Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym"

Transkrypt

1 Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym

2 Dlaczego warto mówić o Pomocy Publicznej? Zadania samorządów Wspólnota działań sektora prywatnego i publicznego (PPP) Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych: Art Jednostka samorządu terytorialnego moŝe w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej: 1) budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjna i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych 2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej; 3) świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz: a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych, b) podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, c) uŝytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7.

3 Dlaczego warto mówić o Pomocy Publicznej? Działalność ta ma być wykonywana: a) przy uwzględnieniu przepisów o pomocy publicznej b) w szczególności przy uwzględnieniu Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdraŝania sieci szerokopasmowych JST beneficjent pomocy publicznej JST przyznający pomoc publiczną

4 Zakres prezentacji Co to jest pomoc publiczna? Metody sprawdzające, czy wsparcie państwa jest pomocą publiczną. Wyjątki od zakazu udzielania pomocy publicznej. Pomoc publiczna w sieciach szerokopasmowych. Procedury uzyskiwania zgody na otrzymanie pomocy publicznej. Case study

5 Pomoc publiczna definicja, wyłączenia spod zakazu, brak pomocy publicznej

6 Pomoc publiczna - definicja Art Traktatu (TWE): Wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy uŝyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Pomoc publiczna: wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niŝ oferowane na rynku (przyznanie korzyści gospodarczej), ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

7 Rodzaje pomocy publicznej Rodzaje pomocy publicznej: Programy pomocowe (akty normatywne, np. ustawy albo rozporządzenia, które zawierają podstawy prawne przyznawania określonego wsparcia przedsiębiorcom i jednocześnie określają zasady oraz warunki udzielania tego wsparcia) Indywidualna pomoc publiczna (pomoc udzielana poza programami pomocowymi to znaczy na podstawie aktu normatywnego, który nie został zaakceptowany przez Komisję Europejską jako program pomocowy. Pomocą indywidualną jest takŝe pomoc udzielana wprawdzie na podstawie zaakceptowanego programu pomocowego, ale w stosunku do której Komisja zaŝądała odrębnej notyfikacji w decyzji akceptującej program)

8 Przejawy pomocy publicznej Przejawy pomocy publicznej: Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa Przekazywanie wsparcia finansowego o charakterze bezzwrotnym (dotacja) Udzielanie poŝyczek/kredytów o oprocentowaniu poniŝej stopy rynkowej Dokonywanie rozłoŝenia na raty/odroczenia płatności po stopie niŝszej od stopy rynkowej Gwarancje Skarbu Państwa, gwarancje samorządu terytorialnego..

9 Konsekwencje realizacji projektu z udziałem pomocy Co do zasady udzielenie pomocy publicznej jest zabronione Wsparcie Państwa moŝe być udzielone wyłącznie po zyskaniu zgody Komisji Europejskiej (po spełnieniu określonych warunków) Do czasu uzyskania zgody KE, pomoc nie powinna być udzielona (np. w przypadku projektów PPP umowa powinna zawierać warunek zawieszający jej wejście w Ŝycie, do czasu uzyskania zgody KE) Pomoc publiczna moŝe być udzielona wyłącznie na warunkach zatwierdzonych przez Komisję (np. ewentualne odstępstwo w umowie od warunków wydanej zgody KE wymaga ponownej/uzupełniającej notyfikacji pomocy publicznej; zmiana warunków projektu w trakcie jego funkcjonowania, juŝ po zawarciu umowy, równieŝ wymaga złoŝenia ponownej/lub uzupełniającej notyfikacji pomocy publicznej).

10 Konsekwencje realizacji projektu z udziałem pomocy Przyznanie pomocy niezgodnie z zasadami wspólnego rynku lub niezgodnie z przeznaczeniem tej pomocy powoduje: Konieczność zwrotu uzyskanej pomocy przez beneficjenta Konieczność zapłacenia odsetek (art. 14 ust. 2 rozporządzenia 59/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z ) Do czasu zwrotu pomocy podmiot nie moŝe uzyskać pomocy państwa z innego tytułu Decyzje Komisji nakazujące zwrot pomocy publicznej: Huta Częstochowa (4 mln euro) uzyskanie nielegalnej pomocy Grupa Technologie Buczek (5,35 mln euro) pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem Alcelor Huta Warszawa (2 mln euro) pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem Stocznia Gdynia (700 mln euro plus 916 mln euro gwarancji produkcyjnych) Stocznia Szczecińska (1 miliard euro plus gwarancje produkcyjne o wartości 697 mln euro) subsydia uzyskane przez stocznię nie były zgodne z wytycznymi w sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw (pomoc była bezprawna)

11 Rekompensata z tytułu usług publicznych; kryteria Altmark Test Prywatnego inwestora Brak pomocy publicznej Usługi Świadczone w Ogólnym Interesie Gospodarczym; Kryteria Altmark

12 Test prywatnego inwestora Wsparcie Państwa następuje poprzez udział w kapitale zakładowym lub dofinansowanie przedsiębiorstwa realizującego projekt Orzecznictwo ETS: z zasady równego traktowania wynika, Ŝe kapitał oddany pośrednio lub bezpośrednio przez państwo do dyspozycji przedsiębiorstwa w okolicznościach odpowiadających normalnym warunkom rynkowym nie moŝe być uznany za pomoc państwa Decyzja Komisji z w sprawie C 53/2006 Citynet Amsterdam: budowa sieci szerokopasmowej na terminie miasta Amsterdam, obsługiwanym przez kilka konkurencyjnych sieci zgodność inwestycji publicznej z warunkami rynkowymi musi być gruntownie i wszechstronnie wykazana poprzez znaczący udział inwestorów prywatnych albo solidny biznesplan, z którego wynika odpowiedni zwrot z inwestycji. jeŝeli w projekcie uczestniczą inwestorzy prywatni, warunkiem koniecznym jest to, by przyjęli oni na siebie ryzyko handlowe związane z prowadzeniem inwestycji na tych samych warunkach, co inwestor publiczny. Gdy udział w kapitale zakładowym lub dokapitalizowanie przez inwestora publicznego nie daje wystarczającej perspektywy zysków, nawet w długoterminowej perspektywie, wówczas tego rodzaju interwencję naleŝy uwaŝać za pomoc publiczną

13 Rekompensata z tytułu usług publicznych; kryteria Altmark Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG): UOIG jest definiowane przez Państwo Członkowskie Państwo jest zobowiązane do opisania powodów, dla których uwaŝa, Ŝe dana usługa z uwagi na szczególny charakter - jest usługą UOIG i odróŝnić ją od innych rodzajów działalności gospodarczej Spełnienie minimalnych kryteriów: istnienie aktu administracyjnego powierzającego danym podmiotom świadczenie UOIG charakter misji musi być uniwersalny (dla wszystkich uŝytkowników na danym obszarze) i obowiązkowy (zapewniony dla wszystkich dostęp do usługi/infrastruktury) Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2005/C 297/04) Dz. Urz. UE z Nr C 297/4

14 Rekompensata z tytułu usług publicznych; kryteria Altmark Komisja moŝe zakwestionować zdefiniowanie przez Kraje Członkowskie określonych zadań jako UOIG (zakres oczywistego błędu): decyzja Komisji N 284/05 Irlandia, Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks ( MANs ) case study decyzja N 890/06 Francja, Aide du Sicoval pour un réseau de très haut débit. a) wsparcie na zapewnienie dostępu szerokopasmowego dla kompleksów biurowych i sektora publicznego, z wyłączeniem sektora mieszkalnego b) wsparcie tylko dla części regionu c) celem zgłoszonego środka nie było działanie w interesie obywateli, ale w interesie sektora przedsiębiorstw, co wyklucza UOIG

15 Rekompensata z tytułu usług publicznych; kryteria Altmark UOIG a dostęp do Internetu: UOIG nie powinna obejmować usług detalicznych tylko infrastrukturę Infrastruktura powinna być pasywna, neutralna i powszechnie dostępna (sieć powinna zapewnić wszelkie moŝliwe formy dostępu i umoŝliwić skuteczną konkurencję) W przypadku, gdy zakres UOIG obejmuje teŝ obszary opłacalne, kwota przyznanej rekompensaty powinna pokrywać jedynie koszty wdraŝania infrastruktury na obszarach, gdzie nie jest to opłacalne NaleŜy przewidzieć mechanizmy przeglądu i wycofania w celu zapobieŝenia uzyskania nienaleŝnej korzyści poprzez utrzymanie własności sieci po przewidzianym terminie zakończenia UIOG Rekompensata za świadczenie UOIG powinna być co do zasady przyznawana w drodze przetargu opartego o zasadę niedyskryminacji, przejrzystości, otwartości. Kandydaci do świadczenia UOIG powinni zdefiniować obszary, które są opłacalne oraz nieopłacalne, oszacować przewidywane dochody oraz konieczną rekompensatę.

16 Rekompensata z tytułu usług publicznych; kryteria Altmark Sytuacje nie objęte UOIG w dostępie do Internetu: gdy dostawca nie posiada wyraźnego upowaŝnienia, ani Ŝadnego obowiązku zapewniania szerokopasmowego dostępu i podłączenia do sieci wszystkich obywateli i wszystkich przedsiębiorstw na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci, ale był bardziej nastawiony na zapewnienie dostępu do sieci przedsiębiorstwom Komisja moŝe zakwestionować zdefiniowanie przez państwo członkowskie jakiegoś zadania jako UOIG na obszarach, na których prywatni inwestorzy zainwestowali juŝ w szerokopasmową infrastrukturę sieciową (lub są w trakcie dalszej rozbudowy swojej infrastruktury sieciowej) i świadczą juŝ konkurencyjne usługi dostępu szerokopasmowego o odpowiednim zasięgu sieci szerokopasmowej, nie naleŝy uznać budowy równoległej konkurencyjnej i finansowanej ze środków publicznych infrastruktury szerokopasmowej za świadczenie usługi publicznej

17 Rekompensata z tytułu usług publicznych; kryteria Altmark Kryteria Altmark: 1. beneficjent mechanizmu finansowania UOIG przez państwo musi zostać formalne zobowiązany do świadczenia UOIG i zobowiązanie to musi być w sposób jasny zdefiniowane; 2. parametry, na podstawie których obliczana jest rekompensata, muszą być wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób, tak aby nie powodowała ona powstania korzyści ekonomicznej, która mogłaby stawiać przedsiębiorstwa będące beneficjentami w korzystnej sytuacji wobec przedsiębiorstw konkurencyjnych; 3. rekompensata nie moŝe przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości lub części kosztów poniesionych w celu wykonania zobowiązań do świadczenia UOIG, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku z tytułu wypełniania tych zobowiązań; 4. jeŝeli beneficjent nie został wybrany w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, poziom rekompensaty musi być określony na podstawie analizy kosztów, jakie przeciętne prawidłowo zarządzane przedsiębiorstwo poniosłoby w związku z wykonaniem takich zobowiązań, przy uwzględnieniu właściwych przychodów i rozsądnego zysku.

18 Wyłaczenia spod zakazu udzielania pomocy publicznej Wyłączenia spod zakazu udzielania pomocy publicznej Wyłączenia ex lege Wyłączenia grupowe Pomoc de minimis

19 Wyłączenia spod zakazu udzielani pomocy publicznej Wyłączenia ex lege - art. 87 ust. 2 TWE: Zgodna ze wspólnym rynkiem jest: a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem, Ŝe jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów, b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami Ŝywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem.

20 Wyłączenia spod zakazu udzielani pomocy publicznej Wyłączenia warunkowe (po uzyskaniu zgody KE) art. 87 ust. 3 TWE Za zgodną ze wspólnym rynkiem moŝe zostać uznana: a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom Ŝycia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje powaŝny stan niedostatecznego zatrudnienia; b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji waŝnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie powaŝnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego; c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; e) inne kategorie pomocy, jakie Rada moŝe określić decyzją, stanowiąc większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji.

21 Wyłączenia spod zakazu udzielania pomocy publicznej Wyłączenia grupowe rozporządzenie Komisji z dnia 6 sierpnia 2008 r. Nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) pomocy regionalna pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla MŚP pomoc na zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety pomoc na ochronę środowiska pomoc na usługi doradcze dla MŚP i udział MŚP w targach pomoc w formie kapitału podwyŝszonego ryzyka pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną pomoc szkoleniowa pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych.

22 Wyłączenia spod zakazu udzielani pomocy publicznej Dodatkowe wymogi dla pomocy przyznawanej w ramach wyłączeń grupowych: Projekty programów pomocowych przewidujących przyznanie wsparcia w ramach wyłączeń grupowych wymagają opinii Prezesa UOKiK. W swojej opinii Prezes stwierdza, czy projekt spełnia przesłanki pomocy publicznej, czy jest zgodny z zasadami wspólnego rynku oraz proponuje ewentualne zmiany. Programy te co do zasady nie podlegają obowiązkowi notyfikacji i uzyskania akceptacji Komisji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy o dokonanie takiej notyfikacji wystąpi podmiot opracowujący program pomocowy lub podmiot udzielający pomocy np. w celu uzyskania pewności prawnej. O przyznaniu pomocy w ramach wyłączeń grupowych naleŝy poinformować Prezesa UOKiK, który przesyła tę informację do Komisji Europejskiej. Zawiadomienie ma charakter czysto informacyjny. Komisja w ramach prowadzonego monitoringu moŝe sprawdzać, czy pomoc udzielana w ramach wyłączeń grupowych jest zgodna z odpowiednimi regulacjami (obecnie głównie z rozporządzeniem NR 800/2008).

23 Wyłączenia spod zakazu udzielania pomocy publicznej Pomoc de minimis rozporządzenie Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Pomoc nie zakłóca konkurencji z uwagi na zbyt niską wartość Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie moŝe przekroczyć równowartości: 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.

24 Wyłączenia spod zakazu udzielania pomocy publicznej Ograniczenia w przyznawaniu pomocy de minimis: Nie moŝna łączyć jej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą publiczną o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis moŝe być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia wartości pomocy. Pomoc de minimis nie moŝe być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroŝonych przedsiębiorstw. Zasada de minimis w ramach rozporządzenia nr 1998/2006 nie ma zastosowania w odniesieniu m.in. do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TWE, sektora rybołówstwa i akwakultury oraz sektora węglowego. Pomoc de minimis nie moŝe być wydatkowana na zakup środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego towarów.

25 Wyłączenia spod zakazu udzielania pomocy publicznej Dodatkowe wymogi przy uzyskaniu pomocy de minimis: Projekt programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis wymaga zgłoszenia do Prezesa UOKiK w celu przedstawienia przez niego ewentualnych zastrzeŝeń. Obowiązek taki nie dotyczy pomocy indywidualnej. Podmiot udzielający pomocy z urzędu (bez konieczności składania w tym zakresie wniosku przez beneficjenta pomocy) wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu stwierdzające jego charakter i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, a takŝe dane identyfikujące organ udzielający pomocy i beneficjenta oraz podstawę prawną udzielenia pomocy.

26 Inwestycje w sieci szerokopasmowe a pomoc publiczna

27 Inwestycje w sieci szerokopasmowe a pomoc publiczna Inwestycje w sieci szerokopasmowe mogą wymagać wsparcia ze strony Państwa (dotacje, ulgi podatkowe itp.) Na ogół taka sieć będzie wykorzystywana w prowadzeniu działalności gospodarczej Pomoc jest zazwyczaj przyznawana bezpośrednio określonym inwestorom (umoŝliwienie określonemu wykonawcy prowadzenia działalności na warunkach, których bez pomocy państwa rynek by nie zapewnił) Pomoc przyznawana tylko przedsiębiorcom działającym w określonych strefach geograficznych, w określonych segmentach rynku (selektywność) Pomoc na inwestycje w sieci szerokopasmowe moŝe zakłócać konkurencję wyparcie inwestycji, które być moŝe by nastąpiły gdyby nie wsparcie Państwa dla innych podmiotów; dostępność infrastruktury lub obniŝenie cen dostępu w wyniku pomocy prowadzi do zmiany warunków rynkowych Wpływają na handel wewnątrzwspólnotowy, gdyŝ rynki łączności elektronicznej są otwarte na konkurencję miedzy operatorami i dostawcami usług

28 Inwestycje w sieci szerokopasmowe a pomoc publiczna Wszystkie zasady dotyczące zaistnienia pomocy publicznej oraz przesłanek wyłączających tę pomoc mają zastosowanie takŝe do inwestycji w sieci szerokopasmowe Do inwestycji w sieci szerokopasmowe stosuje się takŝe: test prywatnego inwestora kryteria Altmark i rekompensatę z tytułu usług publicznych Decyzja Komisji z dnia r. w sprawie NN 24/07 Republika Czeska Prague Municipal Wirless Network case study Komunikat Komisji - Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdraŝania sieci szerokopasmowych (2009/C 235/04) Dz.Urz.UE z Nr C 235/7

29 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem - art. 87 ust. 3 lit. c TWE Oceniając zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem Komisja przeprowadza test bilansujący : a) Czy środek pomocy ukierunkowany jest na jasno określony cel leŝący we wspólnym interesie, tj. czy zaproponowana pomoc ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub osiągnięcie innego celu? b) Czy pomoc została tak zaplanowana, aby zapewnić osiągnięcie celu leŝącego we wspólnym interesie? W szczególności: (i) czy pomoc państwa jest stosownym instrumentem polityki, tj. czy istnieją inne bardziej stosowne narzędzia? (ii) czy istnieje efekt zachęty, tzn. czy pomoc powoduje zmianę zachowania przedsiębiorstw? (iii) czy środek pomocy jest proporcjonalny, tzn. czy tę samą zmianę moŝna by uzyskać przy mniejszej pomocy? c) Czy zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową są na tyle ograniczone, aby ogólny bilans był pozytywny?

30 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem RozróŜnienie obszarów docelowych pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej: Obszary białe Łączność szerokopasmowa nie jest obecna Prywatni inwestorzy nie planują wdroŝenia infrastruktury szerokopasmowej w najbliŝszej przyszłości NajbliŜsza przyszłość -3 lata; plany inwestycyjne wskazują, ze w tym okresie nastąpią znaczące postępy w rozwoju infrastruktury oraz całkowite zakończenie inwestycji w rozsądnym terminie po tym okresie Pomoc państwa w tych obszarach promuje cele spójności terytorialnej i rozwoju gospodarczego; pomoc będzie uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem Władze publiczne mogą wymagać planu inwestycyjnego wraz z terminarzem i dowodem dysponowania środkami finansowymi wskazującymi na wiarygodność zakończenia tej inwestycji

31 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem RozróŜnienie obszarów docelowych pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej: Obszary czarne W danej strefie geograficznej działa co najmniej dwóch operatorów sieci szerokopasmowej lub będzie działać w najbliŝszych 3 latach Usługi sąświadczone w oparciu na warunkach konkurencji (konkurencja infrastrukturalna) Konkurencja infrastrukturalna konkurencja usługowa Interwencja państwa nie jest potrzebna; pomoc będzie uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem jako zakłócająca konkurencję i prowadząca do wyparcia prywatnych inwestorów

32 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem RozróŜnienie obszarów docelowych pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej: Obszary szare W danej strefie geograficznej działa jeden operator sieci szerokopasmowej lub będzie działać w najbliŝszych 3 latach Ocena zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem wymaga bardziej szczegółowej analizy Za zgodne ze wspólnym rynkiem będą uznawane środki pomocowe, w sytuacji w której: (i) nie oferuje się przystępnych cenowo ani odpowiednich usług zaspakajających potrzeby obywateli lub uŝytkowników biznesowych (ii) nie są dostępne inne środki, zakłócające funkcjonowanie rynku w mniejszym stopniu (w tym regulacja ex ante), które mogłyby doprowadzić do osiągnięcia tego samego celu.

33 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem RozróŜnienie obszarów docelowych pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej; obszary szare c.d. Aby to ustalić, Komisja oceniać będzie w szczególności, czy: a) ogólne warunki rynkowe są nieodpowiednie, przyglądając się między innymi poziomowi aktualnych cen dostępu szerokopasmowego, rodzajowi usług oferowanych uŝytkownikom końcowym (prywatnym i biznesowym) i warunkom z nimi związanym; b) skuteczny dostęp do sieci nie jest oferowany osobom trzecim lub warunki dostępu nie sprzyjają skutecznej konkurencji; c) ogólne bariery wejścia wykluczają ewentualne wejście na rynek innych operatorów łączności elektronicznej; d) Ŝadne środki lub działania naprawcze podejmowane przez właściwe krajowe organy regulacyjne lub organy ds. konkurencji nie były w stanie rozwiązać tych problemów w odniesieniu do obecnego dostawcy sieci.

34 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem Proporcjonalność pomocy publicznej/warunki minimalizujące niekorzystne skutki pomocy publicznej: 1. Szczegółowe mapy i analiza zasięgu: Dokładne wskazanie obszarów, które zostaną objęte środkiem pomocowym Definiowanie obszarów białych, czarnych i szarych UmoŜliwienie planowania działalności innym podmiotom (w tym konsultacje z zainteresowanymi) 2. Procedura otwarta: MoŜliwość skorzystania z pomocy przez wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty Zmniejszenie wybiórczego charakteru pomocy (beneficjent nie jest wcześniej znany) Zmniejszenie potencjalnej korzyści z uzyskania pomocy 3. Oferta najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym: Przy podobnych warunkach jakościowych oferent deklarujący niŝszą potrzebę pomocy publicznej powinien uzyskać więcej punktów Weryfikacja przez rynek niezbędnej pomocy

35 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem 4. Neutralność technologiczna: Usługi szerokopasmowe mogą byćświadczone za pomocą infrastruktury sieciowej (xdsl, catv), bezprzewodowej (Wi-Fi, WiMAX), satelitarnej, mobilnej. Nie powinno się faworyzować Ŝadnej technologii, chyba, Ŝe zachodzą obiektywne przesłanki Tylko w jednym przypadku Komisja zaakceptowała za uzasadnione wykorzystanie określonej technologii decyzja Komisji N 222/06 Włochy Digital Divide in Sardinia. Ze względu na topografię regionu, brak sieci kablowych, oraz konieczność zminimalizowania korzyści wynikających z udzielonej pomocy wybrano technologię ADSL 5. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury NaleŜy umoŝliwić operatorom juŝ działającym zaliczenie istniejącej infrastruktury do projektu Nie moŝe to jednak prowadzić do uprzywilejowania operatorów juŝ działających, zwłaszcza gdy inne podmioty nie mają dostępu do ich infrastruktury

36 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem 6. Hurtowy dostęp: Infrastruktura wybudowana przy wsparciu Państwa powinna być udostępniona podmiotom trzecim na zasadach hurtowych Dostęp hurtowy powinien być realizowany przez okres co najmniej 7 lat JeŜeli po tym okresie właściciel infrastruktury zostanie uznany za operatora o znaczącej pozycji na rynku, dostęp powinien być odpowiednio przedłuŝony 7. Analiza porównawcza cen: NaleŜy nie dopuścić do stosowania przez operatora sieci szerokopasmowej cen hurtowych nadmiernie zawyŝonych lub zaniŝonych (eliminujących konkurencję) Ceny stosowane przez tego operatora powinny być oparte na przeciętnych cenach stosowanych na innych rynkach, bardziej konkurencyjnych, a w przypadku braku opublikowania takich cen, na cenach określonych przez organy regulacyjne dla tego obszaru Kryteria analizy porównawczej powinny zostać jasno określone w dokumentacji przetargowej

37 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem 8. Mechanizm wycofania: W przypadku wzrostu popytu na usługi powyŝej oczekiwanego poziomu oferent powinien zwrócić otrzymaną pomoc, w stopniu uwzględniającym wzrost popytu Zwrot następuje ex post, z mocą wsteczną. Nieuwzględnienie choćby jednej z powyŝszych przesłanek spowoduje, Ŝe Komisja uzna pomoc za niedozwoloną, nawet w przypadku obszaru białego

38 Pomoc publiczna w sieciach NGA

39 Pomoc Państwa na rzecz sieci NGA Sieci NGA (Next Generation Access): Przewodowe sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych i które zapewniająświadczenie usług dostępu szerokopasmowego o wyŝszych parametrach od istniejących sieci miedzianych Na obecnym etapie sieci satelitarne oraz komórkowe nie są w stanie zapewnić porównywalnej prędkości; sytuacja moŝe się zmienić po wdroŝeniu systemu LTE (Long Term Evolution) Problemy z inwestycjami w NGA nie są specyfiką tylko terenów wiejskich/słabo zaludnionych. Koszty inwestycji są na tyle istotne, Ŝe nawet odpowiednia gęstość zaludnienia moŝe nie zapewnić odpowiednich przychodów.

40 Pomoc Państwa na rzecz sieci NGA RozróŜnienie pomiędzy białymi, szarymi i czarnymi obszarami dla sieci NGA: Czy tradycyjne sieci szerokopasmowe naleŝy uwzględniać przy definiowaniu białych/czarnych/szarych obszarów? ADSL 2+ moŝe zapewniać jakość porównywalną z NGA Komisja wzięła pod uwagę, Ŝe mogą pojawić się usługi produkty, których te technologie nie zapewnią i które będą mogły byćświadczone tylko przy wykorzystaniu NGA Przy definiowaniu obszarów brane są pod uwagę tylko sieci NGA

41 Pomoc Państwa na rzecz sieci NGA RozróŜnienie pomiędzy białymi, szarymi i czarnymi obszarami dla sieci NGA: Obszar biały brak sieci NGA obecnie, brak planów, Ŝe sieć taka powstanie w najbliŝszej przyszłości (3 lata); obszarem białym moŝe być takŝe obszar czarny dla tradycyjnych sieci szerokopasmowych Obszar czarny istnieje lub w najbliŝszych 3 latach powstanie więcej niŝ jedna sieć NGA Obszar szary istnieje lub jest wdraŝana w ciągu najbliŝszych 3 lat jedna sieć NGA

42 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem Dodatkowe wymogi, specyficzne dla NGA: Obszary białe: Na obszarach białych, na których istnieje jedna tradycyjna sieć szerokopasmowa (tradycyjny obszar szary) zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem wymaga wykazania, Ŝe: Usługi szerokopasmowe zapewniane za pomocą sieci tradycyjnych nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i uŝytkowników biznesowych (uwzględniając równieŝ moŝliwą modernizację tych sieci) Nie istnieją metody (łącznie z regulacją ex ante) osiągnięcia określonych celów, które w mniejszym stopniu zakłócają konkurencję Obszary szare: Uznanie pomocy za zgodną ze wspólnym rynkiem wymaga wykazania, Ŝe: Usługi szerokopasmowe zapewniane za pomocą sieci tradycyjnych nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i uŝytkowników biznesowych (uwzględniając równieŝ moŝliwą modernizację tych sieci) Nie istnieją metody (łącznie z regulacją ex ante) osiągnięcia określonych celów, które w mniejszym stopniu zakłócają konkurencję

43 Ocena zgodności przyznanej pomocy ze wspólnym rynkiem W tym zakresie Komisja zbada m.in., czy: a) ogólne warunki rynkowe są nieodpowiednie, uwzględniając między innymi poziom aktualnych cen infrastruktury szerokopasmowej NGA, rodzaj usług oferowanych uŝytkownikom domowym i biznesowym i warunków z nimi związanych oraz to, czy istnieje lub prawdopodobnie zaistnieje popyt na nowe usługi, których istniejący operator sieci NGA nie moŝe zapewnić; b) jeśli uregulowania ex ante nie zostały nałoŝone przez krajowy organ regulacyjny, skuteczny dostęp do sieci nie jest oferowany osobom trzecim lub warunki dostępu (dostęp regulowany i nieregulowany) nie sprzyjają skutecznej konkurencji; c) ogólne bariery wejścia uniemoŝliwiają potencjalne wejście na rynek innych podmiotów inwestujących w sieci NGA; d) istniejąca sieć NGA została zbudowana na zasadzie uprzywilejowanego korzystania lub dostępu do kanałów, które nie są dostępne dla innych operatorów sieci lub z których inni operatorzy nie mogą współkorzystać; e) jakiekolwiek środki podjęte przez właściwe krajowe organy regulacyjne lub organy ds. konkurencji lub działania naprawcze wprowadzone przez te organy w odniesieniu do istniejących dostawców sieci nie byli w stanie rozwiązać problemów.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013.

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporz¹dzeñ Ministra Rozwoju Regionalnego MARZEC 2008

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc publiczna w ochronie środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc publiczna w ochronie środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pomoc publiczna w ochronie środowiska Warszawa 2012 Podręcznik Pomoc publiczna w ochronie środowiska powstał na podstawie doświadczeń pracowników

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo