SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście Lublin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin"

Transkrypt

1 SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Lublin, dnia 13 maja 2013r. D.ZP-2820/1/13 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Remont budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy Pl. Czechowicza 1. Wg rozdzielnika Działając na podstawie przepisu art. 2 pkt 12 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w zw. z art pkt 4 oraz z 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U z 2001 r., Nr 98, poz z późn. zm.) w imieniu i na rzecz Zamawiającego: Sądu Okręgowego w Lublinie, z a w i a d a m i a m: 1/ na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę: POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61, Bielsk Podlaski. Kryterium wyboru ofert była cena. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego. Nazwa Wykonawcy oraz adres jego siedziby Cena Punktacja w Lp. ofertowa(zł.) kryterium cena 1. POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61, , Bielsk Podlaski 2. Przedsiębiorstwo Budowlane JUR-AND Sp. J ,00 98,72 Jerzy Kościk Andrzej Wrona Lublin ul. Inżynierska 6 3. Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ,00 81,61 FLISBUD Stanisław Flis Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo ,62 88,47 Usługowe ANTRO Andrzej Trociński Chełm ul. Płk St. Dąbka LUBREN MONIKA WERESKI Lublin, ul ,89 82,68 Kasztelańska 8 6. Skanska S.A Warszawa, ul. Gen. J ,00 89,33 Zajączka 9 Oddział Budownictwa Ogólnego Al. Solidarności 34, Kielce 7. P.H.U EDACH Sp. z o.o. ul. Zawieprzycka 8F, ,43 89, Lublin 8. INTERBUD-LUBLIN S.A Lublin ul ,09 84,41 Turystyczna Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. ARCUS Lublin, ul. Grodzka ,49 81,79 1

2 2/ na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: - w oferty Wykonawców wymienionych w pkt 3/ wykluczonych z postepowania uznaje się za odrzucone, 3/ na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: - z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP AMP Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5G Warszawa Komisja przetargowa w dniach 25 kwietnia do 7 maja br. dokonała analizy ofert złożonych w postępowaniu. Zamawiający wymagał m.in. aby wykonawca w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaał się opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum ,00 zł. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień złożenia oferty. ( Rozdział VI pkt 6.1 Warunki udziału w postepowaniu. Lp 3 ). Zamawiający żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na żądaną przez Zamawiającego kwotę. W ofercie Wykonawca złożył opłaconą polisę, której zakres ograniczony jest do działalności gospodarczej Wykonawcy związanej z ewentualnym podpisaniem umowy o remont budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy Pl. Czechowicza 1. Polisa zawiera co prawda określenie przy Zakresie ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności, jednakże zakres ubezpieczenia zostaje zmodyfikowany przez Uzgodnienia i postanowienia końcowe zawarte w Polisie w postanowienia: W przypadku niewygrania przetargu, którego dotyczy niniejsza polisa, umowa ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem, że I rata jest bezzwrotna, natomiast następne raty zostaną anulowane. oraz dalej w postanowieniu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pozostałej działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego (pkt 2). W dniu 9 maja 2013r. Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy PZP m.in. do: złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na żądaną przez Zamawiającego kwotę ( pkt 6.1 Lp 3 SIWZ). W dniu 13 maja 2013r. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie załączył ten sam dokument, który dołączył do oferty, oraz podjął polemikę z Zamawiającym dotycząca, iż pierwotny dokument jest zdaniem Wykonawcy prawidłowy. Celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest jedynie ocena ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podzielić w tym zakresie należy wyrażone w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC składana przez wykonawców w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji 2

3 zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie, lecz ma potwierdzić, że wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej przez zamawiającego wysokości (tak: wyrok KIO z dnia 30 listopada 2010 r., KIO 2512/10; wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt: KIO 753/11, KIO 758/11; wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 2801/10; wyrok z dnia 21 maja 2010r. sygn. akt: KIO/UZP 814/10; wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt: KIO 1395/10; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 605/11; wyrok z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09). Pomimo podjętej polemiki przez Wykonawcę, zdaniem Zamawiającego Polisa przedłożona przez Wykonawcę nie stanowi wykazania przez Wykonawcę warunku wskazanego w pkt 6.1. Lp 3 SIWZ, którego sposób oceny Zamawiający wskazał w kolumnie 2 pkt 6.1. Lp 3 SIWZ. Zważywszy na treść art KC w zw. z art. 806 KC skoro umowa o udzielenie zamówienia nie została z Wykonawcą zawarta, nie istnieje przedmiot ubezpieczenia a w związku z tym przedłożona polisa niczego nie zabezpiecza. Stąd wniosek Zamawiającego, że na dzień składania ofert dysponujący taką polisą wykonawca nie jest ubezpieczony ( vide wyrok z dnia 23 maja 2011r. KIO 973/11 oraz ugruntowane orzecznictwo KIO w tej kwestii). Wbrew wywodom Wykonawcy przedłożona Polisa nie dotyczy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale fragmentu takiej działalności, którą Wykonawca prowadziłby warunkowo po podpisaniu z Zamawiającym umowy. Wskazania Wykonawcy zawarte w piśmie wyjaśniającym w pkt 1) do 3) są zdaniem Zamawiającego chybione. Z tych względów postanowiono jak na wstępie. - z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.w Warszawie Oddział w Lublinie ul. Stefczyka 3, Lublin Komisja przetargowa w dniach 25 kwietnia do 7 maja br. dokonała analizy ofert złożonych w postępowaniu. Zamawiający wymagał m.in. aby wykonawca w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykazał się opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum ,00 zł. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień złożenia oferty. ( Rozdział VI pkt 6.1 Warunki udziału w postepowaniu. Lp 3 ). Zamawiający żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na żądaną przez Zamawiającego kwotę. W ofercie Wykonawca złożył opłaconą polisę, której kwota sumy gwarancyjnej wynosiła natomiast aneksem w dnia 22 kwietnia 2013r. kwota ta została podniesiona o zł. Zgodnie z 2 aneksu Nr 1 zmiany dotyczyły wyłącznie prac określonych w SIWZ w związku z przetargiem na remont budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy Pl. Czechowicza 1.. W dniu 9 maja 2013r. Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy PZP m.in. do: złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 3

4 innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na żądaną przez Zamawiającego kwotę ( pkt 6.1 Lp 3 SIWZ). W dniu 13 maja 2013r. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie załączył ten sam dokument, oraz dodatkowo aneks Nr 2 z 23 kwietnia 2013r. zmieniający 2 aneksu Nr 1 w ten sposób, że dotychczasowe postanowienie zostało zmodyfikowane następująco Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem obowiązują w okresie od r do r. Celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest jedynie ocena ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podzielić w tym zakresie należy wyrażone w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC składana przez wykonawców w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie, lecz ma potwierdzić, że wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej przez zamawiającego wysokości (tak: wyrok KIO z dnia 30 listopada 2010 r., KIO 2512/10; wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt: KIO 753/11, KIO 758/11; wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 2801/10; wyrok z dnia 21 maja 2010r. sygn. akt: KIO/UZP 814/10; wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt: KIO 1395/10; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 605/11; wyrok z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09). Zdaniem Zamawiającego Polisa przedłożona przez Wykonawcę nadal nie stanowi wykazania przez Wykonawcę warunku wskazanego w pkt 6.1. Lp 3 SIWZ, którego sposób oceny Zamawiający wskazał w kolumnie 2 pkt 6.1. Lp 3 SIWZ. Pomimo bowiem zmienionej treści polisy wskazującej na zakres ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na żądaną przez Zamawiającego kwotę ( pkt 6.1 Lp 3 SIWZ), Aneks Nr 2 nie został podpisany przez Wykonawcę. W konsekwencji Wykonawca nie przedstawił w świetle postanowień SIWZ dokumenty na potwierdzenie warunku wymaganego przez Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego z uwagi na brak podpisu Wykonawcy nadal jako jedyne zawarte ubezpieczenie jest ubezpieczenie, które Wykonawca przedłożył z oferta. To natomiast ubezpieczenie w zakresie , 00 zł. zważywszy na treść Polisy i Aneksu Nr 1 oraz art KC w zw. z art. 806 KC, niczego nie zabezpiecza. Stąd wniosek Zamawiającego, że na dzień składania ofert dysponujący taką polisą Wykonawca nie jest ubezpieczony ( vide wyrok z dnia 23 maja 2011r. KIO 973/11), co do ww. kwoty, a w konsekwencji kwoty ubezpieczenia żądanego przez zamawiającego w SIWZ. Z tych względów postanowiono jak na wstępie. - z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki Warszawa ul. Nowosielecka 14a lok. 3 Komisja przetargowa w dniach 25 kwietnia do 7 maja br. dokonała analizy ofert złożonych w postępowaniu. Zamawiający żądał wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz stosownych dowodów (pkt 6.1 lp 1 pkt 1) i 2) SIWZ). 4

5 Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli - wykaże min. jedną realizację remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości robót min ,00 zł brutto obejmująca branżę konstrukcyjną, sanitarną i elektroenergetyczną w tym m.in. instalacje teletechniczne. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.u ) przez określenie: >przebudowa - należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; >remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Wykonawca w ofercie Wykaz najważniejszych robót podobnych zamieszcza: Modernizacja i rozbudowa Szpitala św. Zofii w Warszawie etap II Roboty żelbetowe, konstrukcji stalowej dachu, stolarki aluminiowej i drewnianej, tynki i wyprawy, inst. Ct, wody lodowej, p.poż., kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, inst. Elektryczne i teletechniczne. ul. Żelazna 90. W tym miejscu wymaga podkreślenia, że: pojęcie modernizacji" zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane przez art. 90 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r, o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, póz. 668 z późn. zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem l stycznia 1999 r. a ustawodawca dokonał stosownych zmian w ustawie Prawo budowlane. Zamawiający, co wymaga podkreślenia używa w SIWZ nomenklatury pojęciowej zgodnej z aktualnym stanem prawnym, czemu dał wyraz także w Wyjaśnieniach do SIWZ. Na podstawie 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień: A. co do treści załączonych przez Wykonawcę: Wykazu najważniejszych robót podobnych wg załącznika Nr 3 do SIWZ poprzez wskazanie, co oznacza wg Wykonawcy pojęcie MODERNIZACJA, B. co do treści załączonych przez Wykonawcę: Wykazu najważniejszych robót podobnych wg załącznika Nr 3 do SIWZ poprzez wskazanie w jaka wartość robót budowlanych w postaci modernizacji została wykonana przez Wykonawcę; oraz na podstawie art. 26 ust. 3 PZP do złożenia prawidłowych dokumentów dotyczących wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone( ) (pkt 6.1 lp 1 pkt 1) i 2) SIWZ) w przypadku, jeżeli zakres robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę nie spełnia w świetle wyjaśnień Wykonawcy, o których mowa w pkt II warunku stawianego przez Zamawiającego w SIWZ. W odpowiedzi na wezwanie w zakreślonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca złożył jedynie wyjaśnienia, w których wskazał, że w zakresie rzeczowym 5

6 wykazywanego zadania był ujęty remont budynku szpitala oraz rozbudowa jego skrzydła. Wartość samych prac remontowych Wykonawca określił na ok PLN. W konsekwencji wskazać należy, iż w świetle wyjaśnień Wykonawcy, oraz braku załączenia żądanych dokumentów w pkt III pisma z dnia 9 maja 2013 r., Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie przedstawił w świetle postanowień SIWZ dokumentu na potwierdzenie warunku wymaganego przez Zamawiającego w postaci doświadczenia. Z tych względów postanowiono jak na wstępie. 4/ na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych : - umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 21 maja 2013r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie /-/ Halina Skikiewicz Otrzymują: 1. Wykonawcy którzy złożyli oferty. 6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 21 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1156/12 WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2786/11 WYROK z dnia 12 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl Katowice: Remont pomieszczeń warsztatu w budynku KW PSP w Katowicach Numer

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 31 marca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 31 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/14 WYROK z dnia 31 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2931/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Emil Kuriata Honorata Łopianowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Uzupełniające roboty budowlane w przebudowywanej hali produkcyjno-magazynowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro na

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro na ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn tel. 0(prefix)62/5880390 fax 062/5880402 strona: www.spzoz.krotoszyn.pl adres e mail: spzoz@krotoszyn.pl Regon

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Płock: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 marca 2013 r.

WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 575/13 WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2010 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2010 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sierpień 2010 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo