dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn"

Transkrypt

1

2

3 KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn Wydanie drugie czerwiec 2010 r.

4

5 Wstęp do wydania drugiego Dyrektywa 2006/42/WE jest zmienioną wersją dyrektywy w sprawie maszyn, której pierwsza wersja została przyjęta w 1989 r. Nowa dyrektywa w sprawie maszyn obowiązuje od dnia 29 grudnia 2009 r. Dyrektywa ma na celu zarówno harmonizację wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyn, w oparciu o wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak i zagwarantowanie swobodnego obrotu maszynami na rynku UE. W zmienionej dyrektywie w sprawie maszyn w porównaniu z jej poprzednimi wersjami nie wprowadzono radykalnych zmian. Przepisy dyrektywy zostały doprecyzowane i ujednolicone w celu usprawnienia jej stosowania w praktyce. Podczas gdy dyrektywa w sprawie maszyn była przedmiotem dyskusji Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja zgodziła się przygotować nowy przewodnik dotyczący jej stosowania. Celem przewodnika jest objaśnienie pojęć i wymagań dyrektywy 2006/42/WE, po to by zapewnić jednolity sposób interpretowania i stosowania tej dyrektywy w całej UE. Przewodnik dostarcza również informacji na temat innych powiązanych przepisów UE. Jest on adresowany do wszystkich stron zaangażowanych w stosowanie dyrektywy w sprawie maszyn, takich jak producenci, importerzy i dystrybutorzy, jednostki notyfikowane, twórcy norm, agencje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony konsumentów, urzędnicy właściwych administracji krajowych i organy nadzoru rynku. Przewodnik może być również przedmiotem zainteresowania prawników i studentów prawa UE w dziedzinie rynku wewnętrznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony konsumentów. Przewodnik został zatwierdzony przez Komitet ds. Maszyn dnia 2 czerwca 2010 r. Należy podkreślić, że wyłącznie dyrektywa w sprawie maszyn i akty wykonawcze.zawarte w niej przepisy w prawie krajowym są prawnie wiążące. Niniejsze drugie wydanie przewodnika zostało uzupełnione komentarzami do załączników III XI dyrektywy w sprawie maszyn. Pewne błędy zauważone przez czytelników zostały poprawione. Odniesienia prawne i terminy zostały zaktualizowane zgodnie z traktatem lizbońskim w szczególności w miejscach, w których dyrektywa odnosi się do Wspólnoty, w przewodniku stosowany jest obecnie termin UE. Po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami przemysłu, komentarze dotyczące łańcuchów, lin i pasów do podnoszenia w 44, 330, 340, 341 i 357 zostały zmienione w celu doprecyzowania praktycznego stosowania wymagań w odniesieniu do tych produktów. Wydanie drugie zawiera również indeks tematyczny, w celu ułatwienia korzystania z przewodnika. Numeracja sekcji przewodnika pozostała niezmieniona. 1

6 Przewodnik jest publikowany w języku angielskim na stronach internetowych Komisji EUROPA. Planowane jest przetłumaczenie przewodnika na pozostałe języki UE, ale ponieważ wyłącznie wersja angielska zostanie sprawdzona przez Komisję, w przypadku wystąpienia wątpliwości powinna ona być traktowana jako źródło odniesienia. Przewodnik można pobrać ze strony internetowej, na której jest udostępniony w formacie do wydruku. Tekst dyrektywy zamieszczono w ramkach i wyróżniono kursywą w kolorze czerwonym następujące po nim komentarze pisane są czcionką w kolorze czarnym. Przewiduje się publikowanie regularnych aktualizacji przewodnika w celu przedstawienia odpowiedzi na pytania, które zostały uzgodnione przez Komitet ds. Maszyn i Grupę Roboczą ds. Maszyn. W przewodniku uwzględniono zmiany w dyrektywie 2006/42/WE wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 596/2009 dotyczącym procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do Komitetu ds. Maszyn. Uwzględniono również przepisy rozporządzenia (WE) nr 765/2008 dotyczące nadzoru rynku, które stosowane są w sposób uzupełniający. Drugie wydanie przewodnika nie uwzględnia zmiany dyrektywy w sprawie maszyn w zakresie maszyn do stosowania pestycydów wprowadzonej przez dyrektywę 2009/127/WE, która będzie obowiązywała począwszy od dnia 15 grudnia 2011 r. Zmiana ta będzie uwzględniona w trzecim wydaniu przewodnika, które zostanie opublikowane pod koniec 2010 r. Przewodnik został przygotowany przy udziale grupy redakcyjnej 1. Komisja pragnie serdecznie podziękować członkom grupy redakcyjnej zarówno za ogrom wykonanej pracy, jak i za efektywną, konstruktywną i opartą na wzajemnej współpracy atmosferę, w jakiej przygotowywane były projekty. Poza pracami prowadzonymi przez grupę redakcyjną bezcennych informacji od przedstawicieli przemysłu dostarczyła grupa główna w sprawie maszyn ustanowiona przez ORGALIME, wraz z przedstawicielami głównych sektorów związanych z wytwarzaniem maszyn. Projekty przygotowane przez grupę redakcyjną zostały przedstawione państwom członkowskim i zainteresowanym podmiotom, aby mogły one zgłosić swoje uwagi. Komisja pragnie również podziękować tym wszystkim, którzy takie uwagi przedstawili. Staraliśmy się je uwzględnić w możliwie największym stopniu. Komisja ponosi oczywiście pełną odpowiedzialność za zawartość niniejszego przewodnika. Prosimy czytelników o przekazywanie wszelkich poprawek lub uwag do drugiego wydania przewodnika 2, tak aby mogły one zostać uwzględnione przy przygotowywaniu trzeciego wydania. Bruksela, czerwiec 2010 r. Ian Fraser, redaktor 1 W pracach grupy redakcyjnej wzięły udział następujące osoby: Lennart Ahnström, Emilio Borzelli, Robert Chudzik, Roberto Cianotti, Mike Dodds, Cosette Dussaugey, Marcel Dutrieux, Pascal Etienne, Ludwig Finkeldei, Tuiri Kerttula, Thomas Kraus, Partrick Kurtz, Wolfgang Lentsch, Göran Lundmark, Phil Papard, Bogusław Piasecki, Marc Schulze, Katri Tytykoski, Gustaaf Vandegaer, Henk van Eeden, Richard Wilson, Jürg Zwicky. 2 Poprawki, uwagi i sugestie dotyczące ulepszeń należy przesyłać na adres: 2

7 Spis treści Umocowania 1 Umocowania 2 Podstawa prawna dyrektywy w sprawie maszyn Motywy 3 Motywy Motyw 1 4 Historia dyrektywy w sprawie maszyn Motyw 2 5 Gospodarcze i społeczne znaczenie dyrektywy w sprawie maszyn Motyw 3 6 Zdrowie i bezpieczeństwo Motyw 4 7 Definicje Motyw 5 8 Włączenie dźwigów budowlanych Motyw 6 9 Włączenie przenośnych maszyn montażowych i innych maszyn udarowych uruchamianych za pomocą nabojów Motyw 7 10 Osprzęt przeznaczony do podnoszenia osób za pomocą maszyn przeznaczonych do podnoszenia towarów Motyw 8 11 Ciągniki rolnicze i leśne Motyw 9 i Nadzór rynku Motyw Formalne zastrzeżenie wobec norm oraz klauzula ochronna Motyw Przepisy dotyczące użytkowania maszyn Motyw Środki dotyczące postępowania w odniesieniu do grup maszyn niebezpiecznych stwarzających takie samo ryzyko Motyw Stan wiedzy technicznej Motyw Maszyny przeznaczone do użytku przez konsumentów Motyw Maszyny nieukończone Motyw Targi i wystawy Motyw Nowe podejście Motyw Ocena zgodności Motyw Maszyny objęte załącznikiem IV Motyw 21 i Oznakowanie CE Motyw Ocena ryzyka Motyw Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna Motyw Środki odwoławcze Motyw Egzekwowanie przepisów Motyw Zmiana dyrektywy w sprawie dźwigów Motyw Pomocniczość i proporcjonalność Motyw Krajowe tabele korelacji Motyw Komitet ds. Maszyn Artykuły Artykuł 1 ust Produkty objęte dyrektywą w sprawie maszyn Artykuł 2 33 Używanie terminu maszyna w szerokim znaczeniu Artykuł 1 lit. a) 34 Maszyny w wąskim znaczeniu Artykuł 1 lit. a) i art Podstawowa definicja lit. a) tiret pierwsze tiret drugie 36 Maszyny dostarczane bez elementów umożliwiających ich podłączenie tiret trzecie 37 Maszyny przeznaczone do zainstalowania na specjalnej konstrukcji tiret czwarte 38 Zespoły maszyn 39 Zespoły obejmujące nowe oraz istniejące maszyny tiret piąte 40 Maszyny do podnoszenia ładunków napędzane ręcznie Artykuł 1 lit. b) i art Wyposażenie wymienne lit. b) Artykuł 1 lit. c) i art. 2 lit. c) 42 Elementy bezpieczeństwa 3

8 Artykuł 1 lit. d) i art Osprzęt do podnoszenia lit. d) Artykuł 1 lit. e) i art Łańcuchy, liny i pasy lit. e) Artykuł 1 lit. f) i art Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu lit. f) Artykuł 1 lit. g) i art Maszyny nieukończone lit. g) Artykuł 1 ust Produkty wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie maszyn Artykuł 1 ust. 2 lit. a) 48 Elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne zastępujące identyczne elementy i dostarczone przez producenta oryginalnej maszyny Artykuł 1 ust. 2 lit. b) 49 Urządzenia przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki Artykuł 1 ust. 2 lit. c) 50 Maszyny do celów jądrowych Artykuł 1 ust. 2 lit. d) 51 Broń, w tym broń palna Artykuł 1 ust. 2 lit. e) 52 Środki transportu tiret pierwsze 53 Ciągniki rolnicze i leśne tiret drugie 54 Pojazdy drogowe na co najmniej czterech kołach i ich przyczepy tiret trzecie 55 Dwu- i trzykołowe pojazdy drogowe tiret czwarte 56 Pojazdy silnikowe przeznaczone do udziału w wyścigach tiret piąte 57 Środki transportu lotniczego, wodnego i kolejowego Artykuł 1 ust. 2 lit. f) 58 Statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach lub jednostkach Artykuł 1 ust. 2 lit. g) 59 Maszyny do zastosowań w wojsku i policji Artykuł 1 ust. 2 lit. h) 60 Maszyny do celów badawczych Artykuł 1 ust. 2 lit. i) 61 Górnicze urządzenia wyciągowe Artykuł 1 ust. 2 lit. j) 62 Maszyny przeznaczone do przemieszczania artystów podczas przedstawień artystycznych Artykuł 1 ust. 2 lit. k) 63 Maszyny objęte zakresem stosowania dyrektywy o sprzęcie elektrycznym niskiego napięcia tiret pierwsze 64 Urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczone do użytku domowego tiret drugie 65 Sprzęt audiowizualny tiret trzecie 66 Sprzęt informatyczny tiret czwarte 67 Maszyny biurowe powszechnego użytku tiret piąte 68 Aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia tiret szóste 69 Silniki elektryczne Artykuł 1 ust. 2 lit. l) 70 Sprzęt elektryczny wysokiego napięcia Artykuł 2 lit. h) 71 Definicja wprowadzenia do obrotu 72 Maszyny nowe i używane 73 Etap, na którym dyrektywa w sprawie maszyn ma zastosowanie 74 Wprowadzanie do obrotu w świetle prawa i umów 75 Aukcje 76 Wprowadzanie do obrotu zespołów maszyn 77 Wprowadzanie do obrotu maszyn nieukończonych Artykuł 2 lit. i) 78 Definicja producenta 79 Kto jest producentem? 80 Osoba produkująca maszynę na własny użytek 81 Inne osoby, które mogą być uznane za producentów 82 Maszyny modyfikowane przed pierwszym oddaniem do użytku 83 Dystrybutorzy Artykuł 2 lit. j) 84 Możliwość wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela 85 Zadania upoważnionego przedstawiciela Artykuł 2 lit. k) 86 Definicja oddania do użytku Artykuł 2 lit. l) 87 Definicja normy zharmonizowanej 4

9 Artykuł 3 88 (Zastrzeżony) 89 Dyrektywa w sprawie maszyn i inne dyrektywy dotyczące rynku wewnętrznego 90 Dyrektywy szczegółowe mające zastosowanie zamiast dyrektywy w sprawie maszyn do maszyn objętych ich zakresem 91 Dyrektywy szczegółowe, które mogą mieć zastosowanie do określonych rodzajów zagrożeń zamiast dyrektywy w sprawie maszyn 92 Dyrektywy, które mogą mieć zastosowanie do maszyn, oprócz dyrektywy w sprawie maszyn, w odniesieniu do zagrożeń nieobjętych dyrektywą w sprawie maszyn Artykuł 4 ust Nadzór rynku 94 Nadzór rynku w odniesieniu do maszyn Artykuł 4 ust Nadzór rynku w odniesieniu do maszyn nieukończonych Artykuł 4 ust. 3 i 4 96 Organy nadzoru rynku 97 System nadzoru rynku 98 Narzędzia nadzoru rynku 99 Dokumenty dotyczące maszyn wymienionych w załączniku IV 100 Działania, jakie należy podjąć w przypadku maszyn niezgodnych 101 Niebezpieczne produkty konsumenckie 102 Kontrole na zewnętrznych granicach UE Artykuł 5 ust Obowiązki producentów maszyn Artykuł 5 ust Obowiązki producentów maszyn nieukończonych Artykuł 5 ust Środki zapewniające zgodność maszyn Artykuł 5 ust Oznakowanie CE zgodnie z innymi dyrektywami Artykuł 6 ust. 1 i Swobodny przepływ maszyn i maszyn nieukończonych Artykuł 6 ust Targi, wystawy i pokazy Artykuł 7 ust Domniemanie zgodności na podstawie oznakowania CE i deklaracji zgodności WE Artykuł 7 ust Domniemanie zgodności na podstawie stosowania norm zharmonizowanych 111 Klasyfikacja norm dotyczących maszyn 112 Opracowywanie norm zharmonizowanych dotyczących maszyn 113 Oznaczanie norm zharmonizowanych Artykuł 7 ust Publikacja odniesień do norm zharmonizowanych w Dz.U. Artykuł 7 ust Udział partnerów społecznych w procesie normalizacji Artykuł 8 ust Środki objęte procedurą regulacyjną komitetu Artykuł 8 ust Środki objęte procedurą doradczą komitetu Artykuł Środki przewidziane w odniesieniu do maszyn niebezpiecznych stwarzających podobne ryzyko Artykuł Formalne zastrzeżenia wobec norm zharmonizowanych 120 Procedura składania formalnych zastrzeżeń 121 Skutki formalnego zastrzeżenia Artykuł 11 ust Klauzula ochronna Artykuł 11 ust. 2 i Procedura w sprawie środków ochronnych Artykuł 11 ust Braki w normach zharmonizowanych Artykuł 11 ust Działania przeciw osobie, która umieściła oznakowanie CE Artykuł 11 ust Informacje dotyczące procedury w sprawie środków ochronnych Artykuł 12 ust Ocena zgodności maszyny Artykuł 12 ust Kategorie maszyn niewymienione w załączniku IV Artykuł 12 ust Maszyny wymienione w załączniku IV zaprojektowane na podstawie norm zharmonizowanych obejmujących wszystkie mające zastosowanie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 5

10 Artykuł 12 ust Inne maszyny wymienione w załączniku IV Artykuł Procedura dotycząca maszyny nieukończonej 132 Schemat procedur wprowadzania do obrotu maszyn i maszyn nieukończonych Artykuł 14 ust Jednostki notyfikowane 134 Ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych Artykuł 14 ust Wycofywanie certyfikatów i decyzji wydanych przez jednostki notyfikowane Artykuł 14 ust Wymiana doświadczeń pomiędzy organami notyfikującymi 137 Koordynacja jednostek notyfikowanych Artykuł 14 ust Wycofanie notyfikacji Artykuł Przepisy krajowe dotyczące instalowania i użytkowania maszyny Artykuł Oznakowanie CE 140 Przepisy krajowe dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Artykuł Niezgodność oznakowania Artykuł Poufność i przejrzystość Artykuł Grupa ADCO ds. maszyn Artykuł Motywowanie decyzji i odwołań Artykuł Źródła informacji Artykuł Komitet ds. Maszyn 148 Grupa Robocza ds. Maszyn 149 Schemat instytucji zajmujących się dyrektywą w sprawie maszyn Artykuł Sankcje za naruszenia przepisów dyrektywy Artykuł Granica pomiędzy dyrektywą w sprawie maszyn a dyrektywą w sprawie dźwigów Artykuł Uchylenie dyrektywy 98/37/WE Artykuł Transpozycja i zastosowanie przepisów dyrektywy Artykuł Okres przejściowy dla przenośnych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów Artykuł Data wejścia w życie dyrektywy Artykuł Adresaci i sygnatariusze dyrektywy Załącznik I Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn Zasady ogólne 157 Zasady ogólne Zasada ogólna nr Ocena ryzyka 159 Ocena ryzyka i normy zharmonizowane Zasada ogólna nr Stosowanie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Zasada ogólna nr Stan wiedzy technicznej 162 Normy zharmonizowane a stan wiedzy technicznej Zasada ogólna nr Struktura załącznika I Definicje lit. a) 164 Zagrożenie lit. b) 165 Strefa niebezpieczna lit. c) 166 Osoba narażona lit. d) 167 Operator 6

11 1.1.1 lit. e) 168 Ryzyko lit. f) 169 Osłona lit. g) 170 Urządzenia ochronne lit. h) 171 Zamierzone zastosowanie lit. i) 172 Możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie Zasady bezpieczeństwa kompleksowego lit. a) 173 Zasady bezpieczeństwa kompleksowego lit. b) 174 Metoda trzech etapów lit. c) 175 Zapobieganie użytkowaniu odbiegającemu od normalnego użytkowania lit. d) 176 Ograniczenia wynikające ze stosowania środków ochrony indywidualnej lit. e) 177 Wyposażenie specjalne i osprzęt Zastosowane materiały i produkty Oświetlenie własne Przemieszczanie maszyny i jej części Zasady ergonomii Stanowisko operatora w środowiskach niebezpiecznych Siedziska i ich zapewnienie 1.2 Układy sterowania Bezpieczeństwo i niezawodność układów sterowania Elementy sterownicze tiret pierwsze 186 Identyfikacja elementów sterowniczych tiret drugie 187 Rozmieszczenie elementów sterowniczych tiret trzecie 188 Ruch elementów sterowniczych tiret czwarte i 189 Umiejscowienie i rozmieszczenie elementów sterowniczych piąte tiret szóste 190 Zapobieganie niezamierzonemu działaniu elementów sterowniczych tiret siódme 191 Wytrzymałość elementów sterowniczych akapit drugi 192 Elementy sterownicze służące do spełniania różnych funkcji akapit trzeci 193 Elementy sterownicze i zasady ergonomii akapit czwarty 194 Wskaźniki i wyświetlacze akapit piąty i 195 Widoczność stref niebezpiecznych podczas uruchamiania maszyny szósty akapit siódmy 196 Rozmieszczenie stanowisk sterowania akapit ósmy 197 Zwielokrotnione stanowiska sterowania ostatni akapit 198 Zwielokrotnione stanowiska operatora Sterowanie uruchamianiem Elementy sterownicze zatrzymywania normalnego Zatrzymanie eksploatacyjne Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego Elementy sterownicze zatrzymujące zespoły maszyn Wybór trybu Zanik zasilania energią 1.3 Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi Stateczność Uszkodzenie podczas pracy Przedmioty spadające lub wyrzucane Ostre krawędzie i naroża oraz chropowate powierzchnie Maszyny zespolone Różnice w warunkach pracy Części ruchome Ruchome części przenoszenia napędu Ruchome części związane z procesem 7

12 Ruchy niekontrolowane 1.4 Wymagane właściwości osłon i urządzeń ochronnych Wymagania ogólne dotyczące osłon i urządzeń ochronnych Wymagania szczególne dotyczące osłon Osłony stałe Ruchome osłony blokujące Osłony nastawne ograniczające dostęp Urządzenia ochronne 1.5 Ryzyko związane z innymi zagrożeniami Elektryczność Niepożądana elektryczność statyczna Zasilanie energią inną niż energia elektryczna Błędy w montażu Skrajne temperatury Pożar Wybuch Zmniejszanie emisji hałasu akapit drugi 230 Dane porównawcze emisji Drgania Promieniowanie jonizujące i niejonizujące Promieniowanie zewnętrzne Promieniowanie laserowe Emisja materiałów i substancji niebezpiecznych Ryzyko uwięzienia we wnętrzu maszyny Poślizgnięcia, potknięcia i upadki Wyładowania atmosferyczne 1.6 Konserwacja Konserwacja Dostęp do stanowisk obsługi i punktów konserwacji Odłączanie od źródeł energii Interwencja operatora Czyszczenie części wewnętrznych 1.7 Informacje 244 Informacje dla użytkowników Informacje i ostrzeżenia umieszczone na maszynie 246 Języki urzędowe UE Informacje i urządzenia informacyjne Urządzenia ostrzegawcze Ostrzeżenia przed ryzykiem resztkowym akapit pierwszy 250 Oznakowanie maszyny i drugi akapit trzeci 251 Oznakowanie zgodności w odniesieniu do maszyn podlegającym przepisom ATEX akapit czwarty 252 Informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania ostatni akapit 253 Oznakowanie części maszyny, które mają być przemieszczane za pomocą urządzeń do podnoszenia Instrukcje 255 Forma instrukcji 256 Język instrukcji lit. a) i b) 257 Opracowywanie i tłumaczenie instrukcji lit. c) 258 Zapobieganie możliwemu do przewidzenia niewłaściwemu użyciu lit. d) 259 Instrukcje dla użytkowników nieprofesjonalnych lit. a) i b) 260 Treść instrukcji dane dotyczące producenta i maszyny lit. c) 261 Zawarcie deklaracji zgodności WE w instrukcji lit. d), e) i f) 262 Opisy, rysunki, schematy i objaśnienia 8

13 lit. g) i h) 263 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i możliwe do przewidzenia użycie niewłaściwe lit. i) i j) 264 Montaż, instalacja i łączenie lit. k) 265 Oddawanie do użytku i eksploatacji 266 Szkolenie operatorów lit. l) i m) 267 Informacje dotyczące ryzyka resztkowego lit. n) 268 Zasadnicze własności narzędzi lit. o) 269 Warunki stateczności lit. p) 270 Transport, przenoszenie i przechowywanie lit. q) 271 Procedury i metody stosowane w nagłych sytuacjach w celu odblokowania maszyny lit. r), s) i t) 272 Regulacja, konserwacja i części zamienne lit. u) 273 Deklaracja dotycząca emisji hałasu lit. v) 274 Wyroby medyczne implantowane Materiały promocyjne 2 Dodatkowe zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące niektórych kategorii maszyn 276 Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych kategorii maszyn Wymagania w zakresie higieny dotyczące maszyn przeznaczonych do stosowania w kontakcie z artykułami spożywczymi lub z produktami kosmetycznymi lub farmaceutycznymi Dodatkowe wymagania dotyczące maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręcznie Deklaracja dotycząca drgań przenoszonych przez maszyny przenośne trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie Przenośne maszyny udarowe, montażowe i inne Maszyny do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach (Zastrzeżone) 3 Dodatkowe zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zapobiegające zagrożeniom powodowanym przez przemieszczanie się maszyn 291 Dodatkowe wymagania dotyczące zagrożeń powodowanych przez przemieszczanie się maszyn lit. a) 292 Definicja zagrożenia ze względu na przemieszczanie się" maszyny lit. b) 293 Definicja kierowcy Stanowisko kierowcy Siedzisko Stanowiska osób niebędących kierowcą 3.3 akapit pierwszy 297 Nieupoważnione użycie elementów sterowniczych akapit drugi, 298 Zdalne sterowanie trzeci i czwarty akapit pierwszy 299 Umiejscowienie i rozmieszczenie elementów sterowniczych akapit drugi 300 Pedały akapit trzeci 301 Powrót do położenia neutralnego akapit czwarty i 302 Kierowanie piąty ostatni akapit 303 Sygnały ostrzegawcze cofania akapit pierwszy 304 Sterowanie przemieszczaniem się przez kierowcę jadącego na maszynie akapit drugi, trzeci i czwarty 305 Urządzenia wystające poza normalne gabaryty maszyny ostatni akapit 306 Niezamierzony ruch maszyny akapit 307 Zmniejszenie prędkości, zatrzymanie i unieruchomienie pierwszy, drugi i trzeci 308 Przepisy ruchu drogowego akapit czwarty 309 Zatrzymanie i kontrolowanie potencjalnie niebezpiecznych działań 9

14 poprzez zdalne sterowanie ostatni akapit 310 Zatrzymanie funkcji jazdy Ruch maszyn sterowanych przez kierowców pieszych Uszkodzenie zasilania układu kierowniczego Ruchy niekontrolowane Dostęp do przedziału silnikowego Przewrócenie i przechylenie Spadające przedmioty Stopnie i uchwyty umożliwiające dostęp Urządzenia holownicze Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu Akumulatory Gaśnice i systemy gaśnicze Ochrona operatorów maszyn rozpylających przed ryzykiem narażenia na substancje niebezpieczne Znaki, sygnały i ostrzeżenia Oznakowanie maszyn samojezdnych Deklaracja dotycząca drgań przenoszonych przez maszynę samojezdną Instrukcje dotyczące wielorakiego zastosowania 4 Dodatkowe zasadniczewymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zapobiegające zagrożeniom związanym z podnoszeniem 327 Zakres zastosowania części lit. a) 328 Podnoszenie lit. b) 329 Ładunek prowadzony lit. c) 330 Współczynnik bezpieczeństwa lit. d) 331 Współczynnik przeciążenia lit. e) 332 Próba statyczna lit. f) 333 Próba dynamiczna lit. g) 334 Podstawa ładunkowa Ryzyko związane z brakiem stateczności Tory szynowe i prowadnice akapit 337 Wytrzymałość mechaniczna pierwszy, drugi i trzeci akapit czwarty 338 Wytrzymałość mechaniczna współczynniki przeciążenia dla prób statycznych ostatni akapit 339 Wytrzymałość mechaniczna współczynniki przeciążenia dla prób dynamicznych Krążki, bębny, koła, liny i łańcuchy Osprzęt do podnoszenia i jego części składowe Sterowanie ruchami Zapobieganie ryzyku kolizji Maszyny obsługujące stałe przystanki Ruchy podstawy ładunkowej Dostęp do podstawy ładunkowej Kontakt z ruchomą podstawą ładunkową Ładunek spadający z podstawy ładunkowej Bezpieczeństwo na przystankach Sprawdzanie przydatności do pracy zgodnie z przeznaczeniem 351 Próby statyczne i dynamiczne 352 Sprawdzanie przydatności do pracy zgodnie z przeznaczeniem w miejscu użytkowania maszyny Sterowanie ruchami maszyny i ładunku Zapobieganie przeciążeniu i przewróceniu 355 Kontrola obciążenia wózków jezdniowych podnośnikowych Liny prowadzące Informacje i oznakowania odnoszące się do łańcuchów, lin i pasów Oznakowanie osprzętu do podnoszenia 10

15 Oznakowanie maszyn podnoszących Instrukcje dla osprzętu do podnoszenia Instrukcje dla maszyn podnoszących 5 Dodatkowe zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn przeznaczonych do pracy pod ziemią 362 Dodatkowe wymagania w odniesieniu do maszyn przeznaczonych do pracy pod ziemią 5.1 & Zmechanizowane obudowy kroczące Urządzenia sterownicze Sterowanie ruchami Ryzyko wywołania pożaru przez maszyny przeznaczone do pracy pod ziemią Emisje spalin 6 Dodatkowe zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące maszyn stwarzających szczególne zagrożenie powodowane podnoszeniem osób 368 Zakres części Wytrzymałość mechaniczna Kontrola obciążenia Urządzenia sterownicze Ruch podstawy ładunkowej akapit pierwszy 373 Przechylenie się podstawy ładunkowej akapit drugi i 374 Wykorzystanie podstawy ładunkowej jako stanowiska pracy trzeci ostatni akapit 375 Drzwi w podstawie ładunkowej Dach ochronny Maszyny przeznaczone do podnoszenia osób, obsługujące stałe przystanki Ryzyko dla osób znajdujących się wewnątrz podstawy ładunkowej lub na podstawie ładunkowej Elementy sterownicze na przystankach Dostęp do podstawy ładunkowej Oznakowanie na podstawie ładunkowej ZAŁĄCZNIK II Deklaracje Załącznik II część Deklaracja zgodności WE dla maszyn sekcja A Załącznik II część Treść deklaracji zgodności WE sekcja A pkt 1 10 Załącznik II część Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej sekcja B Załącznik II część Treść deklaracji włączenia sekcja B pkt 1 8 Załącznik II część Przechowywanie deklaracji zgodności WE i deklaracji włączenia ZAŁĄCZNIK III Oznakowanie CE Załącznik III 387 Forma oznakowania CE ZAŁĄCZNIK IV Kategorie maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur określonych w art. 12 ust. 3 i 4 Załącznik IV 388 Kategorie maszyn, które mogą być przedmiotem jednej z procedur oceny zgodności, w których udział bierze jednostka notyfikowana 11

16 ZAŁĄCZNIK V Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 2 lit. c) Załącznik V 389 Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa ZAŁĄCZNIK VI Instrukcja montażu maszyny nieukończonej Załącznik VI 390 Instrukcja montażu maszyny nieukończonej ZAŁĄCZNIK VII Dokumentacja techniczna maszyny Odpowiednia dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej Załącznik VII część A 391 Dokumentacja techniczna maszyny Załącznik VII część A 392 Zawartość dokumentacji technicznej pkt 1 lit. a) i b) Załącznik VII część A 393 Udostępnianie dokumentacji technicznej pkt 2 i 3 Załącznik VII część B 394 Odpowiednia dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej ZAŁĄCZNIK VIII Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny Załącznik VIII 395 Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny ZAŁĄCZNIK IX Badanie typu WE Załącznik IX pkt Badanie typu WE Załącznik IX pkt Wniosek o przeprowadzenie badania typu WE Załącznik IX pkt Zakres badania typu WE Załącznik IX pkt Certyfikat badania typu WE Załącznik IX pkt Ważność certyfikatu badania typu WE i jego przegląd ZAŁĄCZNIK X Pełne zapewnienie jakości Załącznik X sekcja Pełne zapewnienie jakości Załącznik X sekcja Wniosek o ocenę systemu pełnego zapewnienia jakości Załącznik X sekcja Cele i elementy składowe systemu pełnego zapewnienia jakości Załącznik X sekcja Ocena systemu pełnego zapewnienia jakości Załącznik X sekcja Wdrażanie i modyfikowanie systemu pełnego zapewnienia jakości Załącznik X sekcja Nadzór nad systemem pełnego zapewnienia jakości Załącznik X sekcja Przechowywanie dokumentacji, decyzji i sprawozdań dotyczących systemu pełnego zapewnienia jakości ZAŁACZNIK XI Minimalne kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przez państwa członkowskie przy notyfikowaniu jednostek Załącznik XI 408 Ocena jednostek notyfikowanych INDEKS 12

17 DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PREAMBUŁA DO DYREKTYWY W SPRAWIE MASZYN UMOCOWANIA 1 Umocowania Umocowania zawarte w preambule do dyrektywy w sprawie maszyn wskazują podstawę prawną dyrektywy, opinie wyrażone przez właściwy komitet konsultacyjny oraz procedury, zgodnie z którymi przedmiotowa dyrektywa została przyjęta. PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), (1) Dz.U. C 154 E z , s (2) Dz.U. C 311 z , s. 1. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2002 r. (Dz.U. C 271 E z , s. 491), wspólne stanowisko Rady z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.U. C 251 E z , s. 1) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. 2 Podstawa prawna dyrektywy w sprawie maszyn Podstawę prawną dyrektywy w sprawie maszyn określa art. 95 Traktatu WE (obecnie zastąpiony art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUE), umożliwiający UE przyjęcie środków w celu zharmonizowania przepisów państw członkowskich, aby zapewnić utworzenie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Podstawą takich środków musi być wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz środowiska. Dyrektywa w sprawie maszyn ma zatem dwojaki cel: umożliwienie swobodnego przepływu maszyn w ramach rynku wewnętrznego, a jednocześnie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W następstwie przedstawienia wniosku przez Komisję, Parlament Europejski i Rada, po konsultacjach z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjęły dyrektywę w sprawie maszyn zgodnie z procedurą współdecyzji określoną w art. 251 Traktatu WE (obecnie zwaną zwykłą procedurą prawodawczą w art. 294 TFUE). 13

Ref. Ares(2015) /03/2015

Ref. Ares(2015) /03/2015 Ref. Ares(2015)1075180-11/03/2015 KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn Wydanie drugie czerwiec 2010 r. Wstęp do wydania

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 157 z , s. 24)

(Dz.U. L 157 z , s. 24) 2006L0042 PL 20.04.2016 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157/24 DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE 25.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/29 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Kołowe ciągniki rolnicze i leśne o wąskim rozstawie kół ***I

Kołowe ciągniki rolnicze i leśne o wąskim rozstawie kół ***I C 377 E/232 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2012 Wykaz załączników ZAŁĄCZNIK I: Przepisy dotyczące homologacji typu WE w odniesieniu do poziomu hałasu wytwarzanego przez typ pojazdu silnikowego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE L 203/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 9 czerwca 2009 r. (OR. en) 2007/0284 (COD) PE-CONS 3689/08 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I C 377 E/228 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2012 Dyrektywa 80/181/EWG Niniejsza dyrektywa Artykuł 9 Artykuł 8 Artykuł 10 Załącznik rozdział I pkt 1. do 1.2 Załącznik I rozdział I pkt 1. do 1.2

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 13 lipca 2009 r. (OR. fr) 2007/0081 (COD) LEX 922 PE-CONS 3635/2/08 REV 2 CODIF 63 ENT 87 CODEC 531 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ODNOSZĄCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE

DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE 9.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 238/7 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 196/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DECYZJE. L 196/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.7.2011 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących stacjonarnego sprzętu treningowego wymogów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY CHARAKTERYSTYKA ZMIAN WPROWADZONYCH NOWĄ DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ 2006/42/WE WDROŻONĄ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 21.10.2008 r. W

Bardziej szczegółowo

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT 1. Dyrektywa maszynowa, a inne dyrektywy Wymagania zasadnicze dotyczą maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są

Bardziej szczegółowo

1991L0157 PL

1991L0157 PL 1991L0157 PL 25.01.1999 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Alicja Gach Dyrektor Wydziału Certyfikacji Polski Komitet Normalizacyjny 1 Normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE W sektorze maszyn normy opracowują: - CEN

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 9 czerwca 2009 r. (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) L 83/34 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r. 14.12.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 367/23 DYREKTYWA KOMISJI 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I P7_TA(2011)0210 Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r.

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r. L 374/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.12.2006 DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r., XXX C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 16696/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 16696/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD) 16696/11 AGRILEG 124 VETER 48 CODEC 1977 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051664/02.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051664/02. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2017 r. (OR. en) 13811/17 TRANS 444 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 24 października 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D051664/02 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 DECYZJA NR 2/2004 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2014 r. COM(2014) 305 final 2014/0158 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

SAFETY USAGE OF MACHINERY IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

SAFETY USAGE OF MACHINERY IN EUROPEAN UNION COUNTRIES POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katedra Inżynierii Produkcji 10 th International Scientific Conference of PhD. Students and Young Scientists InvEnt 2015 SAFETY USAGE OF

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy

Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy Opis Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy wg wymagań dyrektyw 2006/42/WE oraz 2009/104/WE. Wymagania dyrektywy 2006/42/WE

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2010/52/UE

DYREKTYWA KOMISJI 2010/52/UE 13.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/37 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 19.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/17 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1165/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej olejek pomarańczowy, zgodnie

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/357 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 24.10.2015 L 280/31 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1918 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiająca system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Leszek Oszczygiel Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles

Leszek Oszczygiel Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles Ocena systemu zgodności i wybrane zagadnienia dotyczące certyfikacji i standaryzacji (Conformity assessment and selected issues of certification and standardization) Opracowano na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 73/23/EWG (Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 93/68/EWG [1], przygotowany przez UDT )

Dyrektywa 73/23/EWG (Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone dyrektywą 93/68/EWG [1], przygotowany przez UDT ) Dyrektywa 73/23/EWG DYREKTYWA RADY z dnia 19 lutego 1973 r. dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych granicach

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MG z r. 1

Rozporządzenie MG z r. 1 Rozporządzenie MG z 21.10.2008 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 1 (Dz. U. poz. 1228; zm.: Dz. U. z 2011 r. poz. 701 2 ) Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Adam Pościk Nowelizacja dyrektywy zmiana zakresu wyrobów objętych wymaganiami dyrektywy wprowadzenie modułów zamiast artykułu 11 A/B minimalna zawartość certyfikatu oceny

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zapewnienie zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zapewnienie zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wskazówki dla producentów, dostawców i użytkowników maszyn według dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 pobierz plik pdf do wydruku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Nowe Ramy Prawne (z ang. New Legal Framework = NLF) Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Krzysztof Zawiślak 1 NOWE PODEJŚCIE Propozycja zmian została przyjęta w Komisji dn. 14 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) 10588/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: MI 444 ENT 133 COMPET 333 DELACT 84 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia [ ] r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia [ ] r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 18.9.2009 KOM(2009) 482 wersja ostateczna 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia [ ] r. w sprawie ciśnieniowych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7528/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT 54 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.8.2017 r. COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010 z dnia [ ] r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej

Bardziej szczegółowo

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010

L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 L 293/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 29 października 2015 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7529/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT 55 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo