SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NOWA INSTYTUCJA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NOWA INSTYTUCJA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM"

Transkrypt

1 JOANNA LESZCZYŃSKA SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NOWA INSTYTUCJA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM STRESZCZENIE Przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) wprowadzono do polskiego porządku prawnego nową instytucję prawną, a mianowicie specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawodawca, regulując tę tematykę, wprowadził rozwiązania znacznie ograniczające krąg osób, którym przysługiwać będzie świadczenie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w porównaniu ze stanem prawnym sprzed 1 stycznia 2013 r. W artykule omówiono przesłanki ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, budzące (zdaniem autorki) największe wątpliwości (pominięto m.in. problematykę kryterium dochodowego). Wykorzystując metodę analizy aktów prawnych, orzecznictwa i poglądów doktryny, w artykule wskazano na wątpliwości interpretacyjne, jakie powstają na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań. SPECIAL CARE ALLOWANCE. THE NEW INSTITUTION OF CARE BENEFITS IN THE POLISH LEGAL SYSTEM SUMMARY A new legal instrument i.e. special care allowance, was introduced into the Polish legal system under the provisions of 7 December 2012 Act amending the Act on Family Benefits and other acts (Journal of Laws of 2012, pos. 1548). The legislator, regulating this matter, introduced a legal solution which significantly limits the number of people entitled to the allowance if they resign from paid work compared with the law binding prior 1 January The author discusses the most questionable premises which establish the right to the special care allowance for example, the criterion of income was ignored. The analysis of legal documents, jurisdiction of courts and opinions of doctrine practitioners carried out for the purpose of this article revealed numerous questions and doubts which arise in the context of interpretation of present regulations. Słowa kluczowe: świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy Keywords: family benefits, care benefits, special care allowance Doktorantka, Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu w Białymstoku 25

2 * * * UWAGI OGÓLNE Zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych, do których zaliczany jest specjalny zasiłek opiekuńczy, reguluje obecnie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej jako: u.ś.r. ), przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Biorąc pod uwagę treść art. 16a u.ś.r., regulującego instytucję specjalnego zasiłku opiekuńczego, można wskazać następujące przesłanki, których spełnienie warunkuje otrzymanie tego świadczenia: 1. przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako: k.r.i.o. ) ciąży obowiązek alimentacyjny; 2. osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki; 3. osoba, nad którą sprawowana jest stała opieka, musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 4. łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza określonej przepisami kwoty; 5. nie występuje żadna z przesłanek negatywnych, określonych w art. 16a ust. 8 u.ś.r., która powodowałaby obowiązek wydania przez organ decyzji odmownej. Takie brzmienie przepisów wskazuje jednoznacznie, że tylko w przypadku łącznego spełnienia warunków w nich określonych, może zostać przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przy jednoczesnym braku występowania okoliczności wskazanych w art. 16a ust. 8 u.ś.r. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną wymienione w punktach 1-3 przesłanki, które, zdaniem autorki opracowania, budzą największe wątpliwości. Nie przechodząc jeszcze do szczegółowej analizy obecnych uregulowań, uzasadnionym jest poczynienie już pierwszej uwagi. Mianowicie w przeciwieństwie do stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2012 r., ustawodawca obecnie przewidział dwa odmienne świadczenia, przysługujące osobie rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, których przyznanie uzależnione jest od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki. Świadczenie pielęgnacyjne [na temat ewolucji regulacji prawnych związanych z tym świadczeniem zob. Pułło, 2012, passim] będzie obecnie przysługiwać, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia (obecne brzmienie przepisów zdaje się wskazywać, ze w przypadku takiej osoby niepełnosprawnej, będzie można przyznać ewentualnie specjalny zasiłek opiekuńczy - kwestia ta zostanie poruszona w dalszej części opracowania). Jeśli niepełnosprawność powstała w późniejszym wieku, wówczas osoby spełniające warunki określone ustawą, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy na mocy przepisów przejściowych stosowane będą 26

3 jeszcze przepisy ustawy w brzmieniu przed nowelizacją. Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa zmieniająca ), w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ustalając to prawo za ten okres, stosuje się przepisy dotychczasowe. Treść powyższego przepisu wskazuje, że w określonych w nim przypadkach, należy stosować przepisy ustawy dotychczasowej, a nie ustawy zmieniającej. Należy zatem wziąć pod uwagę treść art. 24 ust. 2 i ust. 2a u.ś.r, które regulują kwestie ustalania prawa do danego świadczenia, przewidzianego tą ustawą. Zgodnie z treścią ust. 2 powołanego przepisu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Odstępstwo od tej regulacji przewiduje art. 24 ust. 2a u.ś.r., bowiem jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony po 31 grudnia 2012 r., ale w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to w takiej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym [por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 marca 2012 r.; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lutego 2012 r.]. W takiej sytuacji osoba, która na podstawie nowych przepisów nie będzie mogła skutecznie wnosić o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a była uprawniona do jego otrzymania na podstawie przepisów dotychczasowych, przy spełnieniu powyższych warunków określonych w art. 24 ust. 2a u.ś.r., będzie mogła żądać ustalenia tego prawa. Z istotnym zastrzeżeniem, że przyznanie tego prawa może nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 r., bowiem po tej dacie decyzje w przedmiocie świadczeń pielęgnacyjnych wygasają z mocy prawa [art. 11 ust. 1 ustawy zmieniającej]. Warto również wskazać na brak regulacji przejściowej w odniesieniu do art. 16a ust. 3. Zgodnie z treścią tego przepisu w przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Mianowicie, skoro instytucja ta została wprowadzona do polskiego porządku prawnego od 1 stycznia 2013 r., to przy założeniu, że spełnione są wszystkie przesłanki do ustalenia prawa w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, oprócz nieznacznie przekroczonego kryterium dochodowego, to czy wówczas można ustalić takie prawo? 1. OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY JAKO PRZESŁANKA OTRZYMANIA SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Zgodnie z treścią art. 16a ust. 1 u.ś.r., specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami k.r.i.o. Wskazane jest tym samym ustalenie, jakie osoby będą mogły skutecznie wnosić o przyznanie im prawa do tego świadczenia. Kwestia ustalenia kręgu osób, na których zgodnie z przepisami k.r.i.o. ciąży obowiązek alimentacyjny i w związku z tym podmiotów, które mogą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia uzależnionego od spełnienia tej przesłanki, była już przedmiotem zainteresowania i rozważań sądów administracyjnym, jak również Trybunału Konstytucyjnego. Wprawdzie instytucja specjalnego zasiłku opiekuńczego została wprowadzona do polskiego porządku prawnego od 1 stycznia 2013 r., jednakże rozważania dotyczące interpretacji wyrażenia osób, na których spoczywa 27

4 obowiązek alimentacyjny, które były czynione na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach, zachowują swoją aktualność w obecnym stanie prawnym. W wyroku z dnia 15 listopada 2006 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że prawo ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne wynika z obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w art. 128 k.r.i.o. Akt ten ustala przy tym kolejność zobowiązanych co oznacza, że obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (art. 132 k.r.i.o.). Natomiast zgodnie z treścią art k.r.i.o., obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2012 r. obowiązek alimentacyjny powstaje z mocy prawa, a nie z wyboru dokonanego przez członków danej rodziny i w ten sam sposób należy interpretować przepisy dotyczące danego świadczenia rodzinnego. Zgodnie ze stanowiskiem sądu, o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie może ubiegać się ktokolwiek z rodziny, krewnych osoby wymagającej opieki, czy też znajomych w zależności od tego, kto tej opieki się podejmie. To przepis prawa decyduje o tym, komu spośród członków danej rodziny powinno zostać przyznane świadczenie pielęgnacyjne [por. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2012 r.]. Stąd też niezrozumiała w pewnym zakresie jest argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu do projektu [Druk nr 724, s ], że zauważalna jest tendencja do wyszukiwania przez osoby nieaktywne zawodowo osób niepełnosprawnych w swoich rodzinach jedynie w celu uzyskania świadczenia, bez sprawowania faktycznej opieki. Biorąc pod uwagę wypracowaną do tej pory praktykę, zgodnie z którą świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, dalsi krewni nie otrzymaliby tego świadczenia. Warto przy tym wskazać na okoliczność, że występowanie takich przypadków niekoniecznie wskazuje na niewłaściwe rozwiązania prawne, a bardziej na nieprawidłowo sformułowane przepisy regulujące możliwość weryfikacji, czy w praktyce osoby pobierające świadczenie, świadczą taką pomoc (nie ulega wątpliwości, że byłoby to, mimo różnych instrumentów prawnych, trudne do ustalenia). Pozytywnie zatem należy ocenić wprowadzone ustawą zmieniającą rozwiązania, zgodnie z którymi w przypadku prowadzenia postępowania w przedmiocie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego jest obowiązkowe i na wskazanie w ustawie okoliczności, w jakim ów wywiad jest aktualizowany [art. 23 ust. 4e i 4f u.ś.r.]. Powyższe uwagi prowadzą do konstatacji, że specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przeznaczony wyłącznie dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Powstaje zatem istotna wątpliwość czy małżonka osoby wymagającej opieki, można zaliczyć do osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny [problem ten był poruszony w rozważaniach składów orzekających m.in. w następujących wyrokach: WSA w Łodzi z 20 sierpnia 2009 r.; WSA w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r.; WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2008 r.; WSA w Łodzi z dnia 6 listopada 2008 r.]? Nie ulega wątpliwości, że na gruncie k.r.i.o. można mówić o obowiązku alimentacyjnym względem rozwiedzionego małżonka (art. 60 i 61 k.r.i.o) oraz w przypadku unieważnienia małżeństwa albo po orzeczeniu separacji (art. 130 k.r.i.o.; Por. Smyczyński, 2011, s. 763; Gromek, 2009, ). Jeśli chodzi natomiast o obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, który zgodnie z art. 27 k.r.i.o ciąży na obydwu małżonkach, w doktrynie podnosi się czasem, że jest to odrębna konstrukcja prawna [Gwiazdomorski, 1970, s. 8]. Analiza treści przepisów k.r.i.o. prowadzi do wniosku, że obowiązek małżonka do wzajemnej pomocy współmałżonkowi wyprzedza obowiązek alimentacyjny osób wymienionych w art. 128 k.r.i.o. (tj. krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed 28

5 rodzeństwem). T. Smyczyński wskazuje, że zgodnie z obecnie dominującym stanowiskiem doktryny, na podstawie art. 27 k.r.i.o. można mówić o indywidualnym obowiązku alimentacyjnym względem drugiego małżonka [Smyczyński, 2011, s. 763; Gromek, 2009, s. 189]. Przy przyjęciu zatem, że na małżonku pozostającym w związku małżeńskim ciąży obowiązek alimentacyjny, możliwe byłoby przyznanie mu specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nie wchodząc szczegółowo w tematykę prawa rodzinnego i opiekuńczego warto zasygnalizować wątpliwości, powstające w procesie wykładni obowiązujących przepisów. Organy rozpatrujące sprawy w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, będą zobowiązane ustalić w pierwszej kolejności, czy małżonkowi (przy założeniu oczywiście, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim) nie powinno zostać przyznane omawiane świadczenie to na nim w pierwszej kolejności spoczywać będzie bowiem obowiązek alimentacyjny. W praktyce mogą powstać wątpliwości związane z ustaleniem podmiotów, które mogą ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Tytułem przykładu, na rozwiedzionym małżonku ciąży w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny (oczywiście przy spełnieniu przesłanek określonych w k.r.i.o.; por. art. 130 k.r.i.o. zgodnie z którym obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka). Organy posługując się literalną wykładnią przepisów, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, mogłyby odmówić przyznania świadczenia np. córce osoby wymagającej opieki, bowiem na niej w takich okolicznościach nie ciążyłby obowiązek alimentacyjny. Obowiązek alimentacyjny, jak już wskazano, będzie spoczywał w takiej sytuacji na rozwiedzionym małżonku, bowiem obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (art. 132 k.r.i.o.). Oczywiście w okolicznościach danej sprawy można byłoby wykazać, że obowiązek alimentacyjny będzie spoczywać na innej osobie niż zobowiązany w bliższej okoliczności, ale będzie to z pewnością nastręczać kolejnych trudności. Wydaje się jednak, że obecnie obowiązujące rozwiązania prawne powinny ulec zmianie, jeśli chodzi o ustalenie kręgu osób uprawnionych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Bardziej wskazane byłoby uregulowanie tej instytucji, poprzez wskazanie kategorii osób, którym możliwe jest przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w inny sposób, przykładowo poprzez wskazanie takich podmiotów, jak: małżonek, zstępni, wstępni. Należy wziąć bowiem pod uwagę rzeczywistość społeczną, funkcjonowanie rodziny w państwie. Niejednokrotnie osoby bliżej spokrewnione nie utrzymują kontaktów ze swoimi bliskimi, wyjeżdżają za granicę, czy nie są po prostu zainteresowane pomocą najbliższym. Powstaje zatem pytanie czy rzeczywiście wskazane jest ograniczanie kręgu podmiotów, które mogłyby skutecznie wnosić o przyznanie im prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego? Biorąc pod uwagę pozostałe przesłanki, jakie należy spełnić, aby zostało przyznane to świadczenie (m.in. rezygnacja z zatrudnienia, kryterium dochodowe), wydaje się, że takie ograniczenie kręgu możliwych uprawnionych, nie zasługuje na aprobatę. Należy zatem ocenić pozytywnie przypadki, w których składy orzekające sądów administracyjnych szeroko ujmowały krąg osób, którym mogło zostać przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Na uwagę zasługuje tutaj wyrok WSA w Poznaniu z 27 listopada 2008 r. w którym uznano, że u.ś.r. przyznaje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego także osobie (bratanicy), mimo że nie ciąży na niej obowiązek alimentacyjny, a jednocześnie osoba ta jest jedynym członkiem rodziny osoby wymagającej opieki i ze względu na konieczność sprawowania opieki nad tą osobą, rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 29

6 2. REZYGNACJA Z ZATRUDNIENIA LUB Z INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ Kolejnym warunkiem, jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki. Użycie sformułowania rezygnacja oznacza, że w obecnym stanie prawnym niepodejmowanie zatrudnienia w związku z opieką nad osobą legitymującą się stosownym orzeczeniem, nie jest podstawą do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podstawą do przyznania takiego świadczenia jest wyłącznie (oczywiście przy uwzględnieniu pozostałych warunków określonych w art. 16a ust. 1 i 2, przy niewystępowaniu okoliczności określonych w art. 16a ust. 8) rezygnacja z zatrudnienia w związku ze stałą opieką (w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego jedną z przesłanek przyznania świadczenia jest nie tylko rezygnacja, lecz również niepodejmowanie zatrudnienia; por. art. 17 ust. 1). Obecna redakcja przepisu wskazuje, że organ nie ma możliwości przyznania świadczenia osobie, która nie podejmuje zatrudnienia w związku ze sprawowaną pieczą. Dodatkowym warunkiem przyznania specjalnego zasiłku celowego jest okoliczność, że rezygnacja z zatrudnienia musi nastąpić w związku ze sprawowaną opieką nad osobą legitymującą się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności. Prowadzi to do wniosku, że w danej sytuacji faktycznej, nie może nastąpić tylko rezygnacja z zatrudnienia, ale pomiędzy nią a koniecznością sprawowania opieki musi zaistnieć związek przyczynowy polegający na tym, że osoba sprawująca opiekę nie zrezygnowałaby z zatrudnienia, gdyby nie konieczność sprawowania pieczy nad osobą jej wymagającej. Warto zasygnalizować również, że osoba, która wymaga opieki, musi jej potrzebować stale. Taka redakcja przepisu nasuwa kolejne wątpliwości. Pierwszą z nich jest okoliczność, w jaki sposób organ ma ustalić zaistnienie związku przyczynowego pomiędzy rezygnacją z zatrudnienia i koniecznością sprawowania stałej opieki. W praktyce zapewne organy rozpatrujące sprawy w przedmiocie świadczeń opiekuńczych, związek pomiędzy rezygnacją z zatrudnienia a koniecznością opieki, ustalać będą na podstawie dwóch dat: 1) kiedy zakończyło się zatrudnienie (którego definicja na potrzeby ustawy została zawarta w art. 3 pkt 22 u.ś.r.), 2) kiedy zostało wydane stosowne orzeczenie o niepełnosprawności. Oczywiście załatwienie sprawy w oparciu o takie ustalenie dat może w praktyce doprowadzić do odmiennego od rzeczywistości ustalenia stanu faktycznego, będącego podstawą rozstrzygnięcia w sprawie. Może bowiem okazać się, że określony podmiot nie rezygnuje z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki, a z innych względów. W tym zakresie organy wydaje się, że nie będą w stanie ustalić zaistnienia omawianej przesłanki. Problem może powstać również w sytuacji umów zawartych na czas określony. W przypadku bowiem, gdy minie okres, na jaki daną umowę zawarto, a podmiot po jej zakończeniu wnosiłby o przyznanie mu specjalnego zasiłku opiekuńczego, organy stosując przepisy u.ś.r nie mogłyby ustalić prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego argumentując to w ten sposób, że zatrudnienie ustało w związku z upływem czasu, a nie w związku z koniecznością sprawowania opieki. Jeśli natomiast osoba chcąca sprawować opiekę w ostatnim chociażby dniu zrezygnowałaby z pracy, podnosząc przed organem, że uczyniła to w związku z koniecznością sprawowania opieki wydaje się, że organy nie mogłyby odmówić ustalenia prawa do omawianego świadczenia opiekuńczego (przy spełnieniu pozostałych warunków). Ustawodawca zdefiniował w art. 3 pkt 22, co należy rozumieć pod pojęciem zatrudnienia, tj. wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 30

7 rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Termin ten na gruncie u.ś.r. potraktowano zatem bardzo szeroko. Ponownie można wskazać na pewne konsekwencje, jakie niesie ze sobą takie brzmienie przepisów. Przykładowo, określony podmiot nawiązał stosunek pracy na podstawie umowy zawartej na czas określony, na okres 8 miesięcy i w umowie przewidziano możliwość jej wypowiedzenia. Następnie taką osobę poinformowano, że nie zostanie zawarta z nią kolejna umowa o pracę. W takiej sytuacji podmiot taki mógłby tę umowę wypowiedzieć i w konsekwencji podnieść przed właściwym organem, że zrezygnował z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki, a organowi trudno będzie udowodnić, że było inaczej. Jeszcze większe pole do nadużyć zdaje się, że daje umowa o dzieło czy umowa zlecenia, które to umowy może zawrzeć praktycznie każdy, stąd niewykluczone jest zawieranie fikcyjnych umów. Oczywiście można podnieść, że umowa zawarta w celu obejścia przepisów ustawy jest nieważna, ale należałoby to udowodnić w odpowiednim postępowaniu. Wskazane jest także podniesienie innej okoliczności - skoro dana osoba ma zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki, to może powstać problem związany z niespełnieniem przez ten podmiot tzw. kryterium dochodowego. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że skoro dana osoba pracuje, to łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę może przewyższać ustalony próg kwoty określonej w art. 5 ust. 2 u.ś.r. (tj. 623 zł). Tym bardziej, że brane są pod uwagę dochody dwóch rodzin. 3. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI W obecnym stanie prawnym przesłanką do otrzymania specjalnego zasiłku celowego jest okoliczność, że osoba wymagająca opieki, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Literalne brzmienie przepisu prowadzi do wniosku, że już w momencie rezygnacji z zatrudnienia przez osobę sprawującą pieczę osoba, która wymaga opieki, musi legitymować się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydaje się jednak, że nie zawsze taka sytuacja będzie miała miejsce. Należy tu bowiem wziąć pod uwagę treść art. 24 ust. 2a u.ś.r., zgodnie z którym jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Brzmienie tego przepisu zdaje się wskazywać, że jeśli po złożeniu wniosku o wydanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności, a przed jego uzyskaniem, osoba zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki, będzie mogła uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy, o ile oczywiście wniosek o przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od wydania odpowiedniego orzeczenia. W praktyce może pojawić się również inna wątpliwość mianowicie wydawane orzeczenia o niepełnosprawności, nie precyzują czasem od kiedy istnieje niepełnosprawność danej osoby. O ile w przypadku osób starających się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego określenie wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki, nie ma znaczenia, o tyle w przypadku świadczenia 31

8 pielęgnacyjnego, jest to podstawowa przesłanka, spełnienie której warunkuje przyznanie tego świadczenia. W kontekście wprowadzonych zmian ustawą zmieniającą istotne jest również rozważenie, czy o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, będzie mogła starać się osoba opiekująca się osobą, której niepełnosprawność powstała odpowiednio przed 18 lub 25 rokiem życia. Oczywiście nie chodzi tu o sytuację, gdy osoba sprawująca opiekę pobiera świadczenie pielęgnacyjne i równocześnie składa wniosek o ustalenie prawa do specjalnego świadczenia opiekuńczego, bowiem przepisy w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że przyznanie jednego świadczenia, uniemożliwia otrzymanie drugiego z nich. Obecne brzmienie przepisów wskazuje, że nie jest wykluczone, aby osoby opiekujące się osobami, których niepełnosprawność powstała odpowiednio przed 18 lub 25 rokiem życia, mogły wnosić o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, choć zasady przyznawania tego świadczenia są mniej korzystniejsze (m.in. kryterium dochodowe, niższa kwota świadczenia). Wydaje się, że intencją projektodawców było w takich okolicznościach, aby takim osobom przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne [Druk nr 724, s ]. Z drugiej zaś strony pozytywnie należy ocenić okoliczność, że ustawodawca przewidział możliwość przyznania obydwu świadczeń osobom opiekującym się podmiotami, których niepełnosprawność powstała odpowiednio przed 18 lub 25 rokiem życia. WNIOSKI KOŃCOWE W uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej wskazano, że projektowana zmiana zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego [ ] poprzez dostosowanie rozwiązań systemowych do potrzeb społecznych związanych z polityką rodzinną i możliwości finansowych państwa [Druk nr 724, s. 26]. Wydaje się, że ustawodawca chciał wspomniany cel osiągnąć poprzez wyłączenie z kręgu potencjalnych adresatów osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała później niż do ukończenia 18 roku życia lub później, niż w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Czy rzeczywiście jednak wprowadzone rozwiązania dostosowują rozwiązania systemowe do potrzeb społecznych związanych z polityką rodzinną i możliwością finansową państwa? Wprowadzenie kryterium dochodowego i przesłanki rezygnacji z zatrudnienia, jest tak znacznym ograniczeniem, że wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, nie będzie spełniało warunków, aby został im przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawodawca nie wziął pod uwagę również okoliczności, iż osoby, które miały ustalone prawo do świadczeń opiekuńczych w związku z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodziny i z tego względu nie podejmowały pracy, znajdują się obecnie w niekorzystnej sytuacji. W przypadku wielu osób opieka ta sprawowana jest przez dłuższy okres czasu, stąd też pozbawienie prawa do świadczenia, konieczność opieki i dłuższa bierność na rynku pracy spowoduje trudną sytuację życiową. Wprowadzone rozwiązania niewątpliwie korzystnie wpłyną na sprawy związane z możliwościami finansowymi państwa, natomiast wydaje się, że należy odnieść się krytycznie do wprowadzonych tak znacznych ograniczeń jeśli chodzi o możliwość otrzymania świadczenia opiekuńczego przez osoby opiekujące się osobami wymagającymi opieki, których niepełnosprawność powstała w późniejszym okresie. W tym przypadku wydaje się, że ustawodawca powinien wprowadzić bardziej elastyczne rozwiązania, które dostosowane byłyby rzeczywiście do istniejących potrzeb społecznych. Zdaje się, że odpowiednim byłoby poszerzenie kręgu osób, które mogłyby sprawować opiekę (nie tylko tych, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny). Trzeba mieć na uwadze okoliczność, że osobami sprawującymi opiekę są nie tylko osoby, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny, lecz również inne, także niespokrewnione (m.in. pozostające w 32

9 związkach partnerskich). Należałoby również zastanowić się nad zasadnością wprowadzenia w przypadku tej instytucji kryterium dochodowego w takiej konstrukcji, jak obecnie. Literatura: Gromek K. (2009), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 3 wydanie, Warszawa. Gwiazdomorski J. (1970), Alimentacyjny obowiązek między małżonkami, Warszawa. Pułło M. (2012), Jakość prawa administracyjnego jako czynnik wpływający na inflację jego norm na przykładzie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, [w:] Inflacja prawa administracyjnego, pod red. P. J. Suwaj. Smyczyński T. (2011), [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa. Akty prawne: ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012 r., poz. 1548, (ustawa zmieniająca). ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm., (u.ś.r.). ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm., (k.r.i.o.). rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, Dz. U. z 2013 r., poz. 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Dz. U. z 2012 r, poz Orzecznictwo: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2006 r., P 23/05, Z.U / 10A / 151, dostępny za pośrednictwem strony internetowej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2012 r., I OSK 198/12. wyrok WSA w Białymstoku z 20 sierpnia 2012 r., II SA/Bk 427/12. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 marca 2012 r., IV SA/Po 66/12. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lutego 2012 r., III SA/Gd 42/12. wyrok WSA w Łodzi z 20 sierpnia 2009 r., II SA/Łd 223/09. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r., I SA/Wa 1792/08. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2008 r., IV SA/Po 210/08. wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 listopada 2008 r., II SA/Łd 814/08. 33

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 2013-01-03 Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienione zostały zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300,00zł miesięcznie, a od dnia 01.01.2017r.- 1.406,00zł.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne 2

Zabezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne 2 Zabezpieczenie społeczne - świadczenia rodzinne 2 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016. 1518 j.t ze zm. ) Ryzyko niesamodzielności wg. R. Bakalarczyka Sytuacja pracownika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r., poz. 1548) wszystkie decyzje przyznające

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE:

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: Od dnia 03.06.2013r. tut. Ośrodek rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 021.1.34.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 17.04.2013 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów, treści dokumentów w związku z realizacją art. 23 ust

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 13 marca 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska Zasiłek dla opiekuna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce. tel. (041) 343-21-33,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia października 2015 r. DSR-IV.0700.94.2015.MF Pani Małgorzata Kidawa - Błońska Marszałek Sejmu RP Odpowiadając na wystąpienie z dnia 20 października 2015

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Adres: ul. Ozimska 19 45-057 Opole www.mcs.opole.pl Załącznik nr 17 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!!

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy zmienianej

Bardziej szczegółowo

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy)

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Forma płatności: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Skibińskiego 1 tel. 262-25-28; 262-31-63 fax 261-36-94 KASA BANK WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Referat Świadczeń Rodzinnych: 44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1; tel.(fax) (32) 335 53 54, tel. 335 53 30 Filia nr 1 w Sośnicy: 44-103 Gliwice, ul. Reymonta 18; tel.

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o świadczenie

Kto może ubiegać się o świadczenie Kto może ubiegać się o świadczenie Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jezeli

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad:

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń : Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część

Bardziej szczegółowo

NOTA AKTUALIZACYJNA do książki Małgorzaty Wasilewskiej Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania.

NOTA AKTUALIZACYJNA do książki Małgorzaty Wasilewskiej Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. NOTA AKTUALIZACYJNA do książki Małgorzaty Wasilewskiej Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. Wzory JBK597e Świadczenie pielęgnacyjne Z dniem 1 stycznia 2010 r. na mocy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 4-600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęło dnia.......... nr sprawy DSR.5......0.../........... (podpis

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... Stan cywilny... Obywatelstwo... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... Stan cywilny... Obywatelstwo... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Nazwa organu prowadzącego postępowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13-111 Janowiec Kościelny 148 Strona 1 z 5 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki Stanisław Nitecki Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja związana z innymi nowelizacjami u.ś.r. * * W niniejszym opracowaniu zastosowano skróty zawarte w wykazie skrótów do: S.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie w art. 2 pkt 2 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA CZĘŚĆ I DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA RODZINNE mgr Marta Wasil RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa i adres organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłków dla opiekunów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-830 Wojnicz, Rynek 4 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część

Bardziej szczegółowo

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Świadczenia rodzinne Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 13 B, pokój 103 (I piętro) tel. 95 742 78 19, 95 742 78 17 Godziny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zasiłek rodzinny przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b. jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 945 S) USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1548 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1548 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1548 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r.

USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r. Dz.U.2012.1548 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Data urodzenia

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Data urodzenia WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Imię Nazwisko Numer PESEL *) Data urodzenia Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r.

Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-72-12 Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1456 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 0152/60/2011. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia

ZARZĄDZENIE NR OPS 0152/60/2011. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia ZARZĄDZENIE NR OPS 0152/60/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 23.09.2011 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko.

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.07.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1456. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 IV SA/Wr 646/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-04-20 Data wpływu 2015-09-30 Sąd Sędziowie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Alojzy Wyszkowski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla osób pobierających Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz Świadczenia Rodzinne

Komunikat dla osób pobierających Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz Świadczenia Rodzinne Świadczenia rodzinne Komunikat dla osób pobierających Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz Świadczenia Rodzinne Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawność dziecka powstała do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia

niepełnosprawność dziecka powstała do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Jaszkowa Górna 71 wpłynęło dnia: WNIOSEK O USTALE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 1557. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz z późn. zm.

ŚWIADCZENIA RODZINNE. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz z późn. zm. Świadczenia rodzinne Dominika Jesionek, 22.08.2017 Podstawa prawna: ŚWIADCZENIA RODZINNE 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1518 z późn. zm. 2.

Bardziej szczegółowo