DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.imiib.polsl.pl DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej"

Transkrypt

1 Gliwice, sobota, 15 maja

2 DZIEŃ INŻYNIERII Gliwice, 18 maja 2010 roku Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

3 Koncepcja kształcenia w ramach Projektu INFONANO Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

4 Prof.L.A.Dobrzański M.Dr HC. DYREKTOR INSTYTUTU MATERIAŁÓW W INŻYNIERSKICH I BIOMEDYCZNYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

5 Gliwice, sobota, 15 maja

6 Projekt INFONANO jest realizowany w w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Konarskiego 18a Gliwice Gliwice, sobota, 15 maja

7 INAUGURACJA REALIZACJI PROJEKTU Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nastąpiła w dniu roku Gliwice, sobota, 15 maja

8 Gliwice, sobota, 15 maja

9 Co zaoferowano? studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) dla absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo maturalne studia II stopnia magisterskie (3 semestry) dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera studia III stopnia doktoranckie (8 semestrów) dla absolwentów studiów magisterskich kursy dokształcające z certyfikatami (1/2 semestry) dla studentów i absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich Gliwice, sobota, 15 maja

10 Rezultaty twarde projektu kształcenie inżynierów o kwalifikacjach do pracy w przemyśle dyplom inżyniera 300 osób, kursy dla studentów - mikroskopia elektronowa i metody badań materiałów inżynierskich 300 osób, kursy dla studentów - metody komputerowej nauki o materiałach 300 osób, kształcenie osób o specjalistycznej wiedzy w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim 10 osób. Gliwice, sobota, 15 maja

11 Rezultaty miękkie projektu: poprawa wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP poprawa kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich zwiększenie świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego poprawy jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej stosowanie technologii informatycznych przez kadrę oraz studentów poprawa wiedzy kadry i studentów w zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii, technologii materiałów oraz inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

12 Zalety studiowania w ramach projektu! Zwrot opłaty rekrutacyjnej Możliwość zatrudnienia przy realizacji projektu Kursy doszkalające kończące się wydaniem Certyfikatu Uczestnictwo w konferencjach z możliwością przedstawiania swoich prac Spotkania panelowe z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży nanotechnologii, inżynierii materiałowej i inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

13 Zalety studiowania w ramach projektu! Stypendia: poprzez zatrudnienie dla realizacji celów projektu ministerialne w razie wygrania przez PolitechnikęŚląską konkursu dla kierunków zamawianych Gliwice, sobota, 15 maja

14 Zalety studiowania w ramach projektu! Wyjazd integracyjny na Konferencję Naukową BMW Badania - Materiały Własności połączoną ze Studenckim Obozem Naukowym Ustroń, Hotel TULIPAN roku seria wykładów i seminariów z przedmiotów objętych programem studiów, elementy szkolenia dla zdobycia certyfikatów związanych z kursami dokształcajacymi, spotkania z liderami przemysłu przetwórstwa materiałów i nanotechnologii oraz firm informatycznych i badawczych, otrzęsiny i atrakcyjny program socjalny W Konferencji udział wzięli wszyscy Studenci Gliwice, sobota, 15 maja

15 Zalety studiowania w ramach projektu! Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla najbardziej aktywnych: Studentów, którzy uzyskują najwyższąśrednią ocen, Kandydatów na studia, którzy uzyskują najwyższe lokaty w postępowaniu kwalifikacyjnym Aktywność i dobre wyniki w nauce przynoszą dobre rezultaty! Gliwice, sobota, 15 maja

16 Zalety studiowania w ramach projektu! I Nagroda laptopy, Gliwice, sobota, 15 maja

17 Zalety studiowania w ramach projektu! II Nagroda aparaty fotograficzne cyfrowe, Gliwice, sobota, 15 maja

18 Zalety studiowania w ramach projektu! Na Platformie Internetowej prowadzona jest promocja kierunków studiów realizowanych w ramach Projektu INFONANO oraz Konkurs dla aktywnych Kandydatów na Studia z atrakcyjnymi nagrodami Gliwice, sobota, 15 maja

19 Zalety studiowania w ramach projektu! Wyjazdy zagraniczne Studentów po II roku i Doktorantów Gliwice, sobota, 15 maja

20 PROGRAM ERASMUS Gliwice, sobota, 15 maja

21 Zalety studiowania w ramach projektu! Oprogramowanie dostępne legalnie i nieodpłatnie dla Studentów Wydziału: Z firmy Microsoft: Systemy operacyjne WINDOWS Visual Studio Map Point SQL Server NET Framework i wiele innych na podstawie umowy MSDN Academic Alliance ANSYS Solid Edge (z firmy Siemens programy inżynierskie CAD) Gliwice, sobota, 15 maja

22 TEMATYKA PROJEKTU Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gliwice, sobota, 15 maja

23 Co jest wynikiem pracy inżyniera? Zapis konstrukcji? UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE Dokumentacja technologiczna? Produkt wytworzony z materiału Gliwice, sobota, 15 maja

24 Jak pozyskać produkty zaspokajające potrzeby? PRODUKT Kupić? Zaprojektować? Wytworzyć? Gliwice, sobota, 15 maja

25 ZAPOTRZE- BOWANIE RYNKOWE ZASADA DZIAŁANIA SPOSÓB UŻYTKO- WANIA PRODUKT KSZTAŁT SPOSÓB WYTWARZA- NIA MATERIAŁ Gliwice, sobota, 15 maja

26 Co trzeba umieć by wytwarzać produkty? NAUKI PODSTA WOWE INŻYNIERIA MATERIA- ŁOWA OBSZARY WIEDZY INŻYNIERSKIEJ PROJEK- TOWANIE PRODUKTÓW INŻYNIERIA WYTWA- RZANIA Gliwice, sobota, 15 maja

27 PROJEKTO- WANIE PRODUKTÓW WYTWA- RZANIE PRODUKTÓW EKSPLO- ATACJA PRODUKTÓW ZAKRES KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH KOMPUTE- ROWE WSPO- MAGANIE W ZAKRESIE PRODUKTÓW ZARZĄ- DZANIE W ZAKRESIE PRODUKTÓW Gliwice, sobota, 15 maja

28 ZNAJO- MOŚĆ WARUNKÓW EKSPLO- ATACJI DOBÓR POSTACI KONSTRUK CYJNEJ ZNAJO- MOSĆ ZASAD ORGANIZACJI I ZARZĄ- DZANIA UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE DOBÓR PROCESU TECHNOLO GICZNEGO ZNAJOMOŚĆ PRAW FIZYCZ NYCH DOBÓR MATERIA ŁÓW INŻYNIER SKICH Gliwice, sobota, 15 maja

29 UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE R Gliwice, sobota, 15 maja

30 PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW PROJEKTO- WANIE POSTACI KONSTRUK- CYJNEJ PRODUKTÓW PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRODUKTÓW Gliwice, sobota, 15 maja

31 PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE struktura i własności dostępność materiału koszt PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE funkcja i postać warunki eksploatacji koszt PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE kształtowanie postaci i własności wyposażenie technologiczne koszt Gliwice, sobota, 15 maja

32 Jakość życia jest ściśle związana z rozwojem materiałów inżynierskich, ponieważ wytworzenie jakiegokolwiek produktu wymaga ich użycia. Gliwice, sobota, 15 maja

33 Konieczne jest zatem kształcenie inżynierów materiałowych, przed którymi stoją odpowiedzialne zadania i ogromne szanse osobistego rozwoju Gliwice, sobota, 15 maja

34 Protezy i implanty dentystyczne są jednym z rodzajów produktów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii procesów materiałowych z wykorzystaniem materiałów stomatologicznych, jako szczególnej grupy materiałów inżynierskich. Gliwice, sobota, 15 maja

35 Podana okoliczność uzasadnia w pełni kształcenie specjalistów z zakresu technicznego wspomagania protetyki i implantologii stomatologicznej jako inżynierów materiałów i wytwarzania w zakresie inżynierii stomatologicznej. Gliwice, sobota, 15 maja

36 W celu właściwego projektowania, wytwarzania i eksploatacji protez i implantów dentystycznych i zapewnienia technicznych warunków leczenia stomatologicznego konieczny jest rozwój inżynierii stomatologicznej, jako odrębnej dyscypliny inżynierskiej. Gliwice, sobota, 15 maja

37 Inżynieria materiałowa jako podstawa studiów jest głównym przedmiotem zainteresowania w ramach studiów objętych Projektem Gliwice, sobota, 15 maja

38 KSZTAŁ- TOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW TECHNO- LOGIE PROCESÓW MATE- RIAŁOWYCH ZALEŻ- NOŚĆ STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW STRUKTURA ATOMOWA I CZĄSTECZ- KOWA MATERIA- ŁÓW PROBLE- MATYKA NAUKI O MATERIAŁACH I INŻYNIERII MATERIA- ŁOWEJ PREDYKCJA WŁASNOŚCI MATE- RIAŁÓW BADANIE STRUKTURY MATE- RIAŁÓW BADANIE WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW Gliwice, sobota, 15 maja

39 o zaoferowano? nowe kierunki studiów Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

40 In Inżynierii stomatologicznej Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach o zaoferowano? nowe kierunki studiów w Europie Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Gliwice, sobota, 15 maja

41 Co zaoferowano? z uwzględnieniem profilu kształcenia Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna z uwzględnieniem profilu kształcenia PROFIL KSZTAŁCENIA Profil INŻYNIERIA STO- MATOLOGICZNA kształcenia TRADYCYJNE UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE Treści programowe z zakresu Inżynierii Stomatologicznej z uwzględnieniem profilu kształcenia nowe kierunki studiów z uwzględnieniem profilu kształcenia Gliwice, sobota, 15 maja

42 o zaoferowano? nowe kierunki studiów w ramach Projektu Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna finansowanego ze środków Unii Europejskiej Gliwice, sobota, 15 maja

43 Głównym celem Projektu INFONANO jest wykształcenie absolwentów o umiejętnościach umożliwiających najlepszą adaptację do wymogów Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna rozwijającej się Gospodarki Opartej na Wiedzy Gliwice, sobota, 15 maja

44 Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich Metody badania struktury i własności materiałów inzynierskich Technologie procesów materiałowych Materiały metalowe konstrukcyjne i narzędziowe Trybologia, zużycie i uszkoszenie materiałów inżynierskich Materiały funkcjonalne, kompozytowe, nanostrukturalne i specjalne Elementy mechaniki, projektowania maszyn, automatyki i robotyki z mechatroniką Materiały ceramiczne i węglowe, fullereny i nanorurki Technologie informatyczne, inżynieria programowania i metody sztucznej inteligencji Zasady projektowania i modelowania materiałów inżynierskich Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i komputerowa nauka o materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

45 Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Anatomia, histologia i fizjologia narządu żucia Propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej Projektowanie inżynierskie oraz konstrukcja protez stałych i ruchomych Propedeutyka protetyki stomatologicznej Materiały do protetyki stomatologicznej i biomateriały Grafika inżynierska z elementami modelowania w inżynierii stomatologicznej Propedeutyka ortodoncji Elektrotechnika i elektronika z elementami inżynierii stomatologicznej Metodyka badania materiałów z elementami inżynierii stomatologicznej Inżynieria powierzchni z elementami inżynierii stomatologicznej Budowa i eksploatacja aparatury naukowo-badawczej z elementami inżynierii stomatologicznej Inżynieria wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich z elementami inżynierii stomatologicznej Nanotechnologia i procesy nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach z elementami inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

46 Absolwent uzyskuje wiedzę obejmującą: treści kształcenia związane z profilem kształcenia Inżynieria stomatologiczna inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, dobór materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, a zwłaszcza w protetyce stomatologicznej, elektronikę, zarządzanie przemysłowe, Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

47 Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Specjalności: Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Technologie procesów materiałowych w inżynierii stomatologicznej, Komputerowe wspomaganie w inżynierii stomatologicznej Maszyny i urządzenia dla inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

48 Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Praca w przyszłości: Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i zagranicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, ze szczególnym przygotowaniem dotyczącym inżynierii stomatologicznej systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych w inżynierii stomatologicznej opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Gliwice, sobota, 15 maja

49 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS TREŚCI PROGRAMOWE Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

50 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Matematyka 2. Metody probabilistyczne i statystyka 3. Fizyka z elementami oddziaływań nanostrukturalnych 4. Chemia z elementami korozji 5. Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

51 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Nauka o materiałach (150) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 2. Materiały inżynierskie z elementami inżynierii stomatologicznej (195) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 3. Materiały nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej (30) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) 4. Materiały do protetyki stomatologicznej i biomateriały (45) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

52 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach z elementami inżynierii stomatologicznej (120) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 6. Inżynieria programowania i zaawansowane narzędzia informatyczne (45) 7. Metodyka badania materiałów z elementami inżynierii stomatologicznej (105) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 8. Budowa i eksploatacja aparatury naukowobadawczej z elementami inżynierii stomatologicznej (75) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

53 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Technologie procesów materiałowych z elementami inżynierii stomatologicznej (150) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 10. Inżynieria wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich z elementami inżynierii stomatologicznej (60) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 11. Inżynieria powierzchni z elementami inżynierii stomatologicznej (60) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 12. Grafika inżynierska z elementami modelowania w inżynierii stomatologicznej (45) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

54 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Nanotechnologia i procesy nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej (30) 14. Mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika pękania z elementami biomechaniki w inżynierii stomatologicznej (90) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 15. Projektowanie inżynierskie oraz konstrukcja protez stałych i ruchomych (75) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 16. Termodynamika techniczna (45) 17. Elektrotechnika i elektronika z elementami inżynierii stomatologicznej (45) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

55 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Zagadnienia wybieralne (120) dotyczące profilu kształcenia: INŻYNIERIA STOMATOLOGICZNA w tym: Anatomia, histologia i fizjologia narządu żucia (30) Propedeutyka protetyki stomatologicznej (30) Propedeutyka ortodoncji (30) Propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej (30) 21. Seminarium dyplomowe inżynierskie z projektem seminaryjnym w zakresie inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

56 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Zintegrowane systemy zarządzania, ekologii, bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami inżynierii stomatologicznej (105) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) 19. Automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych z elementami mechatroniki i inżynierii stomatologicznej (45) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

57 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Praca dyplomowa w zakresie inżynierii stomatologicznej, w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (120) Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 23. Praktyka w zakresie techniki protetycznej i ortodontycznej oraz modelowania w inżynierii stomatologicznej 4 miesiące (ok godzin) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

58 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS TREŚCI PROGRAMOWE Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 30 3 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

59 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS 147 A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej (30) B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Kształtowania własności materiałów inżynierskich (30) 2. Zaawansowanych metod badania materiałów (30) 3. Projektowania i wytwarzania materiałów inżynierskich (30) 4. Zarządzania produkcją, usługami i personelem (30) II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

60 C. GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH w zakresie: C. GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH w zakresie następujących wybieralnych specjalności (930): 1. Inżynieria stomatologiczna, 2. Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, 3. Biomateriały i materiały stomatologiczne, 4. Technologie procesów materiałowych w inżynierii stomatologicznej, 5. Komputerowe wspomaganie w inżynierii stomatologicznej 6. Maszyny i urządzenia dla inżynierii stomatologicznej Godz. 930 ECTS 72 II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

61 Komplementarnym wsparciem twardym projektu są realizowane w Instytucie projekty : PO IG PO IiŚ RPO WŚ PO KL Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki 89,8 mln zł udział Instytutu ok.9,5 mln zł) LANAMATE - Budowa Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach 23,5 mln zł MERMFLEG - Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach 9,075mln zł INFONANO Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach 8,2 mln zł Finansowanie Instytutu ze środków Unii Europejskiej 50 mln zł Gliwice, sobota, 15 maja

62 Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

63 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, sobota, 15 maja

64 Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki Zadanie L.102 Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Gliwice, sobota, 15 maja

65 Budowa Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

66 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

67 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

68 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

69 Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Pracownia Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych racownia Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

70 Gliwice, sobota, 15 maja

71 Gliwice, sobota, 15 maja

72 Gliwice, sobota, 15 maja

73 Gliwice, sobota, 15 maja

74 Gliwice, sobota, 15 maja

75 Gliwice, sobota, 15 maja

76 Gliwice, sobota, 15 maja

77 Pracownia Badań Trybologicznych oraz Badań Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej Otwarta platforma pomiarowa do badań odporności na zużycie, adhezji warstw i powłok, twardości i grubości warstw i powłok w zakresie badań w skali makro, mikro i nano materiałów inżynierskich Gliwice, sobota, 15 maja

78 Pracownia Preparatyki do Celów Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Gliwice, sobota, 15 maja

79 Pomieszczenie techniczne do Pracowni Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Gliwice, sobota, 15 maja

80 Pracownia Spektroskopii Elektronów Gliwice, sobota, 15 maja

81 Pracownia Analiz Spektralnych Gliwice, sobota, 15 maja

82 Pracownia Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej Gliwice, sobota, 15 maja

83 Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Fluoroscencyjnej Gliwice, sobota, 15 maja

84 Pracownia Badań Wytrzymałościowych Gliwice, sobota, 15 maja

85 Pracownia Symulacji Procesów Metalurgicznych i Badań Dylatometrycznych Gliwice, sobota, 15 maja

86 Pracowni Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Akustycznej Gliwice, sobota, 15 maja

87 Pozostałe informacje Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

88 Liczymy na szeroki udział Studentów w Projekcie INFONANO oraz na Ich sukcesy w studiach w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych! Gliwice, sobota, 15 maja

89 Dziękuj kuję za uwagę Gliwice, sobota, 15 maja

90 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Konarskiego 18a Gliwice Gliwice, sobota, 15 maja

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ Przewodnik po kierunku Dlaczego Inżynieria Materiałowa? W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów o coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury I, II 1) I, II

Wydział Architektury I, II 1) I, II 4. KSZTAŁCENIE 4.1. RODZAJE I KIERUNKI PROWADZONYCH STUDIÓW W roku akademickim 2011/2012 studia na Politechnice Warszawskiej były prowadzone na 28 kierunkach i 1 makrokierunku. W roku 2011 wypromowano

Bardziej szczegółowo

www.wm.pwr.edu.pl WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl

www.wm.pwr.edu.pl WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl www.wm.pwr.edu.pl I WYDZIAŁ mechaniczny Informator dla kandydatów na studia www.wm.pwr.edu.pl II WYDZIAŁ mechaniczny www.wm.pwr.edu.pl 1 Drogi maturzysto, kończysz szkołę średnią, zadajesz sobie pytanie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SŁOWO REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazuję do Waszych rąk Informator na studia na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo