DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.imiib.polsl.pl DZIEŃ INŻYNIERII STOMATOLOGICZNEJ Koncepcja kształcenia akademickiego w zakresie Inżynierii stomatologicznej"

Transkrypt

1 Gliwice, sobota, 15 maja

2 DZIEŃ INŻYNIERII Gliwice, 18 maja 2010 roku Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

3 Koncepcja kształcenia w ramach Projektu INFONANO Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

4 Prof.L.A.Dobrzański M.Dr HC. DYREKTOR INSTYTUTU MATERIAŁÓW W INŻYNIERSKICH I BIOMEDYCZNYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH Instytut Materiałów w Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

5 Gliwice, sobota, 15 maja

6 Projekt INFONANO jest realizowany w w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Konarskiego 18a Gliwice Gliwice, sobota, 15 maja

7 INAUGURACJA REALIZACJI PROJEKTU Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nastąpiła w dniu roku Gliwice, sobota, 15 maja

8 Gliwice, sobota, 15 maja

9 Co zaoferowano? studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) dla absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo maturalne studia II stopnia magisterskie (3 semestry) dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera studia III stopnia doktoranckie (8 semestrów) dla absolwentów studiów magisterskich kursy dokształcające z certyfikatami (1/2 semestry) dla studentów i absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich Gliwice, sobota, 15 maja

10 Rezultaty twarde projektu kształcenie inżynierów o kwalifikacjach do pracy w przemyśle dyplom inżyniera 300 osób, kursy dla studentów - mikroskopia elektronowa i metody badań materiałów inżynierskich 300 osób, kursy dla studentów - metody komputerowej nauki o materiałach 300 osób, kształcenie osób o specjalistycznej wiedzy w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim 10 osób. Gliwice, sobota, 15 maja

11 Rezultaty miękkie projektu: poprawa wartości i możliwości adaptacyjnych absolwentów na rynku pracy w rozwijających się branżach przemysłowych oraz MSP poprawa kwalifikacji zawodowych i innowacyjności absolwentów unikatowych kierunków oraz studiów doktoranckich zwiększenie świadomości kręgów gospodarczych o atrakcyjności nowych kierunków studiów dla wykorzystania gospodarczego poprawy jakości kształcenia i podniesienia kompetencji kadry akademickiej stosowanie technologii informatycznych przez kadrę oraz studentów poprawa wiedzy kadry i studentów w zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii, technologii materiałów oraz inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

12 Zalety studiowania w ramach projektu! Zwrot opłaty rekrutacyjnej Możliwość zatrudnienia przy realizacji projektu Kursy doszkalające kończące się wydaniem Certyfikatu Uczestnictwo w konferencjach z możliwością przedstawiania swoich prac Spotkania panelowe z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży nanotechnologii, inżynierii materiałowej i inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

13 Zalety studiowania w ramach projektu! Stypendia: poprzez zatrudnienie dla realizacji celów projektu ministerialne w razie wygrania przez PolitechnikęŚląską konkursu dla kierunków zamawianych Gliwice, sobota, 15 maja

14 Zalety studiowania w ramach projektu! Wyjazd integracyjny na Konferencję Naukową BMW Badania - Materiały Własności połączoną ze Studenckim Obozem Naukowym Ustroń, Hotel TULIPAN roku seria wykładów i seminariów z przedmiotów objętych programem studiów, elementy szkolenia dla zdobycia certyfikatów związanych z kursami dokształcajacymi, spotkania z liderami przemysłu przetwórstwa materiałów i nanotechnologii oraz firm informatycznych i badawczych, otrzęsiny i atrakcyjny program socjalny W Konferencji udział wzięli wszyscy Studenci Gliwice, sobota, 15 maja

15 Zalety studiowania w ramach projektu! Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla najbardziej aktywnych: Studentów, którzy uzyskują najwyższąśrednią ocen, Kandydatów na studia, którzy uzyskują najwyższe lokaty w postępowaniu kwalifikacyjnym Aktywność i dobre wyniki w nauce przynoszą dobre rezultaty! Gliwice, sobota, 15 maja

16 Zalety studiowania w ramach projektu! I Nagroda laptopy, Gliwice, sobota, 15 maja

17 Zalety studiowania w ramach projektu! II Nagroda aparaty fotograficzne cyfrowe, Gliwice, sobota, 15 maja

18 Zalety studiowania w ramach projektu! Na Platformie Internetowej prowadzona jest promocja kierunków studiów realizowanych w ramach Projektu INFONANO oraz Konkurs dla aktywnych Kandydatów na Studia z atrakcyjnymi nagrodami Gliwice, sobota, 15 maja

19 Zalety studiowania w ramach projektu! Wyjazdy zagraniczne Studentów po II roku i Doktorantów Gliwice, sobota, 15 maja

20 PROGRAM ERASMUS Gliwice, sobota, 15 maja

21 Zalety studiowania w ramach projektu! Oprogramowanie dostępne legalnie i nieodpłatnie dla Studentów Wydziału: Z firmy Microsoft: Systemy operacyjne WINDOWS Visual Studio Map Point SQL Server NET Framework i wiele innych na podstawie umowy MSDN Academic Alliance ANSYS Solid Edge (z firmy Siemens programy inżynierskie CAD) Gliwice, sobota, 15 maja

22 TEMATYKA PROJEKTU Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gliwice, sobota, 15 maja

23 Co jest wynikiem pracy inżyniera? Zapis konstrukcji? UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE Dokumentacja technologiczna? Produkt wytworzony z materiału Gliwice, sobota, 15 maja

24 Jak pozyskać produkty zaspokajające potrzeby? PRODUKT Kupić? Zaprojektować? Wytworzyć? Gliwice, sobota, 15 maja

25 ZAPOTRZE- BOWANIE RYNKOWE ZASADA DZIAŁANIA SPOSÓB UŻYTKO- WANIA PRODUKT KSZTAŁT SPOSÓB WYTWARZA- NIA MATERIAŁ Gliwice, sobota, 15 maja

26 Co trzeba umieć by wytwarzać produkty? NAUKI PODSTA WOWE INŻYNIERIA MATERIA- ŁOWA OBSZARY WIEDZY INŻYNIERSKIEJ PROJEK- TOWANIE PRODUKTÓW INŻYNIERIA WYTWA- RZANIA Gliwice, sobota, 15 maja

27 PROJEKTO- WANIE PRODUKTÓW WYTWA- RZANIE PRODUKTÓW EKSPLO- ATACJA PRODUKTÓW ZAKRES KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH KOMPUTE- ROWE WSPO- MAGANIE W ZAKRESIE PRODUKTÓW ZARZĄ- DZANIE W ZAKRESIE PRODUKTÓW Gliwice, sobota, 15 maja

28 ZNAJO- MOŚĆ WARUNKÓW EKSPLO- ATACJI DOBÓR POSTACI KONSTRUK CYJNEJ ZNAJO- MOSĆ ZASAD ORGANIZACJI I ZARZĄ- DZANIA UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE DOBÓR PROCESU TECHNOLO GICZNEGO ZNAJOMOŚĆ PRAW FIZYCZ NYCH DOBÓR MATERIA ŁÓW INŻYNIER SKICH Gliwice, sobota, 15 maja

29 UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE R Gliwice, sobota, 15 maja

30 PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW PROJEKTO- WANIE POSTACI KONSTRUK- CYJNEJ PRODUKTÓW PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRODUKTÓW Gliwice, sobota, 15 maja

31 PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE struktura i własności dostępność materiału koszt PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE funkcja i postać warunki eksploatacji koszt PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE kształtowanie postaci i własności wyposażenie technologiczne koszt Gliwice, sobota, 15 maja

32 Jakość życia jest ściśle związana z rozwojem materiałów inżynierskich, ponieważ wytworzenie jakiegokolwiek produktu wymaga ich użycia. Gliwice, sobota, 15 maja

33 Konieczne jest zatem kształcenie inżynierów materiałowych, przed którymi stoją odpowiedzialne zadania i ogromne szanse osobistego rozwoju Gliwice, sobota, 15 maja

34 Protezy i implanty dentystyczne są jednym z rodzajów produktów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii procesów materiałowych z wykorzystaniem materiałów stomatologicznych, jako szczególnej grupy materiałów inżynierskich. Gliwice, sobota, 15 maja

35 Podana okoliczność uzasadnia w pełni kształcenie specjalistów z zakresu technicznego wspomagania protetyki i implantologii stomatologicznej jako inżynierów materiałów i wytwarzania w zakresie inżynierii stomatologicznej. Gliwice, sobota, 15 maja

36 W celu właściwego projektowania, wytwarzania i eksploatacji protez i implantów dentystycznych i zapewnienia technicznych warunków leczenia stomatologicznego konieczny jest rozwój inżynierii stomatologicznej, jako odrębnej dyscypliny inżynierskiej. Gliwice, sobota, 15 maja

37 Inżynieria materiałowa jako podstawa studiów jest głównym przedmiotem zainteresowania w ramach studiów objętych Projektem Gliwice, sobota, 15 maja

38 KSZTAŁ- TOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW TECHNO- LOGIE PROCESÓW MATE- RIAŁOWYCH ZALEŻ- NOŚĆ STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW STRUKTURA ATOMOWA I CZĄSTECZ- KOWA MATERIA- ŁÓW PROBLE- MATYKA NAUKI O MATERIAŁACH I INŻYNIERII MATERIA- ŁOWEJ PREDYKCJA WŁASNOŚCI MATE- RIAŁÓW BADANIE STRUKTURY MATE- RIAŁÓW BADANIE WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW Gliwice, sobota, 15 maja

39 o zaoferowano? nowe kierunki studiów Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

40 In Inżynierii stomatologicznej Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach o zaoferowano? nowe kierunki studiów w Europie Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych Gliwice, sobota, 15 maja

41 Co zaoferowano? z uwzględnieniem profilu kształcenia Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna z uwzględnieniem profilu kształcenia PROFIL KSZTAŁCENIA Profil INŻYNIERIA STO- MATOLOGICZNA kształcenia TRADYCYJNE UMIEJĘTNOŚCI INŻYNIERSKIE Treści programowe z zakresu Inżynierii Stomatologicznej z uwzględnieniem profilu kształcenia nowe kierunki studiów z uwzględnieniem profilu kształcenia Gliwice, sobota, 15 maja

42 o zaoferowano? nowe kierunki studiów w ramach Projektu Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna finansowanego ze środków Unii Europejskiej Gliwice, sobota, 15 maja

43 Głównym celem Projektu INFONANO jest wykształcenie absolwentów o umiejętnościach umożliwiających najlepszą adaptację do wymogów Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna rozwijającej się Gospodarki Opartej na Wiedzy Gliwice, sobota, 15 maja

44 Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich Metody badania struktury i własności materiałów inzynierskich Technologie procesów materiałowych Materiały metalowe konstrukcyjne i narzędziowe Trybologia, zużycie i uszkoszenie materiałów inżynierskich Materiały funkcjonalne, kompozytowe, nanostrukturalne i specjalne Elementy mechaniki, projektowania maszyn, automatyki i robotyki z mechatroniką Materiały ceramiczne i węglowe, fullereny i nanorurki Technologie informatyczne, inżynieria programowania i metody sztucznej inteligencji Zasady projektowania i modelowania materiałów inżynierskich Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i komputerowa nauka o materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

45 Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Anatomia, histologia i fizjologia narządu żucia Propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej Projektowanie inżynierskie oraz konstrukcja protez stałych i ruchomych Propedeutyka protetyki stomatologicznej Materiały do protetyki stomatologicznej i biomateriały Grafika inżynierska z elementami modelowania w inżynierii stomatologicznej Propedeutyka ortodoncji Elektrotechnika i elektronika z elementami inżynierii stomatologicznej Metodyka badania materiałów z elementami inżynierii stomatologicznej Inżynieria powierzchni z elementami inżynierii stomatologicznej Budowa i eksploatacja aparatury naukowo-badawczej z elementami inżynierii stomatologicznej Inżynieria wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich z elementami inżynierii stomatologicznej Nanotechnologia i procesy nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach z elementami inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

46 Absolwent uzyskuje wiedzę obejmującą: treści kształcenia związane z profilem kształcenia Inżynieria stomatologiczna inżynierię materiałową i materiały inżynierskie, technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich, inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, inżynierię biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne, mechanikę oraz budowę i eksploatację maszyn, informatykę, systemy informatyczne i inżynierię oprogramowania, dobór materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, a zwłaszcza w protetyce stomatologicznej, elektronikę, zarządzanie przemysłowe, Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

47 Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Specjalności: Inżynieria stomatologiczna, Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, Biomateriały i materiały stomatologiczne, Technologie procesów materiałowych w inżynierii stomatologicznej, Komputerowe wspomaganie w inżynierii stomatologicznej Maszyny i urządzenia dla inżynierii stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

48 Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Praca w przyszłości: Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i zagranicą zakresach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów nanostrukturalnych, stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej, ze szczególnym przygotowaniem dotyczącym inżynierii stomatologicznej systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych w inżynierii stomatologicznej opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej. Gliwice, sobota, 15 maja

49 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS TREŚCI PROGRAMOWE Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

50 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Matematyka 2. Metody probabilistyczne i statystyka 3. Fizyka z elementami oddziaływań nanostrukturalnych 4. Chemia z elementami korozji 5. Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

51 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Nauka o materiałach (150) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 2. Materiały inżynierskie z elementami inżynierii stomatologicznej (195) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 3. Materiały nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej (30) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) 4. Materiały do protetyki stomatologicznej i biomateriały (45) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

52 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach z elementami inżynierii stomatologicznej (120) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 6. Inżynieria programowania i zaawansowane narzędzia informatyczne (45) 7. Metodyka badania materiałów z elementami inżynierii stomatologicznej (105) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 8. Budowa i eksploatacja aparatury naukowobadawczej z elementami inżynierii stomatologicznej (75) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

53 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Technologie procesów materiałowych z elementami inżynierii stomatologicznej (150) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (60) 10. Inżynieria wytwarzania i łączenia materiałów inżynierskich z elementami inżynierii stomatologicznej (60) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 11. Inżynieria powierzchni z elementami inżynierii stomatologicznej (60) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (30) 12. Grafika inżynierska z elementami modelowania w inżynierii stomatologicznej (45) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

54 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Nanotechnologia i procesy nanostrukturalne z elementami inżynierii stomatologicznej (30) 14. Mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika pękania z elementami biomechaniki w inżynierii stomatologicznej (90) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 15. Projektowanie inżynierskie oraz konstrukcja protez stałych i ruchomych (75) w tym : Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 16. Termodynamika techniczna (45) 17. Elektrotechnika i elektronika z elementami inżynierii stomatologicznej (45) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

55 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Zagadnienia wybieralne (120) dotyczące profilu kształcenia: INŻYNIERIA STOMATOLOGICZNA w tym: Anatomia, histologia i fizjologia narządu żucia (30) Propedeutyka protetyki stomatologicznej (30) Propedeutyka ortodoncji (30) Propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej (30) 21. Seminarium dyplomowe inżynierskie z projektem seminaryjnym w zakresie inżynierii stomatologicznej (30) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

56 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Zintegrowane systemy zarządzania, ekologii, bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami inżynierii stomatologicznej (105) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) 19. Automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych z elementami mechatroniki i inżynierii stomatologicznej (45) w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (15) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

57 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS Praca dyplomowa w zakresie inżynierii stomatologicznej, w tym : Pracownia techniki protetycznej i ortodontycznej (120) Pracownia modelowania w inżynierii stomatologicznej (30) 23. Praktyka w zakresie techniki protetycznej i ortodontycznej oraz modelowania w inżynierii stomatologicznej 4 miesiące (ok godzin) I stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

58 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS TREŚCI PROGRAMOWE Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 30 3 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

59 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH w zakresie: Godz ECTS 147 A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej (30) B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Kształtowania własności materiałów inżynierskich (30) 2. Zaawansowanych metod badania materiałów (30) 3. Projektowania i wytwarzania materiałów inżynierskich (30) 4. Zarządzania produkcją, usługami i personelem (30) II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

60 C. GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH w zakresie: C. GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH w zakresie następujących wybieralnych specjalności (930): 1. Inżynieria stomatologiczna, 2. Materiały i technologie stosowane w protetyce stomatologicznej, 3. Biomateriały i materiały stomatologiczne, 4. Technologie procesów materiałowych w inżynierii stomatologicznej, 5. Komputerowe wspomaganie w inżynierii stomatologicznej 6. Maszyny i urządzenia dla inżynierii stomatologicznej Godz. 930 ECTS 72 II stopień Inżynieria materiałowa profil kształcenia Inżynieria stomatologiczna Gliwice, sobota, 15 maja

61 Komplementarnym wsparciem twardym projektu są realizowane w Instytucie projekty : PO IG PO IiŚ RPO WŚ PO KL Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki 89,8 mln zł udział Instytutu ok.9,5 mln zł) LANAMATE - Budowa Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach 23,5 mln zł MERMFLEG - Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach 9,075mln zł INFONANO Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach 8,2 mln zł Finansowanie Instytutu ze środków Unii Europejskiej 50 mln zł Gliwice, sobota, 15 maja

62 Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach Gliwice, sobota, 15 maja

63 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, sobota, 15 maja

64 Śląska BIO-FARMA Centrum Biologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki Zadanie L.102 Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Gliwice, sobota, 15 maja

65 Budowa Laboratorium Naukowo- Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

66 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

67 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

68 Modernizacja i doposażenie Laboratoriów Badania i Kształtowania Materiałów Inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

69 Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Pracownia Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych racownia Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Gliwice, sobota, 15 maja

70 Gliwice, sobota, 15 maja

71 Gliwice, sobota, 15 maja

72 Gliwice, sobota, 15 maja

73 Gliwice, sobota, 15 maja

74 Gliwice, sobota, 15 maja

75 Gliwice, sobota, 15 maja

76 Gliwice, sobota, 15 maja

77 Pracownia Badań Trybologicznych oraz Badań Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej Otwarta platforma pomiarowa do badań odporności na zużycie, adhezji warstw i powłok, twardości i grubości warstw i powłok w zakresie badań w skali makro, mikro i nano materiałów inżynierskich Gliwice, sobota, 15 maja

78 Pracownia Preparatyki do Celów Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Gliwice, sobota, 15 maja

79 Pomieszczenie techniczne do Pracowni Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Gliwice, sobota, 15 maja

80 Pracownia Spektroskopii Elektronów Gliwice, sobota, 15 maja

81 Pracownia Analiz Spektralnych Gliwice, sobota, 15 maja

82 Pracownia Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej i Skaningowej Gliwice, sobota, 15 maja

83 Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Fluoroscencyjnej Gliwice, sobota, 15 maja

84 Pracownia Badań Wytrzymałościowych Gliwice, sobota, 15 maja

85 Pracownia Symulacji Procesów Metalurgicznych i Badań Dylatometrycznych Gliwice, sobota, 15 maja

86 Pracowni Skaningowej Mikroskopii Tunelowej i Akustycznej Gliwice, sobota, 15 maja

87 Pozostałe informacje Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice, sobota, 15 maja

88 Liczymy na szeroki udział Studentów w Projekcie INFONANO oraz na Ich sukcesy w studiach w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych! Gliwice, sobota, 15 maja

89 Dziękuj kuję za uwagę Gliwice, sobota, 15 maja

90 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Konarskiego 18a Gliwice Gliwice, sobota, 15 maja

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 013/014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RBM-1-101-s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż.

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski I Konferencja Edukacja Dualna EDUAL Gliwice, 06.03.2017 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU MECHANIKA i BUDOWA MASZYN PROWADZONYM NA WYDZIALE TRANSPORTU i INFORMATYKI WSEI w LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU MECHANIKA i BUDOWA MASZYN PROWADZONYM NA WYDZIALE TRANSPORTU i INFORMATYKI WSEI w LUBLINIE DOKUMENTACJA ZWIĄZANA z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU MECHANIKA i BUDOWA MASZYN PROWADZONYM NA WYDZIALE TRANSPORTU i INFORMATYKI WSEI w LUBLINIE Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia/poziom Profil

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa Studia dzienne Wydział Kierunek Propozycja punktów ECS z dnia 15.11.2007r. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa ECS dla lat I-V obowiązujące w roku akad. 2007/2008 I i II

Bardziej szczegółowo

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy. dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy. dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak Kilka słów o Wydziale Techniczno-Przyrodniczym PWr. w Legnicy Powstał

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 16/17 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RBM-1-11-s

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

infonano Tu warto studiować! Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Elementy edukacji dualnej na II stopniu studiów na przykładzie specjalności objętych patronatem firm Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65 0,35 0,65 Z o 16

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 17 x 16 krajobrazu urbanistyka i transport)

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo