Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego"

Transkrypt

1 Raport dotyczący problemu bezdomności zwierząt na terenie województwa mazowieckiego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Siedlce, dnia 4 kwietnia

2 Spis treści I. Wstęp (Lista schronisk dla zwierząt prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego) str. 3 II. Wyniki kontroli przeprowadzonych w schroniskach. str. 5 III. Dane zbiorcze liczby bezdomnych zwierząt w schroniskach. str. 9 IV. Problem prowadzenia działalności w zakresie schronisk dla zwierząt oraz transportu zwierząt przez podmioty nie znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. str. 10 V. Wykaz gmin, które zawarły umowy wyłącznie z podmiotami odławiającymi bezdomne zwierzęta bez wskazania schronisk dla zwierząt. str. 11 VI. Wykaz gmin z uwzględnieniem podjęcia przez nie uchwały w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami. str. 14 VII. Zestawienie danych dotyczących wysokości kwot wydanych z budŝetu gminy w 2010r. oraz zaplanowanych na rok 2011 na realizację zadań związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami. str. 19 VIII. Podsumowanie str. 29 2

3 I Na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanych jest siedemnaście schronisk dla zwierząt, znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (tj. które zgłosiły rozpoczęcie prowadzenia swojej działalności Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, podlegają kontrolom ze strony Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.) oraz spełniania pozostałych warunków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt). Lista schronisk dla zwierząt prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. L.p. Nazwa podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt Miejsce prowadzenia schroniska dla zwierząt Data wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Gostkowska 83, Ciechanów Pawłowo (powiat Ciechanów) r. Fundacja Schronisko dla Józefów, ul. StruŜąńska 15, 2.* Bezdomnych Zwierząt Legionowo r. w Józefowie (powiat Legionowo) 3. Fundacja "Centrum Ochrony Środowiska" PoŜytku Publicznego ul. Dąbrowskiego Nasielsk Chrcynno (powiat Nowy Dwór Mazowiecki) r. 4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek KoŜuszki Parcel 63, Sochaczew r. 5. Tymczasowa Przechowalnia dla Bezpańskich Psów ul. Kosowska 75, Sokołów Podlaski 1999r. 6. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Paluch 2, Warszawa 1999r. 7. Urząd Miejski Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, pl. Jana Pawła II, śyrardów ul. Czysta 3, śyrardów r. 3

4 8. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Magdalena Szwarc Korabiewice 11, Puszcza Mariańska (powiat śyrardów) r. 9. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Witosa 96, Radom r. Schronisko dla bezdomnych ul. Brwinowska 48, 10. zwierząt, im. Zofii i Romana Milanówek 1999r. Witkowskich (powiat Pruszków) 11. Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "EMIR Oddział, ul. Słoneczna 4, śabia Wola (powiat Pruszków) r. 12. Schronisko dla Zwierząt s.c. w Bąkówce, Bąkówka, Ostrów Mazowiecka 1999r. 13. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., schronisko dla bezdomnych zwierząt ul. Parowa 20, Płock r. 14. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Canis Kruszewo 34, Goworowo (powiat Ostrołęka) r. Przedsiębiorstwo Gospodarki 15. Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o ul. Targowa 52, Przysucha ul. Skarbowa 3, Przysucha r Przysucha NOMADA- Dominik Szostak ul. Szczęśliwa 55, 16. ul. Łyszkiewicza 18/5, Halinów r Warszawa (powiat Mińsk Mazowiecki) 17. ** Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3, Celestynów (powiat Otwock) r. 2* - PLW w Nowym Dworze Mazowieckim w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydał decyzję nr 04/2010 z dnia r. wstrzymującą działalność schroniska do czasu usunięcia uchybień. 17.** - PLW w Otwocku w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie uchybień w dniu 5 października 2010r. wydał decyzję administracyjną zakazującą Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce prowadzenia schroniska dla zwierząt w Celestynowie. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z rozpatrzeniem odwołania utrzymał w mocy ww. decyzję. W chwili obecnej decyzja została zaskarŝona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Główny Lekarz Weterynarii w związku z otrzymaniem wniosku o 4

5 stwierdzenie niewaŝności decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odmówił decyzją z dnia 17 marca 2011r. stwierdzenie jej niewaŝności.. II. Wszystkie schroniska dla zwierząt w ramach sprawowanego nadzoru podlegają licznym kontrolom ze strony Powiatowych Lekarz Weterynarii oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W latach Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowi Lekarze Weterynarii przeprowadzili następującą liczbę kontroli schronisk dla zwierząt: Liczba kontroli przeprowadzonych w: 2009r. 2010r. Powiatowi Lekarze Weterynarii Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 16 6 Wyniki przedmiotowych kontroli wykazały liczne nieprawidłowości w większości schronisk dla zwierząt. W związku z powyŝszym Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał stosowne zalecenia pokontrolne natomiast Powiatowi Lekarze Weterynarii wydali decyzje administracyjne, celem usunięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień: 2009r. 2010r. Liczba wydanych przez MWLW zaleceń pokontrolnych Liczba wydanych przez PLW decyzji administracyjnych

6 Stwierdzane w toku kontroli nieprawidłowości odnosiły się przede wszystkim do warunków strukturalnych w schroniskach oraz nierzetelnie prowadzonej przez podmioty dokumentacji. PoniŜej wymieniono najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: 1. Brak wyodrębnionych pomieszczeń do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych; 2. Brak wyodrębnionych pomieszczeń do prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji; 3. Brak wyodrębnionych pomieszczeń dla: szczeniąt, samic z oseskami, zwierząt agresywnych, zwierząt chorych oraz pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę; 4. Dokumentacja prowadzona w sposób uniemoŝliwiający odtworzenie całej historii zwierzęcia od dnia jego przyjęcia do schroniska do dnia jego zgonu lub adopcji z uwzględnieniem wszystkich przebytych zabiegów profilaktycznych oraz leczniczych; 5. Zwierzęta przebywające w schronisku nie są szczepione przeciwko wściekliźnie lub szczepienia dokonywane są rzadziej niŝ 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia; 6. W pomieszczeniach lub boksach przybywa większa liczba zwierząt niŝ liczba legowisk. Stwierdzane w toku kontroli nieprawidłowości pomimo wszczętych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii postępowań w wielu przypadkach nie zostały usunięte i zostały stwierdzone ponownie podczas kolejnych kontroli. Najczęstszą przyczyną niewykonania przez podmioty obowiązków nałoŝonych decyzją był bark środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na poprawę warunków strukturalnych schroniska bądź zatrudnienie dodatkowego personelu. Ponadto brak sukcesywnego dokonywania przez podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt modernizacji i napraw obiektów schroniska przez dłuŝy okres czasu przyczyniły się do stanu obecnego. Dlatego teŝ sytuacja niektórych schronisk oraz spełnianie przez nie wymagań weterynaryjnych odbiega od wzorca zwartego w przepisach prawa. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji, która byłaby zgodna z przepisami prawa, jest 6

7 wydanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji nakazującej zamknięcie takiego schroniska. JednakŜe wydanie ww. decyzji nie rozwiązuje problemu bezdomności zwierząt i zapewnienia tym zwierzętom stosownej opieki. Zwrócić naleŝy uwagę na fakt, iŝ większość schronisk nie jest w stanie przejąć zwierząt z zamykanego schroniska ze względu na brak wolnych miejsc spowodowanych zbyt duŝą obsadą zwierząt. NaleŜy podkreślić, iŝ przepełnienie schronisk zbyt duŝą liczbą zwierząt stanowi istotny problem, który przedkładać się moŝe bezpośrednio na niezachowanie dobrostanu w schroniskach. JednakŜe zapewnienie przez podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt wystarczającej przestrzeni wiąŝe się z ograniczeniem przyjmowania nowych zwierząt, a co za tym idzie z ograniczeniem pozyskiwanych funduszy. Z kolei brak odpowiedniej ilości środków finansowych negatywnie przedkłada się na zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości karmy dla zwierząt oraz zapewnienie właściwej opieki lekarsko-weterynaryjnej. Dodatkowo naleŝy wskazać, iŝ dobudowanie nowych pomieszczeń lub boksów dla zwierząt równieŝ nie rozwiązuje problemu przegęszczenia, gdyŝ nowe miejsca z powodu braku wystarczającej ilości schronisk, szybko się zapełniają nowo przyjętymi zwierzętami i schronisko znowu staje się przepełnione. Skalę problemu przepełnienia zwierzętami schronisk przedstawia poniŝsza tabela. Nazwa schroniska Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul.gostkowska 83, Ciechanów Fundacja "Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie" Józefów ul. StruŜańska Legionowo Fundacja "Centrum Ochrony Środowiska" PoŜytku Publicznego Nasielsk ul. Dabrowskiego 18 Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Canis", Kruszewo 34, Goworowo Max. liczba zwierząt na jaką zostało przewidziane schronisko Liczba zwierząt na koniec 2009r. Przegęszczenie % % % % 7

8 Schronisko dla Zwierząt s.c Bąkówka Ostrów Maz. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Parowa 20, Płock Schronisko dla Zwierząt ul. Brwinowska Milanówek Radomskie Towarzystwo Opieki nad zwierzętami Schronisko dla bezdomnych zwierząt Radom ul. Witosa 96 Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek, KoŜuszki Parcel 63, Sochaczew Tymczasowa Przechowalnia dla Bezpańskich Psów w Sokołowie Podlaskim Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, Warszawa Schronisko dla bezdomnych zwierząt Urząd Miejski pl. Jana Pawła II, śyrardów Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Magdalena Szwarc Korabiewice 11, Puszcza Mariańska Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "EMIR w śabiej Woli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o w Przysusze % % % % % % % % % % % % Suma % W związku z brakiem uregulowania w przepisach prawa minimalnej wielkości powierzchni, jaka powinna przypadać na jedno zwierzę, ocena zapewnienia swobodnego ruchu oraz przestrzeni do realizacji właściwych dla zwierząt zachowań jest subiektywna i zaleŝy wyłącznie od odczucia kontrolującego. Dodatkowo naleŝy podkreślić, iŝ wyegzekwowanie od podmiotu zwiększenia powierzchni przypadającej na jedno zwierzę jest bardzo trudne ze 8

9 względu na brak podstawy prawnej, na którą mógłby się powołać organ w postępowaniu administracyjnym. Za przykładowe schroniska, w których nie stwierdzono nieprawidłowości bądź stwierdzone w toku kontroli uchybienia były małej wagi, moŝna wskazać: SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Płocku, Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku. PowyŜsze schroniska wykazują zagęszczenie zwierząt na poziomie 50%, wobec czego dobrostan zwierząt w boksach jest zapewniony, nie stwierdzono równieŝ istotnych nieprawidłowości w strukturze, jak równieŝ w prowadzonej przez podmiot dokumentacji. Pozostałe schroniska albo nie spełniają wszystkich wymagań strukturalnych albo w prowadzonej dokumentacji stwierdza się liczne braki. W celu oceny realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach prowadzonego nadzoru, w bieŝącym roku zaplanowano ponowną kontrolę wszystkich schronisk prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. III. Dane zbiorcze dotyczące liczby bezdomnych zwierząt w schroniskach za rok 2009r. PSY KOTY Liczba zwierząt w schroniskach na początku 2009r Liczba zwierząt przyjętych do schronisk w 2009r Liczba zwierząt w schroniskach na koniec 2009r Liczba zwierząt adoptowanych w 2009r Liczba zwierząt poddanych eutanazji w schroniskach w 2009r Liczba zwierząt padłych w schroniskach w 2009r Liczba zwierząt zbiegłych z schronisk w 2009r Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2009r Dane zaktualizowane na rok 2010r. zostaną opracowane na koniec drugiego kwartału bieŝącego roku. 9

10 IV. Z powyŝszej tabeli wynika, iŝ liczba zwierząt przebywających w schroniskach pod koniec roku 2009 wynosiła ponad Szacuje się, iŝ co najmniej taka sama liczba zwierząt lub większa trafia do nielegalnych schronisk dla zwierząt zwanych zwyczajowo przytuliskami, punktami zatrzymań bezdomnych zwierząt, hotelami itp. Podmioty takie prowadzą działalność niezgodnie z przepisami prawa. Organy Inspekcji Weterynaryjnej po powzięciu informacji o nielegalnej działalności podmiotów informują właściwe organy ścigania, jednakŝe z dotychczasowych doświadczeń wynika, iŝ podmioty te nie zaprzestają swojej działalności. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, iŝ urzędy gmin współpracują z tymi podmiotami finansując ich nielegalną działalność. Ponadto naleŝy zaznaczyć, iŝ w przypadku powiadomienia organów ścigania, większość postępowań wszczynanych przez prokuraturę jest umarzana a ewentualne orzekane kary są symboliczne i ich wysokość nie przekracza 500 zł. Ponadto nawet w przypadku wydanych wyroków skazujących za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt urzędy gmin podejmują współpracują z tymi podmiotami. Zgodnie z analizą danych otrzymanych za pośrednictwem Powiatowych Lekarzy Weterynarii z urzędów gmin i miast województwa mazowieckiego, powyŝej opisane sytuacje dotyczą m. in. : - przytuliska dla zwierząt Barnaba, prowadzonego przez p. Ewę Biedrzycką (niezatwierdzony podmiot), z którym miasto Łochów zawarło w roku 2011 umowę; - Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny w Klembowie (niezatwierdzony podmiot), z którym gminy Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Wołomin, Ząbki, współpracują w zakresie odławiania oraz dalszego utrzymywania bezdomnych zwierząt. - Jaworski Zbigniew, prowadzący niezatwierdzoną działalność w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt, z którym gminy Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą zawarły w 2011 roku umowy. Dodatkowo analiza otrzymanych z urzędów miast i gmin danych wykazała, iŝ w wielu przypadkach gmina/miasto zawarło umowę wyłącznie z podmiotem odławiającym zwierzęta. W takich przypadkach problem bezdomnych zwierząt 10

11 rozwiązywany jest przez władze lokalne poprzez odłowienie tych zwierząt bez wiedzy ani kontroli dalszego ich losu. To z kolei powoduje, iŝ zwierzętom nie zapewnia się właściwej opieki, często są one porzucane na terenie innej gminy bądź sąsiedniego powiatu lub trafiają do nielegalnych schronisk, w których łamane są przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Z informacji otrzymanych od poszczególnych urzędów gmin i miast województwa mazowieckiego dotyczących zawartych w 2011 roku umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz prowadzącymi schroniska dla zwierząt wynika, iŝ część gmin/miast zawarło umowy wyłącznie z podmiotem odławiającym bez wskazania nazwy schroniska, do którego zwierzęta te mają być przemieszczone. V. PoniŜej w tabeli umieszczono wykaz tych gmin oraz nazwy podmiotów, z którymi zawarto umowy wyłącznie na odławianie bezdomnych zwierząt z uwzględnieniem poniesionych w 2010r. kosztów oraz zaplanowanych środków finansowych na rok 2011r. Nazwa powiatu Grójec Nazwa gminy/miasta Błędów Chynów Grójec Jasieniec Mogielnica Nowe Miasto Nazwa podmiotu odławiającego bezdomne zwierzęta Firma Kurierska FENIKS Studziński Paweł, Kopana, Lipowa 19, Tarczyn Firma Kurierska FENIKS Studziński Paweł, Kopana, Lipowa 19, Tarczyn Firma Kurierska FENIKS Studziński Paweł, Kopana, Lipowa 19, Tarczyn Firma Kurierska FENIKS Studziński Paweł, Kopana, Lipowa 19, Tarczyn Jaworski Zbigniew, Krótka 3, Błonie Jaworski Zbigniew, Krótka 3, Błonie Wysokość poniesionych kosztów przeznaczonych na odłowienie bezdomnych zwierząt 2010r. [zł] 2011r. (plan w budŝecie) [zł]

12 Mińsk Mazowiecki Warka Kałuszyn Mrozy Mińsk Maz. (m) Siennica Stanisławów Otwock Przedsiębioratwo WielobranŜowe PERRO, Arkadiusz Golański, Zamienne, ul.leśna 23, Mińsk Mazowiecki P.W. Perro, Zamienie ul. Leśna 23, Mińsk Mazowiecki P.W. Perro, Zamienie ul. Leśna 23, Mińsk Mazowiecki P.W. Perro, Zamienie ul. Leśna 23, Mińsk Mazowiecki P.W. Perro, Zamienie ul. Leśna 23, Mińsk Mazowiecki P.W. Perro, Zamienie ul. Leśna 23, Mińsk Mazowiecki "NOMADA" Dominik Szostak, Warszawa ul.łyszkiewicza 18m Celestynów Gabinet Weterynaryjny Celestynów ul. Laskowska Otwock Karczew Gabinet Weterynaryjny, Celestynów ul. Laskowska Kołbiel Przedsiębiorstwo wielobranŝowe "PERRO" Marzena Golańska zam. Zamienie, ul. Leśna 23 ; Mińsk Mazowiecki Piaseczno Konstancin Jeziorna Lesznowola PraŜmów Piaseczno Tarczyn Gabinet Wet. Prima-vet Dariusz RóŜycki, Konstancin Jeziorna ul. Długa 8 Klinika Wet. Redline Łazy ul. Łączności 2G Gabinet wet. Bogusław Kowalczyk, Wągrodno ul. Słoneczna 37, PraŜmów Gabinet Wet. Prima-vet Dariusz RóŜycki, Konstancin Jeziorna ul. Długa 8 Paweł Studziński firma Fenix Tarczyn ul. Lipowa Brak danych

13 Pruszków, Grodzisk Siedlce śyrardów Ostrów Mazowiecka Baranów Brwinów Domanice Kotuń Wiskitki Brok Interwencynje Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych Grodecki Waldemar, ul Brwinowska 50, Milanówek Pensjonat dla zwierząt "Pies i Kot", inŝ. Jacek Wojcieszak, Budy-Grzybekul. Potockiego 137, Jaktorów Przedsiębiorstwo WielobranŜowe PERRO Marzena Golańska, Zamienie, ul. Leśna 23, Mińsk Mazowiecki* Przedsiębiorstwo WielobranŜowe PERRO Marzena Golańska, Zamienie, ul. Leśna 23, Mińsk Mazowiecki** wyłapywanie na podstawie jednorazowych zleceń wykonuje firma Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych Waldemar Grodecki ul. Brwinowska 50, Milanówek PW. Perro Zamienie ul. Leśna Mińsk Maz Suma 805,170 1,020,714 *na kolor czerwony odznaczono podmioty nie znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu prowadzenia działalności zarobkowy transport zwierząt lub transport zwierząt w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej. Aby przedstawić szerzej problem bezdomnych zwierząt w 2010r. odbyło się szereg spotkań, w których udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach oraz sekretarze gmin województwa mazowieckiego. Celem przedmiotowych spotkań było m.in. wskazanie problemu wzrastającej liczby nielegalnych schronisk (nie znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej), z którymi gminy podejmują współpracę, poprzez podpisanie z nimi umów w tym zakresie. RównieŜ przedstawiono problem podpisywania przez gminy umów na odławianie zwierząt i przemieszczenie ich do schronisk z podmiotami niezatwierdzonymi przez właściwych Powiatowych 13

14 Lekarzy Weterynarii. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na konieczność podejmowania przez gminy uchwał w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami w uzgodnieniu ich treści z właściwymi Powiatowymi Lekarzami Weterynarii. VI. Wykaz gmin, które podjęły bądź nie uchwałę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668). Nazwa powiatu Gminy posiadające podpisaną uchwałę Uchwała została przedstawiona PLW do uzgodnienia Gminy nieposiadające podpisanej uchwały Białobrzegi Ciechanów Garwolin Stromiec Białobrzegi Radzanów Promna miasto Ciechanów miasto i gmina Glinojeck Gołymin Grudusk Opinogóra Regimin Sońsk Garwolin miasto Garwolin gmina Wilga Maciejowice Miasto i gmina Pilawa Łaskarzew Trojanów Górzno Wyśmierzyce Stara Błotnica gmina Ciechanów Ojrzeń Miastków Kościelny Parysów Sobolew miasto i gmina śelechów Borowie 14

15 Grójec Kozienice Lipsko Grójec Błędów Mogielnica Chynów Nowe Miasto Goszczyn Warka Pniewy Jasieniec Belsk DuŜy Kozienice Garbatka Letnisko Głowaczów Sieciechów Ŝadna z gmin NIE MA podpisanej uchwały Grabów n. Pilicą Magnuszew Gniewoszów Łosice Huszlew Platerów Maków Maz. Mińsk Maz. Mława Nowy Dwór Maz. Łosice Olszanka Sarnaki Stara Kornica Czerwonka Młynarze Maków Maz. Płoniawy-Bramura RóŜan Krasnosielc Karniewo Rzewnie Halinów Dębe Wielkie Dobre Cegłów Jakubów Kałuszyn Siennica Mrozy Mińsk Maz. Miasto Mińsk Maz.Gmina Sypniewo Szelków Latowicz Stanisławów Sulejówek Mława Dzierzgowo Radzanów Szreńsk Ŝadna z gmin NIE MA podpisanej uchwały Stupsk Wieczfnia Kościelna Szydłowo Strzegowo Wiśniewo Lipowiec Kościelny 15

16 Ostrołęka Otwock Piaseczno Płock, Gostynin Płońsk Pruszków Miasto Ostrołęka Czarnia Troszyn Olszewo-Borki Józefów Celestynów Karczew Osieck Sobienie Jeziory Kołbiel Konstancin -Jeziorna Piaseczno Tarczyn Lesznowola PraŜmów Rzekuń Baranowo Goworowo Lelis Myszyniec Kadzidło Czerwin Otwock Wiązowna Góra Kalwaria Bielsk Płock Bodzanów Gostynin gmina i miasto Brudzeń DuŜy Bulkowo Drobin Łąck Gąbin Radzanowo Mała Wieś Słubice Nowy Duninów Słupno Staroźreby Stara Biała Pacyna Sanniki Wyszogród Szczawin Kośc. Załuski Baboszewo Płońsk Joniec RaciąŜ Sochocin Czerwińsk Obecnie projekt uchwały Nowe Miasto DzierząŜnia Naruszewo wszystkie gminy podjęły uchwały, które zostały przedstawione do uzgodnienia właściwemu PLW 16

17 Przasnysz Przysucha Pułtusk Radom Siedlce Sierpc Sochaczew Sokołów Podl. wszystkie gminy podjęły uchwały, które zostały przedstawione do uzgodnienia właściwemu PLW Prawie wszystkie gminy podjęły uchwały, które zostały przedstawione do uzgodnienia właściwemu PLW, gminy Klwów, Odrzywół, Wieniawa są w trakcie uzgadniania z PLW. Pułtusk Gzy Pokrzywnica Zatory Świercze Winnica Obryte IłŜa Jastrzębia Wierzbica Gózd Kowala Jedlińsk Pionki Skaryszew Wolanów Jedlnia Letnisko Miasto Radom Zakrzew Przytyk Domanice Mokobody Siedlce miasto Przesmyki Wodynie SuchoŜebry Siedlce gmina Wiśniew Skórzec Paprotnia Mordy Kotuń Korczew Zbuczyn Rościszewo Mochowo Gozdowo Zawidz Sierpc Szczutowo Miasto Sochaczew Brochów Sochaczew Iłów Nowa Sucha Rybno Teresin Młodzieszyn Bielany Kosów Lacki Ceranów Sabnie Jabłonna Lacka Ceranów Sterdyń Sokołów Podlaski 17

18 Orońsko Chlewiska Szydłowiec Warszawa/ Wołomin Warszawa zachodnia Jastrząb Mirów Szydłowiec Miasto i Gmina Wołomin Dąbrówka Ząbki Jadów Kobyłka Strachówka Urząd Mista St. Warszawy Zielonka Tłuszcz Poświętne Marki Klembów Miasto i Gmina Radzymin wszystkie gminy podjęły uchwały, ale Ŝadna uchwała nie zostały przedstawiona do uzgodnienia do PLW Węgrów Stoczek Węgrów Grębków Miedzna Wierzbno Łochów Korytnica Sadowne Liw Wyszków Zwoleń śuromin wszystkie gminy podjęły uchwały, które zostały przedstawione do uzgodnienia właściwemu PLW Zwoleń Policzna Przyłęk Tczów Kazanów BieŜuń Kuczbork Osada Lubowidz Lutocin śuromin Siemiątkowo 18

19 śyrardów Ostrów Mazowiecka śyrardów Puszcza Mariańska Mszczonów Radziejowice Ostrów Mazowiecka (m) Wiskitki Andrzejewo Boguty-Pianki Brok Lubotyń Stary Małkinia Górna Nur Ostrów Mazowiecka Szulborze Wielkie Wąsewo Zaręby Kościelne VII. PoniŜej przedstawiono tabelę, w której zawarto zestawienie danych dotyczących wysokości kwot wydanych z budŝetu gminy w 2010r. na realizację zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, dostarczeniem ich do schronisk oraz dalsze utrzymywanie tych zwierząt w schronisku oraz wysokości środków finansowych zaplanowanych w budŝetach na rok 2011 na te cele. wysokość kwoty/kwot wydanych w roku 2010 na realizację zadań związanych z: wysokość środków finansowych zaplanowanych w budŝetach na rok 2011 na: nazwa gminy/miasta wyłapywaniem bezdomnych zwierząt dostarczaniem bezdomnych zwierząt do schronisk dalsze utrzymywanie zwierząt w schronisku wyłapywanie bezdomnych zwierząt dostarczanie bezdomnych zwierząt do schronisk dalsze utrzymywanie zwierząt w schronisku Powiat Białobrzegi Białobrzegi Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Wyśmierzyce Suma 63,479 71,500 Powiat Ciechanów Ciechanów (m.) Ciechanów Glinojeck Gołymin- Ośrodek

20 Grudusk Ojrzeń Opinogóra Górna Regimin Sońsk Suma 329, ,000 Powiat Garwolin Garwolin (m.) Łaskarzew (m.) Borowie Garwolin Górzno Łaskarzew Maciejowice Miastków Kościelny Parysów Pilawa Sobolew Trojanów Wilga śelechów Suma 78,337 61,300 Powiat Grójec Belsk DuŜy Błędów Chynów Goszczyn Grójec Jasieniec Mogielnica Nowe Miasto nad Pilicą Pniewy Warka Suma 194, ,000 Powiat Kozienice Garbatka- Letnisko Głowaczów Gniewoszów Grabów nad Pilicą Kozienice Magnuszew Sieciechów Suma 346, ,000 20

21 Powiat Lipsko Chotcza Ciepielów Lipsko Rzeczniów Sienno Solec nad Wisłą Suma 6,620 17,900 Powiat Łosice Huszlew Łosice Olszanka Platerów Sarnaki Stara Kornica Suma: 26,088 10,000 Powiat Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki (m.) Czerwonka Karniewo Krasnosielc Młynarze Płoniawy- Bramura RóŜan Rzewnie Sypniewo Szelków Suma: 33,517 74,500 Powiat Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki (m.) Sulejówek (m.) Cegłów Dębe Wielkie Dobre Halinów Jakubów Kałuszyn Latowicz Mińsk Mazowiecki Mrozy Siennica Stanisławów

22 Suma: 445, ,045 Powiat Mława Mława (m.) Dzierzgowo Lipowiec Kościelny Radzanów Strzegowo Stupsk Szreńsk Szydłowo Wieczfnia Kościelna Wiśniewo Suma: 1,779 31,500 Powiat Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki (m.) Czosnów Leoncin Nasielsk Pomiechówek Zakroczym Suma: 258, ,500 Powiat Legionowo Legionowo (m.) Jabłonna poręt Serock Wieliszew Suma: 357, ,120 Powiat Ostrołęka Baranowo Czarnia Czerwin Goworowo Kadzidło Lelis Łyse Myszyniec Olszewo- Borki Rzekuń Troszyn Suma: 48,440 80,000 Powiat Ostrów Mazowiecka 22

23 Ostrów Mazowiecka (m.) Andrzejewo Boguty-Pianki Brok Małkinia Górna Nur Ostrów Mazowiecka Stary Lubotyń Szulborze Wielkie Wąsewo Zaręby Kościelne Suma: 460, ,000 Powiat Otwock Józefów(m.) Otwock (m.) Celestynów Karczew Kołbiel Osieck Sobienie- Jeziory Wiązowna Suma: 233, ,642 Powiat Piaseczno Góra Kalwaria Konstancin- Jeziorna Lesznowola Piaseczno PraŜmów Tarczyn Suma: 544, ,000 Powiat Płock Bielsk Bodzanów Brudzeń DuŜy Bulkowo Drobin Gąbin 8144 Łąck Mała Wieś Nowy Duninów

24 Radzanowo Słubice Słupno Stara Biała Staroźreby Wyszogród Suma: 90, ,803 Powiat Gostynin Gostynin (m.) Gostynin Pacyna Sanniki Szczawin Kościelny Suma: 217, ,616 Powiat Płońsk Płońsk (m.) RaciąŜ (m.) Baboszewo Czerwińsk nad Wisłą DzierząŜnia Joniec Naruszewo Nowe Miasto Płońsk RaciąŜ Sochocin Załuski Suma: 95, ,300 Powiat Pruszków Piastów (m.) Pruszków(m.) Brwinów Michałowice Nadarzyn Raszyn Suma: 799, ,141 Powiat Grodzisk Milanówek (m.) Podkowa Leśna (m.) Baranów Grodzisk Mazowiecki Jaktorów

25 śabia Wola Suma: 309, ,479 Powiat Przasnysz Przasnysz (m.) Chorzele Czernice Borowe JednoroŜec Krasne Krzynowłoga Mała Przasnysz Suma: 87,492 91,500 Powiat Przysucha Borkowice Gielniów Klwów Odrzywół Potworów Przysucha Rusinów Wieniawa Suma: 25,620 39,520 Powiat Pułtusk Gzy Obryte Pokrzywnica Pułtusk Świercze Winnica Zatory Suma: 60,072 66,100 Powiat Radom Pionki (m.) Gózd IłŜa Jastrzębia Jedlińsk Jedlnia- Letnisko Kowala Pionki Przytyk Skaryszew Wierzbica Wolanów

26 Zakrzew Suma: 108, ,600 Powiat Siedlce Domanice Korczew Kotuń Mokobody Mordy Paprotnia Przesmyki Siedlce Skórzec SuchoŜebry Wiśniew Wodynie Zbuczyn Poduchowny Suma: 149, ,665 Powiat Sierpc Sierpc (m.) Gozdowo Mochowo Rościszewo Sierpc Szczutowo Zawidz Suma: 173, ,226 Powiat Sochaczew Sochaczew (m.) Brochów Iłów Młodzieszyn Nowa Sucha Rybno Sochaczew Teresin Suma: 284, ,838 Powiat Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski (m.) Bielany Ceranów Jabłonna Lacka Kosów Lacki Repki Sabnie Sokołów

27 Podlaski Sterdyń Suma: 63,250 30,250 Powiat Szydłowiec Chlewiska Jastrząb Mirów Orońsko Szydłowiec Suma: 21,246 42,500 Powiat Warszawa miasto stołeczne Warszawa 0 0 budŝet Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w warszawie przy ul. Paluch Powiat Wołomin Kobyłka (m.) budŝet Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w warszawie przy ul. Paluch 2 Marki (m.) Ząbki (m.) Zielonka (m.) Dąbrówka Jadów Klembów Poświętne Radzymin Strachówka Tłuszcz Wołomin Suma: 686, ,956 Powiat Warszawa zachodnia Błonie Izabelin Kampinos Leszno Łomianki OŜarów Mazowiecki Stare Babice Suma: 469, ,610 Powiat Węgrów Węgrów (m.) Grębków Korytnica Liw Łochów Miedzna

28 Sadowne Stoczek Wierzbno Suma: 48,211 89,000 Powiat Wyszków Brańszczyk Długosiodło Rząśnik Somianka Wyszków Zabrodzie Suma: 178, ,379 Powiat Zwoleń Kazanów Policzna Przyłęk Tczów Zwoleń Suma: 23,988 25,000 Powiat śuromin BieŜuń Kuczbork- Osada Lubowidz Lutocin Siemiątkowo Koziebrodzkie śuromin Suma: 3,224 8,000 Powiat śyrardów śyrardów(m.) Mszczonów Puszcza Mariańska Radziejowice Wiskitki Suma: 292, ,400 miasta na prawach powiatu Ostrołęka (m.p.) Płock (m.p.) Radom (m.p.) Siedlce (m.p.) Suma: 1,667,575 1,760,000 *Nazwy miast/gmin odznaczone na kolor czerwony nie przedstawiły przedmiotowych danych. Suma: 11,289,458 9,553,890 28

29 VIII. Z powyŝszych danych wynika, iŝ środki publiczne przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, w szczególności na odłowienie bezdomnych zwierząt są bardzo wysokie. Dodatkowo naleŝy zauwaŝyć, iŝ znaczna część tych środków przypada podmiotom, które prowadzą działalność niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. NaleŜy teŝ podkreślić, iŝ w większości przypadków koszt samego odłowienia zwierzęcia jest wielokrotnie wyŝszy od kosztu poniesionego na dalsze jego utrzymywanie w schronisku. i stan rzeczy budzi duŝe wątpliwości i zastrzeŝenia. Oczywistym bowiem wydaje się, Ŝe koszty poniesione na utrzymanie zwierzęcia w schronisku, na które składają się m.in. zapewnienie karmy, opieki lekarsko-weterynaryjnej, pielęgnacji powinny być zdecydowanie wyŝsze od jednorazowego kosztu odłowienia. Dodatkowo wskazać naleŝy, iŝ w większości przypadków koszty utrzymania zwierząt w schronisku występują w postaci jednorazowej opłaty za przyjęte zwierzę, co sprzyja sytuacji, w której podmiotom prowadzącym schroniska dla zwierząt nie opłaca się utrzymywanie zwierząt przez dłuŝszy okres. Podmioty prowadzące schroniska czynią wiele zabiegów by w zgodzie z prawem albo na granicy tego prawa skrócić okres pobytu zwierzęcia w schronisku. Wobec takiego stanu rzeczy alternatywą wydaje się być utworzenie jak najwięcej międzygminnych schronisk (przekazanie zadania innej gminie lub utworzenie związku międzygminnego), nadzorowanych, jak w chwili obecnej, przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Aktualny system prowadzenia większości schronisk przez stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne nie sprawdza się, o czym świadczą powyŝsze dane. Ponadto przed udzieleniem zamówienia na odławianie bezdomnych zwierząt gmina powinna zasięgnąć informacji co do legalności działalności tego podmiotu, któremu zamierza zlecić tą czynność. Nadto gmina powinna zachować pełną kontrolę nad łańcuchem działań związanych z odławianiem i przekazywaniem zwierząt do schroniska. Gmina zlecając odławianie powinna zapewnić, zgodne z prawem, dalsze postępowanie z odłowionym zwierzęciem. 29

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do GMINA Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Liczba wydanych decyzji w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Udział wydanych decyzji w stosunku

Bardziej szczegółowo

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych Odsetek zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dane za I kwartał 2016 Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Kwoty

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA Zbierając od uczestników dane dotyczące miejsca zamieszkania, należy mieć na uwadze, iż w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika)

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika) Warszawa, 10 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI BW-I.020.22.2013.KJ Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim (według rozdzielnika)

Bardziej szczegółowo

Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

Partnerzy projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od 18.10.2015 r. godz. 8.00 do 19.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 19.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Wolka Brzózka(pow. radomski)-

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu PilotaŜowe projekty śabia Wola i Osieck Cele projektu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e C z ę ś ć V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e Poz. 1. Powiat białobrzeski z siedzibą władz w Białobrzegach Białobrzegi Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Wyśmierzyce Poz. 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do L.P. NAZWA URZĘDU ULICA KOD I MIEJSCOWOŚĆ 1 Urząd Gminy Andrzejewo

Bardziej szczegółowo

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r.

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. Sejmik 1 Sejmik województwa mazowieckiego 51 Rady Powiatów Nazwa powiatu 1 powiat białobrzeski 15 R 2 powiat ciechanowski 21 C 3 powiat garwoliński 23 S 4 powiat gostyniński 17 P 5 powiat grodziski 21

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30 Załącznik nr 2 do OPZ i umowy GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK Lista partnerów Wykaz lokalizacji i dostaw w projekcie EA 1. Partnerzy szczebla powiatowego Lp. Urząd Adres Kod pocztowy 1 Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku 1 Błonie warszawski zachodni 25579772,69 31550663,88 2 Piaseczno piaseczyński 25228667,48 267970950,62 3 Sochaczew (gm.m.) sochaczewski 24258551,49 63354715,08 4 Łomianki warszawski zachodni 21104887,21

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok subwencji ogólnej z w za 2007 rok ogółem 1 Lipsko lipski 71,20 6943858,00 9753115,17 2 Lutocin żuromiński 57,66 5592505,00 9699040,87 3 Miastków Kościelny garwoliński 57,01 6323419,00 11090826,07 4 Czarnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy:

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska 2 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim

Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim 1 Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim Od kilkunastu lat wczesna edukacja i opieka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Załącznik nr 2 1.3 Struktura demograficzna 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Zaludnienie: W województwie mazowieckim żyje 5242 911 osób, co stanowi 13,73 % mieszkańców Polski. Pod względem zaludnienia

Bardziej szczegółowo

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON 1 białobrzeski r 1 Białobrzegi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Reymonta 11 26-800 Białobrzegi mgops@bialobrzegi.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna 140102 2 Radzanów 140103 2 Stara Błotnica 140104 2 Stromiec

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001 Załącznik nr 9 Tabela 8: Zespoły Ratownictwa Medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 1 lipca 2012r. Numer rejonu operacyjnego Nazwa i opis (powiat, miasto, gmina)

Bardziej szczegółowo

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49 Wskaźnik G Wskaźnik G Wskaźnik G 1 Białobrzegi białobrzeski 10 323 8 570 123,69 830,20 10 394 10 224 031,03 983,65 10 472 10 320 919,52 985,57 2 Promna białobrzeski 5 608 3 112 683,99 555,04 5 628 4 009

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika:

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika: udział sumy w dochodach ogółem za 2009 rok w - wykonanie (w (w (kol. 5+6) (wykonanie) (w 1 Lesznowola piaseczyoski 87,40 58 128 931,67 13 274 890,00 71 403 821,67 81 699 692,58 2 Teresin sochaczewski 87,21

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa mazowieckiego

Ranking gmin województwa mazowieckiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 12.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Zielonka Nowa (powiat

Bardziej szczegółowo

Zał cznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie)

Zał cznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie) Załącznik - Rozdzielnik wykaz miejsc dostaw (województwo mazowieckie) Lp Nazwa UP kod Miejscowość adres nr telefonu 1. Andrzejewo UP 07-305 Andrzejewo ul. Wysocka 1 A 86-271-70-01 2. Baboszewo UP 09-130

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193

Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia Wykazu spółek wodnych i związków

Bardziej szczegółowo

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku.

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku. Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 212 roku. W 212 roku wśród 314 gmin województwa mazowieckiego 58 tj.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od 07.10.2015 r. godz. 8.00 do 08.10.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 08.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Raciąż (powiat płoński) zderzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego tj.: - kierownicy /ich zastępcy/ komórek organizacyjnych Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U MK

Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U MK Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK WYKAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DOSTARCZONEJ DO ZAMAWIAJĄCEGO I PARTNERÓW PROJEKTÓW (EA i BW) Niniejszy dokument prezentuje infrastrukturę techniczną dostarczoną

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania zmieniają Mazowsze

Lokalne Grupy Działania zmieniają Mazowsze Lokalne Grupy Działania zmieniają Mazowsze ODNIK PO PROJEKTACH ZREALIZOWANYCH PRZEW CH OSI 4 LEADER PROW 2007-2013 W RAMA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego odpowiedzialna za wykonywanie zadań obronnych tj.: - kierownicy

Bardziej szczegółowo

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1 Wykaz VI - Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu województwa mazowieckiego współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Lp. Powiat/Miasto Gmina Nazwa jednostki Adres i

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny dla województwa mazowieckiego

Plan Inwestycyjny dla województwa mazowieckiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik nr 1 Plan Inwestycyjny dla województwa mazowieckiego Warszawa, listopad 2016 r. Opracowanie PGO WM 2022 i załączników dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

91 92 Szkoła Podstawowa Śladów 05-088 93 Szkoła Podstawowa Kochanowskiego 17 09-460 94 Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sawickiej 5 96-500

91 92 Szkoła Podstawowa Śladów 05-088 93 Szkoła Podstawowa Kochanowskiego 17 09-460 94 Szkoła Podstawowa nr 3 H. Sawickiej 5 96-500 l.p. Nazwa i numer szkoły Ulica Kod 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Rozniszew 26-910 2 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Zielona 14 05-501 3 Szkoła Podstawowa nr 2 Dąbrówki 10 05-300 4 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r.

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO tel: 22 695 62 72, 695 60 63 fax: 22 695 62 50 e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka m.st. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego 89 629 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00 Załącznik do Uchwały Nr 162/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2016 r. Pomoc finansowa Lp. OSP Gmina Powiat Przedmiot dofinansowania

Bardziej szczegółowo

województwo mazowieckie REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ - SYMBOL 34

województwo mazowieckie REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ - SYMBOL 34 województwo mazowieckie REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ - SYMBOL 34 Lp. Imię i nazwisko,miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres podmiotu Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZAŁĄCZNIKI do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023 Warszawa, marzec 2012 2 Załącznik nr 1. Masa komunalny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Dokumentacja wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza wykorzystanych na potrzeby Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za 2012 r. Załącznik nr 2 Obszary

Bardziej szczegółowo

19 MARCA 2013 ROKU BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY!

19 MARCA 2013 ROKU BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY! 19 MARCA 2013 ROKU BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY! Już 19 marca 2013 roku na terenie Państwa gminy wyłączony zostanie sygnał analogowy telewizji. Rozpocznie się nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej, z

Bardziej szczegółowo

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Kwiecień maj 2011 roku Diagnoza powstała w ramach projektu Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 273/2015 za okres od 30.09.2015 r. godz. 8.00 do 01.10.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 01.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Błonie (pow. warszawski zachodni)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU PRAWNEGO

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU PRAWNEGO MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU PRAWNEGO Zatwierdzam Grzegorz Mroczek dyrektor generalny Warszawa,17 czerwca 2016 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU PRAWNEGO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca L.p. Numer kancelaryjny wniosku Znak KSI Wnioskodawca Tytuł projektu watrość projektu Wysokość wkładu własnego Kwota dofinansowania ogółem w 2008 r.w PLN Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 274/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 274/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 274/2015 za okres od 01.10.2015 r. godz. 8.00 do 02.10.2015 r. do godz. 8.00 piątek, 02.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. m. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Województwo Mazowieckie data: 06.06.2014 r. L.p. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem 1 2 3 4 W tym minimum 1/3 na publikacje

Bardziej szczegółowo

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego... Rocznik Żyrardowski 285 tom VI Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod

Bardziej szczegółowo

Zmiana oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Organizacji ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel. (22) 59 79 651, fax: (22) 59 79 603 e-mail: a.dziwulska@mazovia.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU PRAWNEGO Zatwierdzam Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 5 maja 2015 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU PRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa WPN Warszawa WSTI Siedlce WSTI Ostrołęka WSTI Ciechanów WSTII Radom WSTII Płock utworzenia / 1 1 1997.10.01. Rozporządzenie Wojewody ego z dnia 29 1997.09.16. 148 409,1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody z dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH "MAŁA OJCZYZNA"

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH MAŁA OJCZYZNA Dotyczy konkursu nr:rpma.10.01.01-ip-14-031/16 Załącznik nr 13b do Regulaminu funkcjonowania KOP Lista pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej/podlegających środkowi odwoławczemu*

Bardziej szczegółowo

Białobrzegi Wyśmierzyce Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Białobrzegi

Białobrzegi Wyśmierzyce Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Białobrzegi Lp. Powiatowa Lekarska Wyciąg z Wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. miasto/gmina Termin pracy Powiatowych Komisji Lekarskich 1 2 3 4 5 1. Białobrzegi Wyśmierzyce Promna Radzanów Stara

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 2133/202/12. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2012 r. Projekt listy operacji

Załącznik do uchwały nr 2133/202/12. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2012 r. Projekt listy operacji Załącznik do uchwały nr 2133/202/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2012 r. Projekt listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla

Bardziej szczegółowo

Aktualna Maksymalna suma ze średniej trzech ocen EFRR w PLN. Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Suma ze średniej trzech ocen po

Aktualna Maksymalna suma ze średniej trzech ocen EFRR w PLN. Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Suma ze średniej trzech ocen po Załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem y wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych

Bardziej szczegółowo

8 Gmina Borkowice Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej we wsi Borkowice gospodarka wodnościekowa

8 Gmina Borkowice Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej we wsi Borkowice gospodarka wodnościekowa Lista beneficjentów działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla których przygotowano w tym etapie tablice informacyjne i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 270/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 270/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 270/2015 za okres od 27.09.2015 r. godz. 8.00 do 28.09.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 28.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. m. Kąty Czernickie-(pow. wołomiński)-

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci Ip- beneficjent powiat lokalizacja nazwa zadania w 2011r. Lista 1 Gmina Wyśmierzyce białobrzeski Kostrzyn 80, dz. nr 792, 793, 26-811 Wyśmierzyce 2 Gmina Ciechanów ciechanowski Gumowo 6, dz. nr 489/2,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 276/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 276/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 276/2015 za okres od 03.10.2015 r. godz. 8.00 do 04.10.2015 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Lipinki (powiat wołomiński) śmiertelne potrącenie

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Szkoła Podstawowa Bielsk Bielsk mazowieckie 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. K.

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Szkoła Podstawowa Bielsk Bielsk mazowieckie 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. K. lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Szkoła Podstawowa Bielsk Bielsk 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego Borki Wyrki Zbuczyn 3 Szkoła Podstawowa nr 15 im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 210/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 210/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 11753 UCHWAŁA NR 210/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Powiat białobrzeski. Stromiec ul. Piaski 4. Powiat ciechanowski. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Ośrodek

Powiat białobrzeski. Stromiec ul. Piaski 4. Powiat ciechanowski. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Ośrodek Instytucje udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Nazwa Ośrodka Adres Podmiot Lp Prowadzący 1 Stromiec Poradnictwo psychologiczne 2 Gołymin-Ośrodek Punkt konsulatacyjno

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 264/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 264/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 264/2015 za okres od 21.09.2015 r. godz. 8.00 do 22.09.2015 r. do godz. 8.00 wtorek, 22.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Sulejówek (pow. miński) wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku KSI Wnioskodawca Adres Tytuł Wartość projektu Sobienie Jeziory, ul. Garwolińska 16 A

Nr wniosku KSI Wnioskodawca Adres Tytuł Wartość projektu Sobienie Jeziory, ul. Garwolińska 16 A załącznik do uchwały nr.zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Lista projektów ocenionych w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Działania 7.1,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji''

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 257/2015 za okres od 14.09.2015 r. godz. 8.00 do 15.09.2015 r. do godz. 8.00 wtorek, 15.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Radom zderzenie 2 autobusów, 2 osoby

Bardziej szczegółowo

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A.

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Białobrzegi Krakowska 34 Kredyt Bank S.A. mazowieckie Bielsk ul. 1-go maja

Bardziej szczegółowo

Środki przyznane w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" - 2010 na utworzenie placów zabaw

Środki przyznane w ramach Rządowego programu Radosna szkoła - 2010 na utworzenie placów zabaw Środki przyznane w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" - 2010 na utworzenie placów zabaw Lp Organ prowadzący (nazwa) Łączna kwota przyznana organowi prowadzącemu szkoły Nazwa szkoły Kwota przyznana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 282/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 282/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 282/2015 za okres od 09.10.2015 r. godz. 8.00 do 10.10.2015 r. do godz. 8.00 sobota, 10.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Warszawa zgromadzenie przed

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie Załącznik nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwo i ginekologia (I stopień referencyjności) Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od 23.04.2013 r. godz. 8.00 do 24.04.2013 r. do godz. 8.00 środa, 24.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Wisła (Kępa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 266/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 266/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 266/2015 za okres od 23.09.2015 r. godz. 8.00 do 24.09.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 24.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Warszawa protest strażaków przed

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 265/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 265/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 265/2015 za okres od 22.09.2015 r. godz. 8.00 do 23.09.2015 r. do godz. 8.00 środa, 23.09.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Marki (pow. wołomiński) wypadek 4 samochodów.

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Arion Med. Sp. z o. o. ul. Kruk 5, Gorzewo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Arion Med. Sp. z o. o. ul. Kruk 5, Gorzewo Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NIE!-dla wykluczenia. nr projektu RPMA /17

Regulamin projektu NIE!-dla wykluczenia. nr projektu RPMA /17 Regulamin projektu NIE!-dla wykluczenia nr projektu RPMA.09.01.00-14-8173/17 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat,

Bardziej szczegółowo

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Bankomaty: województwo mazowieckie Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Baboszewo Cicha 3 MBR Belsk Duży Nocznickiego 3 MBR Białobrzegi Krakowska 34 Bielsk 1-go maja 2 MBR Błędów Długa 5 BPS

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie i szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku - termin główny ( arkusz standardowy) 1 2 3 4 5 6 8 140101 Białobrzegi Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Białobrzegi Targowicka 3 17 29,6 17

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00 czwartek, 18.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Liwiec

Bardziej szczegółowo

Gimnazja - 1000 m dziewczęta - rocznik 2000

Gimnazja - 1000 m dziewczęta - rocznik 2000 Gimnazja - 1000 m dziewczęta - rocznik 2000 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 1 13 Maksymiuk Julia G 6 Siedlce Siedlce Siedlce 6 2 85 Dziergowska Patrycja G 1 Płońsk Płońsk Ciechanów 5 3 25 Głowacz Julia G

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach Działania 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji"

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji rejestracyjny () w w punktów punktów ramach ramach strategicznej 1 RPO/7.2/1/00023/09 1119/09 Przasnys Mazowiece Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I przasnys 2 RPO/7.2/1/00010/09 1141/09

Bardziej szczegółowo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na. terenie gminy Płońsk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na. terenie gminy Płońsk Załącznik do uchwały nr 59/213/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2017 r. LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w

Bardziej szczegółowo

Białobrzegi, ul. Krakowska 28 wt-pt. godz. 10-14

Białobrzegi, ul. Krakowska 28 wt-pt. godz. 10-14 Lp. Nazwa Powiatu Adres punktu pomocy prawnej Harmonogram pracy punktu 1 białobrzeski Białobrzegi, ul. Krakowska 28 wt- 2 ciechanowski Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75 lok. 2 Ciechanów, pl. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Więcej chętnych na mammografię i cytologię w gminach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina

Więcej chętnych na mammografię i cytologię w gminach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina Więcej chętnych na mammografię i cytologię w gminach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina W okresie od marca do czerwca w 80 gminach i dzielnicach biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina odnotowano

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Mapa Z2.1. Mapa Z2.2. Mapa Z2.3 Mapa Z2.4 Mapa Z2.5 Mapa Z2.6 Mapa Z2.7 Mapa Z2.8 Tabela Z2.1. Tabela Z2.2.

SPIS TREŚCI Mapa Z2.1. Mapa Z2.2. Mapa Z2.3 Mapa Z2.4 Mapa Z2.5 Mapa Z2.6 Mapa Z2.7 Mapa Z2.8 Tabela Z2.1. Tabela Z2.2. Załącznik nr 1 OBSZARY PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH MONITOROWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA PODSTAWIE OCENY ROCZNEJ ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. Mapa Z2.1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych Załącznik do Uchwały Nr 85/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku Lp. OSP (nr wniosku) Gmina Powiat Przedmiot dofinansowania Dotacja 6300 1 Góry (645) Promna białobrzeski Samochód

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo