INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH"

Transkrypt

1 Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL /10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Projekty innowacyjne Biuro projektu: ul. Śniadeckich 2, Koszalin, pok D Koordynator uczelniany: dr inż. Tomasz Królikowski Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Rypina Sekretariat: tel. (094) , fax. (094) , POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET

2 Autorzy innowacyjnego programu nauczania: mgr Liliana Małgorzata Romanowska dr Tomasz Suszko 1

3 Spis treści: Wstęp 1. Założenia ogólne programu 2. Cele edukacyjne 2.1. Ogólne cele kształcenia 2.2. Przedmiotowe cele edukacyjne 2.3. Cele wychowawcze 3. Zadania szkoły 4. Metody i formy pracy. 5. Propozycje metod sprawdzania osiągnięć uczniów 4. Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego z fizyki zakres rozszerzony IV etap edukacyjny 5. Charakterystyka programu 5.1. Rozkład nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne i godziny 5.2. Szczegółowy rozkład treści nauczania ( plan wynikowy) 7. Procedury osiągania celów 8. Sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów 9. Uwagi końcowe 2

4 Wstęp Nauczanie fizyki jest trudne na każdym etapie nauczania, stawia przed nauczycielem cały szereg zadań i specyficznych problemów. Nauczyciel musi być wyposażony w pogłębioną wiedzę z fizyki, jak również wykazać się znajomością zagadnień pedagogicznych.musi być twórcą, błyskawicznie reagującym na aktualne potrzeby uczniów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów powstał innowacyjny program nauczania. Do poszczególnych jednostek lekcyjnych dopasowane zostały filmy edukacyjne oraz gry wideo, które można wykorzystywać na lekcji fizyki tak, aby była ona ciekawa, atrakcyjna i urozmaicona. Kierowano się przy tym zasadą, że jeśli uczeń musi już coś zapamiętać, to powinna być to wiedza operatywna, czyli taka, która jest niezbędna do: - wyjaśniania podstawowych zjawisk otaczającej nas przyrody; - wyjaśniania zasad działania podstawowych urządzeń, z którymi uczeń styka się na co dzień; - rozwiązywania problemów stymulujących ogólny rozwój intelektualny ucznia. Tworząc program, kierowaliśmy się ogólną zasadą, by zachować ciągłość oraz spójność pomiędzy kształceniem i wychowaniem w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Podstawą do realizacji treści nauczania w ramach kształcenia ogólnego są wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia w gimnazjum. Niezbędne jest nawiązywanie do nich w trakcie wprowadzania poszczególnych haseł programowych. Kształcenie w zakresie rozszerzonym powinno opierać się na wiadomościach i umiejętnościach nabytych w gimnazjum i liceum w kształceniu w zakresie podstawowym. Nowa podstawa programowa daje możliwość potraktowania fizyki jako nauki doświadczalnej, skupienia się na analizie zjawisk fizycznych, odejścia od z matematyzowanej formy opisu zjawisk, potraktowania matematyki jedynie jako języka do opisu i analizy zjawisk fizycznych. Mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas innowacyjny program nauczania pozwoli na pełną realizację wymagań zawartych w Podstawie Programowej i da nauczycielowi możliwość dostosowania go do zainteresowań i możliwości intelektualnych uczniów. 3

5 I. Założenia ogólne programu 1. Program przeznaczony jest dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie pozwala na uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Pozwala zrealizować treści podstawy programowej w zakresie rozszerzonym. Obejmuje rozwinięcie wszystkich haseł pozwalających na przystąpienie do matury w zakresie rozszerzonym i podjęcie studiów na kierunkach ścisłych, technicznych lub przyrodniczych. 2. Program nauczania fizyki na IV etapie edukacyjnym został przygotowany zgodnie z założeniami aktualnie obowiązującej Podstawy Programowej kształcenia ogólnego, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Uwzględniono w nim możliwości intelektualne i predyspozycje psychofizyczne uczniów na tym etapie edukacyjnym. 3. Zgodnie z ramowym planem nauczania, nauczyciel fizyki w szkole ponadgimnazjalnej ma zagwarantowane 240 godzin na realizację podstawy programowej w zakresie rozszerzonym. Program nauczania może być realizowany w ramach tych 240 godzin kształcenia, po wcześniejszym przerobieniu treści zakresu podstawowego, jak i w dowolnym innym cyklu kształcenia. 4. Program zakłada stosowanie różnorodnych, aktywizujących metod i środków dydaktycznych niezbędnych do rozwijania zainteresowań poznawczych uczniów, ułatwienia zrozumienia zjawisk i procesów, kształtowania twórczego myślenia. Dlatego przewidziano w nim wykorzystanie multimedialnych zasobów w postaci filmów dydaktycznych, gier wideo oraz gier w technologii Flash. W programie położono nacisk na zrozumienie zachodzących zjawisk i procesów, a w dalszej kolejności na opis tychże zjawisk z wykorzystaniem matematyki. Starano się unikać metody przekazywania uczniom wiedzy w sposób werbalny. 5. Wobec zaledwie dwóch lat nauki przedmiotu w zakresie rozszerzonym uczeń, zgodnie z tym programem nauczania, jest zapoznawany z wymaganiami maturalnymi od samego początku, co pozwala mu dostatecznie wcześnie podjąć decyzję o przygotowaniach do egzaminu maturalnego. II. Cele edukacyjne: 2.1. Ogólne cele kształcenia Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, w którym człowiek przez całe życie będzie się kształcił. Nabycie przez uczniów umiejętności samodzielnego myślenia analitycznego i syntetycznego, zdobywania informacji, przetwarzania ich i analizowania (również przy użyciu technik multimedialnych), krytycyzmu wobec podawanych informacji. Rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej. Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, prezentowania przez uczniów własnego punktu widzenia na podstawie zdobytej wiedzy, logicznego uzasadniania wniosków i sądów. 4

6 Zdobycie rzetelnej wiedzy nie tylko pamięciowej, ale przede wszystkim doprowadzenie do zrozumienia przekazywanych treści i dostrzegania przez uczniów zależności i związków między różnymi elementami przekazywanej wiedzy oraz jej odnoszenie do sytuacji praktycznych. Rozwijanie sprawności umysłowych, m.in. czytania tekstów ze zrozumieniem i dostateczną uwagą, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Przekazanie podstaw wiedzy i wyrobienie umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu maturalnego Przedmiotowe cele edukacyjne Uświadomienie uczniom, że fizyka i astronomia mają odrębne od innych nauk język i strukturę oraz metody i procedury badawcze, ale są powiązane z innymi dziedzinami nauki. Ukazanie piękna fizyki i astronomii. Zainteresowanie fizyką i astronomią. Pokazanie, jak te dziedziny wiedzy wyodrębniały się z ogólnych rozważań filozoficznych. Doprowadzenie do refleksji, jak wiele wysiłków uczonych, również polskich, pozwoliło utworzyć obecną strukturę fizyki i astronomii. Pokazanie, jakie znaczenie ma fizyka i astronomia dla całości nauki i różnych dziedzin ludzkiej działalności, dla sztuki i życia codziennego. Uświadomienie zakresu stosowalności i ograniczeń modeli fizycznych i astronomicznych. Ukazanie uczniom roli eksperymentu, obserwacji i teorii w poznawaniu przyrody oraz możliwości współczesnych technik badawczych. Wyrobienie w uczniach poczucia użyteczności tych dziedzin nauki. Rozszerzenie posiadanej przez uczniów wiedzy z fizyki i astronomii. Doprowadzenie do poznania i zrozumienia przez uczniów nowych pojęć, praw i zależności z dziedziny fizyki i astronomii Cele wychowawcze Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych przez np. współdziałanie uczniów w zespole podczas grupowego opracowywania problemów naukowych, projektów oraz innych wspólnych działań. Wyrabianie w uczniach przekonania, że rzetelna praca i uczciwość pozwalają osiągać cele życiowe i odnaleźć miejsce w świecie. 5

7 III. Zadania szkoły umożliwiające prawidłową realizację programu. Prawidłowa, pełna i skuteczna realizacja programu oraz osiągnięcie założonych w nim celów edukacyjnych będą możliwe, jeśli zachowamy ciągłość działań dydaktycznych i wychowawczych zapoczątkowanych w szkole podstawowej, na zajęciach przyrody i kontynuowanych w gimnazjum, na zajęciach fizyki. Podstawą niniejszego programu są bowiem wiadomości i umiejętności nabyte przez uczniów na poprzednich etapach kształcenia. Nawiązywanie do tych wiadomości i umiejętności w trakcie realizacji poszczególnych haseł programowych jest niezbędne. 1. Należy zadbać o korelację między fizyką i astronomią, a pozostałymi przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Powinna to być korelacja nie tylko w czasie. Niezbędne jest, aby nauczyciele poszczególnych przedmiotów przyrodniczych, realizujący na swoich przedmiotach zbliżone zagadnienia, używali tych samych nazw i pojęć, a jeżeli specyfika przedmiotu tego wymaga, inaczej wyjaśniali uczniom ich znaczenie. 2. Zgodnie z założeniem Podstawy programowej kształcenia ogólnego, w procesie nauczania fizyki należy w uczniu wykształcić m.in. umiejętność myślenia matematycznego, polegającą na wykorzystywaniu narzędzi matematyki i fizyki w życiu codziennym, oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. 3. Uwzględniając specyfikę fizyki jako przedmiotu przyrodniczego i pamiętając, że podstawowymi metodami poznania przyrody są obserwacje oraz eksperymenty, należy stworzyć warunki do ich przeprowadzania na zajęciach lekcyjnych zarówno w pracowni, jaki w terenie, w formie wycieczek naukowych. Ważne, aby każdy uczeń miał możliwość prowadzenia obserwacji i wykonywania samodzielnych ćwiczeń laboratoryjnych. Ponadto niezbędne jest wyposażenie pracowni w taką liczbę przyrządów, jaka zapewni pracę laboratoryjną uczniów w grupach 2-, 3-osobowych. 4. W Podstawie Programowej wśród zakładanych osiągnięć uczniów wymienione jest wykorzystanie wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad i bezpiecznego użytkowania wybranych urządzeń technicznych. Należy zatem dążyć do tego, aby na lekcjach w pracowni fizycznej poza typowymi przyrządami znajdowały się również urządzenia powszechnego użytku. 5. Oddzielnym problemem jest wykorzystywanie na zajęciach z fizyki i astronomii narzędzi informatyki i technik informacyjnych. W tym celu szkoła powinna zadbać o zaopatrzenie pracowni w niezbędne urządzenia i programy umożliwiające opracowywanie wyników eksperymentów oraz animowanie zjawisk fizycznych. Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu bezpośrednio lub pośrednio, przez kopiowanie określonych informacji na twardy dysk komputera, płytę CD lub inny nośnik np. odtwarzacz blu rey. 6

8 IV. Metody i formy pracy 1. Praktyczne to głównie wykonywane samodzielnie przez uczniów doświadczenia i obserwacje zjawisk fizycznych, czyli obserwacja ucznia lub grupy uczniów w toku lekcji, ich zaangażowania, ciekawości poznawczej, czy postawy względem przedmiotu i nauczyciela. 2. Podawcze czyli np. krótki wykład lub pogadanka, praca z tekstem, pokaz z wyjaśnieniem podanie przykładowego rozwiązania zadania. 3. Problemowe takie jak kontrolowana dyskusja na forum całej klasy lub w grupach, stwarzanie na lekcjach określonych sytuacji problemowych pozwalających uczniom samodzielne wypowiadanie się,.4. Dyskusja śródlekcyjna od sterowanej przez nauczyciela po burzę mózgów, nad którą jednak nauczyciel powinien zawsze panować, ale tylko jako moderator. 4. Obserwacja praktycznych umiejętności oraz chęci ich doskonalenia, głównie podczas wykonywania doświadczeń. 5. Metoda projektów - trwające nawet dłuższy czas projekty uczniowskie, przygotowywanie prezentacji przez jednego ucznia, która kompleksowo pozwala realizować większość celów kształcenia i wychowania. Metoda projektów wymagająca od nauczyciele i uczniów bardzo dużo zaangażowania na poszczególnych jej etapach. 6. Gry fleszowe i filmy edukacyjne, które pozwalają nie tylko skontrolować wiedzę, ale uczą i kształcą zainteresowanie zjawiskami fizycznymi, rozbudzają zainteresowania, motywują do konsekwentnego postępowania i działania. 6. Referaty tematyczne wraz z ich prezentacją. 7. Inne metody np. prośba ucznia lub grupy uczniów o wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień lub części materiału. OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE 1. Znajomość najważniejszych wielkości fizycznych i związków między nimi, pozwalająca na wykonywanie obliczeń. 2. Umiejętność odczytywania informacji z diagramów, wykresów, tabel, tekstów źródłowych. 3. Umiejętność wyodrębniania i opisywania zjawisk i procesów w przyrodzie. 4. Umiejętność wykorzystania modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych. 5. Umiejętność wykonywania pomiarów fizycznych, zapisywania i analizowania wyników. 6. Umiejętność sporządzania wykresów, diagramów itp. 7. Umiejętność wykonywania rysunków pomocniczych do rozwiązania danego problemu. 8. Umiejętność korzystania z praw fizyki do wyjaśnienia wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie. 9. Umiejętność szacowania wartości wielkości fizycznych trudnych lub niemożliwych do obliczenia. 10. Ogólna znajomość prawidłowości w przyrodzie i metod ich poznania. 7

9 V. Propozycje metod sprawdzania osiągnięć uczniów. Nauczyciel, oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia, powinien rozpoznać poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas realizacji programu przez nauczyciela poważną trudnością będzie wystawienie oceny. A przecież to bardzo istotne, aby ocena była trafna, rzetelna i systematyczna. W takiej sytuacji ważne wydaje się stosowanie metod aktywizujących pracę uczniów na lekcji i ocena ich aktywności podczas zajęć. Nauczyciel w różnorodny sposób może sprawdzać osiągnięcia ucznia, np. podczas dyskusji tematycznych; podczas pracy zespołowej przy doświadczeniach; podczas pracy samodzielnej przy rozwiązywaniu zadań; podczas pracy zespołowej przy zadaniach problemowych oceniając prace pisemne (testy, sprawdziany); oceniając projekty, modele itp. IV. Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego. IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści. III. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków. IV. Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk. V. Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników. Treści nauczania i umiejętności wymagania szczegółowe. 1. Ruch punktu materialnego. Uczeń; 1) rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych; 2) opisuje ruch w różnych układach odniesienia; 3) oblicza prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej; 8

10 4) wykorzystuje związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu; 5) rysuje i interpretuje wykresy zależności parametrów ruchu od czasu; 6) oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego; 7) opisuje swobodny ruch ciał wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki; 8) wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki; 9) stosuje trzecią zasadę dynamiki do opisu zachowania się ciał; 10) wykorzystuje zasadę zachowania pędu do obliczania prędkości ciał podczas zderzeń niesprężystych i zjawiska odrzutu; 11) wyjaśnia zachowania się ciał pod działaniem sił bezwładności w układzie nieinercjalnym; 12) posługuje się pojęciem siły tarcia do wyjaśniania ruchu ciał; 13) składa i rozkłada siły działające wzdłuż prostych nierównoległych; 14) oblicza parametry ruchu jednostajnego po okręgu; opisuje wektory prędkości i przyspieszenia dośrodkowego; 15) analizuje ruch ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego. 2. Mechanika bryły sztywnej. Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia: punkt materialny, bryła sztywna, zna granice ich stosowalności; 2) rozróżnia pojęcia: masa i moment bezwładności; 3) oblicza momenty sił; 4) analizuje równowagę brył sztywnych, w przypadku, gdy siły leżą w jednej płaszczyźnie (równowaga sił i momentów sił); 5) wyznacza położenie środka masy; 6) opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe); 7) analizuje ruch obrotowy bryły sztywnej pod wpływem momentu sił; 8) stosuje zasadę zachowania momentu pędu do analizy ruchu; 9) uwzględnia energię kinetyczną ruchu obrotowego w bilansie energii. 3. Energia mechaniczna. Uczeń: 1) oblicza pracę siły na danej drodze; 2) oblicza wartość energii kinetycznej i potencjalnej ciał; 3) wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczania parametrów ruchu; 4) oblicza moc urządzeń, uwzględniając ich sprawność; 5) stosuje zasadę zachowania energii do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych. 4. Grawitacja. Uczeń: 1) wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań grawitacyjnych 9

11 między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi; 2) rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróżnia pole jednorodne od pola centralnego; 3) oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego; 4) wyprowadza związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem; 5) oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiąże je z pracą lub zmianą energii kinetycznej; 6) wyjaśnia pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej; 7) oblicza okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi; 8) oblicza okresy obiegu planet i ich średnie odległości od gwiazdy wykorzystując III prawo Keplera dla orbit kołowych; 9) oblicza masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity. 5. Termodynamika. Uczeń: 1) wykorzystuje równanie Clapeyrona do obliczania parametrów gazu; 2) wyjaśnia założenia gazu doskonałego i stosuje równanie gazu doskonałego do wyznaczenia parametrów gazu; 3) opisuje przemianę izotermiczną, izobaryczną i izochoryczną; 4) interpretuje wykresy ilustrujące przemiany gazu doskonałego; 5) opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek; 6) stosuje pierwszą zasadę termodynamiki, odróżnia przekaz energii w formie pracy od przekazu energii w formie ciepła; 7) oblicza zmianę energii wewnętrznej w przemianach izobarycznej i izochorycznej oraz pracę wykonaną w przemianie izobarycznej; 8) posługuje się pojęciem ciepła molowego w przemianach gazowych; 9) analizuje I zasadę termodynamiki; 10) interpretuje II zasadę termodynamiki; 11) analizuje cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych; 12) odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy; 13) wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego. 6. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń: 1) analizuje ruch pod wpływem sił sprężystości, podaje przykłady takiego ruchu; 2) oblicza energię potencjalną sprężystości; 3) stosuje zasadę zachowania energii w ruchu drgającym; 4) oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła matematycznego; 5) interpretuje wykresy zależności położenia, prędkości i przyśpieszenia od czasu w ruchu drgającym; 6) opisuje drgania wymuszone; 7) opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach; 10

12 8) opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w ruchu drgającym; 9) stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością; 10) opisuje załamanie fali na granicy ośrodków; 11) wyjaśnia zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa; 12) opisuje zjawisko interferencji, wyznacza długość fali na podstawie obrazu interferencyjnego; 13) opisuje fale stojące i ich związek z falami biegnącymi; 14) opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źrodła i nieruchomego obserwatora. 7. Pole elektryczne. Uczeń: 1) wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siły oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami; 2) posługuje się pojęciem natężenia pola elektrostatycznego; 3) oblicza natężenie pola centralnego pochodzącego od jednego ładunku punktowego; 4) analizuje jakościowo pole pochodzące od układu ładunków; 5) wyznacza pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego; 6) przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola; 7) opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza napięcie między okładkami; 8) posługuje się pojęciem pojemności elektrycznej kondensatora; 9) oblicza pojemność kondensatora płaskiego znając jego cechy geometryczne; 10) oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora; 11) analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym; 12) opisuje wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku,wyjaśnia działanie piorunochronu i klatki Faradaya. 8. Prąd stały. Uczeń: 1) wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego; 2) oblicza opor przewodnika, znając jego opór właściwy i wymiary geometryczne; 3) rysuje charakterystykę prądowo-napięciową opornika podlegającego prawu Ohma; 4) stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych; 5) oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo lub równolegle; 6) oblicza pracę prądu przepływającego przez różne elementy obwodu oraz moc wydzielaną na tych elementach; 7) opisuje wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników; 8) analizuje pracę prądu elektrycznego, przemiany energii elektrycznej w energię wewnętrzną. 9. Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń: 1) szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodnikówz prądem (przewodnik liniowy, 11

13 pętla, zwojnica); 2) oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica); 3) analizuje ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu magnetycznym; 4) opisuje wpływ materiałów magnetycznych (ferromagnetykow) na pole magnetyczne; 5) opisuje zastosowanie materiałów ferromagnetycznych; 6) analizuje siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym; 7) opisuje zasadę działania silnika elektrycznego; 8) oblicza strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię; 9) analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika podczas ruchu przewodnika w polu magnetycznym; 10) oblicza siłę elektromotoryczną powstającą w wyniku indukcji elektromagnetycznej; 11) stosuje regułę Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego; 12) opisuje budowę i zasadę działania prądnicy i transformatora; 14) opisuje działanie diody jako prostownika; 15) opisuje zjawisko samoindukcji. 10. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń: 1) opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje przykłady wykorzystania fal w poszczególnych zakresach; 2) opisuje jedną z metod wyznaczenia prędkości światła; 3) opisuje doświadczenia Younga; 4) wyznacza długość fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej; 5) opisuje i wyjaśnia zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator; 6) wykorzystuje prawo załamania światła do wyznaczenia biegu promienia w pobliżu granicy dwóch ośrodków; 7) opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny; 8) rysuje obrazy rzeczywiste i pozorne otrzymywane za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających; 9) stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i powiększenie otrzymanych obrazów. 11. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń: 1) opisuje zjawisko fotoelektryczne; 2) stosuje zależność między energią fotonu, a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego wewnętrznego i zewnętrznego; 3) stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy; 4) opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego. 12

14 12. Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki uczeń: 1) przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi; 2) samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie osi, wybór skali, oznaczenie niepewności punktów pomiarowych); 3) przeprowadza złożone obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem; 4) interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość pośrednią (interpolowaną) między danymi w tabeli, także za pomocą wykresu; 5) dopasowuje prostą y=ax+b do wykresu i ocenia trafność tego postępowania; oblicza wartości współczynników a i b (ocena ich niepewności nie jest wymagana); 6) opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru (szacowanie niepewności pomiaru, obliczanie niepewności względnej, wskazywanie wielkości której pomiar ma decydujący wkład na niepewność otrzymanego wyniku wyznaczanej wielkości fizycznej); 7) szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie analizuje realność otrzymanego wyniku; 8) przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego artykułu popularno-naukowego z dziedziny fizyki lub astronomii. 13. Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza badania polegające na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczące: 1) ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego (np. wyznaczenie przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym); 2) spadku swobodnego (np. pomiar i wykonanie wykresu zależności drogi od czasu); 3) ruchu wahadła (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego); 4) ciepła właściwego (np. wyznaczenie ciepła właściwego danej cieczy); 5) kształtu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie pola wokół przewodu w kształcie pętli, w którym płynie prąd); 6) charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zależności I(U); 7) drgań struny (np. pomiar częstotliwości podstawowej drgań struny dla rożnej długości drgającej części struny); 8) dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej lub płycie CD (np. wyznaczenie gęstości ścieżek na płycie CD); 9) załamania światła (np. wyznaczenie współczynnika załamania światła z pomiaru kąta granicznego); 10) obrazów optycznych otrzymywanych za pomocą soczewek (np. wyznaczenie powiększenia obrazu i porównanie go z powiększeniem obliczonym teoretycznie). 13

15 V. Charakterystyka programu nauczania 5.1 Rozkład materiału z proponowanymi tematami lekcji i przydziałem godzin Numer lekcji Temat lekcji Ilość godzin 1 Metody badań w fizyce Dokładność i niepewność pomiarów w fizyce. Niepewność bezwzględna. Niepewność względna 2 4 Oszacowanie rzędu wielkości Położenie ciała, względność położenia. Przeliczanie jednostek 2 7 Ruch i jego względność Prędkość jako wielkość wektorowa. Względność prędkości Ruch jednostajny prostoliniowy 2 13 Przyspieszenie Przemieszczenia ciała w ruchu jednostajnie zmiennym. Rzut pionowy w górę i w dół. Spadek swobodny 2 ciał 16 Matematyczny opis ruchu w dwóch wymiarach (ruch na płaszczyźnie): rzut poziomy Matematyczny opis ruchu w dwóch wymiarach (ruch na płaszczyźnie): rzut ukośny 2 19 Poglądy na ruch w filozofii i historii Ruch w różnych układach odniesienia transformacja Galileusza Ruch jednostajnie zmienny - matematyczny opis ruchu dla ruchów wzdłuż różnych prostych Ruch po okręgu Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Dodawanie i odejmowanie wektorów Klasyfikacja ruchów. Zadania i problemy z kinematyki Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Rodzaje oddziaływań Składanie i rozkładanie sił Zasady Newtona. Przykłady zastosowania zasad dynamiki. Zasada bezwładności Zasada akcji i reakcji 1 14

16 40-41 Siła jako przyczyna zmian ruchu. II zasada dynamiki Newtona Tarcie i jego rola w przyrodzie Uogólniona postać II zasady dynamiki.środek masy Zasada zachowania pędu dla układu ciał Opis ruchu w układach nieinercjalnych Dynamika ruchu po okręgu Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Praca. Moc Energia mechaniczna i jej rodzaje Rodzaje zderzeń. Zastosowanie zasady zachowania pędu i zasady zachowania energii do 2 rozwiązywania zadań Energia potencjalna, Zasada zachowania energii mechanicznej Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Wprowadzenie do ruchu obrotowego bryły sztywnej Moment bezwładności bryły sztywnej. Energia kinetyczna ruchu obrotowego Moment siły Równowaga bryły sztywnej Środek masy bryły sztywnej Analiza ruchu obrotowego. II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu Złożenie ruchu obrotowego i postępowego. Energia kinetyczna Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Własności sprężyste ciał stałych. Energia potencjalna sprężystości. Prawo Hooke a Ruch drgający. Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody Matematyczny opis oscylatora harmonicznego Praca i energia w ruchu harmonicznym. Drgania sprężyn Wahadło matematyczne. Okres drgań w ruchu harmonicznym Drgania swobodne, wymuszone i tłumione. Rezonans mechaniczny Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Fale mechaniczne Zjawiska falowe. 2 15

17 95-96 Odbicie i załamanie fal Fale akustyczne. Instrumenty muzyczne 2 99 Infradźwięki, dźwięki słyszalne Zjawisko Dopplera Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Podstawowe pojęcia termodynamiczne. Prawo Pascala i Archimedesa Kinetyczna cząsteczkowa teoria budowy materii. Zerowa zasada termodynamiki Energia wewnętrzna, a temperatura ciała Cieplny przepływ energii Transport energii Przemiany fazowe. Ciepło przemiany fazowej I zasada termodynamiki Model gazu doskonałego Przemiany gazowe Równanie Clapeyrona II zasada termodynamiki Silniki cieplne. Cykl Carnota Ciepło molowe w przemianach i zastosowanie Diagramy fazowe Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Prawo powszechnego ciążenia Ruchy planet. Prawa Keplera Pole grawitacyjne. Natężenia pola grawitacyjnego. Przyspieszenie grawitacyjne Praca w polu grawitacyjnym. Energia potencjalna. Potencjał pola grawitacyjnego Prędkości kosmiczne. Stan nieważkości, przeciążenia i niedociążenia Ruch w polu grawitacyjnym Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Budowa materii i elektryczne własności ciał. Oddziaływanie ciał naelektryzowanych Pole elektrostatyczne. Potencjał pola elektrostatycznego Praca w jednorodnym i centralnym polu elektrostatycznym. Zachowawczy charakter pola 2 elektrostatycznego. Energia potencjalna ładunku w polu elektrostatycznym. 16

18 Przewodnik i dielektryk w polu elektrostatycznym Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym Pojemność elektryczna. Kondensator płaski Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Przepływ prądu stałego Opór elektryczny. Prawo Ohma II prawo Kirchhoffa Szeregowe i równoległe łączenie odbiorników energii elektrycznej Praca i moc prądu. Ciepło Joule a Siła elektromotoryczna źródła prądu, prawo Ohma dla obwodu zamkniętego. Opór wewnętrzny. 2 Łączenie sił elektromotorycznych Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Pole magnetyczne Indukcja pola magnetycznego Właściwości magnetyczne substancji Przewodnik w polu magnetycznym. Siła elektrodynamiczna Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem. Silnik elektryczny Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Zjawisko samoindukcji Prąd przemienny Działanie diody jako prostownika. Podstawy elektroniki półprzewodnikowej Transformator Obwody RLC Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Fale elektromagnetyczne. Prawa Maxwella. Energia fali elektromagnetycznej Widmo fal elektromagnetycznych Prędkość światła i jej pomiar Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Falowe aspekty światła 2 17

19 Zjawisko odbicia i załamania światła Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Zastosowanie praw załamania.(pryzmat, rozszczepienie światła, płytka równoległościenna) Zjawisko polaryzacji Zwierciadła Soczewki i ich zastosowania Dyfrakcja i interferencja światła Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości Dualizm korpuskularno- falowy Zjawisko fotoelektryczne Model Bohra budowy atomu wodoru Kwantowanie energii. Fale de Broglie a Laser Lampa Rentgena Elementy szczególnej teorii względności Zjawisko promieniotwórczości naturalnej Jądro atomowe Prawo zaniku promieniotwórczego Reakcje jądrowe Świat gwiazd. Diagram H-R Elementy kosmologii Powtórzenie, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości. 2 18

20 5.2 Szczegółowe treści nauczania Wymagania zawarte w podstawie programowej zostały napisane kursywą 1. KINEMATYKA - 34 godz. Numer lekcji Treści nauczania Ilość godzin Założone osiągnięcia ucznia Odniesienie do podstawy programowej Film interaktywny doświadczenie Gra flash Uwagi 1 Metody badań w fizyce. 2-4 Dokładność i niepewność pomiarów w fizyce. 1 - Wyjaśnia różnice między hipotezą, a prawem fizycznym. - Zna metody badań stosowane w fizyce. - Opisuje na czym polega metoda hipotetyczno-dedukcyjna. - Wyjaśnia jakie metody badań stosują fizycy współcześnie. 3 - Opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru (szacowanie niepewności pomiaru, oblicza niepewność względną). - Określa niepewność pomiaru na konkretnych przykładach. - Oszacowanie rzędu wielkości 5-6 Położenie ciała. 2 - Posługuje się pojęciem ciała fizycznego, punktu materialnego. Wymagania ogólne cz.2 Ciekawostka cz.2 Błąd pomiarowy przyrządów, Wyznaczanie niepewności pomiarowej Niepewność pomiarowa wagi kuchennej Niepewność pomiarowa w ręcznym pomiarze czasu Ryzyk fizyk Wielkości fizyczne 19

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

1. Kinematyka 8 godzin

1. Kinematyka 8 godzin Plan wynikowy (propozycja) część 1 1. Kinematyka 8 godzin Wymagania Treści nauczania (tematy lekcji) Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Jak

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Projekt

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Wiadomości wstępne 1.1Podstawowe pojęcia fizyki 1.2Jednostki 1.3Wykresy definiuje pojęcia zjawiska fizycznego i wielkości fizycznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii.

Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii. Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii. Program pracy z uczniem słabym został przygotowany z myślą o uczniach mających trudności z opanowaniem materiału

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. FIZYKA zakres podstawowy Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny KLASA PIERWSZA 1. Wiadomości wstępne. Matematyczne metody w fizyce Wielkości wektorowe i skalarne Miara łukowa kąta Funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne - ćwiczenia Iloczyn skalarny i wektorowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19 Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Maria Kallas Karol Jagielski. Rozumiem fizykę. Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym

Maria Kallas Karol Jagielski. Rozumiem fizykę. Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym Maria Kallas Karol Jagielski Rozumiem fizykę Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym Na co będą potrzebne, pytało pacholę, Trójkąty, czworoboki,

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Treści dopełniające Uczeń potrafi: P Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć wektor od wektora, pomnożyć

Bardziej szczegółowo

ISBN Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach. Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska

ISBN Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach. Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska Kraków 2011 Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska Korekta językowa: Agnieszka Kochanowska-Sabljak Redakcja techniczna: Anna Miśkowiec, Tomasz Strutyński

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 165 172 i 253) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa Kinematyka 1. Podstawowe własności wektorów 5 1.1 Dodawanie (składanie) wektorów 7 1.2 Odejmowanie wektorów 7 1.3 Mnożenie wektorów przez liczbę 7 1.4 Wersor 9 1.5 Rzut wektora 9 1.6 Iloczyn skalarny wektorów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego Plan wynikowy z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych do programu DKOS-5002-38/04

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych Jolanta Kozielewska OKE Wrocław 1 Plan wystąpienia Idee zmian Nowa matura arkusz i zadania Wyniki - matura z fizyki i astronomii, maj

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 1

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 1 1 Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 1 Kinematyka podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie wyjaśnia, w jaki sposób fizyk zdobywa wiedzę o zjawiskach fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka 1 edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka *W nawiasie podano alternatywny temat lekcji (jeśli nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy lekcji

Bardziej szczegółowo

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY 1. Opis ruchu postępowego 18g Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach T 1(1,13) podać przykłady wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Kinematyka. zmiennym(przeprowadza złożone. kalkulatora)

Kinematyka. zmiennym(przeprowadza złożone. kalkulatora) Kinematyka Ocena podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie wyjaśnia, w jaki sposób fizyk zdobywa wiedzę o zjawiskach fizycznych wymienia przyczyny wprowadzenia Międzynarodowego Układu

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego)

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego) Nr lekcji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tematy lekcji 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Elektryzowanie ciał. Oddziaływanie ładunków elektrycznych) 9.2. Prawo Coulomba 9.3. Pole elektryczne (Natężenie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI 3 Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja 61 godzin)

Plan wynikowy (propozycja 61 godzin) 1 Plan wynikowy (propozycja 61 godzin) Kinematyka (19 godzin) *W nawiasie podano alternatywny temat lekcji (jeśli nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy lekcji realizowanych w ramach danego zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era. Ruch drgający

Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era. Ruch drgający Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era Ruch drgający wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego (ruch ciężarka na sprężynie) rejestruje

Bardziej szczegółowo

VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1)

VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1) 1 VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1) 1. Opis ruchu postępowego 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać

Bardziej szczegółowo

R podaje przykłady działania siły Coriolisa

R podaje przykłady działania siły Coriolisa SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z FIZYKI CZĘŚĆ I KINEMATYKA podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie wyjaśnia, w jaki sposób fizyk zdobywa wiedzę o zjawiskach fizycznych wymienia przyczyny

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Program merytoryczny przedmiotowego konkursu z fizyki dla uczniów gimnazjum I. CELE KONKURSU 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym.

Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym. Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym. 1 Spis treści. SPIS TREŚCI.... 2 WSTĘP.... 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.... 4 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Badanie ruchu drgającego

Badanie ruchu drgającego 1 5.1. Badanie ruchu drgającego opisuje ruch drgający ciężarka na sprężynie posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu i częstotliwości do opisu drgań; wskazuje położenie równowagi i odczytuje amplitudę

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA NUMER ZAJĘĆ

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA NUMER ZAJĘĆ KURS: TUTOR: KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA Poniżej znajduje się wykaz zajęć tablicowych wraz z ich harmonogramem. Został ustalony tak by nie kolidować ze świętami, przerwami w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA (wszystkie klasy pierwsze zakres podstawowy, klasa 2a i klasa 3a zakres rozszerzony) Wymagania edukacyjne - klasa pierwsza nowa

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2 1. Opis ruchu postępowego Temat lekcji Elementy działań na wektorach dostateczną uczeń podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

wyprowadza wzór na okres i częstotliwość drgań wahadła sprężynowego posługuje się modelem i równaniem oscylatora harmonicznego

wyprowadza wzór na okres i częstotliwość drgań wahadła sprężynowego posługuje się modelem i równaniem oscylatora harmonicznego Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 2 uch drgający Treści spoza podstawy programowej. Zagadnienie 5.3. Drgania sprężyn (Okres i częstotliwość drgań ciała na sprężynie. Wykresy opisujące

Bardziej szczegółowo

Fizyka z astronomią Szkoła średnia

Fizyka z astronomią Szkoła średnia M in isterstw o E dukacji N arodow ej Fizyka z astronomią Szkoła średnia Minimum program owe obowiązujące od 1 września 1992 Warszawa 1992 WSTĘP Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku nakłada

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM W czteroletnim cyklu nauczania przewidziane są 3 godziny fizyki, 2 godziny w klasie pierwszej oraz 1 godzina w klasie drugiej. Proponowana siatka

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 5 Ruch drgający Ocena wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego (ruch ciężarka na sprężynie) rejestruje ruch drgający ciężarka na sprężynie za pomocą kamery sporządza wykres zależności położenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA III. TREŚCI KSZTAŁCENIA Część I. Treści kształcenia zawarte w pierwszym tomie podręcznika Z fizyką w przyszłość. 1. Opis ruchu postępowego Elementy działań na wektorach Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod przedmiotu: Mf 3 Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4 Kierunek: Nawigacja 5 Specjalność: Wszystkie specjalności na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony

PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony Rok szkolny 2013/2014 Teresa Wieczorkiewicz Numer ewidencyjny w wykazie 548/1/2012 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania wraz z planem wynikowym. Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony

Program nauczania wraz z planem wynikowym. Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony Program nauczania wraz z planem wynikowym Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony Kraków 2012 R ZamKor Spis treści Wstęp... 5 I. Ogólne założenia programu.... 6 II. Cele nauczania fizyki na poziomie

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem e-doświadczeń w fizyce. Poziom rozszerzony

Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem e-doświadczeń w fizyce. Poziom rozszerzony Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem e-doświadczeń w fizyce. Poziom rozszerzony SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE. 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3. CELE NAUCZANIA FIZYKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym uch drgający. edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym 5.1. Badanie ruchu drgającego 5.2. Drgania harmoniczne (Położenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu

Bardziej szczegółowo

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA III. TREŚCI KSZTAŁCENIA Część I. Treści kształcenia zawarte w pierwszym tomie podręcznika Z fizyką w przyszłość. 1. Opis ruchu postępowego Elementy działań na wektorach Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony wymienić cechy wektora dodać wektory odjąć wektor od wektora Opis ruchu postępowego podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 DO ZDOBYCIA 44 PUNKTY POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 Jest to powtórka przed etapem szkolnym, na którym określono wymagania: ETAP SZKOLNY 1) Ruch prostoliniowy i siły. 2) Energia. 3) Właściwości materii.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość Zakres rozszerzony Zasady ogólne: 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ. dodatkowe Narzędzia matematyczne fizyki. Znaczenie modelowania matematycznego. Postępowanie indukcyjne i

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ. dodatkowe Narzędzia matematyczne fizyki. Znaczenie modelowania matematycznego. Postępowanie indukcyjne i KURS: TUTOR: KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA Poniżej znajduje się wykaz zajęć tablicowych wraz z ich harmonogramem. Został ustalony tak by nie kolidować ze świętami, przerwami w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy.

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy. W pierwszej części są przedstawione podstawowe wiadomości z mechaniki, nauki o cieple, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki. Podano także przykłady zjawisk relatywistycznych, a na końcu książki zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- kl. I

Wymagania edukacyjne- kl. I mgr Szczeklik Jerzy MOS Łysa Góra 2015/2016 Wymagania edukacyjne Wstęp: Wymagania edukacyjne- kl. I Nauka, metoda naukowa, nauki przyrodnicze, Mierzenie, jednostki miar, wzorce jednostek Ruch i siły: Tor

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

K (konieczne) P (podstawowe) R (rozszerzające) D (dopełniające) U (uzupełniające)

K (konieczne) P (podstawowe) R (rozszerzające) D (dopełniające) U (uzupełniające) FIZYKA(rozszerzenie) wymagania na poszczególne oceny opracowane w oparciu o: podstawę programową, program nauczania i WSO na podstawie podręcznika: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk,

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony.

Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony. Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia, nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1.Wewnątrzszkolny system oceniania. 2.Podstawę programową. Cele edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Ocena niedostateczna: Odpowiedź nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. Ocena dopuszczająca: a) uczeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 014/015 FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A6) GRUDZIEŃ 014 Zadanie 1. (0 7) V. Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH I SIŁY Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA KLASA I LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE RUCH, ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Fizyka A (0310-CH-S1-009)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Fizyka A (0310-CH-S1-009) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Fizyka A (009) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki 2013/2014 semestr forma studiów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Program nauczania wraz z planem wynikowym

Program nauczania wraz z planem wynikowym Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach Program nauczania wraz z planem wynikowym Szkoła ponadgimnazjalna zakres rozszerzony Kraków 2014 ZamKor Spis treści Wstęp... 5 I. Ogólne założenia programu....

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyką. Zasoby. Zasoby. Aktywności

Spotkania z fizyką. Zasoby. Zasoby. Aktywności 178 - Spotkania z fizyką - kółko fizyczne dla klas III gimnazjum Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_178 Certificates Fora dyskusyjne Quizy Quizy Hot Potatoes Zadania Osoby

Bardziej szczegółowo

7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 93 7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Fizyka Physics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Dorota Wierzuchowska Zespół dydaktyczny Dr hab. prof. UP Czesław Kajtoch Opis kursu (cele kształcenia) Przypomnienie

Bardziej szczegółowo