Regulamin akcji promocyjnej Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji promocyjnej Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy."

Transkrypt

1 Regulamin akcji promocyjnej Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem Promocji Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy ( Promocja ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Sarmacka 12/ Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 złotych w całości opłacony ( Organizator lub Agencja ). 2. Zleceniodawcą jest Philips Lighting Poland S.A.( Producent ). 3. Organizator, w ramach niniejszej Promocji, działa w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta. 2. Termin i miejsce Promocji 1. Promocja trwa od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Uczestnicy Promocji 1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane dalej Uczestnikami lub Nabywcami. 2. Uczestnictwo w Promocji jest w pełni dobrowolne. 3. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz (przysługuje tylko jednokrotne uprawnienie do zwrotu maksymalnie 3 sztuk Produktów na rzecz danej osoby lub na dany adres zameldowania lub zamieszkania, o którym mowa w par. 5 pkt 7 lit c) tiret szóste). 4. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają Produkty objęte Promocją w związku z prowadzoną działalnością, bezpośrednio od Producenta lub od pośredników handlowych prowadzących sprzedaż Produktów objętych Promocją, ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Producentem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją, jak również ich pracownicy oraz współpracownicy, zgodnie z definicją w pkt. 5 poniżej. 5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Promocji Organizatora lub Producenta. 6. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 4 oraz 5. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich rodziny. 4. Cel Promocji 1. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom Produktów Philips objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania Produktów, Philips gwarantuje zwrot kosztów zakupu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2 5. Zasady Promocji / Gwarancja 1. Promocja Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy obejmuje wyłącznie produkty Philips LED objęte akcją promocyjną: 1.1. żarówki Philips LED z serii konsumenckiej - blistry 1.2. zintegrowane oprawy Philips LED znajdujące się w aktualnej ofercie Philips załącznik 1. Przykłady blistrów i opraw zintegrowanych można obejrzeć na stronie internetowej - zwane dalej Produktami. Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Producenta na rzecz Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przynanych im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarantem jest Philips Lighting Poland SA z siedzibą w Pile, ul. Kossaka 150, kod pocztowy: wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł ( Gwarancja ). 2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących Produktów uczestniczących w Promocji. Nabywca bioracy udział równocześnie także w innych promocjach organizowanych przez Producenta, dokonując zwrotu produktów w ramach Promocji zobowiązany jest do zwrotu także wszelkich nagród nabytych w ramach innych akcji promocyjnych. 3. Promocją objęte są wyłącznie produkty kupione w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent. 4. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania kupionych Produktów Philips objętych Promocją, Nabywca może zwrócić maksymalnie 3 sztuki Produktów przesyłając je na adres: Organizatora t.j. i360 Sp. z o.o., Centrum Logistyczne ul. Laskowa 29a Grójec z dopiskiem Satysfakcja gwarantowana Philips LED, lub Satysfakcja gwarantowana Skr. Pocztowa. 109, UP. Al. Niepodległości Grójec. 5. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest tylko w ciągu 14 dni od daty zakupu widniejącej na paragonie fiskalnym. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza, iż Produkty kupione ostatniego dnia trwania Promocji tj. 31 grudnia 2014 roku mogą być zwrócone najpóźniej do dnia 14 stycznia 2015 roku. O zachowaniu terminu zwrotu produktu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki. 6. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie będą akceptowane. 7. Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

3 a. Przesłanie Produktu z zachowaniem terminu do zwrotu określonego w pkt. 5 i na adres określony w pkt. 4. Zwracany Produkt powinien być czysty, niezniszczony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego Produktu. b. Przekazanie wraz z Produktem dowodu zakupu lub jego kserokopii. Dowodami zakupu honorowanymi w ramach niniejszej Promocji są: paragon fiskalny lub jego kopia. W przypadku, gdy na paragonie nie jest wymieniony symbol Produktu dopuszczalne jest odręczne dopisanie symbolu przez sprzedawcę (potwierdzone pieczątką sklepu i podpisem sprzedawcy). c. Przekazanie wraz z Produktem wskazanych poniżej danych, na wypełnionym formularzu zwrotu dostępnym na Zwroty będą przyjmowane na podstawie czytelnie wypełnionych formularzy zwrotu, w którym należy podać dane takie jak: Nazwę zwracanego Produktu; Symbol zwracanego Produktu Philips; Datę oraz numer dowodu zakupu; Przyczynę zwrotu; Imię i nazwisko; NIP punktu sprzedaży Adres zameldowania lub zamieszkania; Dane kontaktowe, jak adres lub telefon; Numer rachunku bankowego; Oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem promocji Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy i akceptuję jego zasady; Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, promocji i reklamy przez Philips Lighting Poland S.A. oraz podmioty współpracujące z Philips Lighting Poland S.A w tym zakresie (opcjonalne); Wyrażenie zgody na otrzymanie przez Uczestnika od Philips Lighting Poland S.A. oraz podmiotów współpracujących z Philips Lighting Poland S.A. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opcjonalne). 8. Organizator, zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu Produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany Produkt, dowód zakupu, poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zwrotu kosztów zakupu Produktu w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę). 9. Zwrot ceny zakupu Produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem Produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia. 10. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach Promocji Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy nie dotyczy Produktów, co, do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji, niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

4 W przypadku reklamacji jakościowej lub technicznej właściwa jest reklamacja w punkcie sprzedaży lub poprzez dokonanie zgłoszenia na Infolinię W razie przesłania Organizatorowi Produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, Produkt będzie z powrotem przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności Produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, czy przesłanych bez dowodu zakupu. 12. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika zakupu produktów do innej akcji promocyjnej Producenta prowadzonej równolegle na rynku, zastrzega się możliwość weryfikacji dokumentów zakupowych pomiędzy poszczególnymi akcjami promocyjnymi. 6. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Philips Lighting Poland S.A., z siedzibą w Pile, ul. Kossaka 150, kod pocztowy: wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i zwrotu kosztów zakupu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, w celach archiwalnych, a za wyraźną zgodą Uczestnika także w celach marketingowych. 7. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Promocji, powinni zgłosić swoje roszczenie za pośrednictwem poczty poleconej lub osobiście na piśmie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Promocji oraz podaniem: a) swojego imienia i nazwiska; b) adresu; c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; d) treści żądania; e) dokładnego opisu i powodu reklamacji. 2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 6 marca 2015 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 20 marca 2015 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 6 marca 2015 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 3. Reklamacje rozpatruje Organizator, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 3 kwietnia 2015 r. 4. O decyzji Organizatora w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem

5 poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 17 kwietnia 2015 r. 5. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Promocji przed właściwym sądem powszechnym. 8. Postanowienia końcowe 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Promocji Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem. 3. Dodatkowe informacje o Promocji Philips LED - satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy będą udzielane pod numerem telefonu infolinii przeznaczonej do obsługi promocji: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17: Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

6 Załącznik 1. Oprawy Philips LED objęte promocją Satysfakcja gwarantowana. Numer artykułu Marka Opis produktu 36835/30/LI Lirio DOLINEA pendant LED black 3x7.5W SE 36835/31/LI Lirio DOLINEA pendant LED white 3x7.5W SE 36836/30/LI Lirio DOLINEA pendant LED black 4x7.5W SE 36836/31/LI Lirio DOLINEA pendant LED white 4x7.5W SE 36837/30/LI Lirio DOLINEA wall lamp LED black 2x7.5W 36837/31/LI Lirio DOLINEA wall lamp LED white 2x7.5W 37007/31/LI Lirio PIEGA LUCE pendant LED white 54x /53/LI Lirio PIEGA LUCE pendant LED orange 54x /73/LI Lirio PIEGA LUCE pendant LED beech 54x /31/LI Lirio PIEGA LUCE pendant LED white 66x /53/LI Lirio PIEGA LUCE pendant LED orange 66x /73/LI Lirio PIEGA LUCE pendant LED beech 66x /31/LI Lirio PIEGA LUCE wall lamp LED white 12x /53/LI Lirio PIEGA LUCE wall lamp LED orange 12x 37009/73/LI Lirio PIEGA LUCE wall lamp LED beech 12x /31/LI Lirio TRELOME pendant LED white 3x15W SEL 37095/48/LI Lirio TRELOME pendant LED aluminium 3x15W 37097/31/LI Lirio TRELOME wall lamp LED white 2x7.5W 37097/48/LI Lirio TRELOME wall lamp LED aluminium 2x /48/LI Lirio ALTENA pendant LED aluminium 4x7.5W 37946/48/LI Lirio ALTENA ceiling lamp LED aluminium /48/LI Lirio ALTENA wall lamp LED aluminium 2x /01/LI Lirio CIELO pendant LED brass 24x2.5W /30/LI Lirio CIELO pendant LED black 24x2.5W /31/LI Lirio CIELO pendant LED white 24x2.5W /31/16 Lirio CIRCULIS pendant LED white 3x15W SE 40715/11/LI Lirio TUBULED pendant LED chrome 1x7.5W S 40716/11/LI Lirio TUBULED pendant LED chrome 2x7.5W S 40717/11/LI Lirio TUBULED pendant LED chrome 3x7.5W S 40752/11/LI Lirio STELLATE pendant LED chrome 12x2.5W 40752/31/LI Lirio STELLATE pendant LED white 12x2.5W 40753/11/LI Lirio STELLATE pendant LED chrome 7x2.5W 40753/31/LI Lirio STELLATE pendant LED white 7x2.5W S 40754/11/LI Lirio STELLATE ceiling lamp LED chrome /31/LI Lirio STELLATE ceiling lamp LED white 12x 40755/31/LI Lirio ECLIPTIC pendant LED white 16x2.5W 40755/93/LI Lirio ECLIPTIC pendant LED antracit 16x /31/LI Lirio ECLIPTIC pendant LED white 12x2.5W 40756/93/LI Lirio ECLIPTIC pendant LED antracit 12x /11/LI Lirio BRANCHES pendant LED chrome 5x5W SE 40758/11/LI Lirio BRANCHES pendant LED chrome 9x5W SE 40763/31/LI Lirio MONETE plate/spiral LED white 2x /31/LI Lirio MONETE plate/spiral LED white 3x /31/LI Lirio MONETE pendant LED white 4x7.5W SEL 42250/30/LI Lirio ERON floor lamp LED black 1x15W SEL 42250/48/LI Lirio ERON floor lamp LED aluminium 1x15W 42251/30/LI Lirio NICK-KNACK floor lamp LED black 2x /31/LI Lirio NICK-KNACK floor lamp LED white 2x /32/LI Lirio NICK-KNACK floor lamp LED red 2x7.5

7 42251/34/LI Lirio NICK-KNACK floor lamp LED yellow 2x 42251/35/LI Lirio NICK-KNACK floor lamp LED blue 2x /31/LI Lirio PICULET floor lamp LED white 2x2.5W 42500/38/LI Lirio PICULET floor lamp LED cream 2x2.5W 42500/93/LI Lirio PICULET floor lamp LED antracit 2x /30/LI Lirio ERON table lamp LED black 1x15W SEL 43260/48/LI Lirio ERON table lamp LED aluminium 1x15W 43300/31/LI Lirio LA LENTE table lamp LED white 2x /35/LI Lirio LA LENTE table lamp LED blue 2x2.5W 43500/31/LI Lirio PICULET table lamp LED white 2x2.5W 43500/32/LI Lirio PICULET table lamp LED red 2x2.5W S 43500/34/LI Lirio PICULET table lamp LED yellow 2x /35/LI Lirio PICULET table lamp LED blue 2x2.5W 43500/38/LI Lirio PICULET table lamp LED cream 2x2.5W 43500/93/LI Lirio PICULET table lamp LED antracit 2x /11/LI Lirio TORNO plate/spiral chrome 1x7.5W SE 57140/31/LI Lirio TORNO plate/spiral white 1x7.5W SEL 57142/11/LI Lirio TORNO special form LED chrome 2x /31/LI Lirio TORNO special form LED white 2x7.5W 57143/11/LI Lirio TORNO special form LED chrome 3x /13/LI Lirio PONATO single spot LED BlackChrome 57160/31/LI Lirio PONATO single spot LED white 1x7.5W 57162/13/LI Lirio PONATO plate/spiral LED BlackChrome 57162/31/LI Lirio PONATO plate/spiral LED white 2x /13/LI Lirio PONATO plate/spiral LED BlackChrome 57164/31/LI Lirio PONATO plate/spiral LED white 4x /31/16 Lirio CIRCULIS bar/tube LED white 1x15W S 57937/31/16 Lirio CIRCULIS bar/tube LED white 2x15W S 71703/55/16 Philips LIC Mini Mickey & Minnie Mouse 71704/25/16 Philips LIC Micro Ariel 71704/28/16 Philips LIC Micro Princess 71704/32/16 Philips LIC Micro Cars 71704/53/16 Philips LIC Micro Planes 71705/33/16 Philips Mike table lamp LED blue 1x1W SELV 71705/83/16 Philips Sulley table lamp LED blue 1x1W SEL 71709/30/16 Philips Mickey table lamp LED black 1x1W SE 71710/31/16 Philips Minnie table lamp LED white 1x1W SE 71711/01/16 Philips CandleLights 1 Snow White 71711/02/16 Philips CandleLights 1 Cinderella 71711/03/16 Philips CandleLights 1 Rapunzel 71711/25/16 Philips Candlelights 1 Sleeping Beauty 71711/30/16 Philips CandleLights 1 Mickey Mouse 71711/31/16 Philips CandleLights 1 Minnie Mouse 71712/55/16 Philips CandleLights 2 Mickey & Minnie 71765/28/16 Philips DIS Night light Princess 71765/32/16 Philips DIS Night light Cars Cars 71765/34/16 Philips DIS Night light Winnie The Pooh 71765/40/16 Philips DIS Night light Spiderman Spiderman 71765/53/16 Philips DIS Night light Planes Orange 71766/31/16 Philips DIS Night light Minnie Mouse

8 71767/34/16 Philips DIS Torch Winnie The Pooh Yellow 71767/40/16 Philips DIS Torch Spiderman Spiderman 71769/28/16 Philips DIS Projector Princess 71769/32/16 Philips DIS Projector Cars Red 71769/40/16 Philips DIS Projector Spiderman Dark blue 71771/55/16 Philips DIS Nightlight Monsters University 70018/30/PH Philips LIC Micro Black 70018/31/PH Philips LIC Micro White 70019/30/PH Philips LIC Mini Black 70019/31/PH Philips LIC Mini White 70997/30/PH Philips LIC Bloom Black 70997/60/PH Philips LIC Bloom White 70998/30/PH Philips LIC Aura Black 70998/60/PH Philips LIC Aura White 70999/30/PH Philips LIC Iris Black 70999/60/PH Philips LIC Iris Clear 69108/32/PH Philips CandleLights Red 3 set 69108/35/PH Philips CandleLights Blue 3 set 69108/60/OG Philips Single CandleLight White 69108/60/PH Philips CandleLights White 3 set 69113/55/PH Philips LightStrips Fix Color 1 set 69113/87/PH Philips LightStrips Fix White 1 set 69126/60/PH Philips TeaLights White 6 set 69132/55/PH Philips LightStrips Fix Color 2 set 69132/87/PH Philips LightStrips Fix White 2 set 69133/60/PH Philips CandleLights White 12 set 69183/60/PH Philips Single Naturelle CandleLight 69184/60/PH Philips Naturelle CandleLights 2 set 69185/60/PH Philips Naturelle CandleLights 3 set 69186/60/PH Philips Single Naturelle TeaLight 69187/60/PH Philips Naturelle TeaLights 3 set 69188/60/PH Philips Naturelle TeaLights 5 set 70075/02/PH Philips Candles Special Moment 18pcs 70075/31/PH Philips CandleLights 2 set 70075/55/PH Philips Candles Special Moments 70076/31/PH Philips TeaLights 2 set 70165/00/PH Philips Philips - LightStrips Essential 24p 70165/55/PH Philips LightStrips Essential Color 1m 70165/87/PH Philips LightStrips Essential White 1m 70166/55/PH Philips LightStrips Essential Color 2m 70166/87/PH Philips LightStrips Essential White 2m 70957/55/PH Philips LightStrip Curve Color 1.6m 70976/55/PH Philips LightStrips Flex Color 1.6m 70978/55/PH Philips LightStrips Extend Color 1m 70978/87/PH Philips LightStrips Extend White 1m 70979/55/PH Philips LightStrips Extend Color 1mExt 70979/87/PH Philips LightStrips Extend White 1mExt 70980/55/PH Philips LightStrips Extend Color 5m 70980/87/PH Philips LightStrips Extend White 5m 30939/17/16 Philips InStyle Hour ceiling lamp LED nickel 12x1W SELV

9 30939/31/16 Philips InStyle Hour ceiling lamp LED white 12x1W SELV 33361/31/16 Philips Cinnabar ceiling lamp white 1x6W 240V 33362/31/16 Philips Cinnabar ceiling lamp white 1x16W 240V 33365/31/16 Philips Cinnabar ceiling lamp white 1x22W 240V 40877/31/16 Philips InStyle Mile pendant LED white 6x2.5W SELV 40877/48/16 Philips InStyle Mile pendant LED aluminium 6x2.5W SELV 77112/31/16 Philips Alcyone recessed white 1x6W 240V 77113/31/16 Philips Alcyone recessed white 1x7.5W 240V 16253/87/16 Philips Dunetop wall lantern grey 1x6.5W SELV 16253/93/16 Philips Dunetop wall lantern antracit 1x6.5W SEL 16254/87/16 Philips Dunetop post grey 1x6.5W SELV 16254/93/16 Philips Dunetop post antracit 1x6.5W SELV 16320/93/16 Philips Riverside wall lantern antracit 1x6.5W 16321/93/16 Philips Riverside post antracit 1x6.5W SELV 16356/87/16 Philips Riverbank wall lantern grey 1x6.5W SELV 16357/87/16 Philips Riverbank post grey 1x6.5W SELV 16379/47/16 Philips Nightwind wall lantern inox 1x4W SELV 16381/47/16 Philips Nightwind post inox 1x4W SELV 16449/47/16 Philips Moonbow wall lantern inox 1x3W SELV 16450/47/16 Philips Moonbow pedestal inox 1x3W SELV 16451/47/16 Philips Moonbow post inox 1x3W SELV 16800/87/16 Philips Ledino wall lantern grey 1x7.5W SELV 16810/87/16 Philips Ledino wall lantern grey 6x2.5W SELV 16811/87/16 Philips Ledino recessed grey 2x7.5W SELV 16812/47/16 Philips Sole recessed inox 1x6W SELV 16813/47/16 Philips Pots recessed inox 3x2W SELV 16814/47/16 Philips Ground recessed inox 1x6.5W SELV 16815/47/16 Philips Birdsong wall lantern inox 2x2W SELV 16816/87/16 Philips Hedgerow wall lantern grey 1x6W SELV 16816/93/16 Philips Hedgerow wall lantern antracit 1x6W SELV 16817/87/16 Philips Hedgerow post grey 1x6W SELV 16818/31/16 Philips Sunlounge wall lantern white 1x6.5W SELV 16818/93/16 Philips Sunlounge wall lantern antracit 1x6.5W 16819/31/16 Philips Sunlounge wall lantern white 2x6.5W SELV 16819/93/16 Philips Sunlounge wall lantern antracit 2x6.5W 16820/87/16 Philips Tranquility wall lantern grey 2x6.5W SEL 16820/93/16 Philips Tranquility wall lantern antracit 2x /87/16 Philips Tranquility pedestal grey 1x6.5W SELV 16821/93/16 Philips Tranquility pedestal antracit 1x6.5W SEL 16825/87/16 Philips Pheasant wall lantern grey 1x6.5W SELV 16850/87/16 Philips Serene wall lantern grey 1x6W SELV 16850/93/16 Philips Serene wall lantern antracit 1x6W SELV 16851/87/16 Philips Serene pedestal grey 1x6W SELV 16851/93/16 Philips Serene pedestal antracit 1x6W SELV 16852/87/16 Philips Serene post grey 1x6W SELV 16857/87/16 Philips Birdhouse wall lantern grey 1x6W SELV 16858/47/16 Philips Singbird wall lantern inox 2x6W SELV 16858/93/16 Philips Singbird wall lantern antracit 2x6W SELV 16859/47/16 Philips Sunkiss wall lantern inox 6x2W SELV 16860/87/16 Philips Treeline wall lantern grey 6x2W SELV

10 16860/93/16 Philips Treeline wall lantern antracit 6x2W SELV 16861/31/16 Philips Pebble recessed white 2x6W 10.7V 16861/87/16 Philips Pebble recessed grey 2x6W 10.7V 17208/47/16 Philips Morningdew wall lantern inox 1x6.5W SELV 17208/93/16 Philips Morningdew wall lantern antracit 1x6.5W 17210/42/16 Philips Silence wall lantern BlackBrush 1x6W SEL 17211/86/16 Philips Eden wall lantern rust 1x6W SELV 17215/47/16 Philips Birdseye wall lantern inox 1x6.5W SELV 17247/06/16 Philips Hills wall lantern bronze 2x2W SELV 17247/47/16 Philips Hills wall lantern inox 2x2W SELV 17247/93/16 Philips Hills wall lantern antracit 2x2W SELV 17254/47/16 Philips Watermill wall lantern inox 2x2W SELV 17254/93/16 Philips Watermill wall lantern antracit 2x2W SEL 17265/47/16 Philips Geo recessed inox 1x2W SELV 17269/30/16 Philips Puddle wall lantern black 1x3W SELV 17269/87/16 Philips Puddle wall lantern grey 1x3W SELV 17287/30/16 Philips Virga wall lantern black 1x3W SELV 17287/47/16 Philips Virga wall lantern inox 1x3W SELV 17288/47/16 Philips Virga wall lantern inox 2x3W SELV 17300/47/16 Philips Parrot wall lantern inox 1x3W SELV 17301/47/16 Philips Parrot wall lantern inox 1x3W SELV 17302/30/16 Philips Macaw wall lantern black 1x3W SELV 17303/47/16 Philips Macaw wall lantern inox 1x3W SELV 17304/30/16 Philips Eagle wall lantern black 1x3W SELV 17305/30/16 Philips Eagle wall lantern black 1x3W SELV 17807/87/16 Philips Dusk wall lantern grey 1x1W SELV 17807/93/16 Philips Dusk wall lantern antracit 1x1W SELV 17808/87/16 Philips Dusk wall lantern grey 1x1W SELV 17808/93/16 Philips Dusk wall lantern antracit 1x1W SELV 17809/87/16 Philips Dusk post grey 1x1W SELV 17809/93/16 Philips Dusk post antracit 1x1W SELV 17822/93/16 Philips Raven wall lantern antracit 1x3.5W SELV 17823/93/16 Philips Raven post antracit 1x3.5W SELV 30804/31/16 Philips Twirl 30K ceiling lamp white 1x11W 240V 30804/31/17 Philips Twirl 57K ceiling lamp white 1x11W 240V 30804/87/16 Philips Twirl 30K ceiling lamp grey 1x11W 240V 30804/87/17 Philips Twirl 57K ceiling lamp grey 1x11W 240V 30805/31/16 Philips Twirl 30K ceiling lamp white 1x16W 240V 30805/87/16 Philips Twirl 30K ceiling lamp grey 1x16W 240V 30940/06/16 Philips Denim ceiling lamp bronze 1x4.5W SELV 30940/11/16 Philips Denim ceiling lamp chrome 1x3W SELV 30940/31/16 Philips Denim ceiling lamp white 1x3W SELV 30941/06/16 Philips Denim ceiling lamp bronze 1x7.5W SELV 30941/11/16 Philips Denim ceiling lamp chrome 7.5W SELV 30941/31/16 Philips Denim ceiling lamp white 7.5W SELV 30942/17/16 Philips Spruce ceiling lamp nickel 1x3W SELV 30943/17/16 Philips Spruce ceiling lamp nickel 1x7.5W SELV 31065/87/16 Philips Coil ceiling lamp grey 1x8W SELV 31605/11/16 Philips InStyle Magna ceiling lamp chrome 2x6W SELV 31605/31/16 Philips InStyle Magna ceiling lamp white 2x6W SELV

11 31606/11/16 Philips InStyle Magna ceiling lamp chrome 3x6W SELV 31606/31/16 Philips InStyle Magna ceiling lamp white 3x6W SELV 31607/48/16 Philips Quart ceiling lamp aluminium 1x6W SELV 31608/48/16 Philips Quart ceiling lamp aluminium 2x6W SELV 31610/11/16 Philips Nio ceiling lamp chrome 1x6W SELV 31610/17/16 Philips Nio ceiling lamp nickel 1x6W SELV 31610/31/16 Philips Nio ceiling lamp white 1x6W SELV 31801/31/16 Philips Suede ceiling lamp white 4x3W 7V 31802/31/16 Philips Suede ceiling lamp white 4x6W 10,5V 31803/31/16 Philips Suede ceiling lamp white 4x10W 10V 31804/31/16 Philips Linen ceiling lamp white 5x5.5W 35V 32053/31/16 Philips Baume ceiling lamp white 3x2.5W SELV 32063/31/16 Philips Cool ceiling lamp white 3x3W SELV 32065/31/16 Philips Seru ceiling lamp white 3x4.5W SELV 32084/31/16 Philips Teint ceiling lamp white 3x6W SELV 32208/11/16 Philips InStyle Mira ceiling lamp chrome 2x6W SELV 32209/11/16 Philips InStyle Mira ceiling lamp chrome 3x6W SELV 32213/11/16 Philips InStyle Vanitas ceiling lamp chrome 3x6W SELV 32213/31/16 Philips InStyle Vanitas ceiling lamp white 3x6W SELV 33051/11/16 Philips Buckeye wall lamp chrome 1x3W 230V 33052/17/16 Philips Celadon wall lamp nickel 1x3W 230V 33261/06/16 Philips Fireside wall lamp bronze 1x6.5W SELV 33261/17/16 Philips Fireside wall lamp nickel 1x6.5W SELV 33311/17/16 Philips Hopsack wall lamp nickel 1x3W SELV 33311/31/16 Philips Hopsack wall lamp white 1x3W SELV 33604/11/16 Philips InStyle Feuille wall lamp chrome 2x2W SELV 33604/31/16 Philips InStyle Feuille wall lamp white 2x2W SELV 33606/48/16 Philips InStyle Delga single spot aluminium 2x6W SELV 33609/11/16 Philips Loga wall lamp chrome 2x2W SELV 33609/31/16 Philips Loga wall lamp white 2x2W SELV 33610/11/16 Philips Nio wall lamp chrome 1x6W SELV 33610/17/16 Philips Nio wall lamp nickel 1x6W SELV 33610/31/16 Philips Nio wall lamp white 1x6W SELV 33621/48/16 Philips Countdown wall lamp aluminium 1x2.5W SEL 33622/31/16 Philips Date wall lamp white 2x1W SELV 33801/17/16 Philips Finesse Under cabinet nickel 3x2W SELV 33802/17/16 Philips Divine Under cabinet nickel 2x2W SELV 33809/31/16 Philips Lovely Under cabinet 33810/31/16 Philips Lovely Under cabinet 33811/31/16 Philips Lovely Under cabinet white 1x11W 230V 34018/31/16 Philips Elements wall lamp white 1x3W SELV 34046/11/16 Philips Silk wall lamp chrome 2x2.5W SELV 34047/11/16 Philips Silk wall lamp chrome 4x2.5W SELV 34049/11/16 Philips Hotstone wall lamp chrome 2x2.5W SELV 34050/11/16 Philips Hotstone wall lamp chrome 4x2.5W SELV 34058/11/16 Philips Fit wall lamp chrome 2x2.5W SELV 34059/11/16 Philips Fit wall lamp chrome 3x2.5W SELV 34208/11/16 Philips InStyle Mira wall lamp chrome 1x6W SELV 34212/11/16 Philips InStyle Vanitas wall lamp chrome 1x6W SELV 34212/31/16 Philips InStyle Vanitas wall lamp white 1x6W SELV

12 34213/11/16 Philips InStyle Vanitas wall lamp chrome 2x6W SELV 34213/31/16 Philips InStyle Vanitas wall lamp white 2x6W SELV 36052/17/16 Philips Novum wall lamp nickel 1x4.5W SELV 36052/31/16 Philips Novum wall lamp white 1x4.5W SELV 36054/17/16 Philips Novum table lamp nickel 1x4.5W SELV 36054/31/16 Philips Novum table lamp white 1x4.5W SELV 37241/11/13 Philips InStyle Darius pendant chrome 8x2W SELV 37241/48/13 Philips InStyle Darius pendant aluminium 8x2W SELV 37242/11/13 Philips InStyle Darius wall lamp chrome 2x2W SELV 37242/48/13 Philips InStyle Darius wall lamp aluminium 2x2W SELV 37245/11/13 Philips InStyle Darius ceiling lamp chrome 4x2W SELV 37245/48/13 Philips InStyle Darius ceiling lamp aluminium 4x2W SELV 37246/11/13 Philips InStyle Darius ceiling lamp chrome 9x2W SELV 37246/48/13 Philips InStyle Darius ceiling lamp aluminium 9x2W SELV 37266/33/16 Philips Italo pendant yellow 1x4.5W 230V 37266/60/16 Philips Italo pendant clear 1x4.5W 230V 37266/87/16 Philips Italo pendant grey 1x4.5W 230V 37361/56/16 Philips Vienne pendant white 1x4.5W 230V 37361/87/16 Philips Vienne pendant grey 1x4.5W 230V 37366/31/16 Philips InStyle Ponte table lamp white 1x6W 10.7V 37366/48/16 Philips InStyle Ponte table lamp aluminium 1x6W 10.7V 37367/31/16 Philips InStyle Ponte wall lamp white 1x6W SELV 37367/48/16 Philips InStyle Ponte wall lamp aluminium 1x6W SELV 37368/31/16 Philips InStyle Ponte pendant white 3x6W SELV 37368/48/16 Philips InStyle Ponte pendant aluminium 3x6W SELV 37369/31/16 Philips InStyle Ponte pendant white 4x6W SELV 37369/48/16 Philips InStyle Ponte pendant aluminium 4x6W SELV 37371/30/16 Philips InStyle Split pendant black 4x6.5W SELV 37371/31/16 Philips InStyle Split pendant white 4x6.5W SELV 37371/48/16 Philips InStyle Split pendant aluminium 4x6.5W SELV 37910/11/16 Philips InStyle Benson ceiling lamp chrome 6x4W SELV 37912/17/16 Philips InStyle Benson wall lamp nickel 1x4W SELV 37912/31/16 Philips InStyle Benson wall lamp white 1x4W SELV 37955/48/16 Philips Dun pendant aluminium 2x6.5W SELV 37956/48/16 Philips Dun pendant aluminium 3x6.5W SELV 40195/31/16 Philips InStyle Motion pendant white 12x2W SELV 40543/06/13 Philips InStyle Menotti pendant bronze 10x2W SELV 40543/11/13 Philips InStyle Menotti pendant chrome 10x2W SELV 40544/06/13 Philips InStyle Menotti ceiling lamp bronze 10x2W SELV 40544/11/13 Philips InStyle Menotti ceiling lamp chrome 10x2W SELV 40545/06/13 Philips InStyle Attilio pendant bronze 1x6W SELV 40545/17/13 Philips InStyle Attilio pendant nickel 1x6W SELV 40546/06/13 Philips InStyle Attilio pendant bronze 3x6W SELV 40546/17/13 Philips InStyle Attilio pendant nickel 3x6W SELV 40547/06/13 Philips InStyle Attilio pendant bronze 5x6W SELV 40547/17/13 Philips InStyle Attilio pendant nickel 5x6W SELV 40595/11/16 Philips Boyne pendant aluminium 5x4W SELV 40603/48/16 Philips InStyle Delga pendant aluminium 4x6.5W SELV 40636/17/16 Philips InStyle Cima ceiling lamp nickel 9x2W SELV 40689/48/16 Philips Cam pendant aluminium 6x2W SELV

13 40690/48/16 Philips Cam pendant aluminium 8x2W SELV 40725/11/16 Philips InStyle Clario pendant chrome 1x6W SELV 40725/17/16 Philips InStyle Clario pendant nickel 1x6W SELV 40726/06/16 Philips InStyle Clario pendant bronze 3x6W SELV 40726/11/16 Philips InStyle Clario pendant chrome 3x6W SELV 40726/17/16 Philips InStyle Clario pendant nickel 3x6W SELV 40727/11/16 Philips InStyle Clario ceiling lamp chrome 1x6W SELV 40727/17/16 Philips InStyle Clario ceiling lamp nickel 1x6W SELV 40733/48/16 Philips InStyle Styletwist pendant aluminium 6x2W SELV 40734/11/16 Philips InStyle Jazz pendant chrome 1x4W SELV 40735/11/16 Philips InStyle Jazz pendant chrome 3x4W SELV 40736/11/16 Philips InStyle Jazz pendant chrome 5x4W SELV 40737/17/16 Philips InStyle Oregon pendant nickel 4x4W SELV 40740/11/16 Philips InStyle Matrix ceiling lamp chrome 4x2W SELV 40740/17/16 Philips InStyle Matrix ceiling lamp nickel 4x2W SELV 40741/11/16 Philips InStyle Matrix ceiling lamp chrome 9x2W SELV 40741/17/16 Philips InStyle Matrix ceiling lamp nickel 9x2W SELV 40742/11/16 Philips InStyle Matrix ceiling lamp chrome 16x2W SELV 40742/17/16 Philips InStyle Matrix ceiling lamp nickel 16x2W SELV 40743/11/16 Philips InStyle Matrix pendant chrome 12x2W SELV 40743/17/16 Philips InStyle Matrix pendant nickel 12x2W SELV 40789/11/16 Philips InStyle Uturn pendant chrome 3x6.5W SELV 40790/11/16 Philips InStyle Uturn pendant chrome 4x6.5W SELV 40793/48/16 Philips InStyle Tilto pendant aluminium 4x6.5W SELV 40794/48/16 Philips InStyle Tilto ceiling lamp aluminium 2x6.5W SELV 40828/38/16 Philips InStyle Stonez ceiling lamp cream 9x2.5W SELV 40828/87/16 Philips InStyle Stonez ceiling lamp grey 9x2.5W SELV 40829/38/16 Philips InStyle Stonez ceiling lamp cream 12x2.5W SELV 40829/87/16 Philips InStyle Stonez ceiling lamp grey 12x2.5W SELV 40831/31/16 Philips Sequens ceiling lamp white 6x2.5W SELV 40831/48/16 Philips Sequens ceiling lamp aluminium 6x2.5W 40832/31/16 Philips Sequens ceiling lamp white 3x2.5W SELV 40832/48/16 Philips Sequens ceiling lamp aluminium 3x2.5W 40833/31/16 Philips Stimus ceiling lamp white 8x2.5W SELV 40834/31/16 Philips Stimus ceiling lamp white 6x2.5W SELV 40837/31/16 Philips Exact pendant white 6x2.5W SELV 40837/48/16 Philips Exact pendant aluminium 6x2.5W SELV 40838/48/16 Philips Cennium pendant aluminium 12x2.5W SELV 40892/67/16 Philips Skien pendant white 1x4.5W 230V 40893/67/16 Philips Largo pendant white 1x4.5W 230V 40894/38/16 Philips Canto pendant cream 1x4.5W 230V 40895/38/16 Philips Var pendant cream 1x4.5W 230V 40895/53/16 Philips Var pendant orange 1x4.5W 230V 40895/87/16 Philips Var pendant grey 1x4.5W 230V 40898/33/16 Philips Fado pendant green 1x4.5W 230V 40898/38/16 Philips Fado pendant cream 1x4.5W 230V 40898/87/16 Philips Fado pendant grey 1x4.5W 230V 40901/31/16 Philips Adour pendant white 6x2.5W SELV 40902/31/16 Philips Ayr pendant white 8x2.5W SELV 40902/48/16 Philips Ayr pendant aluminium 8x2.5W SELV

14 40904/35/16 Philips Tenuto pendant blue 1x4.5W 230V 40904/60/16 Philips Tenuto pendant clear 1x4.5W 230V 40904/87/16 Philips Tenuto pendant grey 1x4.5W 230V 40921/11/16 Philips Wolga pendant chrome 3x3W SELV 40921/31/16 Philips Wolga pendant white 3x3W SELV 40922/11/16 Philips Wolga pendant chrome 4x3W SELV 40922/31/16 Philips Wolga pendant white 4x3W SELV 40960/17/16 Philips Tarn pendant nickel 2x2.5W SELV 40961/17/16 Philips Tarn pendant nickel 6x2.5W SELV 40962/17/16 Philips Tarn pendant nickel 6x2.5W SELV 40970/48/16 Philips Vaga ceiling lamp aluminium 6x2.5W SELV 40972/48/16 Philips Vaga pendant aluminium 6x2.5W SELV 40990/31/16 Philips Aln pendant white 1x3W SELV 40991/31/16 Philips Aln pendant white 4x3W SELV 42220/30/16 Philips InStyle Lollypop floor lamp black 6x2W SELV 42220/31/16 Philips InStyle Lollypop floor lamp white 6x2W SELV 42221/30/16 Philips InStyle Lollypop table lamp black 1x6W SELV 42221/31/16 Philips InStyle Lollypop table lamp white 1x6W SELV 42267/30/16 Philips InStyle Flatform floor lamp black 1x4.5W SELV 42267/31/16 Philips InStyle Flatform floor lamp white 1x4.5W SELV 42795/48/16 Philips InStyle Tilto floor lamp aluminium 2x6.5W SELV 43133/30/16 Philips Nister table lamp black 1x3W SELV 43133/31/16 Philips Nister table lamp white 1x3W SELV 43133/48/16 Philips Nister table lamp aluminium 1x3W SELV 43256/17/16 Philips Colne table lamp nickel 1x2.5W SELV 43268/73/16 Philips InStyle Kubiz table lamp beech 2x2.5W SELV 43268/86/16 Philips InStyle Kubiz table lamp rust 2x2.5W SELV 43274/32/16 Philips Boletu table lamp red 1x3W SELV 43992/31/16 Philips InStyle Ochos pendant white 4x6W SELV 43992/48/16 Philips InStyle Ochos pendant aluminium 4x6W SELV 44500/35/16 Philips mykidsroom table lamp blue 2x2W SELV 44501/19/16 Philips mykidsroom table lamp pink 2x2W SELV 44510/35/16 Philips Littlebro table lamp blue 1x1W SELV 44511/19/16 Philips Bollie table lamp pink 1x1W SELV 44512/33/16 Philips Drago table lamp green 1x1W SELV 45572/17/16 Philips InStyle Probo wall lamp nickel 2x2W SELV 45572/31/16 Philips InStyle Probo wall lamp white 2x2W SELV 45572/93/16 Philips InStyle Probo wall lamp antracit 2x2W SELV 45573/31/16 Philips InStyle Flexo ceiling lamp white 1x6.5W SELV 45573/32/16 Philips InStyle Flexo ceiling lamp red 1x6.5W SELV 45573/93/16 Philips InStyle Flexo ceiling lamp antracit 1x6.5W SELV 45574/48/16 Philips InStyle Styletwist wall lamp aluminium 1x6.5W 45575/11/16 Philips InStyle Jazz wall lamp chrome 1x4W SELV 45578/06/16 Philips InStyle Oregon wall lamp bronze 1x4W SELV 45578/17/16 Philips InStyle Oregon wall lamp nickel 1x4W SELV 45579/11/16 Philips InStyle Matrix wall lamp chrome 1x6.5W SELV 45579/17/16 Philips InStyle Matrix wall lamp nickel 1x6.5W SELV 45590/17/16 Philips Galax wall lamp nickel 2x2.5W SELV 45590/31/16 Philips Galax wall lamp white 2x2.5W SELV 45591/17/16 Philips Galax wall lamp nickel 4x2.5W SELV

15 45591/31/16 Philips Galax wall lamp white 4x2.5W SELV 53140/31/16 Philips TYMPAN single spot white 1x6W SELV 53142/31/16 Philips TYMPAN bar/tube white 2x6W SELV 53143/31/16 Philips TYMPAN bar/tube white 3x6W SELV 53150/48/16 Philips PARTICON single spot aluminium 1x6W SELV 53152/48/16 Philips PARTICON bar/tube aluminium 2x6W SELV 53154/48/16 Philips PARTICON bar/tube aluminium 4x6W SELV 53159/48/16 Philips PARTICON pendant aluminium 3x6W SELV 53160/31/16 Philips SEQUENCE single spot white 1x6W SELV 53160/48/16 Philips SEQUENCE single spot aluminium 1x6W SELV 53162/31/16 Philips SEQUENCE plate/spiral white 2x6W SELV 53170/31/16 Philips CLOCKWORK single spot white 1x4W SELV 53170/48/16 Philips CLOCKWORK single spot aluminium 1x4W SEL 53172/31/16 Philips CLOCKWORK bar/tube white 2x4W SELV 53172/48/16 Philips CLOCKWORK bar/tube aluminium 2x4W SELV 53174/31/16 Philips CLOCKWORK bar/tube white 4x4W SELV 53174/48/16 Philips CLOCKWORK bar/tube aluminium 4x4W SELV 53190/31/16 Philips MILLENNIUM single spot white 1x4W SELV 53190/48/16 Philips MILLENNIUM single spot aluminium 1x4W 53192/31/16 Philips MILLENNIUM bar/tube white 2x4W SELV 53192/48/16 Philips MILLENNIUM bar/tube aluminium 2x4W SELV 53194/31/16 Philips MILLENNIUM bar/tube white 4x4W SELV 53194/48/16 Philips MILLENNIUM bar/tube aluminium 4x4W SELV 53200/31/16 Philips AFZELIA plate/spiral white 1x3W SELV 53200/48/16 Philips AFZELIA plate/spiral aluminium 1x3W SELV 53202/31/16 Philips AFZELIA plate/spiral white 2x3W SELV 53202/48/16 Philips AFZELIA plate/spiral aluminium 2x3W SELV 53210/06/16 Philips MAPLE single spot bronze 1x3W SELV 53210/17/16 Philips MAPLE single spot nickel 1x3W SELV 53212/06/16 Philips MAPLE bar/tube bronze 2x3W SELV 53212/17/16 Philips MAPLE bar/tube nickel 2x3W SELV 53213/06/16 Philips MAPLE bar/tube bronze 3x3W SELV 53214/06/16 Philips MAPLE special form bronze 4x3W SELV 53214/17/16 Philips MAPLE special form nickel 4x3W SELV 53219/06/16 Philips MAPLE plate/spiral bronze 3x3W SELV 53219/17/16 Philips MAPLE plate/spiral nickel 3x3W SELV 53220/11/16 Philips CYPRESS single spot chrome 1x3W SELV 53222/11/16 Philips CYPRESS bar/tube chrome 2x3W SELV 53224/11/16 Philips CYPRESS special form chrome 4x3W SELV 53229/11/16 Philips CYPRESS plate/spiral chrome 3x3W SELV 53230/31/16 Philips DYNA single spot white 1x3W 230V 53230/32/16 Philips DYNA single spot red 1x3W 230V 53230/33/16 Philips DYNA single spot green 1x3W 230V 53230/35/16 Philips DYNA single spot blue 1x3W 230V 53230/99/16 Philips DYNA single spot grey 1x3W 230V 53231/31/16 Philips DYNA clip spot white 1x3W 230V 53231/32/16 Philips DYNA clip spot red 1x3W 230V 53231/33/16 Philips DYNA clip spot green 1x3W 230V 53231/35/16 Philips DYNA clip spot blue 1x3W 230V 53231/99/16 Philips DYNA clip spot grey 1x3W 230V

16 53232/31/16 Philips DYNA bar/tube white 2x3W 230V 53240/06/16 Philips TOSCANE single spot bronze 1x3W SELV 53240/17/16 Philips TOSCANE single spot nickel 1x3W SELV 53242/06/16 Philips TOSCANE bar/tube bronze 2x3W SELV 53242/17/16 Philips TOSCANE bar/tube nickel 2x3W SELV 53244/06/16 Philips TOSCANE special form bronze 4x3W SELV 53244/17/16 Philips TOSCANE special form nickel 4x3W SELV 53249/06/16 Philips TOSCANE plate/spiral bronze 3x3W SELV 53249/17/16 Philips TOSCANE plate/spiral nickel 3x3W SELV 53250/26/16 Philips IDYLLIC single spot grey 1x3W SELV 53250/29/16 Philips IDYLLIC single spot WhiteBrush 1x3W SELV 53252/26/16 Philips IDYLLIC bar/tube grey 2x3W SELV 53252/29/16 Philips IDYLLIC bar/tube WhiteBrush 2x3W SELV 53254/26/16 Philips IDYLLIC special form grey 4x3W SELV 53254/29/16 Philips IDYLLIC special form WhiteBrush 4x3W SEL 53259/26/16 Philips IDYLLIC plate/spiral grey 3x3W SELV 53259/29/16 Philips IDYLLIC plate/spiral WhiteBrush 3x3W SEL 53260/67/16 Philips TOILE single spot white 1x3W SELV 53262/67/16 Philips TOILE bar/tube white 2x3W SELV 53264/67/16 Philips TOILE bar/tube white 4x3W SELV 53269/67/16 Philips TOILE plate/spiral white 4x3W SELV 53270/31/16 Philips RIMUS single spot white 1x3W SELV 53270/48/16 Philips RIMUS single spot aluminium 1x3W SELV 53272/31/16 Philips RIMUS bar/tube white 2x3W SELV 53272/48/16 Philips RIMUS bar/tube aluminium 2x3W SELV 53274/31/16 Philips RIMUS bar/tube white 4x3W SELV 53274/48/16 Philips RIMUS bar/tube aluminium 4x3W SELV 53279/31/16 Philips RIMUS plate/spiral white 3x3W SELV 53279/48/16 Philips RIMUS plate/spiral aluminium 3x3W SELV 53280/31/16 Philips TWEED single spot white 1x3W SELV 53280/48/16 Philips TWEED single spot aluminium 1x3W SELV 53282/31/16 Philips TWEED bar/tube white 2x3W SELV 53282/48/16 Philips TWEED bar/tube aluminium 2x3W SELV 53284/31/16 Philips TWEED special form white 4x3W SELV 53284/48/16 Philips TWEED special form aluminium 4x3W SELV 53289/31/16 Philips TWEED plate/spiral white 3x3W SELV 53289/48/16 Philips TWEED plate/spiral aluminium 3x3W SELV 56240/31/16 Philips STAR single spot white 1x3W SELV 56240/48/16 Philips STAR single spot aluminium 1x3W SELV 56242/31/16 Philips STAR bar/tube white 2x3W SELV 56242/48/16 Philips STAR bar/tube aluminium 2x3W SELV 56243/31/16 Philips STAR plate/spiral white 3x3W SELV 56243/48/16 Philips STAR plate/spiral aluminium 3x3W SELV 56244/31/16 Philips STAR bar/tube white 4x3W SELV 56244/48/16 Philips STAR bar/tube aluminium 4x3W SELV 56390/12/13 Philips InStyle Luciano single spot brass 1x7.5W SELV 56390/17/13 Philips InStyle Luciano single spot nickel 1x6W SELV 56393/17/13 Philips InStyle Luciano plate/spiral nickel 3x6W SELV 56394/17/13 Philips InStyle Luciano pendant nickel 4x6W SELV 56395/17/13 Philips InStyle Luciano plate/spiral nickel 4x6W SELV

17 56410/17/16 Philips myliving single spot nickel 1x6W SELV 56410/31/16 Philips myliving single spot white 1x6W SELV 56413/17/16 Philips myliving plate/spiral nickel 3x6W SELV 56413/31/16 Philips myliving plate/spiral white 3x6W SELV 56414/17/16 Philips myliving bar/tube nickel 4x6W SELV 56414/31/16 Philips myliving bar/tube white 4x6W SELV 56420/31/16 Philips TEQNO single spot white 1x6W SELV 56420/48/16 Philips TEQNO single spot aluminium 1x6W SELV 56422/31/16 Philips TEQNO bar/tube white 2x6W SELV 56422/48/16 Philips TEQNO bar/tube aluminium 2x6W SELV 56424/31/16 Philips TEQNO bar/tube white 4x6W SELV 56424/48/16 Philips TEQNO bar/tube aluminium 4x6W SELV 56490/31/16 Philips ZESTA single spot white 1x6W SELV 56490/48/16 Philips ZESTA single spot aluminium 1x6W SELV 56492/31/16 Philips ZESTA bar/tube white 2x6W SELV 56492/48/16 Philips ZESTA bar/tube aluminium 2x6W SELV 56493/31/16 Philips ZESTA plate/spiral white 3x6W SELV 56493/48/16 Philips ZESTA plate/spiral aluminium 3x6W SELV 56494/31/16 Philips ZESTA bar/tube white 4x6W SELV 56494/48/16 Philips ZESTA bar/tube aluminium 4x6W SELV 57170/17/16 Philips SEPIA single spot nickel 1x3W SELV 57170/31/16 Philips SEPIA single spot white 1x3W SELV 57170/44/16 Philips SEPIA single spot brown 1x3W SELV 57172/17/16 Philips SEPIA bar/tube nickel 2x3W SELV 57172/31/16 Philips SEPIA bar/tube white 2x3W SELV 57172/44/16 Philips SEPIA bar/tube brown 2x3W SELV 57174/17/16 Philips SEPIA bar/tube nickel 4x3W SELV 57174/31/16 Philips SEPIA bar/tube white 4x3W SELV 57174/44/16 Philips SEPIA bar/tube brown 4x3W SELV 57179/17/16 Philips SEPIA plate/spiral nickel 3x3W SELV 57179/31/16 Philips SEPIA plate/spiral white 3x3W SELV 57179/44/16 Philips SEPIA plate/spiral brown 3x3W SELV 57905/31/16 Philips InStyle Punti plate/spiral white 1x6.5W SELV 57905/48/16 Philips InStyle Punti plate/spiral aluminium 1x6.5W SELV 57906/31/16 Philips InStyle Punti plate/spiral white 2x6.5W SELV 57906/48/16 Philips InStyle Punti plate/spiral aluminium 2x6.5W SELV 57907/31/16 Philips InStyle Punti plate/spiral white 4x6.5W SELV 57907/48/16 Philips InStyle Punti plate/spiral aluminium 4x6.5W SELV 57915/31/16 Philips VAGANZA special form white 2x6W 57916/31/16 Philips VAGANZA bar/tube white 4x6W 57917/31/16 Philips VAGANZA single spot white 1x6W SELV 57917/48/16 Philips VAGANZA single spot aluminium 1x6W SELV 57918/31/16 Philips VAGANZA recessed white 2x6W SELV 57926/17/16 Philips InStyle Nomia recessed nickel 1x6W SELV 57926/31/16 Philips InStyle Nomia recessed white 1x6W 57927/17/16 Philips InStyle Nomia recessed nickel 1x6W SELV 57927/31/16 Philips InStyle Nomia recessed white 1x6W SELV 57928/48/16 Philips InStyle Radar bar/tube aluminium 2x6W SELV 57929/48/16 Philips InStyle Radar bar/tube aluminium 4x6W SELV 57931/48/16 Philips InStyle Radar floor lamp aluminium 3x6W SELV

18 57945/17/16 Philips UNIVERSA single spot nickel 1x6W SELV 57945/31/16 Philips UNIVERSA single spot white 1x6W SELV 57946/17/16 Philips UNIVERSA bar/tube nickel 2x6W SELV 57946/31/16 Philips UNIVERSA bar/tube white 2x6W SELV 57947/17/16 Philips UNIVERSA bar/tube nickel 3x6W SELV 57947/31/16 Philips UNIVERSA bar/tube white 3x6W SELV 57948/17/16 Philips UNIVERSA bar/tube nickel 4x6W SELV 57948/31/16 Philips UNIVERSA bar/tube white 4x6W SELV 57949/17/16 Philips UNIVERSA table lamp nickel 1x6W 18V 57949/31/16 Philips UNIVERSA table lamp white 1x6W 18V 57962/31/16 Philips Sculptor recessed white 1x6W SELV 57962/48/16 Philips Sculptor recessed aluminium 1x6W SELV 57963/31/16 Philips Sculptor recessed white 3x6W SELV 57963/48/16 Philips Sculptor recessed aluminium 3x6W SELV 57964/31/16 Philips Sculptor recessed white 2x6W SELV 57964/48/16 Philips Sculptor recessed aluminium 2x6W SELV 57965/31/16 Philips Probos recessed white 1x6W SELV 57965/48/16 Philips Probos recessed aluminium 1x6W SELV 57966/48/16 Philips Probos recessed aluminium 3x6W SELV 57968/31/16 Philips Messenger recessed white 1x6W SELV 57968/48/16 Philips Messenger recessed aluminium 1x6W SELV 57970/31/16 Philips Messenger recessed white 2x7.5W SELV 57971/31/16 Philips Stardust recessed white 1x6W SELV 57971/48/16 Philips Stardust recessed aluminium 1x6W SELV 57972/31/16 Philips Stardust recessed white 3x6W SELV 57972/48/16 Philips Stardust recessed aluminium 3x6W SELV 57983/31/16 Philips Talitha recessed white 3x2W 3.6V 57983/48/16 Philips Talitha recessed aluminium 3x2W 3.6V 57985/31/16 Philips InStyle Radar bar/tube white 2x6W SELV 57985/48/16 Philips InStyle Radar bar/tube aluminium 2x6W SELV 57986/31/16 Philips InStyle Radar bar/tube white 4x6W SELV 57986/48/16 Philips InStyle Radar bar/tube aluminium 4x6W SELV 57987/31/16 Philips Zaia recessed white 1x6.5W 10.7V 57987/48/16 Philips Zaia recessed aluminium 1x6.5W 10.7V 57989/17/16 Philips Skyon recessed nickel 1x6.5W 10.7V 57989/31/16 Philips Skyon recessed white 1x6.5W 10.7V 57993/31/16 Philips Syrma recessed white 1x2W SELV 57993/48/16 Philips Syrma recessed aluminium 1x2W SELV 57996/31/16 Philips Yed recessed white 1x13W 21.4V 57996/48/16 Philips Yed recessed aluminium 1x13W 21.4V 59030/11/16 Philips ELLIPSE recessed chrome 3x3W SELV 59030/17/16 Philips ELLIPSE recessed nickel 3x3W SELV 59030/31/16 Philips ELLIPSE recessed white 3x3W SELV 59031/11/16 Philips ELLIPSE recessed chrome 1x3W SELV 59031/17/16 Philips ELLIPSE recessed nickel 1x3W SELV 59031/31/16 Philips ELLIPSE recessed white 1x3W SELV 59080/11/16 Philips GALILEO recessed chrome 3x3W SELV 59080/17/16 Philips GALILEO recessed nickel 3x3W SELV 59080/31/16 Philips GALILEO recessed white 3x3W SELV 59081/11/16 Philips GALILEO recessed chrome 1x3W SELV

19 59081/17/16 Philips GALILEO recessed nickel 1x3W SELV 59081/31/16 Philips GALILEO recessed white 1x3W SELV 59100/11/16 Philips SCEPTRUM recessed chrome 3x3W 230V 59100/17/16 Philips SCEPTRUM recessed nickel 3x3W 230V 59100/31/16 Philips SCEPTRUM recessed white 3x3W 230V 59100/87/16 Philips SCEPTRUM recessed grey 3x3W 230V 59711/17/16 Philips Galactic plate/spiral nickel 1x13W SELV 59711/31/16 Philips Galactic plate/spiral white 1x13W SELV 59712/17/16 Philips Canis plate/spiral nickel 1x13W SELV 59712/31/16 Philips Canis plate/spiral white 1x13W SELV 59713/17/16 Philips Canopus recessed nickel 1x13W SELV 59713/31/16 Philips Canopus recessed white 1x13W SELV 59714/17/16 Philips Hydra recessed nickel 1x13W SELV 59714/31/16 Philips Hydra recessed white 1x13W SELV 59715/17/16 Philips Mercure recessed nickel 1x2.5W SELV 59715/31/16 Philips Mercure recessed white 1x2.5W SELV 59716/17/16 Philips Soyuz recessed nickel 1x2.5W SELV 59716/31/16 Philips Soyuz recessed white 1x2.5W SELV 59925/17/16 Philips Tub recessed nickel 1x6W SELV 66708/30/16 Philips InStyle Swing table lamp black 1x6.5W 18V 66708/31/16 Philips InStyle Swing table lamp white 1x6.5W 18V 66708/48/16 Philips InStyle Swing table lamp aluminium 1x6.5W 18V 66709/30/16 Philips InStyle Swing floor lamp black 1x6.5W 18V 66709/31/16 Philips InStyle Swing floor lamp white 1x6.5W 18V 66709/48/16 Philips InStyle Swing floor lamp aluminium 1x6.5W 18V 66710/30/16 Philips InStyle Crane table lamp black 1x6.5W 18V 66710/48/16 Philips InStyle Crane table lamp aluminium 1x6.5W 18V 66711/31/16 Philips InStyle Roswell table lamp white 1x6.5W 18V 66711/48/16 Philips InStyle Roswell table lamp aluminium 1x6.5W 18V 66712/30/16 Philips InStyle Fold table lamp black 2x6.5W 18V 66712/48/16 Philips InStyle Fold table lamp aluminium 2x6.5W 18V 66714/28/16 Philips Play table lamp fuchsia 1x2W SELV 66714/33/16 Philips Play table lamp green 1x2W SELV 66714/93/16 Philips Play table lamp antracit 1x2W SELV 66715/30/16 Philips Compose table lamp black 1x2W SELV 66716/11/16 Philips Times table lamp chrome 2x2W SELV 66716/48/16 Philips Times table lamp aluminium 2x2W SELV 66729/31/16 Philips InStyle Connex table lamp white 1x6W SELV 66729/48/16 Philips InStyle Connex table lamp aluminium 1x6W SELV 66730/30/16 Philips Create wall lamp black 1x2W SELV 66731/30/16 Philips Create table lamp black 1x2W SELV 66731/87/16 Philips Create table lamp grey 1x2W SELV 66732/30/16 Philips Create floor lamp black 1x2W SELV 66732/87/16 Philips Create floor lamp grey 1x2W SELV 67413/31/16 Philips DYNA table lamp white 1x3W 230V 67413/32/16 Philips DYNA table lamp red 1x3W 230V 67413/33/16 Philips DYNA table lamp green 1x3W 230V 67413/35/16 Philips DYNA table lamp blue 1x3W 230V 67413/99/16 Philips DYNA table lamp grey 1x3W 230V 67420/30/16 Philips MALLET table lamp black 1x5.5W SELV

20 67420/31/16 Philips MALLET table lamp white 1x5.5W SELV 67421/87/16 Philips PIVOT table lamp grey 1x5.5W SELV 67422/87/16 Philips BLADE table lamp grey 1x6W SELV 67423/30/16 Philips SPOON table lamp black 1x15W SELV 67423/31/16 Philips SPOON table lamp white 1x15W SELV 67424/30/16 Philips LAMINA table lamp black 1x3W SELV 67424/31/16 Philips LAMINA table lamp white 1x3W SELV 67426/31/16 Philips ROBOT table lamp white 1x15W SELV 67426/87/16 Philips ROBOT table lamp grey 1x15W SELV 69049/48/16 Philips InStyle Vidro pendant aluminium 3x6.5W SELV 69050/48/16 Philips Alphar pendant aluminium 1x6.5W SELV 69051/48/16 Philips InStyle Vidro ceiling lamp aluminium 3x6W SELV 69052/48/16 Philips InStyle Vidro table lamp aluminium 6x2W SELV 69053/48/16 Philips InStyle Vidro pendant aluminium 3x6.5W SELV 69054/48/16 Philips Epsi pendant aluminium 3x6.5W SELV 69055/48/16 Philips InStyle Cinta pendant aluminium 3x6.5W SELV 69056/31/16 Philips InStyle Crater ceiling lamp white 1x6W SELV 69057/31/16 Philips InStyle Crater ceiling lamp white 3x6W SELV 69066/30/16 Philips myhomeoffice floor lamp black 1x2.5W SEL 69067/31/16 Philips Row ceiling lamp white 4x6W SELV 69068/31/16 Philips Row ceiling lamp white 1x6W SELV 69068/87/16 Philips Row ceiling lamp grey 1x6W SELV 69069/31/16 Philips Row wall lamp white 2x6W SELV 69069/87/16 Philips Row wall lamp grey 2x6W SELV 69070/31/16 Philips InStyle Scope single spot white 1x6W SELV 69072/31/16 Philips InStyle Scope bar/tube white 2x6W SELV 69073/31/16 Philips InStyle Scope bar/tube white 3x6W SELV 69074/31/16 Philips InStyle Scope bar/tube white 4x6W SELV 69075/30/16 Philips InStyle Cobra table lamp black 3x2W SELV 69075/87/16 Philips InStyle Cobra table lamp grey 3x2W SELV 69076/30/16 Philips myhomeoffice table lamp black 1x7.5W SEL 69077/48/16 Philips Ledino recessed aluminium 3x2.5W SELV 69080/87/16 Philips FORMAT single spot grey 1x6W SELV 69082/87/16 Philips FORMAT bar/tube grey 2x6W SELV 69083/87/16 Philips FORMAT bar/tube grey 3x6W SELV 69085/31/16 Philips Milio wall lamp white 2x2W SELV 69085/87/16 Philips Milio wall lamp grey 2x2W SELV 69086/30/16 Philips Mathea wall lamp black 2x2W SELV 69086/31/16 Philips Mathea wall lamp white 2x2W SELV 69087/31/16 Philips Metric wall lamp white 2x2W SELV 69087/87/16 Philips Metric wall lamp grey 2x2W SELV 70222/31/PH Philips Candles Outdoor 1 set Clear 70223/31/PH Philips Candles Outdoor 3 set Clear 71760/28/16 Philips Princess ceiling lamp pink 1x4W SELV 71760/30/16 Philips Mickey Mouse ceiling lamp blue 1x4W SELV 71760/31/16 Philips Minnie Mouse ceiling lamp pink 1x4W SELV 71760/34/16 Philips Winnie The Pooh ceiling lamp yellow 1x /40/16 Philips Spider-Man ceiling lamp blue 1x4W SELV 71760/53/16 Philips Planes ceiling lamp orange 1x4W SELV 71762/53/16 Philips Planes ceiling lamp blue 1x4.5W SELV

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo