Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu lekcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu lekcji"

Transkrypt

1 1

2 Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu 1 1 Zajęcia wprowadzające 1 2 Czym się zajmuje chemia? 1 3 1/1.1 Jak pracuje chemik? Świat substancji 1 4 2/1.2 Z czego jest zbudowany otaczający nas świat? Świat substancji 1.1) opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji; 1.2) przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć; masa, gęstość i objętość; 1.3) obserwuje mieszanie się substancji (...); tłumaczy, na czym polega zjawisko (...) zmiany stanu skupienia (...) 1 5 3/1.3 Co można zrobić z metalu? Świat substancji 1.5) klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich właściwości 1 6 4/1.4 Dlaczego niektóre metale ulegają niszczeniu? Świat substancji 4.7) opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem 2

3 1 7 5/1.5 Czy niemetale są użyteczne? Świat substancji 1.5) klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich właściwości; 1.3) obserwuje mieszanie się substancji (...); tłumaczy, na czym polega zjawisko (...) zmiany stanu skupienia (...) 1 8 6/1.6 Czy substancje można mieszać? Świat substancji 1.3) obserwuje mieszanie się substancji; ( ) tłumaczy, na czym polega zjawisko ( ) rozpuszczania, mieszania; 1.7) opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych; 1.8) opisuje proste metody mieszanin i wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielanie; sporządza mieszaniny i rozdziela je na składniki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego, wody i atramentu) 1 9 7/1.7 Czy substancje można przetwarzać? Świat substancji 3.1) opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 3.2) opisuje, na czym polega reakcja (...); wskazuje substraty i produkty (...); obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski 1 10 Utrwalenie materiału / Świat substancji 3

4 Kontrola osiągnięć uczniów /2.1 Od kiedy są znane pierwiastki? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 1.6) posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg /2.2 Z czego są zbudowane substancje? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 1.3) obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii; tłumaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania ( ); planuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii /2.3 Jak jest zbudowany atom? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.2) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne; 2.3) ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest liczba atomowa i masowa /2.4 W jaki sposób porządkuje się pierwiastki? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.1) odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka metal lub niemetal); 2.4) wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego (...) 4

5 /2.5 Dlaczego masa atomowa pierwiastka ma wartość ułamkową? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.5) definiuje pojęcie izotopu ( ); wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru; 2.6) definiuje pojęcie masy atomowej (średnia mas atomów danego pierwiastka, z uwzględnieniem jego składu izotopowego) /2.6 Dlaczego boimy się promieniotwórczości? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.5) ( ) wymienia dziedziny życia, w których izotopy znalazły zastosowanie ( ) /2.7 Czy budowa atomu pierwiastka ma związek z jego położeniem w układzie okresowym? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.1) odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka metal lub niemetal); 2.2) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne; 2.3) ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest liczba atomowa i masowa 1 18 Utrwalenie materiału / Kontrola osiągnięć uczniów Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 5

6 /3.1 W jaki sposób mogą się łączyć atomy? Łączenie się atomów 2.8) opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów; 2.10) definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają; zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów, na przykładzie Na, Mg, Al, Cl, S; opisuje powstawanie wiązania jonowego; 2.11) porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia) /3.2 W jaki sposób mogą się łączyć atomy niemetali? Łączenie się atomów 2.7) opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje zapisy H 2, 2H, 2H 2 itp.; 2.9) na przykładzie cząsteczek H 2, Cl 2, N 2, CO 2, H 2 O, HCl, NH 3 opisuje powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych); zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; 2.11) porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia); 2.13) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (o wiązaniach kowalencyjnych) (...) /3.3 W jaki sposób można opisać budowę cząsteczki? Łączenie się atomów 2.9) na przykładzie cząsteczek H 2, Cl 2, N 2, CO 2, H 2 O, HCl, NH 3 ; opisuje powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych); zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; 2.12) definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków; odczytuje z układu okresowego wartościowość maksymalną dla pierwiastków grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17. (względem 6

7 tlenu i wodoru); 2.14) ustala dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: nazwę na podstawie wzoru sumarycznego; wzór sumaryczny na podstawie nazwy; wzór sumaryczny na podstawie wartościowości /3.4 Jaką masę ma cząsteczka? Łączenie się atomów 3.4) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych ( ) /3.5 Jak zapisać przebieg reakcji chemicznej? Łączenie się atomów 3.1) (...) podaje przykłady (...) reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące (...) reakcję chemiczną; 3.2) opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany; podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równania; wskazuje substraty i produkty; dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych; obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski /3.6 Jakie prawa rządzą reakcjami chemicznymi? Łączenie się atomów 3.4) ( ) dokonuje prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy 7

8 1 25 Utrwalenie materiału / Kontrola osiągnięć uczniów Łączenie się atomów /4.1 Powietrze substancja czy mieszanina? Gazy i ich mieszaniny 4.1) wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza; 4.10) wymienia źródła, rodzaje (...) zanieczyszczeń powietrza ( ) /4.2 Dlaczego bez tlenu nie byłoby życia na Ziemi? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (...) tlenu, (...) odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacje o (...) tlenie (...); planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 4.4) pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu,(...) (np. rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego...); 4.6) opisuje obieg tlenu w przyrodzie /4.3 Co to są tlenki? Gazy i ich mieszaniny 3.3) definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje endoenergetyczne (do przebiegu których energia musi być dostarczona, np. procesy rozkładu pieczenie ciasta); 4.4) pisze równania reakcji otrzymywania: (...) tlenku węgla(iv) (... spalanie węgla); 8

9 4.8) wymienia zastosowania tlenków wapnia, żelaza, glinu /4.4 Co wiemy o innych składnikach powietrza? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu ( ); odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacje o azocie ( ); planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 4.3) wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie; wymienia ich zastosowania /4.5 Dwutlenek węgla pożyteczny czy szkodliwy? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (...) tlenku węgla (IV); ( ) planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 4.9) planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające wykryć CO 2 w powietrzu wydychanym z płuc 9

10 /4.6 Który gaz ma najmniejszą gęstość? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (...) wodoru( ); odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacje o ( ) wodorze; planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów /4.7 Czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste? Gazy i ich mieszaniny 4.5) opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej; proponuje sposoby zapobiegania jej powiększaniu; 4.10) wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; planuje sposób postępowania pozwalający chronić powietrze przed zanieczyszczeniami 1 33 Utrwalenie materiału / Kontrola osiągnięć uczniów Gazy i ich mieszaniny Powtórzenie materiału z kl Powtórzenie materiału z kl. 1. / test diagnozujący /5.1 Czy można żyć bez wody? Woda i roztwory wodne 5.1) bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie 10

11 2 38 2/5.2 Czy wszystkie substancje można rozpuścić w wodzie? Woda i roztwory wodne 5.1) bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; 5.2) opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny; 5.3) planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie /5.3 Jakie czynniki wpływają na rozpuszczanie się substancji w wodzie? Woda i roztwory wodne 5.3) planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie; 5.4) opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym; 5.5) odczytuje rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności; oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze; 5.6) prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: (...) masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu (...) 2 40 Utrwalenie materiału Woda i roztwory wodne 11

12 2 41 4/5.4 Jak można określić zawartość substancji rozpuszczonej w roztworze? Woda i roztwory wodne 5.6) prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) /5.5 Jak można zmieniać stężenie procentowe roztworu? Woda i roztwory wodne 5.6) prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) /5.6 Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste? Woda i roztwory wodne 5.7) proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą Utrwalenie materiału (przynajmniej 2 godziny na rozwiązywanie zadań obliczanie stężeń) Woda i roztwory wodne Kontrola osiągnięć uczniów Woda i roztwory wodne 12

13 2 49 7/6.1 W jaki sposób woda działa na tlenki metali? Wodorotlenki a zasady 6.1) definiuje pojęcia: wodorotlenku ( ); rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada; zapisuje wzory sumaryczne najprostszych wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH) 2, Al(OH) 3 ( ); 6.2) opisuje budowę wodorotlenków ( ); 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek (...) (np. NaOH, Ca(OH) 2, Al(OH) 3...); zapisuje odpowiednie równania reakcji; 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie (...) zasady za pomocą wskaźników /6.2 Czy metale mogą reagować z wodą? Wodorotlenki a zasady 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek ( ) (np. NaOH, Ca(OH) 2, Al(OH) 3...); zapisuje odpowiednie równania reakcji 2 51 Utrwalenie wiadomości Wodorotlenki a zasady /6.3 Jakie właściwości i zastosowanie mają wodorotlenki? Wodorotlenki a zasady 6.4) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków ( ) /6.4 Dlaczego zasady powodują zmianę barwy wskaźników? Wodorotlenki a zasady 6.1) ( ); rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada; ( ); 6.5) wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad ( ); zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej zasad ( ); definiuje ( ) zasady (zgodnie z teorią Arrheniusa); 13

14 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie (...) zasady za pomocą wskaźników Utrwalenie materiału Wodorotlenki a zasady Kontrola osiągnięć uczniów Wodorotlenki a zasady /7.1 Czy woda reaguje z tlenkami niemetali? Kwasy 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać ( ) kwas ( ) tlenowy (np. H 2 SO 3 ); zapisuje odpowiednie równania reakcji; 6.4) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych ( ) kwasów /7.2 Jak są zbudowane cząsteczki kwasów tlenowych? Kwasy 6.1) definiuje pojęcia: (...) kwasu; ( ); zapisuje wzory sumaryczne najprostszych ( ) kwasów: ( ) H 2 SO 4, H 2 SO 3, HNO 3, H 2 CO 3, H 3 PO 4 ( ); 6.2) opisuje budowę ( ) kwasów /7.3 Czy istnieją kwasy beztlenowe? Kwasy 6.1) definiuje pojęcia: (...) kwasu; (...); zapisuje wzory sumaryczne najprostszych (...) kwasów: HCl (...), H 2 S; 6.2) opisuje budowę kwasów; 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać (...) kwas beztlenowy (...) (np... HCl...); zapisuje odpowiednie równania reakcji 14

15 2 61 Utrwalenie materiału Kwasy /7.4 Jakie właściwości mają kwasy? Kwasy 6.1) definiuje pojęcia: (...) kwasu; ( ); 6.5) wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna ( ) kwasów; zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej ( ) kwasów; definiuje kwasy ( ) (zgodnie z teorią Arrheniusa); 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie kwasy (...) za pomocą wskaźników /7.5 ph co to oznacza? Kwasy 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników; 6.7) wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego; 6.8) interpretuje wartość ph w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); wykonuje doświadczenie, które pozwoli zbadać ph produktów występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki czystości itp.) 2 64 Utrwalenie materiału Kwasy /7.6 Jakie zastosowanie mają kwasy? Kwasy 6.4) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych ( ) kwasów 15

16 /7.7 Skąd się biorą kwaśne opady? Kwasy 6.9) analizuje proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania; proponuje sposoby ograniczające ich powstawanie Utrwalenie materiału Kwasy Kontrola osiągnięć uczniów Kwasy /8.1 Czy kwasy można zobojętnić? Sole 7.1) wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH); 7.2) pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(vi), azotanów(v), węglanów, fosforanów(v), siarczków; tworzy nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie; 7.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu...) /8.2 Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? Sole 7.2) pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(vi), azotanów(v), węglanów, fosforanów(v), siarczków; tworzy nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie 2 73 Utrwalenie materiału Sole /8.3 Co się dzieje z solami Sole 7.3) pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej 16

17 w wodzie? wybranych soli /8.4 Czy tlenki reagują z kwasami i z zasadami? Sole 7.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: ( ), kwas + tlenek metalu (...) wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu) /8.5 Czy są znane inne metody otrzymywania soli? Sole 7.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje (...) kwas + metal (...) 2 77 Utrwalenie materiału Sole /8.6 Czy wszystkie sole są rozpuszczalne w wodzie? Sole 7.5) wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, pisze odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy; na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej /8.7 Jak przebiegają reakcje soli z zasadami i z kwasami? Sole 7.5) wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, pisze odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy; na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej 2 80 Utrwalenie materiału Sole 17

18 /8.8 Jakie funkcje pełnią sole w życiu człowieka? Sole 7.6) wymienia zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(v), siarczanów(vi), fosforanów(v) i chlorków /8.9 Które sole mają zastosowanie w budownictwie? Sole 7.6) wymienia zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(v), siarczanów(vi), fosforanów(v) i chlorków Utrwalenie materiału (2 godziny na ćwiczenie umiejętności pisania równań reakcji chemicznych) Sole Kontrola osiągnięć uczniów Sole Godziny do dyspozycji nauczyciela 3 94 Powtórzenie materiału z kl Powtórzenie materiału z kl. 2. / test diagnozujący 18

19 3 96 1/9.1 Jaka jest przyczyna dużej różnorodności związków organicznych? Węglowodory 8.1) wymienia naturalne źródła węglowodorów; 8.2) definiuje pojęcia: węglowodory nasycone (...); 8.3) tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów /9.2 Jakie właściwości mają węglowodory nasycone? Węglowodory 8.4) obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu; 8.5) wyjaśnia zależność pomiędzy długością łańcucha węglowego a stanem skupienia alkanu 3 98 Utrwalenie materiału Węglowodory 19

20 3 99 3/9.3 Czy istnieją węglowodory nienasycone? Węglowodory 8.2) definiuje pojęcia: węglowodory ( ) nienasycone; 8.6) podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów ( ); podaje zasady tworzenia nazw alkenów ( ) w oparciu o nazwy alkanów; 8.7) opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) oraz zastosowania etenu (...); 8.8) projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych; 8.9) zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości i zastosowania polietylenu /9.4 Czy między dwoma atomami węgla mogą się tworzyć więcej niż dwa wiązania? Węglowodory 8.1) wymienia naturalne źródła węglowodorów; 8.6) podaje wzory ogólne szeregów homologicznych ( ) alkinów; podaje zasady tworzenia nazw ( ) alkinów w oparciu o nazwy alkanów; 8.7) opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) oraz zastosowania (...) etynu; 8.8) projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych Utrwalenie materiału Węglowodory Kontrola osiągnięć Węglowodory 20

21 uczniów /10.1 Jaki związek chemiczny tworzy się podczas fermentacji soków owocowych? Pochodne węglowodorów 9.1) tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i strukturalne; 9.2) bada właściwości etanolu; opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania alkoholu etylowego na organizm ludzki; 9.3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje właściwości glicerolu; wymienia jego zastosowania /10.2 W jaki sposób powstaje kwas octowy? Pochodne węglowodorów 9.4) podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania; pisze wzory prostych kwasów karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne; 9.5) bada i opisuje właściwości kwasu octowego (reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcja z zasadami, metalami i tlenkami metali) /10.3 Czy wszystkie kwasy karboksylowe są cieczami? Pochodne węglowodorów 9.8) podaje nazwy wyższych kwasów karboksylowych nasyconych (palmitynowy, stearynowy) i nienasyconych (oleinowy) i zapisuje ich wzory; 9.9) opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych; projektuje doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego /10.4 Jakie zastosowanie mają sole kwasów karboksylowych? Pochodne węglowodorów 9.4) podaje przykłady kwasów organicznych ( ) wymienia ich zastosowania; ( ) 21

22 3 107 Utrwalenie materiału Pochodne węglowodorów /10.5 Co tak ładnie pachnie? Pochodne węglowodorów 9.6) wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji; zapisuje równania reakcji pomiędzy prostymi kwasami karboksylowymi i alkoholami jednowodorotlenowymi; tworzy nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i alkoholi; planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymać ester o podanej nazwie; 9.7) opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań /10.6 Czy są znane inne pochodne węglowodorów? Pochodne węglowodorów 9.11) opisuje budowę i właściwości fizyczne i chemiczne pochodnych węglowodorów zawierających azot na przykładzie amin (metyloaminy) i aminokwasów (glicyny) Utrwalenie materiału Pochodne węglowodorów Kontrola osiągnięć uczniów Pochodne węglowodorów /11.1 Dlaczego zimą jemy więcej tłuszczów? 9.10) klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego; opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające 22

23 odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego /11.2 W jaki sposób przerabia się tłuszcze? 9.10) klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego; opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego /11.3 Jakie związki chemiczne są budulcem naszego organizmu? 9.12) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; definiuje białka jako związki powstające z aminokwasów /11.4 Jakie właściwości mają białka? 9.13) bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO 4 ) i soli kuchennej; opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; wylicza czynniki, które wywołują te procesy; wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych Utrwalenie materiału /11.5 Dlaczego owoce są słodkie? 9.14) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów; dokonuje podziału cukrów na proste i złożone; 23

24 9.15) podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; wskazuje na jej zastosowania /11.6 Jakim cukrem słodzimy herbatę? 9.16) podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje właściwości fizyczne sacharozy; wskazuje na jej zastosowania; zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych) /11.7 Czy wszystkie cukry są słodkie? 9.17) opisuje występowanie skrobi ( ) w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; wymienia różnice w ich właściwościach; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów; wykrywa obecność skrobi w różnych produktach spożywczych /11.8 Czy drewno może zawierać cukier? 9.17) opisuje występowanie ( ) celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; wymienia różnice w ich właściwościach; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów ( ) Utrwalenie materiału /11.9 Czym się różnią włókna białkowe od celulozowych? 9.17) opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; ( ); wymienia różnice w ich właściwościach; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów; ( ) 24

25 /11.10 Jakie substancje dodatkowe znajdują się w żywności? 6.4) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych ( ) kwasów; 7.6) wymienia zastosowania ( ) soli:( ); 9.4) podaje przykłady kwasów organicznych (...) i wymienia ich zastosowania; 9.16) (...) sacharozy; (...) wskazuje na jej zastosowania; ( ) /11.11 Jak działają niektóre substancje na organizm człowieka? 9.2) ( ) opisuje negatywne skutki działania alkoholu etylowego na organizm ludzki Utrwalenie materiału Kontrola osiągnięć uczniów Godziny do dyspozycji nauczyciela 25

26 Tabela 2. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu Klasa 1 1 Zajęcia wprowadzające 1 2 Czym się zajmuje chemia? 1 3 1/1.1 Jak pracuje chemik? Świat substancji 1 4 2/1.2 Z czego jest zbudowany otaczający nas świat? Świat substancji 1.1) opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji; 1.2) przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć; masa, gęstość i objętość; 1.3) obserwuje mieszanie się substancji (...); tłumaczy, na czym polega zjawisko (...) zmiany stanu skupienia (...) 1 5 3/1.3 Co można zrobić z metalu? Świat substancji 1.5) klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich właściwości 1 6 4/1.4 Dlaczego niektóre metale ulegają niszczeniu? Świat substancji 4.7) opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem 1 7 5/1.5 Czy niemetale są użyteczne? Świat substancji 1.5) klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich właściwości; 1.3) obserwuje mieszanie się substancji (...); tłumaczy, na 26

27 czym polega zjawisko (...) zmiany stanu skupienia (...) 1 8 6/1.6 Czy substancje można mieszać? Świat substancji 1.3) obserwuje mieszanie się substancji; ( ) tłumaczy, na czym polega zjawisko ( ) rozpuszczania, mieszania; 1.7) opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych; 1.8) opisuje proste metody mieszanin i wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielanie; sporządza mieszaniny i rozdziela je na składniki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego, wody i atramentu) 1 9 7/1.7 Czy substancje można przetwarzać? Świat substancji 3.1) opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 3.2) opisuje, na czym polega reakcja (...); wskazuje substraty i produkty (...); obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski 1 10 Utrwalenie materiału / Kontrola osiągnięć uczniów Świat substancji 27

28 1 11 8/2.1 Od kiedy są znane pierwiastki? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 1.6) posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg /2.2 Z czego są zbudowane substancje? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 1.3) obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii; tłumaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania ( ); planuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii /2.3 Jak jest zbudowany atom? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.2) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne; 2.3) ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest liczba atomowa i masowa /2.4 W jaki sposób porządkuje się pierwiastki? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.1) odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka metal lub niemetal); 2.4) wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego (...) /2.5 Dlaczego masa atomowa pierwiastka ma wartość ułamkową? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.5) definiuje pojęcie izotopu ( ); wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru; 2.6) definiuje pojęcie masy atomowej (średnia mas atomów danego pierwiastka, z uwzględnieniem jego składu izotopowego) 28

29 /2.6 Dlaczego boimy się promieniotwórczości? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.5) ( ) wymienia dziedziny życia, w których izotopy znalazły zastosowanie ( ) /2.7 Czy budowa atomu pierwiastka ma związek z jego położeniem w układzie okresowym? Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 2.1) odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka metal lub niemetal); 2.2) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne; 2.3) ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest liczba atomowa i masowa 1 18 Utrwalenie materiału / Kontrola osiągnięć uczniów Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych /3.1 W jaki sposób mogą się łączyć atomy? Łączenie się atomów 2.8) opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów; 2.10) definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają; zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów, na przykładzie Na, Mg, Al, Cl, S; opisuje powstawanie wiązania jonowego; 2.11) porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia) /3.2 W jaki sposób mogą się Łączenie się 2.7) opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje 29

30 łączyć atomy niemetali? atomów zapisy H 2, 2H, 2H 2 itp.; 2.9) na przykładzie cząsteczek H 2, Cl 2, N 2, CO 2, H 2 O, HCl, NH 3 opisuje powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych); zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; 2.11) porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia); 2.13) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (o wiązaniach kowalencyjnych) (...) /3.3 W jaki sposób można opisać budowę cząsteczki? Łączenie się atomów 2.9) na przykładzie cząsteczek H 2, Cl 2, N 2, CO 2, H 2 O, HCl, NH 3 opisuje powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych); zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; 2.12) definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków; odczytuje z układu okresowego wartościowość maksymalną dla pierwiastków grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17. (względem tlenu i wodoru); 2.14) ustala dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: nazwę na podstawie wzoru sumarycznego; wzór sumaryczny na podstawie nazwy; wzór sumaryczny na podstawie wartościowości /3.4 Jaką masę ma cząsteczka? Łączenie się atomów 3.4) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych ( ) 30

31 /3.5 Jak zapisać przebieg reakcji chemicznej? Łączenie się atomów 3.1) (...) podaje przykłady (...) reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące (...) reakcję chemiczną; 3.2) opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany; podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równania; wskazuje substraty i produkty; dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych; obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski /3.6 Jakie prawa rządzą reakcjami chemicznymi? Łączenie się atomów 3.4) ( ) dokonuje prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy 1 25 Utrwalenie materiału / Kontrola osiągnięć uczniów Łączenie się atomów /4.1 Powietrze substancja czy mieszanina? Gazy i ich mieszaniny 4.1) wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza; 4.10) wymienia źródła, rodzaje (...) zanieczyszczeń powietrza ( ) /4.2 Dlaczego bez tlenu nie byłoby życia na Ziemi? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (...) tlenu, (...) odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacje o (...) tlenie (...); planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 4.4) pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu,(...) (np. rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego...); 31

32 4.6) opisuje obieg tlenu w przyrodzie /4.3 Co to są tlenki? Gazy i ich mieszaniny 3.3) definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje endoenergetyczne (do przebiegu których energia musi być dostarczona, np. procesy rozkładu pieczenie ciasta); 4.4) pisze równania reakcji otrzymywania: (...) tlenku węgla(iv) (... spalanie węgla); 4.8) wymienia zastosowania tlenków wapnia, żelaza, glinu /4.4 Co wiemy o innych składnikach powietrza? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu ( ); odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacje o azocie ( ); planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 4.3) wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie; wymienia ich zastosowania /4.5 Dwutlenek węgla pożyteczny czy szkodliwy? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (...) tlenku węgla (IV); ( ) planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 4.9) planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające wykryć CO 2 w powietrzu wydychanym z płuc /4.6 Który gaz ma najmniejszą gęstość? Gazy i ich mieszaniny 4.2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (...) wodoru( ); odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych źródeł wiedzy informacje o ( ) wodorze; planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów 32

33 /4.7 Czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste? Gazy i ich mieszaniny 4.5) opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej; proponuje sposoby zapobiegania jej powiększaniu; 4.10) wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; planuje sposób postępowania pozwalający chronić powietrze przed zanieczyszczeniami 1 33 Utrwalenie materiału / Kontrola osiągnięć uczniów Gazy i ich mieszaniny /5.1 Czy można żyć bez wody? Woda i roztwory wodne 5.1) bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie /5.2 Czy wszystkie substancje można rozpuścić w wodzie? Woda i roztwory wodne 5.1) bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; 5.2) opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny; 5.3) planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie /5.3 Jakie czynniki wpływają na rozpuszczanie się substancji w wodzie? Woda i roztwory wodne 5.3) planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie; 5.4) opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym; 33

34 5.5) odczytuje rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności; oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze; 5.6) prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: (...) masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu (...) 1 37 Utrwalenie materiału Woda i roztwory wodne /5.4 Jak można określić zawartość substancji rozpuszczonej w roztworze? Woda i roztwory wodne 5.6) prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) /5.5 Jak można zmieniać stężenie procentowe roztworu? Woda i roztwory wodne 5.6) prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) /5.6 Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste? Woda i roztwory wodne 5.7) proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą Utrwalenie materiału (przynajmniej 2 godziny na rozwiązywanie zadań obliczanie stężeń) Woda i roztwory wodne 1 44 Kontrola osiągnięć Woda i roztwory 34

35 uczniów wodne Godziny do dyspozycji nauczyciela Powtórzenie materiału z kl Powtórzenie materiału z kl. 1. / test diagnozujący /6.1 W jaki sposób woda działa na tlenki metali? Wodorotlenki a zasady 6.1) definiuje pojęcia: wodorotlenku ( ); rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada; zapisuje wzory sumaryczne najprostszych wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH) 2, Al(OH) 3 ( ); 6.2) opisuje budowę wodorotlenków ( ); 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek (...) (np. NaOH, Ca(OH) 2, Al(OH) 3 ( )); zapisuje odpowiednie równania reakcji; 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie (...) zasady za pomocą wskaźników /6.2 Czy metale mogą reagować z wodą? Wodorotlenki a zasady 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek ( ) (np. NaOH, Ca(OH) 2, Al(OH) 3 ( )); zapisuje odpowiednie równania reakcji 35

36 2 65 Utrwalenie wiadomości Wodorotlenki a zasady /6.3 Jakie właściwości i zastosowanie mają wodorotlenki? Wodorotlenki a zasady 6.4) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków ( ) /6.4 Dlaczego zasady powodują zmianę barwy wskaźników? Wodorotlenki a zasady 6.1) ( ); rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada; ( ); 6.5) wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad ( ); zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej zasad ( ); definiuje ( ) zasady (zgodnie z teorią Arrheniusa); 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie (...) zasady za pomocą wskaźników 2 68 Utrwalenie materiału Wodorotlenki a zasady 2 69 Kontrola osiągnięć uczniów Wodorotlenki a zasady /7.1 Czy woda reaguje z tlenkami niemetali? Kwasy 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać ( ) kwas ( ) tlenowy (np. H 2 SO 3 ); zapisuje odpowiednie równania reakcji; 6.4) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych ( ) kwasów 36

37 2 71 8/7.2 Jak są zbudowane cząsteczki kwasów tlenowych? Kwasy 6.1) definiuje pojęcia: (...) kwasu; ( ); zapisuje wzory sumaryczne najprostszych ( ) kwasów: ( ) H 2 SO 4, H 2 SO 3, HNO 3, H 2 CO 3, H 3 PO 4 ( ); 6.2) opisuje budowę ( ) kwasów /7.3 Czy istnieją kwasy beztlenowe? Kwasy 6.1) definiuje pojęcia: (...) kwasu; (...); zapisuje wzory sumaryczne najprostszych (...) kwasów: HCl (...), H 2 S; 6.2) opisuje budowę kwasów; 6.3) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać (...) kwas beztlenowy (...) (np... HCl...); zapisuje odpowiednie równania reakcji 2 73 Utrwalenie materiału Kwasy /7.4 Jakie właściwości mają kwasy? Kwasy 6.1) definiuje pojęcia: (...) kwasu; ( ); 6.5) wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna ( ) kwasów; zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej ( ) kwasów; definiuje kwasy ( ) (zgodnie z teorią Arrheniusa); 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie kwasy (...) za pomocą wskaźników /7.5 ph co to oznacza? Kwasy 6.6) wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników; 6.7) wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego; 6.8) interpretuje wartość ph w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); wykonuje doświadczenie, które pozwoli zbadać ph produktów występujących w życiu 37

38 codziennym człowieka (żywność, środki czystości itp.) /7.6 Jakie zastosowanie mają kwasy? Kwasy 6.4) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych ( ) kwasów /7.7 Skąd się biorą kwaśne opady? Kwasy 6.9) analizuje proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania; proponuje sposoby ograniczające ich powstawanie 2 78 Utrwalenie materiału Kwasy 2 79 Kontrola osiągnięć uczniów Kwasy /8.1 Czy kwasy można zobojętnić? Sole 7.1) wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (np. HCl + NaOH); 7.2) pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(vi), azotanów(v), węglanów, fosforanów(v), siarczków; tworzy nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie; 7.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu...) /8.2 Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? Sole 7.2) pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(vi), azotanów(v), węglanów, fosforanów(v), siarczków; tworzy nazwy soli na podstawie wzorów i odwrotnie 38

39 /8.3 Co się dzieje z solami w wodzie? Sole 7.3) pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli /8.4 Czy tlenki reagują z kwasami i z zasadami? Sole 7.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: ( ) kwas + tlenek metalu ( ) wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu) /8.5 Czy są znane inne metody otrzymywania soli? Sole 7.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: ( ) kwas + metal ( ) 2 85 Utrwalenie materiału Sole /8.6 Czy wszystkie sole są rozpuszczalne w wodzie? Sole 7.5) wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, pisze odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy; na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej /8.7 Jak przebiegają reakcje soli z zasadami i z kwasami? Sole 7.5) wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, pisze odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy; na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej 2 88 Utrwalenie materiału Sole 39

40 /8.8 Jakie funkcje pełnią sole w życiu człowieka? Sole 7.6) wymienia zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(v), siarczanów(vi), fosforanów(v) i chlorków /8.9 Które sole mają zastosowanie w budownictwie? Sole 7.6) wymienia zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(v), siarczanów(vi), fosforanów(v) i chlorków Utrwalenie materiału (2 godziny na ćwiczenie umiejętności pisania równań reakcji chemicznych) Sole 2 93 Kontrola osiągnięć uczniów Sole 3 94 Powtórzenie materiału z kl Powtórzenie materiału z kl. 2. / test diagnozujący /9.1 Jaka jest przyczyna dużej różnorodności związków organicznych? Węglowodory 8.1) wymienia naturalne źródła węglowodorów; 8.2) definiuje pojęcia: węglowodory nasycone (...); 8.3) tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów 40

41 3 97 2/9.2 Jakie właściwości mają węglowodory nasycone? Węglowodory 8.4) obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu; 8.5) wyjaśnia zależność pomiędzy długością łańcucha węglowego a stanem skupienia alkanu 3 98 Utrwalenie materiału Węglowodory /9.3 Czy istnieją węglowodory nienasycone? Węglowodory 8.2) definiuje pojęcia: węglowodory ( ) nienasycone; 8.6) podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów ( ); podaje zasady tworzenia nazw alkenów ( ) w oparciu o nazwy alkanów; 8.7) opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) oraz zastosowania etenu (...); 8.8) projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych; 8.9) zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości i zastosowania polietylenu /9.4 Czy między dwoma atomami węgla mogą się tworzyć więcej niż dwa wiązania? Węglowodory 8.1) wymienia naturalne źródła węglowodorów; 8.6) podaje wzory ogólne szeregów homologicznych ( ) alkinów; podaje zasady tworzenia nazw ( ) alkinów w oparciu o nazwy alkanów; 8.7) opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) oraz zastosowania (...) etynu; 8.8) projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych Utrwalenie materiału Węglowodory Kontrola osiągnięć Węglowodory 41

42 uczniów /10.1 Jaki związek chemiczny tworzy się podczas fermentacji soków owocowych? Pochodne węglowodorów 9.1) tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i strukturalne; 9.2) bada właściwości etanolu; opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania alkoholu etylowego na organizm ludzki; 9.3) zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; bada i opisuje właściwości glicerolu; wymienia jego zastosowania /10.2 W jaki sposób powstaje kwas octowy? Pochodne węglowodorów 9.4) podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania; pisze wzory prostych kwasów karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne; 9.5) bada i opisuje właściwości kwasu octowego (reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcja z zasadami, metalami i tlenkami metali) /10.3 Czy wszystkie kwasy karboksylowe są cieczami? Pochodne węglowodorów 9.8) podaje nazwy wyższych kwasów karboksylowych nasyconych (palmitynowy, stearynowy) i nienasyconych (oleinowy) i zapisuje ich wzory; 9.9) opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych; projektuje doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego /10.4 Jakie zastosowanie mają sole kwasów karboksylowych? Pochodne węglowodorów 9.4) podaje przykłady kwasów organicznych ( ) wymienia ich zastosowania; ( ) 42

43 3 107 Utrwalenie materiału Pochodne węglowodorów /10.5 Co tak ładnie pachnie? Pochodne węglowodorów 9.6) wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji; zapisuje równania reakcji pomiędzy prostymi kwasami karboksylowymi i alkoholami jednowodorotlenowymi; tworzy nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i alkoholi; planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymać ester o podanej nazwie; 9.7) opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań /10.6 Czy są znane inne pochodne węglowodorów? Pochodne węglowodorów 9.11) opisuje budowę i właściwości fizyczne i chemiczne pochodnych węglowodorów zawierających azot na przykładzie amin (metyloaminy) i aminokwasów (glicyny) Utrwalenie materiału Pochodne węglowodorów Kontrola osiągnięć uczniów Pochodne węglowodorów /11.1 Dlaczego zimą jemy więcej tłuszczów? 9.10) klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego; opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego 43

44 /11.2 W jaki sposób przerabia się tłuszcze? 9.10) klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego; opisuje właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego /11.3 Jakie związki chemiczne są budulcem naszego organizmu? 9.12) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; definiuje białka jako związki powstające z aminokwasów /11.4 Jakie właściwości mają białka? 9.13) bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO 4 ) i soli kuchennej; opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; wylicza czynniki, które wywołują te procesy; wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych Utrwalenie materiału /11.5 Dlaczego owoce są słodkie? 9.14) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów; dokonuje podziału cukrów na proste i złożone; 9.15) podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; wskazuje na jej zastosowania /11.6 Jakim cukrem słodzimy herbatę? 9.16) podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje właściwości fizyczne sacharozy; wskazuje na jej zastosowania; zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą (za pomocą 44

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne):

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): CHEMIA kl. I Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): Dział I Substancje i ich przemiany. UCZEŃ: zna regulamin szkolnej pracowni chemicznej i konsekwencje nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Propozycje przydziału godzin na poszczególne bloki tematyczne przy założeniu:

Bardziej szczegółowo

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 150 152 i 252)

Bardziej szczegółowo

CHEMIA GIMNAZJUM. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -opanował co najmniej w 98% treści podstawy programowej,

CHEMIA GIMNAZJUM. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -opanował co najmniej w 98% treści podstawy programowej, CHEMIA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWARTEJ W REALIZOWANYM PROGRAMIE NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum CHEMIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nauczyciel: Marta Zielonka Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej Temat w podręczniku Substancje i ich przemiany 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne klasa 7 Niepełnosprawność intelektualna oraz obniżenie wymagań i dostosowanie ich do możliwości ucznia I. Substancje i ich przemiany stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA III

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA III PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 1 I. Substancje i ich przemiany 1. Pracownia chemiczna podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej zaliczam chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4)

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie (4) Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie I Uczeń: I. Substancje i ich właściwości stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej (2) zalicza chemię do nauk przyrodniczych (2)

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM

CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM 2016-09-01 CHEMIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Tom I podręcznika Chemia wyd. Operon Tom pierwszy obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 1. Substancje i ich właściwości. 2. Wewnętrzna budowa

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany NaCoBeZU z chemii dla klasy 7 I. Substancje i ich przemiany 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii zaliczam chemię do nauk przyrodniczych stosuję zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w kl.1 I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA w klasach 7 i 8

CHEMIA w klasach 7 i 8 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni j nazywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Lucyna Krupa Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy pierwszej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH CHEMII W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH CHEMII W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH CHEMII W GIMNAZJUM NR 55 Cele kształcenia: Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z

Bardziej szczegółowo

Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia

Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Świat chemii cz. 1, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Osiągnięcia podstawowe Rodzaje i przemiany materii wymienia powtarzające się elementy podręcznika i wskazuje rolę, jaką odgrywają;

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia

Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Świat chemii cz. 1 i cz.2, rok szkolny 2016/17 Opis założonych osiągnięć ucznia Osiągnięcia podstawowe Gazy wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje, na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I Aby uzyskać ocenę wyższą niż dana ocena, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych. Dział:

Bardziej szczegółowo

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin

Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM. Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania chemii w gimnazjum Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Chemia. Klasa VII. Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

2.3. KONKURS Z CHEMII

2.3. KONKURS Z CHEMII 2.3. KONKURS Z CHEMII 2.3.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowań chemicznych i pogłębienie motywacji do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie chemii. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena niedostateczna Uczeń nie potrafi: Nazwać wybranych elementów szkła i sprzętu laboratoryjnego; Nie potrafi opisać właściwości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: Ia, Ib Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I III gimnazjum oparte na Programie nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I III gimnazjum oparte na Programie nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy I III gimnazjum oparte na Programie nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

KLASA VII. Substancje i ich przemiany. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII

KLASA VII. Substancje i ich przemiany. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII KLASA VII Substancje i ich przemiany POZIOM PODSTAWOWY zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

LIGA PRZEDMIOTOWA - zakres materiału z chemii RUNDA II Klasa I 1. Definiowanie pojęć chemicznych: - reakcja wymiany, analizy i syntezy - utlenianie -

LIGA PRZEDMIOTOWA - zakres materiału z chemii RUNDA II Klasa I 1. Definiowanie pojęć chemicznych: - reakcja wymiany, analizy i syntezy - utlenianie - LIGA PRZEDMIOTOWA - zakres materiału z chemii RUNDA II Klasa I - reakcja wymiany, analizy i syntezy - utlenianie - spalanie - tlenki metali I niemetali - higroskopijność - reakcja egzoenergetyczna - reakcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe chemia klasa VII SP. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe chemia klasa VII SP I. Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy 1 gimnazjum I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7, oparte na programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany omawia, czym zajmuje się chemia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ]

Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [ ] Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasie 7 Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1+2] Ocena dobra [1+2+3] Ocena bardzo dobra [1+2+3+4] Uczeń większość poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela:

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Cele kształcenia - wymagania ogólne

CHEMIA. Cele kształcenia - wymagania ogólne Cele kształcenia - wymagania ogólne CHEMIA I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Substancje i ich przemiany. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane przez NOWĄ ERĘ na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA SZKOŁA PODSTAWOWA kl. 7

CHEMIA SZKOŁA PODSTAWOWA kl. 7 CHEMIA SZKOŁA PODSTAWOWA kl. 7 WYMAGANIA PODSTAWOWE Dział: Substancje i ich przemiany zalicza chemię do nauk przyrodniczych; rozpoznaje znaki ostrzegawcze (piktogramy) stosowane przy oznakowaniu substancji

Bardziej szczegółowo

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 1. Odniesienie do Podstawy Programowej a) Cele kształcenia Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum Chemia Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum 1 określa, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka o dużym stopniu trudności wykonuje obliczenia stechiometryczne [1+2]

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Anna Mikrut Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok. szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy VIIa na rok SEMESTR I szkolny 2017/2018. Temat według programu I. Substancje i ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] 1 zalicza chemię do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie wartościowość podaje wartościowość pierwiastków w stanie wolnym

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii(1.3) opisuje, czym różni się atom od cząsteczki (2.7) definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń:

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018 III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rodzaje i przemiany materii wymienia powtarzające się elementy podręcznika i wskazuje rolę, jaką odgrywają; wskazuje w swoim najbliższym otoczeniu produkty przemysłu

Bardziej szczegółowo

ocena dobra: uczeń opanował wymagania na ocenę dostateczną oraz:

ocena dobra: uczeń opanował wymagania na ocenę dostateczną oraz: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii w klasie 1 wynikające z realizowanego programu nauczania ocena dopuszczająca: uczeń wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne CHEMIA kl. VII

Wymagania edukacyjne CHEMIA kl. VII Wymagania edukacyjne CHEMIA kl. VII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu I. Substancje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA przedmiot CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II I. Wewnętrzna budowa materii wymienia typy wiązań zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne podaje definicje wiązania kowalencyjnego wymaganych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy siódmej szkoły podstawowej do serii Chemia Nowej Ery:

Plan wynikowy dla klasy siódmej szkoły podstawowej do serii Chemia Nowej Ery: Plan wynikowy dla klasy siódmej szkoły podstawowej do serii Chemia Nowej Ery: Numer lekcji Temat lekcji Cele lekcji Liczba godzin na realizację Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie I. Stopień dopuszczający: zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA KLASA VIIAB SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZAWOI CENTRUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA KLASA VIIAB SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZAWOI CENTRUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA KLASA VIIAB SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZAWOI CENTRUM ROK SZKOLNY 2017/2018 LUCYNA TOKA I. SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY ocena dopuszczająca - Uczeń: zalicza chemię do nauk przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniana: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. 2. Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek

Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Plan dydaktyczny do serii Chemia Nowej Ery wg programu nauczania autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, zmodyfikowany przez K. Bieniek Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji i treści nauczania Termin Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny chemia klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany.

Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1. I. Substancje i ich przemiany. Wymagania na poszczególne oceny z chemii. Klasa1 I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa pierwsza I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. I. Substancje i ich przemiany. Ocena dopuszczająca [1] Wymagania programowe na poszczególne oceny I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1

WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE CHEMIA KLASA 1 NOWA ERA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni nazywa wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA. I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA PIERWSZA I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy siódmej szkoły podstawowej przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, Chemia Nowej Ery I. Substancje i ich przemiany Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

I. Substancje i ich przemiany

I. Substancje i ich przemiany I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] zalicza chemię do nauk przyrodniczych stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie drugiej II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie materia opisuje ziarnistą budowę materii opisuje, czym różni się atom od cząsteczki definiuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 2 gimnazjum. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - wymagania edukacyjne

CHEMIA - wymagania edukacyjne CHEMIA - wymagania edukacyjne III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE. CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE. CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin tel/fax 632433352 lub 632112756 ul. Sosnowa 14 62-510 Konin tel/fax 632456195 lub

Bardziej szczegółowo

1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r.

1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, r. 1 Anna Nagórna nauczycielka chemii i fizyki Wrocław, 01.09.2015 r. Plan pracy dydaktycznej na chemii wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo