Warunki uzyskania certyfikatu psychoonkologa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki uzyskania certyfikatu psychoonkologa"

Transkrypt

1 Warunki uzyskania certyfikatu psychoonkologa 1. Kwalifikacje grupy docelowej Osoby chcące uzyskać certyfikat muszą spełniać następujące wymagania: wykształcenie wyższe przynależność do Polskiego Towarzystwa Pychoonkologiczego zawody: psycholog, socjolog, lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant, teolog, pedagog, dietetyk (inne wykształcenie wyższe po konsultacji z Zarządem Głównym PTPO). 2. Warunki uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa udokumentowane 5 lat ciągłości pracy z chorym onkologicznie i jego rodziną. spełnienie warunków koniecznych zebranie 500 pkt. dodatkowych zdanie egzaminu końcowego przed komisją powołaną przez ZG PTPO. Zakres materiału ustala Zarząd PTPO. napisanie pracy ( z pracy z pacjentem chorym onkologicznie i jego rodziną ) 2.1 Warunki konieczne ukończenie przez kandydata studiów podyplomowych z psychoonkologii rekomendowanych przez PTPO (zał.nr.1) uczestniczenie w superwizjach (u dwóch superwizorów najlepiej z psychoonkologii, jeżeli niedostępni to z listy rekomendowanych superwizorów- zał. nr.2) 40 godzin superwizji. W wypadku, kiedy choć jeden superwizor tak uzna zwiększenie ilości godzin superwizji wg. wskazań superwizora zaliczenie 100 h kwalifikowanych szkoleń konferencji, warsztatów, kursów, cyklów wykładów - dotyczące uzupełniania brakującej wiedzy.za kwalifikowane uznawane są organizowane przez PTPO, Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, Ogólnopolskie Forum Ruchów Hospicyjnych, Akademię Walki z Rakiem, Polską Unię Onkologiczną, superwizorów psychoonkologii PTPO. W szczególnych przypadkach mogą być inne osoby lub instytucja mające rekomendacje Zarządu Głównego PTPO. udział w 3 kwalifikowanych krajowych konferencjach poświęconych tematyce onkologicznej organizowanych przez Towarzystwa Naukowe, a także inne towarzystwa. wystąpienie (referat, doniesienie, plakat, prowadzenie warsztatów) na jednej kwalifikowanej konferencji. odbycie dwóch 4-tygodniowych staży (staż należy odbyć w innych miejscach niż miejsce pracy, odbywanych w modułach czasowych nie krótszych niż 1 tydzień).

2 Miejsca stażu: hospicja dla dorosłych i dla dzieci, oddziały onkologiczne, poradnie Akadamii Walki z Rakiem, kluby i stowarzyszenia (zrzeszające pacjentów, ich rodziny lub opiekunów) udokumentowane przeprowadzenie 20 h edukacji (szkoła, towarzystwa, stowarzyszenia, kluby pacjentów). 2.2 Punkty dodatkowe Z poniższych propozycji kandydat wybiera aktywności, które pozwolą mu zgromadzić 500 pkt. udział w międzynarodowych i zagranicznych konferencjach 20 pkt. za każdy udział bierny udział w kwalifikowanych ogólnopolskich konferencjach 10 pkt. za każdy udział czynny udział w konferencji (referat, doniesienie, plakat) 40 pkt. za każde wystąpienie aktywny udział przy organizacji konferencji promującej psychoonkologię- 50 punktów wydanie książki naukowej z zakresu psychoonkologii (własnego autorstwa lub jako redaktor) 300 pkt. wydanie książki popularnonaukowej z zakresu psychoonkologii (własnego autorstwa lub jako redaktor) 250 pkt. propagowanie wiedzy poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej pracy zbiorowej w wydawnictwie zagranicznym 65 pkt. propagowanie wiedzy poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej pracy zbiorowej w wydawnictwie krajowym 40 pkt. propagowanie wiedzy poprzez artykuły, felietony, udział w programie radiowym i telewizyjnym 15 pkt. propagowanie wiedzy poprzez wykłady, warsztaty, treningi 3 pkt. za 1 godzinę dydaktyczną odbycie dodatkowych superwizji (maks. 20) u innych superwizorów 5 pkt. za każde spotkanie. ukończenie pracy doktorskiej z psychoonkologii 350 pkt. ukończenie pracy habilitacyjnej z zakresu psychoonkologii 500 pkt. certyfikat trenera szkoleń psychoonkologii 50 pkt. 60 godzin osobistego doświadczenia( psychoterapia własna) zapewniające możliwość rozpoznawania i radzenia sobie z własnym zaangażowaniem w procesie terapii psychoonkologicznej-350 pkt Procedura ubiegania się i uzyskania Certyfikatu Psychoonkologii Po zrealizowaniu warunków podstawowych i zgromadzeniu 500 dodatkowych punktów kandydat składa wniosek rekomendowany przez superwizora o dopuszczenie do egzaminu końcowego. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację potwierdzającą uzyskane punkty i jedną pracę (patrz pkt.2). Konieczne jest przedstawienie: 1. kserokopii dyplomu ukończenia uczelni wyższej, 2. Kserokopii ukończenia studiów podyplomowych 3. kserokopie dyplomów i zaświadczeń ze szkoleń, w których uczestniczył, 4. kserokopie programów z konferencji naukowych, w których uczestniczył, 5. udokumentowany przebieg pracy zawodowej

3 6. kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność do PTPO, 7. kserokopię potwierdzającą bieżące opłacanie składek członkowskich, 8. kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty certyfikacyjne Kandydat dostarcza rekomendację superwizora, który stwierdza, że kandydat posiada: odpowiednią wiedzę teoretyczną doświadczenie zawodowe Upoważniony przedstawiciel Zarządu Głównego PTPO, po sprawdzeniu prawidłowości dostarczonej dokumentacji i wyznaczeniu recenzenta pracy, o której mowa w punkcie 2 (wymagana bezwzględnie pozytywna recenzja), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną określa termin egzaminu końcowego. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin. W przypadku prawidłowego dopełnienia wszystkich wymogów Komisja Egzaminacyjna wnioskuje do Zarządu Głównego PTPO o nadanie absolwentowi Certyfikatu Psychoonkologii na okres 5 lat. Po podjęciu przez Zarząd Główny PTPO pozytywnej decyzji, kandydat otrzymuje dyplom dający mu prawo używania tytułu psychoonkologa Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne 5 lat dokonuje Zarząd Główny PTPO na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią następujących warunków: udokumentowanie ciągłości pracy klinicznej (nie dotyczy urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i innych wydarzeń losowych). zgromadzenie w przeciągu ostatnich 5 lat nie mniej niż 200 punktów za działalność określoną w punktach dodatkowych (patrz punkt 2.2.). Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej Brak wniosku o odnowienie ważności certyfikatu psychoonkologa powoduje jego wygaśniecie Warunki dotyczące wstrzymania nadawania, przedłużenia lub odmowy nadania certyfikatu. Zarząd Główny PTPO może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie dotyczące nadawania lub przedłużenia certyfikatu albo odmówić nadania lub przedłużenia certyfikatu, jeśli istnieją wobec kandydata zastrzeżenia natury moralnej, wykonuje on nieprawidłowo swoje obowiązki zawodowe, toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne lub karne. Odmowa powinna być uzasadniona pisemnie 2.6. Opłaty Kandydat zobowiązany jest, w ramach postępowania kwalifikacyjnego i postępowania dotyczącego przedłużania ważności certyfikatu, do wniesienia opłaty certyfikacyjnej, która stanowi 0,4 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalana corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach; 1. za procedurę certyfikacyjną 2. za przyznanie certyfikatu Wysokość opłat i rat ustala Zarząd Główny PTPO i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

4 2.7. Postanowienia końcowe 1. Regulamin odbywania superwizji, wymogi dotyczące pracy pisemnej i zakres materiału obowiązującego przy egzaminie końcowym ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu Głównego PTPO i Komisji Egzaminacyjnej podanej do wiadomości zainteresowanym. 2. Lista certyfikowanych psychoonkologów i superwizorów psychoonkologii zostanie podana oddzielnie i będzie systematycznie uaktualniana. 3. Obowiązujący wzór certyfikatu zostanie ustalony odrębną ustawą Zarządu Głównego PTPO. 4. Osobom, którym zostanie odmówione przyznanie lub przedłużenie certyfikatu psychoonkologii przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTPO. Odwołanie powinno być złożone u Prezesa PTPO w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie zostaje przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków PTPO. Decyzja Walnego Zgromadzenia PTPO jest ostateczna 5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTPO. 3. Warunki zwyczajne uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii Legitymowanie się Certyfikatem Psychoonkologii od minimum 5 lat, Czas pracy jako psychoonkolog min. 8 lat, Prowadzenie w okresie min. 2 lat superwizji innych psychoonkologów (min. 2 osób) łącznie, przez co najmniej 100 h. pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PTPO z którym omawiał, lub wspólnie prowadził spotkania superwizyjne oraz uzyskał od niego rekomendację (na piśmie), potwierdzającą posiadanie umiejętności prowadzenia superwizji, Przygotował co najmniej 3 publikacje lub wystąpień na konferencjach naukowych po uzyskaniu Certyfikatu Psychoonkologa, Brał udział w seminarium szkoleniowym z zakresu superwizji Dokumenty niezbędne do uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii 1. Podanie do Zarządu Głównego PTPO o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania certyfikatu superwizora. 2. Opis przebiegu pracy zawodowej 3. Kserokopię Certyfikatu Psychoonkologa 4. Kserokopie programów z konferencji naukowych, w których uczestniczył. 5. Kserokopie dyplomów i zaświadczeń ze szkoleń, w których, uczestniczył 6. Przedłożenie rekomendacji swojej pracy superwizyjnej, napisanej przez jednego superwizora PTPO. 7. Opis działalności edukacyjnej promującej psychoonkologię warsztaty, szkolenia, udział w konferencjach, artykuły w prasie branżowej, działalność w mediach 8.Przedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do PTPO wraz z potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek członkowskich 9.Kserokopie dokumentów poświadczających wniesienie opłaty za procedury certyfikacyjne.

5 Zarząd Główny PTPO po zapoznaniu się z dokumentacją wyznacza po uzgodnieniu z Komisją Egzaminacyjną termin i miejsce egzaminu. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin. Jeśli kandydat dopełni wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu, Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego PTPO o nadanie certyfikatu Superwizora Psychoonkologii na okres 5 lat Warunki niezbędne do odnowienia ważności Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii informacje o aktualnie prowadzonej praktyce superwizyjnej (miejscu, ilości godzin, rodzaju superwizji, liczbie superwizowanych osób wraz z charakterystyką ich pracy) informacje o udziałach w konferencjach, sympozjach, kursach, warsztatach (po uzyskaniu certyfikatu) oświadczenie o odbytych własnych superwizjach (potwierdzonych pisemnie przez superwizora). wniosek o odnowienie ważności certyfikatu superwizora Opłata za odnowienie ważności certyfikatu superwizora wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej. Brak wniosku o odnowienie ważności certyfikatu superwizora powoduje jego wygaśniecie. 4. Warunki nadzwyczajne uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa przynależność do PTPO. udokumentowane 8 lat w ciągłości pracy z chorym onkologicznie i jego rodziną. udział w 6 kwalifikowanych krajowych konferencjach, szkoleniach, warsztatach poświęconych tematyce psychoonkologicznej (patrz pkt. 2.1) udokumentowane przeprowadzenie 250 h edukacji (uczelnie, szkoły, towarzystwa, stowarzyszenia). kandydat przygotował co najmniej 5 publikacji i/lub wystąpień dotyczących problematyki psychoonkologicznej na kwalifikowanych konferencjach Dokumenty niezbędne do uzyskania Certyfikatu Psychoonkologa w trybie nadzwyczajnym 1. Podanie do Zarządu PTPO o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania certyfikatu superwizora. 2. Opis przebiegu pracy zawodowej. 3 Kserokopie programów z konferencji naukowych, w których uczestniczył. 4.Kserokopie dyplomów i zaświadczeń ze szkoleń, w których, uczestniczył i/lub któ e prowadził 5. Przedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do PTPO wraz z potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek 6. Kserokopia dokumentów poświadczających wniesienie opłat za procedury certyfikacyjne 5. Warunki nadzwyczajne uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii przynależność do PTPO.

6 kandydat pracuje z chorym onkologicznie lub jego rodziną min. 10 lat udział w 8 kwalifikowanych krajowych konferencjach, szkoleniach, warsztatach poświęconych tematyce psychoonkologicznej (patrz pkt. 2.1) kandydat opublikował, co najmniej 8 publikacji i/lub wystąpień na kwalifikowanych konferencjach dotyczących problematyki psychoonkologicznej. kandydat udokumentował przeprowadzenie 400 h edukacyjnych (uczelnie, szkoły, towarzystwa, stowarzyszenia.). regularnei superwizuje prace innych psychoonkologów minimum przez 5 lat 5.1. Dokumenty niezbędne do uzyskania Certyfikatu Superwizora Psychoonkologii w trybie nadzwyczajnym 1. Podanie do Zarządu PTPO o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania certyfikatu superwizora. 2. Opis przebiegu pracy zawodowej 3. Opis działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, którą prowadził 4. Kserokopie programów z konferencji naukowych, w których kandydat uczestniczył. 5. Kserokopię certyfikatu psychoonkologa. 6. Przedłożenie aktualnego zaświadczenia o przynależności do PTPO wraz z potwierdzeniem bieżącego opłacenia składek członkowskich. 7. Kserokopia dokumentów poświadczających wniesienie opłat za procedury certyfikacyj 6. Postanowienia końcowe dotyczące uzyskiwania certyfikatu psychoonkologia i certyfikatu superwizora psychoonkologii 1. Zarząd Główny PTPO na podstawie dostarczonych dokumentów nadaje licencję na okres 5 lat. 2. Zarząd Główny zawiadamia zainteresowanego o nadaniu mu Certyfikatu Psychoonkologii Superwizora Psychoonkologii i przesyła dokument licencyjny 3. Okres trwania trybu nadzwyczajnego trwa 2 lata od chwili zatwierdzenia i ogłoszenia procedur przez Zarząd Główny PTPO. Opłaty są wpłacane zgodnie z trybem zwyczajnym 4. Okres przejściowy dla osób, którym brakuje kompletu wymaganych punktów wynosi 2 lata.

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo