Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna Warszawa tel fax e -mail : l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l"

Transkrypt

1 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna Warszawa tel fax e -mail : l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW / Dotyczy : postcpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na - "Dostawe, montai i uruchomienie 290 szt. (po zmianie 240 szt.) jednakowych, fabrycznie nowych parkomat6w w Strefe Platnego Parkowania Niestrzeionego w Warszawie (SPPN), a takie zapewnienie taanosci, serwis gwarancyjny oraz ich bietgce utrzymanie" - Nr postcpowania DZP/18/PN/14/12. Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzdd Dr6g Miejskich na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia r. Sygn. Akt : KIO 678/12, modyfikuje Ogloszenie o zam6wieniu i Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia poprzez wykreslenie w sekcji VL3) pkt. 4 ppkt 4.1 ogtoszenia o zam6wieniu oraz w rozdziale I pkt ppkt specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wymogu, ii do oferty nalety zat czyc dokument potwierdzajilcy, 2e urzddzenia oferowane przez Wykonawcc w liable nie mniejszej nil sztuk zostato zainstalowanych, w okresie ostatnich 2 lat, na terenie Europy powy2ej 48 szerokosci geograficznej p6lnocnej, w tym co najmniej w dw6ch miastach o liabie mieszkaiic6w powyiej ". W zwidzku z pytaniami otrzymanymi od uczestnik6w postgpowania, Miasto Stoleane Warszawa - Zarzdd Dr6g Miejskich odpowiada, jednoc 6nie wprowadzajqc zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Pytanie 1. Zgodnie z pkt VI.3) ppkt 4.1 Ogloszenia o zam6wieniu oraz pkt Rozdzialu I SIWZ Zamawiajdcy ±qda, aby wykonawca wraz z ofertd przedstawil dokument potwierdzaj4cy, ze urzddzenia oferowane przez Wykonawcc w liczbie nie mniejszej niz 1000 sztuk zostalo zainstalowanych, w okresie ostatnich 2 lat, na terenie Europy powyzej 48 szerokosci geograf :znej p6/nocnej w tym co najmn/ej w dwdch m/astach o liable mieszkaacdw powyzej W naszej ocenie, iddanie przez Zamawiajkcego przedstawienia powytszego dokumentu nie jest dopuszaalne wswietle postanowien Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz przepis6w rozporzddzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w jakich zamawiajacy mole iddac od wykonawc6w, oraz form, w jakich to dokumenty mogd bye skladane (Dz. U. z 2009 r. Nr 87, poz. 1817). Ponadto, powy2sze iddanie Zamawiajdcego w spos6b nieuprawniony ogranicza konkurencjq preferujdc grupq wykonawcdw, kt6rzy sposr6d parkomat6w spelniajdcych kryteria okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia (rozdzial V SIWZ), zaoferujd urzqdzenia wskazane w trsci ww. dokumentu, w zwiqzku z czym jest niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Dodatkowo, wskazane iddanie Zamawiajdcego prowadzi do wyt czenia mo2liwosci zaoferowania urzitdzen, ktdre spetniajd kryteria okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia, lea nie spelniajd warunk6w wskazanych w iddanym dokumencie, w zwidzku z czym dzialania Zamawiajdcego prowadzd do naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy PZP wyidaaj3cego moiliwo4c opisu przedmiotu zam6wienia w spos6b, kt6ry m6glby utrudniac uczciwa konkurencjc. Z powy2szych wzglgd6w wnosimy o zmianc treici ogloszenia o zam6wieniu oraz specyrikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez wykreslenie pkt VI.3) ppkt 4.1 ogloszenia oraz pkt w Rozdziale I SIWZ. W przypadku nie uwzglgdnienia powy±szego wniosku o wykreslenie kwestionowanego zapisu, wnosimy o : a) Wskazanie, jaka jest podstawa prawna iddania przedstawienia dokumentu okreslonego w pkt VL3) ppkt 4.1 Ogfoszenia oraz pkt w Rozdziale I SIWZ? b) Wskazanie, w jakim celu Zamawiajdcy idda przedstawienia dokumentu okr6lonego w pkt VI.3) ppkt 4.1 Ogloszenia oraz pkt w Rozdziale I SIWZ? c) Wskazanie, jaki podmiot w ocenie Zamawiaj4cego jest uprawniony do wystawienia dokumentu okreslonego w pkt VI.3) ppkt 4.1 Ogloszenia oraz pkt w Rozdziale I SIWZ? d) Wyjasnienie, w oparciu o jakie zalotenia Zamawiajacy sformulowal warunki wskazane w dokumencie okreslonym w pkt VI.3) ppkt 4.1 Ogloszenia oraz pkt w Rozdziale I SIWZ, w tym :

2 2 i) Dlaczego Zamawiajqcy 2ada zaoferowania parkomatow, ktdre zostafy zainstalowane w liczbie co najmniej 1000 sztuk, skoro przedmiotem postcpowania jest dostawa 290 sztuk parkomatow? ii) Dlaczego Zamawiajdcy idda zaoferowania parkomatow tego rodzaju (typu), ktbre zostaly zainstalowane w okresie ostatnich 2 lat? Czym jest uzasadniony taki wlasnie przedzial czasowy? Od jaldego momentu nale2y liczyc wskazany 2-letni okres czasu? iii) Dlaczego Zamawiajqcy ograniaa obszar, na kt6rym zostaty zainstalowane parkomaty tego samego rodzaju, do aasci Europy powyiej 48 szerokoki geograficznej p6fnocnej? Wskazujemy, ii zgodnie z pkt III ppkt 6 opisu przedmiotu zamdwienia (rozdzial IV SIWZ) urzddzenie must pracowac niezawodnie w zakresie temperatury od " 20 stopni Ce/sjusza" do "+55 stopni Celsjusza"przy wilgotnosc/ wzglcdnej do 95%, zatem kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia moga byc spelnione rdwnie2 przez parkomaty zainstalowane i funkcjonujace w innych obszarach geograficznych (strefach klimatycznych), nit wskazana przez Zamawiajdcego. iv) Zgodnie z naszd wiedza, parkomaty tego samego rodzaju (te same modele) sa instalowane zar6wno w du2ych aglomeracjach, jak i malych miastach. W zwidzku z powy2szym prosimy o wyjasnienie, w jakim celu Zamawiajqcy wprowadza warunek, aby oferowane parkomaty byty zainstalowane w co najmniej w dw6ch miastach o liable mieszkaticdw powyiej ? Podkreslic nale2y, 12 warunek wskazany w 2adanym przez Zamawiajacego dokumencie dotyay wytaanie instalacji urzadzen. v) W oparciu o jakie dane Zamawiajacy badzie ustalal, czy liaba mieszkanc6w europejskiego miasta wskazanego w dokumencie 2adanym przez Zamawiajacego przekraaa ? Odpowiedi : Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej z dnia r. KI0678/12. Pytanie 2. Zgodnie z czascia A) pkt IV ppkt 1 opisu przedmiotu zamdwienia (rozdzial V SIWZ) oraz 3 ust. 2 wzoru umowy (rozdzial IV SIWZ) Zamawiajqcy 2ada udzielenia gwarancji obejmuj4cej naprawg lub wymiang (zgodnie z wo/d Zamawiajdcego) wszvstkich uszkodzonychelementdw urzadzenia z wvlaczeniem uszkodzer vowstalych z wine Zamawiaiaceoo. Z powyiszego zapisu wynika, ii gwarancja mialyby bye objete uszkodzenia powstale z przyczyn,,zewnatrznych", na kt6re wykonawca nie ma wplywu oraz za ktdre nie mole ponosic odpowiedzialnoki (np. nieumiejatna eksploatacja parkomat6w przez u2ytkownikdw, zdarzenie losowe, uszkodzenie przez osoby trzecie). Zgodnie z art Kodeksu cywilnego, ktdry w niniejszym przypadku stosuje sia odpowiednio, odpowiedzialnosc z tytulu gwarancji jakosci obejmuje wady fizyczne rzeczy, innymi slowy - zapewnia Zamawiajdcemu ochrona przed konsekwencjami niewlasciwego funkcjonowania urzddzen, je2eli jest ono zwiazane z wadliwoscid urzadzenia. Przeniesienie na wykonawca (gwaranta) ryzyka utraty lub uszkodzenia urzadzen, jest sprzeane z natura stosunku gwarancyjnego (art. 353' KC), co z kolei powoduje niewa2nosc stosunku gwarancji (art KC). W zwidzku z powy2szym wnosimy o zmianq postanowie6 SIWZ w powy2szym zakresie, poprzez ograniaenie odpowiedzialnoki wykonawcy z tytulu gwarancji do wad powstalych z przyczyn tkwiacych w sprzedanym urz4dzeniu. Odpowiedi : Zamawiajacy zmienia zapisy adsci A.IV.ppkt.1 OPZ. w nastapujacy spos6b. Udzielenie gwarancji na okres od dnia monta2u na 6 ]at obejmujacej naprawg lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementdw urzadzenia z wylaczeniem dzialan spowodowanych sila wyisza, kradzie2a lub uszkodzeniem dokonanym przez osoby trzecie. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna obejmowac badzie demonta2 urzqdzenia, Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem zapewni i zamontuje, takie jak zdemontowane urzadzenie. W przypadku gdy uszkodzenie elementdw urzadzenia spowodowane jest sill wy2sza, kradzie2q lub uszkodzeniem dokonanym przez osoby trzecie, Wykonawca doto2y naleiytej starannosci, aby w mo2liwie najkrdtszym aasie naprawic uszkodzone elementy urzadzenia w ramach umownego wynagrodzenia ryaattowego. Pytanie 3 Prosza o wyjahnienie, w jakim terminie wykonawca bgdzie zobowiqzany do dostawy i monta2u 290 szt. parkomatow? W pkt 5 rozdzialu I SIWZ wskazano 31 marca 2013 r.. natomiast w 2 ust. 1 wzoru umowy - 30 listopada 2012 r. Odpowiedi : Montai i uruchomienie urzadzen odbadzie sia w miejscach i w czasie uzgodnionych z Zamawiajdcym do dnia r. Pytanie 4 W zwidzku z rozbieinosciami dot. terminu dostawy i monta2u parkomat6w, prosimy o potwierdzenie prawidlowej daty montaiu urzddzed. Odpowiedi : Patrz pytanie nr 3. Pytanie 5 Cry Zamawiajacy mote podac dane techniane Warszawskiej Karty Miejskiej, kt6ra Wykonawca ma obslugiwac w automatach parkingowych? Udostdpnienie specyfkacji karty jest niezbadne w celu oszacowania oferty cenowej. Odpowiedi : Skrdcony opis Warszawskiej Karty Miejskiej : 1. Karty s4 zgodne z normd ISO/IEC dla kart typu A, spetniaja warunki certyfikatu MIFARE i sd wykonane na bazie ukladu scalonego MF1 IC Karty zbli2eniowe spetniaja nastdpujdce wymagania :

3 a) Zabezpieczenia : ka2da karta zawiera unikalny i niezmienny numer zapisany na 32 bitach, programowany trwale przez producenta ukladu pamicciowego, karta umoiliwia wzajemne uwierzytelnianie z czytnikiem systemu dziatajztcym zgodnie z nonna ISO/IEC , komunikacja miadzy karta i czytnikiem, odbywajqca siq droga radiowa, jest szyfrowana szyfratorem strumieniowym, przy czym klucz szyfrujacy jest ustalany na podstawie generowanej w karcie liczby losowej, numeru seryjnego karty i 48- bitowych kluczy zainstalowanych w czytniku 1 na karcie, dostcp do kaidego z 16 sektordw jest zabezpieczony za pomoca kluczy (dia kaidego sektora oddzielna para 48-bitowych kluczy), w celu detekcji btad6w w komunikacji z czytnikiem (dla zapewnienia kontroli integralnosci danych) karta posiada zaimplementowane mechanizmy kontroli parzystosci przesytanych bajt6w i integralnosci przesytanych danych (CRC--A ' okreslane takte CRC16) zgodne z norma ISO/IEC dla kart typu A, istnieje moiliwo4c trwatego blokowania programowanych funkcji zapisu dla ka±dego bloku niezaletnie (opr6cz bloku 0 w sektorze 0), np. dia kart wycofywanych z obiegu. b) Komunikacja : komunikacja migdzy karta a czytnikiem odbywa siq droga radiowa - czgstotliwose nosna : 13,56 MHz, interfejs bezstykowy musi co najmniej spelniac warunki okreslone w normie ISO/IEC dla kart typu A, szybkosc komunikacji :106 kbits/s (KBaud), protok6t komunikacyjny : half duplex, zasicg operacyjny : minimum 9 cm, c) pamicc technologia : CMOS EEPROM, pojemnosc : Wit (1kBajt) [ 16 sektor6w po 512 bit6w j, podzielona na 16 niezaleinych sektor6w po 4 bloki kaidy, lick cykli zapisu : minimum , ilosc cykli odczytu : nielimitowana, okres przechowywania danych : 10 lat. d) zasilanie - karta zasilana jest indukcyjnie przez czytnik. Karta nie posiada wtasnego ir6dla zasilania e) charakterystyka fizyczna : karta jest wykonana z tworzywa sztucznego nie zawierajacego szkodliwych sktadnik6w chemicznych i jest przyjazna dla 'srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia r. w sprawie wymagan jakie powinny wymagac wyroby ze wzglgdu na potrzebq ochrony zdrowia i "srodowiska (Dz. U. 133 poz. 690 z p6in.zm.), posiada wysoka jakosc pot4cze6 elektrycznych pomigdzy antena a uktadem elektronicznym w calym okresie eksploatacji karty, antena jest wykonana z drutu, nie dopuszcza siq innych technologii wykonania anteny, wymiary sa zgodne z norms ISO/IEC 7810, tak jak karty platnicze formatu ID-1 (85,8x 54x0,76 mm) f) parametry wytrzymatosciowe : wytrzymatosc : mechaniczna, temperaturowa (od -20 C do +50 C) bez utraty funkcjonalnosci i walor6w estetycznych oraz wytrzymatosc chemiczna spelniajaca co najmniej wymagania okreslone w normie ISO/IEC 10373, tr watosc calkowita 10 lat w warunkach normalnej eksploatacji, wilgotnosc wzglcdna srodowiska pracy karty do 90% g) posiada certyfikat MIFARE wystawiony przez Certification Institute z Austrii lub inns uprawnionq do tego instytucjc. 3. Format numeru karty. zawsze 11 cyfr zgrupowanych w dw6ch ciagach rozdzielonych odstcpem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np ), grupa 3 pierwszych cyfr odpowiada 8 najbardziej znaczacym bitom 32-bitowego kodu numeru, przyjmuje wartoki z przedziatu < 000, 255 >, grupa pozostalych 8 cyfr odpowiada 24 pozostatym bitom 32-bitowego kodu numeru, przyjmuje wartosci z przedzialu < , >, obowiazuje zasada uzupelniania ka2dej grupy cyfr nieznaczztcymi zerami (z przodu) do osiagnigcia odpowiednio 3 i 8 cyfr (w sumie zawsze 11 cyfr ), 3

4 4 cyfry powinny miee wysokose nie mniejsza nit 2 mm i nie wicksza nit 3 mm, Warszawska Karta Miejska (WKM) jest karat bezstykowq w standardzie MIFARE Standard 1k, a co za tym idzie czytniki kart, w kt6re powinny bye wyposatone parkomaty takte musza spelniac wytyczne tego standardu. Aplikacja parkingowa korzysta ze standardu MAD. Uzywa jednego sektora karty, w ktorym wykorzystuje sic jeden blok danych oraz dwa bloki VALUE (podstawowy i zapasowy). Drugi sektor jest zarezerwowany dla rozwoju aplikacji. Dostcp do aplikacji zabezpieaony jest kluczami dostcpu. Zastosowany czytnik kart musi zapewnie zachowanie poufnokci kluczy dostcpu do sektor6w aplikacji parkingowej. Sposob przechowywanie kluczy w pamicci ukfadu MIFARE musi uniemotliwiac ich odczyt, kluge mop bye przechowywane wyldanie w pamicci ukladu MIFARE. Wprowadzaniem kluczy do czytnikow zajmuje sic Zamawiajacy. Ze wzglcd6w natury formalno-prawnej uzgodnienie sposobu wprowadzania kluczy dostcpu nastapi dopiero po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcq. Pytanie 6 Cry w ramach przedmiotowego postqpowania Zamawiajqcy wymaga dostarczenia dodatkowych kaset na monety? Jesli tak, to w jakiej iloki? Odpowiedt : Tak 80 szt. potrzebnych do przeprowadzania kolekcji bilonu. Pytanie 7 Prosimy o informacje cry slutby serwisowe Wykonawcy sat r6wniet odpowiedzialne za wymiany material6w eksploatacyjnych (tjft papier i akumulatory)? Jesli tak, to cry Zamawiajacy zapewni terminowa dostawc ww. materialow? Odpowied : Wykonawca jest zobowiqzany do dostaraania oraz wymiany wszystkich materialow eksploatacyjnych. Pytanie 8 W zwiqzku z tym, it laden z etap6w obstugi parkomatu nie wymaga korzystania z klawiatury ( w rozdziale WYMAGANIA ZWIAZANE Z KORZYSTANIEM Z URZ/{DZENIA PRZEZ UZYTKOWNIKA), prosimy o wykreslenie tego wymogu. Pragniemy take zauwatye, it Uchwafa Nr XXXVI 1077/2008 Rady miasta stolecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania, wysokosci stawek opfaty za parkowanie pojazd6w samochodowych na drogach publicznych w strefie, w wysokoki oplaty dodatkowej oraz okreslenia sposobu pobierania tych oplat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 poz. 4868) wraz z regulaminem nie naklada na uzytkownik6w obowiqzku podawania w parkometrze numeru rejestracyjnego. Dodatkowo takie zasady nie mogq wybi6rczo bye stosowane wyldcznie do jednej dzielnicy. Prosimy o wyja4nienie jak wym6g Zamawijacego odnosi sic w takim razie do obowiazujacego prawa lokalnego? Odpowiedi : Urzqdzenie musi posiadae takq funkcjonalnose, Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pkt B.17. OR Pytanle 9 Parkomaty muszq przesylac dane, w szczeg6lnosci dotyczace przeprowadzonych operacji serwisowych i otwarcia urzqdzenia( z podaniem czasu i rodzaju operacji). Pracownik serwisu urzadzer podaas operacji serwisowych dokonuje czynnoki konserwacyjnych oraz usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurz, pyl) z podzespotdw elektronicznych. Tego typu operacje serwisowe nie SA rejestrowane w pamicci urzqdzenia, zatem nie moga bye wysylane do centrum zarzadzania. Cry Zamawiajacy uzna za wystarczajace komunikaty dotyczace otwarcia i zamkniccia przedzialu technicznego ( po zamknicciu tego przedzialu automat wykonuje samoczynny test sprawnosci podzespofow)? Odpowiedi : Zamawiajacy nie wymaga raportowania zdarzen dotyaacych usuwania zanieczyszczeri. Pytanie 10 W zwiqzku z tym, it spos6b sformulowania wymogu komunikacji parkomat6w z oprogramowania Zamawiajacego wyjqtkowo ogranicza konkurencje - prosimy o umotliwienie dostarczenia wfasnego programu do monitoringu parkomat6w. Aktualny zapis faworyzuje producenta, kt6ry dotychczas dokonywal dostaw parkomat6w dia obszaru SPPN w Warszawie. Dla pozostalych Wykonawc6w dostosowanie oprogramowania wig2e sic z dodatkowymi kosztami, a nawet ryzykiem niewykonania zamdwienia. Obowiazkiem Zamawiajacego jest dokonanie opisu w spos6b jednoznaczny i wyczerpujqcy, diatego prosimy o dopuszaenie dostawy oprogramowania, kt6re jest specyficzne dla producenta parkomat6w lub podania szczeg6lowych danych technicznych programu, kt6rym posfuguje sic aktualnie Zamawiajqcy. Odpowiedi : Zamawiajqcy dopuszcza utycie programu specyficznego dia producenta parkomat6w z zastrzeteniem udzielenia bezterminowej licencji i spelnienia warunku, to przekazywane Bane musza by6 finalnie dostqpne dia Zamawiajqcego w dowolnym uzgodnionym powszechnie stosowanym formacie(np. MS Excel, DBF, XML, I XI). Wykonawca wyposazy Zamawiajqcego w narzcdzie do odbioru tychte danych oraz dekoder/dekompresor umotliwiajacy utworzenie po stronie odbierajqcej pliku o zdefiniowanej jawnej strukturze, co zapewni motliwosc importu danych do bazy Zamawiajacego oraz kompatybilnose z programem jut obslugujacym strefy.

5 5 Pytanie 11 Cry przesyf danych miadzy parkomatem a oprogramowaniem Zamawiajdcego jest szyfrowany - jesli tak, to jaki algorytm szyfrowania jest stosowany? Odpowiedi : Algorytm szyfrowania mole byc dowolny tylko dane spfywajace do Zamawiajdcego musza zostac rozszyfrowane. Pytanie 12 Prosimy o informacje w jakim zakresie urzadzenia maja bye dostosowane do uruchomienia w przyszfosci opfat za pomocq kart bezstykowych? Czy Zamawiajacy ma na mysli techniczna motliwosc doposaienia w czytniki kart? Je4li tak, to czy ewent. uruchomienie takiej funkcjonalnosci badzie przedmiotem odrabnego postapowania? Odpowiedi : Zamawiajacy zmienia zapisy czasci B.pkt.24 OPZ. W nastapujacy sposob : Urzadzenia musza umoiliwiac wnoszenie pfatnosci za pomoca kart ptatniczych zgodnych ze standardem EMV, w szczeg6lnosci kart zbliieniowych w systemie paywave i PayPass. Zamawiajacy dopuszcza, aby wdroienie powyiszej funkcjonalnoki nastapito do dnia r. Pfatno4c karta dotyczy optat powytej 3 zf. Pytanie 13 Cry w przypadku wadium wniesionego w formie innej nii w pieniadzu Zamawiajacy dopuszcza dofaczenie oryginalu dokumentu bezposrednio do oferty? Odpowiedi : Zamawiajacy informuje, ii naleiy postapid zgodnie z pkt Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia tj. W przypadku wnlesienia wadium w formic innej nix pienigina powyiszy dokument w oryginale nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajdcego, Zr pigtro pokoj 214, gdzie zostanie wydane stosowne zas`wiadczenie o zloieniu wadium, ktdre naiezv dolaczvc do ofertv". Pytanie 14 Dotyczy SIWZ punkt 5 Termin realizacji zamdwienia. i Umowa par 2 punkt 1 Zamawiajacy podaje w SIWZ, jako termin zako6czenia dostawy i montaty r, a we wzorze umowy termin Kt6ry z podanych termin6w jest prawidlowy? Odpowiedi : Patrz pytanie nr 3. Pytanie 15 Dotyczy Opis Przedmiotu Zamowienia punkt A IV 7. Cry Wykonawca badzie ponosit koszty fa nogci GPRS/UMTS? Prosimy o zdefiniowanie formatu, w jakim maja byc przekazywane dane do systemu komputerowego Zamawiajdcego? Odpowiedi : Tak, koszty transmisji ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie okresla formatu transmisji. Przekazane dane musza byc finalnie dostapne dia Zamawiajdcego w uzgodnionym dowolnym, powszechnie stosowanym formacie (np. MS Excel, DBF, XML, TXT). Pytanie 16 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt A IV 8. Czy parkomaty powinny bye skonfigurowane tak, aby zapewniac bezposrednia komunikacja z oprogramowaniem dostarczonym i zainstalowanym przez Wykonawca? Odpowiedi : Tak Pytanie 17 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt A IV 9. Cry dane moga byc przekazywane z parkomatew do komputera centralnego Zamawiajdcego, na ktorym badzie dostarczone i zainstalowane przez Wykonawca oprogramowanie do komunikacji, monitoringu i zarzadzania parkomatami, a nastapnie niekt6re dane zostana przekazane przez Zamawiajdcego na serwer Wykonawcy z zainstalowanym przez Wykonawca oprogramowaniem? Odpowiedi : Tak, w zakresie oprogramowania do komunikacji. Pytanie 18 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt A IV 12 i Wz6r Umowy 3 punkt 3. Czy Wykonawca badzie ponosif odpowiedzialnosc za przerwy/usterki w transmisji danych wynikajacych z winy operatora GPRS/UMTS? Odpowiedi : Tak w zakresie 7 ust.3 pkt.3 umowy. Pytanie 19 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt B 15. Cry Zamawiajacy dopuszcza, aby poprzez GPRS/UTMS byfy przekazywane dane z raportu kasowego bez wyszczeg6lnienia nominafdw monet? Odpowiedi : Nie Pytanie 20 Dotyczy Opisu Przedmiotu Zam6wienia punkt B 17 Czy klawiatura alfanumeryczna powinna miee 12 przyciskdw z kilkoma znakami na jednym przycisk (np. jak w telefonie komdrkowym), czy te2 41 przyciskdw z literami i cyframi przypisanymi do osobnych przyciskdw? Doswiadczenie pokazuje, 2e klawiatura z 12 przyciskami jest trudna w uiytkowaniu z uwagi na koniecznosc zmiany liter i cyfr przyporzadkowanych do tych samych przyciskaw w trakcie wprowadzania numeru rejestracyjnego. Odpowiedi : Pelna klawiatura, litery + cyfry.

6 6 Pytanie 21 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt B 24. Cry wdroienie pfatnosci przy pomocy innych kart bezstykowych badzie siq odbywato za dodatkowym wynagrodzenie lub w ramach osobnej procedury zamdwien publicznych? Na czym ma polegac przygotowanie parkomatu do uruchomienia w przysztoki moiliwosci zaplaty bliiej niezdefiniowanymi kartami bezstykowymi? Odpowiedt : Zamawiajacy zmienia zapisy czgsci B. pkt.24 OPZ. W nastcpujacy spos6b : Urzadzenia musza umoiliwiac wnoszenie pfatnofci za pomoca kart platniczych zgodnych ze standardem EMV, w szczeg61nogci kart zbliieniowych w systemie paywave i PayPass. Zamawiajacy dopuszcza, aby wdroienie powyiszej funkcjonalnosci nastapito do dnia r. Pytanie 22 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt A IV 12. Pfatnok WKM. Cry Zamawiajacy przeka2e po podpisaniu umowy wykonawcy zam6wienia nastripujace dane potrzebne do uruchomienia zaptaty Warszawska Karta Miejsk4 : a. Kompletna specyfikacja karty biletu elektronianego miasta Lublin Specyfikacja powinna obejmowac : dokumentacjq mapy pamiaci, program demo code, diagram " flow" oraz biblioteki wewngtrznego interfejsu karty. b. Karty testowe i oprogramowanie do dotadowywania kart testowych OesIi bqdzie taka potrzeba) Odpowiedi : Dane dotyczace Warszawskiej Karty Miejskiej - patrz pytanie nr 5 Pytanie 23 Dotyczy Opis Przedmiotu Zamowienia punkt A IV 12. Pfatnok WKM :.czy bgda wymagane moduty SAM? Odpowiedi : Nie Pytanie 24 Dotyczy Opis Przedmiotu Zamowienia punkt A IV 12. Pfatnok WKM : czy moduty SAM zostanq dostarczone lub udostepnione przez Zamawiajacego? Odpowiedi : Nie Pytanie 25 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt A IV 12. Ptatnosc WKM : czy bcda wymagane jakiekolwiek licencje dotyczace wykorzystania systemu WKM? Odpowiedi : Nie Pytanie 26 Dotyczy Opis Przedmiotu Zamowienia punkt A IV 12. Ptatno4c WKM : cry Zamawiajacy zapewni moiliwosc konsultacji z operatorem WKM w trakcie realizacji projektu? Odpowiedi : Tak Pytanie 27 Dotyczy Opis Przedmiotu Zam6wienia punkt A IV 12. Pfatnok WKM : czy wymagany bgdzie test integracyjny parkomatu z WKM? Odpowiedi : Tak Pytanie 28 Dotyczy punkt A IV 4 Opisu przedmiotu zam6wienia. Czy Zamawiajacy dopuszcza aby karta WKM byta umieszczana w szczelinie? Cry karta WKM powinna byc zbli2ana do czutnika kart bez szczeliny na kart<? Odpowiedi : Zamawiaj4cy nie precyzuje tego wymogu. Pytanie 29 Dotyczy zapis6w umowy. Zamawiaj4cy wymaga, aby parkomaty i system byly uruchomine od W przypadku wydtu2ania siq procedury przetargowej i podpisania umowy z Wykonawca np. we wrzesniu 2012 r., jak dtugi czas w miesiacach Zamawiajacy pozostawi Wykonawcy na dostawc i uruchomienie parkomat6w. Odpowiedi : Zmawiajacy rozwa2y tq kwestia w zaleinosci od przebiegu postcpowania. Pytanie 30 Dotyczy punktu A IV 7 i 14 Opisu przedmiotu zam6wienia. Cry Zamawiajacy dopuszcza, aby autoryzacja otwarcia obudowy i pracownik6w serwisu odbywata sig poprzez wprowadzenie numeru PIN z klawiatury parkomatu. Odpowiedi : Nie Pytanie 31 Dotyczy punkt A IV 1 Opisu przedmiotu zam6wienia. Cry Zamawiajacy m6gtby sprecyzowac, co ma obejmowac 6 letnia gwarancja na obudowy? Odpowiedi : Patrz pytanie nr.2 Pytanie 32 Pytanie do Zatacznika nr 1 do wzoru umowy : WZOR ZABEZPIECZENIA Z TYTUtU NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 2 ust.1 : Cry Zamawiajacy rozwa y, ze wzglgdu na planowane zakonaenie montaiu 1 uruchomienia urzadzeri do dnia 30 listopada 2012 r. - zastapienie zapisu :

7 "Niniejsza gwarancja wchodzi w 2ycie i staje sia waina od daty podpisania umowy i waina bgdzie do dnia wystawienia protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy" zapisem : "Niniejsza gwarancja wchodzi w ±ycie i staje sia waina od daty podpisania umowy i waina bgdzie do dnia wystawienia protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy tj. do dnia r." Odpowiedi : Zamawiajdcy nie przewiduje zmiany tresci zatdcznika nr 1 - WZOR ZABEZPIECZENIA Z TYTULU NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 2 ust.1. Pytanie 33 Dotyczy 2 wzoru umowy : Cry Zamawiajacy posiada harmonogram instalacji parkomat6w wraz z lokalizacjami poszczeg61nych urz4dze6? Odpowiedi : Harmonogram zostanie okreslony niezwiocznie po wyborze Wykonawcy Pytanie 34 Pytanie do 2 ust. 1 : Jaki jest termin wykonania przedmiotu umowy? Zgodnie z trescia 2 ust. 1 projektu umowy to jest , a zgodnie z pkt. 5.2 Rozdziatu I SIWZ - to 31 marca 2013 roku. Wnosimy o wskazanie jednolitego terminu. Odpowiedi : Patrz pytanie nr 3. Pytanie 35 Pytanie do 2 : Czy w zwidzku z postanowieniem 2 ust. 3 i ust. 4 - Zamawiajqcy mote wskazac, w jakim terminie od dostarczenia i uruchomienia parkomat6w zostanie przeprowadzony ich odbi6r - czyli jakie sa terminy na podpisanie protokolu zdawczo - odbiorczego oraz koncowego? Odpowiedi : Niezwboanie po ich montaiu i uruchomieniu wg harmonogramu. Pytanie 36 Pytanie Do 3 ust. 1 : Sugerujemy usuniccie nawiasu w 3 ust. 1, gdyi czas trwania gwarancji to dose istotne postanowienie umowne ; nadto wykonawca wnosi o wyjasnienie co oznacza okreslenie ie wykonawca udziela gwarancji na okres co najmniej 3 lat"; czas trwania okresu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady powinien bye wskazany jednoznacznie q. jako konkretna ilosc lat; wskazanie ii ma on trwac co najmniej 3 lata - czy moina przez to przyjac ie trwa 3 lata cry mole trwa6 wiacej ; wprowadzenie takiego okreslenia budzi watpliwosci, zwtaszaa, ie widie sia z zabezpieczeniem na ten okres oraz swiadczeniem obowiazkbw utrzymania ; wnosimy o wyjasnienie jednoznacznie o jaki okres gwarancji to chodzi? Odpowiedi : Zamawiajqcy zmienia zapisy 3. ust.1 umowy w nastapujacy spos6b. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajdcemu gwarancji na okres 6 lat od dnia podpisania protokolu ko6cowego o ktdrym mowa w 2 ust.4 umowy. Zamawiajdcy zmienia zapisy 3 ust.2 umowy w nastgpujdcy sposob : Gwarancja obejmuje naprawq lub wymianq wszystkich uszkodzonych element6w urzddzenia z wytdczeniem uszkodzen spowodowanych sitd wyisza, kradzieid lub uszkodzeniem przez osoby trzecie. Pytanie 37 Pytanie do 3 ust. 2 : Zgodnie z prawem, w ramach odpowiedzialnosci za wady to zobowidzany wybiera spos6b swiadczenia (naprawa lub wymiana) ; cry zamawiajacy potwierdza, ie zdanie zawarte w nawiasie 3 ust. 2 - (zgodnie z wold Zamawiajacego), w ramach gwarancji iddanej od Wykonawcy, w swietle tego zapisu o sposobie swiadaenia gwarancyjnego decydowac bgdzie Zamawiajacy? W razie potwierdzenia, czy zamawiajacy mote wyjasnic, jakie kryteria bl decydowaly o doborze odpowiedniego swiadczenia (naprawa lub wymiana)? Odpowiedi : Patrz pytanie nr 36. Pytanie 38 Pytanie do 5 : z uwagi na to, ie polecenie ztotone do banku o dokonanie przelewu mote byc cofniqte, czy Zamawiajdcy mote zgodzic sia na zmiany w ust. 5 5 aby za termin realizacji faktury uznac dzien obciaienia rachunku zamawiajacego (a nie tylko zioienia polecenia przelewu do jego banku, ze wzglgdu wskazanego powyiej)? Odpowiedi : Zamawiajqcy nie wyraia zgody na zmiany zapisu w 5 ust. 5 umowy. Pytanie 39 Pytanie Do 6 ust. 3 : Wykonawca wnosi o wyjasnienie jak obliczane bgdzie taczne miesiqczne wynagrodzeni ryczattowe z tytulu swiadczenia przez Wykonawca uslug biet cego utrzymania ; czy bgdzie to iloczyn kwoty ustalonej w 6 ust. 2 I redniej liczby zainstalowanych uruchomionych parkomat6w czy tet ich rzeczywistej liczby Oak we wzorze oferty - oswiadaenie Wykonawcy w pkt.2). Odpowiedi : Zostanie obliczone na podstawie rzeczywistej liczby urzddzeri objatych bieidcym utrzymaniem. Pytanie 40 Pytanie do 7 ust. 1 pkt. 2) : Cry Zamawiajdcy mote wyjasnie pojgcie'pracy zleconej', o kt6rej mowa w 7 ust. 1 pkt. 2) a kt6rej niewykonanie bgdzie podstaw4 do naliczenia kary umownej przez Zamawiajdcego? Prace badd przeciei wykonywane przez Wykonawca zgodnie z harmonogramem. Odpowiedi : Nowe brzmienie otrzymuje Rozdziai IV Wzdr Umowy 7 ust. 1 "1. Zamawiajdcemu przystugujd od Wykonawcy kary umowne : 7

8 1) za zwfok4 w rozpocz ciu lub zakonaeniu prac br<dacych przedmiotem umowy w wysokosci 0,2 wynagrodzenia umownego brutto za ka2dy dzien zwfoki, lea nie wiacej nit fdanie 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za odstapienie od umowy przez Zamawiajdcego wskutek okolianosci, za ktore odpowiada Wykonawca w wysokoki 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w 3 ust. 1 umowy". Pytanie 41 Pytanie do 7 : W ocenie Wykonawcy, zastrzegenie tak dalece szerokiego katalogu kar wyf4anie na rzecz Zamawiajdcego narusza rdwnowag4 stron umowy; umowa powinna przewidywa6 kara na rzecz Wykonawcy, w przypadku odstapienia od umowy wskutek okolicznoki, za kt6re odpowiada Zamawiaj4cy, w6wczas w wysokoki 10% wynagrodzenia umownego brutto. Odpowiedi : Zamawiajacy nie przewiduje tego typu kar Pytanie 42 Pytanie do 12 ust. 2 pkt.1) : Wykonawca wnosi o potwierdzenie, i2 zastrze2enie prawa odstapienia, o kt6rym mowa w 12 ust. 2 pkt. 1) umowy dotyczy przypadku, gdy nie dostarczenie lub nie uruchomienie zato2onej liczby parkomat6w, bqdzie nastqpstwem zawinionych przez wykonawcy dziafar lub zaniechan. Cry przed dokonaniem odstapienia Zamawiajacy zamierza wyznaayc wykonawcy termin dodatkowy? Odpowiedi : Nie, Zamawiajqcy mote skorzystac z prawa do odstapienia od umowy je2eli Wykonawca nie dostarczyf, lub tee dostarczyf lea nie uruchomif okreslonej w 1 umowy liaby urzddzen w terminie okreslonym w 2 ust. 1 umowy bez wzgl4du na przyczyny. Pytanie 43 Pytanie : Na wypadek okreslony w 7 ust. 3 pkt. 2) zastrzetona zostala kara umowna ; cry w zwiazku z istnieniem takiego rygoru dla Wykonawcy, Zamawiajacy uwata za uzasadnione zastrzeganie dalej jeszcze idacego rygoru w postaci prawa do odstapienia w razie zaistnienia takiego przypadku - 12 ust. 2 pkt.3) ; ponownie wykonawca wnosi o potwierdzenie, ay skorzystanie z prawa odstapienia w tym przypadku bqdzie poprzedzone wezwaniem wskazujdcym na ra2ace naruszenie zobowiazania, wezwanie do jego usunigcia oraz wskazanie terminu dodatkowego do usuniqcia naruszenia? Odpowiedi : Tak Pytanie 44 Pytanie : Wykonawca wskazuje, 2e tak jak w przypadku kar umownych, w umowie jest brak zapis6w dotycz cych prawa do odstapienia od umowy zastrze2onych dla Wykonawcy ; czy Zamawiajacy dopuszcza moiliwosc wprowadzenia do umowy postanowie6 uprawniajacych Wykonawcy do odstapienia od umowy w razie op6inienia w pfatnosciach przekraczaj4cych wskazan4 flak dni? Odpowiedi : Zapisy umowy pozostaja, bez zmian. Pytanie 45 Pytanie : W zwiazku ze wzorem zabezpieczenia z tytufu nale2ytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 2e w treki takiego zabezpieczenia bqdzie si4 m6gf znaleic termin, do jakiego zabezpieczenie ma obowi4zywac, tj. 30 grudnia 2012, skoro termin zakonaenia realizacji przedmiotu umowy zostat przez strony wskazany jednoznacznie (na 30 listopada 2012 roku). Odpowiedi : Patrz odpowiedi na pytanie 32. Pytanie 46 Pytanie do rozdziaf V OPZ : w zwiazku z obowiazkiem wykonawcy okreslonym w pkt. 19 OPZ a. A, Wykonawca wnosi o wyjasnieni : czy ryzyko kradzie2y i uszkodzenia urzadzer wykonawca ponosi w okresie do czasu odbioru koncowego w 2012 roku czy w cafym okresie utrzymywania urzadzen? Wykonawca zwraca uwag4, 2e z chwild odbioru parkomaty staja sid wfasnoscia Zamawiajdcego. Odpowiedi : W cafy okresie trwania umowy, tj r. Pytanle 47 Zamawiajgcy nie przewidziaf w umowie mo2liwosci zmiany w razie zmiany stawki podatku VAT. Pomimo stanowiska UZP, 2e zmiany stawki podatku VAT nie stanowid istotnej zmiany umowy, wykonawca wnosi o wprowadzenie takiej okolicznosci zmiany do umowy z uwagi na to, 2e umowa ma charakter dfugoterminowy a nadto w ocenie Wykonawcy przewidzenie tej zmiany bqdzie korzystniejsze dla Zamawiajdcego nit pomijanie tego faktu. W zwiazku z ustawa zakfadajaca wzrost podatku VAT w kolejnych latach w zale2nokci od wielkoki deficytu bud2etowego, co jest okolicznoscia powszechnie wiadoma, brak w katalogu zmian do umowy przewidzenia mo2liwosci zmiany wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany stawki podatku VAT zach4ca Wykonawcdw do podwyiszania ceny wynagrodzenia umownego o to 'ewentualne' podwyiki, kt6re moga, ale nie muszq wystapi6 zas umowa takiej mo2liwosci podwy2szenia wynagrodzenia w og6le umowa nie przewiduje. W efekcie zapis ten prowadzi do skutk6w odwrotnych od zamierzonych. Wykonawcy bddd szacowac w cenie niekonieczne adekwatne ryzyka, co w rezultacie wplynie na ich wysokok w sposbb niekorzystny dia Zamawiajdcego. Zwazywszy dodatkowo na fakt, 2e umowa badkca przedmiotem zam6wienia ma charakter dfugoterminowy gdy2 ma trwac do 30 listopada 2015 roku Wykonawcy musza w swoich kalkulacjach uwzgladnic to zmiany, co w efekcie znajdzie wyraz w wysokosci proponowanej ceny powodujac jej podwy2szenie. Biorac pod uwagq powyisze Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy klauzuli pozwalaj4cej na zwifkszenie wynagrodzenia okre4lonego w 6 ust.3 w przypadku podwyiszenia stawki podatku VAT na kolejne lata, w 8

9 ktdrych obowi4zuje umowa, co pozwoli na unikniecie zbddnego (przy obecnym brzmieniu) podwy2szania z tego tytutu ceny ofertowej. Odpowiedi : Zamawiaj4cy nie wyrata zgody na zmianq zapisu w 6 ust. 3 umowy. Zgodnie z wytycznymi okrefionymi przez Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 paidziernika 2010 r. (pismo nr KK-11-Ap/0718/353/10) W przypadku wieloletnich umow wydatkowych zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych.... zawieranych aktualnie... i w latach nast4pnych..., kwot4 wynagrodzenia naletn4 wykonawcy okresla6 jako kwot4 brutto'. Pytanie 48 Z uwagi na wymogi korporacyjne Siemens, ktdre przewidujd konieanose wprowadzania limit6w zar6wno kar umownych jak i odpowiedzialnotci odszkodowawczej a takie z uwagi na to, 2e brak takich klauzul znacznie podnosi koszty inwestycji z uwagi na koniecznose skalkulowania tych ryzyk w cenie, nale±y wniesc do Zamawiajdcego o rozwa2enie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci wykonawcy w odniesieniu do wszelkich szk6d jakie mogd powstae w zwidzku z realizacj4 umowy, na poziomie procentowo okreslonej stawki w odniesieniu do wartosci wynagrodzenia netto Proponujemy wprowadzenie nastcpujdcej klauzuli : "tdczna odpowiedzialnos6 Wykonawcy bgdkca w zwidzku lub wynikajkca z niniejszej Umowy niezale2nie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia (w tym w szczeg61no6ci z tytutu odpowiedzialnoki deliktowej, kontraktowej, kar umownych, zastdpczego wykonania itp.), ograniczona jest do % wynagrodzenia netto. Przy tym, Wykonawca bddzie odpowiadat wyi4cznie za bezposrednie straty, w szczeg6lnosci wyidczona jest odpowiedzialnose Wykonawcy za szkody posrednie, nastepcze, incydentalne, nastdpstwa przerw w pracy, koszty odsetek lub inne koszty finansowe, utratd informacji i danych ; odszkodowania, kary lub inneswiadaenia ptacone przez Zamawiajdcego osobom trzecim. Powytsze ograniczenie odpowiedzialnoki nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z bezwzglddnie obowidzujdcymi przepisami prawa odpowiedzialnosci ograniczy6 nie mo2na, w tym, gdy szkoda zostaia wyrzddzona z winy umytlnej." Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie przewiduje wprowadzenia do umowy proponowanej przez Wykonawcd klauzuli. Pytanie 49 Cry Wykonawca powinien wykazae 2e w ciagu ostatnich 3 lat wykonai lub wykonuje zamdwienie polegajdce na zamontowaniu i uruchomieniu co najmniej 300 szt. parkomat6w na terenie Europy w ramach realizacji jednego zadania (umowy)? Odpowiedi : Nie Pytanie 50 Cry Wykonawca powinien wykazae, ie w ciagu ostatnich 3 lat wykonai lub wykonuje zamdwienie polegaj4ce na zamontowaniu i uruchomieniu co najmniej 300 szt. parkomat6w na terenie Europy w jednym miescie? Odpowiedi : Nie Pytanie 51 Cry Wykonawca powinien wykaza6 2e w cidgu ostatnich 3 lat wykonai lub wykonuje kilka lub kilkanascie zamowien polegajdcych na zamontowaniu i uruchomieniu mniej nit 300 parkomat6w na terenie Europy w ramach realizacji wielu zadan o zakresie niepordwnywalnym do jednorazowego zamontowania co najmniej 300 parkomatdw? Odpowiedi : Zamawiajdcy wykonat lub wykonuje co najmniej 1 zamdwienie. Pytanie 52 Czy Zamawiajdcy uwa±a 2e wykonanie np. kilkunastu zamowien polegajdcych na zamontowaniu i uruchomieniu np parkomat6w jest to±same z zakresem realizacji zamdwienia dla 300 parkomatdw? Cry taki Wykonawca zdaniem Zamawiajdcego ma wystarczajdce doswiadczenie do realizacji zamdwienia polegajdcego na instalacji 1 uruchomieniu co najmniej 300 parkomat6w? Odpowiedi : Tak Pytanie 53 Prosimy o wyja4nienie i sprecyzowanie terminu realizacji zamdwienia, a konkretnie terminu dostawy, montatu i uruchomienia wszystkich parkornat6w gdy2 w Rozdziale I SIWZ Pkt. 5 ust termin dostawy i montaiu zostai okreslony : do 31 marca 2013r, natomiast w rozdziale IV 2 Pkt. 1 ('Wz6r umowy") oraz V (,,Opis przedmiotu zamdwienia"o Pkt. A. I. termin realizacji dostawy i montaiu zostat okreslony : do r. Odpowiedi : Patrz pytanie nr 3. Pytanie 54 Prosimy o wyjasnienie jaka ilose kluczy do sejfdw parkomat6w ma bye dostarczona i czy do wszystkich sejf6w parkomat6w maj4 bye to takie same kluge? Odpowiedi : Oczekujemy 3 egz. kluczy. Ka2dy sejf musi posiadae unikalny klucz. Pytanie 55 Dotyczy Rozdzialu V ( Opis przedmiotu zamdwienia") Punkt A II. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajdcy rozumie poprzez,,oprogramowanie bddkce w posiadaniu Zamawiajdcego' oraz co Zamawiajdcy rozumie poprzez bazd Zamawiajdcego", czy jest to jakies istniejdce oprogramowanie do kt6rego Wykonawca ma dostarczye dane z wszystkich automatdw? W jaki sposdb Bane to majd by6 dostarczone do oprogramowania Zamawiajdcego, innymi stowy jak wygldda architektura Systemu Zamawiajdcego? a) Cry Bane majd bye wysiane z parkomat6w bezposrednio do istniejdcego serwera Zamawiajdcego? 9

10 b)czy dane majd bye wysylane do nowego serwera Zamawiajdcego ( dostarczonego przez Wykonawcy) i jakas czdsc danych z tego serwera (jaka?) ma byc wysiana do istniejdcego oprogramowania Zamawiajdcego? c) Do czego ma sluiyc informacja o strukturze bazy danych zawarta w dokumencie dokumentacja administratora systemu SPPN"? Odpowiedi: Dane majd byc wyslane do istniejdcego serwera Zamawiajdcego w calosci. Koszty transmisji ponosi Wykonawca. Zamawiajdcy nie okregla formatu transmisji. Przekazane dane muszd byc finalnie dostcpne dla Zamawiajdcego w uzgodnionym dowolnym, powszechnie stosowanym formacie (np. MS Excel, DBF, XML, TXT). Zamawiajdcy dopuszcza dostarczenie oprogramowania umotliwiajdcego zbieranie danych do bazy danych, kt6rej strukturd Zamawiajdcy przekaie po wyborze wykonawcy. Algorytm szyfrowania mole byc dowolny tylko dane trafajdce do nas muszd zostac rozszyfrowane. Pytanie 56 Dotyczy Rozdzialu V (,,Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt A III Wyjasniamy, ie w obecnej chwili znaczna widkszosc producent6w parkomat6w posiada oprogramowanie do zarzddzanie parkomatami zlokalizowane na wlasnych serwerach do kt6rego Klient (Zamawiajdcy) po wykupieniu odpowiedniej terminowej licencji dostaje odpowiednie dopuszczenie dlatego prosimy o sprecyzowanie i wyjasnienie czy bezterminowe licencje dotyad jedynie oprogramowania kt6re znajdowac siq bgdzie w parkomatach? Odpowiedi : Licencje dotyad oprogramowania zainstalowanego w parkomatach oraz oprogramowania sluidcego do ich konfiguracji oraz komunikacji z parkomatami i generowania danych z parkomat6w w uzgodnionym, og6lnie dostgpnym formacie... Pytanie 57 Dotyczy Rozdzialu V ( Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt A IV.7. Zamawiajdcy informuje, ie : format przekazywanych danych (...do komputera centralnego Zamawiajdcego...) musi umoiliwiac ich rejestracje w dotychaasowym systemie komputerowym Zamawiajdcego'. Prosimy o podanie informacj dotyadcych jakiego systemu komputerowego obecnie uiywa Zamawiajdcy jaka jest architektura rzeczonego systemu oraz dokladne sprecyzowanie jaki ma byc format przekazywanych danych. Na czym ma polegac rejestracja danych w dotychaasowym systemie komputerowym Zamawiajdcego? Prosimy tak2e o skonkretyzowanie czy przez informacje zawarte w tym punkcie Zamawiajdcy rozumie : a) parkomaty byly oprogramowane za pomocd oprogramowania wykonawcy zainstalowanego na serwerze Wykonawcy umieszczonym w siedzibie Zamawiajdcego, b) parkomaty wysylaly dane dotyadce platnosci do serwera Wykonawcy c)serwer wykonawcy replikowal agsc danych (jakd?) do istniejdcego serwera Zamawiajdcego ; cry tei : a) parkomaty byly programowane za pomocd oprogramowania Wykonawcy zainstalowanego na serwerze Wykonawcy umieszczonym w siedzibie Zamawiajdcego, b) parkomaty wysylaly dane dotyadce platnosci bezposrednio do istniejdcego serwera Zamawiajdcego c) Serwer Wykonawcy replikowal adsc danych (jakd?) do serwera Wykonawcy lub tei serwer Wykonawcy pobieral takie dane z serwera Zamawiajdcego. Takie informacje SA niezbgdne do oszacowania oferty cenowej. Odpowiedi : Zamawiajdcy dysponuje systemem autorskim, zaprojektowanym na potrzeby obecnie funkcjonujdcej strefy. Urzddzenie powinno umoiliwiac zbieranie wszystkich danych elektronicznie, w formie dajdcej sig przekonwertowac do plik6w o postaci ogolno dostqpnej (np. MS Excel, DBF, XML, TXT). Wykonawca wyposaiy Zamawiajdcego w narzgdzie do odbioru tychte danych oraz dekoder/dekompresor umoiliwiajdcy utworzenie po stronie odbierajdcej pliku o zdefiniowanej jawnej strukturze, co zapewni moiliwosc importu danych do bazy Zamawiajdcego oraz kompatybilnosc z programem jui obslugujdcym strefy. Rejestracja danych ma polegac na ich zaimportowaniu do bazy danych Zamawiajdcego a. Parkomaty majd bye programowane za pomocd oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcy zainstalowanego w siedzibie Zamawiajdcego b. Parkomaty majd przesylac dane do serwera Zamawiajdcego c. Serwer Zamawiajdcego bddzie replikowal dane naplywajdce z urzddze6 serwisowanych przez Wykonawcq do serwera Wykonawcy Pytanie 58 Dotyczy Rozdzialu V ("Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt A IV. 10. Prosimy o podanie szczeg6towych informacj jade dane maja bye przesylane z komputera centralnego Zamawiajdcego do serwera Wykonawcy? Odpowiedi : Dane dotyadce pracy urzddzen, potrzebne do ich serwisowania. Pytanie 59 Dotyczy Rozdzialu V ("Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt A IV. 15. Czy poprzez oznakowanie...urzddzen..." Zamawiajdcy rozumie wyposaienie parkomatu w dodatkowd tabliczkq np. ze znakiem P? jeieli parkomat ma zostac oznakowany to czy oznakowanie ma bye zintegrowane z parkomatem ay wolnostojdce i na jakiej wysokoki? wyjasnienie tego punktu jest niezbgdne do oszacowania oferty cenowej.

11 1 1 Odpowiedi : Przez oznakowanie urzadzen Zamawiaj4cy rozumie nadanie im odpowiedniego numeru oraz przygotowanie i umieszczenie na nich tabliczki informacyjnej zawierajacej podstawowe dane o strefie. Pytanie 60 Dotyczy Rozdzialu V ( opis przedmiotu zam6wienia") Punkt B 6. Prosimy aby zamawiaj4cy przedstawil projekt kolorystyki urz4dzenia. Czy planowane jest malowanie calego parkomatu cry tylko jego fragment6w np. panelu przedniego? Takie informacje sa niezbcdne do oszacowania oferty cenowej. Odpowiedi : Zamawiajacy rozwa2y propozycje Wykonawcy w tym zakresie. Pytanie 61 Dotyczy Rozdzialu V ( opis przedmiotu zam6wienia" Punkt B 10. Zamawiaj4cy informuje jakie informacje maja bye wyswietlane na wyswietlaczach parkomatdw. Prosimy o wyttumaczenie co Zamawiaj4cy rozumie przez wszystkie inne informacje uzgodnione z Zamawiajacym'? Podanie wymaganych informacji jakie maja sic pojawie na wyswietlaaach jest bardzo istotne ze wzglcdu na ograniczona powierzchnic i mo2liwoki wyswietlaczy. Odpowiedi : Informacje niezbcdne do korzystania z urzadzenia. Pytanie 62 Dotyczy Rozdzialu V ( Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt B 18. Prosimy o wyjasnienie czy przez informacje zawarte w punkcie 18. Zamawiajqcy przewiduje taka funkcjonalnose parkomatu, ie Utytkownik podczas dokonywania oplaty za parkowanie bcdzie mial moiliwos± wyboru wydruku biletu lub zrezygnowania z biletu (papierowego) na rzecz biletu elektronicznego" gdzie informacje o oplacie za parkowanie zostana niezwlocznie przestane do bazy danych, a slutby kontrolne strefy bcda mogly zweryfkowae to dane bez koniecznosci umieszczenia przez u2ytkownika biletu za szyba pojazdu? Prosimy takie o wyjasnienie czy baza danych o kt6rej jest mowa w tym punkcie jest to baza danych dzialajaca na istniej4cym serwerze Zamawiajacego czy tei na nowym serwerze, kt6ry bcdzie uruchomiony przez Wykonawcc? Cry zamawiaj4cy mote udostcpnie dokumentacjc integracyjn4? Odpowiedi : Tak, Zamawiajqcy przewiduje taka funkcjonalnose. Baza danych o kt6rej mowa w tym punkcie jest umieszczona na serwerze Zamawiajacego. Strukturc bazy Zamawiajacy przekate Wykonawcy Wybranemu w postcpowaniu. Pytanie 63 Dotyczy Rozdzialu V ( opis przedmiotu zam6wienia") Punkt B 19.b) Prosimy o wyja6nienie sformulowania monitoring wplywdw finansowych do urz4dzenia poboru". Czy mowa jest o monitorowaniu wplyw6w na centralnej bazie danych czy bezposrednio w urzadzeniu? Odpowiedi : Bezposrednio w urzadzeniu na podstawie danych zbuforowanych. Pytanie 64 Dotyczy Rozdzialu V ( Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt B 19.1) Zamawiajacy opisal dane jakie parkomaty powinny zbierae i przekazywae do bazy danych Zamawiajacego. Prosimy o wyjasnienie podpunktu f) co Zamawiaj4cy rozumie przez inne dane, ktdre okaia sic niezbcdne do prawidlowego funkcjonowania systemu'? Wykonawca powinien zostac poinformowany o wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego danych gdyt jest to niezbcdne w celu oszacowania oferty cenowej. Odpowiedi : Sa to dane, kt6re sa niezbcdne do prawidlowej pracy urz4dzenia, a wynikaj4 z technicznych rozwiazarn wykorzystanych w nim. Pytanie 65 Dotyczy Rozdzialu V (,,opis przedmiotu zam6wienia") Punkt B 21.j) Prosimy o wyjasnienie jaki ma bye format oznaczenia strefy na bilecie? Odpowiedi : Obecnie w Warszawie istnieje jedna strefa. Koniecznose r6tnicowania obszar6w bcdzie wymagana w przypadku ich wprowadzenia. Pytanie 66 Dotyay Rozdzialu V ( Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt B 22. Prosimy o wyjasnienie czy godlo Warszawy drukowane na biletach ma bye nadrukowane w kolorze cry czarnobiale? Odpowiedi : Tak, ma bye nadrukowane w kolorze, podobnie jak na dzis drukowanych biletach. Pytanie 67 Dotyay Rozdzialu V ( Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt B 24. Zamawiajqcy wymaga nast. Urzztdzenia musza bye przygotowane do uruchomienia w przyszlosci moiliwosci wnoszenia optat za pomoca kart bezstykowych". Cry przez karty bezstykowe zamawiaj4cy rozumie inne rodzaje kart bezstykowych np. karty platnicze : PayPass, PayWave do obslugi tzw. mikroplatnosci. Jeieli punkt dotyczy kart platniczych typu PayPass, PayWave to prosimy o wyjasnienie kto bcdzie ponosi# koszty certyfkacji parkomatdw oraz prowizji od platnosci kartami? Cry Zamawiajqcy przewiduje jedynie tzw. mikroplatnosci max do 50 zi ( bez koniecznosci zatwierdzenia pinem)? Prosimy takie o wyjasnienie na aym ma polegae rzeczone przygotowanie parkomatdw do uruchomienia oplat za pomoc4 kart bezstykowych? Czy parkomaty powinny bye od razu wyposaione w odpowiednie czytniki? Odpowiedi: Patrz pytanie nr 12. Koszty certyflkacji oraz prowizji bcdzie ponosi# Wykonawca. Pytanie 68

12 Dotyczy Rozdzialu V ("Opis przedmiotu zam6wienia") Czy Zamawiajacy mole podae Bane techniczne czytnika niezbcdnego do obsfugi systemu Warszawskiej Karty Miejskiej funkcjonujacej obecnie w Warszawie, a w szczeg6lnosci czy np. do zabezpieczenia dostcpu do sektor6w karty badzie potrzebny moduf SAM? Takie informacje sa niezbadne do oszacowania oferty cenowej. Odpowiedi : Warszawska Karta Miejska (WKM) jest karta bezstykowa w standardzie MIFARE Standard lk, a co za tym idzie czytniki kart, w kt6re powinny by6 wyposatone parkomaty takte muszq spefniae wytyczne tego standardu. Zamawiajacy dysponuje kluczami dostqpu do sektor6w karty i badzie zajmowaf sic ich wgrywaniem. Pytanie 69 Dotyczy Rozdziafu V (,,Opis przedmiotu zam6wienia") Czy Zamawiajacy mole poda6 dane techniczne elektronicznej karty (Warszawskiej Karty Miejskiej funkcjonujacej w Warszawie), kt6ra ma bye obstugiwana w parkomatac. Czy motliwe jest udostapnienie specyfikacji karty, gdy2 takie informacje sa niezbcdne do oszacowania oferty cenowej? Odpowiedz : Patrz pytanie nr 5. Pytanie 70 Czy Zamawiajacy mote udostgpnie dokfadna lokalizacjg do zainstalowania parkomat6w? Taka informacja jest niezbadna w celu oszacowania oferty na bieiace utrzymanie parkomat6w. Odpowiedi : Urzadzenia bada zainstalowane w strefie pfatnego parkowania okreslonej uchwafa rady Miasta nr )OO(VI/1077/2008 z p6fniejszymi zmianami. Pytanie 71 Zar6wno postanowienia SIWZ zawierajace Opis Przedmiotu Zamdwienia, jak i projekt Umowy zakfadaja, it elementem zobowiaza6 Wykonawcy bada usfugi polegajace na swiadczenia gwarancji (wliczone w cent dostawy) oraz usfugi utrzymaniowe. Przywofane dokumenty nie precyzuja jednak czym r62ni siq zakres zobowiazan realizowanych w ramach katdej z powytszych grupy usfug. Dodatkowo w rozdziale V SIWZ stanowiacym Opis Przedmiotu Zamdwienia, w pkt.iv.2. na Wykonawcc natoione zostaja zobowiazania do,serwisu urzadze6", przy jednoczesnym braku wskazania jakichkolwiek wymog6w w tym zakresie. W szczeg61no!ki Wykonawca zauwata, it zgodnie z art. 578 kodeksu cywilnego, odpowiedzialnos6 z tytufu gwarancji obejmuje tylko wady powstafe z przyczyn tkwiacych w sprzedanej rzeczy. Jednoczesnie Zamawiajacy w przedfotonym projekcie Umowy wymaga, aby gwarancja obejmujaca naprawc lub wymiana (zgodnie z wola Zamawiajacego) wszystkich uszkodzonych elementdw urzadzenia z wyfaaeniem uszkodzen powstafych z winy Zamawiajacego. Takie okreslenie zobowiazan gwarancyjnych stanowi w ocenie Wykonawcy nieuprawnione rozszerzenie odpowiedzialnoki Wykonawcy na okolicznosci za kt6re odpowiedzialnosci on nie ponosi, w szczeg61noici za dziafania uzytkownik6w urzadzen. W zwiazku z powytszym skfadamy zapytanie jaki dokfadnie jest zakres obowiazk6w Wykonawcy z tytufu gwarancji a jaki z tytufu utrzymania? Odpowiedi : Patrz pytanie nr 2 oraz pytanie nr 36. Zakres z tytufu gwarancji odpowiada zapisom umieszczonym w KC. Zakres z tytufu utrzymania odpowiada bietacemu utrzymaniu urzadzen. Pytanie 72 Umowa nie zawiera zapis6w okreslajacych zasady wynagradzania za udzielenie licencji na oprogramowania zapewniajacym komunikacja z parkomatami, nie okresla rdwniet zasad, na jakich licencja ma byc udzielona (pola eksploatacji, wyfaany/niewytaczny charakter) Prosimy o wyjasnienie jakie SA zasady licencjonowania oprogramowania zapewniajacego komunikacja z parkomatami, w szaeg6lnosci zasady wynagradzania z tytufu udzielonej licencji? Odpowledi : Jednorazowe wynagrodzenie za bezterminowe licencje musza zosta6 wliczone w cent ofertowa. Licencje musza umotliwiae serwisowanie urzadzen przez innego Wykonawcq po zakonaeniu umowy. Pytanie 73 Umowa w 7 ust 1 pkt. 1 i 2 zawiera postanowienia uprawniajace Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w razie zwfoki w realizacji Umowy przez Wykonawq. W ocenie Wykonawcy zapis 7 ust 1 pd : 2. stanowi powtdrzenie zapisu z 7 ust 1 pkt. 1. Praca zlecona przez zamawiajacego jest przeciet niczym innym jak praca objata Umowa. Pozostawienie zapisu w obecnym ksztafcie spowoduje wykreowanie nieuzasadnionych podstaw do karania Wykonawcy dwukrotnie za to samo Umowy. W zwiqzku z powy2szym wnioskujemy o wykreslenie z umowy z 7 ust 1 pkt. 2. Jesli Zamawiajqcy nie podziela zdania Wykonawcy prosimy o wyjasnienie jaka jest r62nica w podstawach dochodzenia kar umownych przewidzianych w 7 ust 1 pkt. 1 i 2 Umowy? Odpowiedi : Nowe brzmienie otrzymuje Rozdzia# IV Wz6r Umowy 7 ust Zamawiajacemu przystuguja od Wykonawcy kary umowne : 1) za zwfoka w rozpocz ciu lub zakotczeniu prac badacych przedmiotem umowy w wysokosci 0,2 wynagrodzenia umownego brutto za katdy dzie6 zwfoki, lecz nie wi(zcej nit faanie 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za kt6re odpowiada Wykonawca w wysokoki 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w 3 ust. 1 umowy". 12

13 1 3 Pytanie 74 Postanowienia umowy okreslajace zasady odpowiedzialnoki Wykonawcy, w szczegolnosci dotyczdce motliwosci naliczania kar umownych w razie wystapienia awarii sa nieprecyzyjne, w nieuzasadniony spos6b rozszerzajd zakres odpowiedzialnotci wykonawcy, a wtoku realizacji Umowy moga wzbudzic niepotrzebne watpliwosci interpretacyjne. W szczeg61notci : - nie uzaletniaja odpowiedzialnoki z tytulu wystapienia awarii od faktu jej zgloszenia przez Zamawiajdcego ( 7 ust 3 pkt. 1). Ponadto powyiszy zapis pozostaje w sprzeczno4ci z 7 ust 3 pkt. 6, kt6ry okresla, it Wykonawca ma 2 godziny na przystapienie do usuniacia awarii ; - nie zawieraja precyzyjnego okreslenia podstaw do naliczania kar w sytuacji,nieestetycznego wygladu urzadzenia'. przykladowe wyliczenie potencjalnych przeslanek do naliczenia tej kary jest niewystarczajacym zapisem, powodujacym stworzenie otwartego katalogu potencjalnych przyczyn,nieestetycznego wygladu urzadzenia" -rozszerzajd odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu kar na okolicznoki zaletne od os6b trzecich. W zwiazku z powy2szym prosimy o dokonanie zmian w 7 ust 3 Umowy : wykonawca zaplaci Zmawiajacemu kare umowna za : 1) dopuszczenie do wystapienia awarii trwajacej dlutej nit 2 godziny od momentu zgloszenia awarii Wykonawcy w wysokosci 50 zi za kaida rozpoaata od momentu zgloszenia godzinc trwania awarii, 2) dopuszczenie do rbwnoczesnej niesprawnoki wigcej nit 2% serwisowanych urzadzen proporcjonalnie do przekroczenia progu 2%0ego i czasu trwania przekroczenia wedlug stawki 3000,00 zl/1 godz./1 % przekroczenia, 3) braki komunikacji ze strony parkomatow trwajace dlu2ej nit t cznie 3 doby w skali miesiaca- 300 zi za kaidy parkomat dziennie, 4) dopuszczenie do nieestetycznego wygladu urzadzenia 500 zl (za nieestetyczny wyglad urzadzen uwata sia r6wnie2 niewlasciwe wykonanie powlok lakierniczych np. rdza wystcpujaca na obudowie wystapujaca na elementach urzadzenia o powierzchni wiakszej nit 0,5 cm2, widoczne,zacieki", pozrywane naklejki, slady farby nie badacej podstawowym kolorem elementu) ; zamawiajacy zastrzega sobie motliwok przeprowadzenia kontroli stanu parkomat6w w miesiacach : czerwcu, wrzesniu i listopadzie katdego roku obowiazywania umowy i kaidorazowo naliczenia kary z tytulu nieestetyanego wygladu, takie w przypadku powtarzania sia tych samych parkomat6w, 5) kaida przyjata przez parkomat falszywa moneta-5 zl, 6) brak interwencji w aasie 2 godzin od momentu zgloszenia braku sprzedaty biletdw, trwajacej ponad indywidualny czas wskazany przez Zamawiajdcego jak za awaria parkomatu wskazanq powyiej w pp.1. Wnioskujemy takie o uzupelnienie Umowy o nastapujace postanowienie ; Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoki z tytulu kar umownych przewidzianych Umowa w razie wystapienia awarii lub innej nieprzewidzianej przerwy w dzialaniu urzadzen, spowodowanej sila wytsza, kradzieta lub uszkodzeniem dokonanym przez osoby trzecie. W razie takiego uszkodzenia Wykonawca dolory starannosci, aby w moiliwie najkr6tszym czasie usunac awaria urzadzenia, o He jest ona moiliwa." Dodatkowo informujemy, to Wykonawca nie ma wplywu na uslugq transmisji danych swiadczona przez operatora GSM dlatego zwracamy sic o wylaaenie z odpowiedzialnosci Wykonawca za brak transmisji danych w przypadku kiedy wina lety po stronie operatora GSM. Odpowiedi : Patrz pytanie nr 2 oraz pytanie nr 36. Pytanie 75 z uwagi na niezwykle kazuistyczne i zbieine okreslenie podstaw do naliczania kar umownych, Zamawiajacy uprawniony jest de facto do wielokrotnego karania Wykonawcy za to samo naruszenia postanowien umowy. Zwiaksza to znacznie ryzyko kontaktowe Wykonawc6w i tym samym mote wplynac na proponowanq w ofertach cent. W zwiazku z powyiszym prosimy o uzupetnienie postanowienia Umowy o zapis :,,W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia jednej wybranej przez siebie kary" Odpowiedi : Postanowienia umowy pozostaja bez zmian. Pytanle 76 Dotyczy Rozdzialu V ("Opis przedmiotu zam6wienia") Punkt A IV. 19. zawiera zobowiazanie Wykonawcy do utrzymanie w nie pogorszonym stanie technicznym wszystkich urzadzen oraz przenoszace ryzyko kradzie y lub uszkodzenia urzadzen na Wykonawcy, z jednoczesna sugestia ubezpieczenia urzadzen. Wykonawca pragnie zauwa y6, it zgodnie z art. 548 w zw. z art. 612 kodeksu cywilnego, z chwila wydania rzeczy sprzedanej przechodza na kupujacego korzy ci i cigtary zwiqzane z rzea4 oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeay. Jednoaesnie 2 ust. 5 wzoru Urnowy zaklada, it prawo wlasnosci parkomat6w przejdzie na zamawiajacego z chwila podpisania protokotu, o kt6rym mowa w 2 ust. 3 niniejszej Umowy. Oznacza to, it od tego momentu to Zamawiajacy ponosi ryzyko kradziety lub uszkodzenia urzadzen i to on powinien ubezpieczye urzadzenia, gdyt Wykonawca nie badzie posiadal tadnego tytulu prawnego do przedmiotowych urzadzen. Prosimy o zmiana pkt. A IV. 19. Opisu przedmiotu zam6wienia na nastcpujaca tress :,,Utrzymywanie w nie pogorszonym stanie technicznym wszystkich urzadzen stanie technicznym wszystkich urzadzen. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoki za uszkodzenia urzadzen wynikajace z kradziety lub uszkodzeri dokonanych przez osoby trzecie. W razie takiego uszkodzenia Wykonawca doloiy starannoki, aby w moiliwie najkr6tszym czasie dokonac naprawy urzadzenia, o He jest ona motliwa".

14 Odpowied± : Postanowienia umowy pozostajq bez zmian. Pytanie 77 Prosimy o wyjasnienie kto bqdzie ponosil odpowiedzialnosd w przypadku kradziety got6wki z parkomatu? Odpowiedi : Wykonawca Pytanie 78 Prosimy o wyjasnienie formy dekrementacji w przypadku platnosci karta WKM cry sposdb wyboru oplaconego czasu ma bye w formie skokowej czy liniowej? Odpowiedf : W formie skokowej co 50 gr. Pytanie 79 Zgodnie z trescia SIwZ w celu wskazania warunk6w udzialu w postgpowaniu, okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp nale2y zatdayc m.in. wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych r6wnie2 wykonywanych, uslug w zakresie niezbgdnym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia, o kt6rym mowa w pkt SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeteli okres prowadzenia jest krdtszy-w tym okresie, z podaniem ich wartoki, przedmiotu, zakresu, dat wykonania i odbiorc6w-zgodnie ze wzorem stanowiacym zalaanik nr 2 ("Doswiadczenie zawodowe"). do powy2szego wykazu winny bye dolaczone dokumenty potwierdzajqce, to wymienione w wykazie uslugi zostaly wykonane lub sat wykonywane naletycie. Jednoaesnie Zamawiajqcy zaklada, it wykonawca mote polegad na wiedzy 1 doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w, niezaletnie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnie Zamawiajacemu, it bqdzie dysponowal zasobami niezbadnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbadnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia. Cry w celu wykazania spetniania warunkdw udzialu w postapowaniu, okre4lonych w art. 22 ust. 1, Wykonawca polegajacy na doswiadaeniu innych podmiot6w, mote zmodyfikowad trek oswiadczenia, stanowiacego Zalacznik nr 2 do oferty w ten spos6b, it odwiaday, to wykazane ustugi byly realizowane przez ten podmiot, czy tet oswiadaenie to ma byd podpisane przez ten podmiot? Odpowiedf : Oferta sklada Wykonawca i to on, zgodnie z zapisami SIWZ jest zobowiazany do podpisania oswiadcze6 i dokument6w. W zalaaniku nr 2 "Doswiadczenia wykonawcy" nalety wykazad uslugi, realizowane przez podmiot trzeci i potwierdzid to referencjami, w sytuacji gdy Wykonawca korzystad bqdzie z zasob6w podmiotu trzeciego. Natomiast sam zalaanik musi zostae podpisany przez Wykonawca skladajacego oferty. Do oferty zgodnie z pkt nale y przedstawie pisemne zobowiqzanie (oryginat) tych podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbadnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia. Pytanle 80 Cry i jakich dokument6w wymaga Zamawiajqcy od podmiot6w, na kt6rych zasobach Wykonawca bqdzie polegal? Odpowiedi : Informujemy, it w przedmiotowym postapowaniu Zamawiajacy nie wymaga dokument6w od podmiot6w trzecich, na zasobach ktdrych polegad bqdzie Wykonawca skladajacy oferty. Pytanie 81 W zwiqzku z prowadzonym przez Pa6stwa posttpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego DZP/18/PN/14/12, zwracamy sic z uprzejma pro6ba o przedstawienie specyfikacji technicznej,warszawskiej Karty Miejskiej" oraz wymogdw w zakresie przygotowania parkomat6w do uiszczenia wplat bezgot6wkowych za pomoca,,warszawskiej Karty Miejskiej". Odpowiedi : Patrz pytanie nr 5. Pytanie 82 Zamawiajacy w tadnym z punk6w SIWZ nie okreslil wymagari dotyaacych rutynowej w przypadkach takich jak ten procedury, polegajacej na konicznosci wykonania co najmniej projektu lokalizacji parkomat6w, uzgodnienia tego projektu przez Zarzadca Drogi, wlascicieli sieci, Konserwatora Zabytk6w oraz ew. inne zainteresowane instytucje i podmioty oraz zlotenia zgloszenia zamiaru przystapienia do realizacji prac budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Z braku wymagari w ww. zakresie wnioskujemy, it Zamawiajqcy ustalil jut lokalizacjc parkomat6w, uzgodnil ja z wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz zlo yl rzeczowe zgloszenie, a instytucja odpowiedzialna za jego przyjccie nie zgfosila w terminie 30 dni. Prosimy o potwierdzenie prawdziwo4ci naszego wniosku. Prosimy r6wniet o podanie informacji, czy nowe, dostaraone w ramach niniejszego postapowania urzadzenia bada instalowane w miejscach posadowienia obecnie funkcjonujacych parkomat6w, ay tet Zamawiajacy wyznaczyl inne lokalizacje. Odpowiedi : Instalacja urzadze6 badacych przedmiotem zam6wienia odbcdzie sia w miejscach posadowienia obecnie funkcjonujqcych parkomatdw. Wszelkie potrzebne zezwolenia Zamawiajqcy bqdzie zatatwiat sam. 14

15 Zamawiajdcy dokonuje zmiany w cato ci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zam6wienia ilosci zamawianych urzddzen odpowiednio z 290 sztuk na 240 sztuk. W zat4,aeniu przekazujemy nowy druk formularza oferty wraz z zatdcznikami. W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia, Zamawiajdcy dokona zmiany treki ogfoszenia o zamdwieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 12a ust 3 niezwtocznie po przekazaniu zmiany tresci gtoszenia o zamdwieniu Urzcdowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich, Zamawiajdcy zamieszcza informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jednoczesnie zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 Zamawiajdcy przedtu2a termin sktadania i otwarcia ofert Nowy termin sktadania i otwarcia ofert : Termin sktadania ofert : w dniu r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : w dnlu r. godz. 11 :00 Zamawiaj4cy informuje, to zgodnie z art. 38 u st. l b przedtutenie terminu sktadania ofert Me wptywa na bieg terminu sktadania pytari. Ostateczny termin na sktadanie pytan uptyngt w dniu r. W zataczeniu : Formularz oferty z zatdcznikami *otrzymujd Wykonawcy bioracy udziai w postqpowaniu DZP/E.K. wew. 219/ 1 5

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 1 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 1 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: : Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bezkontaktowych kart elektronicznych w otwartym standardzie przemysłowym Mifare dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, bezwzględnie spełniających poniższe: -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014

L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dziekan L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacjc Istotnych Warunkow Zamhwienia : www.zdm.waw.p l Warszawa

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania: Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ng',,obslugg 240 parkomatriw Parkeon, znajduj4cych sig

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2015r. CUI-DOAZ.332.10.2015 CUI/ZP/C/10/2015/19/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo