Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol"

Transkrypt

1 NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 9 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja producenta Dane produktu: Zastosowanie produktu: Dane dotyczące producenta / dostawcy: TUSZE TESTOWE mn/m Określanie naprężenia powierzchniowego i czystości powierzchniowej ciał stałych, takich jak folie z tworzyw sztucznych lub metali i formy z tych tworzyw. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością arcotest GmbH Rotweg 25, D Mönsheim Christian Müller Nr tel.: 0049 (0) Faks: 0049 (0) Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja GHS (ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1272/2008): Substancja ciekła, łatwopalne, kategoria 3 H226: Łatwopalna ciecz i pary. Upośledza płodność, kategoria 1B H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Wysoka toksyczność, kategoria 4, Wdychanie H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Wysoka toksyczność, kategoria 4, Skóra H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Wysoka toksyczność, kategoria 4, Przyjmowanie doustne H332: Działa szkodliwie po połknięciu. Klasyfikajca-WE: R10 Repr. Cat.2, R 60-61; T - R61 Xn - R20/21/22 Wyjaśnienia wymienionych powyżej zwrotów R znajdują się w części Skład / Dane składników Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol 2-etoksyetanol C 2 H 5 OCH 2 CH 2 OH X ,12 Synonim: Monoetylowy ester glikolu etylenowego Formamid HCONH 2 CH 3 NO (Hill) ,04 Mieszanina rozpuszczalników organicznych i składników barwiących (0,2%). 4. Pierwsza pomoc Przy wdychaniu: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Przy zatrzymaniu oddechu: zastosować sztuczne oddychanie lub skorzystać ze sprzętu

2 NIEBEZPIECZNEJ Strona 2 z 9 wspomagającego oddychanie. Ewentualnie podłączyć tlen. Natychmiast wezwać lekarza. Przy kontakcie ze skórą: Przemyć dużą ilością wody. Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zasięgnąć porady lekarza. Przy kontakcie z oczami: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Natychmiast zasięgnąć porady okulisty. Po połknięciu: Uwaga! Zagrożenia spowodowane aspiracją. Umożliwić swobodny dopływ powietrza. Przy samoistnych wymiotach: Zagrożenie spowodowane aspiracją. Możliwe uszkodzenie płuc. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Podać: węgiel aktywny (20-40 g w 10 % zawiesinie) 5. Postępowanie w przypadku pożaru Zalecane środki gaśnicze: woda, ditlenek węgla (CO 2 ), piany, proszki gaśnicze Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru: Substancja łatwopalna, opary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy podłożu. W przypadku pożaru mogą powstać niebezpieczne gazy pożarowe i opary. W kontakcie z powietrzem mogą powstać mieszaniny wybuchowe już w temperaturze pokojowej. Należy zwrócić uwagę na ponowny zapłon. Podczas podgrzewania i w kontakcie z powietrzem mogą powstać mieszaniny wybuchowe. Szczególne środki ostrożności podczas gaszenia pożaru: W zagrożonym obszarze mogą przebywać wyłącznie osoby wyposażone w aparat izolujący drogi oddechowe. Zachować odpowiednią odległość lub nałożyć odzież ochronną, aby uniknąć kontaktu ze skórą. Informacje dodatkowe: Wynieść pojemniki ze strefy zagrożenia, schłodzić wodą. Nie dopuścić, by woda gaśnicza dostała się do wód powierzchniowych lub gruntowych. Gazy/ pary /.opary ugasić strumieniem wody pod ciśnieniem. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia substancji do środowiska Środki ochrony osobistej: Nie wdychać oparów i substancji w postaci aerozolu. Unikać kontaktu z substancją. Odpowiednio wietrzyć pomieszczenie. Środki ochrony środowiska: Nie wylewać do kanalizacji. Zagrożenie wybuchem. Usuwanie wycieku: Zebrać materiałem wchłaniającym ciecze np. produktem Chemizorb. Przekazać do utylizacji. Oczyścić skażony obszar. 7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie Postępowanie z substancją Wskazówki dotyczące bezpiecznego wykorzystania substancji:

3 NIEBEZPIECZNEJ Strona 3 z 9 Środki ochronne z uwagi na łatwopalność i wybuchowość substancji: Chronić przed otwartym płomieniem, gorącymi powierzchniami i źródłami zapłonu. Stosować się do zaleceń dotyczących ładunku elektrostatycznego. Magazynowanie Dodatkowe wskazówki dotyczące warunków magazynowania: Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach, do których mają dostąp wyłącznie przeszkoleni pracownicy, lub osoby przez nich wyznaczone. Chronić przed źródłami ciepła i zapłonu. Substancje przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w temperaturze +15 C-25 C. 8. Ograniczenie i kontrola ekspozycji / środki ochrony osobistej Składniki substancji, których wartości graniczne należy kontrolować w miejscu pracy Wartości graniczne w miejscu pracy, norma: TRGS 900 Nazwa substancji: 2-metoksyetanol ( ) Resorpcja przez skórę SKIN DES: Niebezpieczeństwo wchłaniania przez skórę Wartość (AGW): 5 ppm 19 mg/m 3 Maksymalne dopuszczalne stężenie STEL CL: Wartość graniczna 8, kategoria II Upośledza płodność: Substancje, w przypadku których nawet przy zachowaniu wartości granicznych w miejscu pracy (AGW) oraz biologicznych wartości granicznych (BGW) nie można wykluczyć ryzyka upośledzającego wpływu na płodność. DE BAT: 50 mg/l Parametr: Kwas metoksyoctowy Materiał do analiz: mocz Pobranie próbek: c,b (na koniec tygodnia roboczego) Środki ochrony osobistej: Rodzaj środków ochrony osobistej należy wybrać zależnie od stężenia i ilości substancji niebezpiecznej i dostosować do miejsca pracy. Informacje na temat odporności środków ochrony przed substancjami chemicznymi należy uzyskać od dostawcy. Ponieważ zasadniczo pracuje się z niewielkimi ilościami substancji, jeżeli można wykluczyć kontakt ze skórą, to przy starannym i zgodnym z zaleceniami nakładaniu produktu przy użyciu pędzla lub szpatułki, w zasadzie nie zachodzi potrzeba stosowania osobistych środków ochrony, poza odpowiednią ochroną dłoni. Zaleca się zapobiegawcze stosowanie specjalnych kremów do rąk. Ochrona dróg oddechowych: Wymagana w przypadku wystąpienia par/aerozoli. Zalecany typ filtra: filtr A Ochrona rąk: Przy pełnym kontakcie: Rękawice powinny zostać wykonane z: kauczuku butylowego, grubość 0,7 mm, czas przełomu > 480 min. Przy ochlapaniu: Rękawice powinny być wykonane z tworzywa sztucznego Viton, grubość 0,7 mm, czas przełomu > 240 min.

4 NIEBEZPIECZNEJ Strona 4 z 9 Stosowane rękawice ochronne muszą spełniać wymogi dyrektywy WE 89/686/EWG oraz wynikającej z niej normy EN374, mogą to być na przykład rękawice ochronne KCL 706 Lapren (przy pełnym kontakcie), KCL 741 Dermatril L (przy ochlapaniu substancją). Podane powyżej czasy przenikalności zostały ustalone w pomiarach laboratoryjnych KCL zgodnie z normą EN374 na podstawie próbek materiału, z którego wykonane zostały konkretne rodzaje rękawic. Powyższe zalecenie dotyczy jedynie dostarczanej przez nas do określonych zastosowań substancji opisanej w niniejszej karcie charakterystyki. W przypadku roztworów lub mieszanin z innymi substancjami oraz w przypadku warunków odbiegających od zaleceń normy EN374, należy zwrócić się do dostawców dopuszczonych na podstawie normy CE rękawic ochronnych (np. do spółki KCL GmbH, D Eichenzell). Ochrona oczu: okulary ochronne Środki ochrony niepalne, antyelektrostatyczne, ubranie ochronne Środki higieny: Zmienić całą zanieczyszczoną odzież. Po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz. Pracować przy uruchomionym wyciągu. Nie wdychać substancji. W żadnym wypadku nie spożywać posiłków i nie przyjmować napojów w miejscu pracy. Stosować zapobiegawczo środki ochrony skóry. 9. Właściwości fizykochemiczne Stan skupienia: ciecz Barwa: niebieski Zapach: lekka woń eteru Formamid wartość ph: (20 C) 4-5 przy 200g/l 2-metoksyetanol wartość ph: (20 C) obojętny Lepkość dynamiczna: (20 C) 2,1 3,75 mpa. S Temperatura topnienia: w przedziale między ok a 2 C Temperatura wrzenia: w przedziale od ok. 135 do 210 C przy ciśnieniu 1013 hpa Temperatura zapłonu: od 235 do 500 C (DIN 51794) Temperatura zapłonu: od ~ 40 c.c. do 175 C c.c. Właściwości zwiększające zapalność: brak danych Łatwopalność: brak danych Dolna granica wybuchowości: między. 1,8 a 2,7 %obj. Górna granica wybuchowości: między. 15,7 a 19 % obj. Prężność par: (w temp. 20 C): między 0,08 i ~ 5hPa (w temp. 50 C): 0,32 hpa Względna gęstość par: 1,56 3,1 Gęstość: (w temp. 20 C) od ok. 0,93 do 1.13 g/cm 3 Rozpuszczalność: brak danych Rozpuszczalność w wodzie: (w temp. 20 C) substancja rozpuszczalna Współczynnik podziału; n formamid log Pow: -0,82 (25 C) Oktanol/woda metoda: (wytyczna OECD 107) (Lit.) nie obserwuje się bioakumulacji (log Pow <1) Współczynnik podziału; n 2-metoksyetanol :log Pow: -0,32 Oktanol/woda metoda: (doświadczalna) (Lit.) nie obserwuje się bioakumulacji (log Pow <1)

5 NIEBEZPIECZNEJ Strona 5 z 9 Szybkość odparowywania: brak danych 10. Stabilność i reaktywność Warunki, jakich należy unikać: Podgrzewanie. Krytyczna jest temperatura od ok. 15 Kelvinów, poniżej temperatury zapłonu. Substancje, jakich należy unikać: W kontakcie z jodem, pirydyną i tritlenkiem siarki występuję niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku następujących substancji występuje niebezpieczeństwo wybuchu lub tworzenia się gazów toksycznych: środki odszczepiające wodę, środki utleniające. W przypadku następujących substancji występuje ryzyko zapłonu lub powstania gazów lub par łatwopalnych: metale lekkie. W przypadku następujących substancji występuje ryzyko gwałtownych reakcji: środki utleniające, alkalia w kontakcie z powietrzem i światłem możliwość tworzenia się nadtlenków. Niebezpieczne produkty rozpadu: nadtlenki W przypadku pożaru: Patrz część 5. Rozpad termiczny: > 180 C Informacje dodatkowe: Mieszanki par i powietrza mogą wybuchać na skutek silnego p odgrzewania. Substancja wrażliwa na ciepło, higroskopijna. 11. Informacje toksykologiczne Ostra toksyczność 2-metoksyetanol Drogą pokarmową: LD50 szczur: dawka mg/kg (IUCLID); objawy: mdłości wymioty, resorpcja Przez drogi oddechowe: LC50 szczur: dawka:>15 mg/l, 4 godz. (RTECS); objawy: podrażnienia błon śluzowych, kaszel, duszności, ból głowy, zawroty głowy, odurzenie, resorpcja Przez kontakt ze skórą: LD50 królik: dawka mg/kg (IUCLID); objawy: resorpcja Ostra toksyczność Formamid: Drogą pokarmową: LD50 szczur: dawka mg/kg (dane z oddzielnej Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej); Przez drogi oddechowe: LC50 szczur: dawka:>7,3 mg/l, 6 godz. (IUCLID); Przez kontakt ze skórą: LD50 królik: dawka mg/kg (dane z oddzielnej Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej); Podrażnienia skóry 2-metoksyetanol: lekkie podrażnienie Podrażnienia skóry Formamid (królik): brak podrażnień (IUCLID) Podrażnienia oczu 2-metoksyetanol: lekkie podrażnienie Podrażnienia oczu Formamid (królik): brak podrażnień oczu (IUCLID) Test alergiczny 2-metoksyetanol (świnka morska): ujemny (OECD 406) Test alergiczny Formamid (próby na zwierzętach): ujemny Genotoksyczność, test in vitro 2-metoksyetanol Ames test: ujemny (National Toxicology Program) Działania mutagenne (test na komórkach ssaków): Mutacje chromosomalne dodatni (Nat. Toxi. Prog.) Genotoksyczność test in vitro Formamid Ames test (Salmonella typhimurium):

6 NIEBEZPIECZNEJ Strona 6 z 9 Działania mutagenne, działania na rozrodczość Teratogenność: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Upośledzenie płodności: Może działać szkodliwie na płodność. ujemny (National Toxicology Program) Informacje dodatkowe: Możliwe skutki uboczne po kontakcie z substancją: ataksja (niezborność ruchów). Przy kontakcie ze skórą: możliwość wystąpienia resorpcji przez skórę. Na skutek resorpcji dużych ilości substancji występują następujące objawy: znieczulenie. Uszkodzenia: wątroby, nerek. Dodatkowe informacje: Należy przestrzegać zwyczajowych przepisów związanych z obchodzeniem się z substancjami chemicznymi. 12. Informacje ekologiczne Toksyczne działanie na środowisko 2-metoksyetanol Toksyczność dla ryb: LC50 Lepomis macrochirus: > mg/l/ 96 godz. (IUCLID) Toksyczność dla dafni: EC50 Daphnia magna: 7670 mg/l /48 godz. (oddzielna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) Toksyczność dla glonów: IC50 Desmodesmus subspicatus: >1 000 mg/l/ 72 godz. (IUCLID) Toksyczność dla bakterii: EC10 Pseudomonas putida: mg/l 16 godz. (IUCLID) Formamid Toksyczność dla ryb: LC50 Leuciscus idus: mg/l/ 96 godz. (DIEN część 15) Toksyczność dla dafni: EC50 Daphnia magna: 500 mg/l 48 godz. (IUCLID) Toksyczność dla glonów: IC50 glony: >500 mg/l/ 72 godz. (IUCLID) Toksyczność dla bakterii: EC10 Pseudomonas putida: mg/l 17 godz. (IUCLID) Mobilność: Obecność w różnych obszarach środowiska naturalnego: Log Koc: 1,101 (obliczone) (IUCLID) Można spodziewać się mobilności substancji w glebie (log koc <3) Trwałość i zdolność do rozkładu: Zdolność rozkładu biologicznego: 2-metoksyetanol łatwo rozkładalny biologicznie: 100% / 14 d (OECD 301E) Formamid Dobrze usuwalny (współczynnik spadku stężenia DOC >70%) 70% / 28 d (OECD 302B) niemal nierozkładalny biologicznie: > 30% / 14 d MITI-Test (IUCLID) Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT): 1100 mg/g (5d) (IUCLID) Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (CZT): mg/g (IUCLID) Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen (TZT): mg/g (IUCLID) Współczynnik podziału; n-oktanol / woda 2-metoksyetanol log Pow: -0,32 (doświadczalny) (Lit) Formamid log Pow: -0,82 (25 C) (OECD 107) Nie należy spodziewać się bioakumulacji. (log Pow>1).

7 NIEBEZPIECZNEJ Strona 7 z 9 Dodatkowe informacje dotyczące ochrony środowiska Skutki biologiczne: Działa szkodliwie na wodę pitną, jeżeli większe ilości substancji przenikną do podłoża i/lub wód powierzchniowych. Przy odpowiednim wprowadzaniu do kanalizacji nie obserwuje się zakłóceń w pracy oczyszczalni biologicznych. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony środowiska: Nie należy dopuścić, aby substancja dostała się do wód powierzchniowych, kanalizacji czy gruntu! 13. Wskazówki dotyczące utylizacji Substancja: Chemikalia należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Pakowanie: Opakowania winny być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi lub przekazywane do recyklingu. 14. Informacje o transporcie Transport drogowy i kolejowy ADR/RID UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O., 3, III (zawiera METOKSYETANOL / FORMAMIDE) Śródlądowy transport wodny ADN, ADNR brak danych Transport morski Kod IMDG UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O., 3, III (METOKSYETANOL / FORMAMID) EMS: F-E S-D Transport powietrzny IATA CAO, PAX UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O., 3, III, 6.1 (METOKSYETANOL / FORMAMID) Przepisy transportowe zostały zacytowane zgodnie ze stanowieniem rozporządzeń międzynarodowych i przepisów stosowanych w Niemczech. Nie uwzględniono rozbieżności z przepisami obowiązującymi w innych krajach. 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznakowanie GHS Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

8 NIEBEZPIECZNEJ Strona 8 z 9 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Wskazówki dotyczące zagrożeń H226: Łatwopalna ciecz i pary H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332: Działa szkodliwie po połknięciu. Wskazówki dotyczące środków ostrożności P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione! P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Nr INDEX 2-metoksyetanol: X Nr INDEX Formamid: Oznakowanie zgodne z dyrektywami WE Symbol: T Substancja toksyczna Zwroty R: /21/22 Może upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, po połknięciu i w kontakcie ze skórą. Zwroty S: Unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją. W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokarz etykietę. Nr WE 2-metoksyetanol: Nr WE: Formamid: Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przepisy krajowe: Przepisy VCI dotyczące magazynowania: 3 Łatwopalne substancje płynne 6.1A Palne substancje trujące Dyrektywa w sprawie awarii przemysłowych: 96/82/WE Stan na rok: 2003 Produkt łatwopalny. Dyrektywa w sprawie awarii przemysłowych: 6 Ilość 1: t Ilość 2: t Klasa szkodliwości dla wody: KSW 1 nieznaczna szkodliwość Ulotka informacyjna BG Chemie: M017 Rozpuszczalnik M039 Upośledzenie płodności środki ochrony w miejscu pracy M050 Czynności z zastosowaniem substancji niebezpiecznych M053 Praca z substancjami niebezpiecznymi środki ochrony w miejscu pracy Pozostałe przepisy: Przestrzegać ograniczeń zgodnie z postanowieniami dyrektywy 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych. Przestrzegać ograniczeń zgodnie z postanowieniami dyrektywy 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu

9 NIEBEZPIECZNEJ Strona 9 z Informacje dodatkowe poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. Pełne brzmienie wskazówek dotyczących zagrożeń w części 2.: H226: Łatwopalna ciecz i pary. H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332: Działa szkodliwie po połknięciu. Pełne brzmienie wprowadzonych w części 2. zwrotów R: R10 Produkt łatwopalny. Xn - R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, po połknięciu i w kontakcie ze skórą. R60 Może upośledzać płodność. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Opisane w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej zagrożenia dla zdrowia mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego i niedbałego stosowania dużych ilości substancji oraz przy braku poszanowania środków ochrony i higieny. Ponieważ podczas pomiaru naprężenia powierzchniowego używa się jedynie kilka miligramów produktu, a pomiary nie są prowadzone stale, lecz odstępach godziny lub nawet kilku godzin, można, przy prawidłowym stosowaniu produktu i przy poszanowaniu przewidzianych środków ochronnych (w tym odpowiedniej wentylacji i ochrony rąk), w zasadzie wykluczyć szkodliwy wpływ na zdrowie. Dział udzielający informacji: Nr tel.: Faks: Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej opierają się na naszej aktualnej wiedzy i służą opisowi produktu w zakresie mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa. Powyższe dane nie stanowią gwarancji właściwości opisywanego produktu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo