Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Kontrola konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego II tura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Kontrola konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego II tura"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Kontrola konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego II tura Zamówienie realizowane jako część zadania projektowego Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych realizowanych w ramach projektu, kontrola opracowanych danych (TBD, EGiB, mapa zasadnicza) w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2 STOSOWANE AKRONIMY EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu GML - Geography Markup Language MZ mapa zasadnicza TBD baza danych obiektów topograficznych, o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000, prowadzona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny RMSE Root Mean Square Error, średni błąd kwadratowy Rozporządzenie EGiB - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) SWDE format wymiany danych ewidencyjnych określony w załączniku Nr 4 do rozporządzenia EGiB Projekt BW- Projekt pt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, wpisany do indykatywnego planu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Konwersja danych PZGiK zadanie projektowe ujęte w harmonogramie rzeczowofinansowym projektu pod nazwą Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych 2/26

3 dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB Instrukcja G-5 -załącznik do zarządzenia Nr 16/2003 Głównego Geodety Kraju z dnia r. w sprawie wytycznych techniczno organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Kontrolujący Wykonawca niniejszego zamówienia Wykonawca Wykonawca konwersji baz danych PZGiK SOPZ (bez bliższego określenia) niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jednolity dla części I i II zamówienia na kontrolę konwersji danych PZGiK II transza Umowa umowa na kontrolę konwersji PZGiK dla 22 powiatów 3/26

4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.1. Kontekst merytoryczny zamówienia 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, zwanego dalej Projektem BW. 2. Projekt BW jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza zmierzającym do utworzenia gminnych oraz powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu o rezultaty projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa (MSIP-GPW), a także wdrożenie mechanizmów umożliwiających wzajemną wymianę i integrację danych pomiędzy gminami, powiatami oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi poziomu regionalnego w województwie. 3. Nadrzędnym celem Projektu BW, jest zbudowanie jednolitych, zharmonizowanych i zgodnych z rzeczywistością podstaw informacyjnych z wykorzystaniem założeń społeczeństwa informacyjnego, dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej województwa jako całości, zarówno w obszarze podniesienia wskaźników charakteryzujących miasta i subregiony Mazowsza, a także pozostałych obszarów zagrożonych wykluczeniem informacyjnym. 4. Do podstawowych celów projektu należy zaliczyć: 1) promocję gospodarczą Mazowsza z wykorzystaniem utworzonych w tym projekcie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza; 2) opracowanie oraz wdrożenie mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz innym jednostkom organizacyjnym racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu; 3) wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną; 4) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych 4/26

5 związanych z obrotem nieruchomościami. 5. W ramach Projektu BW, w zadaniu projektowym pn. Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB, w porozumieniu z 22 powiatami prowadzone jest postępowanie o zamówienia publiczne, składające się z 2 części odpowiadających 22 powiatom, część I dla 10 powiatów Województwa Mazowieckiego: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, otwockiego, przysuskiego, radomskiego, sochaczewskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, część II dla 12 powiatów Województwa Mazowieckiego: legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego. którego przedmiotem jest konwersja danych PZGiK. Lista tych 22 powiatów stanowi załącznik nr 1 do SOPZ. 6. Zakres i warunki techniczne prac geodezyjnych, które będą wykonywane w ramach zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK w każdym z 22 powiatów, określają szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dotyczące konwersji danych PZGiK, stanowiące załączniki Nr 2a 2z do SOPZ. 7. Zamówienie, do którego odnosi się SOPZ jest częścią zadania projektowego Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych realizowanych w ramach projektu, kontrola opracowanych danych (TBD, EGiB, mapa zasadnicza). 8. SOPZ określa wymagania Zamawiającego dotyczące: 1) monitoringu przebiegu realizacji zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK w 22 powiatach wyszczególnionych w załączniku nr 1; 2) kontroli technicznej rezultatów prac geodezyjnych i kartograficznych, związanych z konwersją danych PZGiK, których zakres określają załączniki 2a 2z do SOPZ. I.2. Kontekst prawny zamówienia 1. Przez kontekst prawny zamówienia należy rozumieć: 1) ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zm.); 5/26

6 2) ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. Nr 76, poz. 489); 3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz 1572); 4) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); 5) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455); 6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, poz. 866); 7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173); 8) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837); 9) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493); 10)rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (DZ. U. Nr 70, poz. 821); 11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie 6/26

7 informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333); 12) Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956r. w/s klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1956r. nr 19, poz.97 ze zm.). 13) instrukcje techniczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297): a) O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych, wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dnia 9 lutego 1979 r., zmienione zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 5), b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r., c) O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 10 lipca 1987 r., d) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 19 lutego 1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 6), e) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1980 r., zmieniona zarządzeniem nr 6 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 7), f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 8), g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju, 7/26

8 h) K-1 Mapa zasadnicza, wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju, 14) wytyczne techniczne Głównego Geodety Kraju: a) G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi, Główny Geodeta Kraju 2007, b) G-5 wytyczne techniczno-organizacyjne w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów Ewidencja gruntów i budynków, GUGiK 2003r., c) G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 2002r., d) G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, GUGiK 2001r. e) G-1.12 projekt wytycznych technicznych Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS, GUGiK 2008 r. I.3. Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym 1. Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa, mająca na celu realizację części zadania projektowego Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych realizowanych w ramach projektu, kontrola opracowanych danych (TBD, EGiB, mapa zasadnicza), obejmująca: 1) monitoring przebiegu realizacji zamówień publicznych, o których mowa w podrozdziale I.1. ust. 5, dotyczących konwersji danych PZGiK w 22 powiatach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SOPZ, zwanych dalej zamówieniami dotyczącymi konwersji danych PZGiK ; 2) kontrolę techniczną rezultatów prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych w ramach zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK. 2. Mając na względzie zapisy zawarte w poszczególnych SOPZ dla konwersji danych PZGiK, Kontrolujący zobowiązany jest przy współpracy z właściwym geodetą powiatowym do przyjęcia parametrów kontrolnych uwzględniających te zapisy SOPZ dla konwersji danych PZGiK. II. Szczegółowy opis zakresu usługi monitoringu 1. Monitoring, o którym mowa w rozdziale I podrozdziale I.3 ust. 1 pkt. 1, Kontrolujący 8/26

9 zaplanuje i przeprowadzi pod kątem wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w umowach oraz obowiązującymi standardami technicznymi wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na konwersję danych PZGiK. W szczególności w ramach tego zadania Kontrolujący: 1) zapozna się z założeniami procesów technologicznych oraz systemów kontroli wewnętrznej, które zostaną przyjęte przez Wykonawców konwersji danych PZGiK; 2) sprawdzi, czy w przyjętych przez Wykonawców konwersji danych PZGiK procesach technologicznych przewidziano sprawdzenie, przed rozpoczęciem właściwych pomiarów terenowych, poprawności działania instrumentów geodezyjno-pomiarowych w szczególności tachimetrów elektronicznych (patrz PN-ISO :2007) oraz odbiorników GPS, a także otrzymywanych poprawek RTK, w przypadku wykonywania pomiarów w systemie ASG-EUPOS (patrz projekt wytycznych GUGiK G ) sprawdzi, czy przymiary wstęgowe stosowane przez Wykonawców konwersji danych PZGiK poddane zostały prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz z późn. zm.); Kontrolujący przedstawi Zamawiającemu, w formie oddzielnych dla każdej części zamówienia sprawozdań dla najbliższego okresu sprawozdawczego z przeprowadzonych prac, o których mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 1-3 wyniki tej oceny oraz propozycje działań naprawczych; 4) przyjmie od Zamawiającego i oceni harmonogramy realizacji umowy na konwersję danych PZGiK, które winny być przekazane przez Wykonawców konwersji Zamawiającemu w terminie 90 dni od dnia podpisania umów na konwersję PZGiK. Kontrolujący przedstawi Zamawiającemu wnioski tej oceny w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania; 5) będzie analizował okresowe raporty, składane przez Wykonawców prac geodezyjnych w okresach kwartalnych, opisujące postęp tych prac i przedstawiał w formie pisemnej Wykonawcy, Zamawiającemu i Geodecie Powiatowemu wnioski z tych analiz oraz wskazania Wykonawcy działań naprawczych. Prace te wykona w terminie 5 dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy; 6) zapewni udział swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość 9/26

10 i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla projektu; 7) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem przekazywania do odbioru poszczególnych partii produktów powstałych w wyniku realizacji zadania projektowego dotyczącego konwersji danych PZGiK oraz terminowość usunięcia usterek w tych produktach; 8) w przypadku opóźnień w realizacji prac o których mowa w pkt 7, w czasie 5 dni od wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przekazania zaległego produktu i powiadomi pisemnie o podjętych działaniach Zamawiającego i Geodetę Powiatowego; 9) będzie monitorował terminowość przekazania do oceny pilotażowego kompletu dokumentów; 10)we współpracy z Zamawiającym i Geodetą Powiatowym będzie udzielał m.in. pisemnie Wykonawcom prac geodezyjnych konsultacji i wyjaśnień dotyczących treści SOPZ oraz innych dokumentów projektowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Przy ocenie pilotażowego kompletu dokumentów Kontrolujący zwróci szczególną uwagę, czy osiągnięte zostały przez Wykonawców konwersji danych PZGiK, wymagane dokładności oraz czy przy wykonywaniu pomiarów zapewniona jest odpowiednia ilość obserwacji nadliczbowych umożliwiających kontrolę poprawności wyników pomiaru. 3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Kontrolujący zrealizuje w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy i przedstawi Zamawiającemu w sprawozdaniu miesięcznym dla najbliższego okresu sprawozdawczego zawierającym min. opinię, czy założenia technologiczne oraz systemy kontroli wewnętrznej, przyjęte przez Wykonawców konwersji danych PZGiK, są odpowiednie do osiągnięcia pozytywnych rezultatów zamawianych usług. 4. Zadania, o których mowa poniżej w pkt 1-8, Kontrolujący rozpocznie w terminie dostosowanym do zapisów umów z Wykonawcami konwersji danych PZGiK (Wykonawcy zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK w terminie do 150 dni od dnia podpisania umów dla konwersję PZGiK przedstawią Kontrolującemu celem oceny pilotażowy komplet dokumentów i zbiorów danych) i zakończy nie później niż 20 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów i zbiorów danych obejmując oceną odpowiednio dla asortymentu prac w poszczególnych powiatach co najmniej: 10/26

11 1) 5 (w powiecie pułtuskim 10) losowo wybranych arkuszy skalibrowanych rastrów mapy zasadniczej dla terenów o różnym stopniu urbanizacji w każdej części zamówienia, która obejmuje konwersję analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej; 2) dokumentację dla jednego obrębu ewidencyjnego w przypadku przekształcenia do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej a dla powiatu nowodworskiego dokumentację dla dwóch obrębów ewidencyjnych; 3) 2 losowo wybrane arkusze zeskanowane i skalibrowane (zeskanowane, skalibrowane i zwektoryzowane) mapy klasyfikacyjnej oraz 2 losowo wybrane arkusze zeskanowane i skalibrowane (zeskanowane, skalibrowane i zwektoryzowane) mapy glebowo - rolniczej, z jednego obrębu ewidencyjnego w każdej części zamówienia (dla powiatu nowodworskiego i pułtuskiego z dwóch obrębów ewidencyjnych), która obejmuje konwersję tych map z postaci analogowej do postaci cyfrowej lub konwersję z postaci analogowej do postaci cyfrowej i wektoryzację; 4) bazę danych EGiB i dokumentację dwóch obrębów ewidencyjnych o różnym poziomie urbanizacji w każdej części zamówienia, która obejmuje modernizację ewidencji gruntów i budynków; 5) losowo wybrane arkusze danych ewidencyjnych dotyczące co najmniej 100 budynków, w każdej części zamówienia, która obejmuje pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków; 6) losowo wybrane arkusze danych ewidencyjnych dotyczące co najmniej 50 a w powiecie łosickim 20 nieruchomości lokalowych, w każdej części zamówienia, która obejmuje pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych; 7) losowo wybrane protokoły ustalenia danych ewidencyjnych dotyczących położenia co najmniej 100 punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych, w każdej części zamówienia, która obejmuje pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych; 8) losowo wybrane szkice polowe i dzienniki obserwacyjne dotyczące pomiaru: a) co najmniej 100 punktów granicznych w każdej części zamówienia, która obejmuje pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych, b) co najmniej 100 konturów użytków gruntowych, 100 konturów klasyfikacyjnych oraz 100 budynków w każdej części zamówienia, która obejmuje pozyskanie przestrzennych danych ewidencyjnych dotyczących konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków, 11/26

12 c) w powiecie pułtuskim dodatkowo co najmniej 100 punktów szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej i punktów załamań przewodów uzbrojenia podziemnego, która obejmie kompletność i poprawność przeniesienia treści ze szkicu polowego do mapy numerycznej. 5. Okresy, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu, jeżeli Kontrolujący wykaże Zamawiającemu uzasadnioną potrzebę takiego wydłużenia lub brak możliwości wykonania niektórych zadań we wskazanych terminach. 6. Sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, sporządzone dla poszczególnych części zamówienia konwersji baz danych PZGiK oddzielnie, Kontrolujący przekazywać będzie Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w ust. 4. III. ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ 1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne, klasyfikacyjne, dotyczące opracowań numerycznych i inne, które będą wykonywane w ramach zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK w 22 powiatach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SOPZ. 2. Kontroli technicznej podlegać będą m.in. produkty lub grupy produktów lub półproduktów wg poniższego podziału: a) Produkt 1 - zbiory danych dotyczące jednej jednostki ewidencyjnej oraz związana z tymi zbiorami dokumentacja techniczna, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym:, Półprodukt 1 - zbiory danych dotyczące jednej jednostki ewidencyjnej oraz związana z tymi zbiorami dokumentacja techniczna, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac klasyfikacji gruntów, Półprodukt 2 projekt operatu opisowo-kartograficznego dla jednej jednostki ewidencyjnej przygotowanego do wyłożenia oraz związana z tym projektem operatu dokumentacja techniczna b) Produkt 2 - zbiory danych dotyczące ok. 100 kompletów arkuszy mapy zasadniczej zbiory danych dotyczące jednej jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z tymi zbiorami dokumentacją techniczną, powstałe w wyniku przekształcenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, 12/26

13 c) Produkt 3 - zeskanowane dokumenty PZGiK dla jednej jednostki ewidencyjnej, d) Produkt 4 - przekształcone do postaci cyfrowej mapy glebowo-rolnicze, mapy klasyfikacyjne dla jednej jednostki ewidencyjnej. Dla produktu 1 przewiduje się następujące etapy kontroli technicznej: etap 1 dokumentacja techniczna, powstałe w wyniku przeprowadzonych prac klasyfikacji gruntów przed jej wyłożeniem, etap 2 - dokumentacja techniczna, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków przed jej wyłożeniem, etap 3 - całość dokumentacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków opracowanej w ramach zamówienia na konwersję danych PZGiK etap 4 - kontrola poprawności plików GML. Etap 1 i 2 kontroli oraz etap 3 i 4 kontroli mogą odbyć się w tym samym terminie, jeśli wynika to z zatwierdzonego harmonogramu prac Wykonawcy. 3. Kontrolę techniczną Kontrolujący przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac, o których mowa w ust. 1, ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia, dotyczącymi konwersji danych PZGiK, stanowiącymi załączniki Nr 2a - 2z do SOPZ, oraz obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, a w szczególności: 1) dokona na poszczególnych etapach realizacyjnych zamówień, o których mowa w ust. 1, technicznej kontroli ilościowej produktów, półproduktów lub grupy produktów lub półproduktów przekazywanych przez Wykonawców konwersji danych PZGiK; 2) dokona na poszczególnych etapach realizacyjnych zamówień, o których mowa w ust. 1, technicznej kontroli jakościowej przekazywanej Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, opracowanej przez Wykonawców konwersji danych PZGiK oraz zbiorów danych utworzonych przez tych Wykonawców w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z zasadami określonymi w 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) oraz postanowieniami zawartymi w załącznikach 2a do 2z do SOPZ; 3) sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy raporty z kontroli, dotyczące 13/26

14 każdej kontrolowanej porcji dokumentacji, oddzielnie dla każdego powiatu, zawierające wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad i usterek oraz ich wagę, w kontekście zakładanych celów zamawianych prac oraz informacje opisane w 3 ust. 1 pkt. 2 Umowy. 4. Do raportu z kontroli Kontrolujący dołączy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiarów terenowych i kartograficznych, poprawności kwalifikacji użytków i kontroli poprawności klasyfikacji gleboznawczej użytków zmienionych, prac kartograficznych oraz protokoły oględzin. 5. Techniczną kontrolą ilościową Kontrolujący obejmie wszystkie produkty, półprodukty, grupy produktów lub półproduktów, które będą rezultatem zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK. Jej celem jest ustalenie, czy produkty i półprodukty przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców konwersji danych PZGiK obejmują pełny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania, wynikający z załączników 2a do 2z do SOPZ. W ramach tej kontroli Kontrolujący zweryfikuje także zgodność nazewnictwa przekazywanych Zamawiającemu plików z nazewnictwem stosowanym w materiałach archiwalnych. 6. Przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, Kontrolujący będzie współdziałał z właściwymi geodetami powiatowymi, pracownikami Starostwa i innymi osobami posiadającymi stosowane pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez właściwych Starostów. III.1. Zakres kontroli technicznej obejmującej prace geodezyjne wykonywane na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków 1. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przedmiotem technicznej kontroli ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi Kontrolujący, będą w szczególności: 1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczących w szczególności: a) punktów granicznych i granic działek ewidencyjnych, b) budynków i lokali, c) konturów użytków gruntowych, d) konturów klas gleboznawczych, e) rejonów statystycznych, f) numerów PESEL oraz REGON, g) numerów rejestru zabytków, h) stanów prawnych nieruchomości, 14/26

15 2) czynności ustalenia linii brzegu; 3) wyniki prac geodezyjnych związanych z przekształceniem mapy ewidencyjnej do postaci rastrowej oraz do postaci wektorowej; 4) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane dotyczące: a) punktów granicznych, b) działek ewidencyjnych, c) granic obrębów ewidencyjnych, d) jednostek ewidencyjnych, e) rejonów statystycznych f) budynków, g) nieruchomości lokalowych, h) konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych, i) użytków i klas gleboznawczych w granicach działek ewidencyjnych, j) podmiotów ewidencyjnych i władających gruntami, k) adresów, l) numerów PESEL oraz REGON, m) dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 5) operat klasyfikacyjny zawierający dokumentację dotyczącą gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla poszczególnych obrębów; 6) operat opisowo-kartograficzny, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz operat geodezyjno-prawny, o którym mowa w Instrukcji G-5; 7) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formatach SWDE oraz GML; 8) dokumentacja techniczna, o której mowa w Instrukcji O Na kontrolę techniczną, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie: 1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych oraz konwersji analogowej mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej wykorzystane zostały odpowiednie i dostępne materiały PZGiK; 2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez Kontrolującego w ramach niniejszego zamówienia, a także poprawnością 15/26

16 topologiczną 1 oraz spójnością merytoryczną i techniczną 2 ; 3) czy czynności ustalenia położenia punktów granicznych, przebiegu granic działek ewidencyjnych, przebiegu linii brzegu, rejonów statystycznych, zasięgu konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych wykonane zostały z należytą starannością, z wykorzystaniem dostępnych materiałów, oraz czy punktom granicznym przypisane zostały odpowiednie atrybuty; 4) czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych oraz konturów budynków, wykonane zostały z wymaganą dokładnością; 5) czy dane opisowe dotyczące budynków ustalone zostały z należytą starannością; 6) czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi kartograficznymi w zakresie oznaczeń numeracji działek i rodzajów użytków gruntowych i klas (a także powierzchni w przypadku gdy wszystkie punkty obwodnicy działki pozyskane zostały z wymaganą dokładnością) oraz numeracji i atrybutów budynków (tj. identyfikatory ewidencyjne, funkcje i ilość kondygnacji, powierzchnie zabudowy, adresy nieruchomości). 3. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 2, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie produkty i półprodukty, a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory danych. Listy obrębów ewidencyjnych, objętych czynnościami kontrolnymi na zasadach wybranych losowo materiałów oraz zbiorów danych, przekazywać będzie Kontrolującemu Geodeta Powiatowy w dostosowaniu do harmonogramu realizacji zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych określa poniższa tabela Nr 1: 1 Kontrola poprawności topologicznej polegać będzie na ustaleniu, czy w zbiorze danych przestrzennych nie występują błędy dotyczące: - niewłaściwego zdefiniowania geometrii obiektów przestrzennych, - nakładania się na siebie obiektów przestrzennych tej samej klasy, - rozchodzenia się i braku wspólnych węzłów w obiektach obszarowych tej samej klasy, - tzw. małych kątów, które wskazują na błędy w relacjach pomiędzy punktami granicznymi, 2 Obiekty przestrzenne ewidencji gruntów i budynków są spójne pod względem merytorycznym, jeżeli ich wzajemne usytuowanie nie jest kolizyjne ze względu na przepisy prawa. Przykłady niespójności merytorycznej: 1) budynek, posiadający kondygnacje naziemne, usytuowany jest w granicach konturu użytku gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości innej niż: B, Bi, Ba lub Br 2) kontur klasyfikacyjny położony jest w granicach konturu użytku gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości innej niż R, Ł, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, E. Obiekty przestrzenne ewidencji cechują się spójnością techniczną, jeżeli występując w charakterze podzbiorów przestrzeni topologicznej wypełniają w pełni tę przestrzeń, np. obręby ewidencyjne wypełniają w pełni obszar jednostki ewidencyjnej, działki ewidencyjne wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury użytków gruntowych wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury klasyfikacyjne wypełniają w pełni kontur użytku rolnego. 16/26

17 Tabela Nr 1 Lp. Cel czynności kontrolnych Sposób wykonania czynności kontrolnych Minimalna liczba jednostek, które Kontrolujący obejmie kontrolą lub wykorzysta do przeprowadzenia kontroli 1 Wykorzystanie materiałów PZGiK (ust. 3 pkt 1) Kontrola kameralna porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z danymi operatu opisowo-kartograficznego 100 operatów jednostkowych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych w każdej części zamówienia 2 Poprawność topologiczna obiektów przestrzennych (ust. 2 pkt 3) Kontrola automatyczna wykonywana na plikach SWDE Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamówienia 4 Spójność merytoryczna i techniczna obiektów przestrzennych (ust. 2 pkt 3) Kontrola automatyczna lub wizualna w systemie źródłowym 10% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym konwersji danych PZGiK, w tym co najmniej 1 obręb w każdej jednostce ewidencyjnej w każdej części zamówienia 5 Staranność i poprawność ustalenia położenia punktów granicznych oraz ich atrybutów, a także przebiegu granic działek ewidencyjnych (ust. 2 pkt 4) Kontrola kameralna na podstawie dokumentacji sporządzonej przez wykonawców oraz materiałów PZGiK Całość dokumentacji, opracowanej w ramach zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK, dotyczącej punktów granicznych 6 Staranność ustalenia linii brzegu (ust. 2 pkt 3) Kontrola kameralna i terenowa, polegająca na porównaniu mapy z terenem. Całość dokumentacji, dotyczącej ustalenia linii brzegu opracowanej w ramach zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK 7 Poprawność danych dotyczących rejonów statystycznych (ust. 2 pkt 3) Kontrola kameralna polegająca na porównaniu mapy ewidencyjnej z materiałami GUS i WUS. 10% a w powiecie łosickim 100 % obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych, w których dane dotyczące rejonów statystycznych są przedmiotem ustalenia w ramach zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK w każdej części zamówienia 8 Prawidłowość ustalenia konturów użytków gruntowych (ust. 2 pkt 3) Kontrola kameralna na podstawie ortofotomapy oraz w uzasadnionych przypadkach kontrola terenowa. 40% a w powiecie łosickim 100 % obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych, w których dane dotyczące konturów użytków gruntowych są przedmiotem ustalenia w ramach zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK w każdej części zamówienia 9 Prawidłowości wykonania ponownej klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych Kontrola terenowa nie mniej niż jedną działkę ewidencyjną w obrębach, gdzie ponowną klasyfikację należało wykonać. 10 Dokładność pomiaru szczegółów sytuacyjnych (ust. 2 pkt 4) Kontrola terenowa polegająca na ponownym wykonaniu pomiarów i porównaniu ich wyników z wynikami pomiarów wykonanych w ramach Co najmniej 100 jednoznacznie identyfikowalnych punktów sytuacyjnych (przede wszystkim konturów budynków i stabilizowanych punktów załamania granic działek) 17/26

18 zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK. dla wszystkich jednostek ewidencyjnych, w każdej części zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK, pomierzonych pierwotnie przez wykonawców tego zamówienia 11 Prawidłowość ustalenia danych opisowych dotyczących budynków (ust. 2 pkt 5) Kontrola terenowa 100 budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych 4. Na kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności mające na celu sprawdzenie zgodności zaktualizowanej treści bazy danych ewidencyjnych z treścią zbiorów danych i treścią dokumentów przyjętych w tym zamówieniu jako materiały źródłowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynności kontrolnych będzie również sposób wykonania zadań mających na celu uzupełnienie bazy danych EGiB: a) numerami PESEL na podstawie danych ewidencji ludności prowadzonej w gminach oraz systemu PESEL, prowadzonego w MSWiA, b) numerami REGON na podstawie danych z rejestru podmiotów gospodarki narodowej prowadzonego przez GUS, c) identyfikatorami ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym, w miejsce oznaczeń ksiąg wieczystych prowadzonych przed procesem migracji. Przedmiotem tych czynności kontrolnych będzie również zgodność treści raportów operatu opisowo-kartograficznego z obowiązującymi przepisami. WW. czynnościami kontrolnymi należy objąć 10% wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym konwersji danych PZGiK. 5. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 4, prowadzone będą w systemie źródłowym do prowadzenia PZGiK, w środowisku zapewnionym przez dany PODGiK (minimalnie 1 stacja robocza z pełnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK) w każdy dzień roboczy w godzinach pracy PODGiK. Dopuszcza się wykorzystanie do tego celu własnego środowiska Kontrolującego, o ile geodeta powiatowy wyrazi na to zgodę. 6. Na kontrolę dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o której mowa w ust. 1 pkt 5, składać się będą czynności mające w szczególności na celu ustalenie, czy: 1) zostały przeprowadzone i odpowiednio udokumentowane badania gleboznawcze wykorzystane do ustalenia typów i klasy gleby; 2) czy kontury typów i klasy gleby zostały ustalone prawidłowo, zgodnie z wynikami 18/26

19 badań gleboznawczych, oraz czy zostały one prawidłowo przedstawione na mapie klasyfikacyjnej. Kontrolą należy objąć całość opracowanej dokumentacji. 7. Na kontrolę poprawności plików SWDE oraz plików GML, o której mowa w ust. 1 pkt 7, składać się będą czynności obejmujące weryfikację poprawności obiektowej, semantycznej i syntaktycznej plików SWDE oraz plików GML, zawierających dane ewidencyjne tworzonego operatu opisowo-kartograficznego. Weryfikacja ta dotyczyć powinna również poprawności wprowadzenia atrybutów opisowych, w tym istnienia atrybutu oraz jego zapisu. Szczegółowy zakres kontroli oraz wykorzystywane narzędzia zaproponowane będą przez Kontrolującego w pierwszym sprawozdaniu o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 umowy. Kontrolą należy objąć wszystkie obręby ewidencyjne objęte zamówieniem dotyczącym konwersji danych PZGiK. 8. Przedmiotem kontroli, przeprowadzanej na podstawie niniejszych warunków technicznych, będzie również zgodność sposobu skompletowania dokumentacji, wytworzonej przez Wykonawców konwersji danych PZGiK, z postanowieniami Instrukcji O-3 dostosowanymi do obecnej technologii rejestracji wyników pomiarów geodezyjnych i obliczeń. Przy wykonywaniu tego zadania Kontrolujący zwróci szczególna uwagę: 1) na kompletność wymaganych dokumentów, ich uporządkowanie, ponumerowanie i skompletowanie zgodnie z wymogami Instrukcji O-3; 2) na kompletność i prawidłowość przygotowania zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych, adresowanych do organów podatkowych oraz wydziałów ksiąg wieczystych, z uwzględnieniem postanowień 49 ust.1 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, jeżeli taki obowiązek wynika ze SIWZ dotyczącej konwersji danych PZGiK; O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia: 1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych, 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków, 4) osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona. 2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: 1) oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany, 2) oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany, 3) zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie, 4) wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie, 5) podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. 19/26

20 3) czy poszczególne dokumenty, wytworzone przez Wykonawców zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK, są zaopatrzone w informacje określone w instrukcji O-3 oraz czy są przez tych Wykonawców uwierzytelnione, 4) czy poszczególne tomy dokumentacji zaopatrzone zostały w spisy ich treści. Kontrolą należy objąć całość dokumentacji. III.2. Zakres czynności kontrolnych obejmujących prace geodezyjne wykonywane w związku z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej 1. Kontrolujący, oprócz kontroli ilościowej prac geodezyjnych wykonanych w związku z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, zobowiązany jest przeprowadzić czynności kontroli technicznej dotyczące: 1) przetworzenia, przez Wykonawców konwersji danych PZGiK, analogowej mapy zasadniczej do postaci rastrowej, dokonania procesu kalibracji, w tym wyboru i charakteru oraz ilości, rozmieszczenia i identyfikacji punktów wykorzystanych do procesu kalibracji oraz wczytania plików skalibrowanych do systemu wykorzystywanego w danym PODGiK; 2) utworzenia przez Wykonawców konwersji danych PZGiK: a) zbiorów danych osnowy geodezyjnej, b) zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), c) zbiorów danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej (BDOTMZ); oraz wczytania zbiorów danych osnowy geodezyjnej, GESUT i BDOTMZ do systemu wykorzystywanego w danym PODGiK i zapisania tych zbiorów w postaci plików GML zgodnie z udostępnionymi przez Zamawiającego schematami GML; 3) sporządzenia, przez Wykonawców konwersji danych PZGiK, poprawnej topologicznie wektorowej mapy zasadniczej; 20/26

21 4) skompletowania, przez Wykonawców konwersji danych PZGiK, dokumentacji technicznej dotyczącej zadań, o których mowa w pkt ) zgodności zbiorów danych osnowy geodezyjnej, GESUT oraz BDOTMZ z treścią źródłowych materiałów PZGiK oraz treścią dokumentacji pozyskanej przez Kontrolującego w ramach niniejszego zamówienia. 2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie produkty, a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory danych. Listy obrębów ewidencyjnych, objętych czynnościami kontrolnymi na zasadach wybranych losowo materiałów oraz zbiorów danych, przekazywać będzie Kontrolującemu Geodeta Powiatowy w dostosowaniu do harmonogramu realizacji zamówienia dotyczącego konwersji danych PZGiK. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dotyczących prac geodezyjnych związanych z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej określa poniższa tabela Nr 2. Tabela Nr 2 Lp. Cel czynności kontrolnych Sposób wykonania czynności kontrolnych Minimalna liczba jednostek, które Kontrolujący obejmie kontrolą lub wykorzysta do przeprowadzenia kontroli 1 Wykorzystanie materiałów PZGiK (ust. 1 pkt 5) Kontrola kameralna porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych oraz w dokumentacji pozyskanej przez Kontrolującego z danymi baz danych: osnowy geodezyjnej, GESUT oraz BDOTMZ 200 operatów jednostkowych wskazanych przez właściwego geodetę powiatowego dla wszystkich jednostek ewidencyjnych w każdej części zamówienia, zawierających wyniki pomiarów sytuacyjnych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu Kontrola kameralna: 2 Dokładność kalibracji rastrowej mapy zasadniczej (ust. 1 pkt 1) 1) sprawdzenie, czy dla każdego arkusza mapy zasadniczej sporządzona została metryczka, określająca błąd RMSE dla co najmniej 10 punktów kontrolnych oraz czy uzyskane wyniki mieszczą się w normie określonej w warunkach technicznych; 2) niezależne wykonanie pomiarów kartometrycznych w celu potwierdzenia dokładności kalibracji. 1) Wszystkie arkusze zasadniczej mapy rastrowej wykorzystywane do opracowania bazy GESUT, BDOTMZ oraz numerycznej MZ; 2) 15 arkuszy zasadniczej mapy rastrowej dla wszystkich jednostek ewidencyjnych w każdej części zamówienia, która obejmuje przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci wektorowej 3 Poprawność procesu wektoryzacji obiektów Kontrola wizualna - porównanie treści wektorowej mapy 10% arkuszy mapy zasadniczej dla wszystkich jednostek ewidencyjnych 21/26

22 przestrzennych, w tym konwersji do układu 2000 (ust. 1 pkt 3) zasadniczej z treścią zasadniczej mapy rastrowej, numerycznej mapy ewidencyjnej oraz ortofotomapy. w każdej części zamówienia 4 Poprawność syntaktyczna i semantyczna plików GML zawierających dane GESUT oraz BDOTMZ (ust. 1 pkt 2) Kontrola automatyczna wykonywana na plikach GML Wszystkie pliki utworzone w ramach zamówienia w każdej części zamówienia 5 Poprawność topologiczna obiektów przestrzennych (ust. 1 pkt 3) Kontrola automatyczna wykonywana na plikach GML Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamówienia w każdej części zamówienia 6. Spójność danych numerycznej mapy zasadniczej z obiektami w bazie opisowej EGiB Kontrola automatyczna oznaczeń numeracji i powierzchni działek, konturów użytków i klas oraz danych opisowych budynków Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamówienia w każdej części zamówienia 3. Przy wykonywaniu technicznej kontroli jakościowej prac geodezyjnych, wykonanych w związku z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, postanowienia podrozdziału III. 1 ust. 3 pkt 1, 2, 3, ust. 8 stosuje się odpowiednio. III.3. Czynności kontrolne dotyczące przekształcenia do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej. 1. Kontrolujący zobowiązany jest przeprowadzić czynności kontrolne dotyczące: 1) poprawności nazewnictwa plików numerycznych; 2) poprawności przyjętego formatu danych numerycznych; 3) losowej poprawności merytorycznej wykonania procesu skanowania w tym poprawności i kompletności atrybutów skanu dokumentu; 4) czytelności przetworzonych danych; 2. Kontrola powinna objąć 1 % zeskanowanych operatów PZGiK zawierających nie mniej niż 10 stron dokumentujących wpisy w EGiB i treść mapy zasadniczej wszystkich jednostek ewidencyjnych w poszczególnych częściach zamówienia. Listę jednostek ewidencyjnych, do których odnosić się będą kontrolowane prace przekaże Kontrolującemu Geodeta Powiatowy w dostosowaniu do harmonogramu realizacji zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK. 22/26

23 III.4. Czynności kontrolne dotyczące przekształcenia do postaci rastrowej lub do postaci wektorowej map glebowo-rolniczych i map klasyfikacyjnych. 1. Kontrolujący zobowiązany jest przeprowadzić czynności kontrolne dotyczące w zależności od rodzaju prac wykonywanych w poszczególnych powiatach: 1) poprawności nazewnictwa plików map numerycznych; 2) poprawności przyjętego formatu oraz układu PUWG danych numerycznych; 3) poprawności przeprowadzenia procesu kalibracji map rastrowych i sporządzenia dokumentacji towarzyszącej temu procesowi; 4) poprawności przeprowadzenia procesu wektoryzacji map rastrowych; 5) zgodności treści zwektoryzowanych obiektów z materiałem źródłowym. 2. Przy wykonywaniu technicznej kontroli jakościowej prac geodezyjnych, wykonanych w związku z przekształceniem do postaci rastrowej lub wektorowej map gleboworolniczych oraz map klasyfikacyjnych, postanowienia podrozdziału III. 1 ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 3. Kontrolą należy objąć 10 % arkuszy map, poddanych procesowi konwersji wszystkich gmin każdej części zamówienia. Listę obrębów ewidencyjnych, do których odnosić się będą kontrolowane prace przekaże Kontrolującemu Geodeta Powiatowy w dostosowaniu do harmonogramu realizacji zamówień dotyczących konwersji danych PZGiK. IV. Koncepcja organizacyjna kontroli 1. Właściwym elementem podlegającym przekazaniu do kontroli są zbiory danych dotyczące jednej jednostki ewidencyjnej oraz związana z tymi zbiorami dokumentacja techniczna. Dla zbiorów danych dotyczących przetworzonej do postaci cyfrowej mapy zasadniczej przekazywanie powinno obejmować zbiory danych dotyczące 100 kompletów arkuszy mapy zasadniczej. Dla zeskanowanych materiałów PZGiK przekazywanie powinno być realizowane pełnymi (obejmującymi wszystkie obręby ewidencyjne) jednostkami ewidencyjnymi. Dla zeskanowanych i skalibrowanych map glebowo-rolniczych, przeniesionych do postaci cyfrowej przekazywanie powinno być realizowane pełnymi jednostkami ewidencyjnymi. 2. Daty przeprowadzenia iteracji kontrolnych powinny być określone 23/26

24 w uzgodnionym przez wszystkie strony harmonogramie i uwzględniać przypadki określone w Umowie Kontrolującego z Zamawiającym. 3. Kontrolujący będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców konwersji danych PZGiK konwersji danych, a w przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub sumienności wykonania zadań zaraportuje takie ryzyko Zamawiającemu. Monitoring i nadzór w tym rozumieniu będzie obejmował działania nie tylko w doraźnych przypadkach wskazanych przez wykonawców konwersji danych PZGiK (kiedy zwróci się z zapytaniem), ale w sposób bieżący w ramach weryfikacji technologii i rejestrowania postępu prac. 4. Kontrolujący zapewni w całym okresie realizacji działań Wykonawców konwersji danych PZGiK jednoczesne funkcjonowanie kontrolera, jako jednostki monitorującej postęp prac, mając szczególnie na uwadze pierwszy okres jego funkcjonowania i przyjęcie odpowiedniej technologiczno-merytorycznej koncepcji. 5. Kontrolujący na podstawie wyników poszczególnych kontroli oszacuje jakość produktu i wagę stwierdzonych usterek oraz nada produktowi jeden z następujących statusów: 1) Spełnia wymagania SIWZ oznacza, że w przekazanym produkcie kontrolujący nie stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbioru; 2) Wymaga usunięcia usterek oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane usterki, które mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, ale które nie są wynikiem błędnych założeń bądź niepoprawnie przyjętych procedur realizacji i które Wykonawca konwersji danych PZGiK jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych pliku i nie rekomenduje produktu do odbioru; 3) Nie spełnia wymagań SIWZ oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu jednostka kontrolująca jest zobowiązana do wskazania wszystkich występujących wad, nie jest zobowiązania do wykonywania w tej iteracji kontrolnej pełnego procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów usterek, wykazuje nienależyte wykonanie umowy. 6. W przypadku przedłożenia raportu z kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia usterek lub nie spełnia wymagań SIWZ Kontrolujący: 1) w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości i nie dający możliwości różnej interpretacji, udokumentuje i wskaże wadę lub wady 24/26

25 w kontrolowanej partii produktów dyskwalifikujące ich użyteczność; 2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez Wykonawców konwersji danych PZGiK; 3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych z Wykonawcami konwersji danych PZGiK, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie raportów z kontroli. Końcowym wynikiem prac Kontrolującego powinna być rekomendacja produktu do odbioru przez Komisję Odbioru w formie Raportu z kontroli, podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Lista 22 powiatów, dla których należy przeprowadzić monitoring i kontrolę; Załącznik nr 2a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie białobrzeskim. Załącznik nr 2b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie grójeckim. Załącznik nr 2c Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie kozienickim. Załącznik nr 2d Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie legionowskim. Załącznik nr 2e Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie lipskim. Załącznik nr 2f Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie łosickim. Załącznik nr 2g Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VII zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie nowodworskim. Załącznik nr 2h Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VIII zamówienia na konwersję zasobu PODGiK w powiecie otwockim. 25/26

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: JANCZEWO WIELKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1A do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: ŚWIERŻE ZIELONE GMINA: ZARĘBY KOŚCIELNE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA LUTY 2013 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB Etapy odbioru prac Wiesław Szymański Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 2010-2013

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji GESUT

Etapy weryfikacji GESUT Etapy weryfikacji GESUT Główny Urząd Geodezji i Kartografii Department Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wydział Mapy Zasadniczej oraz GESUT Małgorzata Ćwiklińska 1. Etapy umowy

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: SMOLEWO - PARCELE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2017 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Andrzej Perkowski Kierownik Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 101011_5 Wolbórz-obszar wiejski w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

W PGiK - 2 rodzaje opłat: art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - produkty tworzone na podstawie baz danych - inne materiały zasobu (np. szkice

Bardziej szczegółowo

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami.

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami. Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do zapisów rozporządzenia z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 167-172 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a D e m i a e O s t r o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne I. Dane formalno-prawne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wybranych obrębów gminy Kramsk określonych w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Wł. Broniewskiego 58-400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne na załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: BłaŜejów, Niedamirów, Opawa, Okrzeszyn

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej XVIII Forum Teleinformatyki Polska w cyfrowej chmurze? SESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCYCH SAMORZĄDOWCÓW USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017 Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 9 marca 2017 Do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania i stosowania

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

STAROSTA ZĄBKOWICKI. Ul. Sienkiewicza Ząbkowice Śląskie WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE PROJEKT

STAROSTA ZĄBKOWICKI. Ul. Sienkiewicza Ząbkowice Śląskie WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE PROJEKT Załącznik nr 1 do SIWZ STAROSTA ZĄBKOWICKI Ul. Sienkiewicza 11 57-200 Ząbkowice Śląskie WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kontrola dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Marciszów

Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Marciszów STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Broniewskiego 15 58400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wrocław, dnia 16 października 2013r. Opracowała: Ewa

Bardziej szczegółowo

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001 GKN.0661.3.2016 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id 141002_4 0001 1 I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja. 1.

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że

przez Pana Prezesa w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r., pragnę przede wszystkim wyrazić pogląd, że Warszawa, 2jO listopada 2012 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Kazimierz Bujakowski KN-5025-77/12 Pan Bogdan Grzechnik Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Warunki techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Warunki techniczne załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki techniczne na: Monitoring i kontrolę prac polegających na zebraniu i weryfikacji danych o granicach jednostek podziałów terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Konwersja PZGiK (kontrola konwersji)

Konwersja PZGiK (kontrola konwersji) Konwersja PZGiK (kontrola konwersji) Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011 Plan prezentacji Prace

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego Powiat janowski Województwo lubelskie WARUNKI TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE AKTUALIZACJI UŻYTKÓW GRUNTOWYCH powiatu janowskiego GMINA DZWOLA Wykonano: marzec 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

Propozycje kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków -doświadczenia z pilotażu na terenie woj. podlaskiego. Opr. Marian Brożyna PWINGiK

Propozycje kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków -doświadczenia z pilotażu na terenie woj. podlaskiego. Opr. Marian Brożyna PWINGiK Propozycje kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków -doświadczenia z pilotażu na terenie woj. podlaskiego Opr. Marian Brożyna PWINGiK 1. Dane statystyczne ewidencji gruntów i budynków w woj.

Bardziej szczegółowo

Etap III. dla gminy Łubniany

Etap III. dla gminy Łubniany Województwo: opolskie Powiat: opolski Jednostka ewidencyjna: Łubniany Etap III MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ dla gminy Łubniany Opole, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel prac

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 10

IPP Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 10 RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów GK.IV-8.0932-4/10 Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Karpacz, 26 maja 2011r. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Izabela Musik ekspert

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wisła-Jawornik r. Mirosław Puzia

Wisła-Jawornik r. Mirosław Puzia Kryteria dokładnościowe oceny zgodności wybudowanego obiektu z projektem oraz nowe zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wisła-Jawornik 26.04.2017r. Mirosław Puzia Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa I. OPIS OBIEKTU Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE założenia ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja danych ewidencyjnych dla 5 obrębów z terenu gm. Zapolice, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie. 2 1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t. modernizacji ewidencji gruntów i budynków

P r o j e k t. modernizacji ewidencji gruntów i budynków Mińsk Mazowiecki, dnia 20 czerwca 2014 roku G.6620.32.141.2012 P r o j e k t modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Latowicz, z wyłączeniem obrębu Latowicz powiat: miński

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dokonywanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM.

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM. WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZNYCH DLA OBRĘBÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU MIĘDZYRZECZ. W PUWG-2000. W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA. Wymagania wobec dokumentacji geodezyjnej. Ustalenia

INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA. Wymagania wobec dokumentacji geodezyjnej. Ustalenia Ustalenia w sprawie interpretacji rozporządzenia o standardach oraz wymagań wobec i kartograficznej Przesłanki i kontekst powstania ustaleń Administracja geodezyjna i kartograficzna oraz wykonawcy prac

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe w Białogardzie Wydział Geodezji i Kartografii Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard GK.6620.1.1.2017 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Białogard

Bardziej szczegółowo

II. Obowiązujące przepisy

II. Obowiązujące przepisy -1- Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obrębach : Bierówka, Chrząstówka i Niepla gm. Jasło 1. Zamawiający : Starosta

Bardziej szczegółowo

Etapowa modernizacja ewidencji gruntów, w systemie TurboEwid obejmująca obręby: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce i Dłużniewo.

Etapowa modernizacja ewidencji gruntów, w systemie TurboEwid obejmująca obręby: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce i Dłużniewo. 1 WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce, Dłużniewo, gmina Łomża, powiat łomżyński. I. Dane formalno - organizacyjne. 1.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne na ZałoŜenie ewidencji budynków i lokali w procesie modernizacji ewidencji dla wybranych obrębów gminy Kamienna Góra

Warunki techniczne na ZałoŜenie ewidencji budynków i lokali w procesie modernizacji ewidencji dla wybranych obrębów gminy Kamienna Góra STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Broniewskiego 1 8400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne na ZałoŜenie ewidencji budynków i lokali w procesie modernizacji ewidencji dla wybranych obrębów

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Rolnictwa

Wydział Geodezji i Rolnictwa Wydział Geodezji i Rolnictwa ~ T%- ~* * -^ \r\a przeprowadzonej w firmie pn. Przedsiębiorstwo Geodezyjne" s.c. Jan Jarmoszko, Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok. 506 NIP 718-16-54-245

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gm. Chrzypsko Wielkie oraz części obrębu Bielsko gm. Międzychód wg zakresu wraz z utworzeniem baz: BDOT500,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax. (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: powiat@opatow.pl Karta Opisu Usługi G.IV-2 Obsługa podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD.74300-1-07/10 Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

W A R U N K I T E C H N I C Z N E W A R U N K I T E C H N I C Z N E Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu KŁOCKO gmina Sieradz Sieradz, maj 2014 r. 1. Obowiązujące normy prawne

Bardziej szczegółowo