Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego.... Ogólna charakterystyka hydrologiczna regionu.... Powódź roztopowa.... Powódź zatorowa.... Powódź opadowa....5 Nawalne opady deszczu....6 Awarie zapór zbiorników wodnych....7 Metodyczna analiza zagrożenia powodziowego województwa łódzkiego i jej wyniki.... Rola, kompetencje, zadania wojewody w czasie powodzi...7. Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie poziomym Zadania Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi..... Zadania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi..... Zadania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi..... Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi...6. Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie pionowym...7. Współpraca w ramach systemu ochrony przeciwpowodziowej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Poznaniu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi..... Zarządcy Zbiorników Wodnych Inne instytucje współpracujące.... Pogotowie i alarm przeciwpowodziowy na obszarze województwa łódzkiego....5 Monitorowanie, ostrzeganie i alarmowanie Uzgadnianie zrzutów ze zbiorników Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej....8 Szczególne zasady remontu, odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.... Informacja o siłach i środkach...

4 . Uruchamianie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego.... Wojewódzki Magazyn Obrony Cywilnej...7. Zasady udziału pododdziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu...7. Zasady udziału osadzonych z jednostek organizacyjnych Służby Więziennej z okręgu łódzkiego w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych Baza sił i środków ARCUS Usuwanie skutków powodzi Zasiłki celowe dla ludności poszkodowanej Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcji powodziowej Dotacje na naprawę mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego Pomoc dla rolników Wykaz załączników...6

5 AKRUSZ AKTUALIZACJI PLANU Lp. Opis zmian Data wprowadzenia Przyczyny aktalizacji 5

6 . Cel i założenia Planu zwany dalej "Planem" służy Wojewodzie Łódzkiemu i Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego w procesie podejmowania decyzji, w sytuacjach wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie województwa łódzkiego. Podstawą prawną opracowania Planu jest: Art. pkt ustawy z dnia stycznia 9 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr, poz. 6 ze zm.): Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności: ) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Art. 88a ust. ustawy z dnia 8 lipca r. Prawo wodne (Dz. U. z r. poz. 5 ze zm.): Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Art. ust. pkt ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 59 ze zm.): Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa. Zgodnie z art. ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 59 ze zm.), organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 6

7 . Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym Powódź jest zjawiskiem przyrodniczym o charakterze gwałtownym, występującym nieregularnie. W świetle art. 9 ust. pkt ustawy z dnia 8 lipca r. Prawo wodne (Dz. U. z r. poz. 5 ze zm.) powódź to: czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Według Dyrektywy 7/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia października 7 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. WE L 88 z 6..7 str. 7) powódź: oznacza czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą, definicja ta obejmuje powodzie wywołane przez rzeki, potoki górskie, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne oraz powodzie sztormowe na obszarze wybrzeża, natomiast może nie uwzględniać powodzi wywołanej przez systemy kanalizacyjne. Przyczyną powodzi są wezbrania, czyli wzrost poziomu wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, wywołane przez ulewne deszcze, roztopy śniegowe, zatory lodowe, zatory śryżowe, sztormy morskie lub awarię budowli wodnych. Wezbranie może być długotrwałe i występować sezonowo (np. wezbranie roztopowe) lub gwałtowne, gdy jego przebieg w czasie zależy od wielkości i czasu trwania opadu oraz wielkości i charakteru zlewni. Wezbrania gwałtowne występują zwykle w zlewniach górskich, charakteryzujących się małą przepuszczalnością i retencyjnością gruntu, co powoduje intensywny i szybki spływ powierzchniowy. Zlewnia to część powierzchni terenu (np. dorzecza) zamknięta działem wodnym w dowolnym przekroju (np. wodowskazowym, zapory, mostu, ujścia cieku), z którego wody opadowe spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna); w przypadku, gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny, tj. rzekę główną i jej dopływy, wówczas pojęcie zlewni jest równoznaczne z pojęciem dorzecza. Dorzecze to obszar, z którego wody spływają do jednego systemu rzecznego. 7

8 . Zasady aktualizacji Planu Plan jest aktualizowany na bieżąco, w ramach potrzeb i konieczności. Każda aktualizacja Planu odnotowana jest w Arkuszu aktualizacji planu znajdującym się na początku dokumentu. Po całkowitym wypełnieniu Arkusza lub przy okazji wprowadzania do planu nowych, istotnych treści, zostaje on ujednolicony. Aktualizacji Planu dokonuje pracownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, informując o niej uczestników działań przeciwpowodziowych, których te zmiany dotyczą, zgodnie z rozdzielnikiem Planu, poprzez przekazanie im informacji na temat zmian w treści dokumentu. Aktualizację planu przeprowadza się na podstawie: ustaleń z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, informacji o zmianie danych zawartych w Planie.. Adresaci Planu Zapisy planu zostały skonsultowane z:. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,. Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,. Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, 5. Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 6. Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, 7. Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 8. Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, 9. Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi.. Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi,. Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,. Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 8

9 . Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wszystkie ww. osoby oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego otrzymują egzemplarz Planu oraz informacje o jego aktualizacji. Pozostałym uczestnikom działań przeciwpowodziowych Plan jest przekazywany w przypadku wystąpienia realnej groźby powodzi na dużą skalę oraz innych uzasadnionych potrzeb lub na wniosek. Plan jest dokumentem jawnym i udostępniony jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: bip.lodzkie.eu. Objaśnienie skrótów ŁUW Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej IMGW - PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy WZZK Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego LKRM Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi WFiB Wydział Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi WPS Wydział Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi IA Wydział Infrastruktury ŁUW w Łodzi WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi KWP Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi JST Jednostka Samorządu Terytorialnego ARM Agencja Rezerw Materiałowych WMPiK Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy i Kryzysowy WMOC Wojewódzki Magazyn Obrony Cywilnej w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzka Komisja Wojewódzka Komisja do spraw weryfikacji strat z terenu województwa łódzkiego spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych 9

10 . Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego z pewnością nie jest tak duże jak to, z którym mają do czynienia podmioty właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w województwach, przez które przepływają największe polskie rzeki - Wisła, czy też Odra, niemniej jednak powódź to najpoważniejsze z występujących w tym regionie zagrożenie naturalne.. Ogólna charakterystyka hydrologiczna regionu Położone w centralnej części województwa Wzniesienia Łódzkie są węzłem hydrogaficznym regionu, skąd wypływa wiele promieniście rozchodzących się rzek m. in. Bzura oraz Ner. Główne rzeki regionu: Warta i Pilica, przebiegają na jego peryferiach wpływając na teren województwa z terenów Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej. Rzeka Warta ze swoimi dopływami należy do zlewni Odry, natomiast sieć hydrograficzna osnuta wokół Pilicy oraz Bzury odprowadza wody do Wisły. Stąd też województwo łódzkie podzielone jest niemal dokładnie wododziałem I rzędu na dwie prawie równe części, z których ta zachodnia znajduje się w administracji RZGW w Poznaniu, wschodnia zaś w zarządzie RZGW Warszawa. Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o., Poznań 5 r., s..

11 Na obszarze Polski Środkowej można wyodrębnić trzy zasadnicze typy powodzi: roztopowe, zatorowe i opadowe.. Powódź roztopowa Wysokie stany wód, występujące na skutek topnienia śniegu występują na terenie całego województwa. W zlewniach głównych rzek regionu najwyższe poziomy na wodowskazach obserwuje się w okresie wiosennym (luty, marzec), co jest związane z topnieniem śniegu, przy czym w zlewni Warty wysoki stan wód ma miejsce już na przełomie lutego i marca, natomiast w zlewni Bzury i Pilicy wezbrania notowane są w końcu marca oraz w pierwszych dniach kwietnia. Powodzie roztopowe są na ogół częstsze od powodzi letnich. Wylewy pojawiają się po obfitych w opady śniegu zimach, gdy nastąpi nagły wzrost temperatury powietrza, powodujący szybkie tajanie śniegu, często wzmocnione obfitymi opadami ciepłego deszczu. Eskalacja tego zjawiska następuje dodatkowo na skutek słabej retencji zamarzniętej jeszcze gleby.. Powódź zatorowa Wezbrania zatorowe występują najczęściej od grudnia do marca. Wywołane są spiętrzeniem wody w korycie rzeki, na skutek bariery z lodu lub śryżu. Z chwilą obniżenia się temperatury powietrza poniżej C obniża się temperatura wody, która utrzymuje się w ciągu zimy w pobliżu zera. Rozpoczyna się proces zlodzenia wód płynących (rzeki), jak i stojących (zbiorniki). Jest to proces naturalny przebiegający z różnym natężeniem. Zatory lodowe, powstają w okresie ruszenia i spływu lodów, a zlokalizowane są w miejscach przewężenia koryta, w rejonie ostrych łuków lub w miejscach dużego wypłycenia koryta (m.in. w rejonie jazów i mostów). Miejscami charakterystycznymi, gdzie tworzą się zatory śryżowe są odcinki, w których powstają dogodne warunki tworzenia śryżu, lodu dennego i prądowego. Wymienić tu należy odcinki rzeki, gdzie jest większa prędkość wody (falowanie nurtowe) powodująca większą wymianę wody w profilu rzeki i jej oziębienie, odcinki rzeki z rozdziałem wód. Do tworzenia się śryżu dochodzi zwykle w nocy, kiedy znacznie obniża się temperatura powietrza i wody i następuje duża utrata ciepła na powierzchni wody. Zatory śryżowe powstają m.in. w:. przekrojach jazów, mostów gdzie ich konstrukcje są oblepiane śryżem,. przekrojach budów i miejsc utrudnionego przepływu wywołanego złym utrzymaniem koryta M. Borowska, Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem [w:] Hydrotechnika XIX'. Sympozjum Ogólnokrajowe. Materiały, pod. red. E. Nachlik, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Kartowicach, Katowice, s. 5.

12 (krzaki, zwalone drzewa itp.),. przekrojach zakratowanych wlotów do kanałów lub sztolni,. miejscach pozostawionych pali drewnianych lub konstrukcji po starych mostach. Na obszarze województwa łódzkiego miejsca zatorogenne to: Rzeka Warta: km 5, 55, w cofce zbiornika Jeziorsko, km 5,75 5,5 powyżej mostu w Biskupicach, km 5, 58, w okolicy miejscowości Sucha, km 5, 5, powyżej mostu kolejowego w Sieradzu, km 5,5 5, w okolicy miejscowości Chojne Wyspa, km 56, 57, w okolicy miejscowości Pstrokonie, km 59,5 5, w okolicy Tyczyna, km 5,5 5, w okolicy wsi Ligota, km 56, 57, w okolicy Strumian, km 55,5 55, tworzenie się zatoru śryżowego, km 56, 56, tworzenie się zatoru lodowego, km 59, 59,5 powyżej mostu drogowego w Przywozie, km 585, 586, zator lodowy, km 6, 6, zator lodowy, km 6, 6, w rejonie mostu w Załęczu Wielkim, km 6,5 65, w okolicy wsi Tasarze, km 6, 6, powyżej mostu w Działoszynie, km 66, ujęcie wody wraz z progiem dla potrzeb Elektrowni Bełchatów, most drogowy w m. Burzenin, most drogowy w ciągu drogi krajowej Nr. Rzeka Bzura: km 9, most drewniany w m. Kompina, gm. Nieborów, pow. łowicki, km 69, most drewniany w Strugienice, gm. Zduny, pow. łowicki, Rzeka Luciąża: odcinek od ujścia do Zbiornika Sulejów do mostu na drodze krajowej w m. Przygłów, gm. Sulejów, pow. piotrkowski, Rzeka Czarna Konecka: odcinek od ujścia do Zbiornika Sulejów do mostu na drodze powiatowej w m. Dąbrowa Nad Czarną, gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski,

13 Rzeka Widawka: w m. Szczerców, gm. Szczerców, pow. bełchatowski, Rzeka Pilica: w rejonie miejscowości Teofilów (km ) przyczyną jest wypłycanie w korycie rzeki, w Sulejowie (rejon km 56) przyczyną jest wypłycanie koryta związane z osadzeniem się rumowiska rzecznego w cofce Zbiornika Sulejów.. Powódź opadowa Z powodziami opadowymi mamy do czynienia w okresie późnej wiosny lub letnim po większych opadach deszczu. Wezbrania dużych rzek nizinnych następują powoli, na co ma wpływ szeroka dolina w dolnym biegu rzeki. Im bardziej rozległe jest dorzecze, tym czas trwania deszczu musi być dłuższy, aby wywołać powódź. Na rzekach odwadniających duże obszary, powodzie praktycznie nigdy nie są wynikiem pojedyńczego silnego deszczu. Kiedy opady trwają długo oraz obejmują dużą część dorzecza, może dojść do nakładania się wezbrań na poszczególnych dopływach. Tego typu powodzie występują najczęściej w dolinie Pilicy, czasem Warty oraz w mniejszych dolinach..5 Nawalne opady deszczu Problemem dla wielu samorządów z terenu województwa łódzkiego są podtopienia. Występują one na skutek gwałtownych, krótkotrwałych ulew. Niewystarczająca przepustowość kanalizacji oraz niedrożność rowów melioracyjnych powodują, że po nawalnych deszczach wiele dróg jest nieprzejezdnych, piwnice budynków są zalane, a ich osuszenie wymaga interwencji jednostek straży pożarnej. Sytuacja taka może mieć miejsce na obszarze całego województwa, jednak największa skala zjawiska występuje na terenie: Miasta Łodzi, Miasta Skierniewice, Miasta Zelowa, Miasta i Gminy Brzeziny, Miasta Radomska, Gminy Moszczenica, Gminy Wodzierady (miejscowość Kwiatkowice)..6 Awarie zapór zbiorników wodnych Potencjalnym powodem wystąpienia na obszarze województwa łódzkiego katastrofalnego w skutkach zalania jest awaria zapór niektórych zbiorników wodnych, w tym głównie: Zbiornika Jeziorsko podczas przejścia fali kulminacyjnej przy nadzwyczajnym poziomie piętrzenia, nastąpi niekontrolowany przelew wody przez zaporę i jej lokalne rozmycie, połączone z nagłym opróżnieniem całego zbiornika oraz zniszczeniem lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego poniżej zapory. W konsekwencji zostanie zalana lewobrzeżna dolina rzeki Tamże, str. 7.

14 Warty od zapory do istniejącego wału poprzecznego w Radyczynach poniżej Uniejowa (ok. 6 km) oraz 7 km drogi Turek Uniejów Łódź. W obrębie zalewu znajdą się zabudowania kilkunastu rozproszonych wsi. Zbiornika Sulejów - w przypadku uszkodzenia zapory wodnej zbiornika w miejscowości Smardzewice (zapora zlokalizowana jest w odległości 8 km od miasta Tomaszowa Mazowieckiego), przy założeniu maksymalnej wysokości piętrzenia wody w zbiorniku - 67 m n.p.m, istnieje możliwość znacznego podtopienia. Fala powodziowa dotrze do Tomaszowa Mazowieckiego po ok. minutach powodując zatopienie miasta i gminy na powierzchni ok. km. Zagrozi to bezpośrednio zakładom pracy, około km linii kolejowej PKP, km dróg twardych, mostom drogowym i kolejowym. Zalaniu może ulec 65 gospodarstw, zamieszkałych przez ok. 7 osób. Ponadto poprzez efekt cofki na dopływach Pilicy powódź może stworzyć zagrożenie dla 5 zakładów. Czas opadnięcia wody wyniesie ok.,5 doby. Zbiornika Cieszanowice - ewentualna awaria zapory czołowej stworzy zagrożenie powodziowe w dolinie rzeki Luciąży na odcinku ok. km od osi zapory do rejonu wsi Ignaców i Bagno. Fala powodziowa jest przewidywana na wysokość od do 5,5 m. Zbiornika Miedzna - ewentualna awaria zapory czołowej doprowadzi do zalania obszaru ok.,75 km wraz ze znajdującymi się na tym obszarze zabudowaniami. Zatopionych zostanie mostów drogowych i kolejowe. W wyniku awarii zagrożonych będzie ok. 5 osób..7 Metodyczna analiza zagrożenia powodziowego województwa łódzkiego i jej wyniki Na podstawie informacji będących w posiadaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz danych przesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w pierwszym kwartale r. dokonano, przy pomocy metody gwarantującej uzyskanie porównywalnych wyników, analizy zagrożenia powodziowego występującego na obszarze województwa łódzkiego. Dokładne określenie stopnia zagrożenia leży u podstaw procesu planowania cywilnego i warunkuje podjęcie dalszych czynności w zakresie zarządzania kryzysowego. Przed przystąpieniem do przygotowania: planów, struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, zasobów sił i środków, baz danych itp. konieczna jest wiedza na temat tego, na jakie zagrożenie i na jaki scenariusz zdarzeń z nim związany mamy się przygotować. Dodatkowo art. ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietna 7 r. o zarządzaniu kryzysowym W przypadku powstania wyrwy w zaporze, przy przepływie wody miarodajnej czas dotarcia czoła fali do Tomaszowa Mazowieckiego wynosi 6 minut - wg. Instrukcji eksploatacji i obsługi systmu alarmowania i ostrzegania dla Stopnia Wodnego w Smardzewicach opracowanej przez Hydroprojekt w 6 r.

15 (Dz.U. Nr 89, poz. 59 ze zm.) w sposób bezpośredni wskazuje: "Do zadań komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim należy w szczególności gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa". Opis metody oraz prezentacja szczegółowych wyników analizy znajduje się w dokumencie pn."ocena zagrożenia powodziowego na obszarze województwa łódzkiego" z czerwca r. Na podstawie analizy stwierdzono, że w województwie łódzkim mamy powiatów, na obszarze których zagrożenie powodziowe jest jednym z najistotniejszych problemów z zakresu bezpieczeństwa powszechnego. Są to powiaty: poddębicki, sieradzki, radomszczański, tomaszowski, łaski, łęczycki, piotrkowski, łowicki, opoczyński, pajęczański. Przez powiaty te przepływają główne rzeki regionu Warta, Ner, Pilica i Bzura. Władze samorządowe w wymienionych powiatach województwa powinny w sposób szczególnie sumienny przygotowywać się na wystąpienie potencjalnego zagrożenia powodziowego. W ujęciu bardziej szczegółowym wyniki niniejszej analizy wskazują, że zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego jest problemem poważnym, lub co najmniej istotnym dla 6 jednostek samorządu terytorialnego (stopień zagrożenia V, IV, III), co stanowi 5,6% wszystkich samorządów5. Dla kolejnych 86 jednostek, które w analizie otrzymały stopień II i I (8,6% gmin) zagrożenie powodziowe nie jest dominującym problemem, nie może być jednak pomijane. Pozostałe samorządy, które zgłosiły brak zagrożenia powodziowego związanego z wystąpieniem wody z koryt rzecznych (8 jednostek 5,8 %) muszą liczyć się jednak z możliwością wystąpienia na swoim obszarze podtopień związanych z gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu. Rozważając wyniki analizy w ujęciu zlewniowym, zagrożenie powodziowe w dorzeczu Wisły jest zbliżone skalą do tego z dorzecza Odry. Stopień zagrożenia: bardzo duży (V), duży (IV) i średni (III) został wyliczony dla jednostek samorządowych ze zlewni Pilicy i Bzury oraz ze zlewni Warty i Neru. 5 Na obszarze województwa łódzkiego znajdują się 77 gminy w tym miasta na prawach powiatu (Miasto Łódź, Miasto Skierniewice oraz Miasto Piotrków Trybunalski) oraz powiatów. 5

16 Hierarchia zagrożenia powodziowego jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego BARDZO DUŻE ZAGROŻENIE 7, Warta 6,8 DUŻE ZAGROŻENIE Radomsko Gmina 6,67 Sieradz Miasto 6, Sulejów 6, Łowicz Miasto 5,75 Poddębice 5,5 Żytno 5,8 Kutno Miasto 5, Pęczniew 5, Inowłódź,75 Sieradz Gmina,7 Burzenin,67 Tomaszów Mazowiecki Gmina,7 Rozprza,8 Ładzice, Działoszyn, Gidle,87 Czarnocin,8 Uniejów,8 Zapolice,8 ŚREDNIE ZAGROŻENIE Brzeźnio,75 Piotrków Trybunalski,7 Łęczyca Miasto,7 Głowno Miasto,67 Widawa,67 Żarnów,67 Sędziejowice,6 Wartkowice,6 Przedbórz,5 Piątek,5 Ozorków Miasto,5 Lutomiersk,5 Zduny, Aleksandrów,8 Brzeziny Miasto,7 Ostrówek,7 Świnice Warckie,7 Białaczów, Rzeczyca, Wierzchlas,5 Konstantynów Łódzki, Krzyżanów,7 Tomaszów Mazowiecki Miasto Nieborów ,5,5 Drzewica,8 Galewice,7 Daszyna, Goszczanów, Poświętne, Buczek,95 Łask Miasto,95 Góra Św. Małgorzaty,9 Łęczyca Gmina,9 Biała,88 Konopnica,87 Dmosin,85 Nowa Brzeźnica,85 Kiełczygłów,75 Osjaków,7 Gomunice,7 Tuszyn,67 Opoczno Miasto,65 MAŁE ZAGROŻENIE Bolesławiec,6 Grabów,6 Szadek,58 Szczerców,57 Wielgomłyny,55 Andrespol,5 Bedlno,5 Bielawy,5 Domaniewice,5 Ujazd,5 Brójce,7 Głuchów,5 Pątnów, Zadzim, Pajęczno,8 Zelów,8 Kowiesy,5 Łódź Miasto,5 Skomlin,5 Będków, Łanięta, Łęki Szlacheckie, Ozorków Gmina, Siemkowice, Wolbórz, Rawa Mazowiecka Gmina Rawa Mazowiecka Miasto ,, Łowicz Gmina, Łubnice, Rzgów,8 Rusiec,7 Wieruszów,7 Brąszewice,5 Lubochnia,5 Ręczno,5 Żelechlinek,8 Grabica,7 Krośniewice,7 Lututów,7 Bełchatów Miasto, Skierniewice Gmina, Dobroń, Brzeziny Gmina, Gorzkowice, Koluszki, Rogów, Rokiciny, Skierniewice Miasto, Dłutów,8 Kodrąb,8 Wróblew,8 Żychlin,8 Witonia,7 Dalików,5 MINIMALNE ZAGROŻENIE Aleksandrów Łódzki, Drużbice, Radomsko Miasto, Chąśno, Czarnożyły, Głowno Gmina, Kluki, Kocierzew Południowy, Rząśnia, Wodzierady, Bełchatów Gmina,95 Biała Rawska,95 Czerniewice,95 Klonowa,95 Nowe Ostrowy,95 Nowosolna,95 7 Bolimów Pabianice Gmina ,95,95 Parzęczew,95 Zduńska Wola Gmina,95 Złoczew,95 Strzelce,9 Błaszki,9 Cielądz,9 Kamieńsk,9 Moszczenica,9 Nowy Kawęczyn,85 Oporów,85 Kutno Gmina,8 Wieluń Miasto,8 Wola Krzysztoporska,8 Zduńska Wola Miasto,8 BRAK ZAGROŻENIA Budziszewice Czastary Dąbrowice Dobryszyce Godzianów Jeżów Kiernozia Kleszczów Kobiele Wielkie Ksawerów Lgota Wielka Lipce Reymontowskie Łyszkowice Maków Masłowice Mniszków Mokrsko Pabianice Miasto Regnów Sadkowice Sławno Słupia Sokolniki Stryków Strzelce Wielkie Sulmierzyce Zgierz Gmina Zgierz Miasto 8 Paradyż

17 . Rola, kompetencje, zadania wojewody w czasie powodzi W systemie zarządzania kryzysowego, na szczeblu wojewódzkim rolę ośrodka koordynacyjno decyzyjnego pełni wojewoda. Wynika to w sposób bezpośredni z zapisów art. pkt ustawy z dnia stycznia 9 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr, poz 6 ze zm.): Wojewoda odpowiada za wykonanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności (...) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Podobne uprawnienia wojewody wynikają z art. ust. ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 59 ze zm.): Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. Art. 5 ust. ustawy z dnia stycznia 9 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr, poz 6 ze zm.) nadaje wojewodzie szczególne uprawnienia, pozwalające na pełnienie przez ten organ roli koordynująco decyzyjnej w systemie zarządzania kryzysowego: Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. pkt, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Zgodnie z art. 5 ust. a wymienionej ustawy: Sytuacjami nadzwyczajnymi, o których mowa w ust., są również sytuacje kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 59 ze zm.) 7

18 więc za sytuację nadzwyczajną rozumie się w tym przypadku: sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. (art. pkt ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym).. Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie poziomym W ramach poziomej horyzontalnej integracji systemu zarządzania kryzysowego, wojewoda współpracuje z zespolonymi oraz niezespolonymi służbami, inspekcjami i strażami szczebla wojewódzkiego. Podmioty, z którymi podczas powodzi służby wojewody pozostają w stałym kontakcie przedstawia poniższy schemat. Opracowanie własne. Wojewoda, jako organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa dysponuje organem pomocniczo - doradczym, którym jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 8/ z dnia października roku. Zarządzenie określa skład Zespołu, który może zostać w razie konieczności poszerzony o potrzebną ilość ekspertów. Przewodniczącym Zespołu jest Wojewoda Łódzki, Zastępcą Przewodniczącego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Stali członkowie Zespołu to: przedstawiciel Samorządu Województwa Łódzkiego, wskazany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, 8

19 Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego skład zespołu może zostać poszerzony, w zależności od potrzeb o przedstawicieli administracji zespolonej i niezespolonej oraz ekspertów z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w systemie całodobowym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest monitorowanie oraz zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniach na terenie całego województwa. WCZK zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, dzięki współdziałaniu ze wszystkimi centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze. Podmiot/Dział, adres Telefon Kierownik Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 9-96 Łódź fax: 66 Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 9-96 Łódź fax: 66 Jacek Raczyński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Arkadiusz Makoski Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego CAŁODOBOWO Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska 9-96 Łódź , 66, 75 5 fax: 66, Krzysztof Janecki Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego

20 .. Zadania Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Straż pożarna jest służbą wiodącą w zakresie prowadzenia działań powodziowych. Trzon działań ratowniczych stanowią jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Do głównych zadań jednostek PSP oraz OSP należy przede wszystkim: ewakuacja ludzi z zagrożonych terenów, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej itp., ewakuacja inwentarza i dobytku materialnego, dostarczanie powodzianom wody, żywności, lekarstw oraz innych środków pierwszej pomocy, usypywanie, umacnianie i uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych, udrażnianie rzek, przepustów, mostów poprzez usuwanie wszelkich zalegających materiałów ograniczających ich przepustowość, wypompowywanie wody z zalanych budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i terenów zalanych, wszelkie inne czynności, których wykonanie usprawnia lub przyspiesza cały cykl działań ratowniczych (przyjmowanie i przekazywanie informacji o zdarzeniach, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań, oświetlenie terenu akcji ratunkowej, zasilanie budynków, urządzeń w energię elektryczną i in.). W akcji powodziowej straż pożarna wykorzystuje wszelki dostępny sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostek, który jest użyteczny podczas działań ratowiczych. Na mocy porozumień zawartych w dniach: 6 lipca r., września r. oraz 8 lutego r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi, znaczna część sprzętu specjalistycznego stanowiącego zasób WMPiK, trafiła do magazynów miejskich i powiatowych komend PSP w całym województwie. Taka dyslokacja środków, w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, umożliwia po pierwsze szybki dostęp do sprzętu pływającego, oświetleniowego, elektrycznego, ratunkowego i odwadniającego przez służby, które bezpośrednio prowadzą działania ratownicze, bez konieczności przechodzenia procedur związanych z pobraniem sprzętu z obiektów magazynowych WMPiK, po drugie zapewniona jest profesjonalna obsługa specjalistycznych urządzeń. W załączniku Nr przedstawiony jest szczegółowy wykaz sprzętu będący na wyposażeniu WMPiK z uwzględnieniem rozmieszczenia w poszczególnych obiektach magazynowych WMPiK i KM/KP PSP.

21 Podmiot/Dział, adres Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Wólczańska / 9-5 Łódź Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Wólczańska / 9-5 Łódź Telefon 6 5 fax: Kierownik nadbryg. Andrzej Witkowski Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 6 5 fax: bryg. Mariusz Konieczny Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwej Straży Pożarnej CAŁODOBOWO bryg. Zbigniew Łyszkowicz Naczelnik Wydziału Operacyjnego Wojewódzkiej Komendy PSP tel: 6 5 Zadania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi W przypadku prowadzenia działań przeciwpowodziowych głównym zadaniem Policji jest zapewnienie porządku publicznego oraz podejmowanie działań umożliwiających siłom ratowniczym niesienie pomocy potrzebującym i zapobieganie powstawaniu dalszych strat 6. Zadania te obejmują przede wszystkim:. Alarmowanie i ostrzeganie ludności: uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania; przekazywanie informacji i komunikatów o zagrożeniu poprzez policyjne systemy łączności oraz urządzenia rozgłoszeniowe; udostępnianie policyjnych systemów i środków łączności innym organom i służbom ratowniczym w celu przekazywania informacji o zagrożeniu oraz dla potrzeb kierowania działaniami tych organów i służb z zachowaniem zasady, że te systemy i środki łączności będą obsługiwane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji.. Działania porządkowe, w tym organizację ruchu drogowego oraz ochrony mienia: umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym; zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach; ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz zabezpieczanie miejsc mogących 6 P. Sobiech, A. Wilisowski, Zadania Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 9, s..

22 stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi; niedopuszczenie do tworzenia się zbiegowiska i zapobieganie objawom paniki; egzekwowanie przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działaniami ratowniczymi; pilotowanie kolumn transportu sił ratowniczych oraz pojazdów wywożących rannych w przypadku wystąpienia utrudnień w ich przemieszczaniu; pomoc w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów służących do ewakuacji; informowanie ludności o kierunkach, odległościach, sposobie dojścia lub dojazdu do miejsc zbiórek do ewakuacji; kierowanie ruchem na drogach przemieszczania się ewakuowanej ludności i w zależności od potrzeb pilotowanie kolumn pojazdów z ewakuowanymi; ochrona porządku w miejscach pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych itp.; ochrona pozostawionego mienia; ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego oraz punktów pomocy humanitarnej; przeszukiwanie terenu w celu zebrania, oznaczenia i zdeponowania porzuconego mienia; uzyskiwanie i przekazywanie informacji o miejscach pomocy medycznej i miejscach przechowywania mienia; identyfikacja i prowadzenie wykazów ofiar.. Zabezpieczenie ewakuacji: pomoc w ewakuacji osobom poszkodowanym, chorym i starszym, poprzez wyprowadzenie tych osób z rejonów zagrożonych oraz udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby ewakuacji osób i ich mienia; udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym; udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych; udostępnianie policyjnych obiektów na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi; udział w pracach zabezpieczających urządzenia techniczne lub tworzeniu umocnień w sytuacji bezpośredniej eskalacji zagrożenia, gdy siły i środki podmiotów odpowiedzialnych za te prace są niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowoduje powiększenie szkód7. 7 Wytyczne nr Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca r. w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

23 Podmiot/ adres Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 8/ 9-8 Łódź Telefon Sekretariat fax: Stanowisko Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi CAŁODOBOWO tel fax: 6 67 Kierownik Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Dariusz Banachowicz.. Zadania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi Zgodnie z siatką bezpieczeństwa zamieszczoną w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego (luty r.) WSSE bierze najaktywniejszy udział w czwartej fazie zarządzania kryzysowego, czyli podczas usuwania skutków powodzi. Realizowane są wtedy inicjowane i koordynowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną następujące przedsięwzięcia: prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dotyczących zachowania szczególnych zasad higieny na terenach powodziowych, kontrola obiektów i urządzeń wrażliwych sanitarnie (cmentarze, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków), nadzór sanitarny nad miejscami ewakuacji, badania laboratoryjne wody z określeniem jej zdatności do picia, udostępnianie środków dezynfekcyjnych do uzdatniania wody w przydomowych studniach, wydawanie mieszkańcom zalanych terenów, zaleceń dotyczących zaszczepienia się na dur brzuszny, czerwonkę, tężec, salmonelloze, wirusowe zapalenie wątroby typu A.

24 Podmiot/adres Telefon Kierownik CAŁODOBOWO CENTRALA 5 6 fax: Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi ul.wodna 9-6 Łódź 5 6 fax.: Grzegorz Grande Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.. Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi Podczas powodzi służby nadzoru budowlanego, w razie wystąpienia takiej konieczności, uczestniczą w inspekcji obiektów budowlanych zalanych, podtopionych lub znajdujących się w miejscach osuwiskowych. W wyniku powyższych inspekcji organy nadzoru budowlanego mogą określać zalecenia i wnioski, a także podejmować działania administracyjne odnośnie utrzymania tych obiektów budowlanych. Do zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi należy również: koordynacja działań powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. udział w sporządzaniu listy gmin i miejscowości, które powinny znaleźć się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydawanego na podstawie delegacji zawartej w art. ustawy z dnia sierpnia r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 8, poz. 96 ze zm.) Podmiot/adres Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ul. Traugutta 5 9- Łódź Telefon Kierownik 67 7 fax: Jan Wroński Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 6 9 Grzegorz Krzciuk inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli

25 ..5 Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Inspekcja w razie ryzyka wystąpienia powodzi oraz w trakcie jej trwania prowadzi akcję informacyjną dotyczącą ochrony środowiska naturalnego, ponadto szczególną uwagę poświęca: obiektom, których zalanie lub zniszczenie przez wodę mogłoby negatywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego. Chodzi tu przede wszystkim o stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, ujęcia wody, przeprawy promowe, zakłady przemysłowe produkujące lub używające w działalności substancje toksyczne, składy nawozów sztucznych itp., czystości wód powierzchniowych przepływających przez województwo analiza próbek. Podmiot/ adres Telefon Kierownik Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa Łódź 6 fax: 6 Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska..6 Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Zasadnicze zadania wykonywane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ŁWKZ) określa art. 9 pkt ustawy z dnia lipca r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr6, poz. 568 ze zm.). Uogólniając zadanie to sprowadza się do merytorycznego nadzoru i realizacji całego szeregu przedsięwzięć, których celem jest szeroko rozumiana ochrona zabytków w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jednym z tych zadań jest więc ich ochrona przed zagrożeniami w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, polegająca na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. Szczegółowo poziom i zakres kompetencyjny realizacji tych przedsięwzięć określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 5 sierpnia r. w sprawie organizacji i ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr, poz. 5). Z zapisów powyższego dokumentu wynika między innymi, że w przypadku wystąpienia 5

26 zagrożenia powodziowego dla zabytków na terenie województwa łódzkiego, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z zapisami Planu operacyjnego, rozdział. wchodzi w skład poszerzonego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Staje się merytorycznym doradcą Wojewody - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w zakresie organizacji i sposobu ochrony zabytków, a w szczególności w zakresie koordynacji realizowanych działań zapobiegawczo-ratowniczych. W pierwszej kolejności (priorytetowo) zadania zapobiegawczo-ratownicze realizowane są w odniesieniu do najcenniejszych zabytków dziedzictwa narodowego określonych w Wojewódzkim planie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Podmiot/ adres Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska Łódź Telefon Kierownik fax: Wojciech Szygendowski Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków..7 Zadania Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi Wojewódzkie oraz powiatowe służby weterynaryjne realizują w obliczu zbliżającego się zagrożenia powodziowego następujące zadania: prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia zwierząt na terenach zagrożonych powodzią, współuczestniczenie w kierowaniu akcją ewakuacji zwierząt z terenów zalewowych oraz nadzór nad ich stanem zdrowia, pomoc przy organizacji zbiórki, odbioru, transportu i utylizacji sztuk padłych zwierząt oraz dezynfekcji budynków inwentarskich, prowadzenie szczepień ochronnych zwierząt w miarę istniejących potrzeb, pomoc w organizacji zaopatrzenia w środki żywienia zwierząt. Podmiot/ adres Telefon Kierownik Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna ul. Proletariacka /6, Łódź fax: Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 6

27 . Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie pionowym. W ramach pionowej wertykalnej integracji systemu zarządzania kryzysowego wojewoda współpracuje z podmiotami na kolejnych szczeblach podziału administracyjnego państwa. Integracja polega w tym przypadku na przekazywaniu informacji operacyjnych między poszczególnymi poziomami, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, wspierania działań podejmowanych na niższych szczeblach przez szczebel wyższy. Z wertykalną integracją systemu ściśle związana jest zasada subsydiarności. Zgodnie z nią działania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane są możliwie na najniższym szczeblu. Dodatkowo zasada ta zakłada pomocniczą rolę wyższego szczebla administracji wobec działań podejmowanych przez władze na niższym szczeblu. Ramowy schemat współpracy w ramach integracji pionowej przedstawia poniższy rysunek: Opracowanie własne. Obieg informacji w zarządzaniu kryzysowym pełni rolę kluczową i jest warunkiem sprawnej realizacji zadań przez wszystkie podmioty wchodzące w skład systemu. Zgodnie z art. a ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 59 ze zm.): Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz Dyrektor Centrum mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie. 7

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015)

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015) Załącznik nr 12 Lista gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w których opieką instytucjonalną tj. w ramach żłobków, klubów dziecięcych, lub usług opiekuna dziennego

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski Wskaźnik "wypożyczenia na 100 mieszkańców" w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego na obszarach wiejskich w roku 2010 - zestawienie od wskaźnika największego do najmniejszego (kolumna zaciemniona) Jednostka

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 3160 UCHWAŁA NR XL/503/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2006 Numery 1-433* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2006 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2004 Numery 1-355* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2004 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2005 Numery 1-390* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2005 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2002 Numery 1-340* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2002 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2003 Numery 1-363* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2003 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Opracowano w Oddziale Zdrowia Publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 24 grudnia 2014 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień 1 stycznia 2013 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1/1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 202 roku nr rejonu operacyjnego (nr województwa - 2 cyfry /nr rejonu - 2 cyfry) opis rejonu operacyjnego (dzielnice/miasta

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 wg gmin Województwo łódzkie w punktach w procentach zdających uczniów z wynikiem szkół z wynikiem* niskim średnim wysokim niskim

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1. osoba prawna Dmosin elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - stan na 30.09.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja przyłączenia

Bardziej szczegółowo

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI.

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. Piotrków Trybunalski (miasto na prawach powiatu) Piotrków Trybunalski Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.P. Pomoc finansowa udzielona na: Kwota udzielonej dotacji I. rządowo -

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 14,36 71,8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1 osoba prawna Ładzice elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 1 osoba prawna Ładzice elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 15,52 73,9

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ROZWOJOWY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, grudzieo 2015 r.

POTENCJAŁ ROZWOJOWY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, grudzieo 2015 r. POTENCJAŁ ROZWOJOWY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, grudzieo 2015 r. Celem opracowania jest sporządzenie typologii gmin wiejskich, w tym określenie wiejskich obszarów rozwojowych oraz wiejskich

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /15

RPLD IZ /15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/16 z dnia 05 lutego 2016 r. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego ROK 2009 (numery 1 399*) Województwa Łódzkiego 2 Rok 2009 aglomeracje Sejmik Województwa Łódzkiego alkohol A uchwała nr XXXVIII/1083/09

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 16 stycznia 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Statut Województwa Łódzkiego

Statut Województwa Łódzkiego Statut Województwa Łódzkiego Łódź, dnia 26 sierpnia 2008 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ogół mieszkańców województwa łódzkiego tworzy z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. 2. Ustrój samorządu

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 g gmin Wojeództo łódzkie punktach procentach zdających ucznió z ynikiem szkół z ynikiem* niskim średnim ysokim niskim średnim ysokim

Bardziej szczegółowo

Obszar: Łodź. Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres

Obszar: Łodź. Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz obiektów wraz z ich adresami w poszczególnych obszarach. Lp. Jednostka organizacyjna Adres 1 2 3 Obszar: Łodź 1 UP Łódź-5 Wólczanska 117 2 UP Łódź-6 Głęboka 4/12 3 UP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE W Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wprowadza się następujące zmiany: 1) W Rozdziale II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy PODDZIAŁANIE I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw Ogłoszenie o konkursie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2014 Zestawienie zbiorcze powiatami. Województwo łódzkie

Wyniki Sprawdzianu 2014 Zestawienie zbiorcze powiatami. Województwo łódzkie Wyniki Spradzianu 2014 Zestaienie zbiorcze poiatami Wojeództo łódzkie Średni ynik ucznió z ynikiem szkół z ynikiem Poiat zdających niskim średnim ysokim niskim średnim ysokim bełchatoski 25,29 63,2% 971

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Zatwierdzam WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Opracowanie: Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia: 1 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (projekt) Łódź, wrzesień 2015 w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie organizacji oraz funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-03 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 09:00 17:00 SALVE MEDICA UL. SZPARAGOWA 10 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-07 ŁÓDZKI WSCHODNI KOLUSZKI 09:00 17:00 NZOZ MEDKOL UL. PRZEJAZD 6 SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU SŁUPSK 16.01.2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP eliminacje międzypowiatowe

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP eliminacje międzypowiatowe Chłopcy 12-13 Organizator Tel Kontaktowy Wieruszów Rafał Prokop 782 463 093 Wieruszów Łubnice Mokrsko Lututów Nowak Żaneta 609 667 048 Czestków Sieradz Wróblew Grzegorz Sobiński 665 811 382 Poddębice Pęczniew

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r.

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r. NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-01 RADOMSKO URZĄD MIASTA UL. TYSIĄCLECIA 5 09:00 17:00 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-02 WIELUŃ WIELUŃSKI DOM KULTURY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5 09:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

1 WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 1 WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 1.1 Powierzchnia geodezyjna 13 1. Zieleń 16 1.3 Lesistość 19 1.4 Obszary prawnie chronione 0 1.5 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 1 ROZDZIAŁ OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dane do osób do których należy przekazywać formularz "Niebieska Karta-A" Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję

Dane do osób do których należy przekazywać formularz Niebieska Karta-A Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Dane do osób do których należy przekazywać formularz "Niebieska Karta-A" Nazwa gminy Imię i Nazwisko osoby, do której należy kierować korespondencję Adres do korespondencji miasto Bełchatów 1 2 3 Pani

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 2 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2008 2010

ANEKS nr 2 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2008 2010 Zatwierdzam Minister Zdrowia ANEKS nr 2 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2008 2010 Akceptuję Wojewoda Łódzki Łódź, luty 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r.

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r. DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Słupsk, 05.12. 2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY STAN NORMALNY SYTUACJA KRYZYSOWA STANY NADZWYCZAJNE STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ STAN WYJĄTKOWY

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni

Bardziej szczegółowo

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a Ostatnia aktualizacja: 2.02.207 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bełchatowski Bełchatów Orlik Bełchatów 206-0-4 0:00 Szymon Serwa 660 743 82 brzeziński Hala Sportowa Jeżów

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Spotkanie informacyjne

TYTUŁ PREZENTACJI. Spotkanie informacyjne 1 Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16 OŚ PRIORYTETOWA II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka PODDZIAŁANIE II.3.1: Innowacje w MŚP TYTUŁ PREZENTACJI Łódź, 22.09.2016r. Typy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie. Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach

Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie. Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach Nr umowy 00010-6930-UM0540013/09 00014-6930-UM0540056/10 00015-6930-UM0540057/10 00032-6930-UM0540069/10 00035-6930-UM0540067/10 00036-6930-UM0540070/10 00039-6930-UM0540011/09 00047-6930-UM0540011/10

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 272 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 272 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 272 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Dzień tygodnia telefon "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW ZAWADY 18 K ZAWADY 18 K 2015 07 04 sob. "MEDICA"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28.02.2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Na podstawie art. 17 ust. 4,5,6,7 w związku z art. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

EKOHYDROLOGIA UNESCO IHP

EKOHYDROLOGIA UNESCO IHP Modele ekohydrologiczne jako narzędzie integrujące dla wspierania decyzji w gospodarowaniu wodami i osiąganiu dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód. Jan Bocian Interdyscyplinarne Centrum Oceny i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE

1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE 1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Podstawowa nr 13

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego 215 Zatwierdzam WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Oddział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GRUŹLICY PŁUC I NOWOTWORÓW UKŁADU ODDECHOWEGO

WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GRUŹLICY PŁUC I NOWOTWORÓW UKŁADU ODDECHOWEGO Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2005 roku WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GRUŹLICY PŁUC I NOWOTWORÓW UKŁADU ODDECHOWEGO Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 4386 UCHWAŁA NR XVII/178/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Powiat Gmina Miejscowość Szkoła 1. bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie 2. bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła

Powiat Gmina Miejscowość Szkoła 1. bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie 2. bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Powiat Gmina Miejscowość Szkoła 1. bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie 2. bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie 3. Bełchatowski Bełchatów

Bardziej szczegółowo