h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=..."

Transkrypt

1 h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacjc Istotnych Warunkow Zamhwienia : l Warszawa : Aktualizacja wydruk i monta2 planow szczegotowych w podswietlanych Punktach informacyjnych MSI Numer og#oszenia : ; data zamieszczenia : OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - usjugi Zamieszczanie ogloszenia : obowiazkowe. Ogtoszenie dotyczy : zam6wienia publicznego. SEKCJA I : ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES : Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJkCEGO : Administracja samorzgdowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 11.1) OKREkENIE PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajacego : Aktualizacja wydruk i montat plan6w szczeg6#owych w podhwietlanych Punktach informacyjnych MSI ) Rodzaj zam6wienia : ustugi ) Okredlenie przedmiotu oraz wielko*ci lub zakresu zam6wienia : Aktualizacja wydruk i montat plan6w szczeg6towych w podtwietlanych Punktach informacyjnych MSI. Warto86 szacunkowa zam6wienia przekracza r6wnowartos6 kwoty EURO a jest mniejsza nit r6wnowarto 6 kwoty EURO ) Cry przewiduje sig udzielenie zam6wietl uzupetniajgcych : nie ) Wsp6lny Stownik Zam6wiet (CPV) : ) Cry dopuszcza sip ztotenie oferty czg$ciowej : nie ) Cry dopuszcza sic ztotenie oferty wariantowej : nie. 11.2) CZAS TRWANIA ZAM6WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : Zako6czenie : SEKCJA III : INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.2) ZALICZKI Cry przewiduje sic udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia : nie

2 http ://bzp l.portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= ) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW ) Wiedza i do*wiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku Na potwierdzenie spetniania warunku dotyczacego posiadania wiedzy i dotwiadczenia, Wykonawca musi wykaza6, 2e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania jeteli okres prowadzenia dzialalno ci jest kr6tszy - w tym okresie, zrealizowal/realizuje co ofert, a najmniej : - 4 prace w tym : 2 prace zwiazane z wydrukiem i laminowaniem wielkoformatowym, oraz - 2 prace polegajace na graficznej obr6bce map/plan6w. W celu potwierdzenia wykonanych /wykonywanych ustug Wykonawca musi przedstawi6 ich wykaz a tak2e dolaczy6 dokumenty potwierdzajqce, 2e wymienione uslugi zostaly wykonane/ sawykonywane nalezycie ) Potencjal techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku Na potwierdzenie spetniania warunku dotyczacego dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym, Wykonawca musi wykaza6, 2e dysponuje : Lp.- Narzgdzia, wyposazenie zaktadu i urzadzenia - iio56 : 1. Ploter drukujacy elektrostatyczny - 1 szt. 2. Samoch6d dostawczy/osobowy - 1 szt ) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku Na potwierdzenie spetniania warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia, Wykonawca musi mie6 do dyspozycji osoby legitymujace sig do wiadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostana im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wymienione ponizej : Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Staz (liczba let w pracy na danym stanowisku) 1. Kierownik rob6t (osoba odpowiedzialna za nadz6r nad realizacja zam6wieh) - 1 osoba - 4 late, 2. Operator urzadzen drukujacych (osoba odpowiedzialna za wydruk aplikacji) - 2 osoby - 4 lata, 3. Grafik komputerowy (osoba odpowiedzialna za redagowanie 1 sktad graficzny plan6w) - odpowiedzialna za monta2 wkladek w punktach) - 2 osoby - 2 osoby - 4 late, 4. Monta2ysta (osoba 4 late. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powy2ej moga by6 r6wnie2, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zostaiy uznane na zasadach okretlonych w przepisach odrcbnych, w szczeg6lnotci w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394) ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku Na potwierdzenie spetniania warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykaza6, 2e : 1. uzyskal tredni przych6d za ostatnie 3 late obrotowe ( na podstawie

3 http ://bzp l.portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... rachunk6w zysku i strat pozycja przych6d netto ze sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w lub przych6d netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi) w wysoko ci nie mniejszej nit ,00 zt (slownie : sto pigddziesiat tysiccy z#otych), 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno ci zgodnej z przedmiotem niniejszego zam6wienia, na warto 6 co najmniej ,00 zt (stownie : sze 6dziesiat tysiccy zlotych) ) INFORMACJA 0 O$WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJk DOSTARCZYO WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTkPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. I USTAWY ) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcg warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdcz oswiadczenia o spe#nieniu warunk6w udzia#u w postqpowaniu, nalety przed#o±yc : wykaz wykonanych, a w przypadku wiadczeft okresowych lub ciggtych r6wnie2 wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezbcdnym do wykazania spetniania warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalno ci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc6w, oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, le to dostawy lub uslugi zostaty wykonane lub sawykonywane nalelycie wykaz narzadzi, wyposazenia zakladu i urzadzer technicznych dostppnych wykonawcy ustug lub robot budowlanyc w celu realizacji zam6wienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz os6b, kt6re bgda uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lno ci odpowiedzialnych za wiadczenie ustug, kontrolg jakotci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wyksztatcenia niezbcdnych dia wykonania zam6wienia, a takle zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o wiadczenie, 2e osoby, kt6re bcda uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnieh sprawozdanie finansowe w czg ci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo ci r6wnie2 z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czg ci, a w przypadku wykonawc6w niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego inny dokument okretlajqcy obroty oraz zobowiqzania i nale2no ci - za okres nie dtutszy nil ostatnie 3 lata obrotowe optacona polisc, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, le wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno ci zwiazanej z

4 http ://bzp I.Portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj a=... przedmiotem zam6wienia ) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy, nalety przedtoty6 : o6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z wiatciwego rejestru, jeteli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczetniej nit 6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania wniosk6w o dopuszczenie do udziaiu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skiadania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych o5wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ) Dokumenty podmiotfiw zagranicznych Jeteli wykonawca ma siedzibc lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada : ) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibc lub miejsce zamleszkania potwierdzajqcy, te : nie otwarto jego likwidacji ani nie og4oszono upad4otci - wystawiony nie wczetniej nit 6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania wniosk6w o dopuszczenie do udzia#u w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skiadania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sit. o zam6wienie - wystawiony nie wcze5niej nit 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziaiu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skiadania ofert 111.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 1. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mote przedstawi6 dokument6w dotyczacych sytuacji ekonomiczno finansowej, wymaganych przez Zamawiajacego mote przedstawi6 inny dokument, kt6ry w wystarczajacy spos6b potwierdza spelnianie warunku, opisanego przez Zamawiajacego. 2. Pisemne zobowiazanie innych podmiotfiw do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasob6w dotyczacych wiedzy i dotwiadczenia, os6b zdolnych do wykonania zam6wienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia, w przypadku gdy Wykonawca bgdzie dysponowa4 zasobami niezbgdnymi do realizacji zam6wienia ) Cry ogranicza siq moiliwof6 ubiegania sig o zam6wienie publiczne tylko d1a wykonawc6w, u kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowiq osoby niepelnosprawne : nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIAZAMOWIENIA

5 http ://bzp l - portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia : przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert : najni2sza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona bgdzie aukcja elektroniczna : nie. IV.3) 2MIANA UMOWY Czy przewiduje sic istotne zmiany postanowied zawartej umowy w stosunku do tretci oferty, podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy : tak na Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy oraz okre4lenie warunk6w zmian Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zam6wien publicznych, Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczace odpowiednio wartotci zam6wienia lub terminu realizacji zam6wienia w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznotci : 1. Ograniczenia trodk6w bud2etowych przeznaczonych na realizacjg zam6wienia. 2. W razie koniecznotci podjgcia dzialan zmierzajqcych do ograniczenia skutk6w zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnctrzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidzie6 z pewno5cia, szczeg6lnie zagra2ajace bezpotrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi. 3. W zastgpstwie wykraczajacych poza terminy okre lone w KPA procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno- prawnych urzgdowych majqcych wplyw na terminy realizacji zam6wienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostt pna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia : Specyfikacjg istotnych warunk6w zamdwienia moina uzyska6 pod adresem: Zarzad Dr6g Miejskich - Kancelaria ; ul. Chmielna 120 ; Warszawa. IV.4.4) Termin skiadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postcpowaniu lub ofert : godzina 10 :00, miejsce : Zarzad Dr6g Miejskich - Kancelaria ; ul. Chmielna 120 ; Warszawa. IV.4.5) Termin zwiqzania ofertg: okres w dniach : 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze drodk6w Unii Europejskiej : 1. Oferta musi by6 podpisana przez Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby ofertg podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wtatciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Je2eli osoba/osoby podpisujaca ofertg dziala na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tre ci wyra±nie wskazywa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zostae ztotone jako czg 6 oferty i musi by6 w oryginale lub kopii potwiadczonej za zgodnot6 z oryginatem przez notariusza. 2. Podmioty skfadajace ofertg wsp6lna, jeteli wskazuja reprezentujacy je podmiot, zobowiazane sa do ztozenia wraz z ofertq pe4nomocnictw do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania w postcpowaniu i podpisania oferty wsp6lnej oraz zawarcia umowy 0 udzielenie zam6wienia publicznego. Podmioty wystgpujace wsp6lnie moga zlozy6 umowy o wsp6fdziataniu, z kt6rej badawynika6 przedmiotowe petnomocnictwa. Petnomocnictwa lub umowa 0 wsp6tdziataniu musza zosta6 zlo2one w oryginale lub kopii potwiadczonej za zgodnotd z oryginafem przez notariusza jako cza56 oferty. 3. Wykonawca mote polega6 na wiedzy i dotwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

6 http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... do wykonania zam6wienia tub zdolnotciach finansowych innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego lgczgcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodni6 Zamawiajqcemu, ii bgdzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.. IV.4.17) Cry przewiduje sig uniewatnlenie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania srodk6w pochodzqcych z budtetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi drodk6w z pomocy udzielonej przez parstwa cztonkowskie Europejsklego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re misty by6 przeznaczone na sfinansowanie cato6ci lub czflci zam6wienia : nie

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz fi Ie:///C:/Docunents and Settings/PuP/Ustawienia lokahre/temporar... 'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w ramach projektu pn. Mlodzi,te2 mogq pracowa6 wsp6nfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cwp.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cwp.wroclaw.pl 1 z 5 2011-11-21 15:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cwp.wroclaw.pl Wrocław: Świadczenie usług księgowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kowary: Remont sali gimnastycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Numer ogłoszenia: 208293-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Olsztyn: Audyt projektu inwestycyjnego - zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 327293-2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12 Warszawa: Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych Numer ogłoszenia w BZP: 355042-2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Poznań: Usługa przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu akt na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Numer ogłoszenia: 200398-2010; data zamieszczenia: 08.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek w podziale na 3 części : część nr 1 : Od konfliktu do współpracy - warsztaty

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łask: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Własnymi siłami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 1 z 5 2012-03-02 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.am.wroc.pl Link przetargi ZZP 2012 nr PN-20/12 Wrocław: AM/AZ/PN-20/12

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz /zamowienia_publiczne Łódź: dostawa modułów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo