UMOWA NR TXZ/EEDD/ / /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR TXZ/EEDD/ / /13"

Transkrypt

1 UMOWA NR TXZ/EEDD/ / /13 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Wrocław, ul. Długa 49, NIP: , zwany dalej Zarządem, reprezentowany przez: Dyrektora Sławomira Gonciarza Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacji Stanisława Węglińskiego a z siedzibą w przy ul., wpisanym do, NIP zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1 Przedmiot Umowy 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu.2013 r. na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania infrastruktury technicznej przejść podziemnych i tuneli pieszo - rowerowych we Wrocławiu. 2. Integralną częścią umowy jest: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) Oferta Wykonawcy z dnia.2013 r. 3) komplet dokumentów potwierdzający ubezpieczenie OC Wykonawcy. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie infrastruktury technicznej następujących przejść podziemnych i tuneli pieszo rowerowych we Wrocławiu: 1) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Borowskiej, 2) przejście podziemne w ciągu al. Jana III Sobieskiego, 3) tunel pieszo-rowerowy przy Moście Milenijnym (pod Obwodnicą Śródmiejską), 4) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Jarocińskiej (pod Obwodnicą Śródmiejską), 5) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Ślazowej (pod Obwodnicą Śródmiejską), 6) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Ćwiczebnej (pod Obwodnicą Śródmiejską), 7) przejście podziemne pod pl. Strzegomskim, 8) przejście podziemne w ciągu ul. Młodych Techników, 9) przejście podziemne pl. Jana Pawła II, 10) przejście podziemne ul. Świdnicka, 11) przejście podziemne płn. Winogronowe pl. Dominikański, ) przejście podziemne Brama Oławska, 13) przejście podziemne płd. Słodowe pl. Dominikański, 14) przejście podziemne nr 2 pl. Społeczny, 15) przejście podziemne nr 3 pl. Społeczny, 16) przejście podziemne nr 4 pl. Społeczny, 17) przejście podziemne al. I. Paderewskiego, 18) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Bora Komorowskiego(pod łącznicą). 2. Zakres zamówienia: 2.1. Czynności eksploatacyjne: Strona 1 z 10

2 a) bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia, wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z szafkami bezpiecznikowymi, konserwacja dodatkowych osłon punktów świetlnych oraz utrzymanie pomieszczeń technicznych w rozdzielniach elektrycznych; b) bieżąca konserwacja i utrzymanie wszelkich urządzeń ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych, wentylacyjnych wraz z odpowiednimi pomieszczeniami technicznymi (przepompownie, wentylatornie); c) zgłaszanie pisemnie Zamawiającemu uszkodzeń mechanicznych i innych powstałych w trakcie eksploatacji; d) w przypadku zaistnienia awarii elementów konstrukcji przejścia, tunelu, sieci instalacyjnych - podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zabezpieczenia i oznakowania w miarę potrzeb miejsca awarii, wezwania w razie konieczności odpowiednich służb miejskich (straż pożarna, pogotowie energetyczne, pogotowie wodno kanalizacyjne) oraz powiadomienie Zamawiającego o fakcie wystąpienia awarii; 2.2. Prace remontowo naprawcze realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego dotyczące: instalacji elektrycznej po dewastacji w zakresie: a) wymiany uszkodzonych opraw oświetlenia przejść i tuneli, b) zabezpieczenia uszkodzonej instalacji przed dalszą dewastacją do czasu wykonania napraw, c) likwidacji nieczynnych bądź uszkodzonych kabli zasilających, d) wymiany uszkodzonych rozdzielni elektrycznych, e) likwidacji rozdzielni elektrycznych, f) zabezpieczenia i odcięcia zasilania głównego całego oświetlenia, g) pomiarów kontrolnych instalacji po wykonanych naprawach odwodnienia liniowego w zakresie: a) wymiany uszkodzonych, skorodowanych kratek ściekowych, b) montażu nowych elementów odwodnienia w przypadku braku możliwości naprawy istniejących urządzeń odwodnienia, c) uzupełniania skradzionych systemowych i nietypowych elementów odwodnienia, d) przeprowadzenia monitoringu (za pomocą kamer) niedrożnych systemów, e) naprawy kanałów odwodnienia liniowego, f) monitoringu za pomocą kamer systemu kanałów odprowadzających wody do kanałów deszczowych lub przepompowni okładziny kamiennej ścian, schodów, posadzki w zakresie uzupełniania ubytków w wyniku odspojenia elementów, kradzieży, dewastacji; balustrad stalowych w zakresie: a) odnowy powłok antykorozyjnych balustrad, b) uzupełnienia skradzionych elementów balustrad, c) naprawy balustrad po uszkodzeniach przez wandali przepompowni w zakresie wymiany uszkodzonej pompy. 3. Zamówienie należy realizować zgodnie z Załącznikiem A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającym zakres prac. 3 Termin realizacji 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od r. do r. 2. Prace remontowo naprawcze każdorazowo realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenia, w którym zostanie określone miejsce, zakres, termin wykonania prac oraz ich przewidywany koszt. Datą zakończenia prac na zlecenie będzie data, w której Kierownik robót zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji prac w ramach Strona 2 z 10

3 poszczególnego zlecenia oraz gotowość tych prac do odbioru końcowego. Fakt ten potwierdzi Inspektor Nadzoru odpowiednim wpisem do zgłoszenia Wykonawcy. 3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 4 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia należy: 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy poszczególnych obiektów inżynierskich wraz z uwagami dotyczącymi trwałych wad niemożliwych do usunięcia w trakcie eksploatacji i zabiegów konserwatorskich. Wraz z protokolarnym przejęciem przez Wykonawcę obiektu do eksploatacji, Zamawiający przekaże pomieszczenia techniczne znajdujące się na terenie poszczególnych przejść, 2) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót oraz zapłata za ich wykonanie. 5 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, dokumentami określonymi w 2 ust. 3. 2) zabezpieczenia i oznakowania strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymania go w należytej sprawności w czasie realizacji robót, 3) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i przy udziale właścicieli urządzeń obcych, 4) prowadzenia książki utrzymania dla każdego obiektu, w której będą odnotowywane czynności z zakresu utrzymania infrastruktury obiektów oraz zgłaszane awarie, 5) dysponowania czynnym przez całą dobę telefonem i faksem, 6) ponoszenia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z realizacją przedmiotowej umowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 7) realizacji przedmiotu umowy bez ograniczeń w ruchu kołowym lub pieszym, 8) dostarczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy: a) wykazu Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia, b) umowy z Podwykonawcami robót budowlanych, przy czym ustala się, że terminy płatności określone w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż termin płatności wynikający z niniejszej umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotowym zamówieniem, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 4. Wykonawca dostarcza w dniu zawarcia niniejszej umowy komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej ,00 zł lub ,00 zł na każde Strona 3 z 10

4 zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 6 Wymagania materiałowe Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych zamówieniem. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.), odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 7 Gospodarka odpadami 1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 20 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 21), a w szczególności opisane w Dziale II, Rozdziale 9 ustawy oraz wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 1, poz. 06). 2. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadem są między innymi osady wydobywane z wpustów i odwodnienia linowego, odpady z opróżnianych koszy, z oczyszczania przejść i tuneli, oczyszczania ścian z plakatów itp., które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 8 ust Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 8 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Cena ofertowa (zgodnie z załącznikiem nr III do oferty) jest sumą cen ryczałtowych netto za utrzymanie eksploatacyjne przejść podziemnych i tuneli pieszo rowerowych w ciągu miesięcy, kwoty przeznaczonej na prace remontowo naprawcze oraz należnego podatku VAT i wynosi.. zł netto, a. zł brutto (słownie: brutto): Strona 4 z 10

5 L.p. Lokalizacja obiektu Miesięczna cena ryczałtowa netto Czas trwania zamówienia (ilość miesięcy) Cena ryczałtowa netto (kol. 3 x 4) Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.borowskiej 2 Przejście podziemne w ciągu al.jana III Sobieskiego 3 Tunel pieszo-rowerowy przy Moście Milenijnym (pod Obwodnicą Śródmiejską) 4 Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.jarocińskiej (pod Obwodnicą Śródmiejską) 5 Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.ślazowej (pod Obwodnicą Śródmiejską) 6 Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.ćwiczebnej (pod Obwodnicą Śródmiejską) 7 Przejście podziemne pod pl.strzegomskim 8 Przejście podziemne w ciągu ul.młodych Techników 9 Przejście podziemne pl. Jana Pawła II 10 Przejście podziemne ul.świdnicka Przejście podziemne płn. Winogronnowe pl.dominikański Przejście podziemne Brama Oławska Przejście podziemne płd.słodowe pl.dominikański Przejście podziemne nr 2 pl.społeczny Przejście podziemne nr 3 pl.społeczny Przejście podziemne nr 4 pl.społeczny Przejście podziemne al.i.paderewskiego Tunel pieszo-rowerowy w ciągu pod łącznicą ul.bora Komorowskiego 19 Prace remontowo-naprawcze określone w pkt części III IDW ,65 20 OGÓŁEM CENA NETTO (poz. 1 19) 21 PODATEK VAT (od poz. 20) 22 OGÓŁEM CENA OFERTOWA BRUTTO (poz ) 2. Miesięczne ceny ryczałtowe netto winny uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania danego zadania, w tym R, M loco budowa, S, Kp, Z, ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu, koszty ubezpieczenia, a także wywóz odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac objętych zamówieniem na wysypisko (np. z opróżniania koszy, z oczyszczania przejścia i studzienek Strona 5 z 10

6 ściekowych itp.) wraz z kosztami składowania i utylizacji materiałów, organizację zaplecza budowy oraz zabezpieczenie terenu prac. 3. Kwoty w wysokości ,65 zł netto za prace remontowo-naprawcze Wykonawca nie może uważać za część swego wynagrodzenia, chyba że zaistnieje konieczność wykonania prac na oddzielne zlecenia Zamawiającego. Prace te będą rozliczane w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych oraz publikacje Sekocenbud z kwartału realizacji zlecenia (średnie dane wyjściowe do kosztorysowania, tj.: stawka robocizny, cena pracy sprzętu, cena materiałów loco budowa, koszty pośrednie, zysk). Ceny materiałów i wyrobów budowlanych, które nie będą ujęte w wydawnictwie Sekocenbud, będą rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych przez Wykonawcę fakturą zakupu. 4. Podane przez Wykonawcę w ofercie ryczałtowe ceny jednostkowe obowiązują przez cały okres realizacji umowy i nie podlegają zmianie. 5. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 9 Rozliczanie robót 1. Wykonawca za prace stanowiące przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.1 wystawiać będzie miesięczne faktury do 10 dnia następnego miesiąca. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac przez Zamawiającego. 2. Wykonawca za prace stanowiące przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.2 wystawiać będzie faktury, po zrealizowaniu poszczególnego zlecenia. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy wyliczony w oparciu o dostępne katalogi oraz dane wyjściowe do kosztorysowania, ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, stawki pracy sprzętu oraz średnie ceny z Sekocenbudu z kwartału realizacji robót, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji w katalogu, robota będzie rozliczana wg kalkulacji indywidualnej (w przypadku braku cen materiałów w publikacji Sekocenbudu, Zamawiający dopuszcza rozliczenie zastosowanych materiałów w oparciu o faktury zakupu). 3. Wykonawca razem z fakturą przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie przedmiotu umowy oraz oświadczenia Podwykonawców, że należne im wynagrodzenie za wykonane roboty zostało zapłacone. W celu poświadczenia zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawców, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem. 4. Zamawiający będzie regulował należności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. 5. Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto określonej w 8 ust. 1, w tym łączna wartość faktur za prace stanowiące przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.2 nie może przekroczyć kwoty w wysokości zł brutto. 10 Podwykonawcy 1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcą niewymienionym w wykazie, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt. 8 lit. a, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 2. W celu uzyskania zgody, o której stanowi ust. 1, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek oraz projekt umowy z Podwykonawcą. 3. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. Strona 6 z 10

7 4. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ 5 Kodeksu cywilnego. 5. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań. 11 Zasady odbioru robót 1. Zamawiający będzie dokonywał comiesięcznych odbiorów prac stanowiących przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.1. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do stawiennictwa na odbiorze w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru nie stanowi podstawy do kwestionowania stwierdzonego stanu prac. Przedstawiciele Stron obecni w trakcie odbiorów prac spiszą stosowny protokół, w którym zaznaczone będą wszelkie wady i terminy wyznaczone na ich usunięcie. 2. Odbiór prac remontowo - naprawczych ujętych w zleceniach będzie dokonywany po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o ich zakończeniu. 3. Odbiory polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych prac pod względem technicznym, estetycznym i użytkowym i stanowić będą podstawę do naliczenia wynagrodzenia. 4. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 5. W wypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad, Zamawiający może: a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, c) odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 6. Wszystkie czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 7. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru prac w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 8. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do ich usunięcia. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na przystąpienie do usunięcia wad i usterek. 9. Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do pogwarancyjnego odbioru prac. 10. Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 11. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.. Zaniechanie przez Wykonawcę obowiązku usunięcia wad skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji do dnia wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku. 13. Odbiór pogwarancyjny winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pogwarancyjnego. Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: Strona 7 z 10

8 1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, poza przypadkami odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie 16 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, b) za niewykonanie każdej z prac zgodnie z zakresem czynności określonym w Załączniku A, w wysokości 200,00 zł, c) za nieusunięcie wad robót stwierdzonych w czasie odbioru lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, d) za nieusunięcie wad robót w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 400,00 zł; Strony ustalają, że w takim wypadku Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami w całości Wykonawcy, e) za niedostarczenie dokumentów określonych w 5 ust. 1 pkt 8 w wyznaczonym terminie, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, f) za każdorazowe niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w 2 ust. 2, 5 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 6 i 8), 6 oraz 7, w wysokości 500,00 zł, za każdy wypadek niewywiązania się z jakiegokolwiek ze zobowiązań; 3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 5. Kara zostanie zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty doręczenia przez drugą Stronę żądania zapłaty. 6. W wypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, kary określone w ust. 2 będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności, z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 13 Gwarancja 1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na roboty hydrauliczno elektryczne (dotyczy pomp). 2. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru prac objętych gwarancją. 4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art i 2 kodeksu cywilnego. 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% ceny ofertowej brutto na wartość zł w formie.. 2. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zrealizowania przedmiotu umowy, natomiast pozostałą część w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. Strona 8 z 10

9 15 Inspektor nadzoru i kierownik robót 1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest. 2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest. 16 Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 2 miesięcy. 17 Zmiany w umowie 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; 2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 3) formy lub terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy; 6) zmiany sposobu odbioru i rozliczenia. 2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 18 Zamówienia uzupełniające Zamawiający może w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z zamówieniem określonym niniejszą umową. Wykonawca wykona zamówienie uzupełniające na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach. Strona 9 z 10

10 19 Sprawy nieuregulowane W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 20 Rozstrzyganie sporów 1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je polubownie pomiędzy sobą. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 21 Postanowienia końcowe Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 10 z 10

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR FPU/NXZ/...

UMOWA NR FPU/NXZ/... UMOWA NR FPU/NXZ/... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Bartosza

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR TXZ/EEDI/ zawarta w dniu.. r. pomiędzy:

UMOWA NR TXZ/EEDI/ zawarta w dniu.. r. pomiędzy: UMOWA NR TXZ/EEDI/ zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, NIP 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie Umowa Nr.../... o roboty budowlane zawarta w dniu w Śremie pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015/E. Bartosza Małysę Prezesa Zarządu przy udziale Dyrektora ds. Operacyjnych i Finansowych Piotra Różewicza zwaną dalej Zamawiającym,

Umowa nr /2015/E. Bartosza Małysę Prezesa Zarządu przy udziale Dyrektora ds. Operacyjnych i Finansowych Piotra Różewicza zwaną dalej Zamawiającym, Umowa nr /2015/E zawarta w dniu...2015 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E ... z siedzibą ul..., NIP: zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1 Opis przedmiotu umowy

UMOWA nr / /2013/E ... z siedzibą ul..., NIP: zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1 Opis przedmiotu umowy UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: treść umowy zostanie dostosowana do rozstrzygnięcia przetargu.

4 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: treść umowy zostanie dostosowana do rozstrzygnięcia przetargu. UMOWA TXZ/ zawarta w dniu. r. pomiędzy: Gminą Wrocław w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839 zwanym dalej,,zamawiającym lub ZDiUM,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty geologiczne Prace geologiczne w zakresie wykonania 3 szt. otworów rozpoznawczych zastępczych oraz likwidacji 3 szt. otworów hydrogeologicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, Opole, reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, Opole, reprezentowanym przez: GOK-RGO.7031.xxx.2017 KW-XXX 28 czerwca 2017 UMOWA zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Opole, z siedzibą Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowanym przez:, dalej zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY Nr... /2015 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez zwany dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY

reprezentowanym przez zwany dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY Istotne dla stron postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk, działającym w imieniu Województwa Pomorskiego reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-951, Al. Korfantego 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści:

... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści: UMOWA NR... WZÓR zawarta w dniu... 2008 w Stawiskach pomiędzy Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.2.2014 Znak: ZP.271.2.8.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. Spisana w dniu.2016 r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie Pl. Wolności 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy WZÓR UMOWY. Umowa nr... / zawarta w dniu r. pomiędzy:

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy WZÓR UMOWY. Umowa nr... / zawarta w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 4 Formularz ofertowy WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Umowa nr... / 2017 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo