REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z dnia roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku; Sanok, ul. 800-lecia 26, Nr KRS Księga Rejestrowa Nr

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku zarejestrowanego w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Podkarpackiego pod numerem , w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem przyjęto na podstawie art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654). 2 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku działa na podstawie: 1) Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. 2) Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3) Powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4) Niniejszego Regulaminu. 3 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) SPZOZ - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku. 2) Dyrektorze należy przez to rozumieć Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w rozumieniu przepisów art. 46 ust. 1Ustawy o działalności leczniczej. 3) Ustawie o działalności leczniczej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. 5) Jednostce/komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć jednostkę/komórkę wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej SPZOZ, w tym w przedsiębiorstwie. 6) Świadczeniu zdrowotnym należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 7) Świadczenie szpitalne należy przez to rozumieć wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. 8) Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne - należy przez to rozumieć świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach Zakładu, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta. 2

3 9) Dokumentacja medyczna - należy przez to rozumieć dokumentację medyczną, o której mowa w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 10)Ustawa o prawach pacjenta - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4 Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku określa w szczególności: 1) firmę, cele i zadania podmiotu. 2) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 3) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, 4) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu, 5) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 6) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 7) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, 8) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, ze zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, 9) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, 10) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu, 11) strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, 5 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku. 2. Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej: SPZOZ w Sanoku.. 3. Siedzibą podmiotu leczniczego jest : Sanok, ul. 800-lecia Organem założycielskim i nadzorującym SPZOZ jest : Powiat Sanocki. 5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie : a) SZPITAL SPZOZ W SANOKU stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne b) AMBULATORIUM SPZOZ W SANOKU ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 3

4 6. Przedsiębiorstwo SZPITAL SPZOZ W SANOKU udziela świadczeń szpitalnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa określonych w rozdziale IV Regulaminu. 7. Przedsiębiorstwo AMBULATORIUM SPZOZ W SANOKU udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa określonych w rozdziale IV Regulaminu. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PODMIOTU, 6 1. Celem działania SPZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkałej, względnie przebywającej na obszarze jego działania oraz promocja zdrowia. 2. Do podstawowych zadań realizowanych przez SPZOZ należą świadczenia zdrowotne w zakresie opieki stacjonarnej, specjalistycznej, diagnostyki i innych świadczeń, a w szczególności: 1) sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w reprezentowanych w szpitalu dziedzinach, 2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, 3) udzielanie świadczeń w zakresie pomocy doraźnej, 4) udzielanie świadczeń diagnostycznych, 5) udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, 6) orzekanie o stanie zdrowia, 7) prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności w zakresie promocji zdrowia, 8) wykonywanie określonego odrębnymi przepisami nadzoru fachowego, 9) przygotowywanie osób do wykonywania zawodów medycznych i dokształcania osób wykonujących te zawody zwłaszcza poprzez prowadzenie staży podyplomowych, specjalizacyjnych i rezydentur na warunkach określonych w odrębnych przepisach, 10) organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych. ROZDZIAŁ III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, 7 1. SPZOZ prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 2. Zakres świadczeń udzielanych przez SPZOZ obejmuje: 1) świadczenia szpitalne 2) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, 3) świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej, 4) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. 4

5 ROZDZIAŁ IV MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, 8 SPZOZ w Sanoku udziela świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach podzielonych na jednostki i komórki organizacyjne określone poniżej : 1. Przedsiębiorstwo: Szpital SPZOZ w Sanoku I.I Jednostki i komórki organizacyjne przedsiębiorstwa SZPITAL SPZOZ w Sanoku 1. Szpital Specjalistyczny Komórki organizacyjne Szpitala Specjalistycznego : 1) Oddział Wewnętrzny Sanok ul. 800-lecia 26, 2) Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym - Sanok ul. 800-lecia 26,, 3) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Sanok ul. 800-lecia 26,, 4) Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Sanok ul. 800-lecia 26,, 5) Oddział Dziecięcy - Sanok ul. 800-lecia 26,, 6) Oddział Noworodków - Sanok ul. 800-lecia 26,, 7) Oddział Pulmonologiczny - Sanok ul. 800-lecia 26,, 8) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Sanok ul. 800-lecia 26, 9) Oddział Kardiologiczny - Sanok ul. 800-lecia 26, 10) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym - Sanok ul. Konarskiego 8, 11) Oddział Otolaryngologiczny - Sanok ul. Konarskiego 8, 12) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć - Sanok ul. 800-lecia 26, 13) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Sanok ul. 800-lecia 26, 14) Blok Operacyjny - Sanok ul. 800-lecia 26, 15) Apteka Szpitalna - Sanok ul. 800-lecia 26, 16) Prosektorium, Sanok ul. 800-lecia 26, 17) Pracownia Echokardiografii,Sanok ul. 800-lecia 26, 18) Pracownia Bronchoskopii, Sanok ul. 800-lecia 26, 19) Pracownia Endoskopii, Sanok ul. 800-lecia 26, 20) Pracownia Audiometrii II Sanok - ul. Konarskiego 8, 21) Pracownia EEG, Sanok ul. Konarskiego 8 22) Pracownia Neurofizjologii, Sanok ul. Konarskiego 8, 2. Zakład Analityki, Sanok ul. 800-lecia 26, w tym komórki organizacyjne : 1) Pracownia Hematologii, 2) Pracownia Urynologii, 3) Pracownia Biochemii. 3. Zakład Mikrobiologii, Sanok ul. 800-lecia 26,, w tym komórki organizacyjne : 1) Pracownia Immunochemii, 2) Pracownia Bakteriologii Ogólnej, 3) Pracownia Podłoży, 5

6 4) Pracownia Zakażeń Szpitalnych i Kontroli Jakości. 4. Zakład Diagnostyki Obrazowej, w tym komórki organizacyjne : 1) Pracownia RTG, Sanok ul. 800-lecia 26,, 2) Pracownia RTG,Sanok ul. Konarskiego 8 3) Pracownia USG,Sanok ul. 800-lecia 26,, 4) Pracownia Mammografii,Sanok ul. Konarskiego 8 5) Pracownia Tomografii Komputerowej, Sanok ul. 800-lecia 26,, 6) Pracownia Radiologii Zabiegowej, Sanok ul. 800-lecia 26,, 5. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Sanok, ul. 800-lecia Stacja Pogotowia Ratunkowego w tym komórki organizacyjne : 1) Zespół Wyjazdowy R, (Specjalistyczny) Sanok ul. 800-lecia 26 2) Zespół Wyjazdowy W 1, (Podstawowy) Sanok ul. Witosa 60 3) Zespół Wyjazdowy W 2, (Podstawowy) Sanok ul. 800-lecia 26 4) Zespół Wyjazdowy W 3, (Podstawowy) Tarnawa Górna 80 5) Dyspozytornia Medyczna, Sanok ul. 800-lecia Przedsiębiorstwo: AMBULATORIUM SPZOZ w Sanoku II.I Jednostki i komórki organizacyjne przedsiębiorstwa AMBULATORIUM SPZOZ w Sanoku 1. Przychodnia Specjalistyczna 1.1 Komórki organizacyjne Przychodni Specjalistycznej : 1) Poradnia Alergologiczna,Sanok ul. Konarskiego 8, 2) Poradnia Chirurgii Ogólnej, Sanok ul. Lipińskiego 10, 3) Poradnia Chorób Zakaźnych, Sanok ul. 800-lecia 26, 4) Poradnia Diabetologiczna, Sanok ul. Jana Pawła II 38, 5) Poradnia Endokrynologiczna, Sanok ul. Lipińskiego 10, 6) Poradnia Gastroenterologiczna, Sanok ul. 800-lecia 26, 7) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza-,w tym komórki organizacyjne : a) Sanok ul. Jana Pawła II 38 b) Sanok ul. 800-lecia 26 c) Zagórz ul. Piłsudskiego 4 d) Jurowce 102 e) Bukowsko 291 8) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Sanok ul. Błonie 9, 9) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci, Sanok ul. Błonie 9, 10) Poradnia Hepatologiczna, Sanok ul. 800-lecia 26, 11) Poradnia Kardiologiczna, Sanok ul. 800-lecia 26, 12) Poradnia Leczenia Uzależnień,Sanok ul. Lipińskiego 10, 13) Poradnia Neurologiczna, Sanok ul. Lipińskiego 10, 14) Poradnia Okulistyczna, w tym komórki organizacyjne : a) Sanok ul. Lipińskiego 10 b) Sanok ul. Przemyska 24 15) Poradnia Otolaryngologiczna, Sanok ul. Lipińskiego 10, 16) Poradnia Rehabilitacyjna, Sanok ul. Lipińskiego 10, 17) Poradnia Reumatologiczna, Sanok ul. Lipińskiego 10, 18) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Sanok ul. 800-lecia 26, 6

7 19) Poradnia Urologiczna, Sanok ul. 800-lecia 26, 20) Poradnia Zdrowia Psychicznego, Sanok ul. Lipińskiego 10, 21) Poradnia Dermatologiczna, Sanok ul. Lipińskiego 10, 22) Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Sanok ul. 800-lecia 26, 23) Szkoła Rodzenia, Sanok ul. Lipińskiego 10, 24) Poradnia Laktacyjna, Sanok ul. Lipińskiego 10, 25) Pracownia Spirometrii,Sanok ul. Błonie 9, 26) Pracownia Audiometrii, I Sanok ul. Lipińskiego 10, 27) Pracownia EKG, I - Sanok ul. Lipińskiego 10, II - Sanok ul. 800-lecia 26, 28) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,Sanok ul. Lipińskiego 10, 2. Zakład Rehabilitacji Leczniczej w tym Powiatowe Centrum Rehabilitacji Medycznej, w tym komórki organizacyjne : 1) Pracownia Fizjoterapii, Sanok ul. 800-lecia 26,, 2) Pracownia Fizjoterapii, Sanok ul. Konarskiego 8 3) Powiatowe Centrum Rehabilitacji Medycznej Pracownia Fizjoterapii, ul. Lipińskiego Zakład Medycyny Pracy,Sanok ul. Lipińskiego 10 ROZDZIAŁ V PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU, 9 OPIEKA STACJONARNA 1. Przyjęcie pacjenta do Szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2. Przyjęcia odbywają się całodobowo w SOR/Izbie Przyjęć lub w określonych sytuacjach w oddziale. 3. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. 4. Jeżeli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych przez Szpital świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej kieruje go do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem. 5. Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, kierownik działu/lekarz dyżurny wyznaczają termin, w którym nastąpi przyjęcie. 7

8 6. Zgodnie z zasadą sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Szpital prowadzi listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 7. Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala mogą być przyjmowani: 1) w trybie planowym, 2) w trybie nieplanowym ze skierowaniem, 3) w trybie nagłym. 8. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym: 1) Pacjent zgłaszający się do rejestracji SOR/Izby Przyjęć podaje skierowanie do szpitala oraz dokumenty potwierdzające dane osobowe (dowód osobisty ewentualnie paszport), dokument potwierdzający ubezpieczenie, a w przypadku obcokrajowców Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego; 2) Pielęgniarka/Statystyk medyczny informuje o przybyciu pacjenta lekarza działu/lekarza dyżurnego do którego jest skierowany; 3) Lekarz działu/lekarz dyżurny bada pacjenta, podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego; 4) Pacjent podaje dane osoby, której można udzielać informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia; 5) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji; 6) Pielęgniarka/Statystyk medyczny dokonuje czynności rejestracyjnych; 7) Pacjent przebiera się i jeżeli zostawia rzeczy w magazynie szpitalnym, spisuje je uprawniona osoba. Spis rzeczy pacjenta sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi załączony jest do pozostawionych rzeczy; 8) Pracownik medyczny zabiera z rejestracji historię choroby i odprowadza / zawozi pacjenta do oddziału; 9) Pracownik medyczny przekazuje pacjenta i jego dokumentację personelowi oddziału. 9. Pacjenci przyjmowani w trybie nieplanowym ze skierowaniem: 1) Pacjent zgłasza się do rejestracji SOR/Izby Przyjęć 2) Pielęgniarka/Statystyk medyczny informuje o przybyciu pacjenta lekarza dyżurnego SOR/Izby Przyjęć; 3) Pielęgniarka/Statystyk medyczny dokonuje czynności rejestracyjnych na podstawie dokumentów jak w punkcie 8.1. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala dane te są zbierane w gabinecie gdzie pacjent jest badany lub od rodziny/opiekuna pacjenta; 4) Lekarz dyżurny SOR/Izby Przyjęć bada pacjenta, podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego; 5) Na badania diagnostyczne wykonywane poza SOR/Izbą Przyjęć pacjent transportowany jest przez Pielęgniarkę/Ratownika; 6) Lekarz dyżurny danego działu decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta; 7) Dalsze czynności związane z przyjmowaniem pacjenta do szpitala odbywają się jak w pkt. 8. ppkt Pacjenci przyjmowani w trybie nagłym: a) W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia; 8

9 b) Lekarz SOR/Izby Przyjęć zobowiązany jest do natychmiastowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podjęcia działań zależnych od tej oceny. c) W przypadku pacjenta nieprzytomnego lub pacjenta, z którym nie jest możliwe uzyskanie logicznego kontaktu, decyzje dotyczące postępowania z pacjentem/hospitalizacja, transport do innego ośrodka, diagnostyka inwazyjna, zabieg operacyjny/ podejmowane są przez lekarza SOR/Izby Przyjęć lub zespół lekarzy zgodnie z najlepszą wiedzą i aktualnymi standardami medycznymi odnoszącymi się do rozpoznania choroby ustalonego lub prawdopodobnego. 11. Lekarz dyżurny danego oddziału decyduje o przyjęciu pacjenta. 12. Czynności rejestracyjne wykonywane są po wykonaniu czynności medycznych. W przypadku pozostawienia w SOR/Izbie Przyjęć rzeczy osobistych oraz wartościowych pacjenta nieprzytomnego wykonywany jest ich spis oraz sporządzany jest depozyt zgodnie z procedurą. 13. W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lekarz: 1) udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia, 2) wydaje pacjentowi kartę informacyjną, 3) w przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na leczenie, pozostanie w szpitalu i odmawia podpisania stosownego oświadczenia, lekarz dokonuje stosownego zapisu w dokumentacji medycznej. 14. Wypisanie ze Szpitala następuje: 1) gdy pacjent nie wymaga dalszego leczenia stacjonarnego, 2) na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego. 15. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza leczącego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w dziale szpitalnym. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z oddziału na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta. 16. W przypadku gdy pacjent samowolnie opuszcza szpital lekarz leczący sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje rodzinę oraz stosowne służby. 17. W przypadku kiedy proces leczenia został zakończony i stan zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji a pacjent pozostaje dalej w szpitalu z innych powodów koszt jego pobytu w szpitalu jest odpłatny na podstawie odrębnych przepisów. 10 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgłaszającym się do poradni specjalistycznych: 1) ubezpieczonym ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 2) ubezpieczonym bez skierowania w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2. Rejestracja pacjentów do poradni odbywa się codziennie w godzinach pracy przychodni specjalistycznej zgodnie z harmonogramem 3. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. 4. Podczas przyjęcia do poradni specjalistycznej pacjent winien okazać aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, dowód osobisty z numerem PESEL. 5. Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym lub nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzieloną poradę. 9

10 6. Poszczególne poradnie specjalistyczne działają w ustalonych harmonogramem godzinach. 7. Świadczenia w poradniach specjalistycznych są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania. 8. Pacjenci nie mogący być przyjęci do poradni specjalistycznej w dniu zgłoszenia mają wyznaczony termin wizyty. 9. Zgodnie z zasadą sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne prowadzą listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 10. Pacjenci mający wyznaczony przez lekarza poradni specjalistycznej kolejny termin wizyty są zobowiązani dokonać rezerwacji terminu wizyty w rejestracji. 11. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia porady, a które uniemożliwiają przyjęcie zgodnie z wyznaczonym terminem, pracownicy rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty z podaniem przyczyny zmiany. 12. Pacjenci nie mogący stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący z porady zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym pracownika rejestracji. 11 PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE 1. Badania diagnostyczne w zakładach i pracowniach wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, umów zawartych z innymi podmiotami lub odpłatnie, w określonych przypadkach, na życzenie pacjenta wg obowiązującego cennika. 2. Na badania wymagające wcześniejszego przygotowania pacjenta wyznaczane są terminy wykonania badania. 3. Zlecenie przez Szpital badania z adnotacją cito zobowiązuje personel zakładu lub pracowni do wykonania badania w trybie pilnym. 4. W przypadku wykonania przez pracownię badania cito, o którym mowa w pkt. 3 osoba wykonująca badanie jest zobowiązana natychmiast po uzyskaniu wyniku poinformować o nim lekarza zlecającego. 5. Rejestracja pacjentów do pracowni diagnostycznych odbywa się w godzinach jej pracy. 6. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. 11a 1.W sytuacji ograniczonej możliwości udzielania wszystkim potrzebującym odpowiednich świadczeń zdrowotnych, ustala się kolejność dostępu do świadczeń tworząc listy pacjentów oczekujących zgodnie z wymogami NFZ. 2.Ocena list oczekujących pozostaje w kompetencji Zespołu do spraw oceny przyjęć. 11b 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo : 1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi", 2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na 10

11 pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz oraz z 2014 r. poz. 463), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych, 3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia: a) posiadające obywatelstwo polskie lub b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu: a) posiadające obywatelstwo polskie lub b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - zwane dalej "świadczeniobiorcami". 2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na takich samych zasadach co ubezpieczeni, jeżeli spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), i jeśli nie stwierdzono dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby lub jej rodziny (art. 12 ustawy o pomocy społecznej). Jak z powyższego wynika, osoby, które utraciły status bezrobotnego z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 90 dni (nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym), mają prawo - po spełnieniu kryteriów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na takich samych zasadach co ubezpieczeni. Dokumentem, potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, jest we wskazanym przypadku decyzja wydana przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ww. osoby. Decyzję taką wydaje wójt (burmistrz, prezydent), na wniosek osoby uprawnionej, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Decyzja ta może zostać wydana również z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego funduszu (art. 54 ust. 4 i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku, a w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). W myśl art. 69 ust. 4 w zw. z art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, każda osoba może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w funduszu. Osoba ta zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej z funduszem, a przestaje nim być objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje natomiast od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa po 11

12 upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w funduszu. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, tj. kwoty deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższej jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Składkę tę opłaca osoba podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba, która utraciła status osoby bezrobotnej z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 90 dni i jednocześnie nie spełnia kryteriów dochodowo-majątkowych określonych w ustawie o pomocy społecznej, aby zachować prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, powinna zawrzeć z funduszem umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (Zgodnie z art. 73 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu. Natomiast w myśl art. 67 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że osoby, które utraciły status bezrobotnego, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jeszcze przez okres 30 dni od dnia utraty tego statusu. Po upływie ww. okresu osoba, która utraciła status osoby bezrobotnej i nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bądź jako osoba nieubezpieczona, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bądź na podstawie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. ) W przeciwnym wypadku, jako osoba nieuprawniona, obowiązana będzie pokryć koszty świadczeń opieki zdrowotnej ze środków własnych. 2.Informacja o zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład jest podana do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w Zakładzie. 4.Osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej mogą korzystać ze świadczeń udzielanych przez Zakład na zasadzie odpłatności w oparciu o cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w Zakładzie przyjęty odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Zakładu. 11c 1. Świadczeniobiorca (pacjent) ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić: 1) kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego oraz osób, do których stosuje się art. 67 ust. 4-7 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (przy czym zgodnie z art. 240 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 2) dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony tj. decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) 2. Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 1) świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia; 12

13 2) świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w sposób określony w ust Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych. 5. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 6. W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 7. Świadczeniobiorca składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.". 7a. W sytuacji udzielania świadczeniobiorcy stacjonarnych albo całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia zakończenia udzielania świadczenia, nie dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia udzielania świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej - świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. 8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość. 9. W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742). Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 10. Minister właściwy do spraw zdrowia określił, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9, mając na względzie zapewnienie czytelności oświadczeń. 11. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej 13

14 zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wskazany w ust. 1, 3 lub 6. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń. 12. Późniejsze niż przewidziane terminami określonymi w ust. 11, jednak w okresie nie dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu tych terminów, przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów. 13. Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 11 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia upływu terminów określonych w ust W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. 15. W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 1) posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu, albo 1a) potwierdzenia prawa do świadczeń w sposób określony w ust. 3 osób, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo 2) złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 - osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia. 17. Przepisu ust. 15 pkt 2 nie stosuje się do osoby, która w chwili składania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 11d 1. Warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest pozytywna weryfikacja w systemie ewuś uprawnień pacjenta na podstawie numeru PESEL. 2. Weryfikacja prawa do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych następuje na postawie okazanego przez świadczeniobiorcę dokumentu poświadczającego jego tożsamość tj. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia). 3. Uprawnioną jest osoba, której Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców tzw. "e-wuś" potwierdza prawo do świadczeń. 4. W przypadku, gdy pozyskane z sytemu e-wuś dane nie potwierdzają prawa do świadczeń pacjent swoje prawo może potwierdzić poprzez: a) przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę; aktualna legitymacja ubezpieczenia potwierdzona przez Zakład Pracy; legitymacja ubezpieczenia dla członka rodziny pracownika; aktualna legitymacja rencisty/emeryta lub aktualny odcinek renty/emerytury; druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; aktualne 14

15 zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS; Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub inny dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych) lub b) złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń. 5. Wobec osób nieposiadających prawa do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stosuje się postępowanie jak w przypadku hospitalizacji pacjenta nieubezpieczonego. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa zarządzenie Dyrektora w sprawie wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz wysokości opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny. 6. W przypadku konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych z powodu: nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożenia życia, porodu, osobie o nieustalonej tożsamości należy stosować się do procedury określającej postępowanie w przypadku przyjęcia do Szpitala osoby, dla której nie jest możliwe ustalenie tożsamości "osoba NN". 11e 1. Koszty świadczenia zdrowotnego udzielanego przez SPZOZ ubezpieczonemu bez skierowania, jeżeli to skierowanie jest wymagane ponosi świadczeniobiorca na zasadach określonych w rozdziale X niniejszego regulaminu. 2. SPZOZ przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wykorzystuje sprzęt i aparaturę medyczną wysokiej jakości, posiadającą odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne, określone w odrębnych przepisach. 4. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w Szpitalu, Dyrektor lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Zakładu Sąd Opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy Sąd Opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach odmowy. 5. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. ROZDZIAŁ VI WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, SPZOZ w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. 15

16 2. SPZOZ oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy: 1) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, 2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, 3) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, 4) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 3. SPZOZ udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. ROZDZIAŁ VII WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 28 UST. 4 USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA, SPZOZ prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń. 2. SPZOZ udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1: 1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia; 2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 4) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; 5) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; 16

17 7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 8) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 9) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 10) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; 11) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; 12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania; 13) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1; 14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana : 1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji SPZOZ pobiera opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej w następujący sposób: 1) maksymalna wysokość opłat za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2) maksymalna wysokość opłat za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, 3) maksymalna wysokość opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt Aktualną wysokości opłaty (skalkulowanej zgodnie z ust. 2) za wydanie dokumentacji medycznej określa zarządzenie Dyrektora SPZOZ stanowiące integralną część niniejszego regulaminu. 17

18 ROZDZIAŁ VIII ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, Przed udzieleniem świadczenia wyznaczeni pracownicy SPZOZ dokonują weryfikacji prawa pacjenta do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w systemie e -WUŚ, a dalsze postępowanie uzależnione jest od posiadanych przez pacjenta uprawnień. 2. Pacjenci mogą również korzystać ze świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych według opłaty ustalonej w cenniku stanowiącym odrębne Zarządzenie Dyrektora. 3. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pacjentów nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zorganizowany w podobny sposób, jak opisany w rozdziale V Regulaminu przy uwzględnieniu zasad: 1) pacjent nieubezpieczony, przyjmowany w trybie planowym zgłaszający się do Rejestracji w Przychodni Specjalistycznej lub Planowej Izby Przyjęć Szpitala przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego jest zobowiązany dokonać opłaty - zgodnie z obowiązującym w SPZOZ cennikiem, 2) po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem i okazaniu dowodu jego uiszczenia wykonywane są u pacjenta nieubezpieczonego dalsze procedury związane z udzieleniem świadczenia zdrowotnego, 4. W przypadku hospitalizacji planowej na Oddziałach Szpitala pacjenta nieubezpieczonego obowiązuje przedpłata w Kasie Głównej Szpitala (czynna w dni pracujące poniedziałek piątek w godz ) lub w kasie SOR (czynna w dni pracujące w godz oraz w soboty, niedziele, dni świąteczne 24 godz/h) w wysokości 1200 zł ( słownie : tysiąc dwieście złotych ), na który wystawiany jest paragon fiskalny stanowiący jednocześnie podstawę do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Koszt usługi rozliczany jest po zakończeniu hospitalizacji przez Kierownika Działu Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej - zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust. 3 po uwzględnieniu rzeczywistego kosztu wykonanego świadczenia zdrowotnego, a Dział Księgowości wystawia fakturę na podstawie paragonu fiskalnego wcześniej wystawionego. W przypadku różnicy kosztów w stosunku do wniesionej przedpłaty, pacjent nieubezpieczony zobowiązany jest do zapłaty różnicy (jeżeli koszt udzielanych świadczeń jest większy), natomiast SPZOZ zobowiązany jest do zwrotu różnicy (jeżeli koszt udzielanych świadczeń jest mniejszy). Zwrot następuje na podstawie oryginału paragonu fiskalnego w Kasie Głównej w tym samym dniu. 5. W przypadku badań diagnostycznych pacjent nieubezpieczony dokonuje wpłaty w/g obowiązującego cennika w Kasie Głównej Szpitala (czynna w dni pracujące poniedziałek piątek w godz ) lub Pracowni Diagnostycznej posiadającej kasę fiskalną. Świadczenie zdrowotne udzielane jest na podstawie paragonu fiskalnego. Wydawanie wyniku następuje po okazaniu paragonu fiskalnego. 6. W przypadku porad specjalistycznych planowych, pacjent nieubezpieczony przed wykonaniem świadczenia zdrowotnego, dokonuje wpłaty w/g obowiązującego cennika w Kasie Głównej Szpitala (czynna w dni pracujące poniedziałek piątek w godz ) lub kasie w Przychodni Specjalistycznej (czynna w dni pracujące poniedziałek piątek w godz ). Świadczenie zdrowotne udzielane jest na podstawie paragonu fiskalnego. 7. Dokonanie opłaty przez nieubezpieczonego nie upoważnia go do uzyskania świadczenia w terminie wcześniejszym. Pacjenci nieubezpieczeni przyjmowani w trybie planowym przyjmowani są według kolejki oczekujących na dane świadczenie. 18

19 8. Pacjent nieubezpieczony przyjmowany w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie z definicją ustawową stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia przez Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego nie wypełnia oświadczenia o braku ubezpieczenia i nie dokonuje opłaty. 9. Pacjentom wypisanym w sobotę lub opuszczającym samowolnie Oddział Szpitala faktury zostają przesłane na podany w dokumentacji medycznej adres. 10. W przypadku gdy pacjent potwierdzi prawo do bezpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych koszty udzielonemu mu świadczenia zdrowotnego podlegają zwrotowi w Kasie Głównej Szpitala po przedłożeniu do zwrotu oryginalnego paragonu fiskalnego. 15a 1.Świadczeniobiorcy (Pacjentowi), na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach: 1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym; 2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 2. Świadczeniobiorcy (Pacjentowi), na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. 3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy (Pacjentowi) przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. 4. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w 15a ust. 1 i 2 jest finansowany w 40% ze środków publicznych (dopłata pacjenta wynosi 60% kosztów transportu) w przypadku: 1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych, 2) chorób nowotworowych, 3) chorób oczu, 4) chorób przemiany materii, 5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, 6) chorób skóry i tkanki podskórnej, 7) chorób układu krążenia, 8) chorób układu moczowo-płciowego, 9) chorób układu nerwowego, 10) chorób układu oddechowego, 11) chorób układu ruchu, 12) chorób układu trawiennego, 13) chorób układu wydzielania wewnętrznego, 14) chorób zakaźnych i pasożytniczych, 15) urazów i zatruć, 16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych - gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca (Pacjent) jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu 19

20 publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 oraz w ust. 4 realizuje się tylko za 100% odpłatnością ze środków własnych Pacjenta. 6. Przejazd środkami transportu sanitarnego osoby nieubezpieczonej jest finansowany w 100 % ze środków własnych Pacjenta z zastrzeżeniem art. 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. 7. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie. 8. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Wójta (Burmistrza, Prezydenta) o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, i organizuje transport sanitarny na koszt gminy określonej w tym przepisie. 9. Gmina pokrywa koszty transportu sanitarnego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie rachunku wystawionego przez Dyrektora. 10. Gminie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów transportu sanitarnego od przedstawiciela ustawowego pacjenta albo od osoby, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny. 11. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych W przepisach odrębnych. 12. Zasady zlecania i realizacji transportu sanitarnego w zakresie realizacji świadczenia gwarantowanego transportu sanitarnego, pojazdami Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku określa odrębne zarządzenie Dyrektora SPZOZ w Sanoku i wydana na podstawie tego zarządzenia instrukcja SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie. 2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między SPZOZ a Narodowym Funduszem Zdrowia. 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa zarządzenie Dyrektora Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez SPZOZ liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych. 20

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA PORADNIK o Prawach Pacjenta www.prawapacjenta.eu PRAWA PACJENTA Poradnik Wydanie II uzupełnione Ten poradnik został stworzony z myślą o wszystkich pacjentach i ich rodzinach. Jego zadaniem jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo