SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający. Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4, Mikołów Telefon: 032/ Fax: 032/ Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości ,- zł na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z różnicą do wykorzystania przez Zamawiającego na inne cele tj.: a) planowany do spłaty kredyt inwestycyjny w kwocie ok. 10 mln zł, b) planowany do spłaty kredyt obrotowy w kwocie 5-7,5 ml zł c) pozostała kwota do dyspozycji Zamawiającego na inne cele. Zamawiający zobowiązuje się do spłaty w/w kredytów wymienionych w pkt.3.a) oraz 3.b) 3.1. Kwota kredytu ,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym, który Wykonawca otworzy dla Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy. Otwarcie i prowadzenie przez Wykonawcę rachunku/ów niezbędnych do realizacji Umowy nastąpi bez jakichkolwiek opłat Okres obowiązywania kredytu: 120 miesięcy licząc od daty podpisania umowy kredytowej, 3.4. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 1M obliczona wg metody stosowanej u Wykonawcy dla kredytów długoterminowych i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie kredytowania. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.: a) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia, b) zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, c) zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR), d) zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, mającej wpływ na gospodarkę banków krajowych e) zmiany poziomu inflacji Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu tj. od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni Spłata odsetek, następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważać się będzie, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Strona 1 z 7

2 3.8. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych wg harmonogramu prognozowanych spłat kredytu (załącznik A do siwz) w ostatnim dniu miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy uważać się będzie, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie Wykonawca zapewni Zamawiającemu w umowie kredytowej możliwość zmiany harmonogramu spłaty z zawieszeniem rat kapitałowych do 1 roku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów Prowizja przygotowawcza od uruchomienia kredytu, podana w ofercie nie może przekroczyć 1% wartości kwoty uruchomionego kredytu Prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań kredytowych: a) Weksel in blanco (z klauzulą bez indosu). b) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego. c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) oraz kategoria usług (CPC): - CPV: Usługi udzielania kredytu, - CPC: Oferta częściowa i Podwykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom. 5. Przewidziane zamówienia uzupełniające i okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. 6. Oferty wariantowe. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia. Okres obowiązywania: 120 miesięcy licząc od daty podpisania umowy kredytowej. 8. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru Finansowego na działalność banku, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Warunek posiadania wymaganych zezwoleń zostanie spełniony również w przypadku gdy działalność banku prowadzona jest na podstawie ustawy sejmowej lub jeśli powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy. Strona 2 z 7

3 Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt Wykonawca musi złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru Finansowego na działalność banku, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe W przypadku gdy zadania, zakres działania lub organizację banku określa ustawa sejmowa lub jeśli powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego, Wykonawca winien złożyć właściwy akt prawny normujący działalność banku W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć: oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.3. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 9.4. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 3) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. UWAGA: 9.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca zamiast dokumentu o którym mowa w pkt składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Strona 3 z 7

4 9.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , , i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8ustawy. Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9.9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7. i 9.8. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone są w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu nr faksu 032/ Ewentualną korespondencję pisemną kierować na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, Mikołów. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: mgr Monika Zawadzka. 11. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 12. Termin związania ofertą. 90 dni od terminu składania ofert. 13. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnym pismem. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych druków Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach Zamawiającego. Strona 4 z 7

5 13.5. Pełna oferta winna się składać z: - formularza oferty, - oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 9 niniejszej SIWZ, oraz- jeśli dotyczy: - pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa- oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza za zgodność z oryginałem, - dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zaleca się sporządzenie spisu treści i ponumerowanie wszystkich stron Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: OFERTA- UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI ZŁ PN-49/U/2015/JRP Na kopercie należy zamieścić adnotację nie otwierać przed r. do godz. 10:30. Na kopercie można zamieścić dane adresowe Wykonawcy. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać na adres Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4, Mikołów do dnia r. do godz.10:00, w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem liczy się data i godz. doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, Mikołów. 15. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku Cena podana przez Wykonawcę obliczona wg niżej podanych zasad musi zawierać prognozowaną nominalną sumę kosztów kredytu Na potrzebę oceny ofert złożonych w postępowaniu przyjmuje się: Cenę kredytu stanowią elementy: a) wysokość oprocentowania ustalona jako WIBOR 1 M z dnia r. wynosi 1,66 % plus stała marża banku, tj.. %, tj. łącznie.% od kwoty ,- PLN tj. kwotę...pln (słownie:..) b) prowizja wynosi.%, tj.. PLN (słownie:.) c) cena netto łącznie (pkt lit. A + pkt lit. b) wynosi:..pln 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert Cena kredytu- 97% Termin uruchomienia kredytu po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu-3% Oferta uzyska następująca ilość punktów za zadeklarowanie terminu uruchomienia kredytu, odpowiednio: 3 dni- 0 pkt 2 dni - 2 pkt 1 dzień- 3 pkt Strona 5 z 7

6 Punktacja wg wzoru: CN x 92 + ilość punktów za termin uruchomienia kredytu =...punktów CO * wyjaśnienia: CN - cena z oferty najkorzystniejszej pod względem ceny; CO - cena z oferty badanej Zamawiający wymaga, aby podczas określania terminu uruchomienia kredytu, Wykonawca posługiwał się pełnymi dniami W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu uruchomienia kredytu Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści siwz i odrzuci ofertę Wykonawcy. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Jednocześnie wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiającego w celu podpisania umowy po doręczeniu informacji o wyniku kontroli uprzedniej o której mowa w art a. cyt ustawy. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt długoterminowy w kwocie ,- zł od dnia podpisania umowy na zasadach określonych w ofercie zgodnej z SIWZ. - Postawione do dyspozycji Zamawiającego środki do wysokości ,00 zł zostaną uruchomione po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie a) Weksel in blanco (z klauzulą bez indosu). b) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego. c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. - Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M podwyższonej o stałą marżę Wykonawcy w całym okresie kredytowania. - Stała marża Wykonawcy zgodnie z ofertą wynosi...%. - Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach miesięcznych i jest ustalane odrębnie dla każdego kolejnego okresu kalendarzowego. Zmiana oprocentowania następuje odpowiednio do zmiany stawki WIBOR 1M. - Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. - Odsetki liczone są od kwoty aktualnego zadłużenia za każdy pełny dzień wykorzystania w całym okresie kredytowania. - Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a każdy rok 365 dni, - Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych wg harmonogramu prognozowanych spłat kredytu w ostatnim dniu miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. - Zamawiający ma prawo do skorzystania z możliwości zmiany harmonogramu spłaty kapitału z zawieszeniem rat kapitałowych do 1 roku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. - Za datę spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się datę uznania rachunku Wykonawcy. - Jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem, spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. - Wykonawca nie pobiera od Zamawiającego prowizji za wcześniejszą spłatę, gotowość oraz za inne czynności związane z obsługą kredytu, prowadzenie i obsługę rachunku Strona 6 z 7

7 bankowego. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, marżami i prowizjami niż wymienionymi w SIWZ. - Ustala się następującą kolejność zarachowania wpływających spłat: odsetki przeterminowane, odsetki zapadłe terminowe, raty kredytu. - Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia części lub całości kredytu w terminach określonych umową podlegają oprocentowaniu na rzecz Wykonawcy według stopy procentowej obowiązującej u Wykonawcy dla kredytów przeterminowanych w danym okresie, za który odsetki są naliczane, nie wyższej jednak niż 2 krotność oprocentowania kredytu (tj. 2 krotność (WIBOR 1M + stała marża Kredytodawcy)). - Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, z wyłączeniem zmiany oprocentowania kredytu (tj. WIBOR 1M + stała marża Wykonawcy) oraz zmiany oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązującej u Wykonawcy dla kredytów przeterminowanych w danym okresie, za który odsetki są naliczane, nie wyższej jednak niż 2 krotność oprocentowania kredytu (tj. 2 krotność (WIBOR 1M + stała marża Wykonawcy)). - W okresie spłat kredytu Wykonawca może na podstawie wniosku Zamawiającego zwolnić częściowo ustanowione prawne zabezpieczenie kredytu. - Wierzytelności wynikające z powyższej umowy kredytowej nie mogą być bez pisemnej zgody Kredytobiorcy przedmiotem przelewu cesji wierzytelności. - Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego. - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu uruchomienia kredytu po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu w wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie prowizji przygotowawczej. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie cyt. ustawy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 21. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo Bankowe i Kodeksu cywilnego. Strona 7 z 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Moskorzew, dnia 28.05.2014 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dębe Wielkie, dnia 08.12.2014 r. Nr sprawy: SR.271.13.2014 po zmianach w dniu 11.12.2014 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE 05-311 Dębe Wielkie ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 Znak sprawy: RF:271.9.2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Kredyty długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI o wartości mniejszej zamówienia niż określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi udzielania kredytu 2014/S 052-086848. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi udzielania kredytu 2014/S 052-086848. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86848-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi udzielania kredytu 2014/S 052-086848 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa 1 I Nazwa i adres zamawiającego Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa www.kargowa.pl REGON: 970770735 NIP: 923-10-49-471 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Świętochłowice: Udzielenie pożyczki złotowej w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), na okres spłaty wynoszący 48 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy SE.271.7.2014 ZAMAWIAJĄCY :

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI*

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo