TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni."

Transkrypt

1

2 TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants talk about the Program Program Participants Program Organization Admission Requirements Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

3 EXECUTIVE MBA WPROWADZENIE 1 A WORD FROM THE RECTOR SŁOWO OD REKTORA Niechaj spory te skończą się wreszcie Ja od dawna rozumiem to tak Spośród gór tylko te góry lepsze, Których w spisie zdobytych gór brak (W. Wysocki) Trudno o bardziej trafne porównanie od porównania uczenia się do wspinaczki. Aby wspinać się, trzeba umieć się wspinać. Wy, kandydaci na studia Executive MBA, już niejedno potraficie: macie zawód, znacie język. Trzeba mieć sprzęt. Macie laptopy, macie komputery, macie telefony. W materiały do nauki wyposaży Was Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wspinaczka poprzedzona jest łatwym podejściem. Początek studiów Executive MBA też nie jest trudny. Na ścianie i w trakcie zajęć robi się jednak coraz trudniej. Są miejsca niebezpieczne. W ścianie to przewieszki, a na studiach zaliczenia. Odpadnięcie ze ściany, a także oblanie egzaminu to czasem tylko trudny moment, po którym następuje powtórka, a czasem ostateczna katastrofa. Im bliżej wierzchołka, im bliżej końca nauki, tym większy zapał. I wierzchołek, i koniec są coraz lepiej widoczne. Wreszcie ostatni wysiłek i stoimy na szczycie. Radość ze zwycięstwa i zupełnie inne perspektywy. Z wierzchołka są to widoki, dla absolwenta są to perspektywy zawodowe. Jedna jest zasadnicza różnica. Wspinacz musi jeszcze zejść, a Was nie będzie czekać zejście. Kto zostanie absolwentem Programu Executive MBA, ten nim będzie do końca życia. Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki

4 2 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU Nigdy nie oceniaj wysokości góry, dopóki nie osiągniesz jej szczytu. Wtedy zobaczysz, jak była wysoka.

5 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS 3 Rankings Leader Helsinki School of Economics is the leader among Nordic business schools and one of the best schools in Europe. In 2005 Financial Times listed HSE Executive Education among the 45 top executive schools in the world. In Finland HSE has been number one for 9 years now in the ranking of institutions offering management education prepared annually by Taloustukimus, a leading Finnish research institute. Lider rankingów Helsinki School of Economics jest liderem wśród uczelni ekonomicznych Skandynawii i jedną z najlepszych uczelni w Europie. Financial Times w 2005 r. sklasyfikował HSE Executive Education wśród 45 najlepszych szkół menedżerskich. W Finlandii HSE od 9 lat zajmuje pozycję numer jeden w corocznym rankingu instytucji oferujących edukację menedżerską, przygotowywanym przez wiodący fiński instytut badawczy Taloustukimus. Specialty: Executive Education The aim of Helsinki School of Economics Executive Education is to offer high-quality educational programs providing managers with the skills and qualifications they need to give their companies a competitive advantage. The HSE Executive MBA Program has been offered since The Program is targeted at executives working in the global environment. This international perspective is reflected in our teaching staff who are recruited from the world s best business schools. All the lectures have experience gained in different business cultures and possess qualifications that allow them to pass on the program particpants state-of-the-art knowledge and know-how in their respective fields of expertise. International Character of the Program By launching the Executive MBA Program Poznan School of Banking joined a global network of executive education supervised from Helsinki. The network includes schools from Helsinki, Poznań, Beijing, Seoul, Singapore and Taiwan. Lecturers working within the network come from such places as: Finland, the U.S., Canada, France, Netherlands, Australia, the U.K., Poland, Germany. Specjalizacja: edukacja menedżerów Celem Helsinki School of Economics jest oferowanie wysokiej jakości programów szkoleniowych dających menedżerom niezbędne umiejętności i kompetencje, dzięki którym ich przedsiębiorstwa uzyskają przewagę nad konkurencją. Studia Executive MBA są prowadzone od 1989 r. Program HSE Executive MBA przeznaczony jest dla kadry kierowniczej pracującej w gospodarce globalnej. Ta międzynarodowa perspektywa podkreślana jest przez zatrudnianie wykładowców z najlepszych szkół biznesu na całym świecie. Wszyscy wykładowcy mają doświadczenie wyniesione z różnorodnych kultur biznesu i posiadają kwalifikacje umożliwiające przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy fachowej i know-how w zakresie związanym z wykładanym przez nich przedmiotem. Międzynarodowy charakter Programu Uruchamiając Program Executive MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu włączyła się w globalną sieć kształcenia menedżerów nadzorowaną w Helsinkach. W skład międzynarodowej sieci programów wchodzą uczelnie z Helsinek, Poznania, Pekinu, Seulu, Singapuru i Tajwanu. Pracujący w jej ramach wykładowcy pochodzą m.in. z: Finlandii, USA, Kanady, Francji, Holandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski. The Helsinki School of Economics a world-class business school Helsinki School of Economics - uczelnia światowej klasy World s Top 10 in the category of Career Progress, Financial Times, October 2006 Ranked 1st Nordic Business School in Executive Education Financial Times, 2005 Ranked 13th in the Europe for Customised and Open Programs in Executive Education Financial Times, 2004 Ranked among Top 45 in the world in Executive Education Financial Times, 2005 Więcej na

6 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU 4 POZNAN SCHOOL OF BANKING WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU Number 1 in Wielkopolska for the last seven years Poznan School of Banking (WSB) has been the best school in Wielkopolska for many years now, according to rankings of nonpublic schools. In a survey prepared by independent opinionforming media the School has been among the very best for seven consecutive years. This is confirmed by rankings published by the most prestigious Polish press media: Wprost, Polityka, Rzeczpospolita and Perspektywy. The School offers: Bachelor and Master programs, one-year postgraduate and two-year Executive MBA programs, foreign language courses, training courses and specialist seminars as well as international business certificates courses, University of Every Age. It is the richest educational offer among non-public schools of the Wielkopolska region. Awards & Distinctions WSB in Poznań was the first in Poland to receive full accreditation for the whole school from the Association of Management Education FORUM. In 2005 the Faculty in Chorzów of Poznan School of Banking received the Golden Laurels for Skill and Competence award in the category of An institution or organization working for development of market economy and business education. Theory in Practice Poznan School of Banking was founded in 1994 by the Society of Education in Banking. Since the very beginning the School authorities and lecturers have been putting special emphasis on high educational attainment and practical applicability of the skills taught. Intensive cooperation with business circles allows Poznan School of Banking faculty to integrate their business experience into the curriculum. Among the School s partners and guests have been representatives of the: Polish government and parliament, European Center, Polish European Community Studies Association, National Bank of Poland, European Bank for Reconstruction and Development, Business Center Club, Confederation of Polish Employers. Od siedmiu lat nr 1 w Wielkopolsce Wyższa Szkoła Bankowa niezmiennie od lat jest najlepszą uczelnią w Wielkopolsce wg rankingów uczelni niepublicznych. W zestawieniu opracowanym przez niezależne media opiniotwórcze Uczelnia od siedmiu lat znajduje się w ścisłej czołówce. Potwierdzają to rankingi Wprost, Polityki, Rzeczpospolitej i Perspektyw. Obecnie Uczelnia oferuje: studia I i II stopnia, roczne studia podyplomowe i dwuletni Program Executive MBA, kursy językowe, kursy i szkolenia specjalistyczne oraz międzynarodowe certyfikaty ekonomiczne, Uniwersytet Każdego Wieku. To najszersza oferta edukacyjna wśród szkół niepublicznych w Wielkopolsce. Nagrody i wyróżnienia WSB w Poznaniu jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała akredytację instytucjonalną przyznaną przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. W 2005 r. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu otrzymał Złoty Laur umiejętności i kompetencji w kategorii Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacji na potrzeby firm. Teoria w praktyce Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej w 1994 r. Od początku istnienia Uczelni władze i wykładowcy kładą duży nacisk na wysoki poziom kształcenia oraz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym umożliwia WSB w Poznaniu wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Szkoła czynnie współpracowała i gościła przedstawicieli m.in.: Rządu i Parlamentu RP, Centrum Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Business Center Club, Konfederacji Pracodawców Polskich.

7 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU 5 Najlepszym wspinaczem jest ten, kto czerpie ze wspinania największą radość. WSB partner schools include: Do grona partnerów WSB należą m.in. następujące uczelnie: Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin (Germany) Friedrich - Schiller Universität Jena (Germany) Fachhochschule Amberg Weiden (Germany) Instituto Portugues de Administracao de Marketing Matosinhos (Portugal) Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) University of Aarhus (Denmark) Institut Universitaire de Technology Rennes (France) Athlone Institute of Technology (Ireland) Universidad de Jaen (Spain)

8 EXECUTIVE MBA ATUTY PROGRAMU 6 THE THREE PILLARS OF THE PROGRAM TRZY FILARY PROGRAMU International Studies organised jointly by Helsinki School of Economics and Poznan School of Banking. 45% 70% of lectures and classes in English. Teaching staff from Poland, Finland, Canada, USA, UK and Germany. Specialisation: Management and International Business. Internationally recognised degree. Participant exchange: possibility to study selected modules in Finland, Singapore and South Korea. Study Tour to Berlin: visits to companies and classes attended at Berlin School of Economics. Prestigious Executive MBA parchment issued jointly by HSE and WSB. HSE one of the best business schools in Northern Europe (Financial Times, Dec 2005). WSB number one in Wielkopolska region for the last seven years. Accreditation by Association of MBAs. Master Class in Association of Management Edcucation SEM FORUM rating. Institutional Accreditation by Association of Management Education FORUM Lectures from the best European and North American universities, experienced in executive education. The MBA Club. Flexible Modular teaching system: credits for each subject are obtained in the order and time convenient for the students. Lectures and classes are held once a month at weekends. Elective modules enable students to select and tailor their own study path. Competent organization, assistance in organizing integrative meetings and hotel reservations. Interactive teaching and learning methods. Extranet an internet platform providing contact with the School 24 hours a day from anywhere in the world. Convenient methods of payment. Międzynarodowy Studia organizowane wspólnie przez Helsinki School of Economics oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. 45% 70% zajęć w języku angielskim. Kadra dydaktyczna z Polski, Finlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Specjalizacja: zarządzanie i biznes międzynarodowy. Międzynarodowy dyplom uznawany na całym świecie. Możliwość zaliczenia wybranych modułów w Finlandii, Singapurze i Korei Południowej wymiana słuchaczy. Study Tour moduł wyjazdowy w Berlinie, łączący wizyty w firmach i zajęcia w Berlin School of Economics. Prestiżowy Dyplom Executive MBA wystawiany wspólnie przez HSE oraz WSB. Helsinki School of Economics jedna z najlepszych uczelni biznesowych w Europie Północnej (Financial Times, grudzień 2005). Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu od siedmiu lat numer 1 w Wielkopolsce. Akredytacja Association of MBAs. Program klasy mistrzowskiej w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Instytucjonalna akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Doświadczeni wykładowcy reprezentujący najlepsze uczelnie Europy i Ameryki Północnej. Klub MBA. Elastyczny Modułowy system nauczania umożliwiający zaliczanie przedmiotów w wybranej kolejności i w dogodnym terminie. Zajęcia raz w miesiącu w trybie weekendowym. Lista przedmiotów do wyboru zapewniająca możliwość zaplanowania indywidualnej ścieżki studiowania. Sprawna organizacja zjazdów, pomoc w organizacji spotkań integracyjnych oraz rezerwacji noclegów. Interaktywne metody nauczania. Extranet platforma internetowa umożliwiająca kontakt z Uczelnią 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Dogodny system płatności. Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pierwszy w Wielkopolsce i drugi w Polsce otrzymał akredytację Association of MBAs.

9 EXECUTIVE MBA ATUTY PROGRAMU 7 Na szczyt nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

10 EXECUTIVE MBA KADRA DYDAKTYCZNA 8 EXPERIENCED FACULTY DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY Integrating Experience into Learning The learning methods emphasize interaction and participation. Our mission is to integrate theory with practice. The instruction takes various forms: lectures, group debates, casework, quizzes, role plays, simulations, presentations. You are encouraged and required to link the academic input with your existing professional experience. This ensures a dynamic learning process. Contribution during face-to-face contact is graded. Doświadczenie w nauczaniu Metody dydaktyczne wykorzystywane w Programie Executive MBA kładą nacisk na interakcję i aktywny udział słuchaczy. Naszą misją jest połączenie teorii z praktyką. Nauczanie przybiera różne formy: wykładów, dyskusji w grupach, analizy przypadków, testów, symulacji, prezentacji. Uczestników zachęca się i wymaga się od nich odniesienia wiedzy akademickiej do ich obecnej pracy. Zapewnia to dynamiczny proces nauczania. Oceniany jest także aktywny udział studentów w zajęciach. INTEGRATING EXPERIENCE INTO LEARNING THEORY AND PRACTICE Draw on latest theory and decide how to apply it in specific contexts. IMPLEMENTING MANAGEMENT TOOLS DEVELOPMENT ACTIVITIES Effect organizational and individual knowhow and behaviour. NEW CONCEPTS & TOOLS Constructing new concepts, tools and working methods by combining the new know-how and skill to best existing practices and by keeping in mind the business environment and vision. PRACTICAL EXPERIENCE Information, data, working ground for organizational and individual development. LEARNING PROCESS PHILOSOPHY AND METHODS Group work, simulations, experimentation, reflection. ANALYSIS OF EXPERIENCE What was done, how, why? FORMS OF IN- TERVENTION Training, process consultation. development projects.

11 EXECUTIVE MBA KADRA DYDAKTYCZNA 9 Faculty View J. Michael Geringer is a Professor of Strategy and International Management at California Polytechnic University. His research, teaching and consulting focus on international competitive strategy, particularly the development and leveraging of core competencies via internal development, alliances, acquisitions, and venture capital, particularly in emerging and high-technology sectors. Professor Geringer has taught at universities all over the world, including Canada, the U.S., Finland, Poland, Hungary, the U.K., Australia, Indonesia, Korea, South Africa, and China. In addition to regularly serving as an expert for radio, television, and printed media, he is a consultant to a variety of corporations and government agencies and also active in executive education programs worldwide. J. Michael Geringer has authored or edited 14 books and monographs on topics of strategy and international business, over 100 published papers, and over 35 case studies. He writes regularly for academic journals and the professional press. Named Outstanding Professor by the participants of Poznan Executive MBA program, Professor Geringer has received numerous teaching awards worldwide, including the University Distinguished Teaching Award and best professor distinctions in MBA or Executive MBA programs in Poland, South Korea, Africa and Australia. Participants praise his ability to present complex ideas in an understandable way and say he is enthusiastic and passionate about his teaching. Faculty View J. Michael Geringer jest profesorem Strategii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na California Polytechnic University. Jego badania, nauczanie i doradztwo skupiają się na strategii konkurencji międzynarodowej, zwłaszcza na rozwoju i wykorzystaniu kompetencji kluczowych przez rozwój wewnętrzny, sojusze, przejęcia oraz kapitał spekulacyjny, w szczególności w nowych sektorach i sektorach nowoczesnych technologii. Prof. Geringer uczy na uniwersytetach całego świata, w tym w Kanadzie, USA, Finlandii, Polsce, Węgrzech, UK, Australii, Indonezji, Korei Północnej, RPA i Chinach. Regularnie występuje w roli eksperta na potrzeby radia, telewizji i prasy, oraz doradza różnorodnym korporacjom i agencjom rządowym. Aktywnie uczestniczy w programach edukacji ekonomicznej na całym świecie. J. Michael Geringer jest autorem lub edytorem 14 książek i prac monograficznych o strategii i międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ponad 100 opublikowanych artykułów oraz ponad 35 analiz indywidualnych typu case studies. Regularnie pisze dla pism uniwersyteckich oraz prasy fachowej. Otrzymany od uczestników poznańskiego Programu Executive MBA tytuł Profesora Wybitnego jest kolejną z licznych w karierze profesora Geringera nagród za osiągnięcia pedagogiczne otrzymanych na całym świecie, takich jak Akademicki Nauczyciel oraz tytuł najlepszego wykładowcy w programach MBA i Executive MBA w Polsce, Korei Południowej, Afryce i Australii. Studenci cenią sobie jego umiejętność prezentacji kwestii złożonych w sposób przystępny i podkreślają, że do nauczania podchodzi z entuzjazmem i pasją. The wide variety in terms of the industry and experience of the Poznan Executive MBA program s participants, combined with the diverse international experience of the faculty, makes for a dynamic, stimulating learning experience that rivals leading programs from Europe, Asia, and North America. One of the most valuable aspects of the Executive MBA Program in Poznan is the establishment of a strong, lasting international network of friends and business colleagues, a network that will deliver value throughout your career. J. Michael Geringer, Ph.D. Professor of Strategy and International Business at California Polytechnic University

12 10 EXECUTIVE MBA KADRA DYDAKTYCZNA Teaching Faculty The teaching faculty of the Executive MBA Program is multidisciplinary in professional training, international in experience, practical in orientation and focused on teaching. The faculty comprises professors of renowned European and American universities and top grade specialists with excellent academic credentials and close ties with business practice. They create a vibrant atmosphere for challenging intellectual and practical business education. The Executive MBA faculty brings together the experience and knowledge of visiting professors from internationally renowned business schools. The faculty are selected and approved on the basis of references, their relevant and up-to-date experience, their teaching practices, materials, and international business expertise. Course evaluation by participants is a standard practice. Doświadczeni wykładowcy Wykładowców Programu Executive MBA charakteryzuje multidyscyplinarne przygotowanie zawodowe, międzynarodowe doświadczenie, praktyczne podejście i pasja nauczania. Grono wykładowców Executive MBA tworzą profesorowie renomowanych uczelni amerykańskich i europejskich oraz wysokiej klasy specjaliści z bogatym dorobkiem naukowym i ścisłym związkiem z praktyką gospodarczą. Razem tworzą oni atmosferę sprzyjającą teoretycznej i praktycznej edukacji ekonomicznej na najwyższym poziomie. Każdego roku Program Executive MBA łączy doświadczenie i wiedzę wizytujących profesorów z uczelni ekonomicznych o międzynarodowym uznaniu z umiejętnościami zawodowymi słuchaczy. Wykładowcy są wybierani i zatwierdzani na podstawie referencji, przydatności i aktualności ich doświadczenia, stosowanych metod nauczania i materiałów oraz praktycznej znajomości biznesu międzynarodowego. Standardową praktyką jest ocena każdego z modułów przez uczestników. The teaching faculty of the Executive MBA Program includes: Wśród wykładowców Programu Executive MBA znajdują się: dr Józef Aleszczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu David Arnesen, Ph.D., Seattle University, USA Michael J. Baker, MA, EMBA, Helsinki School of Economics, Finland Michał Błoński, Centrum Analiz Rynkowych Board, Gdańsk dr Tomasz Czub, Centrum Analiz Rynkowych Board, Gdańsk Colette A. Frayne, Ph.D., California Polytechnic University, USA prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Aimo Inkiläinen, Ph.D., Helsinki School of Economics, Finland Arvin K. Jain, Ph.D., Concordia University in Montreal, Canada dr Jerzy Jagoda, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr Łukasz Kononowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Harry J. Lasher, Ph.D., Kennesaw State University, USA dr Jacek Łuczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Michael Manning, Ph.D., New Mexico State University, USA dr Remigiusz Napiecek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr Tomasz Nowaczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Ben Nothnagel, Helsinki School of Economics, Finland Sudhanshu Palsule, Pertec Consulting, UK dr Jacek Patyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu dr Mariusz Piotrowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Vesa Puttonen, Ph.D., Helsinki School of Economics, Finland llkka Ronkainen, Ph.D., Georgetown University, USA Hannu T. Seristö, Ph.D., Helsinki School of Economics, Finland Peter J. Stark, Ph.D., Concordia University, St. Paul, USA dr Renata Stawarska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr Włodzimierz Wudarzewski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (You will find more at:

13 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW PROGRAM CURRICULUM PROGRAM STUDIÓW 11 The Executive MBA Program at Poznan School of Banking places emphasis on strategic management and leadership in international context. The whole program is divided into four thematic concentrations covering broad business areas such as company management, financial issues, marketing and communication, and international business. The Managerial Project and the Study Tour bring together knowledge from all four concentrations. By sharing their thoughts and work experiences program participants themselves form an important additional link connecting the knowledge acquired in the concentrations and facilitating its practical application. Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu szczególną uwagę zwraca na strategiczne zarządzanie i przywództwo w środowisku międzynarodowym. Cały program podzielony jest na cztery bloki tematyczne, które obejmują rozległe dziedziny biznesu, takie jak zarządzanie przedsiębiorstwem, zagadnienia finansowe, marketing i komunikację oraz zarządzanie międzynarodowe. Projekt menedżerski oraz Study Tour integrują nauczanie w powyższych dziedzinach. Dodatkowym elementem spajającym wiedzę uzyskiwaną w ramach poszczególnych bloków tematycznych z jej praktycznym wykorzystaniem są słuchacze Programu, dzielący się podczas zajęć własnymi przemyśleniami i doświadczeniami zawodowymi. PROGRAM COMPANY MANAGEMENT General Management Human Resource Management Strategic Management Business Law Total Quality Management Business Ethics COMMUNICATION & MARKETING SKILLS Business Communication Organizational Behaviour Power and Influence Marketing Management Leadership and Change Management Creating High Performance Teams STUDY TOUR PARTICIPANTS FINANCIAL EXPERTISE Financial Accounting Managerial Finance Managerial Accounting and Control Economics for Executives Financial Risk Management Tax Law INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT ISSUES International Business International Marketing Management International Operations Management Cross-Cultural Management European Integration MANAGERIAL PROJECT

14 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 12 COMPANY MANAGEMENT BLOKI TEMATYCZNE Managerial know-how and qualifications are long-lasting factors which give companies a competitive advantage and as such should be a priority for every business. That is why modules in this concentration aim at providing state-of-the-art knowledge to all mid-level and top managers. The subjects covered will help with development of state of the art managerial competencies, the ability to implement innovative solutions and to improve management processes. Students will work on designing career paths for themselves and others as well as on managing their personal image. In addition, the selected set of topics introduces program participants to commonly encountered company management problems, to management methods and techniques, to total quality management systems compliant with current legal regulations, to business ethics issues and to the importance of informal networks in company management. A realistic business game lets students test their entrepreneurial and managerial skills, while individual and team projects improve skills connected with identifying, analyzing problems and addressing the problems with appropriate systematic and operational solutions. Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Wiedza i kompetencje menedżerskie są trwałymi czynnikami wspierającymi przewagę konkurencyjną i powinny być naczelną wartością każdego przedsiębiorstwa. Dlatego moduły zawarte w tym obszarze tematycznym mają na celu dostarczyć nowoczesną wiedzę wszystkim osobom zajmującym się zarządzaniem na średnim i wysokim szczeblu organizacji. Dzięki poruszanej tematyce uczestnicy mogą podnieść swoje kompetencje menedżerskie, zwiększyć zdolności wprowadzania rozwiązań nowatorskich i doskonalących procesy kierowania, a także udoskonalić umiejętności związane z kształtowaniem ścieżki rozwoju własnego i innych oraz budowania własnego wizerunku. Dodatkowo, dzięki temu zestawowi zagadnień zostaną słuchaczom przybliżone podstawowe kategorie problemów związanych z zarządzaniem firmą, a także przegląd wybranych metod i technik zarządzania, kompleksowe zarządzanie jakością zgodne z obowiązującymi wymogami prawa, problematyka etyki biznesu, znaczenie organizacji nieformalnej w zarządzaniu firmą. Kompleksowa gra biznesowa pozwoli przetestować posiadane umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, a tworzenie indywidualnych lub grupowych projektów zwiększy umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych. General Management oraz gra kierownicza PROMAR dr Włodzimierz Wudarzewski, dr Jerzy Jagoda Human Resource Management Sudhanshu Palsule, Ph.D. Strategic Management J. Michael Geringer, Ph.D. Business Law dr Mariusz Piotrowski Elective modules: Moduły do wyboru: Total Quality Management dr Jacek Łuczak Business Ethics David W. Arnesen, Ph.D. You will find more at Wprost maj 2006 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu znalazła się na 2. miejscu wśród niepublicznych wyższych szkoł biznesu i zarządzania. Ponadto Uczelnia znalazła się w elitarnym gronie 10 niepublicznych szkoł wyższych zaliczanych przez ranking Wprost do uczelni klasy międzynarodowej.

15 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 13 Dopiero ze szczytu góry można ocenić rozległość równiny.

16 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 14 FINANCIAL EXPERTISE BLOKI TEMATYCZNE Modules in this concentration provide students with an understanding of modern methods and techniques used in analysis and development of corporate finances. Program participants will gain practical skills in using financial and managerial accounting instruments in everyday company operations and will discover the arcana of controlling and financial risk management in order to further increase their own confidence and effectiveness. This concentration also covers modern concepts in accounting, finance, investment risk, and economics for managers. At the same time it shows how to use the knowledge in real business situations when making strategic and operational decisions. Every student will also learn to analyze components of financial reports in order to effectively and efficiently use such data as the basis of managing company s value and to make accurate decisions in areas that may affect company financial results and its competitiveness on domestic and foreign markets. W trakcie modułów zawartych w tym obszarze słuchacze poznają nowoczesne metody i techniki umożliwiające analizę i rozwój działań finansowych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy studiów nabędą praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów rachunkowości finansowej i zarządczej w codziennej działalności gospodarczej, poznają tajniki controllingu oraz zarządzania ryzykiem finansowym, by uzyskać jeszcze większą pewność i skuteczność działania. Dodatkowo, celem tego obszaru jest m.in. przedstawienie nowoczesnych koncepcji z zakresu rachunkowości, finansów, ryzyka inwestycyjnego, ekonomii dla menedżerów. Jednocześnie przedstawione zostaną techniki zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce życia gospodarczego przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. Każdy słuchacz pozna także sposoby analizy elementów sprawozdania finansowego, by móc efektywnie i łatwo zarządzać wartością przedsiębiorstwa opartego na tego typu danych oraz nauczy się trafnie podejmować decyzje, które mogą wpływać na wynik finansowy i konkurencyjność firmy na rynku krajowym i zagranicznym. Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Financial Accounting dr Józef Aleszczyk Managerial Finance dr Tomasz Nowaczyk Managerial Accounting & Control dr Remigiusz Napiecek, dr Łukasz Kononowicz Economics for the Executives Arvind K. Jain, Ph.D. Elective modules: Moduły do wyboru: Financial Risk Management Vesa Puttonen, Ph.D Tax Law prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, dr Jacek Patyk You will find more at Rzeczpospolita i Perspektywy kwiecień/maj 2006 W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy Wyższa Szkoła Bankowa zajęła najwyższe miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni w regionie.

17 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 15 Nie ma gór na które nie można się wspiąć. Są tylko ludzie, którzy nie potrafią tego zrobić.

18 16 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to góra zrobi się mniejsza.

19 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW COMMUNICATION & MARKETING SKILLS BLOKI TEMATYCZNE 17 This concentration offers classes that are mostly practical in nature and take the format of simulation games, workshops, group presentations and case studies. It aims at providing up-to-date and practical skills useful in business communication and marketing management, also internationally. Modules in this concentration present business communication and marketing management not only as a form of communication with the market aimed at genertating sales and creating brand awareness, but also as a strategy ensuring long-term and permanent growth of the company. Participants will acquire knowledge and skills needed to identify, understand, and function in the multicultural environment so characteristic of modern business. They will learn about modern marketing realities, improve their presentation techniques and find out how to effectively communicate information of strategic importance to their organization. They will also learn how to use psychological leadership and motivational techniques, discover how their personal style affects co-workers, design their personal plans in respect to power and influence development throughout their careers, understand mechanisms controling behaviors in organizations, and increase their efficiency in dealing with situations managers and administrators come across every day. Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Zajęcia w ramach tego obszaru mają w dużej mierze charakter praktyczny i są prowadzone w formie gier symulacyjnych, warsztatów, prezentacji grupowych czy studiów przypadku. Głównym założeniem tego obszaru tematycznego jest przekazanie nowoczesnych, a zarazem praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji w biznesie oraz zarządzania marketingowego, zorientowanego na prowadzenie działalności także na arenie międzynarodowej. Moduły w tym obszarze przedstawiają powyższe zagadnienia nie tylko jako formę komunikacji z rynkiem przez prowadzone działania prosprzedażowe i wizerunkowe, ale także jako strategię ukierunkowaną na długotrwały i stabilny sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Słuchacze będą mieli również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu, poznają uwarunkowania współczesnego marketingu, udoskonalą własny styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Słuchacze nauczą się także stosować metody psychologiczne z zakresu przywództwa i motywowania, poznają tajniki własnego stylu oddziaływania na współpracowników, sformułują indywidualny plan rozwoju w odniesieniu do kształtowania władzy i wpływu w czasie trwania kariery, zrozumieją mechanizmy rządzące zachowaniami w organizacji i podniosą swoją efektywność w zarządzaniu codziennymi sytuacjami, z jakimi stykają się menedżerowie i administratorzy. Business Communication Michael J. Baker, BA, MA, EMBA Organizational Behaviour Michael Manning, Ph.D. Elective modules: Moduły do wyboru: Power and Influence Colette A. Frayne, Ph.D. Marketing Management dr Tomasz Czub, mgr Michał Błoński Leadership & Change Management Peter J. Stark, Ph.D. Creating High Performance Teams Harry J. Lasher, Ph.D. You will find more at Home&Market marzec 2006 Uczelnia zajeła 5. miejsce wsród niepublicznych wyższych szkoł biznesu. Jest to najwyższe miejsce wsród uczelni w regionie.

20 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIOW 18 INTERNATIONAL BUSINESS & MANAGEMENT ISSUES BLOKI TEMATYCZNE Modules in this concentration provide an understanding of the processes taking place in the global economy. They also expand and organize participants economic knowledge by showing the international context of the modern enterprise. In-depth presentation of the issues in this concentration not only equips participants with practical information on different areas of company operations but provides them with additional managerial skills vital for managing a company in the international environment. Participants will improve their skills in the areas of identifying and solving interpersonal problems, conducting international negotiations, finding expansion opportunities abroad. The ability to analyze domestic problems from international perspective and to recognize cultural difference is the main aim of these modules, which are tailored not only to the needs of large corporations but also small and medium enterprises operating within the EU market Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Moduły wchodzące w skład tego obszaru pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz dają szansę poszerzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy o międzynarodowy wymiar funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dzięki zawartym w nim pogłębionym zagadnieniom każdy słuchacz zdobywa nie tylko praktyczne informacje z określonej dziedziny funkcjonowania firmy, ale także uzyskuje dodatkowe umiejętności menedżerskie, wspomagające proces zarządzania na arenie międzynarodowej. Słuchacze udoskonalą umiejętności związane z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów interpersonalnych, negocjacjami na arenie międzynarodowej, poszukiwaniem dodatkowych możliwości rozwoju poza granicami swojego kraju. Umiejętność analizy problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej oraz zagadnień międzykulturowych to główny cel kształcenia w ramach tej grupy modułów, dostosowanych do potrzeb nie tylko dużych międzynarodowych korporacji, ale także przedsiębiorstw średniej i małej wielkości, funkcjonujących w obrębie Unii Europejskiej. International Business Hannu T. Seristö, Ph. D. International Marketing Management Ilkka Ronkainen, Ph.D. International Operations Management Aimo Inkiläinen, Ph.D. Elective modules: Moduły do wyboru: Cross-Cultural Management Catherine Bartlett, Ben Nothnagel European Integration dr Renata Stawarska, dr Piotr Ratajczyk, Zdzisław Podrez You will find more at Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jest jedynym w Wielkopolsce anglojęzycznym zaklasyfikowanym do klasy mistrzowskiej w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Autorzy: Kamila Hernik Marek Solon-Lipiński

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo