UMOWA NR TXZ/EEDD/ / /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR TXZ/EEDD/ / /13"

Transkrypt

1 UMOWA NR TXZ/EEDD/ / /13 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Wrocław, ul. Długa 49, NIP: , zwany dalej Zarządem, reprezentowany przez: Dyrektora Sławomira Gonciarza Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacji Stanisława Węglińskiego a z siedzibą w przy ul., wpisanym do, NIP zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1 Przedmiot Umowy 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu.2013 r. na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania infrastruktury technicznej przejść podziemnych i tuneli pieszo - rowerowych we Wrocławiu. 2. Integralną częścią umowy jest: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) Oferta Wykonawcy z dnia.2013 r. 3) komplet dokumentów potwierdzający ubezpieczenie OC Wykonawcy. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie infrastruktury technicznej następujących przejść podziemnych i tuneli pieszo rowerowych we Wrocławiu: 1) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Borowskiej, 2) przejście podziemne w ciągu al. Jana III Sobieskiego, 3) tunel pieszo-rowerowy przy Moście Milenijnym (pod Obwodnicą Śródmiejską), 4) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Jarocińskiej (pod Obwodnicą Śródmiejską), 5) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Ślazowej (pod Obwodnicą Śródmiejską), 6) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Ćwiczebnej (pod Obwodnicą Śródmiejską), 7) przejście podziemne pod pl. Strzegomskim, 8) przejście podziemne w ciągu ul. Młodych Techników, 9) przejście podziemne pl. Jana Pawła II, 10) przejście podziemne ul. Świdnicka, 11) przejście podziemne płn. Winogronowe pl. Dominikański, ) przejście podziemne Brama Oławska, 13) przejście podziemne płd. Słodowe pl. Dominikański, 14) przejście podziemne nr 2 pl. Społeczny, 15) przejście podziemne nr 3 pl. Społeczny, 16) przejście podziemne nr 4 pl. Społeczny, 17) przejście podziemne al. I. Paderewskiego, 18) tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul. Bora Komorowskiego(pod łącznicą). 2. Zakres zamówienia: 2.1. Czynności eksploatacyjne: Strona 1 z 10

2 a) bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia, wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z szafkami bezpiecznikowymi, konserwacja dodatkowych osłon punktów świetlnych oraz utrzymanie pomieszczeń technicznych w rozdzielniach elektrycznych; b) bieżąca konserwacja i utrzymanie wszelkich urządzeń ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych, wentylacyjnych wraz z odpowiednimi pomieszczeniami technicznymi (przepompownie, wentylatornie); c) zgłaszanie pisemnie Zamawiającemu uszkodzeń mechanicznych i innych powstałych w trakcie eksploatacji; d) w przypadku zaistnienia awarii elementów konstrukcji przejścia, tunelu, sieci instalacyjnych - podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zabezpieczenia i oznakowania w miarę potrzeb miejsca awarii, wezwania w razie konieczności odpowiednich służb miejskich (straż pożarna, pogotowie energetyczne, pogotowie wodno kanalizacyjne) oraz powiadomienie Zamawiającego o fakcie wystąpienia awarii; 2.2. Prace remontowo naprawcze realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego dotyczące: instalacji elektrycznej po dewastacji w zakresie: a) wymiany uszkodzonych opraw oświetlenia przejść i tuneli, b) zabezpieczenia uszkodzonej instalacji przed dalszą dewastacją do czasu wykonania napraw, c) likwidacji nieczynnych bądź uszkodzonych kabli zasilających, d) wymiany uszkodzonych rozdzielni elektrycznych, e) likwidacji rozdzielni elektrycznych, f) zabezpieczenia i odcięcia zasilania głównego całego oświetlenia, g) pomiarów kontrolnych instalacji po wykonanych naprawach odwodnienia liniowego w zakresie: a) wymiany uszkodzonych, skorodowanych kratek ściekowych, b) montażu nowych elementów odwodnienia w przypadku braku możliwości naprawy istniejących urządzeń odwodnienia, c) uzupełniania skradzionych systemowych i nietypowych elementów odwodnienia, d) przeprowadzenia monitoringu (za pomocą kamer) niedrożnych systemów, e) naprawy kanałów odwodnienia liniowego, f) monitoringu za pomocą kamer systemu kanałów odprowadzających wody do kanałów deszczowych lub przepompowni okładziny kamiennej ścian, schodów, posadzki w zakresie uzupełniania ubytków w wyniku odspojenia elementów, kradzieży, dewastacji; balustrad stalowych w zakresie: a) odnowy powłok antykorozyjnych balustrad, b) uzupełnienia skradzionych elementów balustrad, c) naprawy balustrad po uszkodzeniach przez wandali przepompowni w zakresie wymiany uszkodzonej pompy. 3. Zamówienie należy realizować zgodnie z Załącznikiem A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającym zakres prac. 3 Termin realizacji 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od r. do r. 2. Prace remontowo naprawcze każdorazowo realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenia, w którym zostanie określone miejsce, zakres, termin wykonania prac oraz ich przewidywany koszt. Datą zakończenia prac na zlecenie będzie data, w której Kierownik robót zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji prac w ramach Strona 2 z 10

3 poszczególnego zlecenia oraz gotowość tych prac do odbioru końcowego. Fakt ten potwierdzi Inspektor Nadzoru odpowiednim wpisem do zgłoszenia Wykonawcy. 3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 4 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia należy: 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy poszczególnych obiektów inżynierskich wraz z uwagami dotyczącymi trwałych wad niemożliwych do usunięcia w trakcie eksploatacji i zabiegów konserwatorskich. Wraz z protokolarnym przejęciem przez Wykonawcę obiektu do eksploatacji, Zamawiający przekaże pomieszczenia techniczne znajdujące się na terenie poszczególnych przejść, 2) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót oraz zapłata za ich wykonanie. 5 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, dokumentami określonymi w 2 ust. 3. 2) zabezpieczenia i oznakowania strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymania go w należytej sprawności w czasie realizacji robót, 3) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i przy udziale właścicieli urządzeń obcych, 4) prowadzenia książki utrzymania dla każdego obiektu, w której będą odnotowywane czynności z zakresu utrzymania infrastruktury obiektów oraz zgłaszane awarie, 5) dysponowania czynnym przez całą dobę telefonem i faksem, 6) ponoszenia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z realizacją przedmiotowej umowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 7) realizacji przedmiotu umowy bez ograniczeń w ruchu kołowym lub pieszym, 8) dostarczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy: a) wykazu Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia, b) umowy z Podwykonawcami robót budowlanych, przy czym ustala się, że terminy płatności określone w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż termin płatności wynikający z niniejszej umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotowym zamówieniem, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 4. Wykonawca dostarcza w dniu zawarcia niniejszej umowy komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej ,00 zł lub ,00 zł na każde Strona 3 z 10

4 zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. 6 Wymagania materiałowe Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych zamówieniem. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.), odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 7 Gospodarka odpadami 1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 20 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 21), a w szczególności opisane w Dziale II, Rozdziale 9 ustawy oraz wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 1, poz. 06). 2. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadem są między innymi osady wydobywane z wpustów i odwodnienia linowego, odpady z opróżnianych koszy, z oczyszczania przejść i tuneli, oczyszczania ścian z plakatów itp., które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 8 ust Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 8 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Cena ofertowa (zgodnie z załącznikiem nr III do oferty) jest sumą cen ryczałtowych netto za utrzymanie eksploatacyjne przejść podziemnych i tuneli pieszo rowerowych w ciągu miesięcy, kwoty przeznaczonej na prace remontowo naprawcze oraz należnego podatku VAT i wynosi.. zł netto, a. zł brutto (słownie: brutto): Strona 4 z 10

5 L.p. Lokalizacja obiektu Miesięczna cena ryczałtowa netto Czas trwania zamówienia (ilość miesięcy) Cena ryczałtowa netto (kol. 3 x 4) Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.borowskiej 2 Przejście podziemne w ciągu al.jana III Sobieskiego 3 Tunel pieszo-rowerowy przy Moście Milenijnym (pod Obwodnicą Śródmiejską) 4 Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.jarocińskiej (pod Obwodnicą Śródmiejską) 5 Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.ślazowej (pod Obwodnicą Śródmiejską) 6 Tunel pieszo-rowerowy w ciągu ul.ćwiczebnej (pod Obwodnicą Śródmiejską) 7 Przejście podziemne pod pl.strzegomskim 8 Przejście podziemne w ciągu ul.młodych Techników 9 Przejście podziemne pl. Jana Pawła II 10 Przejście podziemne ul.świdnicka Przejście podziemne płn. Winogronnowe pl.dominikański Przejście podziemne Brama Oławska Przejście podziemne płd.słodowe pl.dominikański Przejście podziemne nr 2 pl.społeczny Przejście podziemne nr 3 pl.społeczny Przejście podziemne nr 4 pl.społeczny Przejście podziemne al.i.paderewskiego Tunel pieszo-rowerowy w ciągu pod łącznicą ul.bora Komorowskiego 19 Prace remontowo-naprawcze określone w pkt części III IDW ,65 20 OGÓŁEM CENA NETTO (poz. 1 19) 21 PODATEK VAT (od poz. 20) 22 OGÓŁEM CENA OFERTOWA BRUTTO (poz ) 2. Miesięczne ceny ryczałtowe netto winny uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania danego zadania, w tym R, M loco budowa, S, Kp, Z, ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu, koszty ubezpieczenia, a także wywóz odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac objętych zamówieniem na wysypisko (np. z opróżniania koszy, z oczyszczania przejścia i studzienek Strona 5 z 10

6 ściekowych itp.) wraz z kosztami składowania i utylizacji materiałów, organizację zaplecza budowy oraz zabezpieczenie terenu prac. 3. Kwoty w wysokości ,65 zł netto za prace remontowo-naprawcze Wykonawca nie może uważać za część swego wynagrodzenia, chyba że zaistnieje konieczność wykonania prac na oddzielne zlecenia Zamawiającego. Prace te będą rozliczane w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych oraz publikacje Sekocenbud z kwartału realizacji zlecenia (średnie dane wyjściowe do kosztorysowania, tj.: stawka robocizny, cena pracy sprzętu, cena materiałów loco budowa, koszty pośrednie, zysk). Ceny materiałów i wyrobów budowlanych, które nie będą ujęte w wydawnictwie Sekocenbud, będą rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych przez Wykonawcę fakturą zakupu. 4. Podane przez Wykonawcę w ofercie ryczałtowe ceny jednostkowe obowiązują przez cały okres realizacji umowy i nie podlegają zmianie. 5. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 9 Rozliczanie robót 1. Wykonawca za prace stanowiące przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.1 wystawiać będzie miesięczne faktury do 10 dnia następnego miesiąca. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac przez Zamawiającego. 2. Wykonawca za prace stanowiące przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.2 wystawiać będzie faktury, po zrealizowaniu poszczególnego zlecenia. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy wyliczony w oparciu o dostępne katalogi oraz dane wyjściowe do kosztorysowania, ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, stawki pracy sprzętu oraz średnie ceny z Sekocenbudu z kwartału realizacji robót, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji w katalogu, robota będzie rozliczana wg kalkulacji indywidualnej (w przypadku braku cen materiałów w publikacji Sekocenbudu, Zamawiający dopuszcza rozliczenie zastosowanych materiałów w oparciu o faktury zakupu). 3. Wykonawca razem z fakturą przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie przedmiotu umowy oraz oświadczenia Podwykonawców, że należne im wynagrodzenie za wykonane roboty zostało zapłacone. W celu poświadczenia zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawców, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem. 4. Zamawiający będzie regulował należności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. 5. Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto określonej w 8 ust. 1, w tym łączna wartość faktur za prace stanowiące przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.2 nie może przekroczyć kwoty w wysokości zł brutto. 10 Podwykonawcy 1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcą niewymienionym w wykazie, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt. 8 lit. a, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 2. W celu uzyskania zgody, o której stanowi ust. 1, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek oraz projekt umowy z Podwykonawcą. 3. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. Strona 6 z 10

7 4. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ 5 Kodeksu cywilnego. 5. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań. 11 Zasady odbioru robót 1. Zamawiający będzie dokonywał comiesięcznych odbiorów prac stanowiących przedmiot umowy określony w 2 ust. 2 pkt 2.1. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do stawiennictwa na odbiorze w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru nie stanowi podstawy do kwestionowania stwierdzonego stanu prac. Przedstawiciele Stron obecni w trakcie odbiorów prac spiszą stosowny protokół, w którym zaznaczone będą wszelkie wady i terminy wyznaczone na ich usunięcie. 2. Odbiór prac remontowo - naprawczych ujętych w zleceniach będzie dokonywany po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o ich zakończeniu. 3. Odbiory polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych prac pod względem technicznym, estetycznym i użytkowym i stanowić będą podstawę do naliczenia wynagrodzenia. 4. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 5. W wypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad, Zamawiający może: a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, c) odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 6. Wszystkie czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 7. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru prac w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 8. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do ich usunięcia. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na przystąpienie do usunięcia wad i usterek. 9. Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do pogwarancyjnego odbioru prac. 10. Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 11. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.. Zaniechanie przez Wykonawcę obowiązku usunięcia wad skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji do dnia wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku. 13. Odbiór pogwarancyjny winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pogwarancyjnego. Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: Strona 7 z 10

8 1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, poza przypadkami odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie 16 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, b) za niewykonanie każdej z prac zgodnie z zakresem czynności określonym w Załączniku A, w wysokości 200,00 zł, c) za nieusunięcie wad robót stwierdzonych w czasie odbioru lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, d) za nieusunięcie wad robót w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 400,00 zł; Strony ustalają, że w takim wypadku Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami w całości Wykonawcy, e) za niedostarczenie dokumentów określonych w 5 ust. 1 pkt 8 w wyznaczonym terminie, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, f) za każdorazowe niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w 2 ust. 2, 5 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 6 i 8), 6 oraz 7, w wysokości 500,00 zł, za każdy wypadek niewywiązania się z jakiegokolwiek ze zobowiązań; 3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 5. Kara zostanie zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty doręczenia przez drugą Stronę żądania zapłaty. 6. W wypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, kary określone w ust. 2 będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności, z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 13 Gwarancja 1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na roboty hydrauliczno elektryczne (dotyczy pomp). 2. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru prac objętych gwarancją. 4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art i 2 kodeksu cywilnego. 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% ceny ofertowej brutto na wartość zł w formie.. 2. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zrealizowania przedmiotu umowy, natomiast pozostałą część w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. Strona 8 z 10

9 15 Inspektor nadzoru i kierownik robót 1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest. 2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest. 16 Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 2 miesięcy. 17 Zmiany w umowie 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; 2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 3) formy lub terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy; 6) zmiany sposobu odbioru i rozliczenia. 2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 18 Zamówienia uzupełniające Zamawiający może w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z zamówieniem określonym niniejszą umową. Wykonawca wykona zamówienie uzupełniające na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach. Strona 9 z 10

10 19 Sprawy nieuregulowane W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 20 Rozstrzyganie sporów 1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je polubownie pomiędzy sobą. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 21 Postanowienia końcowe Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 10 z 10

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr../../ist

WZÓR UMOWA nr../../ist WZÓR UMOWA nr../../ist zawarta w dniu...2015 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową pomiędzy : Zespołem Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego Dziadka, z siedzibą ul. Stara 4 00-231 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez:

Umowa nr.. Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez: Umowa nr.. zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez: Joannę Błachowską-Kurbiel Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo