Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol"

Transkrypt

1 NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 9 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja producenta Dane produktu: Zastosowanie produktu: Dane dotyczące producenta / dostawcy: TUSZE TESTOWE mn/m Określanie naprężenia powierzchniowego i czystości powierzchniowej ciał stałych, takich jak folie z tworzyw sztucznych lub metali i formy z tych tworzyw. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością arcotest GmbH Rotweg 25, D Mönsheim Christian Müller Nr tel.: 0049 (0) Faks: 0049 (0) Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja GHS (ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1272/2008): Substancja ciekła, łatwopalne, kategoria 3 H226: Łatwopalna ciecz i pary. Upośledza płodność, kategoria 1B H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Wysoka toksyczność, kategoria 4, Wdychanie H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Wysoka toksyczność, kategoria 4, Skóra H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Wysoka toksyczność, kategoria 4, Przyjmowanie doustne H332: Działa szkodliwie po połknięciu. Klasyfikajca-WE: R10 Repr. Cat.2, R 60-61; T - R61 Xn - R20/21/22 Wyjaśnienia wymienionych powyżej zwrotów R znajdują się w części Skład / Dane składników Nazwa Wzór % Nr CAS Nr INDEX Nr WE Masa molo wa g/mol 2-etoksyetanol C 2 H 5 OCH 2 CH 2 OH X ,12 Synonim: Monoetylowy ester glikolu etylenowego Formamid HCONH 2 CH 3 NO (Hill) ,04 Mieszanina rozpuszczalników organicznych i składników barwiących (0,2%). 4. Pierwsza pomoc Przy wdychaniu: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Przy zatrzymaniu oddechu: zastosować sztuczne oddychanie lub skorzystać ze sprzętu

2 NIEBEZPIECZNEJ Strona 2 z 9 wspomagającego oddychanie. Ewentualnie podłączyć tlen. Natychmiast wezwać lekarza. Przy kontakcie ze skórą: Przemyć dużą ilością wody. Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zasięgnąć porady lekarza. Przy kontakcie z oczami: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Natychmiast zasięgnąć porady okulisty. Po połknięciu: Uwaga! Zagrożenia spowodowane aspiracją. Umożliwić swobodny dopływ powietrza. Przy samoistnych wymiotach: Zagrożenie spowodowane aspiracją. Możliwe uszkodzenie płuc. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Podać: węgiel aktywny (20-40 g w 10 % zawiesinie) 5. Postępowanie w przypadku pożaru Zalecane środki gaśnicze: woda, ditlenek węgla (CO 2 ), piany, proszki gaśnicze Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru: Substancja łatwopalna, opary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy podłożu. W przypadku pożaru mogą powstać niebezpieczne gazy pożarowe i opary. W kontakcie z powietrzem mogą powstać mieszaniny wybuchowe już w temperaturze pokojowej. Należy zwrócić uwagę na ponowny zapłon. Podczas podgrzewania i w kontakcie z powietrzem mogą powstać mieszaniny wybuchowe. Szczególne środki ostrożności podczas gaszenia pożaru: W zagrożonym obszarze mogą przebywać wyłącznie osoby wyposażone w aparat izolujący drogi oddechowe. Zachować odpowiednią odległość lub nałożyć odzież ochronną, aby uniknąć kontaktu ze skórą. Informacje dodatkowe: Wynieść pojemniki ze strefy zagrożenia, schłodzić wodą. Nie dopuścić, by woda gaśnicza dostała się do wód powierzchniowych lub gruntowych. Gazy/ pary /.opary ugasić strumieniem wody pod ciśnieniem. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia substancji do środowiska Środki ochrony osobistej: Nie wdychać oparów i substancji w postaci aerozolu. Unikać kontaktu z substancją. Odpowiednio wietrzyć pomieszczenie. Środki ochrony środowiska: Nie wylewać do kanalizacji. Zagrożenie wybuchem. Usuwanie wycieku: Zebrać materiałem wchłaniającym ciecze np. produktem Chemizorb. Przekazać do utylizacji. Oczyścić skażony obszar. 7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie Postępowanie z substancją Wskazówki dotyczące bezpiecznego wykorzystania substancji:

3 NIEBEZPIECZNEJ Strona 3 z 9 Środki ochronne z uwagi na łatwopalność i wybuchowość substancji: Chronić przed otwartym płomieniem, gorącymi powierzchniami i źródłami zapłonu. Stosować się do zaleceń dotyczących ładunku elektrostatycznego. Magazynowanie Dodatkowe wskazówki dotyczące warunków magazynowania: Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach, do których mają dostąp wyłącznie przeszkoleni pracownicy, lub osoby przez nich wyznaczone. Chronić przed źródłami ciepła i zapłonu. Substancje przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w temperaturze +15 C-25 C. 8. Ograniczenie i kontrola ekspozycji / środki ochrony osobistej Składniki substancji, których wartości graniczne należy kontrolować w miejscu pracy Wartości graniczne w miejscu pracy, norma: TRGS 900 Nazwa substancji: 2-metoksyetanol ( ) Resorpcja przez skórę SKIN DES: Niebezpieczeństwo wchłaniania przez skórę Wartość (AGW): 5 ppm 19 mg/m 3 Maksymalne dopuszczalne stężenie STEL CL: Wartość graniczna 8, kategoria II Upośledza płodność: Substancje, w przypadku których nawet przy zachowaniu wartości granicznych w miejscu pracy (AGW) oraz biologicznych wartości granicznych (BGW) nie można wykluczyć ryzyka upośledzającego wpływu na płodność. DE BAT: 50 mg/l Parametr: Kwas metoksyoctowy Materiał do analiz: mocz Pobranie próbek: c,b (na koniec tygodnia roboczego) Środki ochrony osobistej: Rodzaj środków ochrony osobistej należy wybrać zależnie od stężenia i ilości substancji niebezpiecznej i dostosować do miejsca pracy. Informacje na temat odporności środków ochrony przed substancjami chemicznymi należy uzyskać od dostawcy. Ponieważ zasadniczo pracuje się z niewielkimi ilościami substancji, jeżeli można wykluczyć kontakt ze skórą, to przy starannym i zgodnym z zaleceniami nakładaniu produktu przy użyciu pędzla lub szpatułki, w zasadzie nie zachodzi potrzeba stosowania osobistych środków ochrony, poza odpowiednią ochroną dłoni. Zaleca się zapobiegawcze stosowanie specjalnych kremów do rąk. Ochrona dróg oddechowych: Wymagana w przypadku wystąpienia par/aerozoli. Zalecany typ filtra: filtr A Ochrona rąk: Przy pełnym kontakcie: Rękawice powinny zostać wykonane z: kauczuku butylowego, grubość 0,7 mm, czas przełomu > 480 min. Przy ochlapaniu: Rękawice powinny być wykonane z tworzywa sztucznego Viton, grubość 0,7 mm, czas przełomu > 240 min.

4 NIEBEZPIECZNEJ Strona 4 z 9 Stosowane rękawice ochronne muszą spełniać wymogi dyrektywy WE 89/686/EWG oraz wynikającej z niej normy EN374, mogą to być na przykład rękawice ochronne KCL 706 Lapren (przy pełnym kontakcie), KCL 741 Dermatril L (przy ochlapaniu substancją). Podane powyżej czasy przenikalności zostały ustalone w pomiarach laboratoryjnych KCL zgodnie z normą EN374 na podstawie próbek materiału, z którego wykonane zostały konkretne rodzaje rękawic. Powyższe zalecenie dotyczy jedynie dostarczanej przez nas do określonych zastosowań substancji opisanej w niniejszej karcie charakterystyki. W przypadku roztworów lub mieszanin z innymi substancjami oraz w przypadku warunków odbiegających od zaleceń normy EN374, należy zwrócić się do dostawców dopuszczonych na podstawie normy CE rękawic ochronnych (np. do spółki KCL GmbH, D Eichenzell). Ochrona oczu: okulary ochronne Środki ochrony niepalne, antyelektrostatyczne, ubranie ochronne Środki higieny: Zmienić całą zanieczyszczoną odzież. Po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz. Pracować przy uruchomionym wyciągu. Nie wdychać substancji. W żadnym wypadku nie spożywać posiłków i nie przyjmować napojów w miejscu pracy. Stosować zapobiegawczo środki ochrony skóry. 9. Właściwości fizykochemiczne Stan skupienia: ciecz Barwa: niebieski Zapach: lekka woń eteru Formamid wartość ph: (20 C) 4-5 przy 200g/l 2-metoksyetanol wartość ph: (20 C) obojętny Lepkość dynamiczna: (20 C) 2,1 3,75 mpa. S Temperatura topnienia: w przedziale między ok a 2 C Temperatura wrzenia: w przedziale od ok. 135 do 210 C przy ciśnieniu 1013 hpa Temperatura zapłonu: od 235 do 500 C (DIN 51794) Temperatura zapłonu: od ~ 40 c.c. do 175 C c.c. Właściwości zwiększające zapalność: brak danych Łatwopalność: brak danych Dolna granica wybuchowości: między. 1,8 a 2,7 %obj. Górna granica wybuchowości: między. 15,7 a 19 % obj. Prężność par: (w temp. 20 C): między 0,08 i ~ 5hPa (w temp. 50 C): 0,32 hpa Względna gęstość par: 1,56 3,1 Gęstość: (w temp. 20 C) od ok. 0,93 do 1.13 g/cm 3 Rozpuszczalność: brak danych Rozpuszczalność w wodzie: (w temp. 20 C) substancja rozpuszczalna Współczynnik podziału; n formamid log Pow: -0,82 (25 C) Oktanol/woda metoda: (wytyczna OECD 107) (Lit.) nie obserwuje się bioakumulacji (log Pow <1) Współczynnik podziału; n 2-metoksyetanol :log Pow: -0,32 Oktanol/woda metoda: (doświadczalna) (Lit.) nie obserwuje się bioakumulacji (log Pow <1)

5 NIEBEZPIECZNEJ Strona 5 z 9 Szybkość odparowywania: brak danych 10. Stabilność i reaktywność Warunki, jakich należy unikać: Podgrzewanie. Krytyczna jest temperatura od ok. 15 Kelvinów, poniżej temperatury zapłonu. Substancje, jakich należy unikać: W kontakcie z jodem, pirydyną i tritlenkiem siarki występuję niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku następujących substancji występuje niebezpieczeństwo wybuchu lub tworzenia się gazów toksycznych: środki odszczepiające wodę, środki utleniające. W przypadku następujących substancji występuje ryzyko zapłonu lub powstania gazów lub par łatwopalnych: metale lekkie. W przypadku następujących substancji występuje ryzyko gwałtownych reakcji: środki utleniające, alkalia w kontakcie z powietrzem i światłem możliwość tworzenia się nadtlenków. Niebezpieczne produkty rozpadu: nadtlenki W przypadku pożaru: Patrz część 5. Rozpad termiczny: > 180 C Informacje dodatkowe: Mieszanki par i powietrza mogą wybuchać na skutek silnego p odgrzewania. Substancja wrażliwa na ciepło, higroskopijna. 11. Informacje toksykologiczne Ostra toksyczność 2-metoksyetanol Drogą pokarmową: LD50 szczur: dawka mg/kg (IUCLID); objawy: mdłości wymioty, resorpcja Przez drogi oddechowe: LC50 szczur: dawka:>15 mg/l, 4 godz. (RTECS); objawy: podrażnienia błon śluzowych, kaszel, duszności, ból głowy, zawroty głowy, odurzenie, resorpcja Przez kontakt ze skórą: LD50 królik: dawka mg/kg (IUCLID); objawy: resorpcja Ostra toksyczność Formamid: Drogą pokarmową: LD50 szczur: dawka mg/kg (dane z oddzielnej Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej); Przez drogi oddechowe: LC50 szczur: dawka:>7,3 mg/l, 6 godz. (IUCLID); Przez kontakt ze skórą: LD50 królik: dawka mg/kg (dane z oddzielnej Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej); Podrażnienia skóry 2-metoksyetanol: lekkie podrażnienie Podrażnienia skóry Formamid (królik): brak podrażnień (IUCLID) Podrażnienia oczu 2-metoksyetanol: lekkie podrażnienie Podrażnienia oczu Formamid (królik): brak podrażnień oczu (IUCLID) Test alergiczny 2-metoksyetanol (świnka morska): ujemny (OECD 406) Test alergiczny Formamid (próby na zwierzętach): ujemny Genotoksyczność, test in vitro 2-metoksyetanol Ames test: ujemny (National Toxicology Program) Działania mutagenne (test na komórkach ssaków): Mutacje chromosomalne dodatni (Nat. Toxi. Prog.) Genotoksyczność test in vitro Formamid Ames test (Salmonella typhimurium):

6 NIEBEZPIECZNEJ Strona 6 z 9 Działania mutagenne, działania na rozrodczość Teratogenność: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Upośledzenie płodności: Może działać szkodliwie na płodność. ujemny (National Toxicology Program) Informacje dodatkowe: Możliwe skutki uboczne po kontakcie z substancją: ataksja (niezborność ruchów). Przy kontakcie ze skórą: możliwość wystąpienia resorpcji przez skórę. Na skutek resorpcji dużych ilości substancji występują następujące objawy: znieczulenie. Uszkodzenia: wątroby, nerek. Dodatkowe informacje: Należy przestrzegać zwyczajowych przepisów związanych z obchodzeniem się z substancjami chemicznymi. 12. Informacje ekologiczne Toksyczne działanie na środowisko 2-metoksyetanol Toksyczność dla ryb: LC50 Lepomis macrochirus: > mg/l/ 96 godz. (IUCLID) Toksyczność dla dafni: EC50 Daphnia magna: 7670 mg/l /48 godz. (oddzielna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) Toksyczność dla glonów: IC50 Desmodesmus subspicatus: >1 000 mg/l/ 72 godz. (IUCLID) Toksyczność dla bakterii: EC10 Pseudomonas putida: mg/l 16 godz. (IUCLID) Formamid Toksyczność dla ryb: LC50 Leuciscus idus: mg/l/ 96 godz. (DIEN część 15) Toksyczność dla dafni: EC50 Daphnia magna: 500 mg/l 48 godz. (IUCLID) Toksyczność dla glonów: IC50 glony: >500 mg/l/ 72 godz. (IUCLID) Toksyczność dla bakterii: EC10 Pseudomonas putida: mg/l 17 godz. (IUCLID) Mobilność: Obecność w różnych obszarach środowiska naturalnego: Log Koc: 1,101 (obliczone) (IUCLID) Można spodziewać się mobilności substancji w glebie (log koc <3) Trwałość i zdolność do rozkładu: Zdolność rozkładu biologicznego: 2-metoksyetanol łatwo rozkładalny biologicznie: 100% / 14 d (OECD 301E) Formamid Dobrze usuwalny (współczynnik spadku stężenia DOC >70%) 70% / 28 d (OECD 302B) niemal nierozkładalny biologicznie: > 30% / 14 d MITI-Test (IUCLID) Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT): 1100 mg/g (5d) (IUCLID) Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (CZT): mg/g (IUCLID) Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen (TZT): mg/g (IUCLID) Współczynnik podziału; n-oktanol / woda 2-metoksyetanol log Pow: -0,32 (doświadczalny) (Lit) Formamid log Pow: -0,82 (25 C) (OECD 107) Nie należy spodziewać się bioakumulacji. (log Pow>1).

7 NIEBEZPIECZNEJ Strona 7 z 9 Dodatkowe informacje dotyczące ochrony środowiska Skutki biologiczne: Działa szkodliwie na wodę pitną, jeżeli większe ilości substancji przenikną do podłoża i/lub wód powierzchniowych. Przy odpowiednim wprowadzaniu do kanalizacji nie obserwuje się zakłóceń w pracy oczyszczalni biologicznych. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony środowiska: Nie należy dopuścić, aby substancja dostała się do wód powierzchniowych, kanalizacji czy gruntu! 13. Wskazówki dotyczące utylizacji Substancja: Chemikalia należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Pakowanie: Opakowania winny być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi lub przekazywane do recyklingu. 14. Informacje o transporcie Transport drogowy i kolejowy ADR/RID UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O., 3, III (zawiera METOKSYETANOL / FORMAMIDE) Śródlądowy transport wodny ADN, ADNR brak danych Transport morski Kod IMDG UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O., 3, III (METOKSYETANOL / FORMAMID) EMS: F-E S-D Transport powietrzny IATA CAO, PAX UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O., 3, III, 6.1 (METOKSYETANOL / FORMAMID) Przepisy transportowe zostały zacytowane zgodnie ze stanowieniem rozporządzeń międzynarodowych i przepisów stosowanych w Niemczech. Nie uwzględniono rozbieżności z przepisami obowiązującymi w innych krajach. 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznakowanie GHS Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

8 NIEBEZPIECZNEJ Strona 8 z 9 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Wskazówki dotyczące zagrożeń H226: Łatwopalna ciecz i pary H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332: Działa szkodliwie po połknięciu. Wskazówki dotyczące środków ostrożności P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione! P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Nr INDEX 2-metoksyetanol: X Nr INDEX Formamid: Oznakowanie zgodne z dyrektywami WE Symbol: T Substancja toksyczna Zwroty R: /21/22 Może upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, po połknięciu i w kontakcie ze skórą. Zwroty S: Unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją. W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokarz etykietę. Nr WE 2-metoksyetanol: Nr WE: Formamid: Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przepisy krajowe: Przepisy VCI dotyczące magazynowania: 3 Łatwopalne substancje płynne 6.1A Palne substancje trujące Dyrektywa w sprawie awarii przemysłowych: 96/82/WE Stan na rok: 2003 Produkt łatwopalny. Dyrektywa w sprawie awarii przemysłowych: 6 Ilość 1: t Ilość 2: t Klasa szkodliwości dla wody: KSW 1 nieznaczna szkodliwość Ulotka informacyjna BG Chemie: M017 Rozpuszczalnik M039 Upośledzenie płodności środki ochrony w miejscu pracy M050 Czynności z zastosowaniem substancji niebezpiecznych M053 Praca z substancjami niebezpiecznymi środki ochrony w miejscu pracy Pozostałe przepisy: Przestrzegać ograniczeń zgodnie z postanowieniami dyrektywy 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych. Przestrzegać ograniczeń zgodnie z postanowieniami dyrektywy 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu

9 NIEBEZPIECZNEJ Strona 9 z Informacje dodatkowe poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. Pełne brzmienie wskazówek dotyczących zagrożeń w części 2.: H226: Łatwopalna ciecz i pary. H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332: Działa szkodliwie po połknięciu. Pełne brzmienie wprowadzonych w części 2. zwrotów R: R10 Produkt łatwopalny. Xn - R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, po połknięciu i w kontakcie ze skórą. R60 Może upośledzać płodność. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Opisane w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej zagrożenia dla zdrowia mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego i niedbałego stosowania dużych ilości substancji oraz przy braku poszanowania środków ochrony i higieny. Ponieważ podczas pomiaru naprężenia powierzchniowego używa się jedynie kilka miligramów produktu, a pomiary nie są prowadzone stale, lecz odstępach godziny lub nawet kilku godzin, można, przy prawidłowym stosowaniu produktu i przy poszanowaniu przewidzianych środków ochronnych (w tym odpowiedniej wentylacji i ochrony rąk), w zasadzie wykluczyć szkodliwy wpływ na zdrowie. Dział udzielający informacji: Nr tel.: Faks: Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej opierają się na naszej aktualnej wiedzy i służą opisowi produktu w zakresie mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa. Powyższe dane nie stanowią gwarancji właściwości opisywanego produktu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 9

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 9 SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 9 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja producenta Dane produktu: Zastosowanie produktu: Numer rejestracyjny REACH Dane dotyczące producenta / dostawcy:

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Gatunek: Filament Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu poliwęglan b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Data wydania: 28.06.2004 Zastępuje wydanie z 12.01.

Karta charakterystyki Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Data wydania: 28.06.2004 Zastępuje wydanie z 12.01. Karta charakterystyki Data wydania: 28.06.2004 Zastępuje wydanie z 12.01.2003 Producent: Merck KGaA * D-64271 Darmstadt * Tel: +49 6151 72-2440 Dystrybutor: Merck Sp. z o.o. * Al. Jerozolimskie 178 * 02-486

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY221000, SY223000, SY221010, SY221011, SY221012, SY221030, SY221031 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Data wydania: 21.06.2007 Zastępuje wydanie z 23.10.2003 Producent: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Niemcy * Tel: +49 6151 72-2440 Dystrybutor: Merck Sp. z o.o. * Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów) Toma Sp. z o.o. Ul. Szparagowa 10 62-081 Wysogotowo KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Wystawiono: 2009/07/02 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 5 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ BENZYNA APTECZNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Benzyna

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

Kotwa chemiczna, bez styrenu CAS: - WE (EINECS/ELINCS): - zastosowania profesjonalne 1.2 Zidentyfikowane zastosowanie:

Kotwa chemiczna, bez styrenu CAS: - WE (EINECS/ELINCS): - zastosowania profesjonalne 1.2 Zidentyfikowane zastosowanie: Karta charakterystyki substancji (Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji WE nr 453/2010 Data opracowania: 23.01.2014 Strona: 1 z 5 Nazwa handlowa: MAX Kotwa chemiczna, bez styrenu / 07.52 /

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ CHLORALU WODZIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Chloralu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Data wydania: Zastępuje wydanie z

Karta charakterystyki Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Data wydania: Zastępuje wydanie z Karta charakterystyki Data wydania: 12.03.2003 Zastępuje wydanie z 16.05.2002 Producent: Merck Schuchardt OHG * D-85662 Hohenbrunn * Tel: ++49 8102/802-0 Dystrybutor: Merck Sp. z o.o. * Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ AMINOFILINA DWUWODNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5.

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TL60 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 19.08.2006 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja importera 1.1. Identyfikacja preparatu Odświeżacz do WC w kostce 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Flodur FM1 Zastosowanie: ciekły utwardzacz ester dioctanu glikolu etylenowego modyfikowanego z dodatkiem katalizatora Producent

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SODU TETRABORAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Sodu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C 1. Identyfikacja Substancji/Preparatu i Producenta Inne nazwy handlowe: Ampur MP - składnik C ( Part III ), reaktywny wypełniacz ( Grunt, Szpachlówka, Posadzka, Wylewka, Powłoka ) 1.1 Zastosowanie: składnik

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa LEVAFORM SI-V

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa LEVAFORM SI-V 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

Aventis CropScience Karta bezpieczeństwa technicznego Unii Europejskiej

Aventis CropScience Karta bezpieczeństwa technicznego Unii Europejskiej Strona: 1 (9) 1. Dane identyfikacyjne substancji/ produktu i firmy Informacje o produkcie Nazwa handlowa ILLOXAN 36 EC Specyfikacja: 1199 Kod AgrEvo: AE F023408 00 EC36 B5 Producent / Dostawca: Bayer CropScience

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Gatunek: Filament Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu polistyren wysokoudarowy b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji :11.01.2008 Wydanie : 8 Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna.

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna. 1. Przeznaczenie / zastosowanie Stosowana jako chemikalia do syntez. 2. Identyfikacja substancji Wzór chemiczny: S Synonimy: brak Masa molowa : 32.06g/mol Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE: 231-722-6 Określenie(a)

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Produktu

Karta Charakterystyki Produktu Karta Charakterystyki Produktu zgodnie z Dyrektywą 91/155/UE grunt FERMACELL Data druku: 27.07.2005 Zmieniono dnia: 27.07.2005 Strona 1 / 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36 Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -alkaliczny środek myjący do membranowych instalacji filtracyjnych dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. łuidentyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu biodegradowalny poliester b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SOLFA Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 1. Identyfikacja KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 Nazwa handlowa: CX-80 Producent: CX-80 Polska Sp.J. 62-800 Kalisz, ul. Łęgowa 8 tel./fax (0-62) 762 46 07 NIP 618-18-89-278

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Środek odstraszający owady, w atomizerze Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo