I. Ogólne zasady rekrutacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Ogólne zasady rekrutacji"

Transkrypt

1 Zasady i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 (Tekst jednolity) I. Ogólne zasady rekrutacji 1 Uniwersytet w Białymstoku prowadzi nabór kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów ( IRK). 2 Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości są wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości. 3 Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia wynosi W przypadku, gdy pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z większej niż jeden liczby przedmiotów, wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (z przedmiotów objętych rekrutacją) będą sumowane, a następnie dzielone przez liczbę przedmiotów. 5

2 W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu, kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata. 6 W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, przyjmuje się jako wynik ostateczny liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu. 7 Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad: 1. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt). 2. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0, Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0. 4. Jeżeli przy kwalifikacji kandydatów brana jest pod uwagę ocena końcoworoczna ze świadectwa dojrzałości, oceny przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób: 6,0-65 pkt. 5,0-55 pkt. 4,0-45 pkt. 3,0-30 pkt. 2,0-20 pkt. 8 (skreślony) 9 Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się wg następujących zasad:

3 1. Oceny z przedmiotów z egzaminu dojrzałości branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób: w skali 6-stopniowej: w skali 4-stopniowej: 6,0-90 pkt. 5,0-80 pkt. 5,0-75 pkt. 4,0-60 pkt. 4,0-55 pkt. 3,0-40 pkt. 3,0-40 pkt. 2,0-20 pkt. 2. Kandydaci, którzy z egzaminu dojrzałości nie posiadają oceny z przedmiotów (przedmiotu) objętych postępowaniem rekrutacyjnym, kwalifikowani będą na podstawie oceny z tego przedmiotów (przedmiotu) uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (ocena końcoworoczna), przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób: 6,0-65 pkt. 5,0-55 pkt. 4,0-45 pkt. 3,0-30 pkt. 2,0-20 pkt. 10 Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej odbywa się wg następujących zasad: 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący: 1) poziom rozszerzony przedmiotu (HL): pkt, 6 85 pkt, 5 70 pkt, 4 55 pkt, 3-45 pkt, 2 30 pkt, 1 15 pkt. 2) poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 65 pkt, 6 60 pkt, 5 50 pkt, 4 40 pkt, 3 30 pkt, 2 20 pkt, 1 10 pkt. 4. W odniesieniu do kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają oceny (punktów) z przedmiotów (przedmiotu) objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

4 podstawę kwalifikacji stanowi ocena (punkt) z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej (ocena końcoworoczna). 5. Jeżeli przy kwalifikacji kandydatów, brana jest pod uwagę ocena końcoworoczna ze świadectwa dojrzałości, oceny przeliczane będą na punkty postępowania kwalifikacyjnego w następujący sposób: 6,0-65 pkt. 5,0-55 pkt. 4,0-45 pkt. 3,0-30 pkt. 2,0-20 pkt. 11 Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365) oraz obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, podlegają kwalifikacji według następujących zasad: 1. Liczba punktów rekrutacyjnych z danego przedmiotu, objętego egzaminem dojrzałości, jest określana indywidualnie dla każdego kandydata przez WKR. 2. W odniesieniu do kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają oceny z przedmiotów (przedmiotu) objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, podstawę kwalifikacji stanowi ocena z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej (ocena końcoworoczna). 3. Jeżeli w stosunku do kandydatów nie jest możliwe zastosowanie zasad określonych w punktach 1, 2 i w 2, podstawą kwalifikacji jest wstępny egzamin pisemny lub wstępny egzamin ustny - zgodnie ze wskazaniami Części szczegółowej niniejszej Uchwały. 4. Przyjęcie na studia cudzoziemców nie wymienionych w art. 43 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym regulują odrębne przepisy. (Dz.U. nr 190 poz. 1406). 5. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą obowiązani są dołączyć do oryginału świadectwa dojrzałości zaświadczenie Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania w Polsce lub właściwego ze względu na siedzibę szkoły wyższej) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości. 12

5 Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez WKR zgodnie z uchwałą nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku. 13 W postępowaniu rekrutacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych. 14 Kwalifikacja kandydatów na niestacjonarne jednolite studia magisterskie i niestacjonarne studia pierwszego stopnia odbywa się według jednego z wymienionych kryteriów: 1) na podstawie złożonych dokumentów; 2) wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości, z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowo wybranych; 3) egzaminu wstępnego: pisemnego lub/i ustnego; zgodnie ze wskazaniami części szczegółowej niniejszej Uchwały. 15 Kwalifikacja kandydatów na studia drugiego stopnia, odbywa się według następujących zasad: 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów. 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (zgodnie ze wskazaniami Części szczegółowej niniejszej Uchwały). 3. O przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia i średniej ocen ze studiów lub wstępnego egzaminu pisemnego/wstępnego egzaminu ustnego (zgodnie ze wskazaniem Części szczegółowej niniejszej Uchwały). 4. Ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób: 5,0-100 pkt. 4,5-80 pkt. 4,0-60 pkt. 3,5-40 pkt. 3,0-20 pkt.

6 5. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia przy kwalifikacji przeliczona będzie na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, wynosi 5,0. 6. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi Na podstawie egzaminu wstępnego (zgodnie ze wskazaniem Części szczegółowej niniejszej Uchwały). Maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu wynosi Maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia). 16 Rektor Uczelni określi w drodze Zarządzenia szczegółowe zasady przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w terminie do 31 marca 2009 roku Zagadnienia na egzamin wstępny przygotowują, z uwzględnieniem zasad tajności, osoby wyznaczone przez Przewodniczących Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 2. Prace kandydatów mogą być udostępniane do wglądu kandydatom w obecności przedstawiciela Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 18 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc. Decyzja ta nie wymaga zgody Rektora Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, powołane na wniosek Dziekana przez Rady Wydziałów. 2. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana. 3. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

7 1) zatwierdzanie testów sprawdzających (wyboru dokonuje przewodniczący WKR) oraz nadzór nad ich organizacyjnym przygotowaniem, 2) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 3) sporządzanie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, 4) zamieszczanie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia, 5) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia oraz zawiadomienie pisemne kandydata o podjętej decyzji, 6) kontrola kompletności dokumentów składanych przez kandydatów, 7) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 8) wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego. 4. W pracach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych biorą udział przedstawiciele studentów. Ich liczbę określa Rada Wydziału, na wniosek organu Samorządu Studenckiego Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Do składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rektor może powołać przedstawiciela Samorządu Studenckiego. 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 1) koordynacja i nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, 2) przyjmowanie informacji i protokołów WKR z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach i specjalnościach, 3) rozpatrywanie i przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji podjętych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 21 Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie posiadanych informacji o kandydatach niepełnosprawnych, dołożą wszelkich starań, aby zapewnić kandydatom dogodne warunki uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym. Szczegółowe zasady uczestnictwa kandydatów niepełnosprawnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia określa Dziekan Wydziału, w momencie złożenia dokumentów przez kandydata, lecz nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

8 22 1. Od kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 1) formularz podania wypełniony według określonego wzoru, 2) Nowa matura : świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub jego kopia potwierdzona przez szkołę, 3) Stara matura : świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę lub świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), 5) 2 fotografie legitymacyjne, 6) kserokopia dowodu osobistego, 7) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, ( kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi), 8) oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - zgodnie z wymogami zasad rekrutacji określonej w Części szczegółowej, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 23 Wysokość opłaty pobieranej od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia zostanie ustalona przez Rektora po określeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego górnej granicy opłat i podana do wiadomości w terminie późniejszym. W uzasadnionych przypadkach Dziekanowi przysługuje prawo zwolnienia kandydata z obowiązku uiszczenia tej opłaty. 24

9 W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów na wybranym kierunku, WKR może odmówić przyjęcia na studia Niestawienie się kandydata na egzamin (test sprawdzający) w wyznaczonym terminie eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. 2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego kandydata zamieszczony jest w protokole, którego druk stanowi integralną część formularza podania kandydata na studia. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Skreślenia i zmiany dokonywane w protokole, powinny być potwierdzone podpisem Przewodniczącego WKR. 3. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, zawierający listę wszystkich kandydatów w kolejności uzyskanych wyników oraz podjętą decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia podpisaną przez Przewodniczącego oraz członków WKR. 4. W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują przyjęcie kandydatów na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia w chwili dostarczenia dokumentów. WKR sporządza protokół doboru kandydatów zawierający listę wszystkich przyjętych kandydatów w kolejności alfabetycznej podpisany przez Przewodniczącego oraz członków WKR. Protokół sporządzą się po zakończeniu rekrutacji. 5. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na skutek rezygnacji kandydatów, WKR wypełnia automatycznie miejsce o osoby zajmujące kolejne pozycje w protokole doboru kandydatów. 26 Decyzje o zwiększeniu limitu przyjęć oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje Rektor, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 27

10 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 2. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 3. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 28 Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów zatwierdza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 29 Studia stacjonarne i niestacjonarne na danym kierunku studiów mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 20, a w przypadku filologii obcych 15 kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (chyba że zapis w Części szczegółowej Uchwały Senatu stanowi inaczej). W przypadku mniejszej niż wskazana liczba kandydatów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (UKR) proponują kandydatom przyjęcie na inny pokrewny kierunek studiów bez dodatkowej kwalifikacji w przypadku wolnych miejsc.

11 II. Część szczegółowa Wydział Biologiczno - Chemiczny Kierunek : Biologia Limit : 120 biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci z nową maturą : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Chemia Limit : 90 biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu.

12 Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Ochrona środowiska Limit : 60 biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu.. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Ochrona środowiska Limit : 30 biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

13 Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Ochrona środowiska Limit : 20 ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, na kierunku ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, średnia arytmetyczna ocen ze studiów (do średniej arytmetycznej wliczane są oceny z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów licencjackich, z wyłączeniem W-F i praktyk studenckich), rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Ochrona środowiska Limit : 20 ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, na kierunku ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, średnia arytmetyczna ocen ze studiów (do średniej arytmetycznej wliczane są oceny z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów licencjackich, z wyłączeniem W-F i praktyk studenckich), rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 Uchwały Senatu. Kierunek Specjalność Wydział Ekonomii i Zarządzania : Ekonomia : funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej, gospodarka regionalna i lokalna, handel zagraniczny, rachunkowość i finanse. Limit : minimalny limit na każdą specjalność -50; maksymalny limit na każdą specjalność - 120

14 Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek Specjalność : Zarządzanie : zarządzanie organizacjami publicznymi zarządzanie przedsiębiorstwem Limit : minimalny limit na każda specjalność -50, maksymalny limit na każdą specjalność Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu.

15 Kierunek Specjalność : Ekonomia : ekonomia rozwoju regionalnego, funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej, gospodarka światowa, przedsiębiorstwo na rynku Limit : minimalny limit na każdą specjalność - 50, maksymalny limit na każdą specjalność Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia arytmetyczna ocen ze studiów. rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek Specjalność : Zarządzanie : zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie przedsiębiorstwem Limit : minimalny limit na każdą specjalność 50, maksymalny limit na każdą specjalność Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia arytmetyczna ocen ze studiów. rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Ekonomia Specjalność : funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej, gospodarka regionalna i lokalna, handel zagraniczny, rachunkowość i finanse Limit : minimalny limit na każdą specjalność - 50, bez limitu maksymalnego Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

16 W przypadku niezdawania matematyki na egzaminie dojrzałości podstawą kwalifikacji jest ocena z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ocena końcoworoczna). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Ekonomia Specjalność : ekonomia rozwoju regionalnego, funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej, gospodarka światowa, przedsiębiorstwo na rynku Limit : minimalny limit 50 na każdą specjalność, bez limitu maksymalnego Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia arytmetyczna ocen ze studiów, rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Zarządzanie Specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie przedsiębiorstwem Limit : minimalny limit 50 na każdą specjalność, bez limitu maksymalnego Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. matematyka wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. W przypadku niezdawania matematyki na egzaminie dojrzałości podstawą kwalifikacji jest ocena z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ocena końcoworoczna). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

17 Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z matematyki. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Zarządzanie Specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie przedsiębiorstwem Limit : minimalny limit 50 na każdą specjalność, bez limitu maksymalnego Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych. W przypadku nie wypełnienia limitu minimalnego na daną specjalność student może przenieść się na inną, która będzie uruchomiona. ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia arytmetyczna ocen ze studiów, rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Międzynarodowe stosunki gospodarcze (warunkowo-rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Specjalność : handel międzynarodowy Limit : minimalny limit na specjalność -30; maksymalny limit na specjalność wiedza o społeczeństwie, geografia, historia Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Międzynarodowe stosunki gospodarcze (warunkowo-rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

18 Specjalność : współpraca międzynarodowa Limit : minimalny limit na specjalność - 30 maksymalny limit na specjalność - 60 ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia arytmetyczna ocen ze studiów. rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Międzynarodowe stosunki gospodarcze (warunkowo-rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Specjalność : handel międzynarodowy Limit : minimalny limit na specjalność - 30, bez limitu maksymalnego wiedza o społeczeństwie, geografia, historia Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie lub geografii lub historii. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Międzynarodowe stosunki gospodarcze (warunkowo-rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia Specjalność : współpraca międzynarodowa Forma studiów: niestacjonarne Limit : minimalny limit 30 na specjalność, bez limitu maksymalnego ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia arytmetyczna ocen ze studiów, rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu.

19 Kierunek : Filologia Specjalność : filologia angielska Limit : 120 Wydział Filologiczny język angielski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia angielska (zaoczne) Limit : 75 język angielski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia

20 Specjalność : filologia angielska Limit : 75 pisemny egzamin wstępny w języku angielskim z wiedzy filologicznej (program studiów I stopnia) w zakresie: językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literatury angielskiej i amerykańskiej, kultury krajów angielskiego obszaru językowego; czytanie ze zrozumieniem tekstów dotyczących ww. problematyki, rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodne z 15 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia białoruska Limit : 20 język polski, język białoruski, wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka białoruskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka białoruskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Kandydat zdaje egzamin ustny z języka polskiego lub języka białoruskiego, do wyboru przez kandydata. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka białoruskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego lub języka białoruskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka białoruskiego do wyboru przez kandydata. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek Specjalność : Filologia : filologia białoruska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) Limit : 20 język polski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu.

21 Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia białoruska z językiem angielskim Limit : 15 język polski, język białoruski, język angielski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego i języka polskiego lub języka białoruskiego do wyboru przez kandydata - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka angielskiego i języka polskiego lub języka białoruskiego do wyboru przez kandydata. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka angielskiego i języka polskiego lub języka białoruskiego do wyboru przez kandydata. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego lub języka białoruskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka białoruskiego do wyboru przez kandydata. W przypadku braku oceny/wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek Specjalność : Filologia : filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw) Limit : 15 język polski, język angielski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

22 Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego języka polskiego i języka angielskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka angielskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 11 części ogólnej Uchwały Senatu Kierunek : Filologia Specjalność : filologia rosyjska Limit : 60 język polski, język rosyjski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka rosyjskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka rosyjskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL) Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka rosyjskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego lub języka rosyjskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka rosyjskiego do wyboru przez kandydata. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Limit : 60

23 język polski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia rosyjska Limit : bez limitu język polski, język rosyjski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka rosyjskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka rosyjskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka rosyjskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego lub języka rosyjskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka rosyjskiego do wyboru przez kandydata. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 5, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Limit : bez limitu

24 język polski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia rosyjska z językiem angielskim Limit : 30 Język polski, język rosyjski, język angielski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali nową maturę : Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego i języka polskiego lub języka rosyjskiego do wyboru przez kandydata - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka angielskiego i języka polskiego lub języka rosyjskiego do wyboru przez kandydata. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka rosyjskiego i języka angielskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego lub języka rosyjskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka rosyjskiego do wyboru przez kandydata. W przypadku braku oceny/wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek Specjalność : Filologia : filologia rosyjska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

25 Limit : 20 język polski, język angielski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego języka polskiego i języka angielskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka angielskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka polskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego. W przypadku braku oceny/wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka angielskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 11 części ogólnej Uchwały Senatu Kierunek : Filologia Specjalność : filologia francuska Limit : 25 język francuski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka francuskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu.

26 Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka francuskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia Specjalność : filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) Limit : 25 język polski, język obcy (inny niż język francuski) wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego (innego niż francuski). - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego (innego niż francuski). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego (innego niż francuski). - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 10 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego (innego niż francuski). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 4, 5, 11 części ogólnej Uchwały Senatu. Kierunek : Filologia polska Limit : 90 język polski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 7 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 9 części ogólnej Uchwały Senatu. Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL). Rekrutacja i sposób przeliczania punktów zgodna z 2, 3, 6, 10 części ogólnej Uchwały Senatu.

Uchwała nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku

Uchwała nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku Uchwała nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 810 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 810 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 810 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1108 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała nr 1108 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała nr 1108 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 2/2005/VIII U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007 dostosowana do przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 80 (2007/2008) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych.

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009, podjęta w dniu 10 maja 2007 z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 90 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 maja 2010 roku

Uchwała nr 90 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 maja 2010 roku Uchwała nr 90 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich na unikatowym kierunku Prawno-ekonomicznym*

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwała nr 43/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 r. Uchwała nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009 Senat Politechniki Lubelskiej, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1249 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 roku

Uchwała nr 1249 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 roku Uchwała nr 1249 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r.

UCHWAŁA NR 46/2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r. UCHWAŁA NR 46/2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok 2009/2010 1 1. Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie i nie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2009 roku

Uchwała nr 101 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2009 roku Uchwała nr 101 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r.

Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r. Uchwała Nr IV/161 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku

Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku Uchwała numer 01/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 B I U L E T Y N INFORMACJI PUBLICZNEJ h t t p : / / b i p. a j p. e d u. p l U C H W A Ł A N R 21/000/2017 S E N A T U A K A D E M I I IM. J A K U B A Z P A R A D Y Ż A Z S I E D Z I B Ą W G O R Z O W

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008 Nr 3/2006/III U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008 Senat Politechniki Lubelskiej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik r 1 do Uchwały r 6/2009 Załącznik do Uchwały r 72/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 maja 2017 roku

Uchwała nr 88 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 maja 2017 roku Uchwała nr 88 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Vl/151 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 listopada 2018 r.

Uchwała nr Vl/151 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 listopada 2018 r. Uchwała nr Vl/151 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA SENATU Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA SENATU Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie nr 6/10/18 z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 07/09/18 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r.

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów.

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE W WYDZIALE FILOZOFICZNYM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI na rok akademicki 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI na rok akademicki 2017/2018 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 4/2017 z dnia 23.01.2017 r. REGULAMIN REKRUTACJI na rok akademicki 2017/2018 Podstawa prawna: 1. Art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1/IV/2016 SENATU PODKARPACKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

UCHWAŁA nr 1/IV/2016 SENATU PODKARPACKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle UCHWAŁA nr 1/IV/2016 SENATU PODKARPACKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Nr 58 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 38/2009 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011 1 Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku

Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. Regulamin Rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1341/05/VI/2018. z dnia 22 maja 2018 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. Regulamin Rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 83 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 83 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN KWALIFIKACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU REGULAMIN KWALIFIKACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik do Obwieszczenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia lutego 013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 52 SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

UCHWAŁA 52 SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 52 SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku

Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku załącznik nr 1 do uchwały nr 91 (2016/2017) z dnia 26 maja 2017 roku Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. Regulamin Rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

/2016 (740/III/16)

/2016 (740/III/16) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r.

Uchwała nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. Uchwała nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r.

Uchwała nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2007 r. WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (0-41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 22/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 22/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 22/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-39/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo