Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV tej SP 42 Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV tej SP 42 Wrocław"

Transkrypt

1 Renata Szpyra Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV tej SP 42 Wrocław Ustalenia wstępne; Podstawą do oceny z języka angielskiego są: 1) Aktywna praca ucznia 2) Umiejętności ucznia Ad 1 Aktywna praca ucznia to: - przynoszenie książek (podręcznik i ćwiczenia) i zeszytu z języka angielskiego na zajęcia, - systematyczne i staranne prowadzenie notatek z lekcji (zapisywanie tematu, daty, uważne p przepisywanie z tablicy, zapisywanie słownictwa, ćwiczeń, itp.), - aktywna praca na lekcji, czyli skupienie uwagi na aktualnych zadaniach, uczestnictwo w wykonywaniu zadań grupowych i indywidualnych, uważne słuchanie nauczyciela i innych uczniów, - kultura osobista i poprawne zachowanie się na lekcji (stosowanie się do poleceń nauczyciela, nie przeszkadzanie innym uczniom w uczestniczeniu w zajęciach i nie przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć), - systematyczne wykonywanie zadań domowych ustnych i pisemnych, - samodzielne (poza lekcjami w szkole) powtarzanie i utrwalanie poznanego słownictwa oraz wyrażeń i konstrukcji gramatycznych, - staranne i terminowe wykonywanie zadań projektowych, - stopniowe rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się. Ad 2 umiejętności ucznia obejmują: - słuchanie, - mówienie, - czytanie, - pisanie Poziomem swoich umiejętności i aktywności uczniowie wykażą się podczas pracy na lekcji, w zadaniach domowych, w odpowiedziach ustnych, w krótkich pracach pisemnych kartkówkach, dłuższych pracach pisemnych testach oraz w pracach dodatkowych np projektowych. Nauczyciel wymaga od uczniów umiejętności dotyczących słownictwa, gramatyki, słuchania, mówienia, czytania, pisania w zakresie przepracowanego na lekcjach materiału językowego. 1

2 OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu, - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, - rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w danej klasie, - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym i/lub międzyszkolnym, wojewódzkim lub krajowym, - spełnia wszystkie wymagania ustalone dla oceny bardzo dobrej W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń potrafi: - zrozumieć sens wypowiedzi i dialogów wypowiadanych językiem standardowym w tempie naturalnym lub przez rodzimych użytkowników języka, a dotyczących sytuacji życia codziennego, - po wysłuchaniu wypowiedzi biegle wyszukać potrzebne informacje, określić prawdziwość dotyczących jej zdań, sprawdzić poprawność wykonania zadania, - domyślać się z kontekstu znaczenia nieznanych słów, Mówienie W zakresie umiejętności mówienia uczeń potrafi: - poprawnie wymawiać i akcentować słowa, płynnie i z poprawną intonacją wymawiać zdania, - samodzielnie formułować płynne wypowiedzi, z użyciem bogatego słownictwa i różnorodnych struktur, W zakresie umiejętności czytania uczeń potrafi: - biegle i ze zrozumieniem czytać teksty pochodzące z podręcznika oraz sprawnie wykonywać zadania ich dotyczące, - samodzielnie i z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych oraz podręczników gramatycznych przygotować się do czytania ze zrozumieniem tekstów pisanych spoza podręcznika, o średnim lub wyższym niż średni stopniu trudności oraz do wykonania zadań dotyczących tych tekstów (np. odpowiadanie na pytania ustne, samodzielne przygotowanie zadań do tekstu, itp.), W zakresie umiejętności pisania uczeń potrafi: - poprawnie zapisać wszystkie poznane słowa i budować zdania twierdzące, przeczące i pytające (z biegłym wykorzystaniem form długich i krótkich), - formułować samodzielnie, z wykorzystaniem słownika, spójną logicznie wypowiedź nt informacji o sobie, i swojej rodzinie, sytuacji z otoczenia (klasa, dom, ulica) posługując się bogatym słownictwem i różnorodnymi strukturami, 2

3 OCENA BARDZO DOBRA Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do samodzielnego rozwiązania zadań praktycznych i problemów teoretycznych, - systematycznie i starannie prowadzi notatki z lekcji, odrabia zadania domowe oraz przygotowuje się do lekcji, - stale i z własnej inicjatywy bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń potrafi: - zrozumieć sens prostych pytań w sytuacji komunikacji, - zrozumieć ogólny sens prostej wypowiedzi/dialogu/historyjki i wyszukać/wybrać z nich potrzebne informacje, - zrozumieć polecenia classroom instructions nauczyciela, - zrozumieć ogólny sens prostej sytuacji/dialogu z życia codziennego i określić, czy związane z nimi zdania są prawdziwe czy fałszywe, - słuchając uzupełnić brakujące w ćwiczeniu informacje zgodnie z treścią nagrania, - słuchając wskazać właściwą literę alfabetu angielskiego, - po usłyszeniu nazwy wskazać przedmiot w klasie, - słuchając sprawdzić, czy poprawnie uzupełnił ćwiczenie, - na pdst. nagrania wybrać właściwą z dwóch/trzech informacji, - na pdst. treści nagrania wybrać właściwy obrazek, - ponumerować obrazki zgodnie z treścią nagrania - utożsamić usłyszane słowo z jego zapisem, Mówienie - poprawnie wymawiać poznane wyrazy, - przeliterować swoje imię i nazwisko oraz krótkie wyrazy, - zadać pytanie i odpowiedzieć na pytanie w prostych sytuacjach życia codziennego, - zadać pytania o pisownię i znaczenie wyrazów oraz odpowiedzieć na te pytania, - udzielić podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie, - w prosty sposób opisać, z wykorzystaniem poznanych struktur i słownictwa: wygląd osób i zwierząt, umiejętności swoje, innych osób, zwierząt, - wydać proste polecenia, - poprawnie (wymowa, akcent) przeczytać poznane wyrazy, zdania i krótkie teksty, - w całości zrozumieć tekst pisany typu: krótka instrukcja, prosta informacja o sobie, prosty dialog dotyczący sytuacji codziennych (przedstawianie się, rozmowa o danych osobowych), proste zaproszenie, plan lekcji piosenka, quiz, zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, opis wyglądu osoby i zwierzęcia, krótka historyjka, - wyszukać w nieskomplikowanym tekście pisanym szczegółową informację, 3

4 - określić czy zdania dotyczące historyjki, krótkiego tekstu pisanego są prawdziwe, czy fałszywe, - czytać dialogi/historyjki z podziałem na role, - zaznaczać właściwe odpowiedzi zgodnie z treścią historyjki, - na pdst. przeczytania nieskomplikowanego tekstu dopasować zdjęcie/obrazek do opisu, - odszukać w diagramie wyrazy i wyrażenia, - systematycznie i starannie prowadzić notatki z lekcji w zeszycie, - poprawnie zapisać/przeliterować większość /90%/ poznanych słów i samodzielnie poprawić ewentualne pomyłki, - pisemnie odpowiedzieć na proste pytania (What s this?, What colour is his? What s your name? itp.) - zapisać literowany krótki wyraz, - według wzoru opisać zwierzę, osobę z zastosowaniem poznanych przymiotników i struktur zdaniowych, - poprawnie podpisać obrazek, - układać i zapisać krótkie dialogi wdłg wzoru lub z podanych zdań, - na podstawie wzoru napisać nieskomplikowany tekst (My Favourite Lessons, My family, - wyodrębnić i zapisać wyrazy z kwadratu wyrazowego czy węża litrowego, - uzupełnić chmurki dialogowe/dialog brakującymi wyrazami, - uzupełnić nieskomplikowaną krzyżówkę, tbelkę, - zanotować kilka prostych informacji usłyszanych w nieskomplikowanym dialogu (imiona, wiek, miejsce zamieszkania), - napisać kilka prostych zdań o sobie, OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, - poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, - potrafi samodzielnie rozwiązać średnio trudne zadania (ćwiczenia typowe) praktyczne i teoretyczne, - systematycznie i starannie prowadzi notatki z lekcji (zeszyt przedmiotowy), - systematycznie odrabia zadania domowe oraz w większości przypadków przygotowuje się do lekcji, - często bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń potrafi: - zrozumieć sens prostych pytań w sytuacji komunikacyjnej, - zrozumieć ogólny sens prostej wypowiedzi lub dialogu i wyszukać/wybrać z nich większość potrzebnych informacji, - zrozumieć większość poleceń nauczyciela, - zrozumieć ogólny sens prostej sytuacji/dialogu z życia codziennego i określić prawdziwość większości odnoszących się do nich zdań, 4

5 - słuchając, samodzielnie sprawdzić czy poprawnie uzupełnił ćwiczenie, - słuchając uzupełnić większość brakujących w ćwiczeniu informacji zgodnie z treścią nagrania, - słuchając wskazać właściwą literę alfabetu angielskiego, - po usłyszeniu nazwy wskazać w większości poprawnie przedmiot w klasie, - na pdst. nagrania wybrać właściwą z dwóch/trzech informacji, - na pdst. treści nagrania wybrać właściwy obrazek, - ponumerować obrazki zgodnie z treścią nagrania w większości poprawnie, - utożsamić usłyszane słowo z jego zapisem, Mówienie W zakresie umiejętności mówienia uczeń potrafi: - poprawnie wymawiać większość poznanych wyrazów - poprawnie przeliterować swoje imię i nazwisko oraz większość poznanych nieskomplikowanych wyrazów, - samodzielnie zadać i odpowiedzieć na pytania w prostych sytuacjach życia codziennego, - udzielić podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie, - w prosty sposób opisać, z wykorzystaniem większości poznanych struktur i słownictwa: wygląd osób i zwierząt, umiejętności swoje, innych osób, zwierząt, - wydawać proste polecenia, - poprawnie i ze zrozumieniem przeczytać większość poznanych wyrazów, zdań i krótkich tekstów, - zrozumieć w większej części tekst pisany typu: krótka instrukcja, prosta informacja o osobie, prosty dialog dotyczący sytuacji codziennych, krótka historyjka,proste zaproszenie, plan lekcji piosenka, quiz, zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, opis wyglądu osoby i zwierzęcia, krótka historyjka, - wyszukać w nieskomplikowanym tekście pisanym większość poszukiwanych szczegółowych informacji, - określić czy zdania dotyczące historyjki, krótkiego tekstu pisanego są prawdziwe, czy fałszywe, - czytać dialogi/historyjki z podziałem na role, - zaznaczać właściwe odpowiedzi zgodnie z treścią historyjki, - na pdst. przeczytania nieskomplikowanego tekstu dopasować zdjęcie/obrazek do opisu, - odszukać w diagramie wyrazy i wyrażenia, - znaleźć w nieskomplikowanym tekście pisanym większość poszukiwanych informacji szczegółowych, - określić prawdziwość większości zdań dotyczących historyjki, krótkiego tekstu pisanego, W zakresie umiejętności pisania uczeń potrafi: - poprawnie zapisać/przeliterować większość poznanych słów i porównując ze wzorem samodzielnie poprawić swoje błędy, - pisemnie odpowiadać na proste pytania, - zapisać (w większości przypadków poprawnie) literowany krótki wyraz, 5

6 - dopisać wyraz, korzystając z podanych wyrazów, do właściwego obrazka, cyfry, wyrazu polskiego ( w większości przykładów poprawnie), - zapisać podane polecenia pod odpowiednimi obrazkami, - z niewielką pomocą układać i zapisać krótkie dialogi wdłg wzoru lub z podanych zdań, - dopisać, czy uzupełnić z podanych, większość brakujących wyrazów w zdaniu, - uzupełnić treść zaproszenia, - uzupełnić, w większości poprawnie chmurki dialogowe/dialogi brakującymi wyrazami, - zapisać kilka prostych informacji usłyszanych w nieskomplikowanym dialogu (imiona, wiek, miejsce zamieszkania, itp.), - napisać kilka prostych zdań o sobie, OCENA DOSTATECZNA Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował podstawowe wiadomości, treści i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu, umożliwiające dalsze uczenie się tego przedmiotu, - niekiedy przy pomocy potrafi rozwiązać typowe zadania o średnim stopniu trudności, - potrafi wykonać, choć nie zawsze z powodzeniem, ćwiczenia z przedmiotu, - systematycznie, choć nie zawsze starannie, prowadzi notatki z lekcji i stara się wykonywać zadania domowe oraz przygotowywać do lekcji, - wykonuje zadania, choć nie zawsze z powodzeniem, podczas zajęć lekcyjnych, W zakresie umiejętności słuchania uczeń potrafi: - zrozumieć ogólny sens części prostych pytań i nieskomplikowanych wypowiedzi kierowanych do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela, - zrozumieć, niekiedy przy wspomaganiu, ogólny sens prostych wypowiedzi/dialogów i wybrać z nich niektóre potrzebne informacje, - zrozumieć proste polecenia nauczyciela ilustrowane gestem lub mimiką, choć może niekiedy wymagać ich powtórzenia, - zrozumieć ogólny sens prostej sytuacji i dialogu z życia codziennego i określić prawdziwość części odnoszących się do nich zdań, - słuchając uzupełnić część brakujących w ćwiczeniu informacji zgodnie z treścią nagrania, - słuchając wskazać właściwą literę alfabetu angielskiego, niekiedy przy wspomaganiu nauczyciela, - po usłyszeniu nazwy wskazać przedmiot w klasie, niekiedy przy wspomaganiu nauczyciela - słuchając sprawdzić, przynajmniej w części, czy poprawnie uzupełnił ćwiczenie, - na pdst. nagrania wybrać właściwą z dwóch/trzech informacji, niekiedy ze wspomaganiem - na pdst. treści nagrania wybrać w części właściwy obrazek, - ponumerować obrazki zgodnie z treścią nagrania, w dużej części poprawnie, - utożsamić usłyszane słowo z jego zapisem, 6

7 Mówienie W zakresie umiejętności mówienia uczeń potrafi: - poprawnie wymawiać część poznanych wyrazów, - niekiedy przy pomocy przeliterować swoje imię i nazwisko, - niekiedy przy wspomaganiu zadać pytanie o /i odpowiedzieć/ podstawowe informacje (dane osobowe, kraj pochodzenia, nazwy rzeczy, - na podstawie wzoru utworzyć zdania, np. opisujące obrazek, zdania pytające i przeczące, - w prosty sposób opisać, z wykorzystaniem części poznanych struktur i słownictwa: wygląd osób i zwierząt, umiejętności swoje, innych osób, zwierząt, - wydawać proste polecenia, - uczestniczyć w prostym dialogu odpowiadając na podane pytanie, częściowo poprawnie, - ze zrozumieniem przeczytać część poznanych wyrazów i zdań, - zrozumieć ogólny sens tekstu pisanego typu: krótka instrukcja, prosta informacja o osobie, prosty dialog dotyczący sytuacji codziennych, krótki prosty tekst, krótką historyjkę, - niekiedy przy wspomaganiu znaleźć w prostym tekście pisanym część poszukiwanych informacji szczegółowych, - z częściowym zrozumieniem przeczytać proste zaproszenie, plan lekcji piosenka, quiz, zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, opis wyglądu osoby i zwierzęcia, krótka historyjka, - niekiedy przy wspomaganiu wyszukać w nieskomplikowanym tekście pisanym szczegółową informację, - określić czy zdania dotyczące historyjki, krótkiego tekstu pisanego są prawdziwe, czy fałszywe, choć nie zawsze z powodzeniem, - czytać dialogi/historyjki z podziałem na role, - zaznaczać w dużej części właściwe odpowiedzi zgodnie z treścią prostej historyjki, - na pdst. przeczytania nieskomplikowanego tekstu dopasować zdjęcie/obrazek do opisu, - odszukać w diagramie większość znanych wyrazów i wyrażeń, - określić prawdziwość części zdań dotyczących krótkiej historyjki z obrazkami, krótkiego tekstu pisanego, W zakresie umiejętności pisania uczeń potrafi: - poprawnie zapisać część poznanych słów (np. liczebniki od 1 do 10, 5 spośród wprowadzonych nazw kolorów, co najmniej 10 rzeczowników, 5 części ciała,), poprawić swoje błędy korzystając ze wzoru, - dopisać według wzoru odpowiedź na proste pytanie, - dopisać, wybierając z podanych, brakujące wyrazy w zdaniu, - na podstawie wzoru opisać, ze wspomaganiem, osobę, zwierzę, - uzupełnić część brakujących wyrazów w nieskomplikowanym tekście, np. dialogu, - niekiedy przy wspomaganiu lub z użyciem wzoru napisać kilka prostych zdań, np. o sobie, o rodzinie, - zanotować kilka prostych informacji usłyszanych w dialogu (imiona, wiek), - na podstawie tabelki zapisać co najmniej trzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami to be, have got, 7

8 OCENA DOPUSZCZAJĄCA Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, - przy częstej pomocy nauczyciela jest w stanie rozwiązać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, - stara się prowadzić notatki z lekcji (zeszyt przedmiotowy) i wykonywać zadania domowe oraz przygotowywać się do lekcji, - wykonuje zadania, choć nie zawsze z powodzeniem, podczas zajęć lekcyjnych, - w zakresie umiejętności słuchania uczeń potrafi: - - rozumieć proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela, - przy wspomaganiu zrozumieć bardzo prosty komunikat, może jednak potrzebować kilkakrotnego powtórzenia tekstu, - słuchając uzupełnić małej części brakujące w ćwiczeniu informacje zgodnie z treścią nagrania, - słuchając wskazać właściwą literę alfabetu angielskiego, przy częstej pomocy, - po usłyszeniu nazwy wskazać poprawnie przynajmniej 30% przedmiotów w klasie, - słuchając sprawdzić, często przy wspomaganiu, czy poprawnie uzupełnił ćwiczenie, - na pdst. nagrania niekiedy wybrać właściwą z dwóch/trzech informacji, - na pdst. treści nagrania wybrać właściwy obrazek, przy częstym wspomaganiu, - ponumerować obrazki zgodnie z treścią nagrania, poprawnie przynajmniej w 30%, - utożsamić część słów z ich zapisem, Mówienie - poprawnie wymówić najprostsze z poznanych wyrazów, - przy częstej pomocy nauczyciela i korzystając ze wzorów zadać proste pytania i udzielić prostych odpowiedzi dotyczących siebie - dane osobowe, wygląd, umiejętności i rodziny, choć czasami popełnia błędy, - odtworzyć, ze wspomaganiem nauczyciela, wyuczone odpowiedzi właściwe dla danej sytuacji komunikacji, popełniając niewielkie błędy, - rozumieć sens prostych zapisanych słów przy częstej pomocy nauczyciela i wykorzystaniu słownika dwujęzycznego, - zrozumieć, czytając z częstym wspomaganiem, treść prostego, planu lekcji piosenki, quizu, zaproszenia na przyjęcie urodzinowe, opisu wyglądu osoby i zwierzęcia, krótką historyjkę, - określić, choć nie zawsze z powodzeniem, czy zdania dotyczące historyjki, krótkiego tekstu pisanego są prawdziwe, czy fałszywe, - czytać ze wspomaganiem dialogi/historyjki z podziałem na role, 8

9 - na pdst. przeczytania nieskomplikowanego tekstu dopasować zdjęcie/obrazek do opisu, choć nie zawsze trafnie, - odszukać w diagramie część z poznanych wyrazów i wyrażeń, W zakresie umiejętności pisania uczeń powinien: - odpisać ze wzoru słowa i krótki tekst popełniając nieliczne błędy w pisowni, - przy częstej pomocy nauczyciela i według wzoru uzupełnić brakujące wyrazy w prostych zdaniach, OCENA NIEDOSTATECZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu, - nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, - nie spełnia wymagań ustalonych dla oceny dopuszczającej, - stale unika prowadzenia notatek z lekcji i nie stara się wykonywać prac domowych ani nie stara się wykonywać zadań podczas lekcji. Opracowała Renata Szpyra 9

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 6 - Ocena celująca - rozumie dłuższe teksty i dialogi i potrafi wybrać z nich żądane informacje, - rozumie dłuższe polecenia nauczyciela. - potrafi

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 Ocenie podlegają 4 umiejętności (sprawności) językowe: (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie). 1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 6,5,4,3,2,1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Guz, Kamil Borowski Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie 1. Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności: zapowiedziane prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 1. Podstawowe umiejętności rozwijane przez uczniów podczas lekcji to: - rozpoznawanie i zrozumienie prostych poleceń - nazywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr Małgorzata Lamprycht KLASA I obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Spełnienie przez ucznia wymagań koniecznych, podstawowych, średnich, wysokich

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uczniowie oceniani są za: - pisemne sprawdziany wiadomości - kartkówki - wypowiedzi ustne - wypowiedzi pisemne - osiągnięcia w konkursach języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów dopasowywanie słów do obrazka,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego są spójne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w szkole. Celem PZO jest: dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest zgodne z Rozporządzeniem Ogólnym Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. VI) I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, zaznajomienie ucznia z poziomem

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH.

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH. WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Z języka angielskiego Rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6. Język angielski

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6. Język angielski SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6 Język angielski Nauczanie języka angielskiego II etap edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze odbywa się wg programu DKW -404-59/99 dla podręczników Project 2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Opracowała: Małgorzata Majewicz-Solecka Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI 2010/2011

KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI 2010/2011 KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI 2010/2011 Wymagania programowe na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM Obszary edukacji: KLASA I Rozumienie ze słuchu : rozpoznać dźwięki i proste słowa w j. niemieckim zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I Ocenie podlega poziom opanowania 4 podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. II Kryteria oceniania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania na lekcjach języka angielskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w naszej szkole. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24 im. Przyjaźni Narodów Świata klasy I-III

Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24 im. Przyjaźni Narodów Świata klasy I-III Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24 im. Przyjaźni Narodów Świata klasy I-III język angielski nauczyciel: Monika Dryja Hrazdij klasy: 1a, 1b,1c 2a, 2b, 3a, 3b Obowiązkowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Podczas nauki języka angielskiego w klasach IV-VI postępy uczniów w nauce sprawdzane i oceniane są poprzez: a) sprawdziany, b) kartkówki, c) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania na lekcjach języka angielskiego są zgodne z Przedmiotowym Systemem Oceniania obowiązującym w naszej szkole. Oceny cząstkowe, o różnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ Co będzie podlegało ocenie (waga ocen) Wypowiedzi pisemne (1) Kartkówka

Bardziej szczegółowo