DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.imiib.polsl.pl DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej"

Transkrypt

1 Gliwice, sobota, 15 maja

2 DZIEŃ INŻYNIERII Gliwice, 18 maja 2010 roku Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

3 Koncepcja kształcenia w ramach Projektu INFONANO Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

4 Prof.L.A.Dobrzański M.Dr HC. DYREKTOR INSTYTUTU MATERIAŁÓW W INŻYNIERSKICH I BIOMEDYCZNYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

5 Gliwice, sobota, 15 maja

6 Projekt INFONANO jest realizowany w w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Konarskiego 18a Gliwice Gliwice, sobota, 15 maja

7 INAUGURACJA REALIZACJI PROJEKTU Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nastąpiła w dniu roku Gliwice, sobota, 15 maja

8 Gliwice, sobota, 15 maja

9 Co zaoferowano? studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) dla absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo maturalne studia II stopnia magisterskie (3 semestry) dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera studia III stopnia doktoranckie (8 semestrów) dla absolwentów studiów magisterskich kursy dokształcające z certyfikatami (1/2 semestry) dla studentów i absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich Gliwice, sobota, 15 maja

10 Rezultaty twarde projektu kształcenie inżynierów o kwalifikacjach do pracy w przemyśle dyplom inżyniera 300 osób, kursy dla studentów - mikroskopia elektronowa i metody badań materiałów inżynierskich 300 osób, kursy dla studentów - metody komputerowej nauki o materiałach 300 osób, kształcenie osób o specjalistycznej wiedzy w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim 10 osób. Gliwice, sobota, 15 maja

11 Rezultaty miękkie projektu: poprawa wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP poprawa kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich zwiększenie świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego poprawy jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej stosowanie technologii informatycznych przez kadrę oraz studentów poprawa wiedzy kadry i studentów w zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii, technologii materiałów oraz inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

12 Zalety studiowania w ramach projektu! Zwrot opłaty rekrutacyjnej Możliwość zatrudnienia przy realizacji projektu Kursy doszkalające kończące się wydaniem Certyfikatu Uczestnictwo w konferencjach z możliwością przedstawiania swoich prac Spotkania panelowe z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży nanotechnologii, inżynierii materiałowej i inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

13 Zalety studiowania w ramach projektu! Stypendia: poprzez zatrudnienie dla realizacji celów projektu ministerialne w razie wygrania przez PolitechnikęŚląską konkursu dla kierunków zamawianych Gliwice, sobota, 15 maja

14 Zalety studiowania w ramach projektu! Wyjazd integracyjny na Konferencję Naukową BMW Badania - Materiały Własności połączoną ze Studenckim Obozem Naukowym Ustroń, Hotel TULIPAN roku seria wykładów i seminariów z przedmiotów objętych programem studiów, elementy szkolenia dla zdobycia certyfikatów związanych z kursami dokształcajacymi, spotkania z liderami przemysłu przetwórstwa materiałów i nanotechnologii oraz firm informatycznych i badawczych, otrzęsiny i atrakcyjny program socjalny W Konferencji udział wzięli wszyscy Studenci Gliwice, sobota, 15 maja

15 Zalety studiowania w ramach projektu! Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla najbardziej aktywnych: Studentów, którzy uzyskują najwyższąśrednią ocen, Kandydatów na studia, którzy uzyskują najwyższe lokaty w postępowaniu kwalifikacyjnym Aktywność i dobre wyniki w nauce przynoszą dobre rezultaty! Gliwice, sobota, 15 maja

16 Zalety studiowania w ramach projektu! I Nagroda laptopy, Gliwice, sobota, 15 maja

17 Zalety studiowania w ramach projektu! II Nagroda aparaty fotograficzne cyfrowe, Gliwice, sobota, 15 maja

18 Zalety studiowania w ramach projektu! Na Platformie Internetowej prowadzona jest promocja kierunków studiów realizowanych w ramach Projektu INFONANO oraz Konkurs dla aktywnych Kandydatów na Studia z atrakcyjnymi nagrodami Gliwice, sobota, 15 maja

19 Zalety studiowania w ramach projektu! Wyjazdy zagraniczne Studentów po II roku i Doktorantów Gliwice, sobota, 15 maja

20 PROGRAM ERASMUS Gliwice, sobota, 15 maja

21 Zalety studiowania w ramach projektu! Oprogramowanie dostępne legalnie i nieodpłatnie dla Studentów Wydziału: Z firmy Microsoft: Systemy operacyjne WINDOWS Visual Studio Map Point SQL Server NET Framework i wiele innych na podstawie umowy MSDN Academic Alliance ANSYS Solid Edge (z firmy Siemens programy inżynierskie CAD) Gliwice, sobota, 15 maja

22 TEMATYKA PROJEKTU Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gliwice, sobota, 15 maja

23 Co jest wynikiem pracy inżyniera? Zapis konstrukcji? UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE Dokumentacja technologiczna? Produkt wytworzony z materiału Gliwice, sobota, 15 maja

24 Jak pozyskać produkty zaspokajające potrzeby? PRODUKT Kupić? Zaprojektować? Wytworzyć? Gliwice, sobota, 15 maja

25 ZAPOTRZE- BOWANIE RYNKOWE ZASADA DZIAŁANIA SPOSÓB UŻYTKO- WANIA PRODUKT KSZTAŁT SPOSÓB WYTWARZA- NIA MATERIAŁ Gliwice, sobota, 15 maja

26 Co trzeba umieć by wytwarzać produkty? NAUKI PODSTA WOWE INŻYNIERIA MATERIA- ŁOWA OBSZARY WIEDZY INŻYNIERSKIEJ PROJEK- TOWANIE PRODUKTÓW INŻYNIERIA WYTWA- RZANIA Gliwice, sobota, 15 maja

27 PROJEKTO- WANIE PRODUKTÓW WYTWA- RZANIE PRODUKTÓW EKSPLO- ATACJA PRODUKTÓW ZAKRES KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH KOMPUTE- ROWE WSPO- MAGANIE W ZAKRESIE PRODUKTÓW ZARZĄ- DZANIE W ZAKRESIE PRODUKTÓW Gliwice, sobota, 15 maja

28 ZNAJO- MOŚĆ WARUNKÓW EKSPLO- ATACJI DOBÓR POSTACI KONSTRUK CYJNEJ ZNAJO- MOSĆ ZASAD ORGANIZACJI I ZARZĄ- DZANIA UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE DOBÓR PROCESU TECHNOLO GICZNEGO ZNAJOMOŚĆ PRAW FIZYCZ NYCH DOBÓR MATERIA ŁÓW INŻYNIER SKICH Gliwice, sobota, 15 maja

29 UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE R Gliwice, sobota, 15 maja

30 PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW PROJEKTO- WANIE POSTACI KONSTRUK- CYJNEJ PRODUKTÓW PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRODUKTÓW Gliwice, sobota, 15 maja

31 PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE struktura i własności dostępność materiału koszt PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE funkcja i postać warunki eksploatacji koszt PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE kształtowanie postaci i własności wyposażenie technologiczne koszt Gliwice, sobota, 15 maja

32 Jakość życia jest ściśle związana z rozwojem materiałów inżynierskich, ponieważ wytworzenie jakiegokolwiek produktu wymaga ich użycia. Gliwice, sobota, 15 maja

33 Konieczne jest zatem kształcenie inżynierów materiałowych, przed którymi stoją odpowiedzialne zadania i ogromne szanse osobistego rozwoju Gliwice, sobota, 15 maja

34 Protezy i implanty dentystyczne są jednym z rodzajów produktów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii procesów materiałowych z wykorzystaniem materiałów stomatologicznych, jako szczególnej grupy materiałów inżynierskich. Gliwice, sobota, 15 maja

35 Podana okoliczność uzasadnia w pełni kształcenie specjalistów z zakresu technicznego wspomagania protetyki i implantologii stomatologicznej jako inżynierów materiałów i wytwarzania w zakresie inżynierii stomatologicznej. Gliwice, sobota, 15 maja

36 W celu właściwego projektowania, wytwarzania i eksploatacji protez i implantów dentystycznych i zapewnienia technicznych warunków leczenia stomatologicznego konieczny jest rozwój inżynierii stomatologicznej, jako odrębnej dyscypliny inżynierskiej. Gliwice, sobota, 15 maja

37 Inżynieria materiałowa jako podstawa studiów jest głównym przedmiotem zainteresowania w ramach studiów objętych Projektem Gliwice, sobota, 15 maja

38 KSZTAŁ- TOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW TECHNO- LOGIE PROCESÓW MATE- RIAŁOWYCH ZALEŻ- NOŚĆ STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW STRUKTURA ATOMOWA I CZĄSTECZ- KOWA MATERIA- ŁÓW PROBLE- MATYKA NAUKI O MATERIAŁACH I INŻYNIERII MATERIA- ŁOWEJ PREDYKCJA WŁASNOŚCI MATE- RIAŁÓW BADANIE STRUKTURY MATE- RIAŁÓW BADANIE WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW Gliwice, sobota, 15 maja

39 o zaoferowano? nowe kierunki studiów Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

40 In Inżynierii stomatologicznej Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach o zaoferowano? nowe kierunki studiów w Europie Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Gliwice, sobota, 15 maja

41 Co zaoferowano? z uwzględnieniem profilu kształcenia Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna z uwzględnieniem profilu kształcenia PROFIL KSZTAŁCENIA Profil INŻYNIERIA STO- MATOLOGICZNA kształcenia TRADYCYJNE UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE Treści programowe z zakresu Inżynierii Stomatologicznej z uwzględnieniem profilu kształcenia nowe kierunki studiów z uwzględnieniem profilu kształcenia Gliwice, sobota, 15 maja

42 o zaoferowano? nowe kierunki studiów w ramach Projektu Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna finansowanego ze środków Unii Europejskiej Gliwice, sobota, 15 maja

43 Głównym celem Projektu INFONANO jest wykształcenie absolwentów o umiejętnościach umożliwiających najlepszą adaptację do wymogów Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna rozwijającej się Gospodarki Opartej na Wiedzy Gliwice, sobota, 15 maja

44 Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich Metody badania struktury i własności materiałów inzynierskich Technologie procesów materiałowych Materiały metalowe konstrukcyjne i narzędziowe Trybologia, zużycie i uszkoszenie materiałów inżynierskich Materiały funkcjonalne, kompozytowe, nanostrukturalne i specjalne Elementy mechaniki, projektowania maszyn, automatyki i robotyki z mechatroniką Materiały ceramiczne i węglowe, fullereny i nanorurki Technologie informatyczne, inżynieria programowania i metody sztucznej inteligencji Zasady projektowania i modelowania materiałów inżynierskich Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i komputerowa nauka o materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

45 Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Anatomia, histologia i fizjologia narządu żucia Propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej Projektowanie inżynierskie oraz konstrukcja protez stałych i ruchomych Propedeutyka protetyki stomatologicznej Materiały do protetyki stomatologicznej i biomateriały Grafika inżynierska z elementami modelowania w inżynierii stomatologicznej Propedeutyka ortodoncji Elektrotechnika i elektronika z elementami inżynierii stomatologicznej Metodyka badania materiałów z elementami inżynierii stomatologicznej Inżynieria powierzchni z elementami inżynierii stomatologicznej Budowa i eksploatacja aparatury naukowo-badawczej z elementami inżynierii stomatologicznej Inżynieria wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich z elementami inżynierii stomatologicznej Nanotechnologia i procesy nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach z elementami inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

46 Absolwent uzyskuje wiedzę obejmującą: treści kształcenia związane z profilem kształcenia Inżynieria stomatologiczna inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, dobór materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, a zwłaszcza w protetyce stomatologicznej, elektronikę, zarządzanie przemysłowe, Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

47 Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Specjalności: Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Technologie procesów materiałowych w inżynierii stomatologicznej, Komputerowe wspomaganie w inżynierii stomatologicznej Maszyny i urządzenia dla inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

48 Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Praca w przyszłości: Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i zagranicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, ze szczególnym przygotowaniem dotyczącym inżynierii stomatologicznej systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych w inżynierii stomatologicznej opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Gliwice, sobota, 15 maja

49 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS TREŚCI PROGRAMOWE Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

50 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Matematyka 2. Metody probabilistyczne i statystyka 3. Fizyka z elementami oddziaływań nanostrukturalnych 4. Chemia z elementami korozji 5. Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

51 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Nauka o materiałach (150) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 2. Materiały inżynierskie z elementami inżynierii stomatologicznej (195) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 3. Materiały nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej (30) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) 4. Materiały do protetyki stomatologicznej i biomateriały (45) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

52 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach z elementami inżynierii stomatologicznej (120) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 6. Inżynieria programowania i zaawansowane narzędzia informatyczne (45) 7. Metodyka badania materiałów z elementami inżynierii stomatologicznej (105) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 8. Budowa i eksploatacja aparatury naukowobadawczej z elementami inżynierii stomatologicznej (75) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

53 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Technologie procesów materiałowych z elementami inżynierii stomatologicznej (150) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 10. Inżynieria wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich z elementami inżynierii stomatologicznej (60) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 11. Inżynieria powierzchni z elementami inżynierii stomatologicznej (60) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 12. Grafika inżynierska z elementami modelowania w inżynierii stomatologicznej (45) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

54 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Nanotechnologia i procesy nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej (30) 14. Mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika pękania z elementami biomechaniki w inżynierii stomatologicznej (90) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 15. Projektowanie inżynierskie oraz konstrukcja protez stałych i ruchomych (75) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 16. Termodynamika techniczna (45) 17. Elektrotechnika i elektronika z elementami inżynierii stomatologicznej (45) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

55 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Zagadnienia wybieralne (120) dotyczące profilu kształcenia: INŻYNIERIA STOMATOLOGICZNA w tym: Anatomia, histologia i fizjologia narządu żucia (30) Propedeutyka protetyki stomatologicznej (30) Propedeutyka ortodoncji (30) Propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej (30) 21. Seminarium dyplomowe inżynierskie z projektem seminaryjnym w zakresie inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

56 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Zintegrowane systemy zarządzania, ekologii, bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami inżynierii stomatologicznej (105) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) 19. Automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych z elementami mechatroniki i inżynierii stomatologicznej (45) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

57 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Praca dyplomowa w zakresie inżynierii stomatologicznej, w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (120) Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 23. Praktyka w zakresie techniki protetycznej i ortodontycznej oraz modelowania w inżynierii stomatologicznej 4 miesiące (ok godzin) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

58 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS TREŚCI PROGRAMOWE Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 30 3 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

59 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS 147 A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej (30) B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Kształtowania własności materiałów inżynierskich (30) 2. Zaawansowanych metod badania materiałów (30) 3. Projektowania i wytwarzania materiałów inżynierskich (30) 4. Zarządzania produkcją, usługami i personelem (30) II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

60 C. GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH w zakresie: C. GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH w zakresie następujących wybieralnych specjalności (930): 1. Inżynieria stomatologiczna, 2. Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, 3. Biomateriały i materiały stomatologiczne, 4. Technologie procesów materiałowych w inżynierii stomatologicznej, 5. Komputerowe wspomaganie w inżynierii stomatologicznej 6. Maszyny i urządzenia dla inżynierii stomatologicznej Godz. 930 ECTS 72 II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

61 Komplementarnym wsparciem twardym projektu są realizowane w Instytucie projekty : PO IG PO IiŚ RPO WŚ PO KL Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki 89,8 mln zł udział Instytutu ok.9,5 mln zł) LANAMATE - Budowa Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach 23,5 mln zł MERMFLEG - Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach 9,075mln zł INFONANO Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach 8,2 mln zł Finansowanie Instytutu ze środków Unii Europejskiej 50 mln zł Gliwice, sobota, 15 maja

62 Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

63 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, sobota, 15 maja

64 Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki Zadanie L.102 Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Gliwice, sobota, 15 maja

65 Budowa Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

66 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

67 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

68 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

69 Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Pracownia Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych racownia Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

70 Gliwice, sobota, 15 maja

71 Gliwice, sobota, 15 maja

72 Gliwice, sobota, 15 maja

73 Gliwice, sobota, 15 maja

74 Gliwice, sobota, 15 maja

75 Gliwice, sobota, 15 maja

76 Gliwice, sobota, 15 maja

77 Pracownia Badań Trybologicznych oraz Badań Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej Otwarta platforma pomiarowa do badań odporności na zużycie, adhezji warstw i powłok, twardości i grubości warstw i powłok w zakresie badań w skali makro, mikro i nano materiałów inżynierskich Gliwice, sobota, 15 maja

78 Pracownia Preparatyki do Celów Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Gliwice, sobota, 15 maja

79 Pomieszczenie techniczne do Pracowni Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Gliwice, sobota, 15 maja

80 Pracownia Spektroskopii Elektronów Gliwice, sobota, 15 maja

81 Pracownia Analiz Spektralnych Gliwice, sobota, 15 maja

82 Pracownia Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej Gliwice, sobota, 15 maja

83 Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Fluoroscencyjnej Gliwice, sobota, 15 maja

84 Pracownia Badań Wytrzymałościowych Gliwice, sobota, 15 maja

85 Pracownia Symulacji Procesów Metalurgicznych i Badań Dylatometrycznych Gliwice, sobota, 15 maja

86 Pracowni Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Akustycznej Gliwice, sobota, 15 maja

87 Pozostałe informacje Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

88 Liczymy na szeroki udział Studentów w Projekcie INFONANO oraz na Ich sukcesy w studiach w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych! Gliwice, sobota, 15 maja

89 Dziękuj kuję za uwagę Gliwice, sobota, 15 maja

90 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Konarskiego 18a Gliwice Gliwice, sobota, 15 maja

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 1 Fizyka lub chemia A T Fizyka I Mechanika WPT WPT 2 30 30 2 Matematyka, statystyka, badania operacyjne A Matematyka WPT WPT 4 30 15 45 3 Mikro-

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ Przewodnik po kierunku Dlaczego Inżynieria Materiałowa? W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów o coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOMECHATRONIKA I SPRZĘT MEDYCZNY WYKWALIFIKOWANA KADRA SPECJALISTÓW KIEROWNIK KATEDRY PROF. DR HAB. INŻ. MAREK GZIK NASZE LABORATORIA Badania dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne do zarządzenia Rektora PG nr /0 z stycznia 0 r. I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA KIERUNKU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji POZIOM KSZTAŁCENIA: studia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Studia stacjonarne. Mechanika i Budowa Maszyn -komputerowe wspomaganie konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) -samochody i silniki -eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Sesja egzaminacyjna r.a. 2014/2015 semestr letni

Sesja egzaminacyjna r.a. 2014/2015 semestr letni Mechanika i Budowa Maszyn Studia stacjonarne i 26+ Sesja egzaminacyjna r.a. 2014/2015 semestr letni I/2 Algebra liniowa z geometria analityczną Dr T. Ostrowski 18.06.2015 g. 18,00 308 b. 8 I/2 Grafika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Witamy w AGH InŜynier potrzebny od zaraz (od 2008 roku) Największa przeszkodą

Bardziej szczegółowo

WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym Geneza. Co w sektorze drzewnym? Produkcja sprzedana Sektor drzewny 87,7 mld zł w tym:

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 01/013 Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab.

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab. Kierunek: Metalurgia Specjalność: - semestr: 7 Przedmiot wyk. ćw. ECTS Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - EGZAMIN 0wE - Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 0proj. Metalurgia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 0 Spis treści. Program Studiów....

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY PAKIET INFORMACYJNY DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012 Europejski System Transferu Punktów W Y D

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA ang. AGH University of Science and Technology Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo