Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny"

Transkrypt

1 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, należy wypełnić i podpisać oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, a następnie przekazać go KOE; b. w zakresie organizacji etapu praktycznego egzaminu zawodowego, na którym należy odebrać od KOE: listę zadań i obowiązków, dotyczących organizacji i przebiegu etapu praktycznego egzaminu, informację o zdających, którzy posiadają orzeczenia lekarskie w sprawie konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w czasie trwania egzaminu, informację o zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy będą pisać egzamin w danej sali oraz o warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, informacje dotyczące przygotowania sali/sal dla zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do ich możliwości, wzory protokołów egzaminu i zapoznać się ze sposobem ich wypełniania. 2. Kierowanie pracami związanymi z przygotowaniem sali, które obejmują: dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do możliwości zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ustawienie stolików w sali tak, aby każdy zdający pracował przy osobnym stoliku, w odległości zapewniającej samodzielną pracę, umieszczenie zegara w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, przygotowanie tablicy (planszy), na której będzie zapisywany czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz odpowiednich przyborów do pisania na tablicy (planszy), przygotowanie zapasowych przyborów piśmiennych (czarnych długopisów, pisaków), 3. Zgłoszenie na jeden dzień przed egzaminem KOE przygotowania sali do egzaminu. 4. Sprawdzenie wraz z KOE przygotowania pomieszczeń do egzaminu, (w zawodach, w których podczas egzaminu wykorzystywane są maszyny, urządzenia), w tym sprawdzenie: przygotowania pomieszczeń/miejsc do przeprowadzenia egzaminu oraz stanowisk egzaminacyjnych, spełnienia wymogów bhp na stanowiskach egzaminacyjnych w poszczególnych salach /miejscach egzaminowania, działania maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury przeznaczonych do wykorzystania podczas egzaminu, wyposażenia stanowisk do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, zabezpieczenia pomieszczeń/miejsc, w których przeprowadzany będzie egzamin. 5. Przygotowanie miejsca dla członków zespołu nadzorującego etap praktyczny i ewentualnych obserwatorów

2 członkowie zespołu nadzorującego powinni być rozmieszczeni na sali tak, aby zapewnić pełną kontrolę samodzielnej pracy zdających. W dniu egzaminu, przed rozpoczęciem etapu praktycznego 6. Uczestniczenie w odprawie przeprowadzonej przez KOE, mającej na celu: przypomnienie zadań, omówienie procedury postępowania w sytuacjach szczególnych, wyznaczenie godziny wejścia zdających do sal egzaminacyjnych. 7. Odebranie od KOE: druku protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sali, listy zdających w sali (kilka list, jeżeli w sali zdają absolwenci w różnych zawodach), na której potwierdza się odbiór materiałów egzaminacyjnych od zdających, przezroczystych koszulek na prace zdających, nieopisanych kopert A4 na niewykorzystane, niekompletne i błędnie wydrukowane arkusze egzaminacyjne (dla każdego zawodu w danej sali osobna koperta), pustych bezpiecznych kopert (otrzymanych z CKE) w liczbie wynikającej z liczby zdających, i liczby zawodów z których absolwenci będą zdawać egzamin na danej sali egzaminacyjnej. 8. Nadzorowanie wraz z członkami ZNEP wejścia zdających do sali egzaminacyjnej: poinformowanie zdających o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, sprawdzenie, według listy, tożsamości każdego zdającego na podstawie przedstawionego przez niego dowodu tożsamości, odnotowanie na liście zdających obecności każdego zdającego, wskazanie zdającemu miejsca w sali. 9. Zaproszenie przedstawicieli zdających do sprawdzenia nienaruszalności kopert z materiałami egzaminacyjnymi. 10. Uczestniczenie w sprawdzeniu nienaruszalności kopert. 11. Odebranie od KOE w obecności przedstawicieli zdających i przeniesienie do sali egzaminacyjnej arkuszy egzaminacyjnych dla zawodów, w których zdający przystępują do egzaminu w danej sali w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali egzaminacyjnej.

3 Przed rozpoczęciem etapu praktycznego w sali, w której odbywa się egzamin: 12. Rozdanie każdemu zdającemu KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTY OCENY. należy zwrócić uwagę zdającym, aby nic nie podpisywali imieniem i nazwiskiem, w rozdawaniu kart oceny powinni pomagać członkowie zespołu nadzorującego. 13. Polecenie zdającym zakodowania KARTY OCENY: wpisania daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu, numeru PESEL, 14. Polecenie zdającym zakodowania KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisania numeru PESEL i daty urodzenia, 15. Rozdanie zdającym arkuszy egzaminacyjnych (nie wolno otwierać żadnego arkusza egzaminacyjnego). arkusze egzaminacyjne osób, które nie zgłosiły się na egzamin, muszą pozostać nienaruszone, należy je zwrócić KOE po zakończeniu egzaminu, w rozdawaniu arkuszy egzaminacyjnych powinni brać udział członkowie ZNEP. 16. Polecenie zdającym zaznaczenia na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARCIE OCENY numeru zadania. 17. Polecenie zdającym przejrzenia arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenia jego kompletności. zdający, który zgłosi braki w arkuszu egzaminacyjnym powinien otrzymać nowy arkusz spośród arkuszy niewykorzystanych bądź kserokopię arkusza pobraną od KOE, w protokole należy wpisać imię i nazwisko zdającego, któremu wymieniono arkusz lub kartę pracy egzaminacyjnej, a zdający powinien potwierdzić ten fakt podpisem, arkusze i karty uszkodzone i niewykorzystane należy umieścić w kopercie i zakleić ją. 18. Polecenie zdającym przeczytania Informacji dla zdającego znajdującej się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. 19. Wyjaśnienie zdającym zasad pisania pracy egzaminacyjnej w oparciu o tekst Informacja dla zdającego znajdujący się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. 20. Ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu i zapisanie w widocznym miejscu (np. na tablicy) godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia egzaminu. UWAGA W zawodach technik mechanizacji rolnictwa, technik informatyk, technik masażysta, technik rachunkowości zdający ma do dyspozycji 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, dokumentacją, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. W czasie trwania egzaminu: 21. Zapewnienie, aby w sali, w której odbywa się egzamin: znajdowali się tylko zdający przydzieleni do tej sali, zgodnie z listą zdających, obecni byli wszyscy powołani do tej sali członkowie ZNEP, członkowie ZNEP zachowali ciszę, nie zaglądali do prac zdających i w żaden inny sposób nie zakłócali pracy zdającym. 22. Powierzenie swoich obowiązków członkowi zespołu nadzorującego w sytuacjach wyjątkowych, gdy PZNEP musi opuścić salę.

4 23. Dopilnowanie, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym. 24. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem egzaminu. 25. Reagowanie, w sposób określony procedurami, na: niesamodzielne wykonywanie prac, przypadki naruszania zasad bhp oraz inne nieprawidłowości, sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń przebiegu egzaminu itp., przypadki zasłabnięcia, choroby zdającego lub wypadki przy pracy. W przypadku rezygnacji zdającego lub przerwania zdającemu egzaminu, należy: odebrać od niego wszystkie materiały egzaminacyjne, odebrać od zdającego oświadczenie o rezygnacji lub wypełnić druk decyzji o przerwaniu zdającemu egzaminu, na liście zdających odnotować rezygnację lub przerwanie egzaminu (w rubryce Uwagi). 26. Przyjmowanie od zdających zgłoszeń wcześniejszego zakończenia pracy. W przypadku zgłoszenia przez zdającego zakończenia pracy przed upływem terminu zakończenia egzaminu należy: odebrać od niego materiały egzaminacyjne zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 30, polecić pozostawienie na stoliku arkusza egzaminacyjnego (może go zabrać po zakończeniu egzaminu) i zezwolić na wyjście z sali. 27. Zezwolenie zdającemu (w szczególnie uzasadnionej sytuacji) na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 28. Poinformowanie zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 30 minut przed upływem czasu egzaminu. 29. Ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym: sprawdzenia, czy wszystkie zapisane strony pracy egzaminacyjnej są ponumerowane i czy liczba zapisanych stron pracy została wpisana na pierwszej stronie KRTY PRACY EGZAMINACYJNEJ, włożenia do koszulki : karty pracy egzaminacyjnej, karty oceny, arkusza egzaminacyjnego i pozostałych naklejek. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu: 30. Zorganizowanie odbioru materiałów egzaminacyjnych. Podczas odbioru materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu powinny być przestrzegane następujące zasady: zdający pozostają na swoich miejscach, zdający oczekujący na oddanie pracy nie mogą zaglądać do pracy i uzupełniać zapisów. przewodniczący lub członek ZNEP podchodzi do zdającego i zdający przekazuje mu materiały egzaminacyjne, w obecności zdającego osoba odbierająca: sprawdza, czy liczba stron wpisana przez zdającego na karcie pracy egzaminacyjnej jest zgodna ze stanem faktycznym i ewentualnie wpisuje w uwagach zauważone niezgodności oraz czytelnie podpisuje kartę pracy egzaminacyjnej, sprawdza poprawność zakodowania karty pracy egzaminacyjnej oraz karty oceny,

5 uzupełnia na liście zdających numer zadania, które rozwiązywał zdający oraz potwierdza odbiór materiałów egzaminacyjnych, wkłada do koszulki tylko kartę pracy egzaminacyjnej i kartę oceny, a następnie zakleja lub zszywa koszulkę, przekazuje odebraną od zdającego dokumentację PZNEP oraz pozostałe naklejki z kodem OE, zezwala zdającemu na opuszczenie sali; do czasu zakończenia pracy zespołu nadzorującego na sali muszą pozostać przedstawiciele zdających, 31. Posegregowanie (razem z pozostałymi członkami zespołu) prac zdających (praca zdającego to karta pracy egzaminacyjnej i karta oceny spakowane w koszulce) według zawodów a następnie uporządkowanie w obrębie zawodu według numeru zadania. 32. Przeliczenie prac zdających (należy sprawdzić, czy liczba prac z danego zawodu jest zgodna z liczbą osób, które zgłosiły się na egzamin w tym zawodzie). 33. Zapakowanie prac zdających do przygotowanych pustych kopert bezpiecznych w obecności przedstawicieli zdających. uzupełnienie zapisów w tabeli na kopercie bezpiecznej dostarczonej z CKE, zaklejenie kopert bezpiecznych. 34. Wypełnienie i czytelne podpisanie protokołu przebiegu egzaminu. 35. Przekazanie KOE: zaklejonych bezpiecznych kopert zawierających prace zdających, koperty z arkuszami i kartami uszkodzonymi lub niewykorzystanymi, wypełnionego i podpisanego protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sali, prac zdających, którym przerwano egzamin wraz z decyzją o przerwaniu, prac zdających, którzy przerwali egzamin wraz z oświadczeniem zdającego o rezygnacji z kontynuowania egzaminu, listy zdających w sali (uzupełnioną). 36. Uczestniczenie w przygotowaniu zbiorczego protokołu przebiegu etapu pisemnego w szkole/placówce.

6

7

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu będzie miało miejsce do 4 marca 2015 r. Ogłoszenie wykazu materiałów i przyborów pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, organizację oraz przebieg egzaminu z przedmiotu Proces karny zdawanego w Katedrze Postępowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.

Bardziej szczegółowo