OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Węgrowa z dnia OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata , co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej została oparta na: regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w maju 2016 r., Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF). Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa w horyzoncie najbliższych 5 lat ( ) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych: Wskaźniki makroekonomiczne Inflacja średnioroczna (%) 1,3 1,8 2,2 2,5 2,5 Realny wzrost PKB (%) 3,9 4,0 4,1 3,9 3,7 Założenia do WPF dotyczące w szczególności działalności bieżącej i inwestycyjnej Miasta stanowiły ponadto: przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania oraz optymalizacja dochodów, oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, przeznaczonymi na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, racjonalizację wydatków oraz podejmowanie działań zmierzających do zmniejszania wydatków bieżących, w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, w celu poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta, weryfikację poziomu dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Miasta, zabezpieczenie finansowania zadań związanych z zapewnieniem dostępności do usług publicznych, co najmniej na poziomie minimum potrzeb, zarządzanie długiem w sposób gwarantujący obciążenie budżetów lat objętych WPF ustalanie wyniku budżetu bieżącego na poziomie zgodnym z art. 242 ust.1 ustawy o fp oraz gwarantującym wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej przesądzającej o możliwościach kredytowych Miasta. Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane wyżej założenia, przedstawione zostały załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF. W załączniku nr 2 przedstawiono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o fp. Oba załączniki 1

2 sporządzone zostały wg wzoru określonego ww. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127). Zgodnie z art. 229 ustawy o fp wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Miasta na 2017 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom WPF określonym w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF z uwzględnieniem okresu, na jaki wymagane jest prognozowanie poszczególnych wielkości w WPF. 1. DOCHODY Dochody ogółem ujęte w kolumnie 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2. Kształtowanie prognozy dochodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: Dochody bieżące Dochody bieżące ujęte w kolumnie 1.1 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1. Dochody bieżące prognozuje się na 2017 r. na poziomie zł. Jest to wzrost o 7,2% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016r. W latach założono coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie ok.1,6% Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) prognozuje się na 2017 r. w kwocie zł. Wielkość ta została określona na podstawie informacji Ministra Finansów i wynika z wielkości prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok W 2017 r. wysokość udziałów w PIT od podatników zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 37,89% (nieznaczny wzrost o 0,10pp.w porównaniu do 2016 r.). Prognozowane dochody z tytułu udziałów w podatku PIT w 2017 r. w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. są wyższe o ok. 8,0%. W latach założono w każdym roku wzrost dochodów z udziału w podatku PIT na poziomie 1,5% Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 ze zmianami) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy jest stała, i wynosi 6,71%. 2

3 Dochody z udziałów w CIT prognozuje się na 2017 r. w wysokości zł. W latach ustalono w każdym roku wzrost dochodów z podatku CIT na poziomie 1,5% Podatki i opłaty W tej pozycji wykazano podatki i opłaty obejmujące sumę dochodów z nw. źródeł: podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie tzw. karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, adiacencka, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego różne opłaty. Dochody z podatków i opłat w 2017 r. prognozuje się w wysokości zł. Kwota ta jest wyższa w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2016 r. o 1,0%. W latach r. zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat na poziomie ok. 1,5% w odniesieniu rok do roku. Dochody z podatku od nieruchomości (kolumna ) w 2017r. zostały założone w wysokości zł Subwencje ogólne Wysokość dochodów z subwencji ogólnej w 2017 r. (część oświatowa i część równoważąca) wynika z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017r. W latach założono dochody z tego tytułu w każdym roku na poziomie z 2017 r., tj. w wysokości zł Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kształtują w każdym roku objętym prognozą dochody z nw. źródeł: dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Dla 2017 r. ustalone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych dla miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r., natomiast dla 2018 r. i lat następnych został założony wzrost na poziomie ok.2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2017r. w wysokości zł. Oznacza to wzrost o 17,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r., na który wpływ mają dotacje na realizację programu 500+ od kwietnia 2016r., w 2017r. program będzie już obejmował cały rok budżetowy Dochody majątkowe Dochody majątkowe ujęte w kolumnie 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr Dochody ze sprzedaży majątku Dochody ze sprzedaży majątku obejmują: - sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów, lokali użytkowych i innych obiektów budowlanych, - zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - sprzedaż składników majątku. Są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W 2017 r. zakłada się osiągnąć dochody ze sprzedaży majątku w wysokości zł. W latach założono brak wpływów z tego tytułu Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kształtują w każdym roku objętym prognozą dochody z nw. źródeł: - środki z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta, w tym głównie środki unijne, - dotacje celowe na realizację inwestycji. W 2017 r. zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości zł. W latach założono brak wpływów z tego tytułu. 3

4 2. WYDATKI Wydatki ogółem ujęte w kolumnie 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 2.1 i 2.2. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Miasta. Wydatki budżetu miasta w 2017 r. planuje się w wysokości zł. W 2018 r. zakładany jest ich spadek o 2,1%; zaś w latach odpowiednio wzrost o: 1,0%, 7,6%, 1,5%. Kształtowanie prognozy wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2.1. Wydatki bieżące Wydatki bieżące ujęte w kolumnie 2.1 stanowią sumę wydatków wykazanych w kolumnach: z tytułu poręczeń i gwarancji, na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, a także pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1. Istotnymi przyczynami zmian poziomu wydatków bieżących w poszczególnych latach objętych prognozą są zmiany wydatków zaplanowanych na obsługę długu oraz konieczność racjonalizacji pozostałych wydatków w celu poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim. Wydatki bieżące w 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości zł. W 2018 r. zakładany jest ich wzrost o 1,8%%; zaś w latach odpowiednio o: 2,2%, 2,5%, 2,5%. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Wydaki bieżące w poszczególnych latach będą przedmiotem analizy po ewentualnym wdrożeniu projektowanych zmian organizacyjnych w oświacie (przede wszystkim w następstwie likwidacji gimnazjów) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju wydatków w latach , w związku z czym wartości w kolumnach oraz są zerowe Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju wydatków w latach , w związku z czym wartości wykazane w kolumnie są zerowe Wydatki na obsługę długu 4

5 Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramów spłaty rat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Ponieważ prognoza nie zakłada zaciągania nowych tytułów dłużnych wysokość wydatków na ten cel wykazana w kolumnach oraz dotyczy wysokości odsetek od zadłużenia już istniejącego. W 2017 r. zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości zł. W kolejnych latach wydatki na obsługę zadłużenia systematycznie zmniejszają się z zł w 2018 r. aż do całkowitej ich spłaty w 2020 r. 2.2 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2. W latach poza ww. przedsięwzięciami zaplanowane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym, bez wskazania konkretnych zadań. 3. Wynik budżetu Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2. W 2017 r. planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego długu. Sytuacja taka występuje także w latach , dla których przewidziano wysokość nadwyżki w kwotach odpowiednio: zł, zł, zł. Dla 2021r. zakłada się budżet zrównoważony. 4. Przychody Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.4 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu. 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Nie przewiduje się przychodów z tytułu skumulowanych nadwyżek budżetowych w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.1 oraz są zerowe. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy W 2017r. zaplanowane zostały przychody z tego tytułu w wysokości zł, które wynikają z rozliczenia przewidywanego wykonania 2016r. Obecnie brak podstaw do ujęcia w prognozie od 2018 r. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w związku z czym wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz są zerowe. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych Nie planuje się w latach objętych prognozą zaciągania nowych tytułów dłużnych, w związku z czym wartości wykazane w kolumnach 4.3 oraz są zerowe. 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Nie planuje się w latach objętych prognozą innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu, w związku z czym wartości wykazane w kolumnach 4.4 oraz są zerowe. 5. Rozchody Rozchody wykazane w kolumnie 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w kolumnach: 5.1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych Prognozowane w tej pozycji rozchody obejmują spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, a także wykup wyemitowanych obligacji. Kwoty te dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2017r zł 2018r zł 2019r zł 5

6 2020r zł 2021r. 0zł W kolumnie wykazano kwoty zerowe przypadających na dany rok wyłączeń od wskaźnika limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwagi na brak takich wyłączeń. Podobna sytuacja dotyczy kwot zerowych wykazanych w kolumnach , , Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Nie planuje się w latach objętych prognozą innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu, w związku z czym wartości wykazane w kolumnie 5.2 są zerowe. 6. Kwota długu Kwota długu na koniec 2014 r. wynosiła zł, na koniec 2015r zł, na koniec 2016 r. zakłada się, że będzie wynosiła zł, natomiast na koniec 2017 r zł. Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2020r. Na wykresie przestawione zostały kwoty długu na koniec danego roku wraz z wysokością jego spłat i wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Nie ma podstawy do prognozowania tego rodzaju zobowiązań, w związku z czym wartości w kolumnie 7 są zerowe. 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w danym roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy. Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 została przedstawiona w kolumnie 8.1 załącznika nr 1. Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, powiększonymi o nadwyżkę budżetową wykazaną w kolumnie 4.1 i wolne środki wykazane w kolumnie 4.2 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, została przedstawiona w kolumnie 8.2 załącznika nr 1. W latach ww. relacje przyjmują wartości dodatnie (6,4-7,7 mln zł), zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona. Relacja powyższa graficznie przedstawia się następująco: 6

7 Środki nadwyżki operacyjnej są przeznaczone na poniższe cele: 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Limity zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. wyliczone zostały wg wzoru: Lewa strona wzoru (R+O)/D określa obciążenie budżetu spłatami zadłużenia, gdzie: R planowana spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przy czym R nie uwzględnia spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych, O odsetki, w tym od długu krótkoterminowego, D dochody ogółem. Prawa strona wzoru wyliczana jako średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających dany rok 7

8 budżetowy z równania (Db+Sm-Wb)/D określa limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami, gdzie: Db dochody bieżące, Sm sprzedaż majątku, Wb wydatki bieżące, D dochody ogółem. Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnione zostały możliwe wyłączenia, o których mowa w art. 243 ustawy o fp, tj.: - wyłączenia spłat rat kredytów i należnych odsetek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, - wyłączenie wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych na wkład własny w działania finansowane w co najmniej 60% ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Wyłączenia dla lat dla miasta nie występują (kwoty zerowe). Przy obliczaniu realizacji dla 2017 r. przyjęte zostały wartości wykonane z lat wynikające ze sprawozdań rocznych, natomiast dla roku 2016 planowane wartości wykazane w sprawozdaniach budżetowych za trzy kwartały bieżącego roku. Poniższy wykres przedstawia spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Nadwyżka budżetowa stanowi dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu. Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, co wykazane zostało w kolumnie Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2017r. zostały zaplanowane w wysokości zł. W latach prognozuje się je z uwzględnieniem wzrostu o 2,0% w każdym roku Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Do naliczenia wydatków w tej pozycji przyjęte zostały wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki z tego tytułu planuje się w 2017 r. w wysokości zł. W latach prognozuje się je odpowiednio: zł, zł, zł, zł. Wydatki opisane w pkt 11.1 i 11.2 przedstawiają się następująco: 8

9 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy Wydatki wykazane w kolumnie 11.3 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o fp, ujętych w kolumnach wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W kolumnach oraz wykazane zostały odpowiednio wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe określone w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF). Graficznie przedstawiają się następująco: 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane W tej pozycji wykazano sumę wartości inwestycji z okresem rozpoczęcia realizacji danej inwestycji co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wiersz Nowe wydatki inwestycyjne W pozycji wykazano wartości nowych inwestycji: a) wieloletnich, których okres rozpoczęcia realizacji jest w roku, którego dotyczy wiersz, b) rocznych, których okres rozpoczęcia i zakończenia jest w roku, którego wiersz dotyczy Wydatki majątkowe w formie dotacji Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2017 r. w wysokości zł. W latach nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji. 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy W kolumnach oznaczonych numerem 12 znajdują się dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 9

10 uofp), jak również innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp). 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku. Nie ma podstaw do zaplanowania kwot związanych z przejęciem bądź spłatą zobowiązań lub też pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego spzoz. Dlatego też kwoty w kolumnach oznaczonych numerem 13 są zerowe. 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych W tej pozycji wykazane został spłaty rat oraz wykup papierów wartościowych wynikające z zaciągniętych do 2016r. kredytów i pożyczek oraz obligacji wyemitowanych. Dane w kolumnach przyjmują wartości zerowe. *** W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i majątkowe kontynuowane i nowe, w tym programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. 10

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/540/12 do uchwały Nr XXXVI/627/13 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 1.Ogólne założenia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2015-2026 I. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza UCHWAŁA NR XXXIII/253/3 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 3 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2014-2022 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/534/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2025

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2025 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2025 WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2015-2052 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 28 stycznia 2016 r. Objaśnienia przyjętych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2015-2033

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2015-2033 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2015-2033 a) GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2015-2020 - OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI - I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA Nr 129/XXVI/2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia PROJEKT w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik 6 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ /2015 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

UCHWAŁA NR IV/ /2015 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl Projekt UCHWAŁA NR IV/ /2015 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo