Pojęcia i definicje. Obowiązuje od dnia wersja 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcia i definicje. Obowiązuje od dnia wersja 1"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa mieszkańców Gminy Stalowa Wola w planowanym projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , działanie 3.1 Rozwój OZE. 1 Pojęcia i definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1. Gmina Gmina Miejska Stalowa Wola. 2. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli - Jednostka Wdrażająca Projekt (JWP) 3. Budynek mieszkalny /gospodarstwo domowe budynek wolnostojący, jak też w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Gminy Stalowa Wola. 4. Wnioskodawca osoba fizyczna ubiegająca się o udział w realizacji projektu, będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku. W przypadku nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności, Wnioskodawcą są wszyscy współwłaściciele. 5. Wykonawca podmiot wykonujący na zlecenie Gminy czynności zmierzające do realizacji projektu jako generalny Wykonawca wybrany w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 6. Ankieta i Deklaracja Dokumenty wymagane do złożenia przez Wnioskodawcę w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym tj. Ankieta Wnioskodawcy, Deklaracja Wnioskodawcy, załączniki wyszczególnione w Deklaracji Wnioskodawcy. 7. Instalacja fotowoltaiczna zespół urządzeń i instalacji, który przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w elektryczność, o łącznej mocy elektrycznej nie przekraczającej 40 kw, przyłączony do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv, służący wytwarzaniu energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego z możliwością wprowadzenia nadwyżek do sieci. 8. Panele fotowoltaiczne element instalacji fotowoltaicznej który wystawiony na działanie promieni słonecznych zamienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panel fotowoltaiczny ma powierzchnię ok 1,7 m 2. Instalacja o mocy 1 kw może zajmować powierzchnię około 8 m Instalacja kolektorów słonecznych - zespół urządzeń i instalacji, który wykorzystuje promieniowanie słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zużywanej w budynku mieszkalnym. 10. Kolektor słoneczny - element instalacji kolektorów słonecznych który wystawiony na działanie promieni słonecznych podgrzewa płynący w nich czynnik grzewczy. Kolektor słoneczny ma powierzchnię ok 2 m 2. Instalacja kolektorów słonecznych dla 2-4 osobowej rodziny może zajmować powierzchnię do 6 m Postępowanie kwalifikacyjne Postępowanie, które ma na celu sporządzenie listy osób mających pierwszeństwo w ubieganiu się o udział w projekcie oraz sporządzenie listy rezerwowej. 12. Projekt Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola, przedsięwzięcie mające na celu pozyskanie środków z,,regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 1

2 lata , działanie 3.1 Rozwój OZE co przełoży się na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na budynkach Wnioskodawców. 13. Umowa umowa pomiędzy Gminą i Wnioskodawcą, ustalająca szczegółowo obowiązki stron w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w tym również warunki wykonania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej i Instalacji kolektorów słonecznych. 14. Koszt kwalifikowany koszt który zostanie pokryty do 85% z funduszu przewidzianego do realizacji projektu. Wnioskodawca pokrywa min. 15% tego kosztu. 15. Koszt niekwalifikowany koszt który nie zostanie pokryty z funduszu przewidzianego do realizacji projektu i w całości będzie poniesiony przez Wnioskodawcę. 16. Ustawa OZE - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 17. Regulamin niniejszy regulamin. 2 Warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym 1. Nabór ankiet i deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest przez Gminę Stalowa Wola/JWP w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (RPO WP ). 2. Ilość Wnioskodawców zakwalifikowanych do programu jest ograniczona, ze względu na wytyczne programowe i zapisy w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP Ankiety i deklaracje będą podlegać ocenie i weryfikacji. Ze względu na ograniczenie co do wielkości aplikowanego projektu przez Gminę maksymalna moc urządzeń w wysokości 2 MW oraz maksymalnej kwocie dofinansowania wynoszącej zł, przy tworzeniu listy Wnioskodawców będzie decydować kolejność wpływu ankiet. 3. Projekt będzie realizowany przez Gminę Stalowa Wola jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z RPO WP za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 4. Poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych brutto. 5. Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji wraz z ankietą na jeden budynek mieszkalny, w której Wnioskodawca wybiera tylko jeden rodzaj instalacji instalację kolektorów słonecznych lub instalację fotowoltaiczną. 6. Wnioskodawcy muszą być właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego, na której będzie realizowana instalacja i posiadać dokumenty potwierdzające własność (Księga wieczysta, akt notarialny, inny kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 7. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na warunki zawarte w Ankiecie i Deklaracji. 8. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym uczestnictwa w projekcie jest spełnienie przez Wnioskodawcę przedstawionych poniżej wymagań: 1) lokalizacja budynku mieszkalnego objętego wnioskowaną instalacją - na terenie Gminy Stalowa Wola, 2) brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat na dzień złożenia wniosku, 3) złożenie przez Wnioskodawcę wypełnionej ankiety i deklaracji dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji paneli fotowoltaicznych w określonym w niniejszym regulaminie terminie i dostarczenie wymaganych załączników do deklaracji w skład których wchodzą: 2

3 a) dokument potwierdzający własność budynku (księga wieczysta lub akt notarialny lub inny- kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), b) aktualna mapa zasadnicza (opiniodawcza) wydana przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, c) wypis z rejestru gruntów dotyczący działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, d) zdjęcie miejsca lub fasady budynku wykonane od strony południowej, gdzie Wnioskodawca planuje montaż instalacji, e) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, wymagana jest uchwała wspólnoty, wyrażająca zgodę na montaż instalacji. *złożenie podpisanej ankiety i deklaracji bez złożenia pozostałych wymaganych załączników umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym i wpisanie na listę kandydatów pod warunkiem że w ciągu trzech dni roboczych od dnia wpisania na listę Wnioskodawca dostarczy pozostałe dokumenty. W przypadku dostarczenia reszty dokumentów w terminie dłuższym niż 3 dni robocze od złożenia ankiety i deklaracji data aplikacji Wnioskodawcy zostanie przesunięta na dzień skompletowania wszystkich dokumentów. W przypadku nie dostarczenia dokumentów do dnia Wnioskodawca zostanie wykreślony z listy. JWP nie będzie informować Wnioskodawcy o niekompletności złożonych dokumentów,pozostaje to w interesie Wnioskodawcy aby były one kompletne. 4) Dopuszcza się do udziału w projekcie Wnioskodawców będących właścicielami nieruchomości w fazie budowy pod warunkiem posiadania umowy przyłączeniowej określającej moc przyłączeniową instalacji oraz oddania budynku mieszkalnego do użytkowania w okresie co najmniej 1 miesiąca przed realizacją rzeczową projektu (montaż instalacji). 5) uregulowany stan prawny nieruchomości na której jest położony budynek mieszkalny. 9. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych z projektem zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Wnioskodawca wyraża zgodę na dobrowolne podanie danych osobowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 10. Ankieta wraz z deklaracją dostępne są na stronie internetowej oraz w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, Stalowa Wola w Biurze Obsługi Klienta, parter oraz punkcie obsługi klienta ul. Wolności 9 Stalowa Wola. 10. Ankietę wraz z deklaracją można składać: w dniu 28 lipca 2016 r. po konferencji,,zielona Gmina wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w Stalowej Woli,, w miejscu przeprowadzenia konferencji lub od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r. w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, Stalowa Wola w Biurze Obsługi Klienta, parter w godzinach pracy 7:00-15:00, lub od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, Stalowa Wola z dopiskiem Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola. Liczy się data wpływu dokumentów do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 11. Komplet składanych dokumentów powinien być zszyty w jeden pakiet dokumentów. 12. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo notarialne. 3

4 13. W momencie złożenia ankiety i deklaracji Wnioskodawca zostanie zarejestrowany i otrzyma potwierdzenie przyjęcia wyżej wymienionych dokumentów. 14. Szczegółowe informacje dotyczące naboru ankiety i deklaracji uzyskać można telefonicznie w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej Woli pod numerem tel wew. 359 lub osobiście w budynku przy ul. Komunalnej 1, I piętro, pokój nr 13 lub mailowo 3 Instalacja Kolektorów Słonecznych 1. Instalacja kolektorów słonecznych służy do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej. Wielkość proponowanej instalacji zostanie dobrana m.in. na podstawie rzeczywistej liczby mieszkańców budynku Wnioskodawcy, zużycia wody i możliwości technicznych pozwalających na jej zainstalowanie. 2. Szacunkowy koszt netto instalacji oraz wartość udziału Wnioskodawcy projektu będzie zależała od wielkości zamontowanej instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji i będzie określony w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu. Grzałka do podgrzewania wody w zbiorniku oraz druga górna wężownica do wpięcia w instalację drugiego źródła ciepła np.: CO jest kosztem niekwalifikowanym i jest kosztem w całości pokrytym przez Wnioskodawcę. 3. Instalacja kolektorów słonecznych może być montowana w sposób zintegrowany z budynkiem mieszkalnym czyli na dachach i elewacji budynków w tej sytuacji do ceny netto kompleksowej usługi realizowanego projektu zostanie doliczony VAT w wysokości 8%. W przypadku technicznych problemów uniemożliwiających montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym dopuszcza się montaż instalacji zasilającej budynek mieszkalny w sposób nie zintegrowany tzn. obok budynku mieszkalnego na gruncie lub np. na dachu garażu. W takim wypadku do ceny netto kompleksowej usługi realizowanego projektu zostanie doliczony VAT 23% a koszt konstrukcji podtrzymującej instalację nie będzie kosztem kwalifikowanym. 4. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej i zimniej wody. W przypadku jej braku koszt jej wykonania jest kosztem niekwalifikowanym i należy do Wnioskodawcy. 5. Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji kolektorów słonecznych na połaci dachowej pokrytej eternitem. Właściciele takich budynków mieszkalnych mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji kolektorów na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe. Wymiana pokrycia dachowego musi zostać zakończona nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym. 4 Instalacje fotowoltaiczne 1. Instalacja fotowoltaiczna służy wytwarzaniu prądu stałego, który za pomocą falownika zostaje przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej. 2. W projekcie planuje się instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną tylko i wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja fotowoltaiczna służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V a wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa 4

5 domowego do zasilania urządzeń codziennego użytku. Dopuszcza się przesyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE. 3. Moc instalacji fotowoltaicznej o jaką Wnioskodawca będzie mógł się ubiegać musi zawierać się w przedziale od 1 kw p (minimalna moc instalacji) do wartości równej mocy przyłączeniowej budynku, na którym ma znajdować się instalacja fotowoltaiczna ale jednocześnie nie większa niż 40 kw p. Moc instalacji fotowoltaicznej będzie dobierana Wnioskodawcy na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej na nieruchomości i nie będzie wyższa niż wynika to z umowy Wnioskodawcy, z zakładem energetycznym po wstępnym zakwalifikowaniu się Wnioskodawcy. Ostateczna moc instalacji fotowoltaicznej każdego z Wnioskodawców zostanie ustalona przed podpisaniem umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie. 4. Szacunkowy koszt instalacji fotowoltaicznej oraz wartość udziału Wnioskodawcy będzie zależał od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz miejsca montażu i będzie określony w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu. 5. Instalacja fotowoltaiczna może być montowana w sposób zintegrowany z budynkiem mieszkalnym czyli na dachach i elewacji budynków w tej sytuacji do ceny netto kompleksowej usługi realizowanego projektu zostanie doliczony VAT w wysokości 8%. W przypadku technicznych problemów uniemożliwiających montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym dopuszcza się montaż instalacji zasilającej budynek mieszkalny w sposób nie zintegrowany tzn. obok budynku mieszkalnego na gruncie lub np. na dachu garażu. W takim wypadku do ceny netto kompleksowej usługi realizowanego projektu zostanie doliczony VAT 23% a koszt konstrukcji podtrzymującej instalację nie będzie kosztem kwalifikowanym i jest kosztem w całości pokrytym przez Wnioskodawcę. 6. Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej pokrytej eternitem. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe. Wymiana pokrycia dachowego musi zostać zakończona nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym. 5 Weryfikacja złożonych wniosków 1. Po upływie terminu składania ankiet i deklaracji Gmina/JWP przystąpi do weryfikacji złożonych wniosków. 2. Wnioskodawca który złożył wymagane dokumenty może zostać wezwany do weryfikacji przedstawionych danych i okazania dokumentów. 3. Po zakończeniu etapu wstępnego naboru oraz weryfikacji ankiety i deklaracji wraz z załącznikami, zostanie ustalona ostateczna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa. Wnioskodawcy z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku gdy: a) Nie zostanie przekroczona dostępna łączna moc wszystkich wnioskowanych instalacji z ostatecznej listy uczestników,która łącznie wynosi 2 MW (oznacza, to że jeżeli łączna moc instalacji Wnioskodawców z listy zakwalifikowanych uczestników po weryfikacji będzie niższa niż 2 MW to różnica ta zostanie wykorzystana dla instalacji Wnioskodawców z listy rezerwowej) b) Środki przewidziane na realizację projektu pozwolą na poszerzenie listy osób zakwalifikowanych. c) rezygnacji Wnioskodawców zakwalifikowanych z listy głównej 5

6 d) wykluczenia Wnioskodawcy z listy zakwalifikowanych 4. Ostateczna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie internetowej Na liście będą umieszczone informacje: numer ankiety adres Wnioskodawcy 5. Osoby, które nie występują na liście nie zostały zakwalifikowane do projektu z przyczyn formalnoprawnych lub technicznych. 6. Po wyczerpaniu osób z listy rezerwowej nie wyklucza się przeprowadzenia naboru uzupełniającego. 7. Wnioskodawcy zakwalifikowani do udziału w projekcie chcący wziąć w nim udział będą zobowiązani do współpracy z Urzędem Miasta Stalowa Wola/JWP, udzielania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do opracowania wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności, przedkładania wymaganych dokumentów, zagwarantowania projektantowi opracowującemu dokumentację techniczną dostępu do budynku mieszkalnego, którego dotyczyć będzie instalacja. 8. Gmina/JWP przeprowadzi weryfikację technicznych możliwości montażu wskazanej przez Wnioskodawców instalacji poprzez wizję lokalną/ audyt. 9. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej lub instalacji kolektorów słonecznych na wskazanym przez Wnioskodawcę budynku, Wnioskodawca zostanie wykluczony z udziału w projekcie. Uwaga: Wstępne zakwalifikowanie się do udziału w projekcie, nie oznacza że ankieta zostanie zakwalifikowana do wniosku. Osoba uczestnicząca w projekcie musi spełnić również inne kryteria określone w przedmiotowym regulaminie, dostarczyć niezbędne dokumenty oraz musi istnieć możliwość techniczna realizacji wybranej instalacji OZE. 6 Dopuszczenie Wnioskodawcy do wzięcia udziału w projekcie Wnioskodawca po przejściu pozytywnej weryfikacji technicznej budynku mieszkalnego i ustalenia wielkości i mocy instalacji wyraża zgodę na następujące warunki: 1. Nieodpłatne użyczenie wymaganej powierzchni budynku mieszkalnego do celów projektu tzn. montażu elementów instalacji fotowoltaicznej lub instalacji kolektorów słonecznych i wykonania wszystkich związanych z tym prac. na czas realizacji projektu i na okres trwałości projektu tj. 5 lat po dacie jego zakończenia określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 2. Podpisanie z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu. 3. Przygotowania budynku mieszkalnego do montażu wybranej instalacji, zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Gminę/JWP lub Wykonawcę, w szczególności do uprzątnięcia pomieszczeń i dróg komunikacyjnych na drodze dojścia do budynku z urządzeniami instalacji. 4. Wykonania wszystkich prac dostosowujących pomieszczenia budynku do montażu elementów instalacji fotowoltaicznej lub instalacji kolektorów słonecznych na własny koszt. 5. Udział w szkoleniu w zakresie obsługi i konserwacji wybranej instalacji, przeprowadzonym przez Wykonawcę oraz potwierdzenia na piśmie uzyskania stosownego przeszkolenia w tym zakresie. Zapewnienia użytkowania wybranej instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w otrzymanych instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej oraz Umowie, w tym utrzymywania instalacji w należytym stanie i zapewnienia jej sprawnego działania m.in. przez prawidłową konserwację urządzeń. 6

7 6. Niezwłocznego (tj. nie później niż w terminie 7 dni) zgłaszania Gminie/JWP (na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną) oraz Wykonawcy wszystkich przypadków uszkodzenia, wadliwego działania lub zniszczenia instalacji, jak też udzielenia wszelkich wyjaśnień związanych ze wskazanymi okolicznościami. 7. Umożliwienie Gminie, Wykonawcy lub/i innym podmiotom działającym w ramach projektu dostępu do instalacji w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądów, serwisu, napraw i monitoringu instalacji. 8. Zaniechania dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek instalacji, bez uzyskania uprzedniej zgody Gminy, udzielonej w formie pisemnej. 9. Niewykorzystywania instalacji na cele związane z działalnością gospodarczą. 10. Stosowanie się do wszelkich zaleceń Gminy/JWP dotyczących działań wspierających projekt, w tym dotyczących nadzoru i zarządzania projektem oraz promocji i szkoleń. 11. Umożliwienia zamieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu instalacji. 12. Wykonane instalacje przez okresu trwałości projektu (5 lat od zakończenia projektu) stanowić będą własność Gminy Stalowa Wola i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania Wnioskodawcom. 13. Po upływie okresu trwałości projektu, właścicielem instalacji zostanie Wnioskodawca. 14. Warunkiem dopuszczenia Wnioskodawcy do udziału w projekcie jest podpisanie umowy między Gminą Stalowa Wola, a Wnioskodawcą oraz wniesienie określonego wkładu własnego w pełniej wysokości w terminie wskazanym w umowie. Brak wpłaty wkładu własnego powoduje nie przystąpienie do montażu oraz w uzasadnionych przypadkach rozwiązanie umowy z Gminą. 15. Rezygnacja Wnioskodawcy z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej. 16. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z udziału w projekcie, Gmina/ JWP nie zwraca złożonych dokumentów. 7 Realizacja projektu 1. Przewidywany okres realizacji projektu to r., przy czym jest on uzależniony od procedury naboru i oceny projektów określonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata W przypadku otrzymania przez Gminę Stalowa Wola dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata do projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Wnioskodawcy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą zobowiązani do współpracy z Urzędem Miasta Stalowa Wola, Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. i wyłonionym Wykonawcą instalacji oraz zagwarantowania dostępu do budynku, którego dotyczyć będzie instalacja. 3. W sytuacji zmiany przez Instytucję Wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zasad naboru projektów, dopuszcza się możliwość wprowadzenie zmian w Regulaminie, dotyczących m.in.: kryteriów wyboru Wnioskodawców zarówno podczas wstępnej kwalifikacji jak i warunków dopuszczenia Wnioskodawców do projektu oraz zasad realizacji projektu. Dokładne zestawienie kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych projektu zostaną ustalone po opublikowaniu Regulaminu naboru przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata Informacje o zmianach zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. W związku z tym zaleca się, aby osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej 7

8 4. Efekty realizacji projektu przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów socjalno-bytowych. 5. W sytuacji osób, które w budynku mieszkalnym nie prowadzą działalności gospodarczej, ale mają w nim ją zarejestrowaną administracyjnie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca RPO WP) może zażądać wydania zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis. W takiej sytuacji składający ankietę i deklarację będzie powiadomiony o potrzebie przedłożenia oświadczenia o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis". 6. W przypadku, gdy w okresie realizacji lub trwałości projektu w danym budynku Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej (dotyczy to również przypadków gdzie jest wyłącznie zarejestrowania działalność gospodarcza), powinien on zgłosić ten fakt Miastu Stalowa Wola oraz przedłożyć oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis. Uzyskana pomoc w ramach niniejszego projektu będzie uznana za pomoc de minimis, a Miasto Stalowa Wola udokumentuje udzielenie "pomocy de minimis" przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej udzielenia. 8 Szacunkowe koszty 1. Instalacja Kolektorów słonecznych Orientacyjny koszt Instalacji: a) Instalacja kolektorów dla 2-4 Użytkowników około zł netto, b) Instalacja kolektorów dla 4-5 Użytkowników około zł netto, 2. Instalacja Fotowoltaiczna : Orientacyjny koszt Instalacji: a) Koszt instalacji o mocy 1 kw p waha się od 5000 zł do 7000 zł netto, ostateczna cena będzie zależała od wielkości instalacji i cen z oferty wybranego Wykonawcy. 3. Do kosztów netto instalacji fotowoltaicznej lub instalacji kolektorów słonecznych zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ustalonej na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). 4. Koszty pozyskania załączników wyszczególnionych w deklaracji pokrywa Wnioskodawca i w wypadku niezakwalifikowania się Wnioskodawcy do projektu lub niezakwalifikowania się Gminy do programu finansowania nie będą mu one zwracane. 5. Powyższe kwoty są wartościami oszacowanymi na podstawie powszechnie dostępnych informacji. Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne wartości te mogą ulec zmianie. 6. Katalog elementów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej i instalacji kolektorów słonecznych zostanie podany do wiadomości po opublikowaniu regulaminu naboru do Działania 3.1 Rozwój OZE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (RPO WP ). 8

Rozdział 1 Warunki wstępne

Rozdział 1 Warunki wstępne Regulamin naboru deklaracji wraz z ankietą składanych przez mieszkańców miasta Chełm w ramach projektu dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Miasto Chełm w

Bardziej szczegółowo

II. Warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

II. Warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym Regulamin uczestnictwa mieszkańców Gminy Jeżowe w planowanym projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość.

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość. Strona 1 z 6 Regulamin dla Mieszkańców GMINY TARNAWATKA dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) I. Informacje ogólne 1) Nabór ankiety (deklaracji) uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe.

Regulamin. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. Regulamin dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest przez Gminę Poniatowa w celu

Bardziej szczegółowo

Pojęcia i definicje. 2 Informacje ogólne

Pojęcia i definicje. 2 Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 461/2016 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21.11.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa mieszkańców Gminy Tarnobrzeg w planowanym projekcie pn.: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1) Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO I. Informacje ogólne 1. Nabór deklaracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

3 Warunki montażu instalacji OZE

3 Warunki montażu instalacji OZE REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie pn. Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Pojęcia i definicje Gmina Budynek mieszkalny Mieszkaniec Instalacja OZE Projekt Umowa Regulamin 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Pojęcia i definicje Gmina Budynek mieszkalny Mieszkaniec Instalacja OZE Projekt Umowa Regulamin 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pomocy z budżetu Miasta i Gminy Morawica na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w ramach projektu pt. Instalacje odnawialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 30 maja 2019r. REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

Bardziej szczegółowo

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie.

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie. REGULAMIN naboru ankiet i deklaracji dotyczących udziału w projekcie z zakresu montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej w gminie Harasiuki. planowanego do realizacji w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko i Zarszyn projekt partnerski I. Informacje ogólne 1)

Bardziej szczegółowo

EDYCJA II - budynki mieszkalne

EDYCJA II - budynki mieszkalne EDYCJA II - budynki mieszkalne Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Miejską Świdnik w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa mieszkańców gminy Żarów w projekcie pn.: Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Żarów. 1 Pojęcia i definicje

REGULAMIN uczestnictwa mieszkańców gminy Żarów w projekcie pn.: Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Żarów. 1 Pojęcia i definicje REGULAMIN uczestnictwa mieszkańców gminy Żarów w projekcie pn.: Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Żarów 1 Pojęcia i definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1. Gmina

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA Regulamin naboru ankiet i deklaracji uczestnictwa mieszkańców Gminy Zabłudów w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Pojęcia i definicje

1 Pojęcia i definicje Ślesin, 26 czerwiec 2017 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Energia słoneczna dla domu wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek

REGULAMIN Energia słoneczna dla domu wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Energia słoneczna dla domu wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Mieszkańców GMINY ZAMOŚĆ dotyczący naboru ankiet na instalacje fotowoltaiczne w systemie otwartym w ramach projektu z

Regulamin dla Mieszkańców GMINY ZAMOŚĆ dotyczący naboru ankiet na instalacje fotowoltaiczne w systemie otwartym w ramach projektu z Strona 1 z 6 Regulamin dla Mieszkańców GMINY ZAMOŚĆ dotyczący naboru ankiet na instalacje fotowoltaiczne w systemie otwartym w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). I. Informacje

Bardziej szczegółowo

1 Pojęcia i definicje

1 Pojęcia i definicje Załącznik do Zarządzenia nr 1/17 Wójta Gmina Borzytuchom z dnia 03 stycznia 2017r. REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wymiana czynników grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Belsk Duży realizowanym w ramach

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wymiana czynników grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Belsk Duży realizowanym w ramach REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wymiana czynników grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Belsk Duży realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Regulamin naboru deklaracji mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Wasilków w ramach projektu pod nazwą Modernizacja indywidualnych źródeł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet mieszkańców prowadzony

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych realizowanym w ramach

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych realizowanym w ramach REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych realizowanym w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów 1 Gmina Mieszkaniec

REGULAMIN Uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów 1 Gmina Mieszkaniec REGULAMIN Uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów 1 Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1. Gmina Gmina Sędziszów

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TRYŃCZA W RAMACH DZIAŁANIA 3.1. ROZWÓJ OZE RPO WP 2014 2020 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JARCZÓW W LATACH 2016-2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór wniosków prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 1. do Informacji dotyczącej projektu REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU/PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ STANIN W RAMACH

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6 REGULAMIN NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA II Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO KRAŚNIK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI Regulamin uczestnictwa w projekcie BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY Krasiczyn DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Zielona energia projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn I. Informacje ogólne 1) Nabór deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JEZIORZANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów 1 Pojęcia i definicje Gmina Budynek mieszkalny Mieszkaniec

REGULAMIN Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów 1 Pojęcia i definicje Gmina Budynek mieszkalny Mieszkaniec REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FREDROPOL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Fredropol

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FREDROPOL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Fredropol REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FREDROPOL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Fredropol I. Informacje ogólne 1) Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA KRZEPICACH. z dnia 14 listopada 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA KRZEPICACH. z dnia 14 listopada 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.365.2017 BURMISTRZA KRZEPICACH z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą Regulamin uczestnictwa w projekcie Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ałącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Łączna z dn. 27.03.2017r REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Jeżowe, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż paneli fotowoltaicznych

Jeżowe, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż paneli fotowoltaicznych Jeżowe, dnia 2016 DEKLARACJA Dotycząca udziału w projekcie Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe montaż paneli fotowoltaicznych Ja, niżej podpisany/a.. zamieszkały/a w.. legitymujący/a się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

1 Pojęcia i definicje

1 Pojęcia i definicje REGULAMIN naboru Mieszkańców do projektu pt. Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Pniewy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu)

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres  ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze Załącznik nr 1 do Regulaminu... () Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon: Adres e-mail:... Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne

Bardziej szczegółowo

5. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z podatkiem od nieruchomości:

5. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z podatkiem od nieruchomości: WNIOSEK dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w nieprzekraczalnym terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Kamionka.

Nabór wniosków prowadzony będzie w nieprzekraczalnym terminie od r. do r. w Urzędzie Gminy Kamionka. INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIONKA W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMYŚL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMYŚL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMYŚL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno I. Informacje ogólne 1) Nabór deklaracji uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DRUŻBICE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NOWODWÓR W LATACH 2016 2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór wniosków prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW REGULAMIN naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych planowanego do realizacji przez Miasto Jasło w ramach Działania 3.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

II. Termin i miejsce składania wniosków od mieszkańców

II. Termin i miejsce składania wniosków od mieszkańców Regulamin naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice" w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA czerwiec 2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Łęka Opatowska ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kobyla Góra z zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzywda.

1. Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzywda. 1 Regulamin naboru wniosków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w latach 2016-2018 przez Gminę Krzywda w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN Projekt będzie realizowany przez Gminę Czarnocin ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ Ujazd W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach Projektu: Budowa instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Łobżenica

Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach Projektu: Budowa instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Łobżenica Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach Projektu: Budowa instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Łobżenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2.

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2. Regulamin naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Uczestnicy projektu

I. Informacje ogólne. II. Uczestnicy projektu Strona1 Regulamin uzupełniającego naboru uczestników projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Sierakowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRZEZINY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIEŃSK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA ZADANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA ZADANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA 2017-2020 ZADANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 1. DEFINICJE 1. Program Program Ograniczania Emisji w Gminie Bestwina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM

REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów miejsce składania Pokój nr 7.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów miejsce składania Pokój nr 7. Zmiana nr I z dnia 29.03.2016 rok REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. w ramach projektu pn.

GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ. w ramach projektu pn. GMINA KOBYLA GÓRA REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kobyla Góra planowanego do realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wpisania go na listę rankingową. 11. Umowa właściwa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

REGULAMIN. wpisania go na listę rankingową. 11. Umowa właściwa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego REGULAMIN 1. DEFINICJE 1. Gmina Gmina Jasienica. 2. Instalacja mikroinstalacja odnawialnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, montowana na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza ..... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza przygotowywanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

uczestnictwa w projekcie pt. REGULAMIN EKO HALINÓW Ograniczenie,,niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów realizowanym w ramach

uczestnictwa w projekcie pt. REGULAMIN EKO HALINÓW Ograniczenie,,niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów realizowanym w ramach REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. EKO HALINÓW Ograniczenie,,niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon:..Adres e-mail:.. Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE Zielona Gmina- Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gorzyce WSTĘP

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE Zielona Gmina- Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gorzyce WSTĘP WSTĘP Regulamin naboru deklaracji dla mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MASŁOWICE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów Załącznik do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Lelów z dnia 4 stycznia 2018 r. REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BISZCZA INFORMACJE OGÓLNE Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MARZEC 2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Połaniec ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

w stosunku do ostatniego okresu programowania RPO na lata

w stosunku do ostatniego okresu programowania RPO na lata Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu planowanego do przygotowania przez Gminę Telatyn z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

e) Uczestnik osoba wymieniona w punkcie podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana do projektu,

e) Uczestnik osoba wymieniona w punkcie podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana do projektu, Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu planowanego do przygotowania przez Gminę Łaszczów z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY 24.10.2017 24.10.2017 Wartość dofinansowania na instalację OZE: kolektorów słonecznych/pieców na biomasę /instalacji fotowoltaicznej

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU: Mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Grębów. Mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r. ZARZĄDZENIE NR 159.2017 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Instalacje OZE

Rozdział 2 Instalacje OZE REGULAMIN REKRUTACJI MIESZKAŃCÓW PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIA W RAMACH PROJEKTU 4.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PLANOWANYM DO REALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0050.328.2017 z dnia 30.11.2017r. REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ CZERSK W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ CZERSK W LATACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 539/16 Burmistrza Czerska z dnia 1 grudnia 2016 roku REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PNIEWY

BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PNIEWY Spotkanie informacyjne dotyczące projektu BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PNIEWY Agenda spotkania Ogólne założenia projektu, Koszty po stronie Mieszkańca, Procedura udziału w projekcie,

Bardziej szczegółowo

operator sieci w ciągu 30 dni ma obowiązek na własny koszt wymienić obecny licznik na licznik dwukierunkowy.

operator sieci w ciągu 30 dni ma obowiązek na własny koszt wymienić obecny licznik na licznik dwukierunkowy. 1. Czy w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej musi być jedna firma? -Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej nowa umowa na zakup i sprzedaż energii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRUSY W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRUSY W LATACH Załącznik do Zarządzenia Nr 418/16 Burmistrza Brus z dnia 30 listopada 2016 roku REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Baranów.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Baranów. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BARANÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ CHOJNICE W LATACH

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ CHOJNICE W LATACH Załącznik do Zarządzenia Nr 97 Burmistrza Miasta Chojnice Z dnia 07 grudnia 2016 roku REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. na dofinasowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Suwałki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. na dofinasowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Suwałki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE na dofinasowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Suwałki Nabór deklaracji udziału w projekcie prowadzony jest przez Gminę Suwałki w celu opracowania przez Gminę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. a) Wnioskodawca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.

REGULAMIN. a) Wnioskodawca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa. REGULAMIN naboru mieszkańców do projektu pn. Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa planowanego do realizacji przy dofinansowaniu z działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 I. INFORMACJE OGÓLNE

Strona 1 z 9 I. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ LUBARTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE RPO WL

Bardziej szczegółowo