Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne"

Transkrypt

1 Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne

2 Osoby opuszczające zakłady karne borykają się z wieloma problemami dotyczącymi zarówno sfery emocjonalnej, jak i stricte egzystencjonalnej. O ile, moŝliwość uzyskania pomocy ze strony psychologa czy terapeuty (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie i ośrodki ds. uzaleŝnień, grupy wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej) nie stanowi większego problemu ( wystarczy dobra wola skorzystania z takiej pomocy), o tyle pomoc instytucjonalna państwa w zakresie zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych, w tym miejsca pracy, jest niewystarczająca i wymaga dogłębnej znajomości tematu przez osobę starającą się taką pomoc uzyskać. Na jaką pomoc mogą wiec liczyć osoby opuszczające zakłady karne? 1. Pomoc państwa Zakres działań organów państwowych ogranicza się najczęściej do udostępniania pomocy z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Pomoc postpenitencjarna to pomoc udzielana przez państwo i społeczeństwo mająca na celu materialne i psychiczne wspieranie osób zwalnianych z zakładów karnych. Celem tych działań ma być utrwalenie wyników resocjalizacji i zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Kkw umoŝliwia w okresie przygotowawczym do opuszczenia zakładu, otrzymanie przez osadzonego przepustki na 14 dni w celu podejmowania działań o uzyskanie po zwolnieniu moŝliwości zatrudnienia i zamieszkania (art. 166 Kkw). Jest to państwowy fundusz celowy, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Na przychody funduszu składają się środki pienięŝne pochodzące z wynagrodzenia za pracę skazanych potrącane jest 20% oraz wykonywane kary dyscyplinarne, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki a takŝe inne źródła. Przeczy to popularnej obiegowej opinii, Ŝe skazani opuszczający ZK utrzymywani są z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników. Celem funduszu jest pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, a takŝe ich rodzinom Zakres działania funduszu jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z dn. 26 kwietnia 2005 r.). Pomoc udzielana jest na wniosek zainteresowanego. O środki z funduszu moŝna wnioskować na: Pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych; okresową dopłatę do bieŝących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, jeśli masz tytuł prawny do lokalu; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi; pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych niezbędnych dokumentów. Osoba opuszczająca jednostkę penitencjarną moŝe takŝe otrzymać pomoc rzeczową, czyli np. Ŝywność lub bloczki na posiłki i bony Ŝywnościowe, odzieŝ, leki, protezy, przedmioty ortopedyczne, środki sanitarne, podręczniki i pomoce naukowe, przedmioty niezbędnego wyposaŝenia domowego, narzędzia potrzebne do wykonywania wyuczonego zawodu lub

3 prowadzenia własnej działalności gospodarczej. JeŜeli skazanemu potrzebne są środki na określony cel, równieŝ moŝe o nie wnioskować. Udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin realizowane jest przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości, tj. słuŝbę więzienną oraz zawodowych kuratorów sądowych. Realizacja zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej odbywa się takŝe poprzez działalność podmiotów, o których mowa w art K.k.w, tj.: Art W wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań określonych w niniejszym rozdziale, jak równieŝ kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania. Art W celu ułatwienia społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa, powinno udzielać się skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a takŝe porad prawnych. 2. Pomocy, o której mowa w 1, udzielają właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz kuratorzy sądowi; pomocy tej mogą równieŝ udzielać podmioty, o których mowa w art Istotną rolę w zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych spełniają takie instytucje jak: Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: JuŜ podczas odbywania kary pozbawienia wolności pracownik socjalny na wniosek skazanego moŝe objąć pracą socjalną jego rodzinę. W okresie przygotowania się do opuszczenia zakładu karnego, skazani najczęściej kontaktują się z pracownikiem socjalnym w sprawach porad rodzinnych. Bezpośrednio po zwolnieniu, przysługuje im natomiast prawo do innych świadczeń, które udzielane są po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, stosownie do zastanej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej oraz moŝliwości ośrodka. Obejmują one w szczególności: świadczenia pienięŝne (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy) świadczenia rzeczowe (bilet kredytowany, posiłek, odzieŝ, udzielenie schronienia, usługi opiekuńcze, interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne). Przepustką do normalności dla osób opuszczających jest podjecie pracy zarobkowej, a tym samym aktywny powrót na rynek pracy W realizacji tego celu napotykają jednak na wiele barier. Trudności w podjęciu pracy po opuszczeniu zakładu karnego, mające swoje źródło zarówno w kwestii obiektywnej, jaką jest niekorzystna sytuacja na rynku pracy, jak równieŝ w indywidualnych predyspozycjach niewystarczające lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe niedopasowane do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy oraz stygmatyzacja społeczna osoby karanej - sprawiają, Ŝe problem zatrudnienia staje się priorytetowym w obszarze budowania systemu pomocy postpenitencjarnej.

4 Pomocne stają się tutaj działania takich instytucji jak: Wojewódzkie Urzędy Pracy: pomoc w znalezieniu pracy, tworzeniu indywidualnego planu działania, przygotowaniu do wejścia na rynek pracy poprzez indywidualne rozmowy doradcze z doradcą zawodowym oraz udział w warsztatach i spotkaniach grupowych, programach unijnych. Powiatowe Urzędy Pracy : pomoc w uzyskaniu nowych kwalifikacji, w zatrudnieniu poprzez indywidualne rozmowy doradcze z doradcą zawodowym,kontakt z pośrednikiem pracy, udział w zajęcia aktywizacyjnych, programach unijnych i in. Ochotnicze Hufce Pracy poza swoją działalnością statutową (przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieŝy, a takŝe zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania dla osób do 25 r.ŝ.), prowadzi pośrednictwo pracy w kraju dla osób po 25 r.ŝ. 2. Rola i pomoc organizacji pozarządowych. W całym procesie readaptacji skazanych i pomaganiu im w powrocie do normalności bardzo duŝą rolę pełnią takŝe organizacje pozarządowe. Obecnie w Polsce aktywnie działa kilka organizacji zajmujących się więźniami oraz byłymi skazanymi. Stowarzyszenie Resocjalizacji, Rehabilitacji i Pomocy Społecznej im. H. Ch. Kofoeda (Siedlce) aktywizacja społeczna i zawodowa skazanych, opuszczających jednostki karne oraz grup zagroŝonych marginalizacją i przestępczością. Placówki stowarzyszenia są równieŝ miejsce alternatywnych kar probacyjnych. Fundacja Sławek (Warszawa) pomoc osadzonym, byłym osadzonym i ich rodzinom. Prowadzone są róŝne programy pomocowe, np. Anioł StróŜ, Świadectwa, mediacje między skazanymi a ich rodzinami, kursy zawodowe. Fundacja zatrudnia takŝe byłych skazanych, by ułatwić im powrót na rynek pracy. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka (Poznań) zakłada wspólnoty będące miejscami do Ŝycia i pracy, zwykle są to małe farmy ekologiczne, które same zarabiają na swoje utrzymanie, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. Brata Alberta (Płock i cała Polska) pomoc byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa. Stowarzyszenie prowadzi gospodarstwa pomocnicze, na których pracują byli skazani, pomaga w wyjściu z bezdomności i w usamodzielnieniu się. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność Emaus (cała Polska) zakładane są wspólnoty, w których Ŝyją i pracują byli skazani, którzy po wyjściu z zakładu karnego nie mają się gdzie podziać. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja świadczy doraźną pomoc bytową byłym skazanym i ich rodzinom, pośredniczy w poszukiwaniu pracy dla opuszczających zakłady karne. Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat (Warszawa i oddz. Terenowe) Niesienie pomocy duchowej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom.

5 Szansą na zatrudnienie zdaje się być Ekonomia społeczna. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. jako jedną z grup, które mogą załoŝyć spółdzielnię podaje właśnie osoby zwalniane z zakładów karnych i mających trudności w integracji ze środowiskiem (zapis ten wynika z art. 2 powyŝszej ustawy oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. art. 1). Funkcjonowanie spółdzielni socjalnej moŝe stanowić skuteczne narzędzie przeciwdziałające marginalizacji byłych osadzonych. Informacje nt. projektów dot. moŝliwości otrzymania dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej dostępne są zarówno na stronach tworzących je instytucji państwowych (WUP, PUP, OPS, ROPS) jak i instytucji pozarządowych ( ngo ). Opracowano w CIiPKZ w dn r. na podstawie : 1. Korsak M., Więźniowie na rynku pracy w Polsce, Biuletyn FISE nr 11 wrzesień 2008 r., dostępny na ezniowie.pdf 2. Woźniakowska D., Raport Skazani i byli skazani na rynku pracy ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, Warszawa 2006, dostępny na pdf, z dnia r. 3. Wasilewska A., Pomoc postpenitencjarna jako element procesu resocjalizacji w warunkach wolnościowych [w:] Kawula S.(red.), Machel H, MłodzieŜ o współczesnych dewiacjach i patologiach społecznych: praca zbiorowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

6

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Centra Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej 2 Podmioty Ekonomii Społecznej Centra Integracji Społecznej Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Co to jest Centrum Integracji Społecznej? 2 > > Kim są uczestnicy Centrum

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo