KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Synonimy Chlormequat Chloride CCC Identyfikacja przedsiębiorstwa Taminco N.V. Adres Pantserschipstraat GENT BELGIUM Numer telefonu (+32) Telefaks (+32) Numer telefonu alarmowego (+32) Identyfikacja przedsiębiorstwa Taminco Germany GmbH Adres Postfach 1111 D Leuna Deutschland Numer telefonu Telefaks Numer telefonu alarmowego (+32) Adres Zastosowanie Substancji/Preparatu Regulator wzrostu 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Najważniejsze zagrożenia Działa szkodliwie po połknięciu Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą Łagodne podrażnienie oczu Substancja żrąca w kontakcie z metalami 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Haz/Non-haz Nazwa Chemiczna Nr CAS Procent EINECS Klasyfikacja wagowy Chlormequat chloride Xn; R21/22 Acute Toxicity: Cat 4; Acute Toxicity: Cat.4 H312, H302, EUH401 Strona 1 / 7

2 4. PIERWSZA POMOC Porady ogólne Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Wdychanie Wynieść poszkodowanego z miejsca zagrożenia, zapewnić spokój Przenieść na świeże powietrze W przypadku trudności w oddychaniu, podać tlen Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie Uzyskać pomoc lekarską Kontakt z oczami Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą Kontakt przez skórę Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem po zdjeciu zanieczyszczonej odzieży i obuwia Jeśli utrzymują się podrażnienia skóry, wezwać lekarza Połknięcie Wypić 1 lub 2 szklanki wody Uzyskać pomoc lekarską Stosowne środki gaśnicze Dwutlenek węgla (CO2) Aerozol wodny Suche proszki gaśnicze Piana alkoholoodporna 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Środki gaśnicze, które nie mogą być użyte ze względów bezpieczeństwa Silny strumień wody Specjalne metody Chłodzić pojemniki/zbiorniki rozproszonym strumieniem wody Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji Przechowywać produkt i pusty pojemnik z dala od ciepła i źródeł zapłonu Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem Szczególne zagrożenia Materiał palny Nagrzewanie lub narażenie na płomień może powodować wydzielanie się toksycznego gazu 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska Nie powinien dostać się do środowiska Natychmiast zdjąć przylegający materiał Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji Metody oczyszczania Pochłonąć wyciek z materiałem obojętnym (np.. Suchym piaskiem lub ziemią) i umieścić w pojemniku na odpady chemiczne Zdjąć mechanicznie i zebrać do odpowiedniego pojemnika do czasu usunięcia Strona 2 / 7

3 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Magazynowanie Środki techniczne/środki ostrożności Wyroby niebezpieczne przy wzajemnym kontakcie Specyficzne zastosowania Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi Przechowywać w oryginalnym opakowaniu Przechowywać pojemnik szczelnie zamkniety Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu Metale Postępować jak ze specjalnymi ściekami stosownie do lokalnych i krajowych przepisów Przechowywać w temperaturze powyżej -10 C Postępowanie z substancją/preparatem Środki techniczne/środki ostrożności Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną Zasady bezpiecznego operowania Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem Stosować środki ochrony osobistej Stosować wyłącznie w miejscach wyposażonych w prysznic bezpieczeństwa Kontrola narażenia w miejscu pracy 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Techniczne środki kontroli Miejscowy wyciąg Limity nateżeń Nazwa Chemiczna GOEL ACGIH TLV Chlormequat chloride N/A Nie jest na wykazie Sprzęt ochrony osobistej Ochrona oczu/twarzy Ochrona rąk Ochrona dróg oddechowych Szczelne gogle Osłona twarzy Rękawice neoprenowe Dostosować rodzaj ochrony ciała do ilości i stężenia substancji niebezpiecznych w miejscu pracy W przypadku niedostatecznej wentylacji założyć odpowiedni sprzęt do oddychania W przypadku tworzenia się oparów użyj maskę przeciwgazową z odpowiednim pochłaniaczem ABEKP3 aparat oddechowy pracujący w układzie zamkniętym (EN 133) (w przypadku wysokiego stężenia) Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi Strona 3 / 7

4 Ochrona skóry Kontrola narażenia środowiska Dostosować rodzaj ochrony ciała do ilości i stężenia substancji niebezpiecznych w miejscu pracy Stosować odpowiedni sprzęt ochronny Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych Nie dopuścić do wsiąkania w glebę 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Stan fizyczny Barwa Zapach ciecz jasno żółty lekki Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska Temperatura wrzenia/zakres Temperatura zapłonu Nie stosować Lepkość Brak dostępnej informacji Prężność par 20 C,Aktywny składnik Gęstość par Brak dostępnej informacji Gęstość względna 1,241, Aktywny składnik Współczynnik podziału (noktanol/woda) log Pow<-3 ph 4 (1 g/l) Rozpuszczalność w wodzie >500 g/l Właściwości utleniające żaden Szybkość parowania Nie stosować Granice wybuchowości Nie jest substancją wybuchową Temperatura topnienia/zakres 225 C, Aktywny składnik temperatur topnienia Gęstość 1.08 g/ml (470 g/l) Palność Produkt jest niepalny Temperatura samozapłonu brak dostępnych danych 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Warunki, których należy unikać Czynniki, których należy unikać Trwały w warunkach normalnych Metale Niebezpieczne produkty rozpadu Brak dostępnej informacji 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacja o produkcie LD50/doustnie/szczur = LD50/na skórę/szczur = LC50/wdychanie/4h/szczur = Podrażnienie oczu Podrażnienie skóry 520 mg/kg >2000 mg/kg >4.57 mg/l króliki, Brak podrażnienia oczu króliki, Nie powoduje podrażnień skóry Strona 4 / 7

5 Działanie uczulające działanie mutagenne Działanie szkodliwe na rozrodczość działanie rakotwórcze 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych Nie wykazał skutków mutagennych w doświadczeniach ze zwierzętami Brak toksyczności dla reprodukcji Nie wykazał skutków rakotwórczych w doświadczeniach ze zwierzętami Doświadczenia na ludziach Doświadczenia na ludziach Nadmierne narażenie może powodować nudności Wymioty pocenie się mdłości Ślinotok Zaburzenia rytmu serca Utrata przytomności Zaburzenia wzroku 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność LC50/96h/pstrąg tęczowy = EC50/48h/Dafnia = >100mg a.i./l 16.90mg a.i./l EC50/72h/algi = >100mg a.i./l Toksyczność dla bakterii IC50 : >43 mg/l (3 h) Mobilność minimum Trwałość / degradowalność środowisko wodne Zgodnie z wynikami badań biodegradowalności produkt uznano za łatwo biodegradowalny Zdolność do biokumulacji minimum 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Pozostałe odpady / niezużyte wyroby Zanieczyszczone opakowanie Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu Sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny stosownie do krajowego odpowiednika Dyr. UE nr 78/319; usuwanie odpadów toksycznych i niebezpiecznych Puste pojemniki należy skierować do lokalnego punktu przetwórstwa w celu powtórnego użycia, odzysku lub usunięcia Strona 5 / 7

6 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Transport drogowy Klasa 8 Nr ONZ UN1760 Grupę opakowaniową III Właściwą nazwę przewozową Corrosive liquid, n.o.s. Wskaźnik zagrożenia 80 Transport morski Klasa 8 Nr ONZ UN1760 Grupę opakowaniową III Właściwą nazwę przewozową Corrosive liquid, n.o.s. Transport lotniczy Klasa 8 Nr ONZ UN1760 Grupę opakowaniową III Właściwą nazwę przewozową Corrosive liquid, n.o.s. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Symbol(e) Xn - Produkt szkodliwy. R -zdanie(a) S -zdanie(a) Listy międzynarodowe R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu S 2 - Chronić przed dziećmi. S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. S20/21 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Nazwa Chemiczna TSCA EINECS DSL ENCS AICS Chlormequat chloride Present Present N/A Present 16. INNE INFORMACJE Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 3 R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą H302 - Działa szkodliwie po połknięciu EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia Odnośnik literaturowy -Taminco Proprietary Studies Strona 6 / 7

7 DALSZE INFORMACJE DLA KARTY CHARAKTERYSTYKI Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzień publikacji. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiałów i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie,. chyba że wymieniony w tekście. Informacja przeznaczona jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i uwolnienia. Strona 7 / 7

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol

Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 9 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja producenta Dane produktu: Zastosowanie produktu: Dane dotyczące producenta / dostawcy: TUSZE TESTOWE 28-58 mn/m Określanie

Bardziej szczegółowo

SOLUGEN ANTIGUM 312045 - SOLUGEN ANTIGUM

SOLUGEN ANTIGUM 312045 - SOLUGEN ANTIGUM Stránka č. 1 z 5 Karta charakterystyki substancji 312045 SOLUGEN ANTIGUM Środek do usuwania gumy do żucia 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Kod produktu i nazwa handlowa: Uso

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo