DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW. załączony do dokumentu. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW. załączony do dokumentu. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia SWD(2013) 261 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW załączony do dokumentu Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 {COM(2013) 506 final} {SWD(2013) 260 final} PL PL

2 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW załączony do dokumentu Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 1. CEL I PROCEDURY OCENY SKUTKÓW ORAZ GŁÓWNE WNIOSKI 1. Celem niniejszego dokumentu jest rozważenie różnych wariantów strategicznych wdrażania programu badań i innowacji w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, z racji zbliżającego się końca okresu funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa FCH i konieczności podjęcia decyzji co do dalszych działań. Rozważanymi wariantami strategicznymi są: wariant nr 1: kontynuacja partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w jego obecnej formie (wspólne przedsiębiorstwo) w ramach programu Horyzont Jest to wyjściowy scenariusz, pod kątem którego ocenia się wszystkie pozostałe warianty; wariant nr 2: wykorzystanie projektów badawczych opartych na współpracy w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020, a tym samym nieprzedłużenie okresu funkcjonowania obecnego wspólnego przedsiębiorstwa FCH; wariant nr 3: wdrożenie programu Horyzont 2020 w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w drodze umownego partnerstwa publiczno-prywatnego; wariant nr 4: wdrożenie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w drodze zmodernizowanego wspólnego przedsiębiorstwa dostosowanego do programu Horyzont W analizie wszystkich wariantów przyjęto taki sam poziom wkładu UE. 3. porównania różnych wariantów strategicznych wynika, że wariant strategiczny nr 4 jest wariantem najbardziej efektywnym w kontekście wyeliminowania przyczyn podstawowych problemów oraz osiągnięcia określonych celów. Ocena ta opiera się na wynikach konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz konsultacji społecznych. 4. Podczas przygotowywania niniejszej oceny skutków Komisja konsultowała się z sektorem i środowiskami badawczymi, państwami członkowskimi oraz ogółem społeczeństwa. Ich opinii zasięgnięto w drodze spotkań, kwestionariuszy i konsultacji. Przeprowadzono badanie opinii zainteresowanych stron na temat trendów w zakresie inwestycji, miejsc pracy i obrotu w sektorze technologii ogniw PL 2 PL

3 paliwowych i technologii wodorowych. Ponadto w lipcu 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w celu poznania opinii innych zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. 2. OKREŚLENIE PROBLEMU I KONTEKST 5. W 2009 r. Unia Europejska przyjęła zestaw aktów ustawodawczych (znanych jako pakiet klimatyczno-energetyczny ), w którym określono szereg kluczowych celów związanych z energią, jakie należy zrealizować do 2020 r., wraz z wiążącymi zobowiązaniami państw członkowskich: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, a nawet o 30 % w przypadku sprzyjających warunków; zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 %; oraz osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej na poziomie 20 %. Ta polityka energetyczna stanowi kluczowy wkład w osiągnięcie celu strategii Europa 2020 na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. 6. Plan działania na rok 2050, przyjęty przez Komisję dnia 15 grudnia 2011 r., zawiera omówienie rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpiecznego, konkurencyjnego systemu energii charakteryzującego się obniżeniem emisyjności do 2050 r. W planie działania podkreślono istotną rolę, jaką ma odegrać przejście na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, nowe sposoby zarządzania energią elektryczną oraz przestawienie się na alternatywne paliwa, w tym wodór. 7. Dnia 23 stycznia 2013 r. Komisja przyjęła komunikat Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, wraz z wnioskiem ustawodawczym określającym wiążące cele dla budowy minimalnej infrastruktury paliw alternatywnych, ze szczególnym naciskiem na wspólne normy. Wodór jest jednym z paliw alternatywnych ujętych w pakiecie. 8. Wodór, jako czysty nośnik energii, a także ogniwa paliwowe, jako efektywne przemienniki energii, to technologie oferujące możliwość stworzenia czystych systemów, które ograniczają emisje, zwiększają bezpieczeństwo energetyczne oraz stymulują gospodarkę. Ich potencjalne zastosowania obejmują liczne strategiczne sektory, takie jak wytwarzanie energii elektrycznej i transport powierzchniowy, a także oczekuje się, że w dłuższej perspektywie przyczynią się do realizacji celów unijnych związanych z energią i klimatem. 9. Na szczeblu UE Komisja Europejska wspiera badania i rozwój w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych od czasu wczesnych programów ramowych UE, z czasem zwiększając przeznaczane na ten cel środki (np. 145 mln EUR w ramach piątego programu ramowego, 315 mln EUR w ramach szóstego programu ramowego). 10. W 2008 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 521/2008 ustanowiono wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na okres do dnia 31 grudnia 2017 r., jako partnerstwo publiczno-prywatne współfinansowane w równych częściach przez dwóch jego członków założycielskich Komisję Europejską i zrzeszenie branżowe na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Wkrótce po ustanowieniu wspólnego przedsiębiorstwa FCH jego członkiem zostało zrzeszenie podmiotów badawczych. Maksymalny wkład UE na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa FCH wynosi 470 mln EUR. 11. Wniosek Komisji dotyczący programu Horyzont 2020 zakłada działania wspierające technologie ogniw paliwowych i technologie wodorowe w ramach PL 3 PL

4 wyzwania społecznego Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia oraz Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport. 12. Choć sektor technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych jest niewielki, ma on znaczenie strategiczne, ponieważ może wywołać efekt domina, na przykład w kontekście europejskiego sektora motoryzacyjnego. Szacuje się, że do r % wszystkich samochodów produkowanych w UE będzie oparta na technologii ogniw paliwowych. Jeśli Europie nie uda się zostać konkurencyjnym dostawcą technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych, będzie to oznaczać likwidację wielu miejsc pracy w europejskim sektorze motoryzacyjnym. 13. Konieczne jest rozwiązanie szeregu problemów technologicznych i związanych z kosztami. Pomimo postępu, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat, poziom wydajności, niezawodności i kosztów wymaganych do wprowadzenia takich rozwiązań na dużą skalę w przypadku większości zastosowań nie został jeszcze osiągnięty i do roku 2020 konieczne będą dalsze prace badawczo-rozwojowe, aby takie rozwiązania stały się konkurencyjne wobec obecnych technologii. 14. U podstaw problemów stoją niedoskonałości rynku dające się we znaki pionierom rynkowym, nie do końca optymalne pozyskiwanie dostępnego finansowania, a także fragmentacja i brak masy krytycznej. Niedoskonałości rynku. Wprowadzenie i komercyjne udostępnienie ogniw paliwowych na pełną skalę jest utrudnione przede wszystkim z powodu 1) wysokich kosztów ogniw paliwowych oraz 2) braku infrastruktury dystrybucji wodoru. Takie błędne koło sprawia, że podmiotom trudno jest wykonać pierwszy ruch. Ponadto społecznych i środowiskowych korzyści, które byłyby wynikiem takich technologii, nie da się zinternalizować ani spieniężyć w krótkiej perspektywie. Stawienie czoła tym wyzwaniom nie jest możliwe wyłącznie z pomocą mechanizmów rynkowych lub też jedynie w drodze rozproszonych inicjatyw publicznych i prywatnych. Potrzeba pozyskania dostępnego finansowania. Skala i zakres programu badań przemysłowych mających na celu opracowanie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w latach wykraczają poza możliwości poszczególnych przedsiębiorstw lub państw członkowskich, zarówno pod względem zaangażowania finansowego, jak i koniecznego potencjału badawczego. Fragmentacja i brak masy krytycznej. Sektor ten jest rozproszony na szereg krajach i różne obszary działalności (energia, transport) oraz w kontekście różnych podmiotów. Ogranicza to wymianę wiedzy i doświadczeń oraz możliwość łączenia takiej wiedzy i doświadczeń. Konieczna jest koordynacja działań różnych zainteresowanych stron związanych z technologiami ogniw paliwowych i technologiami wodorowymi na poziomie UE. 15. Istniejące wspólne przedsiębiorstwo FCH opracowało pokaźny portfel projektów o znaczeniu strategicznym. Niektóre z pierwszych zastosowań, takie jak wózki widłowe i niewielkie zapasowe źródła zasilania, udało się wprowadzić na rynek. W odniesieniu do zastosowań zarówno w dziedzinie energii, jak i transportu dokonał się znaczny postęp technologiczny. Zachęciło to przedstawicieli sektora, państwa członkowskie i środowisko badawcze do zaangażowania większych ilości własnych zasobów. Zaangażowanie sektora oraz MŚP jest stabilne i znacznie wyższe niż w ramach siódmego programu ramowego. PL 4 PL

5 16. Z pierwszej oceny śródokresowej, przeprowadzonej w 2011 r. z pomocą niezależnych ekspertów wynika, że dzięki podejściu opartym na wspólnym przedsiębiorstwie udaje się na ogół się wesprzeć publiczno-prywatne działania w dziedzinie rozwoju technologii i demonstracji, a także zapewnić stabilność dla środowiska badawczo-rozwojowego. Ogólne techniczne cele wspólnego przedsiębiorstwa FCH uznano za ambitne i konkurencyjne. 3. CELE 17. Głównym celem wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 na lata jest stworzenie silnego, zrównoważonego i konkurencyjnego w skali globalnej sektora technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Unii. Umożliwi to wspieranie unijnych polityk w zakresie zrównoważonej energii i transportu, zmian klimatu, środowiska oraz konkurencyjności przemysłowej, określonych w strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego, jak również pomoże w osiągnięciu nadrzędnych celów UE w zakresie inteligentnego trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. 18. Dlatego też powyższy ogólny cel został przekuty na następujące cele operacyjne, które mają zostać zrealizowane do 2020: Cele szczegółowe: zmniejszenie kosztów produkcji układów ogniw paliwowych przeznaczonych do wykorzystania w transporcie przy jednoczesnym wydłużeniu ich okresu użytkowania tak, aby był konkurencyjny wobec tradycyjnych technologii, zwiększenie sprawności elektrycznej oraz trwałości różnych ogniw paliwowych wykorzystywanych do wytwarzania energii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów do poziomu, który będzie konkurencyjny wobec tradycyjnych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej produkcji wodoru na drodze elektrolizy wody przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji, tak aby połączenie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych było konkurencyjne wobec alternatywnych rozwiązań dostępnych na rynku, oraz wykazanie na dużą skalę możliwości stosowania wodoru, by wspierać włączanie odnawialnych źródeł energii do systemów energetycznych, w tym poprzez wykorzystanie go jako konkurencyjnego środka magazynowania energii dla energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Cele operacyjne: pozyskanie inwestycji prywatnych i publicznych (w tym ze strony państw członkowskich) na prace badawczo-rozwojowe i innowacje w zakresie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych stanowiących co najmniej dwukrotność wkładu UE, utrzymanie, a, w razie możliwości, zwiększenie udziału MŚP w realizowanych działaniach na obecnym poziomie 25 % lub wyższym, uwolnienie potencjału w zakresie doskonałości i innowacji w państwach członkowskich i regionach, w szczególności tych korzystających z funduszy strukturalnych UE w dziedzinie technologii ogniw paliwowych, poprzez realizację na ich terytorium projektów demonstracyjnych, PL 5 PL

6 zagwarantowanie skutecznego wdrażania programu FCH, w szczególności poprzez znaczne skrócenie czasu uzyskiwania grantu i dokonania płatności. 4. ROZWAŻANE WARIANTY STRATEGICZNE 19. W niniejszej ocenie skutków omówiono cztery warianty strategiczne dotyczące organizacji badań i innowacji w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych podczas kolejnego okresu programowania na lata Wariant brak działań ze strony UE zakładający zaprzestanie finansowania badań ze środków publicznych na poziomie unijnym odrzuca się badania dotyczące technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych są objęte programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 jako działania mające na celu opracowanie technologii kluczowych dla zapewnienia zrównoważonych systemów energii i transportu. Te cztery warianty strategiczne to: wariant nr 1: partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w jego obecnej formie (wspólne przedsiębiorstwo) w ramach programu Horyzont 2020 (dotychczasowy scenariusz postępowania) Dotychczasowy scenariusz postępowania zakłada kontynuację wspólnych przedsiębiorstw w ramach programu Horyzont 2020 sposób tej samej formie, w jakiej funkcjonują one obecnie w ramach siódmego programu ramowego, tj. zachowanie obecnego zakresu ich celów i obecnych ustaleń dotyczących ich działalności (zarządzanie, przepisy finansowe, zasady finansowania itp.). wariant nr 2: wykorzystanie projektów badawczych opartych na współpracy w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020, a tym samym nieprzedłużenie okresu funkcjonowania obecnego wspólnego przedsiębiorstwa FCH W ramach tego wariantu prace badawczo-rozwojowe realizowane byłyby poprzez standardowe programy finansowania w ramach programu ramowego UE oraz, oddzielnie, poprzez programy krajowe i regionalne. Ponownie wprowadzona zostałaby procedura komitetowa. Wsparcie publiczne ze środków UE zależałoby od rocznych lub dwuletnich budżetów oraz programów prac i nie byłoby zagwarantowane. Podmioty działające w sektorze i ośrodki badawcze nie miałyby wpływu na określanie priorytetów i harmonogramów takich programów. wariant nr 3: wdrożenie programu Horyzont 2020 w zakresie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych poprzez umowne partnerstwa publiczno-prywatne W ramach umownego partnerstwa publiczno-prywatnego służby lub agencja wykonawcza Komisji zarządzałyby projektami w ramach kolejnych programów prac. Komisja Europejska i odpowiednie zainteresowane strony podpisałyby ustalenia umowne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Zainteresowane strony z sektora i środowiska badawczego zostałyby w sposób formalny poproszone o konsultacje w sprawie zakresu i celów programu, ale nie uczestniczyłyby w podejmowaniu decyzji. Stały i stabilny poziom środków publicznych z UE przeznaczanych na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych nie mógłby zostać zagwarantowany, ponieważ budżet PL 6 PL

7 podlega corocznym decyzjom, nawet jeśli ustalono ogólny budżet na lata wariant nr 4: partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w drodze zmodernizowanego wspólnego przedsiębiorstwa dostosowanego do programu Horyzont 2020 Ustanowienie zmodernizowanego wspólnego przedsiębiorstwa pozwoli na zmianę ukierunkowania celów i działań wspólnego przedsiębiorstwa FCH, ustalając strukturę programu wokół dwóch głównych filarów innowacji, poświęconych odpowiednio systemom energii i transportu, oraz umożliwi utworzenie jednego klastra, w ramach którego prowadzone będą przekrojowe działania badawcze. Umożliwiłoby to również położenie większego nacisku na zastosowania związane z energią, w szczególności w przypadku stosowania wodoru jako środka magazynowania odnawialnej energii elektrycznej, infrastruktury dystrybucji wodoru oraz różnych działań mających na celu wsparcie procesu wprowadzania na rynek. Pozwoliłoby to także na położenie większego nacisku na demonstracje na dużą skalę. W ramach wariantu zmodernizowane wspólne przedsiębiorstwo wykorzystuje się doświadczenia i wnioski wyciągnięte z poprzednich działań oraz jeszcze bardziej doskonali się koncepcję tego instrumentu i zwiększa jego przydatność do podejmowania nowych wyzwań w ramach programu Horyzont 2020, poprzez wprowadzanie uproszczeń w administracji, przepisach finansowych i zasadach udziału. Ponadto wariant ten pozwoliłby na wzmocnienie koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz współpracy z regionami. 5. PORÓWNANIE WARIANTÓW STRATEGICZNYCH I WSKAZANIE WARIANTU PREFEROWANEGO 20. Jako że wariant nr 4 jest jedynym wariantem, który zakłada wsparcie działań dotyczących wprowadzania na rynek, jest to wariant najbardziej odpowiedni do pozyskania dalszego wsparcia ze strony sektora i innych zainteresowanych stron dla działań związanych z wprowadzaniem technologii. Wariant ten zapewnia stabilną masę krytyczną w ramach łańcucha wartości związanego z technologiami ogniw paliwowych i technologiami wodorowymi, w tym infrastrukturę i dostawców wodoru, co ułatwia jednoczesne opracowywanie technologii i rozwój infrastruktury, tym samym przyczyniając się do rozwiązania problemu błędnego koła. 21. Warianty oparte na wspólnym przedsiębiorstwie (wariant nr 1 i wariant nr 4) są najbardziej efektywne pod względem eliminowania przyczyn podstawowych problemów, łagodząc niedoskonałości rynku, zapewniając pozyskanie dostępnego finansowania oraz masę krytyczną. Po pierwsze, zarządzanie prowadzone wspólnie przez sektor, środowisko badawcze i Komisję Europejską pozwala na ścisłą koordynację przy realizacji programu badań i innowacji oraz wspólne ustalanie jego priorytetów, co pomoże w stworzeniu odpowiednich produktów, zastosowań i norm. Po drugie długoterminowy plan budżetowy i plan działań zapewniają stabilność i zachęcają przedstawicieli sektora, państwa członkowskie i środowisko badawcze do zaangażowania większych ilości własnych zasobów. Oczekuje się, że w kontekście okresu programowania sektor prywatny zaangażowany w obecne wspólne przedsiębiorstwo przeznaczy na nie dodatkowe środki w wysokości ok. 4 mld EUR. Po trzecie członkowie zrzeszeń w ramach wspólnego przedsiębiorstwa PL 7 PL

8 FCH stanowią główne podmioty aktywnie działające w tym sektorze w Europie. Dzięki temu stanowią masę krytyczną punkt centralny, na bazie którego można tworzyć koalicje oraz który może mówić jednym, silnym głosem. 22. Z porównania różnych wariantów strategicznych wynika, że wariant strategiczny nr 4 jest wariantem najbardziej efektywnym w kontekście wyeliminowania podstawowych problemów oraz osiągnięcia przyjętych celów. Wybranie wariantu nr 4 (zmodernizowane wspólne przedsiębiorstwo) pozwoliłoby również na uwzględnienie zaleceń wynikających z oceny śródokresowej wspólnego przedsiębiorstwa FCH. 23. Wniosek ten zdecydowanie popierają zainteresowane strony. Badanie opinii przeprowadzone wśród zainteresowanych stron pokazuje, że 93 % beneficjentów popiera kontynuację wspólnego przedsiębiorstwa. W odpowiedziach otrzymanych od zrzeszenia branżowego w szczególności wskazywano zmodernizowane wspólne przedsiębiorstwo (wariant nr 4) jako wariant o największym oddziaływaniu. Potwierdzają to również wyniki konsultacji społecznych, pokazując, że większość respondentów popiera kontynuację wspólnego przedsiębiorstwa w zmodernizowanej formie, tj. w ramach wariantu nr WDROŻENIE, BUDŻET I ZARZĄDZANIE 24. Program badań i innowacji w ramach wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 na lata koncentruje się wokół dwóch głównych filarów innowacji, poświęconych odpowiednio systemom energii i transportu, oraz umożliwi utworzenie jednego klastra, w ramach którego prowadzone będą przekrojowe działania badawcze. Obszar tych dwóch filarów innowacji częściowo się pokrywa (zintegrowane systemy energii i transportu). W ramach zmodernizowanego wspólnego przedsiębiorstwa większy nacisk zostanie położony na zastosowania w dziedzinie energii (zwłaszcza na stosowanie wodoru do magazynowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł) oraz działania mające na celu wsparcie wprowadzania na rynek. Ponadto zwiększy to udział demonstracji. 25. Proponowany maksymalny wkład UE na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 wynosi 700 mln EUR. Kwotę tą ustalono w celu osiągnięcia szczegółowych i operacyjnych celów opisanych w ocenie skutków. Proponowany budżet jest wyższy niż kwota 470 mln EUR przeznaczona na istniejące wspólne przedsiębiorstwo. Ta podwyższona kwota odzwierciedla fakt, że priorytety w ramach zmodernizowanego wspólnego przedsiębiorstwa będą inaczej ukierunkowane, co również oznacza zmianę ukierunkowania budżetu. Środki prywatne przeznaczone na wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 zostaną pozyskane w ramach zaproszeń do składania wniosków oraz poza takimi procedurami. 26. Zgodnie z obecną strukturą program wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 wdraża biuro programowe, pod nadzorem rady zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2. Rada zarządzająca składa się z przedstawicieli zrzeszenia branżowego (sześć osób), Komisji Europejskiej (trzy osoby) i zrzeszenia podmiotów badawczych (jedna osoba). Rada Zarządzająca przełoży cele wspólnego przedsiębiorstwa na wieloletni plan wdrażania oraz roczne plany wdrażania. 27. Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadzi ocenę finansową i ocenę śródokresową wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2. Działanie wspólnego przedsiębiorstwa będzie monitorowane za pomocą kluczowych wskaźników działania w odniesieniu do jego szczegółowych celów. PL 8 PL

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.7.2013 SWD(2013) 258 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu Inwestycje w środki trwałe w poddziałaniu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

IEE w nowej perspektywie finansowej

IEE w nowej perspektywie finansowej IEE w nowej perspektywie finansowej Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 r. 1. Wzrost ( 491mld) Edukacja, Sport Zjednoczo na Europa Spójność Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24 marca 2014 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Kraków, 8 maja 2015 r.

Kraków, 8 maja 2015 r. EUROPEJSKA POLITYKA ENEGETYCZNA W OBSZARZE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOMASY A NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2014-2020 Kraków, 8 maja 2015 r. Plan prezentacji: STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r.

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r. Perspektywa rynków energii a unia energetyczna DEBATA 20.05.2015 r. Unia Energetyczna - dokumenty Dokumenty Komunikat Komisji Europejskiej: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Białystok, 29.05.2012 r. Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Aneta Maszewska KPK PB UE Ważne dokumenty ETAP czyli Plan Rozwoju Technologii Środowiskowych (Przyjęty w 2004 roku przez Komisję Europejską)

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce

Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce Magdalena Borzęcka email: mborzecka@iung.pulawy.pl Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce Akronim Projektu: BioEcon Numer Projektu: 669062 Data

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE KRAJOWYCH PLANÓW W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU W RAMACH ZARZĄDZANIA UNIĄ ENERGETYCZNĄ

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE KRAJOWYCH PLANÓW W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU W RAMACH ZARZĄDZANIA UNIĄ ENERGETYCZNĄ KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 572 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE KRAJOWYCH PLANÓW W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU W RAMACH ZARZĄDZANIA UNIĄ

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r.

Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie Zielona Góra, 12 września 2013 r. Założenia funkcjonowania ZIT w ramach RPO Lubuskie 2020 Zielona Góra, 12 września 2013 r. Wymiar terytorialny w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Nowym podejściem Komisji Europejskiej do polityki rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Wniosek Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 października 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12473/17 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo