PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT"

Transkrypt

1 Zatwierdzam WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Opracowanie: Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Łódź, grudzień r.

2 Spis treści. Cel i założenia Planu...5. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...6. Zasady aktualizacji Planu...7. Adresaci Planu:...7. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego...9. Ogólna charakterystyka hydrologiczna regionu...9. Powódź roztopowa.... Powódź zatorowa.... Powódź opadowa....5 Nawalne opady deszczu....6 Awarie zapór zbiorników wodnych....7 Metodyczna analiza zagrożenia powodziowego województwa łódzkiego i jej wyniki.... Rola, kompetencje, zadania wojewody w czasie powodzi...5. Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie poziomym Zadania Państwowej Straży Pożarnej Zadania Policji Zadania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej..... Zadania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego Zadania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.... Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie pionowym.... Współpraca w ramach systemu ochrony przeciwpowodziowej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Poznaniu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Zarządcy Zbiorników Wodnych Inne instytucje współpracujące.... Pogotowie i alarm przeciwpowodziowy na obszarze województwa łódzkiego....5 Monitorowanie, ostrzeganie i alarmowanie....6 Uzgadnianie zrzutów ze zbiorników Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych....9 Szczególne zasady remontu, odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.... Informacja o siłach i środkach.... Uruchamianie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego.... Wojewódzki Magazyn Obrony Cywilnej...6. Zasady udziału pododdziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu...7. Zasady udziału osadzonych z jednostek organizacyjnych Służby Więziennej z okręgu łódzkiego w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych...8

3 .5 Baza sił i środków ARCUS Usuwanie skutków powodzi Zasiłki celowe dla ludności poszkodowanej Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcji powodziowej Dotacje na naprawę mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego Pomoc dla rolników Wykaz załączników...6

4 AKRUSZ AKTUALIZACJI PLANU Lp. Opis zmian Data wprowadzenia Przyczyny aktalizacji

5 . Cel i założenia Planu zwany dalej "Planem" służy Wojewodzie Łódzkiemu i Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego w procesie podejmowania decyzji, w sytuacjach wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie województwa łódzkiego. Podstawą prawną opracowania Planu jest: Art. pkt ustawy z dnia stycznia 9 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr, poz. 6 ze zm.): Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności: ) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Art. 88a ust. ustawy z dnia 8 lipca Prawo wodne (Dz. U. z r. poz. 5 ): Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Art. ust. pkt. ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 59 ze zm.): Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa. Zgodnie z art. ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 59 ze zm.), organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 5

6 . Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym Powódź jest zjawiskiem przyrodniczym o charakterze gwałtownym, występującym nieregularnie. W świetle art. 9 ust. pkt ustawy z dnia 8 lipca r. Prawo wodne (Dz. U. z r. poz. 5) powódź to: czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Według Dyrektywy 7/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia października 7 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. WE L 88 z 6..7 str. 7) powódź: oznacza czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą, definicja ta obejmuje powodzie wywołane przez rzeki, potoki górskie, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne oraz powodzie sztormowe na obszarze wybrzeża, natomiast może nie uwzględniać powodzi wywołanej przez systemy kanalizacyjne. Przyczyną powodzi są wezbrania, czyli wzrost poziomu wody w rzece, jeziorze lub morzu wywołane przez ulewne deszcze, roztopy śniegowe, zatory lodowe, sztormy morskie lub awarię budowli wodnych. Wezbranie może być długotrwałe i występować sezonowo (np. wezbranie roztopowe) lub gwałtowne, gdy jego przebieg w czasie zależy od wielkości i czasu trwania opadu oraz wielkości i charakteru zlewni. Wezbrania gwałtowne występują zwyle w zlewniach górskich, charakteryzujących się małą przepuszczalnością i retencyjnością gruntu, co powoduje intensywny i szybki spływ powierzchniowy. Zlewnia to część powierzchnii terenu (np. dorzecza) zamknięta działem wodnym w dowolnym przekroju (np. wodowskazowym, zapory, mostu, ujścia cieku), z którego wody opadowe spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna); w przypadku, gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny, tj. rzekę główną i jej dopływy, wówczas pojęcie zlewni jest równoznaczne z pojęciem dorzecza. Dorzecze to obszar, z którego wody spływają do jednego systemu rzecznego. 6

7 . Zasady aktualizacji Planu Plan jest aktualizowany na bieżąco, w ramach potrzeb i konieczności. Każda aktualizacja Planu odnotowana jest w Arkuszu aktualizacji planu znajdującym się na początku dokumentu. Po całkowitym wypełnieniu Arkusza lub przy okazji wprowadzania do planu nowych, istotnych treści, zostaje on ujednolicony. Aktualizacji Planu dokonuje pracownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, informując o niej uczestników działań przeciwpowodziowych, których te zmiany dotyczą, zgodnie z rozdzielnikiem Planu, poprzez przekazanie im informacji na temat zmian w treści dokumentu. Aktualizację planu przeprowadza się na podstawie. ustaleń z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, informacji o zmianie danych zawartych w Planie.. Adresaci Planu: Zapisy planu zostają sknsultowane z:. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,. Łódzkim Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej,. Łódzkim Komendantem Policji, 5. Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 6. Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, 7. Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, 8. Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w Łodzi, 9. Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,. Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wszystkie ww. podmioty oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego otrzymują egzemplarz Planu oraz informacje o jego aktualizacji. Pozostałym uczestnikom 7

8 ewentualnych działań przeciwpowodziowych Plan jest przekazywany w przypadku wystąpienia realnej groźby powodzi na dużą skalę oraz innych uzasadnionych potrzeb lub na wniosek. Plan jest dokumentem jawnym i udostępniony jest także w wersji elektronicznej na stronie intrnetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Objaśnienie skrótów ŁUW Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej IMGW PBI Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy WZZK Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego LKRM Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi WFiB Wydział Finansów i Budżetu ŁUW w Łodzi WPS Wydział Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi IA Wydział Infrastruktury ŁUW w Łodzi WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi KWP Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi JST Jednostka Samorządu Terytorialnego ARM Agencja Rezerw Materiałowych WMPiK Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy i Kryzysowy WMOC Wojewódzki Magazyn Obrony Cywilnej w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzka Komisja Wojewódzka Komisja do spraw weryfikacji strat z terenu województwa łódzkiego spowodowanych przez klęski żywiołowe 8

9 . Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego Zagrożnie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego z pewnością nie jest tak duże jak to, z którym mają do czynienia podmioty właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w województwach, przez które przepływają największe polskie rzeki Wisła, czy też Odra, niemniej jednak powódź to najpoważniejsze z występujących w tym regionie zagrożenie naturalne.. Ogólna charakterystyka hydrologiczna regionu Położone w centralnej części województwa Wzniesienia Łódzkie są węzłam hydrogaficznym regionu, skąd wypływa wiele promieniście rozchodzących się rzek m. in. Bzura oraz Ner. Główne rzeki regionu: Warta i Pilica, przebiegają na jego peryferiach wpływając na teren województwa z terenów Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej. Rzeka Warta ze swoimi dopływami należy do zlewni Odry, natomiast sieć hydrograficzna osnuta wokół Pilicy oraz Bzury odprowadza wody do Wisły. Stąd też województwo łódzkie podzielone jest niemal dokładnie wododziałem I rzędu na dwie prawie równe części, z których ta zachodnia znajduje się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wschodnia zaś w zarządzie RZGW Warszawa. Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o., Poznań 5 r., s.. 9

10 Na obszarze Polski Środkowej można wyodrębnić trzy zsadnicze typy powodzi: roztopowe, zatorowe i opadowe.. Powódź roztopowa Wysokie stany wód, występujące na skutek topnienia śniegu występują na terenie całego województwa. W zlewniach głównych rzek regionu najwyższe poziomy na wodowskazach obserwuje się w okresie wiosennym (luty, marzec), co jest związane z topnieniem śniegu, przy czym w zlewni Warty wysoki stan wód ma miejsce już na przełomie lutego i marca, natomiast w zlewni Bzury i Pilicy wezbrania notowane są w końcu marca oraz w pierwszych dniach kwietnia. Powodzie roztopowe są na ogół częstrze oraz bardziej dotkliwe, od powodzi letnich ze względu na niższe temperatury. Wylewy pojawiają się po obfitych w opady śniegu zimach, gdy nastąpi nagły wzrost temperatury powietrza, powodujący szybkie tajenie śniegu, często wzmocnione ciepłymi, obfitymi opadami deszczu. Zjawisko to jest dodatkowo wzmacniane przez słabą retencję zamarzniętej jeszcze gleby.. Powódź zatorowa Wezbrania zatorowe występują najczęściej od grudnia do marca. Wywołane są spiętrzeniem wody w korycie rzeki, na skutek bariery z lodu lub śryżu. Zatory lodowe na rzekach powodują powodzie szczególnie niebezpieczne, gdyż piętrzą wodę wyżej niż dzieje się to na rzekach niezlodzonych. Na obszarze województwa łódzkiego miejsca zatorogenne to: Rzeka Warta: km 5, 55, w cofce zbiornika Jeziorsko, km 5,75 5,5 powyżej mostu w Biskupicach, km 5, 58, w okolicy miejscowości Sucha, km 5, 5, powyżej mostu kolejowego w Sieradzu, km 5,5 5, w okolicy miejscowości Chojne Wyspa, km 56, 57, w okolicy miejscowości Pstrokonie, km 59,5 5, w okolicy Tyczyna, km 5,5 5, w okolicy wsi Ligota, km 56, 57, w okolicy Strumian, km 55,5 55, tworzenie się zatoru śryżowego, km 56, 56, tworzenie się zatoru lodowego, km 59, 59,5 powyżej mostu drogowego w Przywozie, km 585, 586, zator lodowy, km 6, 6, zator lodowy, M. Borowska, Powodzie na obszarze województwa łódzkiego a typy użytkowania terenów zagrożonych ich wystąpieniem [w:] Hydrotechnika XIX'. Sympozjum Ogólnokrajowe. Materiały, pod. red. E. Nachlik, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Kartowicach, Katowice, s. 5.

11 km 6, 6, w rejonie mostu w Załęczu Wielkim, km 6,5 65, w okolicy wsi Tasar, km 6, 6, powyżej mostu w Działoszynie, most drogowy w m. Burzenin; most drogowy w ciągu drogi krajowej Nr Rzeka Bzura: km 9 most drewniany w m. Kompina, gm. Nieborów, pow. łowicki; km 69+ most drewniany w Strugienice, gm. Zduny, pow. łowicki; Rzeka Luciąża: odcinek od ujścia do Zbiornika Sulejowskiego do mostu na drodze krajowej w m. Przygłów, gm. Sulejów, pow. piotrkowski; Rzeka Czarna Konecka: odcinek od ujścia do Zbiornika Sulejowskiego do mostu na drodze powiatowej w m. Dąbrowa Nad Czarną, gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski; Rzeka Widawka: w m. Szczerców, gm. Szczerców, pow. bełchatowski; Rzeka Pilica: w rejonie miejscowości Teofilów (km ) przyczyną jest wypłycanie w korycie rzeki. w Sulejowie (rejon km 56) przyczyną jest wypłycanie koryta związane z osadzeniem się rumowiska rzecznego w cofce Zbiornika Sulejów.. Powódź opadowa Z powodziami opadowymi mamy do czynienia w okresie późnej wiosny lub letnim po większych opadach deszczu. Wezbrania dużych rzek nizinnych następują powoli, na co ma wpływ szeroka dolina w dolnym biegu rzeki. Im bardziej rozległe jest dorzecze, tym czas trwania deszczu musi być dłuższy, aby wywołać powódź. Na rzekach odwadniających duże obszary, powodzie praktycznie nigdy nie są wynikiem pojedyńczego silnego deszczu. Kiedy opady trwają długo oraz obejmują dużą część dorzecza, może dojść do nakładania się wezbrań na poszczególnych dopływach. Tego typu powodzie występują najczęściej w dolinie Pilicy, czasem Warty oraz w mniejszych dolinach. Tamże, str. 7.

12 .5 Nawalne opady deszczu Problemem dla wielu samorządów z terenu województwa łódzkiego są podtopienia. Występują one na skutek gwałtownych, krótkotrwałych ulew. Niewystarczająca przepustowość kanalizacji oraz niedrożność rowów melioracyjnych powodują, że po nawalnych deszczach wiele dróg jest nieprzejezdnych, piwnice budynków są zalane, a ich osuszenie wymaga interwencji jednostek straży pożarnej. Sytuacja taka może mieć miejsce na obszarze całego województwa, jednak największa skala zjawiska występuje na terenie: Miasta Łodzi, Miasta Skierniewice, Miasta Zelowa, Gminy Brzeziny, Miasta Radomska, Gminy Moszczenica, Gminy Wodzierady (miejscowość Kwiatkowice)..6 Awarie zapór zbiorników wodnych Potencjalnym powodem wystąpienia na obszarze województwa łódzkiego katastrofalnego w skutkach zalania jest awaria zapór niektórych zbiorników wodnych, w tym głównie: Zbiornika Jeziorsko podczas przejścia fali kulminacyjnej przy nadzwyczajnym poziomie piętrzenia, nastąpi niekontrolowany przelew wody przez zaporę i jej lokalne rozmycie, połączone z nagłym opróżnieniem całego zbiornika oraz zniszczeniem lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego poniżej zapory. W konsekwencji zostanie zalana lewobrzeżna dolina rzeki Warty od zapory do istniejącego wału poprzecznego w Radyczynach poniżej Uniejowa (ok. 6 km) oraz 7 km drogi Turek Uniejów Łódź. W obrębie zalewu znajdą się zabudowania kilkunastu rozproszonych wsi. Zbiornika Sulejów w przypadku uszkodzenia zapory wodnej zbiornika w miejscowości Smardzewice (zapora zlokalizowana jest w odległości 8 km od miasta Tomaszowa Mazowieckiego), przy założeniu maksymalnej wysokości piętrzenia wody w zbiorniku 68 m n.p.m, istnieje możliwość znacznego podtopienia. Fala powodziowa dotrze do Tomaszowa Mazowieckiego po ok. minutach powodując zatopienie miasta i gminy na powierzchni ok. km. Zagrozi to bezpośrednio zakładom pracy, około km linii kolejowej PKP, km dróg twardych, mostom drogowym i kolejowym. Zalaniu może ulec 65 gospodarstw, zamieszkałych przez ok. 7 osób. Ponadto poprzez efekt cofki na dopływach Pilicy powódź może stworzyć zagrożenie dla 5 zakładów. Czas opadnięcia wody wyniesie ok.,5 doby. Zbiornika Cieszanowice ewentualna awaria zapory czołowej stworzy zagrożenie powodziowe w dolinie rzeki Luciąży na odcinku ok. km od osi zapory do rejonu wsi Ignaców i Bagno. Fala powodziowa jest przewidywana na wysokość od do 5,5 m.

13 Zbiornika Miedzna ewentualna awaria zapory czołowej doprowadzi do zalania obszaru ok.,75 km wraz ze znajdującymi się na tym obszarze zabudowaniami. Zatopionych zostanie mostów drogowych i kolejowe. W wyniku awarii zagrożonych będzie ok. 5 osób..7 Metodyczna analiza zagrożenia powodziowego województwa łódzkiego i jej wyniki Na podstawie informacji będących w posiadaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz danych przesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym kwartale r. dokonano, przy pomocy metody gwarantującej uzyskanie porównywalnych wyników, analizy zagrożenia powodziowego występującego na obszarze województwa łódzkiego. Opis metody oraz prezentacja szczegółowych wyników analizy znajduje się w dokumencie datowanym czerwiec r. pn."ocena zagrożenia powodziowego na obszarze województwa łódzkiego". Na podstawie analizy stwierdzono, że w województwie łódzkim mamy powiatów, na obszarze których zagrożenie powodziowe jest jednym z najistotniejszych problemów z zakresu bezpieczeństwa powszechnego. Są to powiaty: poddębicki, sieradzki, radomszczański, tomaszowski, łaski, łęczycki, piotrkowski, łowicki, opoczyński, pajęczański. Przez powiaty te przepływają główne rzeki regionu Warta, Ner, Pilica i Bzura. Władze samorządowe w wymienionych powiatach województwa powinny w sposób szczególnie sumienny przygotowywać się na wystąpienie potencjalnego zagrożenia powodziowego. W ujęciu bardziej szczegółowym wyniki niniejszej analizy wskazują, że zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego jest problemem poważnym, lub co najmniej istotnym dla 6 jednostek samorządu terytorialnego (stopień zagrożenia V, IV, III), co stanowi 5,6% wszystkich samorządów. Dla kolejnych 86 jednostek, które w analizie otrzymały stopień II i I (8,6% gmin) zagrożenie powodziowe nie jest dominującym problemem, nie może być jednak pomijane. Pozostałe samorządy, które zgłosiły brak zagrożenia powodziowego związanego z wystąpieniem wody z koryt rzecznych (8 jednostek 5,8 %) muszą liczyć się jednak z możliwością wystąpienia na swoim obszarze podtopień związanych z gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu. Rozważając wyniki analizy w ujęciu zlewniowym, zagrożenie powodziowe w dorzeczu Wisły jest zbliżone skalą do tego z dorzecza Odry. Stopień zagrożenia: bardzo duży (V), duży (IV) i średni (III) został wyliczony dla jednostek samorządowych ze zlewni Pilicy i Bzury oraz ze zlewni Warty i Neru. Na obszarze województwa łódzkiego znajdują się 7 gminy, powiaty w tym miasta na prawach powiatu (Miasto Łódź, Miasto Skierniewice oraz Miasto Piotrków Trybunalski).

14 Hierarchia zagrożenie powodziowego jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego BARDZO DUŻE ZAGROŻENIE 7, Warta 6,8 DUŻE ZAGROŻENIE Radomsko Gmina 6,67 Sieradz Miasto 6, Sulejów 6, Łowicz Miasto 5,75 Poddębice 5,5 Żytno 5,8 Kutno Miasto 5, Pęczniew 5, Inowłódź,75 Sieradz Gmina,7 Burzenin,67 Tomaszów Mazowiecki Gmina,7 Rozprza,8 Ładzice, Działoszyn, Gidle,87 Czarnocin,8 Uniejów,8 Zapolice,8 ŚREDNIE ZAGROŻENIE Brzeźnio,75 Piotrków Trybunalski,7 Łęczyca Miasto,7 Głowno Miasto,67 Widawa,67 Żarnów,67 Sędziejowice,6 Wartkowice,6 Przedbórz,5 Piątek,5 Ozorków Miasto,5 Lutomiersk,5 Zduny, Aleksandrów,8 Brzeziny Miasto,7 Ostrówek,7 Świnice Warckie,7 Białaczów, Rzeczyca, Wierzchlas,5 Konstantynów Łódzki, Krzyżanów,7 Tomaszów Mazowiecki Miasto Nieborów ,5,5 Drzewica,8 Galewice,7 Daszyna, Goszczanów, Poświętne, Buczek,95 Łask Miasto,95 Góra Św. Małgorzaty,9 Łęczyca Gmina,9 Biała,88 Konopnica,87 Dmosin,85 Nowa Brzeźnica,85 Kiełczygłów,75 Osjaków,7 Gomunice,7 Tuszyn,67 Opoczno Miasto,65 MAŁE ZAGROŻENIE Bolesławiec,6 Grabów,6 Szadek,58 Szczerców,57 Wielgomłyny,55 Andrespol,5 Bedlno,5 Bielawy,5 Domaniewice,5 Ujazd,5 Brójce,7 Głuchów,5 Pątnów, Zadzim, Pajęczno,8 Zelów,8 Kowiesy,5 Łódź Miasto,5 Skomlin,5 Będków, Łanięta, Łęki Szlacheckie, Ozorków Gmina, Siemkowice, Wolbórz, Rawa Mazowiecka Gmina Rawa Mazowiecka Miasto ,, Łowicz Gmina, Łubnice, Rzgów,8 Rusiec,7 Wieruszów,7 Brąszewice,5 Lubochnia,5 Ręczno,5 Żelechlinek,8 Grabica,7 Krośniewice,7 Lututów,7 Bełchatów Miasto, Skierniewice Gmina, Dobroń, Brzeziny Gmina, Gorzkowice, Koluszki, Rogów, Rokiciny, Skierniewice Miasto, Dłutów,8 Kodrąb,8 Wróblew,8 Żychlin,8 Witonia,7 Dalików,5 MINIMALNE ZAGROŻENIE Aleksandrów Łódzki, Drużbice, Radomsko Miasto, Chąśno, Czarnożyły, Głowno Gmina, Kluki, Kocierzew Południowy, Rząśnia, Wodzierady, Bełchatów Gmina,95 Biała Rawska,95 Czerniewice,95 Klonowa,95 Nowe Ostrowy,95 Nowosolna,95 7 Bolimów Pabianice Gmina ,95,95 Parzęczew,95 Zduńska Wola Gmina,95 Złoczew,95 Strzelce,9 Błaszki,9 Cielądz,9 Kamieńsk,9 Moszczenica,9 Nowy Kawęczyn,85 Oporów,85 Kutno Gmina,8 Wieluń Miasto,8 Wola Krzysztoporska,8 Zduńska Wola Miasto,8 BRAK ZAGROŻENIA Budziszewice Czastary Dąbrowice Dobryszyce Godzianów Jeżów Kiernozia Kleszczów Kobiele Wielkie Ksawerów Lgota Wielka Lipce Reymontowskie Łyszkowice Maków Masłowice Mniszków Mokrsko Pabianice Miasto Regnów Sadkowice Sławno Słupia Sokolniki Stryków Strzelce Wielkie Sulmierzyce Zgierz Gmina Zgierz Miasto 8 Paradyż

15 . Rola, kompetencje, zadania wojewody w czasie powodzi W systemie zarządzania kryzysowego, na szczeblu wojewódzkim rolę ośrodka koordynacyjno decyzyjnego pełni wojewoda. Wynika to w sposób bezpośredni z zapisów art. pkt ustawy z dnia stycznia 9 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr, poz 6 ze zm.): Wojewoda odpowiada za wykonanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności (...) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Podobne uprawnienia wojewody wynikają z art. ust. ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 59 ze zm.): Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. Art. 5 ust. ustawy z dnia stycznia 9 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr, poz 6 ze zm.) nadaje wojewodzie szczególne uprawnienia, pozwalające na pełnienie przez ten organ roli koordynująco decyzyjnej w systemie zarządzania kryzysowego: Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. pkt, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Zgodnie z art. 5 ust. a wymienionej ustawy: Sytuacjami nadzwyczajnymi, o których mowa w ust., są również sytuacje kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 59 ze zm.) 5

16 więc za sytuację nadzwyczajną rozumie się w tym przypadku: sytuację wpływające negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. (art. pkt ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym).. Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie poziomym W ramach poziomej horyzontalnej integracji systemu zarządzania kryzysowego, wojewoda współpracuje z zespolonymi oraz niezespoonymi służbami, inspekcjami i strażami szczebla wojewódzkiego. Podmioty, z którymi podczas powodzi służby wojewody pozostają w stałym kontakcie przedstawia poniższy schemat. Opracowanie własne. Wojewoda, jako organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa dysponuje organem pomocniczym doradczym, którym jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 8/ z dnia października roku. Zarządzenie określa skład Zespołu, który może zostać w razie konieczności poszerzony o potrzebną ilość ekspertów. Przewodniczącym Zespołu jest Wojewoda Łódzki, Zastępcą Przewodniczącego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Stali członkowie Zespołu to: przedstawiciel Samorządu Województwa Łódzkiego, wskazany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 6

17 Łódzki Komendant Policji, Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego skład zespołu może zostać poszerzany, w zależności od potrzeb o przedstawicieli administracji zespolonej i niezespolonej oraz ekspertów z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w systemie całodobowym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest monitorowanie oraz zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniach na terenie całego województwa. WCZK zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, dzięki współdziałaniu ze wszystkimi centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze. Podmiot/Dział, adres Telefon Kierownik Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 996 ŁÓDŹ () 66 () 66 fax: () 66 Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 996 ŁÓDŹ () 66 7 () 66 9 () 66 9 fax: () 66 Jacek Raczyński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Arkadiusz Makoski Zastępca Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego CAŁODOBOWO Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska 996 ŁÓDŹ 987 () 66 9, () 66, () , () 75 5 fax: () 66, () Krzysztof Janecki Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego

18 .. Zadania Państwowej Straży Pożarnej Straż pożarna jest służbą wiodąca w zakresie prowadzenia działań powodziowych. Trzon działań ratowniczych stanowią jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Do głównych zadań jednostek PSP oraz OSP należy przede wszystkim: ewakuacja ludzi z zagrożonych terenów, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej itp. ewakuacja inwentarza i dobytku materialnego, dostarczanie powodzianom wody, żywności, lekarstw oraz innych środków pierwszej pomocy, usypywanie, umacnianie i uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych, udrażnianie rzek, przepustów, mostów poprzez usuwanie wszelkich zalegających materiałów ograniczających ich przepustowość, wypompowywnie wody z zalanych budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i terenów zalanych, wszelkie inne czynności, których wykonanie usprawnia lub przyspiecza cały cykl działań ratowniczych (przyjmowanie i przekazywanie informacji o zdarzeniach, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań, oświetlenie terenu akcji ratunkowej, zasilanie budynków, urządzeń w energię elektryczną i in.). W akcji powodziowej straż pożarna wykorzystuje wszelki dostępny sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostek, który jest użyteczny podczas działań ratowiczych. Na mocy porozumień zawartych w dniach: 6 lipca r., września r. oraz 8 lutego r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi, znaczna część sprzętu specjalistycznego stanowiącego zasób WMPiK, trafiła do magazynów miejskich i powiatowych komend PSP w całym województwie. Taka dyslokacja środków, w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, umożliwia po pierwsze szybki dostęp do sprzętu pływającego, oświetleniowego, elektrycznego, ratunkowego i odwadniającego przez służby, które bezpośrednio prowadzą działania ratownicze, bez konieczności przechodzenia procedur związnych z pobraniem sprzętu z obiektów magazynowych WMPiK, po drugie zapewniona jest profesjonalna obsługa specjalistycznych urządzeń. W załączniku Nr przedstawiony jest szczegółow wykaz sprzętu będący na wyposażeniu WMPiK z uwzględnieniem rozmieszczenia w poszczególnych obiektach magazynowych WMPiK i KM/KP PSP. 8

19 Podmiot/Dział, adres Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Wólczańska / 95 Łódź Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Wólczańska / 95 Łódź Telefon () 6 5 fax. () Kierownik nadbryg. Andrzej Witkowski Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej () 6 5 fax. () bryg. Mariusz Konieczny Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwej Straży Pożarnej CAŁODOBOWO () 6 5 () bryg. Zbigniew Łyszkowicz Naczelnik Wydziału Operacyjnego Wojewódzkiej Komendy PSP tel: () 6 5 Zadania Policji W przypadku prowadzenia działań przeciwpowodziowych głównym zadaniem Policji jest zapewnienie porządku publicznego oraz podejmowanie działań umożliwiających siłom ratowniczym niesienie pomocy potrzebującym i zapobieganie powstawaniu dalszych strat 5. Zadania te obejmują przede wszystkim:. Alarmowanie i ostrzeganie ludności: uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania; przekazywanie informacji i komunikatów o zagrożeniu poprzez policyjne systemy łączności oraz urządzenia rozgłoszeniowe; udostępnianie policyjnych systemów i środków łączności innym organom i służbom ratowniczym w celu przekazywania informacji o zagrożeniu oraz dla potrzeb kierowania działaniami tych organów i służb z zachowaniem zasady, że te systemy i środki łączności będą obsługiwane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji.. Działania porządkowe, w tym organizację ruchu drogowego oraz ochrony mienia: umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym; zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach; ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz zabezpieczanie miejsc mogących stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi; 5 P. Sobiech, A. Wilisowski, Zadania Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 9, s.. 9

20 nie dopuszczenie do tworzenia się zbiegowiska i zapobieganie objawom paniki; egzekwowanie przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działaniami ratowniczymi; pilotowanie kolumn transportu sił ratowniczych oraz pojazdów wywożących rannych w przypadku wystąpienia utrudnień w ich przemieszczaniu; pomoc w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów służących do ewakuacji; informowanie ludności o kierunkach, odległościach, sposobie dojścia lub dojazdu do miejsc zbiórek do ewakuacji; kierowanie ruchem na drogach przemieszczania się ewakuowanej ludności i w zależności od potrzeb pilotowanie kolumn pojazdów z ewakuowanymi; ochrona porządku w miejscach pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych itp.; ochrona pozostawionego mienia; ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego oraz punktów pomocy humanitarnej; przeszukiwanie terenu w celu zebrania, oznaczenia i zdeponowania porzuconego mienia; uzyskiwanie i przekazywanie informacji o miejscach pomocy medycznej i miejscach przechowywania mienia; identyfikacja i prowadzenie wykazów ofiar.. Zabezpieczenie ewakuacji: pomoc w ewakuacji osobom poszkodowanym, chorym i starszym, poprzez wyprowadzenie tych osób z rejonów zagrożonych oraz udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby ewakuacji osób i ich mienia; udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym; udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych; udostępnianie policyjnych obiektów na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi; udział w pracach zabezpieczających urządzenia techniczne lub tworzeniu umocnień w sytuacji bezpośredniej eskalacji zagrożenia, gdy siły i środki podmiotów odpowiedzialnych za te prace są niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowoduje powiększenie szkód6. 6 Wytyczne nr Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca r. w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

21 Podmiot/ adres Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 8/ 9 8 Łódź Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Pienista 7 99 Łódź Telefon Kierownik () 665 () 665 fax. () insp. Dariusz Banachowicz Łódzki Wojewódziki Komendant Policji () 665 () fax. () insp. Cezary Popławski Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Komendanta Policji () () mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk Naczelnik Wydziału Prewencji.. Zadania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Zgodnie z siatką bezpieczeństwa zamieszczoną w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego (luty r.) WSSE bierze najaktywniejszy udział w czwartej fazie zarządzania kryzysowego, czyli podczas usuwania skutków powodzi. Realizowane są wtedy inicjowane i koordynowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną następujące przedsięwzięcia: prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dotyczących zachowania szczególnych zasad higieny na terenach powodziowych, kontrola obiektów i urządzeń wrażliwych sanitarnie (cmentarze, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków), nadzór sanitarny nad miejscami ewakuacji, badania laboratoryjne wody z określeniem jej zdatności do picia, udostępnianie środków dezynfekcyjnych do uzdatniania wody w przydomowych studniach, wydawanie mieszkańcom zalanych terenów, zaleceń dotyczących zaszczepienia się na dur brzuszny, czerwonkę, tężec, salmonelloze, wirusowe zapalenie wątroby typu A. Podmiot/adres Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi ul.wodna 96 ŁÓDŹ Telefon Kierownik () 5 6 () CAŁODOBOWO CENTRALA

22 Podmiot/adres Telefon Kierownik () 5 6 fax. () Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi () 5 6 fax. () Grzegorz Grande Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.. Zadania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego Podczas powodzi służby nadzoru budowlanego, w razie wystąpienia takiej konieczności, wykonują czynności z zakresu: kontrolowania stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwpowodziowej pod kątem wytypowania miejsc najsłabszych i newralgicznych z punktu widzenia służb prowadzących akcję przeciwpowodziową, kontroli obiektów budowlanych zalanych, podtopionych lub znajdujących się w miejscach osuwiskowych, z punktu widzenia bezpieczeństwa ich użytkowania, udziału w sporządzaniu listy gmin i miejscowości, które powinny się znaleźć w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydawanego na podstawie delegacji zawartej w art. ustawy z dnia sierpnia r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 8, poz. 96 ze zm.). Podmiot/adres Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ul. Traugutta 5 9 Łódź Telefon Kierownik () 67 7 fax. () Jan Wroński Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego () 6 9 Grzegorz Krzciuk..5 Zadania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska Inspekcja w razie ryzyka wystąpienia powodzi oraz w trakcie jej trwania prowadzi akcję informacyjną dotyczącą ochrony środowiska naturalnego, ponadto szczególną uwagę poświęca:

23 obiektom, których zalanie lub zniszczenie przez wodę mogłoby negatywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego. Chodzi tu przede wszystkim o stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, ujęcia wody, przeprawy promowe, zakłady przemysłowe produkujące lub używające w działalności substancji toksycznych, składy nawozów sztucznych itp., czystości wód powierzchniowych przepływających przez województwo analiza próbek. Podmiot/ adres Telefon Kierownik Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 6 97 Łódź () 6 fax. () 6 Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska..6 Zadania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Urząd wkonuje zadania na terenie województwa łódzkiego związane z ochroną zabytków przed zagrożeniami w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej. Podejmuje czynności polegające na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich mające na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem7. W czasie powodzi Wojewódzki Konserwator Zabytków koordynuje działania związane z: zabezpieczeniem zabytków przed zniszczeniem lub uszkodzeniem przez wodę w miejscu stałego ich przechowywania, przemieszczeniem zagrożonych zabytków w obrębie obiektu lub danej miejscowości, ewakuacją zabytków do wyznaczonych i uprzednio przygotowanych obiektów poza miejscowością ich stałego przechowywania oraz zapewnieniem stałego dozoru. Podmiot/ adres Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99 Łódź 9 5 Telefon Kierownik () 68 7 () 6 5 fax. () Wojciech Szygendowski Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 7 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 5 sierpnia r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. Nr, poz. 5).

24 Podmiot/ adres Telefon Kierownik () 68 7 Wiesław Kolasa inspektor ds. bezpieczeństwa..7 Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Wojewódzkie oraz powiatowe służby weterynaryjne realizują w obliczu zbliżającego się zagrożenia powodziowego następujące zadania: prowadzenie akcji informacyjnej, kierowanie akcją ewakuacji zwierząt z terenów zalewowych oraz nadzór nad ich stanem zdrowia, pomoc przy organizacji zbiórki, odbioru, transportu i utylizacji sztuk padłych zwierząt, dezynfekcja budynków inwentarskich, prowadzenie szczepień ochronnych, pomoc w organizacji zaopatrzenia w środki żywienia zwierząt. Podmiot/ adres Telefon Kierownik Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna ul. Proletariacka /6, 9569 Łódź () 65 () 65 fax. () Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Wojewoda w strukturze systemu zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Organizacja reagowania w układzie pionowym. W ramach pionowej wertykalnej integracji systemu zarządzania kryzysowego wojewoda współpracuje z podmiotami na kolejnych szczeblach podziału administracyjnego państwa. Integracja polega w tym przypadku na przekazywaniu informacji operacyjnych między poszczególnymi poziomami, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, wspierania działań podejmowanych na niższych szczeblach przez szczebel wyższy. Z wertykalną integracją systemu ściśle związana jest zasada subsydiarności. Zgodnie z nią działania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane są możliwie na najniższym szczeblu. Dodatkowo zasada ta zakłada pomocniczą rolę wyższego szczebla administracji wobec działań

25 podejmowanych przez władze na niższym szczeblu. Ramowy schemat współpracy w ramach integracji pionowej przedstawia poniższy rysunek: Opracowanie własne. Obieg informacji w zarządzaniu kryzysowym pełni rolę kluczową i jest warunkiem sprawnej realizacji zadań przez wszystkie podmioty wchodzące w skład systemu. Zgodnie z art. a ustawy z dnia 6 kwietnia 7 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 59 ze zm.): Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz Dyrektor Centrum mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie. Ponadto, podjęcie działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.. Współpraca w ramach systemu ochrony przeciwpowodziowej Oprócz ścisłej współpracy z podmiotami administracji publicznej w ramach systemu zarządzania kryzysowego, w obliczu wystąpienia zagrożenia powodziowego wojewoda pozostaje w ścisłym kontakcie z szeregiem jednostek właściwych w sprawach prognozowania i gospodarki wodnej. 5

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Obecnie w województwie łódzkim w systemie powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego funkcjonują:

Obecnie w województwie łódzkim w systemie powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego funkcjonują: 4) W rozdziale II INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia...2011 roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA ŚWIDNICA, 2004 r. 1 WAMECO S.C. Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz Leibniz-Lubieniecki Wydawnictwo Prawnicze Opracował zespół w składzie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo