REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie"

Transkrypt

1 REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Szczecinie, zwanego dalej Domem określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe prawa i obowiązki Mieszkańców Domu. 1 Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Szczecinie przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, działa w szczególności na podstawie: 1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), 3. Statutu Domu Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do Uchwały LIV/10/06 Rady Miasta Szczecin z dnia r. z późn. zm. 4. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. Mieczysława Boruty Spiechowicza, przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie Dom jest jednostką organizacyjną miasta Szczecin, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 2. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci. 3. Liczba miejsc w Domu wynosi 235 stałego pobytu oraz 2 pobytu czasowego Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej mieszkańcami domu.

2 2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 3. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. Zakres usług realizowany w odniesieniu do indywidualnych potrzeb mieszkańca określony jest w Indywidualnym Planie Wsparcia Mieszkańca opracowywanym i realizowanym przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy z udziałem mieszkańca. 4. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. 5. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. 6. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leków, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. 7. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pobyt w Domu jest odpłatny wysokość, zasady i tryb odpłatności ustalają odrębne przepisy. 2. Za prawidłowe funkcjonowanie Domu oraz całego personelu odpowiada Dyrektor Domu. 3. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz. 5 Zadania Domu 1. Dom powinien zastąpić swoim mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim panująca powinna być nacechowana życzliwością, wyrozumiałością i zaufaniem. 2. Dom świadczy usługi: 1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: a) miejsce zamieszkania,

3 b) wyżywienie, c) odzież i obuwie, d) utrzymanie czystości; 2) opiekuńcze, polegające na: a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, b) pielęgnacji, c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 3) wspomagające, polegające na: a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia, h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach, k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. 3. Zasady korzystania z usług świadczonych na terenie Domu określone są w

4 załącznikach do niniejszego regulaminu w następującym układzie: Załącznik nr 1. Zasady korzystania z punktu usług fryzjerskich. Załącznik nr 2. Zasady korzystania z usług punktu krawieckiego. Załącznik nr 3. Zasady korzystania z pokoju gościnnego. Załącznik nr 4. Zasady korzystania z usług pralniczych. Załącznik nr 5. Zasady nieplanowanego wyjścia mieszkańców poza teren Domu. Załącznik nr 6. Zasady przyjmowania przedmiotów do magazynu mieszkańców. Załącznik nr 7. Zasady przyjmowania wartościowych depozytów mieszkańców. Mieszkaniec Domu ma prawo do: 6 Prawa mieszkańców 1. godnego traktowania, z poszanowaniem prawa do intymności i poczucia bezpieczeństwa, 2. współdecydowania w sprawach dotyczących swojej osoby, 3. korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom, 4. organizowania czasu wolnego według własnego uznania, 5. pomocy ze strony pracownika pierwszego kontaktu i pracownika socjalnego w rozwiązywaniu osobistych problemów, 6. praktykowania wyznawanej religii, uczestniczenia w obrzędach religijnych w środowisku, tolerancji religijnej, 7. włączania się do pracy na rzecz Domu, 8. korzystania z posiłków w określonych godzinach, podanych do wiadomości mieszkańców Domu, 9. spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby karmienia, 10. dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę oraz przygotowywania sobie dodatkowych posiłków w ogólnie dostępnych kuchenkach, 11. dokonywania zakupów przez pracownika Domu w przypadku trudności w dysponowaniu własnymi środkami pieniężnymi, 12. uzyskania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i okresu przebywania poza Domem, zawartych w ustawie o pomocy społecznej oraz w

5 rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, 13. zgłaszania skarg i wniosków do Samorządu Mieszkańców, pracowników oraz Dyrektora Domu, 14. organizowania Samorządu Mieszkańców, który działa według odrębnego regulaminu, 15. przyjmowania rodziny oraz znajomych w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz korzystania z ich pomocy podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, a w szczególności kąpieli, karmienia, wychodzenia na spacer, robienia zakupów, 16. umieszczenia w przydzielonym pokoju mieszkalnym, za zgodą Dyrektora Domu, własnych mebli i przedmiotów pod warunkiem, że nie będą utrudniać utrzymania czystości i porządku, 17. złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych (Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pieniądze nie złożone do depozytu), 18. złożenia do depozytu dokumentów wyrażających ostatnią wolę oraz dotyczących sposobu organizacji pogrzebu, 19. korzystania ze środków transportu stanowiących własność Domu do wyjazdów w niezbędnych sprawach na terenie Szczecina, 20. rezygnacji z pobytu w Domu, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych i kierowanych przez sąd. 1. Mieszkaniec ma prawo do planowanej dłuższej nieobecności w Domu związanej z odwiedzinami u rodziny lub znajomych. W takim przypadku mieszkaniec winien opuścić teren Domu najpóźniej w pierwszy dzień planowanej nieobecności. 2. Wszystkie planowane dłuższe nieobecności związane z odwiedzinami u rodziny i znajomych należy zgłaszać pracownikowi socjalnemu w formie pisemnej co najmniej 1 dzień wcześniej do godziny 9:00, z podaniem miejsca pobytu i terminu powrotu do Domu. Nieobecności rozpoczynające się w weekend należy zgłosić najpóźniej w piątek do godziny 9: W czasie przebywania Mieszkańca poza Domem, Dyrektor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, poczynania i ewentualne szkody wyrządzone przez niego w tym okresie. 4. Osoby, które przyjmują mieszkańca do siebie na czas jego nieobecności w Domu zobowiązane są do zapewnienia mu odpowiednich warunków bytowych, bezpieczeństwa oraz opieki. 5. Mieszkaniec nie ponosi opłat za pobyt w Domu za okres nieobecności nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. 7

6 6. Za czas uzgodnionej nieobecności mieszkańcowi przysługuje zwrot stosownej części odpłatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a. w przypadku, gdy Mieszkaniec skorzysta z co najmniej jednego posiłku w Domu w trakcie trwania nieobecności, nie dokonuje się zwrotu nieobecności za dzień, w którym zdarzenie miało miejsce, b. w przypadku, gdy Mieszkaniec nie korzystał z posiłku w Domu, ale przebywał na terenie Domu, nie dokonuje się zwrotu za nieobecność, c. przedłużenie nieobecności w Domu oraz skrócenie okresu nieobecności w Domu powinno być zgłoszone telefonicznie z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 7. Mieszkaniec, który nie uzgodnił zamiaru opuszczenia Domu, a jest nieobecny dłużej niż 24 godziny będzie uważany za zaginionego. Dyrektor Domu podejmie środki poszukiwawcze z zawiadomieniem Policji włącznie. 8. Każdorazowe wyjścia z Domu należy zgłosić pracownikowi pełniącemu dyżur na portierni. 8 Obowiązki mieszkańców Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności: 1. przestrzeganie niniejszego regulaminu i zarządzeń porządkowych, 2. stosowanie się do niezbędnych wymagań dotyczących organizacji dnia, 3. przebywanie w Domu w godzinach nocnych (tj. 22:00 6:00), poza zgłoszonymi okresami nieobecności pracownikowi socjalnemu i pracownikowi pełniącemu dyżur na portierni, 4. uzyskanie zgody Dyrektora Domu na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane z montowaniem i demontowaniem urządzeń i sprzętu, 5. właściwe korzystanie z urządzeń w kuchenkach pomocniczych, dbanie o ich stan i porządek oraz nie wynoszenie sprzętu, 6. współdziałanie z pracownikiem pierwszego kontaktu w zaspakajaniu swoich potrzeb, 7. niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu, 8. przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu, 9. przestrzeganie norm i zasad współżycia, kulturalne zachowywanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników na terenie Domu i poza nim, 10. ponoszenie odpowiedzialności za zachowanie swoich gości,

7 11. dbanie o mienie Domu, 12. współdziałanie z personelem i samorządem mieszkańców, 13. dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie, 14. ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu, a także ponoszenia opłat za zakup leków, pieluchomajtek i innych opłat wg obowiązujących przepisów, 15. powiadomienie pracownika Domu w przypadku podjęcia w czasie nieobecności w Domu, decyzji o przedłużeniu lub skróceniu tej nieobecności, 16. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, w tym palenie papierosów jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, 17. niespożywanie i nie posiadanie alkoholu na terenie Domu. 9 Osoby przyjęte do Domu powinny złożyć następujące oświadczenia: 1. o zapoznaniu się z Regulaminem Mieszkańców wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, 2. o tym kogo zawiadomić w przypadku choroby lub innych ważnych sytuacji życiowych, 3. pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi i materialnymi w razie choroby lub niedyspozycji, 4. zobowiązanie do odpłatności za pobyt w Domu - różnica między kwotą potrącaną przez ZUS, a faktyczną wysokością odpłatności określoną w decyzji kierującej do Domu. 10 Osoba przyjęta do Domu zostaje zameldowana na pobyt stały w DPS. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wrazić zgodę na zameldowanie na czas określony. 11 Przepisy porządkowe W celu zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa Mieszkańcom Domu nie zezwala się na: 1. samowolną zamianę pokoi, przenoszenia mebli i urządzeń z pomieszczeń w których się znajdują,

8 2. posiadanie zwierząt na terenie Domu, 3. przechowywanie materiałów żrących, cuchnących i łatwopalnych, 4. zanieczyszczanie terenu Domu, 5. samowolne dokonywanie wszelkich przeróbek i napraw instalacji elektrycznej, wodnej itp., 6. używanie jakichkolwiek urządzeń grzejnych bez zezwolenia dyrektora Domu, 7. zakłócanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 6:00, 8. przebywanie na terenie Domu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających i zakłócanie spokoju innych mieszkańców, 9. w przypadku nieodpowiedniego zachowania i zakłócania porządku i ładu społecznego na terenie Domu przez osoby odwiedzające mieszkańców, Dyrektor ma prawo ograniczyć pobyt bądź zabronić przebywania takiej osobie na terenie Domu. 10.w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Domu po konsultacji z Samorządem Mieszkańców ma prawo do odstąpienia od stosowania zapisu pkt 2. Ponadto: 1. Odwiedziny u Mieszkańców odbywać się mogą codziennie w godz. od 9:00 do 21: Odwiedzający mają obowiązek zgłosić swój pobyt na terenie Domu pracownikowi portierni, który dokonuje wpisu do Ewidencji osób odwiedzających odnotowując imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia, nazwisko osoby odwiedzanej. 3. Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje na nadużycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz zakłócający spokój i porządek nie mają prawa przebywać na terenie Domu. W przypadku nie reagowania na uwagi porządkowe personelu, pracownicy Domu są zobowiązani do wezwania ochrony lub Policji. 12 Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu przez Mieszkańców Przypadki nie stosowania się do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Dyrektora Domu przy współudziale Samorządu Mieszkańców. 1. W stosunku do Mieszkańców nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszczających się: a) umyślnego niedbalstwa i niszczenia wyposażenia pokoi: mebli, podłogi, urządzeń sanitarnych itp.,

9 b) przypalania materaców, pościeli, mebli itp. z uwagi na palenie tytoniu w miejscach do tego nie wskazanych, c) spożywania alkoholu lub zażywania innych środków odurzających i dostarczania ich innym mieszkańcom, d) ubliżania personelowi i innym mieszkańcom, wszczynania zatargów i innych niepożądanych zachowań, w szczególności po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także w przypadku niszczenia mienia Domu i jego zanieczyszczania, e) kradzieży przedmiotów osobistego użytku lub pieniędzy innym mieszkańcom, f) niewłaściwego zachowania się poza Domem podczas zbiorowych wyjazdów zorganizowanych, będą zastosowane następujące konsekwencje regulaminowe: a) obciążenie finansowe do wysokości równowartości uszkodzonych przedmiotów lub urządzeń, b) konieczność zwrotu skradzionych przedmiotów lub ich równowartości, c) leczenie odwykowe, d) przeniesienia do innego pokoju, e) powiadomienie organów ścigania celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, f) powiadomienie policji celem przewiezienia nietrzeźwego mieszkańca do izby wytrzeźwień na jego koszt, g) podjęcie działań mających na celu przeniesienie do innego Domu lub innego rodzaju placówki, h) inne konsekwencje, adekwatne do przewinienia, zastosowane na wniosek Zespołu Opiekuńczo-Terapeutyczno skierowany do Dyrektora. 13 Uprawnienia personelu DPS W uzasadnionych przypadkach, personel Domu ma prawo do: 1. Dokonywania kontroli mieszkańca w przypadku stwierdzenia wnoszenia na teren Domu alkoholu lub innych środków odurzających, a także wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących własność Domu bądź współmieszkańca.

10 2. Wejścia do pokoju mieszkańca w przypadku spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających lub palenia tytoniu, odnotowania tego faktu w zeszycie raportów, a w konsekwencji przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu Zespołu Opiekuńczo- Terapeutycznego w celu podjęcia właściwych działań. 3. Wejścia do pokoju mieszkańca w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn wynikających ze stanu zdrowia, nieobecności mieszkańca. W takim wypadku zastosowanie mają odpowiednie procedury. 4. Ponadto pielęgniarka dyżurna za zgodą mieszkańca przeprowadza badanie trzeźwości osób przebywających w pokoju przy użyciu urządzenia do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Znaleziony przy mieszkańcu w pomieszczeniach lub na terenie Domu alkohol podlega zdeponowaniu i komisyjnemu zniszczeniu. W przypadku znalezienia innych środków odurzających, środki te zostaną zabezpieczone, a o fakcie poinformowana Policja. 5. Interweniowania, upomnienia i powiadomienia Policji w przypadku zbyt hałaśliwego i wulgarnego zachowania się mieszkańca w pokoju, zakłócania spokoju i bezpieczeństwa innych mieszkańców poprzez wszczynanie bójek, demolowanie pomieszczeń lub fizycznego i psychicznego znęcania się nad współmieszkańcem. 6. Interweniowania w przypadku ewidentnego nieprzestrzegania czystości osobistej i pomieszczenia mieszkalnego. 7. Interweniowania również podczas nieobecności mieszkańca, w przypadku awarii urządzeń sanitarnych, elektrycznych i c.o. znajdujących się w pomieszczeniach zajmowanych przez mieszkańców. 8. Interweniowania również podczas nieobecności mieszkańca, w przypadku włączenia się sygnalizacji przeciwpożarowej. 9. Komisyjnego sprawdzenia rzeczy osobistych i wyposażenia pokoju mieszkalnego w przypadku podejrzenia mieszkańca o przechowywanie zepsutych lub przeterminowanych artykułów spożywczych i odebrania niezdatnych do spożycia. 14 Dyrektor przyjmuje Mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od godz. 10:00 do 14:00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie, a w sprawach bardzo pilnych bezzwłocznie. 15

11 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Domu należy zgłaszać Kierownikom Działów lub Dyrektorowi. 2. Jeżeli sposób załatwienia skargi budzi wątpliwości lub skarga dotyczy Dyrektora Domu, mieszkańcy mają prawo zwrócić się do Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Szczecinie lub Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 16 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje wszystkich Mieszkańców w czasie ich pobytu.

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo