WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, Zielona Góra, fax: (+48)(68) , tel.: , , tel. centrala: ; NO /BW/06 Zielona Góra, Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, działając na podstawie art. 39 i nast. z uwzględnieniem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm, tekst ujedn. z 7 kwietnia 2006r)) wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, Zielona Góra. 2. Tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony. 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniana jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Sekretariat p.210, oraz na stronie internetowej 4. Przedmiot zamówienia: Wyposażenie i sprzęt komputerowy Kod CPV: , , , , , Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie kompletnej i podpisanej oferty odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy muszą także spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn. zm.). Oceny spełnienia tych warunków dokona zamawiający na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium przez wykonawców. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2 12. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oferty 100 % znaczenia. 14. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Sekretariat p 210. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Termin związania ofertą 30 dni.

3 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, Zielona Góra, fax: (+48)(68) , tel.: , , tel. centrala: ; NO /BW/06 Zielona Góra, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres Zamawiającego Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Wyspiańskiego 15, Zielona Góra. 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i sprzęt komputerowy Kod CPV: , , , , , Szczegółowe parametry podane są w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Opis części zamówienia w przypadku składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 7. Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie kompletnej oferty na załączonym formularzu w języku polskim, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Wykonawcy muszą również spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

4 Oceny spełnienia tych warunków pod względem kompletności, zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych i przepisami dotyczącymi udzielania pełnomocnictw dokona Zamawiający na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą specyfikacją. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art..22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonawcy dostarczają wraz z ofertą: - stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, - dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę i umowę do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru, w razie potrzeby także pełnomocnictwo / pełnomocnictwa). 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub za pomocą faksu. 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andrzej Zajączkowski Kierownik Oddziału Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze: tel. +48 (68) Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 13. Termin związania ofertą Każdy z wykonawców będzie związany swoją ofertą przez 30 dni. 14. Opis sposobu przygotowywania ofert - oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, - wymagane certyfikaty zostają przedłożone w języku polskim, bądź z ich tłumaczeniem na język polski, - wszystkie poprawki, skreślenia itp. muszą być sygnowane podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, - oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na kopercie należy podać imię i nazwisko bądź nazwę firmy wykonawcy wraz z siedzibą, nr tel. i faksu oraz dopisać- Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia i sprzętu komputerowego. Znak sprawy: NO /BW/06, - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, - oferta powinna zawierać cenę i dokumenty wymienione w punkcie 9 SIWZ 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

5 Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego- Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, sekretariat- pok Termin składania ofert upływa z dniem r. o godz , otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie w pokoju Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca podaje cenę za całość zamówienia wykazując następujące elementy: cena netto,... zł. podatek VAT... zł. cena brutto... zł. 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny znaczenie 100%, wybierając ofertę z najniższą zaproponowaną cenę. Oceniając ofertę zamawiający będzie brał pod uwagę, czy jest ona kompletna i prawidłowo wypełniona (zgodnie z postanowieniami SIWZ). 19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Po wyborze oferty podpisanie umowy nastąpi w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy wyłonionego w przetargu. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda zabezpieczenia. 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Po wyborze oferty zamawiający będzie żądał podpisania umowy cywilnoprawnej, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

6 Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj: protest. 23. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w ofercie informację o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca dostarcza wraz z ofertą wszystkie przewidziane w punkcie 9 SIWZ dokumenty poświadczające kwalifikacje podwykonawcy. NO /BW/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1) Switch 24-portowy - 1szt. Liczba portów Wydajność Złącza instalacja w szafie 19' Wymiary Gwarancja nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : 24 (RJ-45) typu 10BASE-T/100BASE-TX z funkcją automatycznej negocjacji prędkości oraz krosowania Auto MDIX Przepustowość przełączania 8,8 Gb/s 6,6 mln pakietów na sekundę obsługa adresów MAC Port konsoli RS232, złącze Advanced Redundant Power System typu 2A Wysokość: 43,6 mm (1U) szerokość: 440 mm głębokość: 274 mm Min. 5lat 2) Szafa dystrybucyjna 19" - 1szt. Wysokość wewnętrzna 42U Rama montażowa 19" Głębokość 1000 mm Szerokość 600 mm Wysokość 197 mm Waga netto/brutto 92 / 101 kg Gwarancja 12 miesięcy Szafa zmontowana tak Pary szyn montażowych 3 Osłony boczne tak Wentylator sufitowy z termostatem tak

7 Filtracyjna zaślepka podłogowa tak Pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy tak Szczotkowe przepusty kablowe o dużej pojemności tak Cokół tak Panel krosowy 19" 24xRJ45, UTP, kat 6, 1U 1szt. 732zl Panel 19" zasilający 5x220V/10A 2U 1szt. 200zl nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : CENA NETTO PODATEK VAT CENA BRUTTO 3) Skaner SCSI - 1szt. Automatyczny podajnik papieru (ADF) Czujnik pobierania więcej niż jednej kartki Obsługiwane formaty papieru Skanowanie długich dokumentów Tryby skanowania Skanowanie jednostronne Skanowanie dwustronne Prędkość skanowania kartki A4 w trybach: - ADF - monochromatyczny / skala szarości / kolor / na 50 kartek + płaski podajnik ultradźwiękowy detektor A8 - A4 864 mm Monochromatyczny / skala szarości / kolor simplex (jednostronne) duplex (dwustronne) - Simplex: 30 str/min. (150 dpi), Duplex: 60 ipm (150 dpi), Simplex: 25 str/min. (200 dpi), Duplex: 50 ipm (200 dpi) sek (150 dpi), 2.2 sek (200 dpi) - Płaski podajnik - monochromatyczny / skala szarości / kolor / Rozdzielczość optyczna 600 DPI Interfejs Ultra SCSI i USB 2.0 Złącze SCSI 50 pin Rodzaj lampy biała lampa z zimną katoda Gwarancja 1 rok nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : 4) Karta SCSI do skanera SCSI z pkt. 3-1szt. Karta scsi (złącze PCI) nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : Zgodna z typem złącza skanera oraz przewód łączący skaner z kontrolerem 5) Serwer - 1szt.

8 Obudowa Obudowa rackowa o wymiarach 19 cali x 5U x 709 mm z zasilaczem 730 W, komplet szyn do montażu w szafie serwerowej, Procesor 3,2 GHz, FSB800 Ilość procesorów 2 Częstotliwość szyny Ilość gniazd PCI 800 MHz min. 1 x PCI Express x8 min. 2 x PCI Express x4 min. 1 x PCI-X (100 MHz / 64 Bit) min. 2 x PCI-X (133 MHz / 64 Bit). W tym min. 1 slot typu hot plug. RAM 4 x 1 GB DDR ECC Reg, Możliwość rozszerzenia do min 16 GB DDR-2 z opcją Sparing i Mirroring Złącza 1 x port szeregowy, 5 x USB 2,0, 2 x PS/2 Karta graficzna Min. 8MB Karta sieciowa Podwójna karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s (ethernet) Kontroler SCSI zintegrowany Zintegrowany kontroler RAID 0,1,5,10 SCSI Ultra320, 128 MB cache, podtrzymywanie bateryjne (48H) z funkcja hot spare Dodatkowy kontroler Dwu-kanałowy kontroler RAID Ultra 320 SCSI obsługujący poziomy RAID 0,1 HDD (1) HDD SCSI U GB obr/min 80-pin HDD (2) HDD SCSI U GB obr/min 80-pin HDD (3) HDD SCSI U GB, obr/min 80-pin HDD (4) HDD SCSI U GB, obr/min 80-pin HDD (5) HDD SCSI U GB, obr/min 80-pin System pamięci dyskowej możliwość rozbudowy do 10 HDD w obudowie serwera, U320 SCSI, SMART, hot-swap Zasilacz dodatkowy 730 W - dodatkowy zasilacz, hot-plug i redundantny Wentylatory redundantne typu hot-swap CD-ROM DVD-ROM IDE FDD FDD 1.4 MB 3,5 Streamer wewnętrzny Obsługa taśm 160GB Dodatkowe elementy Taśma do streamera 160GB - 5 szt. Klawiatura Klawiatura PS2 z logiem producenta serwera Myszka mysz optyczna PS2 z logiem producenta serwera Certyfikaty - Certyfikat ISO9001 oraz ISO dla producenta sprzętu. - ISO 9001 dla autoryzowanego przez producenta serwisu sprzętu. - Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym wymagane stosowne dokumenty - Oświadczenia producenta oferowanego sprzętu komputerowego (stacje robocze, monitory), iż oferowany sprzęt komputerowy spełnia normę znak CE Informacje dodatkowe - Do serwera powinno być załączone oprogramowanie do zarządzania serwera - producenta serwera oraz

9 Gwarancja Opcje serwisowe nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : Management Module Professional. - W zestawie winno być również oprogramowanie ułatwiające instalacje serwera- wyprodukowane przez producenta serwera. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji sprzętowych na drodze między producentem a użytkownikiem końcowym 36 miesięcy gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym Czas reakcji: 4 godziny, czas naprawy: następny dzień roboczy, Okno serwisowe od poniedziałku do piątku w godzinach ) Oprogramowanie do serwera System operacyjny Końcówki do stacji roboczych Nośnik systemu operacyjnego 1szt. Windows Svr Std 2003 R2 OLP NL GOVT 90szt. Windows Server CAL 2003 OLP NL GOVT Device CAL 1szt. Windows Svr Std 2003 Win32 Polish Disk Kit MVL CD 7) Urządzenie UTM- 1szt. Porty 1 port - LAN 10/100 Mbps 4 porty - DMZ 10/100 Mbps 2 porty - WAN 10/100 Mbps Przepustowość Firewall min. 75 Mbps Przepustowość VPN min. 40 Mbps Przepustowość UTM min. 18 Mbps (Antywirus + IDP + Firewall) Liczba tuneli VPN min. 70 (certyfikat ICSA) Cechy urządzenia - firewall z certyfikatem ICSA - pełne filtrowanie przepustowości pasma z możliwością ograniczenia przesyłu prędkości danych na dowolnym adresie; - blokada oprogramowania P2P, - wbudowane oprogramowanie antywirusowe z licencją min. 12 miesięcy, które jest aktualizowane samoczynnie min. Raz na 2 dni, - wbudowane oprogramowanie antyspamowe z licencją

10 Gwarancja nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : min. 12 miesięcy, które jest aktualizowane samoczynnie min. Raz na 2 dni, - możliwość blokowania wybranej treści stron internetowych, - wbudowana sonda IDS/IDP - filtr stron internetowych z możliwością wyznaczenia dowolnych adresów WWW w celu i blokowania, - blokowanie Java Applet, Cookie, Web Proxy, ActiveX - Możliwość definicji polis routingu - Możliwość konfiguracji połączeń zapasowych w oparciu o drugi interfejs WAN - dedykowany chipset do obsługi systemu antywirusowego min. 24 miesiące 8) Laptop - 1szt. Częstotliwość procesora 1,8 GHz Pamięć RAM 512 MB Zewnętrzna pamięć Cache Pamięć podręczna L2 512 KB Dysk twardy 80 GB Przekątna ekranu LCD 15 cali Nominalna rozdzielczość LCD 1024 x 768 piksele (16mln kolorów) Grafika 128 MB wspólnej systemowej pamieci wideo Typ baterii 6-komorowy (wewnętrzny) akumulator litowy Wbudowane napędy napęd DVD+/- RW z obsługą nośników dwuwarstwowych Dźwięk 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, gniazdo słuchawek, gniazdo mikrofonowe, wbudowany mikrofon Modem 56K Karta sieciowa bezprzewodowa a/b/g Karta sieciowa Ethernet 10/100/ gniazdo kart PC I/II obsługujące zarówno 32-bitowe Karty rozszerzeń karty CardBus, jak i karty 16-bitowe, czytnik kart 7 w 1, 1 gniazdo kart Express Card 3 porty USB 2.0, VGA, gniazdo słuchawkowe, Porty wyjścia/wejścia wbudowany mikrofon, gniazdo zasilania sieciowego, RJ- 11, RJ-45, gniazdo blokady, wyjście sygnału TV S-video, Firewire (1394a) Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Proffesional PL Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003 Basic Edition PL Torba do laptopa Zgodna z oferowanym modelem Gwarancja 12 miesięcy nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model :

11 9) Urządzenie wielofunkcyjne (fax/skaner/xero) - 1szt. Prędkość procesora 264 MHz Pamięć standardowa 64MB Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy Czas wydruku pierwszej strony 8,5 sekundy (format A4) Prędkość druku (czerń, najwyższa 21 str./min jakość, A4) Prędkość druku (czerń, najniższa 21 str./min jakość, A4) Prędkość druku (czerń, normalna 21 str./min jakość, A4) Maksymalna prędkość 21 kopii/min kopiowania (czerń, A4) Jakość wydruku (czerń, najwyższa 1200 x 1200 dpi jakość) Jakość druku (czerń, jakość 1200 x 1200 dpi normalna) Druk dwustronny Automatyczny Obsługiwane sieciowe systemy Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP Home, XP operacyjne Professional, Server 2003; Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia 1x Hi-Speed USB 2.0, 1x Ethernet 10/100 Zasilacz Wbudowany Druk w sieci Ethernet 10/100 Rozdzielczość kopiowania (czarna 600 dpi grafika) Zmniejszanie/powiększanie kopii % (co 1%) Optyczna rozdzielczość 1200 dpi skanowania Skanowanie kolorowe Tak Poziomy odcieni szarości 256 Typ skanera Skaner stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów rozszerzona rozdzielczość dpi skanowania Normatywny cykl pracy str. / miesięcznie Prędkość faksowania (A4) 33,6 kb/s Szybkość wybierania numerów 120 (119 numerów grupowych) Automatyczne powtarzanie Tak numeru Opóźnione wysyłanie faksów Tak Zgodność z przepisami Standardy telekomunikacyjne: TBR-21: 1998, EG : telekomunikacyjnymi 1998, przepisy FCC część 68 (możliwości faksu) Gawarancja 1 rok nazwa producenta oferowanego

12 sprzętu oraz dokładny model : Pozostawienie nie wypełnionych miejsc w specyfikacji technicznej (załącznik nr1 do SIWZ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty WARTOŚĆ OGÓŁEM POZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dane oferenta: Nazwa: Siedziba: Adres: (podpis osoby upoważnionej)

13 NO /BW/06 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE Oświadczam, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póżn. zm.) miejscowość, data podpis

14 NO /BW/06 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta dnia r. w Zielonej Górze pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego Zielona Góra NIP reprezentowanym przez Kazimierza Piątaka Dyrektora Zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą ul.... zarejestrowanym w... pod numerem... reprezentowanym przez... zwanym dalej Sprzedawcą

15 w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Sprzedawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 Sprzedawca sprzedaje i zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy- wyposażenie i sprzęt komputerowy, zgodny z ofertą Sprzedawcy z dnia , stanowiącą integralną część umowy załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wydanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez strony. 3 Za sprzęt komputerowy i oprogramowanie będące przedmiotem umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę:... PLN NETTO... PODATEK VAT... PLN BRUTTO (słownie:... brutto) przelewem na rachunek bankowy... w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 2.

16 Odbiór przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi przez Kierownika Oddziału Informatyki Andrzeja Zajączkowskiego. 2. Przy odbiorze przedmiotu umowy Sprzedawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne, licencje, certyfikaty i inne dokumenty potrzebne do prawidłowego korzystania z wyposażenia i sprzętu komputerowego. 3. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzi na niego ryzyko jego utraty bądź uszkodzenia. 5 Sprzedawca udziela na przedmiot umowy gwarancji, której czas trwania określony został szczegółowo w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, licząc od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 6 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - w wysokości 5% ceny przedmiotu umowy netto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kary umowne: - w wysokości 5 % ceny przedmiotu umowy netto w razie odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na wypadek, gdyby powstała szkoda przewyższyła wysokość zastrzeżonej kary umownej. 7 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy rozwiązania umowy oraz odstąpienia od niej.

17 Sprzedawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 8 przysługującej z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie. 9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obowiązująca w przetargu stanowi integralną część umowy. 10 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych i ustawy- Kodeks cywilny. 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron Zamawiający Sprzedawca

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego NO /BW/06

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego NO /BW/06 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-2200-03/BW/06

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

wyjście liniowe (przód)

wyjście liniowe (przód) . Komputer stacjonarny Typ obudowy Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów Ilość rdzeni procesora Częstotliwość procesora Min.3,Ghz Częstotliwość szyny FSB 33 MHz Pojemność pamięci cache 3 MB Ilość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON...

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... Załącznik nr 2b do zaproszenia... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... OFERTA NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Burmistrz Bogusław Janus Rogoźno, dnia 2.07.2008r. OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym: GMINA ROGOŹNO, 64-610 Rogoźno ul. Nowa 2, tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego Umowa na dostawę sprzętu komputerowego zawarta w dniu.2017 roku w Nowym Sączu pomiędzy: Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 3. Numer ewidencyjny NIP: 734-11-38-068,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Tarnowskich Górach

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Tarnowskich Górach UMOWA Nr... Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Tarnowskich Górach pomiędzy działającymi w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy reprezentującymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-2203-01/KM/07

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN. SZANSA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN. SZANSA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE Radomsko, dnia 02-08-2016 r. Znak sprawy: OK.2520.77.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa Zamawiającego: IMPORT Anna Klimek REGON: 470873221 NIP: 731-103-22-82 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jadwinin, dnia 05.08.2013 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lukan EXPORT- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

P 2 Sp. z o.o. Ul. Jerzego Bajana 31D 01-904 Warszawa. Warszawa, 27.04.2015. Zapytanie ofertowe

P 2 Sp. z o.o. Ul. Jerzego Bajana 31D 01-904 Warszawa. Warszawa, 27.04.2015. Zapytanie ofertowe P 2 Sp. z o.o. Ul. Jerzego Bajana 31D. Warszawa, 27.04.2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: System Patrolowania i Analizy - SYPIA realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

1.Komputer stacjonarny. Liczba sztuk. Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zlecającego

1.Komputer stacjonarny. Liczba sztuk. Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zlecającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I załącznik nr a do SIWZ.Komputer stacjonarny Typ obudowy Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów szt. Ilość rdzeni procesora 2 Częstotliwość procesora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Projekt JESTEM AKTYWNY BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt JESTEM AKTYWNY BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZAPYTANIA OFERTOWEGO Radom dn., 14.02.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/POKL/2.2.1/2011 na zakup wyposarzenia 5 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości: laptopów, oprogramowania komputerowego, drukarek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA zał. nr 8 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Notebook 17"-17,3" - szt. 2 MARKA/MODEL... Procesor Nazwa parametru Wymagane parametry Pamięć RAM Dysk twardy Wbudowane napędy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Zamawiającym Dostawcą

Zamawiającym Dostawcą UMOWA Nr EFS/2009 na dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w

Bardziej szczegółowo