ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCA APLIKACJI ORIGIN I USŁUG POWIĄZANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCA APLIKACJI ORIGIN I USŁUG POWIĄZANYCH"

Transkrypt

1 ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCA APLIKACJI ORIGIN I USŁUG POWIĄZANYCH WAŻNA UWAGA: SEKCJA 17 ZAWIERA WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM. POSTANOWIENIA TE MAJĄ WPŁYW NA UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA EWENTUALNYCH SPORÓW Z EA. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ SEKCJĄ. W przypadku osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, stronami niniejszej umowy użytkownika ( Licencji ) są użytkownik i Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Jeśli użytkownik mieszka w innym kraju, niniejsza Umowa zostaje zawarta między użytkownikiem a EA Swiss Sàrl, spółką zarejestrowaną w genewskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem CH , z siedzibą pod adresem 8 Place du Molard, 1204 Genewa, Szwajcaria. Niniejsza umowa użytkownika ( Licencja ) stanowi porozumienie pomiędzy użytkownikiem a firmą Electronic Arts Inc., jej podmiotami zależnymi i powiązanymi ( EA ). Niniejsza Licencja określa warunki korzystania z aplikacji i wszelkiego powiązanego oprogramowania, dokumentacji, aktualizacji oraz uaktualnień, które zastępują lub uzupełniają aplikację, a które nie są rozpowszechniane z oddzielną licencją (zwanych łącznie Aplikacją ). Licencja na tę Aplikację udzielana jest użytkownikowi nieodpłatnie. Aplikacja nie stanowi własności użytkownika. Instalując Aplikację lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Licencji. Poniższe rozdziały 1.C i 2 opisują dane, które EA może zbierać i wykorzystywać w trakcie świadczenia użytkownikowi usług i pomocy technicznej w związku z Aplikacją. Poniższy rozdział 3 opisuje ustawienia dotyczące prywatności użytkownika Origin i ich wpływ na ujawnienie informacji o użytkowniku w ramach tej Aplikacji i w związku z usługami Origin na platformie Mac i w środowisku mobilnym. Poniższy rozdział 17 wymaga, aby wszystkie spory, których EA i użytkownik nie mogą rozstrzygnąć między sobą w sposób nieformalny, zostały przekazane do wiążącego postępowania arbitrażowego na zasadzie indywidualnej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z warunków niniejszej Licencji, nie powinien instalować Aplikacji ani z niej korzystać. EA nie będzie wprowadzać istotnych zmian do niniejszej Umowy w odniesieniu do posiadaczy kont, bez ich wyraźnej zgody na takie zmiany. 1. Udzielenie Licencji i warunki użytkowania. A. Udzielenie licencji. EA udziela użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niewyłącznej licencji na zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji do osobistych, niekomercyjnych celów w sposób całkowicie zgodny z postanowieniami niniejszej Licencji i wszelkiej dokumentacji towarzyszącej. Prawa nabyte przez EULA_Origin_PC_US ROW.en Strona 1 z 14

2 użytkownika są uzależnione od stosowania się do postanowień niniejszej Licencji. Zabronione jest wykorzystanie w celach komercyjnych. Jednoznacznie zabrania się podlicencjonowania, wypożyczania, wydzierżawiania lub innego rodzaju rozpowszechniania Aplikacji bądź praw do użytkowania Aplikacji. Warunki licencji zaczynają obowiązywać z chwilą rozpoczęcia pobierania, instalowania lub innego użytkowania Aplikacji, zaś wygasają z dniem usunięcia Aplikacji bądź zakończenia obowiązywania niniejszej Licencji przez EA, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. B. Kopie. Użytkownikowi wolno jest pobrać tę Aplikację z uprawnionego źródła. Liczba kopii, którą wolno pobrać użytkownikowi w trakcie ciągłego okresu wyrażonego liczbą dni może być ograniczona. Użytkownikowi nie wolno udostępniać żadnej kopii Aplikacji w sieci, w której mogłoby jej używać wielu użytkowników jednocześnie. Użytkownikowi nie wolno udostępniać Aplikacji w sieci, w której mogłoby ją pobierać wielu użytkowników. C. Weryfikacja Licencji i wzbogacanie wrażeń użytkownika Aplikacji. Do weryfikacji Licencji na niektóre produkty rozprowadzane przez EA wymagana jest Aplikacja oraz połączenie internetowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja może automatycznie weryfikować ważność praw licencyjnych do niektórych lub wszystkich produktów, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem tej Aplikacji bez oddzielnego powiadamiania użytkownika. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja może bez przesyłania odrębnych zawiadomień łączyć się z witrynami internetowymi EA oraz innymi zaufanymi witrynami internetowymi w celu wzbogacania wrażeń użytkownika. Oznacza to, że aby móc korzystać z Aplikacji oraz niektórych produktów, a także, aby móc wzbogacać wrażenia użytkownika, użytkownik musi pozostawić na swoim komputerze zainstalowaną Aplikację. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja może wykorzystywać informacje dotyczące komputera użytkownika, zainstalowanego w nim sprzętu, przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego do utworzenia anonimowego identyfikatora komputera w celach weryfikacji praw wynikających z licencji, aktualizacji Aplikacji oraz wzbogacania wrażeń użytkownika. Informacje zbierane w tym celu nie będą przechowywane w żadnej postaci umożliwiającej ich odczytanie. D. Aktualizacja Aplikacji. Użytkownik akceptuje, że Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, uaktualnienia oraz dodatkowe funkcje, które EA uzna za racjonalne, korzystne dla użytkownika i/lub uzasadnione potrzebą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie zobowiązania EA do obsługiwania wcześniejszych wersji mogą wygasnąć wraz z udostępnieniem aktualizacji, uaktualnień i/lub wdrożeniem dodatkowych funkcji. Postanowienia i warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich aktualizacji, uaktualnień i/lub dodatkowych funkcji, które nie są rozprowadzanie na podstawie odrębnej licencji lub umowy.

3 E. Zastrzeżenia praw i ograniczenia. Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana i użytkownik może jej używać tylko na warunkach niniejszej Licencji. Z wyjątkiem Licencji jednoznacznie udzielonej w niniejszym dokumencie, EA zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Aplikacji i wszelkiego oprogramowania dostarczanego za pomocą Aplikacji (wliczając w to wszystkie postaci, fabułę, obrazy, zdjęcia, animacje, filmy, muzykę, tekst) oraz wszelkie związane z nimi prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej. Niniejsza Licencja jest ograniczona do praw własności intelektualnej EA i jej licencjodawców dotyczących Aplikacji i nie dotyczy żadnych praw do innych patentów lub własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo i wyłącznie w takim zakresie, użytkownikowi nie wolno w żaden sposób dekompilować, dezasemblować ani dokonywać inżynierii wstecznej Aplikacji, ani zmieniać, modyfikować, rozszerzać lub tworzyć dzieł pochodnych od tej Aplikacji. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zmieniać ani przesłaniać żadnych informacji identyfikacyjnych produktu, informacji o prawach autorskich ani innych prawach własności intelektualnej w Aplikacji ani żadnym oprogramowaniu dostarczanym za pomocą Aplikacji. F. Instalacja i odinstalowanie. Aplikację można odinstalować poprzez usunięcie plików o nazwie Origin ( Pliki Aplikacji ) poprzez polecenie Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania. Po odinstalowaniu Plików Aplikacji na urządzeniu użytkownika mogą pozostać również określone puste foldery pamięci podręcznej, które można usunąć ręcznie. 2. Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych. EA zdaje sobie sprawę z tego, że dla użytkownika ważne jest, w jaki sposób informacje o nim są gromadzone, używane i udostępniane. EA wysoko ceni sobie zaufanie użytkownika do naszego starannego i rozważnego postępowania w tej kwestii. Informacje o naszych klientach są istotną częścią naszej działalności i EA nigdy nie dokona sprzedaży informacji pozwalających na identyfikację użytkownika ani nie będzie używała czy instalowała oprogramowania szpiegującego w urządzeniach użytkownika. EA zbiera ograniczoną ilość informacji o sposobie używania przez użytkownika aplikacji Origin i jego komputera lub urządzenia, aby zagwarantować właściwe działanie Aplikacji, doskonalić swoje produkty i usługi, usunąć problemy związane z błędami, usprawnić proces aktualizacji oprogramowania, zawartości udostępnianej dynamicznie, świadczenia usług wsparcia i pomocy technicznej, komunikować się z użytkownikami oraz ogólnie wzbogacać doświadczenia użytkownika. EA i podmioty działające w jej imieniu nie udostępniają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika bez jego zgody, z wyjątkiem sporadycznych sytuacji, gdy takie udostępnienie jest wymagane przepisami prawa lub spowodowane egzekwowaniem przez EA swoich praw. Poza informacjami przekazywanymi przez użytkownika bezpośrednio aplikacji Origin (takimi jak adres czy konfiguracja konta), Origin będzie okresowo zbierać inne informacje obejmujące adres IP i MAC użytkownika, statystyki dotyczące używania

4 Aplikacji (takie jak informacje o ewentualnych problemach z instalacją), system operacyjny (np. zainstalowany pakiet Service Pack, sterowniki czy obsługa bibliotek DLL, np. wersja DirectX), informacje o sprzęcie zainstalowanym w komputerze użytkownika oraz typie procesora. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji, nie powinien instalować Aplikacji ani z niej korzystać. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku korzystania z gry poza siecią, opisane powyżej dane będą przechowywane na komputerze użytkownika. Po podłączeniu przez użytkownika komputera do sieci internetowej dane te zostaną przesłane do EA. Zarządzanie niektórymi preferencjami w zakresie zbierania danych przez Aplikację Origin umożliwia menu Ustawienia dostępne w Aplikacji. Administratorem wszystkich informacji zbieranych przez aplikację Origin jest Electronic Arts Inc. Te i wszystkie inne dane przekazane EA i/lub zebrane przez EA w związku z zainstalowaniem i używaniem Aplikacji przez użytkownika są zbierane, wykorzystywane, przechowywane i przesyłane zgodnie z polityką prywatności i zasadami dot. plików cookie obowiązującymi w EA, które można znaleźć pod adresem W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszego punktu a polityką prywatności i zasadami dot. plików cookie obowiązującymi w EA, polityka prywatności i zasady dot. plików cookie będą mieć moc rozstrzygającą. 3. Zasady użytkowania Aplikacji/ustawienia dotyczące prywatności Aplikacja obejmuje funkcje społecznościowe i inne funkcje sieciowe. Uwaga: niektóre z tych funkcji nie są udostępniane użytkownikom poniżej minimalnej granicy wiekowej, jak przewidziano we właściwych dla nich systemach prawnych. W stosownym zakresie korzystanie przez użytkownika z funkcji sieciowych dostępnych za pośrednictwem Aplikacji jest uregulowanie Regulaminem EA dostępnym na stronie Po utworzeniu profilu Aplikacji ustawienia dotyczące prywatności wybrane przez użytkownika będą określały sposób wyszukiwania przez innych informacji o użytkowniku w ramach usługi oraz widoczność profilu użytkownika dla innych, w tym dostęp do informacji o posiadanych i używanych grach (a także innych informacji, które użytkownik zdecyduje się ujawnić). Jeżeli użytkownik połączy się ze znajomymi w ramach Aplikacji i będzie dostępny w trybie online, jego znajomi otrzymają powiadomienia o statusie dostępności online i aktywności związanej z grą, korzystaniu z Aplikacji oraz statystykach. Jeśli użytkownik nie chce, aby znajomi otrzymywali takie powiadomienia lub nie życzy sobie, aby ogólnie jego status dostępności online był wyświetlany w profilu, może włączyć opcję niewidoczny za pośrednictwem listy znajomych. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące prywatności i/lub zablokować dostęp innych użytkowników w dowolnej chwili. Jeśli użytkownik zdecyduje się umieścić swoje prawdziwe imię i nazwisko w profilu konta EA, inni użytkownicy będą mogli go znaleźć na podstawie imienia i nazwiska.

5 Jeśli użytkownik nie chce, by można go było odnaleźć na podstawie prawdziwego imienia i nazwiska, może usunąć je z profilu. Wybrane usługi Origin będą dostępne na komputerze PC, Mac i na platformach mobilnych. Użytkownik może logować się do wszystkich usług Origin, korzystając ze swojego konta EA. Lista znajomych Origin, jeśli użytkownik zdecyduje się na tę możliwość, będzie taka sama niezależnie od tego, gdzie się zaloguje. Na przykład jeśli użytkownik korzysta z funkcji aplikacji Origin w ramach aplikacji mobilnej Scrabble, jego znajomi ze Scrabble Origin pojawią się na liście znajomych Origin w komputerze PC i/lub Mac, kiedy użytkownik się zaloguje i na odwrót. Podobnie lista znajomych Origin użytkownika z platformy Mac i/lub komputera pojawi się także na liście znajomych Origin w środowisku mobilnym, kiedy użytkownik się tam zaloguje. Jeśli użytkownik nie chce, aby znajomi lub inni użytkownicy widzieli jego profil Mac, w środowisku mobilnym i/lub na komputerze PC, w tym listę jego gier w środowisku mobilnym, na platformie Mac i/lub na komputerze bądź inne uprawnienia, należy określić ustawienia widoczności profilu jako prywatne lub nikt nie może widzieć. Użytkownik może zablokować dostęp znajomych i/lub zmienić ustawienia dotyczące prywatności w dowolnej chwili. Ustawienia widoczności profilu użytkownika zostaną utrzymane na wszystkich platformach Origin. Ostatnie podane przez użytkownika preferencje dotyczące widoczności profilu będą określały widoczność tego profilu we wszystkich środowiskach usług Origin (tj. mobilnym, Mac i PC). Ustawienia dotyczące możliwości wyszukania adresu użytkownika również zostaną utrzymane, co oznacza, że jeżeli umożliwi on swoim znajomym odnalezienie go poprzez adres podany w aplikacji Origin w środowisku mobilnym, użytkownicy będą mogli go odnaleźć, szukając tego adresu na platformie Mac i w środowisku komputerowym Origin oraz na odwrót. Ostatnie podane przez użytkownika preferencje dotyczące możliwości wyszukania jego adresu będą miały zastosowanie do wszystkich środowisk usług Origin (tj. mobilnego, Mac i PC). Jeśli użytkownik nie chce, aby można go było odnaleźć w aplikacji Origin poprzez adres e- mail, należy zmienić ustawienia dotyczące prywatności za pomocą strony profilu. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli użytkownik chce wyłączyć funkcję powiadamiania znajomych o wydarzeniach związanych z grą i statystykach, musi to zrobić osobno w środowisku Origin Mac, mobilnym i PC. Aby wyłączyć powiadamianie na platformie Mac i w środowisku PC, użytkownik musi włączyć opcję niewidoczny za pośrednictwem listy znajomych. W mobilnym środowisku Origin należy osobno dezaktywować powiadamianie za pomocą ustawień dotyczących prywatności. Podobnie, jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby inni użytkownicy mogli go odnaleźć, korzystając z funkcji Facebook Connect, należy wylogować się z serwisu Facebook w środowisku Origin mobilnym, Mac i PC oraz odpowiednio dostosować ustawienia dotyczące prywatności. Użytkownik powinien często sprawdzać swoje ustawienia dotyczące prywatności we wszystkich środowiskach Origin, aby być pewnym, że są one określone zgodnie z jego preferencjami. Podczas korzystania z Aplikacji należy zawsze stosować zasadę ostrożności przy ujawnianiu jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika lub jego dzieci.

6 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach konta EA (dawniej nazywanego kontem Origin ) wykorzystywanego do zarejestrowania się i logowania do Aplikacji. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić EA o jakichkolwiek przypadkach nieuprawnionego wykorzystania jego konta EA bądź znanych mu przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa dotyczących Aplikacji. 4. Komunikacja ze stronami i serwisami osób trzecich. Aplikacja może dopuszczać komunikację użytkownika ze stronami internetowymi, wyszukiwarkami internetowymi i serwisami internetowymi osób trzecich ( łącza ). Łącza nie podlegają kontroli EA i EA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość łączy. EA zapewnia funkcję łączy wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji i zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia EA dla tego łącza lub związków EA z jego operatorami. Użytkownik korzystający z łączy powinien zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych i warunkami użytkowania obowiązującymi w związku z danym łączem. Uwaga: EA nie gwarantuje, że wprowadzone uprzednio ustawienia przeglądarki lub ustawienia dotyczące kontroli rodzicielskiej będą obowiązywały w przypadku łączy lub innych serwisów internetowych otwartych w ramach Aplikacji. 5. Interakcja z systemem. Z Aplikacją mogą być powiązane następujące procesy: Origin.exe, EACoreServer.exe, OriginClientService.exe. Działanie Aplikacji wymaga określonych zasobów urządzenia. 6. Funkcja automatycznej aktualizacji. Aplikacja będzie automatycznie instalować aktualizacje oprogramowania instalowanego i/lub włączanego przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, w tym aktualizacje Aplikacji, a także gier użytkownika. Ponadto Aplikacja może automatycznie sprawdzać, czy gry użytkownika nie są uszkodzone. Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji, przechodząc do zakładki Ustawienia i odznaczając pole obok tekstu Automatycznie aktualizuj moje gry. Należy zwrócić uwagę, że w razie rezygnacji z tej funkcji gry użytkownika, jego Aplikacja oraz pozostałe oprogramowanie instalowane i włączane za pośrednictwem Aplikacji nie będą aktualizowane, w związku z czym EA nie będzie w stanie wykryć uszkodzeń w grach użytkownika. 7. Wygaśnięcie Licencji. Niniejsza Licencja obowiązuje aż do momentu jej wygaśnięcia. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji wygasają bezzwłocznie i automatycznie bez żadnego powiadomienia ze strony EA w przypadku (i) niedotrzymania któregokolwiek z warunków i postanowień niniejszej Licencji przez użytkownika, lub (ii) wstrzymania obsługi Aplikacji przez EA. Natychmiast po wygaśnięciu Licencji użytkownik musi zaprzestać wszelkiego użytkowania Aplikacji i zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika. Wygaśnięcie Licencji nie ogranicza żadnych innych praw EA ani środków ochrony na podstawie prawa lub zasad słuszności. Sekcje 2 13 niniejszej Licencji w żadnym wypadku nie wygasają wraz z jej rozwiązaniem lub wygaśnięciem, bez względu na przyczynę.

7 8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO APLIKACJA JEST DOSTARCZANA UŻYTKOWNIKOWI W STANIE W JAKIM JEST, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA ANI ŻADNYCH INNYCH, A UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z APLIKACJI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I DZIAŁANIA SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. EA I LICENCJODAWCY EA (WSPÓLNIE NAZYWANI NA POTRZEBY NINIEJSZEJ SEKCJI I SEKCJI 9 EA ) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZADOWALAJĄCEGO STANU, NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA, POKUPNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW INNYCH PODMIOTÓW ANI GWARANCJI (O ILE TAKIE SĄ) WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, PRAWA ZWYCZAJOWEGO LUB PRAKTYKI BIZNESOWEJ, I NINIEJSZYM JE WYKLUCZAJĄ. EA NIE GWARANTUJE ZADOWOLENIA Z APLIKACJI; SPEŁNIENIA WYMAGAŃ; NIEPRZERWANEGO I WOLNEGO OD BŁĘDÓW FUNKCJONOWANIA, ANI INTEROPERACYJNOŚCI OPROGRAMOWANIA CZY KOMPATYBILNOŚCI APLIKACJI Z OPROGRAMOWANIEM OSÓB TRZECICH LUB POPRAWIENIA JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW W APLIKACJI. ŻADNE ZAPEWNIENIA W FORMIE USTNEJ CZY PISEMNEJ DOSTARCZONE PRZEZ EA LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY NIE SĄ FORMĄ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA DOMNIEMANYCH GWARANCJI BĄDŹ OGRANICZENIA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. 9. Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, EA, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE LUB POWIĄZANE NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA OBRAŻENIA CIELESNE, SZKODY MATERIALNE, UTRACONE ZYSKI, KOSZT ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, AWARIĘ LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE KOMPUTERA ANI ZA JAKĄKOLWIEK FORMĘ BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH CZY WYNIKOWYCH LUB PODLEGAJĄCYCH ZADOŚĆUCZYNIENIU SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK METOD DZIAŁANIA POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ LUB APLIKACJĄ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁY WSKUTEK DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ CZY W INNY SPOSÓB, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY EA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA

8 ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIELESNE, FAŁSZYWE INTERPRETACJE LUB PEWNE ZAMIERZONE BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA DZIAŁANIA LUB NARUSZENIA OKREŚLONYCH PRAW BĄDŹ OGRANICZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, ZATEM POWYŻSZE WYJĄTKI I OGRANICZENIA MOGĄ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. Całkowita odpowiedzialność EA za wszelkie szkody (z wyjątkiem odpowiedzialności wymaganej przez stosowne prawo) nie może w żadnej sytuacji przekroczyć kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika za Aplikację. 10. Ograniczenie odpowiedzialności to istotny prawnie warunek niniejszej Licencji. Użytkownik zgadza się, że postanowienia niniejszej Licencji ograniczające odpowiedzialność stanowią integralną część warunków niniejszej Licencji. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie nawet w przypadku nieegzekwowalności postanowień niniejszej Licencji zgodnie z ich zasadniczym celem. 11. Rozłączność postanowień i zachowanie mocy obowiązującej. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej Licencji okaże się nieważny lub nieegzekwowalny na mocy stosownego prawa, fragment ten będzie interpretowany w sposób zgodny ze stosowanym prawem, aby jak najpełniej odzwierciedlać pierwotny zamiar EA, zaś pozostałe fragmenty pozostaną ważne w pełni egzekwowalne. 12. Ograniczenie praw instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych. Poniższy zapis dotyczy użytkowników końcowych zatrudnionych w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych. Oprogramowanie dostarczone wraz z niniejszą Licencją zostało wykonane kosztem własnym, zgodnie z zapisem w FAR, sekcja 2.101, DFARS, sekcja (a)(1) oraz DFARS, sekcja (lub w jakimkolwiek odpowiedniku lub późniejszym przepisie wydanym przez agencję) i stanowi przedmioty handlowe, komercyjne oprogramowanie komputerowe i/lub dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego. Zgodnie z DFARS, sekcja oraz FAR, sekcja i w maksymalnym zakresie wymaganym przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych, minimalne ograniczone prawa, zgodnie z FAR sekcja (lub dowolnym późniejszym przepisie wydanym przez agencję), wszelkie wykorzystanie, modyfikacje, reprodukcje, publikacje, pokazy, upublicznienie i rozpowszechnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych lub dla niego będzie podlegać wyłącznie niniejszej Licencji i będzie zabronione, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez Licencję. 13. Zabezpieczenie roszczeń. Użytkownik potwierdza, że naruszenie postanowień niniejszej Licencji może spowodować nieodwracalną szkodę dla EA, której wartość przekracza odszkodowanie pieniężne, a wówczas EA może wystąpić o nawiązkę ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie niniejszej Licencji lub przepisów prawnych. 14. Prawo właściwe. Jeśli użytkownik mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej: (i) do niniejszej Licencji oraz do korzystania przez użytkownika z Aplikacji zastosowanie ma prawo Anglii, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych; oraz (ii)

9 użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub postępowań wynikających z niniejszej Licencji i/lub korzystania przez użytkownika z Aplikacji (bądź z nimi związanych), a ponadto wyraża jednoznaczną zgodę na właściwość podmiotową tych sądów. Jeśli użytkownik mieszka w Republice Korei: (i) do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo Republiki Korei, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych; oraz (ii) użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Korei w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub postępowań wynikających z niniejszej Umowy bądź z nimi związanych, a ponadto wyraża jednoznaczną zgodę na właściwość podmiotową tych sądów. Jeśli użytkownik mieszka w dowolnym innym kraju: (i) do niniejszej Licencji i/lub do korzystania przez użytkownika z Aplikacji zastosowanie ma prawo stanu Kalifornia, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych; oraz (ii) w odniesieniu do roszczeń, do których nie mają zastosowania postanowienia dotyczące postępowania arbitrażowego zawarte w rozdziale 17 poniżej, użytkownik jednoznacznie akceptuje, że wyłączną jurysdykcję w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub postępowań wynikających w związku z niniejszą Licencją i/lub użytkowaniem Aplikacji przez użytkownika sprawują sądy federalne lub stanowe w hrabstwie San Mateo w Kalifornii, a użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na właściwość podmiotową tych sądów. Zwraca się uwagę użytkownika, że jego działania mogą podlegać również innym prawom miejscowym, stanowym, krajowym i międzynarodowym. Strony wyrażają zgodę na wyłączenie stosowania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980) w odniesieniu do niniejszej Licencji oraz wszelkich sporów lub transakcji wynikających z niniejszej Licencji. 15. Przepisy dotyczące kontroli eksportu. Aplikacja może podlegać przepisom Stanów Zjednoczonych o kontroli eksportu, a także przepisom o kontroli eksportu obowiązującym w innych systemach prawnych. Pobierając Aplikację z serwisów EA użytkownik oświadcza, że nie przebywa w kraju objętym embargiem przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską lub inne systemy prawne, ani nie przesyła Aplikacji ani jakiegokolwiek oprogramowania EA do osób lub miejsc objętych embargiem. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz innych mających zastosowanie przepisów dotyczących kontroli eksportu, a także nie przesyłać środkami elektronicznymi lub innymi Aplikacji ani oprogramowania EA podlegającego na mocy takich przepisów ograniczeniom eksportowym do krajów objętych przedmiotowymi ograniczeniami bez wcześniejszego uzyskania i późniejszego przestrzegania warunków stosownego zezwolenia. Ponadto użytkownik zgadza się nie umieszczać w Aplikacji żadnych danych ani oprogramowania, które podlegają ograniczeniom eksportowym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia rządowego; dotyczy to między innymi niektórych rodzajów oprogramowania szyfrującego. Zalecenia i wymogi niniejszego punktu pozostają w mocy także po wygaśnięciu Umowy. 16. Całość Umowy. Niniejsza Licencja stanowi pełną treść umowy między użytkownikiem a EA w odniesieniu do Aplikacji i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne porozumienia w tej kwestii. Żadna poprawka ani zmiana niniejszej Licencji nie

10 będzie wiążąca, o ile nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez EA. Nieskorzystanie lub opóźnione skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z praw wynikających z niniejszej Licencji nie oznacza zrzeczenia się tych praw, a jednorazowe bądź częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa nie wyłącza możliwości korzystania z innych praw wynikających z niniejszej Licencji w przyszłości. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszej Licencji a mającymi zastosowanie warunkami zakupu lub innymi postanowieniami, EA rozstrzygnie taką sprzeczność według własnego uznania. 17. Rozstrzyganie sporów w wiążącym postępowaniu arbitrażowym. Celem niniejszej sekcji jest ustanowienie szybkiej i sprawnej metody rozwiązywania ewentualnie wynikłych sporów pomiędzy użytkownikiem a EA. Jak stwierdzono poniżej w sekcji 17.XX, jeśli EA i użytkownik nie zdołają rozwiązać dowolnego sporu w sposób nieformalny i w wyniku postępowania arbitrażowego użytkownikowi zostanie przyznana kwota wyższa niż określona w ostatniej pisemnej propozycji ugody przedstawionej przez EA (jeśli taka propozycja została przedstawiona), EA wypłaci użytkownikowi 150% odszkodowania przyznanego mu w postępowaniu arbitrażowym, nie więcej jednak niż 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie. NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ. DOTYCZY ONA PRAW UŻYTKOWNIKA. A. Większość problemów użytkowników można rozwiązać szybko i w sposób dla nich zadowalający przez zalogowanie się za pośrednictwem konta EA do interfejsu wsparcia klienta w witrynie help.ea.com/pl, support.popcap.com (dotyczy produktów PopCap) lub swtor.com/support (dotyczy Star Wars : The Old Republic). W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy EA nie będzie mogła rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika (lub jeśli EA nie może rozwiązać problemu powstałego w związku z użytkownikiem mimo prób załatwienia sprawy w sposób nieformalny), użytkownik i EA zgadzają się uznać za wiążące opisane poniżej postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów między nimi. Poniższy zapis dotyczy wszystkich konsumentów w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, ale jednoznacznie wyłącza mieszkańców Quebeku, Rosji, Szwajcarii, Republiki Korei i państw członkowskich Unii Europejskiej. Zawierając niniejszą Umowę, użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego. W zamierzeniu postanowienia niniejszej umowy mają być interpretowane szeroko. Arbiter, a nie sąd rejonowy, krajowy lub federalny posiada wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów między EA a użytkownikiem, w tym sporów dotyczących interpretacji, zakresu, skuteczności lub sformułowań niniejszej klauzuli arbitrażowej, w tym, lecz nie wyłącznie roszczeń dotyczących bezskuteczności całości lub części postanowień klauzuli arbitrażowej. Niniejsza Umowa obejmuje wszelkie spory między użytkownikiem a EA ( Spory ), w tym, lecz nie wyłącznie:

11 (a) roszczeń wynikających z jakiegokolwiek aspektu relacji między użytkownikiem a EA lub z nim związanych, bez względu na to, czy wynika to z umowy, deliktu, przepisów, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wszelkich innych koncepcji prawnych; (b) roszczeń wynikłych przed zawarciem niniejszej Umowy lub wszelkich wcześniejszych umów (w tym, między innymi, roszczeń związanych z reklamą); (c) roszczeń będących przedmiotem ewentualnego postępowania z powództwa grupowego, w którym użytkownik nie jest członkiem oznaczonej grupy; oraz (d) roszczeń mogących wyniknąć po wygaśnięciu niniejszej Umowy. Jedyne spory, których nie obejmują zapisy niniejszej sekcji 17, to: 1) roszczenie mające na celu egzekucję lub ochronę, bądź dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej użytkownika lub EA (lub licencjodawców EA); 2) roszczenia związane z zarzutami kradzieży, piractwa lub nieuprawnionego korzystania z praw własności intelektualnej; 3) jeżeli użytkownik zamieszkuje w Australii, roszczenia związane z egzekwowaniem ustawowych praw konsumenta przewidzianych australijskimi przepisami konsumenckimi; 4) ponadto żadne z postanowień Umowy nie uniemożliwia którejkolwiek ze stron wszczęcia postępowania sądowego z powodu drobnych roszczeń. Odniesienia do EA, użytkownika, oraz nas obejmują odpowiednio nasze podmioty zależne, powiązane, przedstawicieli, pracowników, poprzedników prawnych, następców oraz cesjonariuszy, a także wszystkich uprawnionych i nieuprawnionych użytkowników lub beneficjentów usług bądź oprogramowania na podstawie niniejszej lub wcześniejszej umowy między nami. Niniejsza klauzula arbitrażowa stanowi potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, a zatem wykładnię i egzekucję jej postanowień reguluje federalna ustawa arbitrażowa. Niniejsza klauzula arbitrażowa pozostaje w mocy także po wygaśnięciu niniejszej umowy użytkownika. B. Nieformalne negocjacje/zawiadomienie o sporze. Użytkownik i EA zgadzają się, że zanim skierują sprawę do arbitrażu, najpierw podejmą próbę nieformalnych negocjacji w sprawie rozstrzygnięcia każdego Sporu przez okres co najmniej 30 (trzydziestu) dni. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu przez jedną stronę pisemnego zawiadomienia od drugiej strony ( Zawiadomienie o sporze ). Zawiadomienia o sporze muszą: a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie ( Żądanie ). EA prześle Zawiadomienie o sporze na adres rozliczeniowy użytkownika (jeśli użytkownik podał go EA) lub na adres poczty elektronicznej podany EA przez użytkownika. Użytkownik prześle Zawiadomienie o sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores

12 Parkway, Redwood City CA 94065, Stany Zjednoczone, ATTENTION: Legal Department (do działu prawnego). C. Wiążące postępowanie arbitrażowe. Jeśli użytkownik i EA nie będą w stanie rozstrzygnąć Sporu w drodze nieformalnych negocjacji w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o sporze, zarówno użytkownik, jak i EA mogą zdecydować się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie Sporu na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Każda decyzja jednej strony o rozsądzeniu Sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE W WYNIKU POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU UŻYTKOWNIK I EA REZYGNUJĄ Z PRAWA DO WNIESIENIA SKARGI DO SĄDU I PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Przebieg postępowania arbitrażowego reguluje Regulamin arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego ( AAA ) oraz, w stosownym zakresie, Dodatkowe procedury AAA stosowane w sporach konsumenckich ( Regulamin AAA dotyczący konsumentów ). Oba regulaminy dostępne są w serwisie WWW AAA pod adresem Opłaty arbitrażowe ponoszone przez użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra reguluje regulamin AAA. W stosownych przypadkach są one ograniczone przez Regulamin AAA dotyczący konsumentów. Jeśli arbiter uzna takie koszty za nadmierne lub jeśli użytkownik prześle do EA zawiadomienie na podany powyżej adres, na który wysyła się Zawiadomienie o sporze, informując, że nie jest w stanie wnieść opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, wtedy EA bezzwłocznie uiści wszystkie opłaty arbitrażowe i pokryje wszelkie stosowne wydatki. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Arbiter wyda postanowienie na piśmie oraz przedstawi uzasadnienie, jeśli jedna ze stron złoży stosowny wniosek. Arbiter musi stosować się do obowiązującego prawa. W przeciwnym wypadku każde jego orzeczenie można zaskarżyć. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra. D. Ograniczenia. Użytkownik oraz EA zgadzają się, że arbitraż ograniczać się będzie do Sporu między EA a użytkownikiem, bez względu na to, czy żądane zadośćuczynienie ma formę pieniężną czy nakazu zabezpieczenia roszczeń, a ewentualne zadośćuczynienie przyznane w drodze arbitrażu będzie dotyczyć użytkownika indywidualnie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: a) żadnego postępowania arbitrażowego nie łączy się z innym; b) Sporu poddanego pod arbitraż nie rozstrzyga się na zasadzie powództwa grupowego; oraz c) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby wniesienie Sporu z rzekomego mandatu do reprezentowania społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób. UŻYTKOWNIK I EA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO

13 POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W EWENTUALNYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB Z MANDATEM PRZEDSTAWICIELSKIM. Ponadto, o ile użytkownik i EA nie uzgodnią wspólnie inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania z powództwa zbiorowego lub z mandatem przedstawicielskim. Jeśli to konkretne postanowienie okaże się nieskuteczne, wtedy całość klauzuli arbitrażowej zostanie uznana za nieważną. E. Właściwość miejscowa. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w racjonalnym miejscu dogodnym dla użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a użytkownik i EA zgadzają się poddać się właściwości tego sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra. F. Zwrot kosztów i honoraria prawnika. Jeśli w sprawie przeciwko EA arbiter wyda orzeczenie uznające roszczenie użytkownika co do jego istoty i zasądzi na jego rzecz odszkodowanie w kwocie większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji ugody złożonej przed wniesieniem pisemnych wniosków o arbitraż, w takim przypadku EA: (a) wypłaci użytkownikowi 150% kwoty odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie; oraz (b) zwróci wszystkie koszty sporządzenia wniosku, koszty administracyjne oraz opłaty na rzecz arbitra poniesione przez użytkownika na rzecz AAA. Każda ze stron ponosi koszty związane z honorariami swego pełnomocnika i powiązane wydatki (w tym opłaty i koszty związane z powołaniem biegłych), lecz arbiter jest uprawniony do orzeczenia zwrotu honorariów i wydatków pełnomocnika, jeżeli tak stanowią obowiązujące przepisy prawa. Firma EA zrzeka się mogącego jej przysługiwać prawa do ubiegania się o zwrot honorariów i wydatków pełnomocnika w związku z postępowaniem arbitrażowym pomiędzy użytkownikiem a EA. F. Ograniczenie uprawnień arbitra. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o zadośćuczynienie i jedynie w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym roszczeniem tej strony. G. Zmiany w Umowie. EA nie będzie wprowadzać istotnych zmian do niniejszej klauzuli arbitrażowej w odniesieniu do posiadaczy kont, bez ich wyraźnej zgody na takie zmiany.

14

ELECTRONIC ARTS UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA FIFA 13

ELECTRONIC ARTS UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA FIFA 13 ELECTRONIC ARTS UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA FIFA 13 Niniejsza umowa z użytkownikiem oprogramowania ( Umowa ) stanowi porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Electronic Arts Inc. oraz jej podmiotami

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA NEED FOR SPEED MOST WANTED

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA NEED FOR SPEED MOST WANTED ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA NEED FOR SPEED MOST WANTED Niniejsza Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym ( Licencja ) stanowi porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCA APLIKACJI ORIGIN I POWIĄZANYCH USŁUG

ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCA APLIKACJI ORIGIN I POWIĄZANYCH USŁUG ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCA APLIKACJI ORIGIN I POWIĄZANYCH USŁUG Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej Licencją ) reguluje uzyskiwanie przez Użytkownika dostępu do aplikacji

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA UE OPROGRAMOWANIA FIFA 15

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA UE OPROGRAMOWANIA FIFA 15 WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA UE OPROGRAMOWANIA FIFA 15 ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIFA 15 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NEED FOR SPEED RIVALS

ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NEED FOR SPEED RIVALS WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NEED FOR SPEED RIVALS. ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 Niniejsza Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym ( Licencja ) stanowi porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Electronic

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA UE STAR WARS BATTLEFRONT

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA UE STAR WARS BATTLEFRONT WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ UŻYTKOWNIKA UE STAR WARS BATTLEFRONT ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA STAR WARS BATTLEFRONT

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA UE BATTLEFIELD 4.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA UE BATTLEFIELD 4. WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA UE BATTLEFIELD 4. ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA BATTLEFIELD 4 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA ELECTRONIC ARTS FIFA 17

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA ELECTRONIC ARTS FIFA 17 WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA FIFA 17 DLA UŻYTKOWNIKÓW Z UE. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD HARDLINE

ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD HARDLINE WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA UE BATTLEFIELD HARDLINE. ELECTRONIC ARTS UMOWA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA UE BATTLEFIELD 1.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA UE BATTLEFIELD 1. WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: PRZEWIŃ W DÓŁ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA UE BATTLEFIELD 1. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies jest sporządzona przez 4Mobility S.A., określa ogólne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika Polityka prywatności 1 Przedmiot niniejszej instrukcji Niniejszy dokument wyjaśnia sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w kontekście udostępnianej przez firmę Roche aplikacji do zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne.

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne. WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www) 1 Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu Nuadu przez Użytkowników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory Polityka Prywatności Konkursu Lotostory Pragniemy Państwa zapewnić, iż Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwana również LOTOS lub Administratorem) szanuje Internautów (zwanych łącznie Uczestnikami),

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 31/15/16 Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady funkcjonowania Platformy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu

Polityka prywatności Portalu Polityka prywatności Portalu www.mieszko.my Bielsko Częstochowsko Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Spis Treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Zakres i

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Informacja prawna

Polityka prywatności. Informacja prawna Polityka prywatności Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska. Terminy Skanska" i my" odnoszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-228-09-57, REGON 241244899 PORTAL - prowadzony przez BIS w języku polskim serwis

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom 1 Zakres Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR UMOWA LICENCYJNA - WZÓR zawarta w dniu...w(e)... pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, 50-370, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 reprezentowaną przez: - (osoba uprawniona w ramach danej jednostki

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

1 Jak zbieramy dane? 1/5

1 Jak zbieramy dane? 1/5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy twojeankiety.pl (zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warunki Użytkowania aplikacji Home Connect

Warunki Użytkowania aplikacji Home Connect Warunki Użytkowania aplikacji Home Connect 1. Podstawy umowy Firma Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Monachium, Niemcy (w dalszej części niniejszego dokumentu zwana "Operatorem") niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo