WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, Zielona Góra, fax: (+48)(68) , tel.: , , tel. centrala: ; NO /BW/06 Zielona Góra, Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, działając na podstawie art. 39 i nast. z uwzględnieniem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm, tekst ujedn. z 7 kwietnia 2006r)) wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, Zielona Góra. 2. Tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony. 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniana jest nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego Sekretariat p.210, oraz na stronie internetowej 4. Przedmiot zamówienia: Wyposażenie i sprzęt komputerowy Kod CPV: , , , , , Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie kompletnej i podpisanej oferty odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy muszą także spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn. zm.). Oceny spełnienia tych warunków dokona zamawiający na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium przez wykonawców. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2 12. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oferty 100 % znaczenia. 14. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Sekretariat p 210. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Termin związania ofertą 30 dni.

3 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, Zielona Góra, fax: (+48)(68) , tel.: , , tel. centrala: ; NO /BW/06 Zielona Góra, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres Zamawiającego Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Wyspiańskiego 15, Zielona Góra. 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i sprzęt komputerowy Kod CPV: , , , , , Szczegółowe parametry podane są w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Opis części zamówienia w przypadku składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 7. Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie kompletnej oferty na załączonym formularzu w języku polskim, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Wykonawcy muszą również spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

4 Oceny spełnienia tych warunków pod względem kompletności, zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych i przepisami dotyczącymi udzielania pełnomocnictw dokona Zamawiający na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą specyfikacją. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art..22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonawcy dostarczają wraz z ofertą: - stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, - dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę i umowę do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru, w razie potrzeby także pełnomocnictwo / pełnomocnictwa). 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub za pomocą faksu. 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andrzej Zajączkowski Kierownik Oddziału Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze: tel. +48 (68) Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 13. Termin związania ofertą Każdy z wykonawców będzie związany swoją ofertą przez 30 dni. 14. Opis sposobu przygotowywania ofert - oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, - wymagane certyfikaty zostają przedłożone w języku polskim, bądź z ich tłumaczeniem na język polski, - wszystkie poprawki, skreślenia itp. muszą być sygnowane podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, - oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na kopercie należy podać imię i nazwisko bądź nazwę firmy wykonawcy wraz z siedzibą, nr tel. i faksu oraz dopisać- Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia i sprzętu komputerowego. Znak sprawy: NO /BW/06, - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, - oferta powinna zawierać cenę i dokumenty wymienione w punkcie 9 SIWZ 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

5 Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego- Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, sekretariat- pok Termin składania ofert upływa z dniem r. o godz , otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie w pokoju Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca podaje cenę za całość zamówienia wykazując następujące elementy: cena netto,... zł. podatek VAT... zł. cena brutto... zł. 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny znaczenie 100%, wybierając ofertę z najniższą zaproponowaną cenę. Oceniając ofertę zamawiający będzie brał pod uwagę, czy jest ona kompletna i prawidłowo wypełniona (zgodnie z postanowieniami SIWZ). 19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Po wyborze oferty podpisanie umowy nastąpi w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy wyłonionego w przetargu. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda zabezpieczenia. 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Po wyborze oferty zamawiający będzie żądał podpisania umowy cywilnoprawnej, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

6 Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj: protest. 23. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w ofercie informację o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca dostarcza wraz z ofertą wszystkie przewidziane w punkcie 9 SIWZ dokumenty poświadczające kwalifikacje podwykonawcy. NO /BW/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1) Switch 24-portowy - 1szt. Liczba portów Wydajność Złącza instalacja w szafie 19' Wymiary Gwarancja nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : 24 (RJ-45) typu 10BASE-T/100BASE-TX z funkcją automatycznej negocjacji prędkości oraz krosowania Auto MDIX Przepustowość przełączania 8,8 Gb/s 6,6 mln pakietów na sekundę obsługa adresów MAC Port konsoli RS232, złącze Advanced Redundant Power System typu 2A Wysokość: 43,6 mm (1U) szerokość: 440 mm głębokość: 274 mm Min. 5lat 2) Szafa dystrybucyjna 19" - 1szt. Wysokość wewnętrzna 42U Rama montażowa 19" Głębokość 1000 mm Szerokość 600 mm Wysokość 197 mm Waga netto/brutto 92 / 101 kg Gwarancja 12 miesięcy Szafa zmontowana tak Pary szyn montażowych 3 Osłony boczne tak Wentylator sufitowy z termostatem tak

7 Filtracyjna zaślepka podłogowa tak Pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy tak Szczotkowe przepusty kablowe o dużej pojemności tak Cokół tak Panel krosowy 19" 24xRJ45, UTP, kat 6, 1U 1szt. 732zl Panel 19" zasilający 5x220V/10A 2U 1szt. 200zl nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : CENA NETTO PODATEK VAT CENA BRUTTO 3) Skaner SCSI - 1szt. Automatyczny podajnik papieru (ADF) Czujnik pobierania więcej niż jednej kartki Obsługiwane formaty papieru Skanowanie długich dokumentów Tryby skanowania Skanowanie jednostronne Skanowanie dwustronne Prędkość skanowania kartki A4 w trybach: - ADF - monochromatyczny / skala szarości / kolor / na 50 kartek + płaski podajnik ultradźwiękowy detektor A8 - A4 864 mm Monochromatyczny / skala szarości / kolor simplex (jednostronne) duplex (dwustronne) - Simplex: 30 str/min. (150 dpi), Duplex: 60 ipm (150 dpi), Simplex: 25 str/min. (200 dpi), Duplex: 50 ipm (200 dpi) sek (150 dpi), 2.2 sek (200 dpi) - Płaski podajnik - monochromatyczny / skala szarości / kolor / Rozdzielczość optyczna 600 DPI Interfejs Ultra SCSI i USB 2.0 Złącze SCSI 50 pin Rodzaj lampy biała lampa z zimną katoda Gwarancja 1 rok nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : 4) Karta SCSI do skanera SCSI z pkt. 3-1szt. Karta scsi (złącze PCI) nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : Zgodna z typem złącza skanera oraz przewód łączący skaner z kontrolerem 5) Serwer - 1szt.

8 Obudowa Obudowa rackowa o wymiarach 19 cali x 5U x 709 mm z zasilaczem 730 W, komplet szyn do montażu w szafie serwerowej, Procesor 3,2 GHz, FSB800 Ilość procesorów 2 Częstotliwość szyny Ilość gniazd PCI 800 MHz min. 1 x PCI Express x8 min. 2 x PCI Express x4 min. 1 x PCI-X (100 MHz / 64 Bit) min. 2 x PCI-X (133 MHz / 64 Bit). W tym min. 1 slot typu hot plug. RAM 4 x 1 GB DDR ECC Reg, Możliwość rozszerzenia do min 16 GB DDR-2 z opcją Sparing i Mirroring Złącza 1 x port szeregowy, 5 x USB 2,0, 2 x PS/2 Karta graficzna Min. 8MB Karta sieciowa Podwójna karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s (ethernet) Kontroler SCSI zintegrowany Zintegrowany kontroler RAID 0,1,5,10 SCSI Ultra320, 128 MB cache, podtrzymywanie bateryjne (48H) z funkcja hot spare Dodatkowy kontroler Dwu-kanałowy kontroler RAID Ultra 320 SCSI obsługujący poziomy RAID 0,1 HDD (1) HDD SCSI U GB obr/min 80-pin HDD (2) HDD SCSI U GB obr/min 80-pin HDD (3) HDD SCSI U GB, obr/min 80-pin HDD (4) HDD SCSI U GB, obr/min 80-pin HDD (5) HDD SCSI U GB, obr/min 80-pin System pamięci dyskowej możliwość rozbudowy do 10 HDD w obudowie serwera, U320 SCSI, SMART, hot-swap Zasilacz dodatkowy 730 W - dodatkowy zasilacz, hot-plug i redundantny Wentylatory redundantne typu hot-swap CD-ROM DVD-ROM IDE FDD FDD 1.4 MB 3,5 Streamer wewnętrzny Obsługa taśm 160GB Dodatkowe elementy Taśma do streamera 160GB - 5 szt. Klawiatura Klawiatura PS2 z logiem producenta serwera Myszka mysz optyczna PS2 z logiem producenta serwera Certyfikaty - Certyfikat ISO9001 oraz ISO dla producenta sprzętu. - ISO 9001 dla autoryzowanego przez producenta serwisu sprzętu. - Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym wymagane stosowne dokumenty - Oświadczenia producenta oferowanego sprzętu komputerowego (stacje robocze, monitory), iż oferowany sprzęt komputerowy spełnia normę znak CE Informacje dodatkowe - Do serwera powinno być załączone oprogramowanie do zarządzania serwera - producenta serwera oraz

9 Gwarancja Opcje serwisowe nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : Management Module Professional. - W zestawie winno być również oprogramowanie ułatwiające instalacje serwera- wyprodukowane przez producenta serwera. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji sprzętowych na drodze między producentem a użytkownikiem końcowym 36 miesięcy gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym Czas reakcji: 4 godziny, czas naprawy: następny dzień roboczy, Okno serwisowe od poniedziałku do piątku w godzinach ) Oprogramowanie do serwera System operacyjny Końcówki do stacji roboczych Nośnik systemu operacyjnego 1szt. Windows Svr Std 2003 R2 OLP NL GOVT 90szt. Windows Server CAL 2003 OLP NL GOVT Device CAL 1szt. Windows Svr Std 2003 Win32 Polish Disk Kit MVL CD 7) Urządzenie UTM- 1szt. Porty 1 port - LAN 10/100 Mbps 4 porty - DMZ 10/100 Mbps 2 porty - WAN 10/100 Mbps Przepustowość Firewall min. 75 Mbps Przepustowość VPN min. 40 Mbps Przepustowość UTM min. 18 Mbps (Antywirus + IDP + Firewall) Liczba tuneli VPN min. 70 (certyfikat ICSA) Cechy urządzenia - firewall z certyfikatem ICSA - pełne filtrowanie przepustowości pasma z możliwością ograniczenia przesyłu prędkości danych na dowolnym adresie; - blokada oprogramowania P2P, - wbudowane oprogramowanie antywirusowe z licencją min. 12 miesięcy, które jest aktualizowane samoczynnie min. Raz na 2 dni, - wbudowane oprogramowanie antyspamowe z licencją

10 Gwarancja nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model : min. 12 miesięcy, które jest aktualizowane samoczynnie min. Raz na 2 dni, - możliwość blokowania wybranej treści stron internetowych, - wbudowana sonda IDS/IDP - filtr stron internetowych z możliwością wyznaczenia dowolnych adresów WWW w celu i blokowania, - blokowanie Java Applet, Cookie, Web Proxy, ActiveX - Możliwość definicji polis routingu - Możliwość konfiguracji połączeń zapasowych w oparciu o drugi interfejs WAN - dedykowany chipset do obsługi systemu antywirusowego min. 24 miesiące 8) Laptop - 1szt. Częstotliwość procesora 1,8 GHz Pamięć RAM 512 MB Zewnętrzna pamięć Cache Pamięć podręczna L2 512 KB Dysk twardy 80 GB Przekątna ekranu LCD 15 cali Nominalna rozdzielczość LCD 1024 x 768 piksele (16mln kolorów) Grafika 128 MB wspólnej systemowej pamieci wideo Typ baterii 6-komorowy (wewnętrzny) akumulator litowy Wbudowane napędy napęd DVD+/- RW z obsługą nośników dwuwarstwowych Dźwięk 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, gniazdo słuchawek, gniazdo mikrofonowe, wbudowany mikrofon Modem 56K Karta sieciowa bezprzewodowa a/b/g Karta sieciowa Ethernet 10/100/ gniazdo kart PC I/II obsługujące zarówno 32-bitowe Karty rozszerzeń karty CardBus, jak i karty 16-bitowe, czytnik kart 7 w 1, 1 gniazdo kart Express Card 3 porty USB 2.0, VGA, gniazdo słuchawkowe, Porty wyjścia/wejścia wbudowany mikrofon, gniazdo zasilania sieciowego, RJ- 11, RJ-45, gniazdo blokady, wyjście sygnału TV S-video, Firewire (1394a) Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Proffesional PL Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003 Basic Edition PL Torba do laptopa Zgodna z oferowanym modelem Gwarancja 12 miesięcy nazwa producenta oferowanego sprzętu oraz dokładny model :

11 9) Urządzenie wielofunkcyjne (fax/skaner/xero) - 1szt. Prędkość procesora 264 MHz Pamięć standardowa 64MB Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy Czas wydruku pierwszej strony 8,5 sekundy (format A4) Prędkość druku (czerń, najwyższa 21 str./min jakość, A4) Prędkość druku (czerń, najniższa 21 str./min jakość, A4) Prędkość druku (czerń, normalna 21 str./min jakość, A4) Maksymalna prędkość 21 kopii/min kopiowania (czerń, A4) Jakość wydruku (czerń, najwyższa 1200 x 1200 dpi jakość) Jakość druku (czerń, jakość 1200 x 1200 dpi normalna) Druk dwustronny Automatyczny Obsługiwane sieciowe systemy Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP Home, XP operacyjne Professional, Server 2003; Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia 1x Hi-Speed USB 2.0, 1x Ethernet 10/100 Zasilacz Wbudowany Druk w sieci Ethernet 10/100 Rozdzielczość kopiowania (czarna 600 dpi grafika) Zmniejszanie/powiększanie kopii % (co 1%) Optyczna rozdzielczość 1200 dpi skanowania Skanowanie kolorowe Tak Poziomy odcieni szarości 256 Typ skanera Skaner stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów rozszerzona rozdzielczość dpi skanowania Normatywny cykl pracy str. / miesięcznie Prędkość faksowania (A4) 33,6 kb/s Szybkość wybierania numerów 120 (119 numerów grupowych) Automatyczne powtarzanie Tak numeru Opóźnione wysyłanie faksów Tak Zgodność z przepisami Standardy telekomunikacyjne: TBR-21: 1998, EG : telekomunikacyjnymi 1998, przepisy FCC część 68 (możliwości faksu) Gawarancja 1 rok nazwa producenta oferowanego

12 sprzętu oraz dokładny model : Pozostawienie nie wypełnionych miejsc w specyfikacji technicznej (załącznik nr1 do SIWZ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty WARTOŚĆ OGÓŁEM POZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dane oferenta: Nazwa: Siedziba: Adres: (podpis osoby upoważnionej)

13 NO /BW/06 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE Oświadczam, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póżn. zm.) miejscowość, data podpis

14 NO /BW/06 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta dnia r. w Zielonej Górze pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego Zielona Góra NIP reprezentowanym przez Kazimierza Piątaka Dyrektora Zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą ul.... zarejestrowanym w... pod numerem... reprezentowanym przez... zwanym dalej Sprzedawcą

15 w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Sprzedawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 Sprzedawca sprzedaje i zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy- wyposażenie i sprzęt komputerowy, zgodny z ofertą Sprzedawcy z dnia , stanowiącą integralną część umowy załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wydanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez strony. 3 Za sprzęt komputerowy i oprogramowanie będące przedmiotem umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę:... PLN NETTO... PODATEK VAT... PLN BRUTTO (słownie:... brutto) przelewem na rachunek bankowy... w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 2.

16 Odbiór przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi przez Kierownika Oddziału Informatyki Andrzeja Zajączkowskiego. 2. Przy odbiorze przedmiotu umowy Sprzedawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne, licencje, certyfikaty i inne dokumenty potrzebne do prawidłowego korzystania z wyposażenia i sprzętu komputerowego. 3. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzi na niego ryzyko jego utraty bądź uszkodzenia. 5 Sprzedawca udziela na przedmiot umowy gwarancji, której czas trwania określony został szczegółowo w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, licząc od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 6 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - w wysokości 5% ceny przedmiotu umowy netto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kary umowne: - w wysokości 5 % ceny przedmiotu umowy netto w razie odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na wypadek, gdyby powstała szkoda przewyższyła wysokość zastrzeżonej kary umownej. 7 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy rozwiązania umowy oraz odstąpienia od niej.

17 Sprzedawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 8 przysługującej z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie. 9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obowiązująca w przetargu stanowi integralną część umowy. 10 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych i ustawy- Kodeks cywilny. 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron Zamawiający Sprzedawca

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo