REGULAMIN PORZĄDKOWY. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORZĄDKOWY. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, ogólną organizację i zadania komórek organizacyjnych, warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia ciągłości leczenia, prawa i obowiązki pacjenta oraz obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta. 2. Szczegółową organizację poszczególnych komórek organizacyjnych zawiera Regulamin Organizacyjny ogłoszony zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z dnia 31 grudnia W regulaminie tym ujęto nie tylko stan organizacyjny ale również zadania jednostek wchodzących w skład SP WSS, zakresy zadań poszczególnych stanowisk pracy. Regulamin Organizacyjny jest do wglądu w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SP WSS i u kierowników poszczególnych komórek. 2. Rodzaj udzielanych przez SP WSS w Chełmie świadczeń zdrowotnych związany jest z: 1/ badaniem i poradą lekarską, 2/ leczeniem, 3/ badaniem i terapią psychologiczną, 4/ rehabilitacją leczniczą, 5/ opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 6/ badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, 7/ pielęgnacją chorych, 8/ pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 9/ opieką paliatywną, 10/ orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 11/ zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne. 3. Szpital zapewnia świadczenia zdrowotne w zakresie: 1/ specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, 2/ opieki stacjonarnej, 3/ rehabilitacji, 4/ diagnostyki, 5/ pomocy doraźnej w izbach przyjęć. 1

2 4. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalu i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania. 2. W przypadku niemożności udzielenia świadczenia medycznego w dniu zgłoszenia pacjent wpisywany jest w kolejkę oczekujących i realizację świadczenia zapewnia się wg kolejności na liście oczekujących. 6. Dokumentami uprawniającymi do bezpłatnych świadczeń leczniczych są : aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, w przypadku rodziny legitymacja rodzinna lub zaświadczenie z zakładu pracy o ubezpieczeniu pracownika, jego rodziny, odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o ubezpieczeniu z KRUS, zaświadczenie z Biura Pracy dla bezrobotnych, zaświadczenie z opieki społecznej, inne dokumenty potwierdzające fakt ubezpieczenia. 7. Ubezpieczonemu nie przysługują bezpłatnie następujące świadczenia: 1/ świadczenia z zakresu medycyny pracy, 2/ orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 3/ szczepienia ochronne inne niż zlecone przez Ministra Zdrowia, 4/ świadczenia ponadstandardowe określone przez Ministra Zdrowia, 5/ wysokospecjalistyczne procedury medyczne określone przez Ministra Zdrowia. 8. Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli to skierowanie jest wymagane, opłaca ubezpieczony. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem świadczeń ustalonym przez Dyrektora SP WSS w Chełmie. 9. Pacjentom nieubezpieczonym przysługują bezpłatnie: 1/ świadczenia leczniczo - zapobiegawcze w zakresie chorób zakaźnych w przypadku izolacji lub przymusowego leczenia, 2/ świadczenia udzielane uzależnionym od alkoholu w zakresie leczenia odwykowego, 3/ leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych od narkotyków, 4/ świadczenia udzielane chorym psychicznie lub upośledzonym umysłowo w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 5/ świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem, 6/ świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 2

3 Rozdział II Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 10. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń: 1/ ginekologa i położnika, 2/ dermatologa i wenerologa, 3/ onkologa, 4/ psychiatry, 5/ okulisty, 6/ w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, 7/ dla osób zakażonych wirusem HIV, 8/ dla osób chorych na gruźlicę, 9/ dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych. 11. Świadczenia ambulatoryjne specjalistyczne związane z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem udzielane są bez skierowania. 12. W skład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej wchodzą przychodnie i poradnie specjalistyczne mieszczące się w Przychodni Specjalistycznej ul. Szpitalna 53 tel , oraz Poradnie zlokalizowane w pawilonach szpitalnych. 1. W Przychodni Specjalistycznej znajdują się: zwrócić uwagę na nazwy zgodne ze statutem 1/ Poradnia Kardiologiczna, 2/ Poradnia Diabetologiczna, 3/ Poradnia Nefrologiczna, 4/ Poradnia Laryngologiczna, 5/ Poradnia Endokrynologiczna, 6/ Poradnia Chirurgiczna ze Stomijną: a/ Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci, b/ Poradnia Urologiczna, c/ Poradnia Chirurgii Onkologicznej, 7/ Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Konsultacyjna Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 8/ Poradnia Neurologiczna: a/ Poradnia Leczenia Padaczki, b/ Poradnia Chorób Naczyniowych, c/ Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego, 9/ Poradnia Onkologiczna, 10/ Poradnia Chorób Sutka, 11/ Poradnia Alergologiczna, 12/ Poradnia Hematologiczna, 13/ Poradnia Gastroenterologiczna, 14/ Poradnia Okulistyczna, 15/ Poradnia Reumatologiczna, 16/ Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci, 17/ Poradnia Logopedyczna dla Dzieci, 18/ Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci, 3

4 19/ Przychodnia Skórno-Wenerologiczna - ul. Szpitalna 53 Pawilon B, 20/ Poradnia Ginekologiczno- Położnicza ul. Szpitalna 53 Pawilon B, 21/ Pracownia EKG, 22/ Pracownia EEG, 23/ Gabinet zabiegowy. 2. Poradnie funkcjonujące w pawilonach szpitalnych; 1/ Poradnia Chorób Zakaźnych - ul.szpitalna 53 - Pawilon B, 2/ Poradnia Zdrowia Psychicznego - ul. Szpitalna 53 Pawilon C, 3/ Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych - ul. Szpitalna 53 - Pawilon C, 4/ Poradnia P/Gruźlicza - ul. Szpitalna 53, 5/ Poradnia Opieki Paliatywnej, Leczenia Bólu, Zespół Opieki Domowej ul. Ceramiczna, 6/ Poradnia Oceny Rozwoju Noworodka i Laktacyjna ul. Szpitalna 53 -Pawilon D. 13. Zadaniem poradni specjalistycznych jest: 1/ udzielanie porad specjalistycznych, 2/ organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo leczniczej, 3/ prowadzenie dokumentacji medycznej, a także bieżącej analizy i sprawozdawczości, 4/ wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, środki techniczne. 14. Porada obejmuje: wywiad, badanie podmiotowe i przedmiotowe, wykonywanie niezbędnych w procesie rozpoznawania i leczenia badań diagnostycznych, ich ocenę, ustalenie rozpoznania i podjęcie wszelkich udokumentowanych działań w ramach terapii specjalistycznej i w zależności od profilu poradni. Działania lecznicze, diagnostyczne i edukacyjne dokumentowane są w historiach chorób przechowywanych w rejestracji 15. Zasady rejestracji: osobiście, telefonicznie, przez osoby z otoczenia chorego. Rozdział III Lecznictwo stacjonarne 16. Ubezpieczony ma prawo do bezpłatnego leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarskiego. 17. Świadczenia zdrowotne Szpitala są udzielane bez skierowania lekarza w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania decyzji o przymusowej hospitalizacji. 18. W szpitalu są następujące Izby Przyjęć: 1/ Izba Przyjęć I (internistyczno - kardiologiczna) ul. Szpitalna 53 Pawilon 1C tel , 2/ Izba Przyjęć II (chirurgiczna, ortopedyczno-urazowa) - ul. Szpitalna 53 Pawilon D tel , 3/ Izba Przyjęć III (pulmonologiczna, psychiatryczna) ul. Szpitalna 53 Pawilon C tel , 4/ Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza ul. Szpitalna 53 Pawilon 1C tel , 5/ Izba Przyjęć Pediatryczna przy Oddziale Pediatrycznym ul. Szpitalna 53 Pawilon A, 4

5 6/ Izba Przyjęć Oddziału Laryngologii ul. Szpitalna 53 Pawilon B, 7/ Izba Przyjęć Oddziału Dermatologii ul. Szpitalna 53 Pawilon B, 8/ Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego ul. Szpitalna 53 Pawilon B. 19. Zadaniem Izby Przyjęć jest: 1/ badanie lekarskie chorych zgłaszających się do szpitala, 2/ przyjmowanie do szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, w trybie planowym lub nagłym według opracowanych procedur, 3/ udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie. 20. Świadczenia szpitalne udzielane są w n/w Oddziałach: 1/ Szpitalny Oddział Ratunkowy - Pawilon 1C tel , 2/ Oddział Wewnętrzny I - Pawilon A tel , 3/ Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem Hematologicznym - Pawilon C tel , 4/ Oddział Wewnętrzny III - Pawilon A tel , 5/ Oddział Kardiologiczny - Pawilon 1C tel , 6/ Oddział Dziecięcy - Pawilon A tel , 7/ Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym - Pawilon D tel , 8/ Oddział Położniczy - Pawilon 1B i 1C tel , 9/ Oddział Ginekologiczny - Pawilon 1D tel , 10/ Oddział Neonatologii - Pawilon 1C tel , 11/ Oddział Urazowo-Ortopedyczny - Pawilon D tel , 12/ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Pawilon D tel , 13/ Oddział Laryngologiczny - Pawilon B tel , 14/ Oddział Dermatologiczny - Pawilon B tel , 15/ Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Pawilon B tel , 16/ Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym - Pawilon D tel , 17/ Oddział Pulmonologiczny - Pawilon C tel , 18/ Oddział Psychiatryczny I - Pawilon C tel , 19/ Oddział Psychiatryczny II - Pawilon C tel , 20/ Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Pawilon C tel , 21/ Oddział Opieki Paliatywnej - Hotel Pielęgniarski tel , 22/ Ośrodek Dializ - Pawilon D1 tel Oddział szpitalny jest podstawową komórką organizacyjną Szpitala, który wykonuje podstawowe zadania w zakresie leczniczo zapobiegawczym. 2. Zadaniem Oddziału jest przeprowadzenie badań diagnostycznych i leczenia w zakresie właściwym dla danej specjalności oddziału, zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, dietetycznego wyżywienia i odpowiednich warunków pobytu Szpital zapewnia również świadczenia leczniczo pielęgnacyjne oraz pielęgnacyjno- opiekuńcze w ramach: 1/ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zlokalizowanego w Pawilonie C tel , 2/ Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego zlokalizowanego w Pawilonie D tel Zakłady w/w są zakładami stacjonarnymi, w których prowadzi się opiekę całodobową obejmującą świadczenia o charakterze leczniczo-pielęgnacyjnym, pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego 5

6 i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. 3. Skierowanie do w/w Zakładów wydaje w drodze decyzji Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pobyt w Zakładzie odbywa się za częściową odpłatnością pacjenta. 4. Zasady kierowania pacjentów i odpłatności reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 165, poz.1265). Rozdział IV Rehabilitacja 23. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej są udzielane ubezpieczonemu bezpłatnie, na podstawie skierowania uprawnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 24. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane są przez: 1/ Przychodnię Rehabilitacyjną, w skład której wchodzą: a/ Poradnia Leczniczego Usprawniania, b/ Gabinety Fizykoterapii, c/ Gabinety Kinezyterapii. 2/ Oddział Rehabilitacji Dziennej Przychodnia Rehabilitacyjna i Oddział Rehabilitacji Dziennej zlokalizowane są w Pawilonie 1B ul. Szpitalna 53 B tel Świadczenia udzielane są w godzinach po uprzednim zarejestrowaniu się i wyznaczeniu terminu udzielenia świadczenia rehabilitacyjnego. 3. Zasady rejestracji: osobiście, telefonicznie, przez osoby z otoczenia chorego. 26. Do zadań w zakresie rehabilitacji należy: 1/ udzielanie pacjentom indywidualnych świadczeń leczniczych, specjalistycznych, 2/ programowanie i organizowanie działalności profilaktycznej i leczniczej w zakresie rehabilitacji, 3/ współdziałanie z innymi jednostkami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, 4/ wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Rozdział V Diagnostyka 27. Świadczenia z zakresu diagnostyki udzielane są ubezpieczonemu bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w pracowniach diagnostycznych. 6

7 1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Pawilon 1B ul. Szpitalna 53 B tel pobieranie badań , w nagłych przypadkach całą dobę, - wydawanie wyników / Do zadań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej należy: a/ wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenie właściwych komórek SP WSS, b/ prowadzenie działalności konsultacyjnej dla oddziałów, działów, przychodni i innych komórek organizacyjnych SP WSS, c/ prowadzenie kontroli jakości badań diagnostycznych. 2/ W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą: a/ pracownie analityki ogólnej, b/ pracownie hematologii, c/ pracownia biochemii, d/ pracownia mineralna, e/ koagulologia, f/ immunologia. 2. Laboratorium Mikrobiologiczne - badania mikrobiologiczne oraz serologiczne - Pawilon 1B ul. Szpitalna 53 B tel : - przyjmowanie materiału do badań , - wydawanie wyników / Do zadań Laboratorium Mikrobiologicznego należy wykonywanie posiewów wszystkich materiałów biologicznych z określeniem czynnika chorobotwórczego i ocena lekowrażliwości a/ posiewy profilaktyczne, b/ posiewy czystościowe, c/ badania mykologiczne (zakażenia drożdżakami i grzybami), d/ odczyny serologiczne. 2/ W skład Laboratorium Mikrobiologicznego wchodzą następujące pracownie; a/ bakteriologiczna/ plus pracownia pożywek/, b/ pracownia posiewu prątka gruźlicy, c/ mykologiczna / plus diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową/, d/ serologiczna. 3. Zakład RTG - Badania radiologiczne - Pawilon 1 B ul. Szpitalna 53B tel , - wykonywanie badań rtg w godzinach wykonywanie badań usg, tomografii komputerowej, mammografii w godzinach wydawanie wyników w godzinach / Do zadań Zakładu RTG należy: a/ wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenie lekarzy, b/ prowadzenie działalności konsultacyjnej dla poszczególnych oddziałów i poradni specjalistycznych, c/ prowadzenie działalności kontrolnej jakości badań. 2/ W skład Zakładu RTG wchodzą: a/ pracownia RTG ogólna, b/ pracownie ultrasonograficzne, 7

8 c/ pracownia tomografii komputerowej, d/ pracownia mammografii. 4. Pracownia Histopatologii i Cytologii Przychodnia Specjalistyczna Pawilon 1B tel przyjmowanie materiału do badań, wydawanie wyników w godzinach / Do zadań Pracowni Histopatologii i Cytologii należy: a/ wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych, b/ wykonywanie biopsji cienkoigłowej zmian palpacyjnych oraz pod kontrolą USG, na zlecenie lekarza u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych, c/ prowadzenie i ewidencja badań cytologii złuszczeniowej ginekologicznej dla potrzeb szpitala, poradni ginekologicznych oraz w ramach realizacji programów profilaktycznych. 5. Badania EEG Pracownia EEG - Przychodnia Specjalistyczna Pawilon 1 B ul. Szpitalna 53B tel , - wykonywanie badań w godzinach wydawanie wyników w godzinach Badania endoskopowe Pracownia Endoskopowa Pawilon A ul.szpitalna 53 tel czas pracy Diagnostyka kardiologiczna Pracownia Echokardiografii, Pracownia Holterowska i Prób Wysiłkowych Pawilon 1C ul. Szpitalna 53 tel czas pracy Badania audiometryczne Pracownia Audiometryczna Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpitalna 53 B tel czas pracy Pracownia Urodynamiczna 28. Badanie radiologiczne, EEG, endoskopowe, kardiologiczne, audiometryczne wykonywane są w terminie określonym podczas rejestracji. Wyniki badań wydawane są w terminach wyznaczonych przez wykonującego badanie. Rozdział VI Prawa i obowiązki pacjenta 29. Wszyscy pacjenci SP WSS w Chełmie mają prawo do: 1/ świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacjach ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń, 2/ informacji o swoim stanie zdrowia, 3/ wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, 4/ intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, 5/ umierania w spokoju i godności, 6/ opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych 8

9 30. Pacjentom przebywającym w szpitalu przysługują poza świadczeniami zdrowotnymi także środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. 31. Korzystanie ze świadczeń medycznych w warunkach szpitalnych wymaga przystosowania się do ustalonych reguł organizacyjnych i przepisów dlatego też pacjent hospitalizowany ma określone obowiązki. 32. Do najważniejszych obowiązków pacjenta należy: 1/ przestrzeganie zaleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie stosowanego leczenia i współdziałanie w realizacji procesu leczenia. Przestrzeganie zaleconej diety, 2/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej oraz przepisów sanitarnych, 3/ kulturalne zachowanie, a w szczególności życzliwe odnoszenie się do innych pacjentów i personelu, 4/ poszanowanie własności szpitala. 33. Prawa i obowiązki pacjenta są omówione szczegółowo w Karcie Praw Pacjenta i w Karcie Obowiązków Pacjenta - do wglądu w każdej placówce. Rozdział VII Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej 34. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i ciągłości leczenia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej. 35. Współpraca polega na kierowaniu pacjentów do innych zakładów w przypadku, kiedy SP WSS nie jest w stanie zapewnić we własnym zakresie określonych świadczeń medycznych. Najczęściej do takich świadczeń należą badania diagnostyczne, porady specjalistyczne i leczenie szpitalne. 36. Badania diagnostyczne, których jednostki SP WSS nie są w stanie zapewnić pacjentowi, a są niezbędne w celu rozpoznania i leczenia choroby wykonywane są na podstawie skierowania w innych zakładach opieki zdrowotnej w oparciu o podpisaną umowę z jednostką kierującą, Narodowym Funduszem Zdrowia lub Ministerstwem Zdrowia. Skierowanie na badanie wystawia lekarz leczący pacjenta. 37. W przypadku konieczności leczenia pacjenta w poradni specjalistycznej, której SP WSS nie posiada w swojej strukturze organizacyjnej pacjent otrzymuje skierowanie do poradni określonej specjalności. Pacjent ma prawo wyboru poradni specjalistycznej i lekarza specjalisty spośród tych, którzy posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 38. Na leczenie szpitalne pacjenci kierowani są do innych zakładów opieki zdrowotnej w przypadkach: 1/ braku oddziału określonej specjalności w strukturze SP WSS, 2/ chęci leczenia się pacjenta w innym szpitalu, 3/ konieczności kontynuacji leczenia pacjenta w oddziale wyższego poziomu referencyjnego aniżeli oddział SP WSS i do tych należą przede wszystkim oddziały kliniczne Akademii Medycznych 9

10 Zasadą, która musi być przestrzegana przy kierowaniu na leczenie szpitalne, jest kierowanie do tych szpitali, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozdział VIII Skargi i wnioski 39. Skargi i wnioski można składać bezpośrednio do kierowników przychodni, ordynatorów oddziałów, lub wpisać do książki skarg i wniosków, które znajdują się w każdej komórce organizacyjnej. 40. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godz , a we wtorki w godz Rozdział IX Obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta 41. Obowiązkiem zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta jest: 1/ stwierdzenie zgonu przez lekarza stosownie do obowiązujących w tam zakresie przepisów, 2/ sporządzenie stosownej dokumentacji, 3/ przekazanie zwłok do prosektorium nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od zgonu i ponownym stwierdzeniu zgonu, 4/ spis i zabezpieczenie pieniędzy, przedmiotów wartościowych zmarłego, ewentualne przekazanie do depozytu, 5/ przechowywanie zwłok w prosektorium zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, O śmierci pacjenta pielęgniarka dyżurna zawiadamia lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego. 2. Pielęgniarka dyżurna niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia osobę lub instytucję, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. 43. Pracownik prosektorium myje, ubiera i wydaje zwłoki osoby zmarłej, osobie uprawnionej do jej pochowania. 44. Zasady postępowania w przypadku śmierci pacjenta w placówkach SP WSS określa zarządzenie Dyrektora SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Rozdział X Udostępnianie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych 10

11 45. Zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu. 46. Zakład udostępnia dokumentację medyczną: 1/ pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 2/ zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, 3/ właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru, 4/ Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, 5/ uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek, 6/ organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, 7/ rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, 8/ zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej. 47. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 48. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1/ do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej, 2/ poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, 3/ poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 49. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w 46 pkt 2 zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę. Przepis nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w odrębnych przepisach. 50. Opłata za: 1/ jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, 2/ jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 3/ sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej wynosi 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt listopada 2006r. 11

12 Zarządzenie Nr /2006 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu porządkowego Na podstawie art. 18a ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 48 z poźn.zm.) zarządzam, co następuje: 1 Ustalam Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Regulamin Porządkowy określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, organizację i zadania jednostek organizacyjnych, warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, prawa i obowiązki pacjenta, obowiązki zakładu w przypadku śmierci pacjenta. 3 Regulamin Porządkowy zatwierdza Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. 4 Regulamin Porządkowy obowiązuje od 6 grudnia 2006 roku. 5 Traci moc zarządzenie Nr 37/2006 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu porządkowego. 6 12

13 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie 13

14 Chełm M /06 Ordynatorzy Oddziałów Kierownicy Przychodni Kierownicy Komórek Organizacyjnych Dział Metodyczno-Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie w załączeniu przesyła nowy Regulamin Porządkowy obowiązujący od 6 grudnia 2006 roku. 14

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne NZOZ CORPOMED 1 zwany również dalej NZOZ działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w C H E Ł M I E

TEKST JEDNOLITY S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w C H E Ł M I E Załącznik do Zarządzenia Nr Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z dnia 5 lipca 2011 roku TEKST JEDNOLITY S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR 923/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4277 UCHWAŁA NR 1212/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2017 r. Poz. 4896 UCHWAŁA NR 1616/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4018 UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek 1 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania Stomatologia BEMO DENT CLINIC REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. Z art 23 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4098 UCHWAŁA NR 1189/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PRAWA PACJENTA Prawa pacjenta są zbiorem praw przysługujących pacjentowi z tytułu

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie

Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie 1 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot SPZOZ WOTUW STANOMINO. Przychodnia Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz. 3776 UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3134 UCHWAŁA NR 1579/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU tel. sekr. (32) 67 106 12; fax. (32) 106 14; e-mail: sekretariat@zlazawiercie.jur.pl www.zlazawiercie.jur.pl Misją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 3118 UCHWAŁA NR 885/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 3179 UCHWAŁA NR 939/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu

Bardziej szczegółowo