BZU.IG /15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ"

Transkrypt

1

2 BZU.IG /15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia... 5 Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków... 6 Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu... 9 Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 9. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozdział 11. Termin związania ofertą Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział 14. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział 17. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Rozdział 18. Podwykonawcy Rozdział 19. Załączniki Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 1

3 BZU.IG /15 SIWZ UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: Na wniosek Wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie pisemnej. Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawcy. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 2

4 BZU.IG /15 SIWZ Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska Łódź Tel: Fax: NIP: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej ustawy Pzp. 2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Wszystkie zapisy odnoszące się do całości postępowania mają odpowiednio zastosowanie do poszczególnych części. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o.. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, w podziale na następujące części: 1. CZĘŚĆ NR 1: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 3

5 BZU.IG /15 SIWZ 1) Stacja robocza + Win7 4 szt. 2) Monitor do stacji roboczej 7 szt. 3) Komputer przenośny + Win8 + Office 2013 Std 2 szt. 4) Monitor LCD 2 szt. 5) Zasilacz awaryjny 3 szt. 6) Odnowienie kontraktu subskrypcyjnego Autodesk AutoCad Civil 3D 2 szt. 7) Licencje oprogramowania antywirusowego 101 szt. Odnowienie na 36 miesięcy 2. CZĘŚĆ NR 2: 1) Rozbudowa macierzy dyskowej 1 szt. 2) Usługa instalacji, konfiguracji oraz implementacji dysków oraz macierzy z poz. 1) 3) Półka dyskowa do serwera backupu 4) Usługa rozbudowy półki dyskowej oraz systemu kopii zapasowych 5) Rozbudowa systemu zarządzania pocztą , kalendarzami, kontaktami i komunikacją 6) Certyfikat SSL 1 szt. 7) Licencja silnika baz danych wraz z licencjami dostępowymi wraz z usługą Software Assurance na okres 24 miesięcy 8) System antyspamowy 1 szt. 9) Usługa uruchomienia systemu antyspamowego z poz. 8) 3. CZĘŚĆ NR 3 1) Serwer z szafą serwerową 4. CZĘŚĆ NR 4 1) Uaktualnienie oprogramowania TelWin Scada 5. CZĘŚĆ NR 5 1) Uaktualnienie oprogramowania Comarch ERP Optima Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5: Asysta techniczna (gwarancja) na okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy dla: stanowisk oprogramowania: - Comarch ERP Optima Duże Kadry i Płace 2 stanowiska - Comarch ERP Optima Kasa/Bank - 2 stanowiska Asysta winna umożliwić przez okres jej trwania: standardową gwarancję na system z dostępem do aktualizacji, dostęp do nowych bezpłatnych wersji oprogramowania (uwzględniających najnowsze przepisy prawne i zawierających nową funkcjonalność), prawo do korzystania z pomocy specjalistów Comarch (telefoniczny "hot-line" dostępny w dni robocze w godzinach 9:00 17:00 pod numerami telefonów (12) lub (12) ), Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 4

6 BZU.IG /15 SIWZ dostęp do specjalnych stron internetowych Comarch przeznaczonych dla Klientów (m.in. Centrum Wiedzy zawierające użyteczne informacje dotyczące oprogramowania Comarch ERP Optima). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1-4 znajduje się w załącznikach nr 7a / 7b / 7c / 7d (odpowiednio dla danej części) do niniejszej SIWZ. Kod CPV: maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli urządzenia komputerowe pakiety oprogramowania i systemy informatyczne usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 (a, b, c, d) do SIWZ (odpowiednio dla danej części) służą ustaleniu pożądanego standardu przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się produkty równoważne rozumiane jako produkty wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy. Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: CZĘŚĆ NR 1 a. dla przedmiotu zamówienia z poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy; b. dla przedmiotu zamówienia z poz. 7 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Termin dostawy dla pozycji 7 OPZ stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 2 niniejszej SIWZ. CZĘŚĆ NR 2 a. dla przedmiotu zamówienia z poz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7b do SIWZ 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy; b. dla przedmiotu zamówienia z poz. 1, 3 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7b do SIWZ zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Termin dostawy dla pozycji 1, 3 OPZ stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 2 niniejszej SIWZ. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 5

7 BZU.IG /15 SIWZ CZĘŚĆ NR 3 a. dla przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7c do SIWZ zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 2 niniejszej SIWZ. CZĘŚĆ NR 4 a. dla przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7d do SIWZ zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Realizacja części 4 zamówienia jest zależna od wykonania dostawy przedmiotu zamówienia z części 3. Realizacja dostawy dla części 4 nastąpi po przekazaniu Wykonawcy informacji o możliwości jej rozpoczęcia. Informacja o możliwości przystąpienia do realizacji dostawy z części 4 zostanie przekazana Wykonawcy w przedziale czasowym od 3 do 30 dni od dnia zawarcia umowy na część 4 (w przypadku niezawarcia umowy na część 3 Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z części 4 na dotychczasowym serwerze posiadanym przez Zamawiającego). Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 2 niniejszej SIWZ. CZĘŚĆ NR 5 1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aktualizację w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający informuje, że posiada aktualny program do dnia r. Jeżeli koniec ww. terminów przypada na sobotę/dzień uznany ustawowo za wolny od pracy termin upływa w następnym dniu roboczym. Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 6

8 BZU.IG /15 SIWZ ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt a. niniejszej SIWZ. b. posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym celu wykażą się: - wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: CZĘŚĆ NR 1: co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda z nich; CZĘŚĆ NR 2: co najmniej dwóch dostaw wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz uruchomieniem, o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda z nich CZĘŚĆ NR 3 co najmniej dwóch dostaw serwerów, o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda z nich CZĘŚĆ NR 4 co najmniej dwóch usług polegających na aktualizacji lub wdrożeniu oprogramowania TelWin Scada o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda z nich CZĘŚĆ NR 5 Zamawiający odstępuje od opisania warunku w zakresie przedmiotowej części postępowania. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli dniem publikacji jest dzień w którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt a. i b SIWZ. c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 7

9 BZU.IG /15 SIWZ złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt a. SIWZ. d. sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt a. SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 b niniejszego rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt b niniejszego rozdziału. 2. Wykonawca zobowiązany jest również wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust 2a ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa powyżej odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków opisanych w ust. 1 niniejszego rozdziału. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 8

10 BZU.IG /15 SIWZ 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia nie spełnia. 6. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty. Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; b. wykaz wykonanych (zakończonych), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (dla części 1 3) i usług (dla części 4) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu i wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy / usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów*, czy zostały wykonane należycie - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Za główne dostawy / usługi których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. b niniejszej SIWZ; W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 7a / 7b/ 7c / 7d do SIWZ szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWIZ; b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 9

11 BZU.IG /15 SIWZ z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 3. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia 1) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp a) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; b) a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik może podpisywać dokumenty i oświadczenia dotyczące wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, o ile wynika to z treści pełnomocnictwa. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 niniejszej SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 niniejszej SIWZ (wymienione w ust. 1 pkt a niniejszego rozdziału) składa ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 10

12 BZU.IG /15 SIWZ Oświadczenie złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane przez: a) Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki, lub b) upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub c) przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców, wchodzących w skład podmiotu wspólnego, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; c. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt b niniejszego rozdziału składa ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych w Rozdziale 5 ust.1 niniejszej SIWZ. d. Wskazane dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców. Na ich podstawie oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. e. Oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale w ust. 2, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, gdyż muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy oddzielnie. f. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej), zamiast oryginału w/w pełnomocnictwa, mogą przedłożyć do oferty kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego ze wspólników spółki cywilnej lub jej odpis notarialnie potwierdzony, jeżeli wynikać z niej będzie pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest Pełnomocnik. g. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. h. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż w dniu jej podpisania, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 5. Udział Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: a) w ust. 2 pkt b niniejszego rozdziału składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b. dokument, o którym mowa w ppkt a) niniejszego ustępu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a) niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 11

13 BZU.IG /15 SIWZ zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; (wymogi pkt b niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio). Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na Zamawiającego, tj. Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o. o. Dane teleadresowe podane są w Rozdziale 1 SIWZ. 2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest symbolem: BZU.IG /15; zaleca się, aby we wszelkiej korespondencji Wykonawcy powoływali się na to oznaczenie. 3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będzie porozumiewał się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkiej korespondencji oraz niezwłocznie potwierdza korespondencję w formie pisemnej, aby zachować jej ważność. 4. Wszelką korespondencję, o której mowa powyżej uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek piątek w godz W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 6. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ: a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert, tj. do końca r. b. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków opisanym w ust. 6 pkt a. niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. c. Przedłużenie terminu składania ofert nie zmienia terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. d. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania Wykonawcy przez którego wniosek został złożony, zostanie przekazane Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ. e. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 12

14 BZU.IG /15 SIWZ Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ. f. Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca. 7. Osobami upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Iga Gorczyca, Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. 2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W tym celu Wykonawca złoży oświadczenie sporządzone w pkt 13 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Rozdział 9. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny 1. Zamawiający porówna i oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w ramach części postępowania. 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (odpowiednio dla danej części) Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 1) CZĘŚĆ NR 1: kryterium cena 80% maksymalnie 80 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 13

15 BZU.IG /15 SIWZ P1 = ( C min /C i ) *80 pkt gdzie: P1 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana C min najniższa cena spośród ocenianych ofert C i cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. kryterium termin gwarancji dla pozycji 1 4 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ 10% maksymalnie 10 pkt Minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. W ramach kryterium terminu gwarancji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły: okres gwarancji 36 miesięcy 0 pkt okres gwarancji 48 miesięcy 5 pkt okres gwarancji 60 miesięcy 10 pkt kryterium termin realizacji dostawy dla pozycji 7 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ 10% maksymalnie 10 pkt Wykonawca poda termin realizacji dostawy dla poz. 7 OPZ w pełnych dniach roboczych, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze i nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Im krótszy termin tym większa ilość przyznanych punktów. W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) zgodnie z poniższym wzorem: P3 = ( T min /T i ) *10 pkt gdzie: P3 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana T min najkrótszy termin spośród ocenianych ofert T i termin oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór: Pł = P1+P2+P3 gdzie Pł łączna liczba punktów P1 liczba punktów przyznanych w kryterium ceny P2 liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancji dla pozycji 1-4 OPZ P3 liczba punktów w kryterium termin realizacji dostawy dla pozycji 7 OPZ 2) CZĘŚĆ NR 2: kryterium cena 85% maksymalnie 85 pkt Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 14

16 BZU.IG /15 SIWZ W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( C min /C i ) *85 pkt gdzie: P1 ilość punktów, jakie otrzyma oferta oceniana C min najniższa cena spośród ocenianych ofert C i cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. termin realizacji dostawy dla poz. 1, 3 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7b do SIWZ 5% maksymalnie 5 pkt Wykonawca poda termin realizacji dostawy dla poz. 1-3 OPZ w pełnych dniach roboczych, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i nie może być dłuższy niż 60 dni roboczych. Im krótszy termin tym większa ilość przyznanych punktów. W ramach kryterium termin realizacji dostawy Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2 = ( T min /T i ) *5 pkt gdzie: P2 ilość punktów, jakie otrzyma oferta oceniana T min najkrótszy termin spośród ocenianych ofert T i termin oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. długość wsparcia merytorycznego dla wykonania usługi z poz. 2, 4, 6, 9 OPZ, stanowiącego załącznik nr 7b do SIWZ 10% maksymalnie 10 pkt Wsparcie merytoryczne obejmuje bezpłatną gotowość do wykonania działań rekonfiguracyjnych i administracyjnych na wdrożonym środowisku w liczbie 5 h miesięcznie, przez osobę posiadającą doświadczenie w konfiguracji i administrowaniu oprogramowaniem Microsoft Exchange Server, Symantec Backup Exec oraz Microsoft Windows Server Standard. Zgłoszenia ewentualnej awarii / potrzeby wsparcia dokonywać będzie pracownik Zamawiającego drogą mailową na adres wskazany przez Wykonawcę. Czas reakcji 4h robocze Zamawiającego od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, czas usunięcia awarii / udzielenia wsparcia 8h roboczych Zamawiającego od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. Za godziny robocze Zamawiającego przyjmuje się godziny 8-16 w dniach pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych na mocy wewnętrznych uregulowań Zamawiającego. Świadczenie ww. wsparcia może odbywać się w formie porady telefonicznej rozwiązującej problem, pracy zdalnej lub podjęcia działań w siedzibie Zamawiającego. Termin długości wsparcia merytorycznego należy podać w pełnych miesiącach. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 15

17 BZU.IG /15 SIWZ W ramach kryterium długości wsparcia merytorycznego Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) wg reguły: długość wsparcia merytorycznego 0 miesięcy 0 pkt długość wsparcia merytorycznego 6 miesięcy 2,5 pkt długość wsparcia merytorycznego 12 miesięcy 5 pkt długość wsparcia merytorycznego 18 miesięcy 7,5 pkt długość wsparcia merytorycznego 24 miesiące 10 pkt Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór: Pł = P1+P2+P3 gdzie Pł łączna liczba punktów P1 liczba punktów przyznanych w kryterium ceny P2 liczba punktów w kryterium termin realizacji dostawy dla pozycji 1, 3 OPZ P3 długość wsparcia merytorycznego dla wykonania usług z pozycji 2, 4, 6, 9 OPZ 3) CZĘŚĆ NR 3: kryterium cena 80% maksymalnie 80 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( C min /C i ) *80 pkt gdzie: P1 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana C min najniższa cena spośród ocenianych ofert C i cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. kryterium termin gwarancji 10% maksymalnie 10 pkt Minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. W ramach kryterium terminu gwarancji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły: okres gwarancji 36 miesięcy 0 pkt okres gwarancji 48 miesięcy 5 pkt okres gwarancji 60 miesięcy 10 pkt termin realizacji dostawy 10% maksymalnie 10 pkt Wykonawca poda termin realizacji dostawy w pełnych dniach, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze i nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Im krótszy termin tym większa ilość przyznanych punktów. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 16

18 BZU.IG /15 SIWZ W ramach kryterium termin realizacji dostawy Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2 = ( T min /T i ) *10 pkt gdzie: P2 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana T min najkrótszy termin spośród ocenianych ofert T i termin oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór: Pł = P1+P2+P3 gdzie Pł łączna liczba punktów P1 liczba punktów przyznanych w kryterium ceny P2 liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancji P3 liczba punktów w kryterium termin realizacji dostawy 4) CZĘŚĆ NR 4: kryterium cena 85% maksymalnie 85 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( C min /C i ) *85 pkt gdzie: P1 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana C min najniższa cena spośród ocenianych ofert C i cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. kryterium termin realizacji dostawy 15% maksymalnie 15 pkt Przez termin realizacji dostawy Zamawiający rozumie wszystkie czynności niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określone w OPZ, w szczególności dostawę oprogramowania, instalacja, uaktualnienie, konfiguracja i testowane oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego. Wykonawca poda termin realizacji dostawy w pełnych dniach, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 5 roboczych i nie może być dłuższy niż 60 dni roboczych. Im krótszy termin tym większa ilość przyznanych punktów. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 17

19 BZU.IG /15 SIWZ W ramach kryterium termin realizacji dostawy Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2 = ( T min /T i ) *15 pkt gdzie: P2 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana T min najkrótszy termin spośród ocenianych ofert T i termin oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór: Pł = P1+P2 gdzie Pł łączna liczba punktów P1 liczba punktów przyznanych w kryterium ceny P2 liczba punktów w kryterium termin realizacji dostawy 5) CZĘŚĆ NR 5: kryterium cena 90% maksymalnie 90 pkt W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem: P1 = ( C min /C i ) *90 pkt gdzie: P1 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana C min najniższa cena spośród ocenianych ofert C i cena oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. kryterium termin płatności 10% maksymalnie 10 pkt Wykonawca poda termin płatności w pełnych dniach, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni. Im dłuższy termin tym większa ilość przyznanych punktów. W ramach kryterium termin płatności Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z poniższym wzorem: P2 = ( T i /T max ) *10 pkt gdzie: P2 ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana T max najdłuższy termin spośród ocenianych ofert T i termin oferty ocenianej Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 18

20 BZU.IG /15 SIWZ Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór: Pł = P1+P2 gdzie Pł łączna liczba punktów P1 liczba punktów przyznanych w kryterium ceny P2 liczba punktów w kryterium termin płatności 3. Zamawiający informuje, że w celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji zawarte są w rozdziale 14 niniejszej SIWZ. 4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów łącznie za kryteria określone w ust. 2 niniejszego rozdziału (odpowiednio dla danej części) - maksymalnie 100 pkt. 5. Jeżeli Wykonawca nie wypełni powyższych punktów (dotyczących kryteriów oceny ofert) lub wypełni je niezgodnie z zapisami Rozdziału nr 9 SIWZ, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części ,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych i 00/100) dla części ,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) dla części 3 600,00 zł (sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) dla części 4 800,00 zł (osiemset złotych i 00/100) dla części 5 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadiów dla tych części. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo