. 43% wydatków obejmują zadania zlecone gminie, 20% dofinansowanie z budżetu wojewody, a 37 % to zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy.

3 Na dzień r. w rozdziale z tyt. refundacji kosztów pobytu w domu pomocy społecznej uzyskano przychód w kwocie 32,95 zł. Natomiast w rozdziale z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osiągnięto dochody w kwocie: 5.762,88 zł z zadań własnych i 1.510,56 zł z zadań zleconych. W rozdziale osiągnięto dochody w kwocie 479,81 zł, w rozdziale dochody z tyt. zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zamknęły się kwotą ,14 zł. Dochody w całości zostały zwrócone do gminy. Tabela Nr 2 Rozdział i Przychody na dzień r. Plan Wykonanie Dochody za DPS 0 33, Dobrowolne wpłaty (umowy) 0 32, Odsetki 0, Dochody za usługi opiekuńcze , Zadania własne , Zadania zlecone , Dochody Odsetki 0 444, Wpływy z innych tytułów i opłat 0 35, Dochody Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny , Wpływy z różnych dochodów (ŚR) ZA - własne Wpływy z różnych dochodów (ŚR) ZA - zlecone 1.174, Wpływy z różnych dochodów (ŚR) FA - własne , Wpływy z różnych dochodów (ŚR) FA - BP , Wpływy z różnych dochodów (ŚR) FA - gm. dłuż , Odsetki - zlecone 4.093,49 OGÓŁEM : ,44 Dotacje, które nie zostały wykorzystane w 2013r. zostały 30 grudnia zwrócone do budżetu państwa w kwocie 3.801,25 z tym, że kwota dotyczyła zadań zleconych (świadczenia rodzinne) a pozostała zadań własnych dofinansowanych dotacją (1.505,25 zasiłku stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne).

4 Rozdział Domy Pomocy Społecznej (finansowany z budżetu Gminy) Zadaniem obowiązkowym gminy jest zapewnienie pobytu i usług w domu pomocy społecznej. W 2013r. r. koszt pobytu dla 3 osób dorosłych zamknął się kwotą ,69 zł. Na dzień r. w domach pomocy społecznej przebywało 3 klientów ośrodka. Plan ,00 zł. wykonanie ,69 zł Tabela Nr 3 Koszt utrzymania w poszczególnych domach pomocy społecznej klientów ośrodka w okresie od do r. Lp. Nazwa DPS Pełna odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS, koszt utrzymania Liczba umieszczonych Liczba świadczeń (mce) Do Od osób w dps Dom Pomocy Społecznej 2.974, , Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego Dom Pomocy Społecznej 3.123, , Nr 2 w Lęborku 3. Dom Pomocy Społecznej 2.609, , w Szpęgawsku RAZEM: 8.707, , Wzrost 1,68 %w stosunku do roku ubiegłego Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS wyniósł w ubr ,01 zł, z czego część opłaca podopieczny tj. 70% swojego dochodu, pozostałą część opłaca MOPS w imieniu gminy. W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. średni koszt opłat ponoszony przez MOPS wyniósł 2.286,44 zł i jest uzależniony od dochodów, które posiada osoba umieszczona w d p s. Plan 1.000,00 Wykonanie 352,28 zł Rozdział Rodziny Zastępcze (finansowany z budżetu Gminy) Zgodnie z porozumieniem Nr 4/PCPR/2012 zawartym 01 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Lęborskim a Gminą Miejską Łeba Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków za pobyt w pieczy zastępczej dziecka pochodzącego z Gminy Miejskiej Łeba w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszym roku w wysokości 10% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. W 2013r. poniesiono koszty w kwocie 352,28 zł za okres m-ca grudnia z tyt. zapewnienia opieki małoletniemu dziecku, któremu matka nie mogła zapewnić z uwagi na pobyt w szpitalu. Matka dziecka była mieszkanką Łeby (ostatnie miejsce zameldowania), obecnie jest osobą bezdomną przebywającą w schronisku dla bezdomnych w Gdańsku.

5 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne finansowane z budżetu Gminy) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obok pracowników ośrodka realizuje Zespół Interdyscyplinarny w Łebie, który pracuje od kwietnia 2011r. Zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 29 stycznia 2013r. został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W Zespole pracuje 11 osób z różnych instytucji działających na terenie miasta i powiatu lęborskiego. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. Od początku 2013r. r. Zespół Interdyscyplinarny w Łebie spotykał się trzykrotnie, a 11 grup roboczych powołanych przez Zespół spotykało się trzydziesto-czterokrotnie. W ramach swoich obowiązków zarówno grupy robocze, jak i zespół interdyscyplinarny rozpatrywał 11 spraw dot. mieszkańców naszego miasta i 11 niebieskich kart w tym 11 kart typu A; 6 karty typu C dla osób podejrzanych dotkniętych przemocą i typu D dla osób stosujących przemoc 4 szt.. MOPS w Łebie do Zespołu skierował 4 karty niebieskie, Policja 5 kart, 1 - kartę KRPA w Łebie 1- Służba zdrowia. Koszty utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego wyniosły 2.742,27 zł. Obejmują one w szczególności koszty szkolenia członków Zespołu oraz wydania ulotek folderu i wizytówek nt. instytucji pomagającym ofiarom przemocy w rodzinie. Na przełomie 2013r. zamknięto 6 spraw związanych z procedurą Niebieskiej karty, w sześciu przypadkach ustała przemoc, jedna sprawa została przekazana do organów ścigania. Ofiarom przemocy udzielono 54 porad psychologicznych i 5 pedagogicznych. Plan zł. Wykonanie 2.742,27 zł. Plan ,00 zł. Wykonanie ,10 zł Wspieranie rodziny (zadania własne finansowane z budżetu Gminy) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie od 01 maja 2012r. zatrudnia jednego asystenta rodziny. Koszt obsługi tego rozdziału obejmuje głównie koszty związane z jego zatrudnieniem. Praca asystenta rodziny to działanie kompleksowe polegające na pomocy w rozwiązaniu wielu spraw zaczynając od tych najbardziej pilnych. W pierwszej kolejności mogą to być: problemy socjalne, mieszkaniowe, materialne, zdrowotne czy prawne. Ponadto, ośrodek przystąpił do konkursu ogłoszonego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Asystent rodziny 2013 i otrzymał dofinansowanie w kwocie zł. Z usług Asystenta rodziny korzystało 10 rodzin. Z trzema rodzinami działania zostały zakończone, niemniej jednak cały czas działania rodziny nadal są monitorowane.

6 Tabela Nr 4 Wskaźniki obrazujące pracę asystentów w 2013r. Liczba Liczba rodzin objętych pracą asystenta 10 Liczba dzieci w rodzinach objętych pracą asystenta 18 Liczba rodzin usamodzielnionych 3 W trakcie roku odbywały się spotkania specjalistów i przedstawicieli różnych instytucji pracujących z rodzicami biologicznymi i rodzinami zastępczymi. Spotkania miały charakter zespołów. Ich podstawowym celem było omówienie sytuacji rodziny/rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny czy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz ustalenie najistotniejszych celów pracy z rodziną z wieloma problemami. Większość spotkań odbyła się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Świadczenia rodzinne (finansowany z budżetu Wojewody 3110) Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych: Plan Wykonanie: ,00 Kwotę ,89 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnorentowych, świadczeń opiekuńczych a kwotę zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Tabela Nr 5 Lp. Wyszczególnienie Kwota liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia tzw. becikowe Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 7. urodzenia dziecka opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 8. wychowawczego

7 Lp. Wyszczególnienie Kwota liczba świadczeń 9. samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 12. zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych po 100,00 zł Oprócz tego, w ramach tej ustawy przyznano pomoc w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na kwotę zł (417świadczeń ), oraz osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę zł (49 świadczeń). Budżet w tym rozdziale zamknął się kwotą ,11 zł. Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: Od początku 2013 roku z pomocy w ramach funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 rodzin na kwotę zł tj. 292 świadczenia. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym okresie wyniosły ,53 zł i 4.093,49 zł z tyt. odsetek. Kwotę ,15 zł przekazano do budżetu państwa, 4.248,69 zł do organu wierzyciela i 4.248,69 dłużnika. Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zamknęły się kwotą 5.526zł z tym, że kwota zł stanowiła dochody przekazane przez gminę na dochody własne, a kwota 1055 zł przekazane z innych gmin. Wygaszone należności z powodu zgonu wyniosły w kwocie zł. Na terenie gminy zamieszkuje 34 dłużników alimentacyjnych (zarówno z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jak i funduszu alimentacyjnego). Stan należności na dzień r. wyniósł zł. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (finansowany ze środków własnych Gminy i budżetu Wojewody 4010, 4110, 4120 ) W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zatrudniono 2 pracowników na 1,5 etatu. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł ,28 zł z tym, że kwota ,11 zł stanowi 3 % wykonania świadczeń rodzinnych i finansowana jest z budżetu państwa. Natomiast koszt obsługi świadczeń alimentacyjnych zamknął się kwotą zł a dofinansowanie wynikające z 3% wykonania świadczeń alimentacyjnych wyniosło zł. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych obejmuje obok wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi także koszt szkoleń, delegacji, koszty egzekucyjne, zakup druków itp.

8 W ramach tego działu wydano 408 decyzji, przeprowadzono 14 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi oraz wydano 20 tytułów wykonawczych Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (Zadanie zlecone finansowane z budżetu Wojewody) Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Plan w 2013 r. ustalono na kwotę zł, natomiast wykonanie na dzień r. wyniosło 5.470,00 zł. Ubezpieczenie zdrowotne opłacono klientom ośrodka (119 świadczeń). Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu Wojewody. (Zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa i gminy) Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 01 sierpnia 2009 r. należy do zadań własnych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa. Pomocy w tej formie udzielono 29 klientom w kwocie ,41 zł (276 świadczeń) Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenie społeczne (finansowany z budżetu Wojewody i środków własnych gminy) Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej; W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. 10 % mieszkańców Łeby korzystało z pomocy ośrodka. Liczba klientów ośrodka od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Zadania własne POMOC MATERIALNA I RZECZOWA Pomoc społeczna realizowana przez MOPS w Łebie skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ma na celu podejmowanie działań umożliwiających im życiowe usamodzielnienie oraz integrację ze środowiskiem. Jako zadania priorytetowe uznać należy: 1) stałe podnoszenie jakości świadczonych usług; 2) zapewnienie warunków życia na podstawowym poziomie; 3) zaspokajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mogą być zaspokajane samodzielnie; 4) przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników (problemów), które nie mogą być usunięte lub zmienione; 5) usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności we współpracy z rodziną; 6) przeciwdziałanie i niwelowanie skutków negatywnych zjawisk społecznych; 7) tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny;

9 8) umacnianie wśród rodzin postaw aktywności i przedsiębiorczości mających na celu zmianę stylu życia; 9) zwiększenie ilości osób uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez udział w pracach społecznie użytecznych, projektach POKL; 10) aktywizowanie społeczności lokalnej, wytwarzanie w niej poczucia przynależności do swojego miejsca zamieszkania i lokalnej grupy; 11) wzmocnienie współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Przyznawanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta. Uzyskanie pomocy materialnej, uzależnione jest od podjęcia współpracy klienta z pracownikiem socjalnym w przezwyciężaniu przyczyn własnej trudnej sytuacji bytowej. Tabela Nr 6 FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH ZASIŁKI OKRESOWE- OGÓŁEM w tym przyznany z tytułu:: bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności Innego SCHRONIENIE POSIŁEK W tym dla dzieci ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE x W tym: specjalne zasiłki celowe W tym: zasiłki celowe na zakupienie żywności w ramach programu w/z dożywiania OGÓŁEM: Naczelną zasadą, którą kieruje się pomoc społeczna to zasada subsydialności (pomocniczości), zgodnie, z którą państwo może jedynie wspierać, a nie wyręczać obywateli w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych.

10 Pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz przemocy w rodzinie. Tabela Nr 7 Świadczenie Łączna liczba wydanych decyzji Zasiłek celowy 580 Zasiłek okresowy 157 Zasiłek stały 48 Wieloletni Program w zakresie dożywiania 517 Posiłki 39 Specjalny zasiłek celowy 132 Pobyt w DPS 9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 Decyzje dot. przyznania świadczenia zdrowotnego ze środk.pub. 8 RAZEM: 1533 MOPS w Łebie uczestniczył w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Cele programu: zapewnić pomoc w zakresie dożywiania (w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych); poprawić poziom życia osób i rodzin o niskich dochodach; ograniczyć niedożywienie poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia; wdrożyć działania zmierzające do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków; Grupa docelowa dzieci do siódmego roku życia; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. Zasady realizacji zostały określone w: ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz z późniejszymi zmianami) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 128)

11 W ramach tego programu udzielono pomocy 315 osobom w tym ( 37 dzieciom do 7-roku życia, 63 dzieciom w wieku szkolnym do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 215 osobom dorosłym). Koszt programu zamknął się kwotą zł, z tym, że kwota ,00 zł została dofinansowana dotacją z budżetu państwa. Praca socjalna Najważniejszym zadaniem w pomocy społecznej jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Jest obowiązkowym zadaniem własnym i prowadzona jest przez wszystkich pracowników socjalnych. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W 2013 r. podpisano 23 kontrakty. Pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną u 117 rodzin z tym, że - bez wniosku o wsparcie finansowe - w 7 rodzinach. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie zastępczej i innych celach opisanych w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni od początku 2013r. przeprowadzili 970 wywiadów rodzinnych. Charakterystyka rodzin objętych pomocą Tabela Nr 8 POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2013 liczba rodzin LICZBA OSÓB W RODZINACH UBÓSTWO SIEROCTWO BEZDOMNOŚĆ POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA W TYM: WIELODZIETNOŚĆ BEZROBOCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO OGÓŁEM W TYM: RODZINY NIEPEŁNE RODZINY WIELODZIETNE PRZEMOC W RODZINIE POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI ALKOHOLIZM

12 POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2013 liczba rodzin LICZBA OSÓB W RODZINACH NARKOMANIA TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ ZDARZENIE LOSOWE SYTUACJA KRYZYSOWA KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA Największą grupą klientów pomocy bowiem aż 63 % są rodziny z niskim dochodem, 56% stanowią bezrobotni, 43% niepełnosprawni, 24 % z problemem alkoholowym następnie 18% to niezaradni życiowo i inni. Z pomocy ośrodka od początku roku 2013 r. korzystały 192 rodziny. We wszystkich rodzinach, którym udzielono pomocy panuje niedostatek, ale 120 rodzin nie osiąga minimum socjalnego. Żyją w skrajnym ubóstwie, najczęściej są już zmarginalizowane, uzależnione od pomocy społecznej, roszczeniowe. Postawy życiowe są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Nieskuteczne wobec nich są działania aktywizujące społecznie lub zawodowo. Często w tych rodzinach obserwuje się bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Dodatki mieszkaniowe (finansowany ze środków własnych Gminy) Zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków własnych gminy. Pomocy w tej formie udzielono w okresie od do , 51 rodzinom na kwotę ,83 zł tj. 289 świadczeń. Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych: Tabela Nr 9 Mieszkanie w zasobach Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł) Komunalnych ,50 Spółdzielczych ,17 Zakładowych i innych ,79 Prywatnych ,32 Wspólnot mieszkaniowych ,05 RAZEM ,83 W ramach postępowania administracyjnego wydano 51 decyzji.

13 Zasiłki stałe (Zadanie własne w 100 % dofinansowywane z budżetu Wojewody ) Od początku 2013 roku z tej pomocy skorzystało 40 rodzin na ogólną kwotę zł tj. 373 świadczenia. Pomoc w tej formie kierowana jest przede wszystkim do rodzin lub osób, u których występuje inwalidztwo bądź niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym (II grupa, całkowita niezdolność do pracy) lub znacznym (I grupa całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji) bez uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych. W 2013r. wypłata zasiłków stałych przedstawiała się następująco: Tabela Nr 10 FORMY POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie Rozdział Usługi opiekuńcze (finansowane z budżetu Wojewody i środków własnych Gminy) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych było realizowane wśród osób starszych, niepełnosprawnych oraz obłożnie chorych. Średnia wieku klienta, u którego sprawowano usługi opiekuńcze wynosiła 86 lat. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (finansowane z budżetu Wojewody) Usługi opiekuńcze specjalistyczne ( dot. osób z zaburzenia psychicznymi) plan: zł wykonanie zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 3 osoby tj godzin. Ta forma pomocy związana jest z zatrudnieniem 1 osoby na stanowisku opiekunki i 1 osoby na zastępstwo w czasie urlopów i zwolnień lekarskich o kwalifikacjach określonych w ustawie (terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej itp.).

14 Usługi opiekuńcze (finansowane ze środków własnych Gminy ) Usługi opiekuńcze plan: zł ; wykonanie ,88 zł. Z usług opiekuńczych korzystało 16 osób tj godzin. Ta forma pomocy związana jest z zatrudnieniem 5 opiekunek średnio na 4,62 etatu (umowy zlecenia a także zatrudnienie na zastępstwo w czasie urlopów wypoczynkowych.) Rozdział Utrzymanie Ośrodka (finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją z budżetu Wojewody) Koszt utrzymania ośrodka w rozdziale finansowany jest ze środków własnych gminy z tym, że kwota zł przekazana została na zadania własne z budżetu wojewody. Na dzień r. koszt utrzymania ośrodka wyniósł ,39 zł. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynikają przede wszystkim z zatrudnienia 16 pracowników na 15,50 etatu w tym 5,62 opiekunek. Niemal w 80% wydatków obejmuje koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka a mianowicie; wydatki związane z konserwacją i ubezpieczeniem sprzętu, przeglądem budynku, usługami pocztowymi i telefonicznymi, zakupem materiałów biurowych, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem licencji i oprogramowania oraz szkoleniami pracowników i delegacjami, badaniem lekarskim itp. Kadry ośrodka obejmują następujące stanowiska: 1. Kierownika 2. Głównego Księgowego 3. 4 pracowników socjalnych z tym, że 3-ch pracowników pracuje w terenie (zadanie obligatoryjne GMINY), Pracownik socjalny pracujący na miejscu w biurze ośrodka zajmuje się dodatkami mieszkaniowymi, od 2014r. dodatkami energetycznymi, pomocą socjalną dla uczniów w szkole, zamówieniami publicznymi, działaniami środowiskowymi, obsługą sekretariatu, obsługą kadr m.in. rozliczaniem czasu pracy, zaangażowaniem wydatków, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, obsługą programów komputerowych DM, ST, POMOST itp. Od 2015r. pracownik ten obowiązkowo będzie wykonywał pracę socjalną w terenie włącznie z pozostałymi pracownikami socjalnymi. W tej sytuacji konieczne będzie zatrudnienie 1 osoby do realizacji w/w zadań. 4. Asystenta rodziny, który pracuje w terenie zatrudnienie współfinansowane w ramach rządowego konkursu Asystent Rodziny ; (zadanie obligatoryjne GMINY od 2015r.) 5. Informatyka Rejonowego Administratora Systemu Informatycznego Pomocy Społecznej- w 100% sfinansowanego z budżetu państwa praca w terenie- obsługa ośrodków pomocy społecznej woj. pomorskiego kilka powiatów. 6. 1,5 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania w sprawie dłużników, windykacji długów, obsługa programu POMOST, SR, FA, (zadanie obligatoryjne GMINY) opiekunek pracuje w terenie obsługuje 16 klientów z tym, że 1 opiekunka w całości finansowana jest z budżetu państwa ; (zadanie obligatoryjne GMINY). Zastępczo 16 klientów można umieścić w domach pomocy społecznej (również zadanie obowiązkowe gminy), niemniej jednak sprawowanie usług opiekuńczych w domu

15 klienta jest najtańszym rozwiązaniem kosztowym związanym z zapewnieniem opieki osobom starszym, ponieważ całodobowa opieka w domu pomocy społecznej na jeden miesiąc dla jednej osoby wynosi średnio ok zł a zatem na 12 m-cy dla w/w osób należałoby zabezpieczyć kwotę zł (12m-cy x 16 klientów x 2.286). 8. 3/8 etatu sprzątaczki. 7 pracowników posiada wyższe wykształcenie, 5 pracowników średnie wykształcenie (1 osoba studiuje ), pozostali pracownicy podstawowe. Rozdział ŚWIADCZENIA POMOCY O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE (finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją budżetu Wojewody ujęty w budżecie Gminy Miejskiej Łeba) W okresie od do r. MOPS Łeba prowadził postępowanie w sprawie udzielenia pomocy w formie stypendium szkolnego z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty u 30 rodzin dla 46 uczniów. Stypendium szkolne za w/w okres przyznano na ogólną kwotę ,40 zł w tym w kwocie ,40 zł sfinansowane ze środków własnych (tj. 30,2% ) oraz dotacji w wysokości zł (71,42%). Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wyniosła od stycznia do grudnia 84,80 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wypłacono 447 stypendia szkolne dla 46 uczniów. Wydano 92 decyzje pozytywne Wydano 8 decyzji odmownych Tabela nr 11 Rok Koszt wypłat Wydatki ze % udział środków Liczba uczniów Liczba świadczeń pomocy materialnej środków Gminy Miejska Łeba własnych , ,00 27,89% , ,40 39,69% , ,40 28,59% Rozdział Pozostała działalność (finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją budżetu Wojewody ) W tym rozdziale znajdują się zadania wykonywane w ramach ustawy o pomocy społecznej obejmujące pomoc w formie zasiłków celowych na dożywianie omówione w ramach rozdziału a także koszt spotkań integracyjnych (np. Dzień chorego, Dzień Kobiet, itp.)o których mowa w rozdziale Dodatkową pomoc w związku z ustawą o pomocy społecznej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem wypłacono 11 rodzinom w kwocie zł (tj. 38 św. Z tym,, że 5 św. dot. 2012r.).

16 Rozdział Pozostała działalność (finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją budżetu Wojewody ) Przez cały rok MOPS w Łebie podobnie jak w latach ubiegłych był współorganizatorem następujących działań środowiskowych: Tabela Nr 12 Lp. Działania środowiskowe finansowane ze środków własnych gminy Kwota 1. Dzień Chorego z ZP CARITAS z obu parafii (luty i listopad) 1.542, lecie JANTAR (luty) 120,00 3. Dzień Kobiet (marzec) 478,60 4. Ognisko integracyjne z osobami niepełnosprawnymi (maj) 69,80 5. Turniej osób niepełnosprawnych organizowany w ramach projektu Razem 300,00 łatwiej pokonamy trudności) (wrzesień) 6. Zakupienie artykułów na warsztaty dla niepełnosprawnych dzieci (IX-XII ) 262,68 7. Zakupienie artykułów dla dzieci do świetlicy Boleniec (XI XII) 300,00 8. Dzień Seniora organizowany Klubem Seniora Niezapominajka (listopad) Spotkanie integracyjne z niepełnosprawnymi dziećmi (grudzień) 52, Wigilia organizowana z Klubem Seniora Niezapominajka (grudzień) 3.272, Paczki dla chorych i uczestników wigilii organizowane z Klubem Seniora 3.698,71 Niezapominajka (grudzień) 12. Konkurs Jak udział w projekcie zmienił moje życie w ramach projektu 458,00 współfinansowanego ze środków unijnych Razem łatwiej pokonamy trudności (grudzień) OGÓŁEM: ,65 Oprócz powyższych działań ośrodek uczestniczył w rozdawnictwie mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży, pościeli itp. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ujęty w budżecie Gminy Wicko.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku od 5 już lat realizuje projekt pt. Razem łatwiej pokonamy trudności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę ,33 zł, w tym wkład własny obu ośrodków w formie zasiłków celowych i pomocy w naturze w kwocie zł a dla Gminy Miejskiej Łeba zł. Głównym zadaniem projektu jest integracja mieszkańców miasta Łeby i aktywizacja zawodowa uczestników projektu. W roku 2013 do projektu przystąpiło 10 osób z miasta Łeby: 5 osób podpisało kontrakt socjalny, 5 osób uczestniczy w aktywizacji zawodowej. Dla uczestników projektu, którzy podpisali kontrakt socjalny zaplanowano: warsztaty aktywizujące, kurs obsługi komputera oraz szkolenia zawodowe takie jak: prawo jazdy, sprzedawca z

17 obsługą kasy fiskalnej, j. angielski, opiekunka dziecięca i kurs kosmetyczny. Osoby uczestniczące w programie aktywności lokalnej zostali podzieleni na dwie grupy: I grupa realizować będzie szkolenia i kursy zawodowe dobrane zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz warsztaty pt. Dlaczego warto być wolontariuszem. Dla II grupy zaplanowano warsztaty krawieckie, rękodzieła, kuglarskie, muzyczno taneczne oraz kurs animatora czasu wolnego. W miesiącu styczniu 2013 r. prowadzono rekrutację chętnych osób do udziału w projekcie. W MOPS Łeba prowadzono indywidualne rozmowy z zainteresowanymi osobami projektem, informowano o rodzajach wsparcia w ramach projektu (kontrakty i PAL). W tut. ośrodku odbyło się spotykanie rekrutacyjne dnia roku. W miesiącu styczniu 2013 r. osoby zdecydowane na udział w projekcie oraz beneficjenci, którzy kontynuowali udział w projekcie podpisywali komplet dokumentów (deklarację, oświadczenia, ankietę dla beneficjenta). Spisywano i aktualizowano kontrakty z osobami, które kontynuowały udział w projekcie. W liceach ogólnokształcących i studium policealnym kontynuuje naukę łącznie 7 beneficjentek projektu z miasta Łeby. W okresie od rozpoczął się kurs,, Opiekunka dziecięca. Kurs trwał do roku roku w GOKiS w Wicku odbyła się konferencja na rozpoczęcie VI edycji projektu,,razem łatwiej pokonamy trudności. W trakcie spotkania beneficjenci zapoznali się z działaniami realizowanymi w ramach projektu w ubiegłym roku oraz działaniami zaplanowanymi na rok bieżący. Beneficjenci mieli również okazję na wzajemne poznanie się oraz poznanie osób, z którymi będą współpracować w trakcie realizacji projektu. W miesiącu marcu 2013 r. grupa PAL I w dniach: , , , roku odbyła warsztaty pn.,, Dlaczego warto być wolontariuszem. Grupa PAL II w dniach: , , , roku odbyła,,warsztaty kuglarstwa. Grupa PAL II uczestniczyła w,,warsztatach rękodzieła w terminie od roku do roku. Beneficjenci kontraktów odbyli,,warsztaty aktywizujące. Grupa I w terminie roku, natomiast grupa II w terminie roku. Od dnia roku rozpoczął się,,kurs języka angielskiego dla początkujących. Kurs trwał do roku. Od dnia roku rozpoczął się,,kurs komputerowy. Kurs trwał do roku. W terminie od roku trwał kurs,,pomoc domowa-hotelowa. Od dnia roku beneficjenci Grupa PAL II uczestniczyli w kursie,,animator czasu wolnego. Kurs potrwał do roku. Dnia roku w ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowany został Rajd Nordic Walking z Wrześcia do Szczenurzy. Rajd zakończył się zabawami integracyjnymi przy ognisku. Zabawy poprowadzili beneficjenci, którzy uczestniczą w warsztatach z zakresu animacji czasu wolnego w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Dnia roku w ramach projektu,,razem łatwiej pokonamy trudności" odbył się V Rajd Nordic Walking z Festynem Rodzinnym w Łebie. Uczestnicy rajdu otrzymali kupony z mapką trasy i po rozgrzewce, którą przeprowadziła Pani Elżbieta Pietruszewska ze Zdrowotelu w Łebie, ruszyli do Łeby. Trasa zakończyła się na Skwerze Rybaka w Łebie festynem pod hasłem Powitanie Lata. Wszyscy piechurzy otrzymali nagrody, za udział w rajdzie, natomiast najmłodszy uczestnik otrzymał dodatkowo puchar. Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, a na scenie wystąpiły m.in.: Orkiestra Dęta OSP w Krajence, finaliści Talentiady z Łeby, zespoły Vivo i Little Talks, kabaret Afera a gwiazdą wieczoru był zespół Redlin. Najmłodsi mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkursach z nagrodami w

18 ,,Morskiej Przygodzie. Od roku rozpoczął się,,kurs obsługi wózka widłowego. Kurs trwał do roku. 20 lipca 2013 r. w ramach projektu Razem łatwiej pokonamy trudności na stadionie w Charbrowie odbył się festyn rodzinny Integracja społeczna nasz wspólny cel. Atrakcją festynu była wioska czarownic, zlot czarownic i zorganizowany konkurs na czarownicę Gminy Wicko. O godzinie 14:00 z Wicka wyruszyła parada z Orkiestrą Dętą Ziemia Lęborska i Grupą Perkusyjną z Gminy Wicko. W paradzie mogliśmy podziwiać czarownice, zorganizowane - przebrane grupy oraz ekologiczne pojazdy biorące udział w konkursie Jazda na byle czym. W czasie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, na stadionie można było korzystać z wielu atrakcji, główną atrakcją była wioska czarownic, w której można było odwiedzać domki czarownic oraz namiot czarownicy, które były obsługiwane przez beneficjentów, wolontariuszy i pracowników pomocy społecznej. W każdym z domków czekało wiele niespodzianek. W Erna Club można było nabyć Paszporty Wioski Czarownic, wstążki odczarowujące zaklęcia, napić się jednego z magicznych eliksirów, a najmłodsi zostali obdarowani słodkościami i balonami. W Spa u Erny goście korzystali z zabiegów takich jak masaże, malowanie twarzy, malowanie paznokci, plecenie kolorowych warkoczyków i wielu innych atrakcji. Natomiast w namiocie każdy mógł poznać swoją przyszłość, wróżby u Erny cieszyły się wielkim powodzeniem. Po godzinie 19:00 w wiosce czarownic wystąpił magik, który zabawiał uczestników festynu magicznymi sztuczkami. Po zabawie w wiosce czarownic uczestnicy festynu wysłuchali koncertu Haliny Mlynkovej. Od miesiąca września 2013 r. nadal była kontynuowana nauka w szkole średniej przez beneficjentów projektu. Grupa PAL II uczestniczyła w,,warsztatach krawieckich, w terminie od r. do r. W okresie od roku do r. trwał,,kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. Beneficjenci projektu w okresie od dnia roku do r. uczestniczyli w kursie prawa jazdy kat. B- część teoretyczna, po części teoretycznej do końca grudnia beneficjenci realizowali część praktyczną wg ustaleń indywidualnych z instruktorem jazdy. Dnia roku w Szczenurzy w ramach projektu systemowego,,razem łatwiej pokonamy trudności odbył się V Turniej Osób Niepełnosprawnych. W Turnieju wzięło udział ok. 140 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, przybyli: - Środowiskowy Dom Samopomocy z Rumska - Środowiskowy Dom Samopomocy z Potęgowa, - Środowiskowy Dom Samopomocy,,Lwiątko z Lęborka, - Stowarzyszenie,,Siła Dębu z Czarnej Dąbrówki, - Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym,,Więcej Radości z Wicka - Niezrzeszone osoby niepełnosprawne z Łeby. Turniej rozpoczął się sztafetą integracyjną i zapaleniem znicza olimpijskiego. Następnie Hodowcy Gołębi Pocztowych z Wicka wypuścili w niebo gołębie pocztowe. W ramach konkurencji sportowych osoby niepełnosprawne wzięły udział w 7 konkurencjach: pokonanie pajęczyny, tor przeszkód, ustawianie piłeczek na pachołkach, zbieranie kolorowych piłeczek, rzut ringo, unihokejstrzał do bramki, slalom na wózkach. Po rozegraniu konkurencji sportowych zaproszone stowarzyszenia i placówki miały okazję zaprezentować się w części artystycznej. Podczas Turnieju wystąpił zespół muzyczny pn.,,na ostatnią chwilę. Tradycyjnie zespół podczas koncertu wybrał Królową i Króla zabawy. Na zakończenie Turnieju uczestnikom wręczono: puchary, dyplomy, medale, drobne upominki. W terminie od roku do roku w ramach projektu odbył się kurs,,stylizacja paznokci z elementami kosmetyki. Uczestniczki kursu otrzymały teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu kosmetyczki. Dnia roku beneficjenci projektu,,razem łatwiej pokonamy trudności wzięli udział w wycieczce do wioski tematycznej w miejscowości Sierakowo. Sierakowo Sławieńskie jest małą

19 wsią w powiecie koszalińskim, wieś leży w środku lasów, daleko od głównych tras. Atrakcjami wioski tematycznej są m. in.: terenowa gra fabularna,,tam i z powrotem, rowerowa gra terenowa,, Wyprawa przez Mroczną Puszczę, ścieżka edukacyjna,, Kochajmy muchomorki, warsztaty rękodzielnicze:,,od owieczki do niteczki,,,glina w średniowieczu,,,decoupage,,,quilling, warsztaty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, na których uczestnicy poznają tradycje świąteczne, cykliczne imprezy plenerowe,wakacyjne weekendy w wiosce Hobbitów. Podczas wycieczki beneficjenci projektu wzięli udział w rowerowej grze terenowej (wyprawa przez mroczną puszczę) oraz w innych grach sportowych. W ramach zajęć warsztatowych każdy uczestnik miał okazję uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych tj.,,od owieczki do niteczki oraz w warsztatach,,quillingu. Po zajęciach beneficjenci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i obiad. Dnia roku beneficjenci wraz z pracownikami projektu wyjechali do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl pt.,,ślub doskonały. Gościnnie wystąpili aktorzy z Teatru Kwadrat z Warszawy: Paweł Małaszyński, Katarzyna Glinka, Marta Żmuda Trzebiatowska, Andrzej Nejman, Ewa Kasprzyk. Ślub Doskonały to komedia, która rozbawiła i pouczyła widzów. Grupa PAL II w terminie od r. do r. uczestniczyła w Warsztatach muzyczno-tanecznych Dnia r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyła się uroczysta konferencja na zakończenie VI Edycji Projektu pn. "Razem łatwiej pokonamy trudności". Na Konferencję przybyli Beneficjenci oraz zaproszeni goście, którzy współpracowali z ośrodkami podczas realizacji projektu. Wyświetlono film ukazując poszczególne kursy, spotkania i działania środowiskowe, w filmie główną rolę grali beneficjenci projektu. Następnie poproszono o zaprezentowanie się beneficjentów ( kandydatury zostały wcześniej wybrane ze złożonych prac), by rozstrzygnąć konkurs pn.,,jak udział w projekcie zmienił moje życie. Komisja wybrała 4 osoby, które ex aequo zajęły I miejsca. Pozostałym beneficjentom, którzy złożyli prace do konkursu przyznano nagrody pocieszenia. Po rozstrzygnięciu konkursu beneficjenci otrzymali dyplomy na zakończenie projektu. Po części oficjalnej wszystkich zaproszono do wspólnego śpiewania, a także na poczęstunek. Jednocześnie przez cały rok w ramach projektu odbywały się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej a także bezpłatne zajęcia aerobiku, prowadzone przez Panią Elżbietą Frączek. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki o godz. 18:45 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Natomiast każdego poniedziałku w godzinach od 9:00 do 17:00, można było skorzystać z porad psychologa. Psycholog udzielił w tym czasie 34 porad. Wnioski /Potrzeby MOPS obok zadań własnych, zleconych i powierzonych realizuje zapisy Łebskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata W 2013 r. nadal szczególny nacisk został położony na pomoc osobom bezrobotnym; skutecznie kontynuujemy V edycję projektu systemowego Razem łatwiej pokonamy trudności realizowanego przy pomocy środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek ponownie przystąpił do konkursu Asystent rodziny i programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Tabela N r 13 WYDATKI NA DZIEŃ

20 Rozdział i paragrafy Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem Zadania zlecone Zadania własne Dom Pomoc Społecznej , ,69 0, ,69 69% 4330 Zakup usług przez.jed.sam.teryt , , , Rodziny zastępcze 1 000,00 352,28 0,00 352,28 35% Zakup usług przez.jed.sam.teryt ,00 352,28 0,00 352,28 Zadania w/z przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, ,27 0, , Zakup mater.i wyposażenia 270,00 268,92 0,00 268, Zkup pozostłych usług 2 730, ,35 0, , Wspieranie rodziny , ,10 0, ,10 73% 3020 Wyd.osob.nie zal.do wyn. 400,00 350,52 350, Wynagrodzenia osobowe , , , dodatk. Wyn. roczne 1 133, , , Składki na ubezp.społ , , , Składki na FP 766,00 638,28 638, Materiały i pn 500,00 500,00 500, Zakup pozost.usług 36,00 36,00 36, zak.usł.przez.j.s.ter.od inn.j.s,t ,00 0,00 0, Podróże służbowe 370,00 370,00 370, Odpis na funusz socjalny 1 094, , , Szkolenia pracowników 500,00 500,00 500, Świadczenia rodzinne , , ,00 0,00 97% 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe , , , Składki na ubezp.społ , , , Składki na FP 605,00 590,00 590,00 % wykonania 91% Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadcz. z pom.społ , , , , Ubezpieczenie zdrowotne 6 800, , ,00 0, ubezpieczenie zdrowotne , , ,41 92% Zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezp.społ , ,77 0, ,77 99% Zasiłki i pomoc w naturze i 3110 ubezp.społ , , , Zasiłki okresowe , , , EFS -wkład własny , , , Dodatki mieszkaniowe , ,83 0, ,83 100% 3110 Dodatki mieszkaniowe , , , Zasiłki stałe , , ,34 99% 3110 zasiłki stałe , , , Ter.ośr.pom.społ , ,39 0, ,39 98% 3020 Wyd.osob.nie zal.do wyn , , , Wynagrodzenia osobowe , , , Nagrody z ZFN , , , Składki na ubezp.społ , , , Składki na FP 6 605, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Materiały i pn , , ,79

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/17 z dnia 30.03.2017r. Stanisławów, dnia 30.01.2017r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach jest

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/16 z dnia 26.08.2016r. Stanisławów, dnia 08.07.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R. 1 Łeba, 2015.01.22 Pan Andrzej Strzechmiński Burmistrz Miasta Łeby MOPS.045.6.2015 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA OKRES OD 01.01.2014R.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2014 rok Załącznik do uchwały Nr VII/ 64/15 Rady Gminy Rypin z dnia 24 czerwca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2014 rok Pomoc społeczna jest instytucją polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Penar SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Karmazy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr V/33/ z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2012 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo