ILUSTROWANA POŻYCZKA ZAPAŁCZANA. Rząd przedłożył sejmowi ustawę o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 32 miljonów dolarów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ILUSTROWANA POŻYCZKA ZAPAŁCZANA. Rząd przedłożył sejmowi ustawę o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 32 miljonów dolarów."

Transkrypt

1 Oprała oocziowa uiszczona ryczahem. ILUSTROWANA i E P U a. 4 m Dzisiejszy numer zawiera 12 stron kok VIII. ł OD?. WTOREK, 16 GRUDNIA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr 343 POŻYCZKA ZAPAŁCZANA. Rząd przedłożył sejmowi ustawę o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 32 miljonów dolarów. Zapałki podrożeją. Monopol obejmie również zapalniczki. Warszawa, 15 grudnia. Wczoraj rozdano posłom druki zawierające projekt ustawy złożony do laski marszałkowskiej przez ministerstwo skarbu o monopolu zapałczanym i zaciągnięciu 6,5 procentowej pożyczki zagranicznej. Projekt ustawy o pomonopolu zapałczanym składa się z 25 artykułów. Projekt rozszerza monopol państwowy w dziedzinie przemysłu zapałczanego na zapałki wszelkiego rodzaju, pręciki używane na zapałki, taśmę drzewną używaną do wyrobu pudelek do zapałek i zapalniczki i części zamienne z wyjątkiem zapalniczek pomocniczych do Wszelkich środków lokomocji, oraz złotych i srebrnych, zaopatrzonych w cechę urzędu probierczego. Naczelnym zarządcą monopolu państwowego jest minister skarbu, który określa cenę zapałek, pudelek do zapałek i zapalniczek. Zapałki zagraniczne ulegają specjalnej opłacie pobranej przez monopol. Zapalniczki złote i srebrne nie wcho-1 dzą w zakres monopolu i podlegać będą ] specjalnemu podatkowi w wysokości 20 zł. od sztuki. Zapalniczki kieszonkowe zwykłe będą podlegać specjalnemu podatkowi w wysokości 10 zł. W uzasadnieniu tego projektu ministerstwo skarbu donosi, że przeprowadzę nie nowelizacji ustawy o monopolu zapałczanym było koniecznością wobec zasadniczych wad dotychczasowej umowy, co powodowało częstokroć trudności przy ustalaniu sum należnych skarbowi państwa od spółki dzierżawnej. Według nowej umowy termin dzierżawy zostanie przesunięty o lat 20 t. zn. do roku1965. Monopol zapałczany zostanie rozszerzony i na półfabrykaty. Czynsz dzierżawny będzie wynosić 24 5 mil. zł. rocznie, co stanowi 11,5 młljona więcej niż faktyczny wpływ z te go tytułu w roku Osobne miejsce w motywach znajduje kwestja podwyższenia ceny zapałek Cena hurtowa będzie podwyższona o zl. na skrzynce, co równa się 2,452 gr. na pudelku. Podwyżka ta z przeliczeniem na ogól ną ilość zapałek skonsumowanych w roku 1929 wynosi zł. Z podwyżki tej skarb państwa będzie partycypować sumę zł., a resztę otrzyma dzierżawca. Jednocześnie rozdano wczoraj projekt ustawy O ZACIĄGNIĘCIU 6 I PÓŁ PROC. PO ŻYCZKI ZAGRANICZNEJ, W uzasadnieniu tego projektu na szczególną uwagę zasługuje ustęp dotyczący oprocentowania pożyczki, której suma nominalna wynosi-32 miljony 400 tysięcy dolarów w złocie. Czytamy tam; od czasu emisji pożyczki stabilizacyjnej 7 proc. nastąpiło bar dzo znaczne pogorszenie zagranicznych rynków kredytu długoterminowego. Pożyczka stabilizacyjna spadła w tym okresie z 92 do 75. Biorąc pod uwa gę ten fakt, koszt pożyczki zapałczanej uznać należy za relatywnie korzystny, choć biorąc absolutnie jest on tylko nieco niższy od kosztu pożyczki stabilizacyjnej. Pożyczka zużyta ma być na zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego sum, złożonych przez bank na procenty i amortyzację pożyczek, zacągniętych przez skarb w obligacjach komunalnych z roku 1924 i 1927, na kapitał zakładowy banku 50 milj. złotych, na przedterminową spłatę innych długów państwowych, 25 miljonów złotych na budowę portu w Gdyni, 15 miljonów złotych na budowę kabla telefonicznego Warszawa Cieszyn i 30 milj. złotych na inne inwestycje państwowe, które określi rząd. Całą pożyczkę zapałczaną rząd ma zużyć na lokatę w krajowych papierach j kredytu długoterminowego, w listach zastawnych i obligacjach. Dzisiejsze posiedzenie sejmu obfitować będzie w szereg ciekawych momentów. Na porządku dziennym znajduje się między innem! sprawa Brześcia. Dziś odbędzie sie pierwsze czytanie budżetu. Minister MoiuszewsKi wygłosi expose. Warszawa, 15 grudnia. Dzisiejsze, trzecie z kolei, posiedzenie sejmu rozpocznie się o g. U przed południem. Porządek dzienny zawiera 4 punkty, a mianowicie: sprawozdanie komisji regulaminowej i nietykalności po selskiej o wniosku nagłymklubu BBWR. w sprawie zmiany regulaminu obrad. Sprawozdawcą komisji»est poseł Po doski z klubu BBWR. Dalej na porządku dziennym figuruje pierwsze czytanie pre liminarza budżetowego na okres od 1 go kwietnia'(931 roku do31 uarca1932, dwie sprawy budzące powszechne zain teresowanie a mianowicie sprawa uwle zlonycb b. postów 1 postów nowoobra nych w twierdzy Brześć. Regulamin, który będzie obowiązy Wskutek tego rozwinie się mała dysku mawiał za nagłością wniosku Centrole sia t??* d^% w,ema splami., wu. Dowiadujemy się, że w dyskusji za Wśród kół opozycyjnych utrzymują, bierze głos z ramienia BBWR poseł A że poseł Jan Nowodworski, który bę- dam Koc. dzie uzasadniać wniosek klubu narodo ' Wysunięcie posła Koca na mówcę z ramienia klubu BB świadczy, Iż klub fen do sprawy brzeskiej przywiązuje du żą wagę I bynajmniej nie zamierza Jej lekceważyć. wał jeszcze w dniu dzisiejszym, pozwą wego, przedstawi szereg faktów o spra lać będzie nagłość wniosku uzasadniać, wie brzeskiej. przyczem wygłoszone będzie jedno Fakty takie ma również przedstawić przemówienie przeciwko wnioskowi, poseł Niedziałkowski, który będzie prze nagłość wniosku klubu narodowego w sprawie uwięzienia b. postów i postępowania wobec nieb w twierdzy brzeskiej, nagłość wniosku w sprawie zawieszenia postępowania sądowego i uwolnienia po słów Ciołkosza, Dobrocha, Dubois, Moch nieja, Sawickiego Smoły i Wrony. Wnio sek ten zgłosił Centrolew" i klub ukraiński. Jak wiadać z porządku dziennego, dzisiejsze posiedzenie sejmu zawiera ca Warszawa, fg grudnia. Jroche. Marszałek przywitał w salonach ły szereg momentów, które niewątpliwie O godz Marszałek Piłsudski wy wszystkich zebranych, zaciekawią nietylko koła polityczne ale i jechał zagranicę na dłuższy wypoczy- Marszałek był w mundurze, wojskowym. Następnie p. Marszałek przeszedł opinię publiczną J nek. Na pół godziny przed odejściem po- Oprócz materjału ściśle rzeczowego cjq g u zebrali się w salonach recepcyjjak zmiana regulaminu obrad sejmu, o- na peron i wsiadł do salonki przyczepionej do pociągu pośpiesznego, który od h p r z e d s t a wi c iel e rządu z premierem raz p erwsze czytanie preliminarza bud _.,,,,,.,. żelowego, przy którem. jak się dowia- Sławkiem na czele, korpus dyplomatycz chodzi do Wiednia. Po paru minutach po dujemy, expose o sytuacłl finansowej ny z ambasadorem Larochem, szereg ciąg ruszył I Marszalek Piłsudski odje wygłosi minister skarbu Matuszewski, j wyższych wojskowych z gen Sosnkowna porządku dziennym znajdujaslę Sklm I Fabrycym. 380 osób zesłano na Syberję. Ryga, 15 grudnia. (Telegram własny). Donoszą z Moskwy, ze w ciągu o- statnich dwuchtygodni zesłano na Syberję 380 osób. za antysowiecką propagandę oraz spekulację. W M T T H A L W I S O W I N A TUaderc. Gen Konarzewski objął czasowo kierownictwo ministerstwa spraw wojskowych. NA PARĘ CHWIL PRZED ODEJ ŚCIEM POCIĄGU PRZYJECHAŁ W ZAMKNIĘTYM SAMOCHODZIE W TO WARZYSTWIE MAŁŻONKI I OBY DWU CÓRECZEK P. MARSZAŁEK. W salonach recepcyjnych Marszałka Piłsudskiego powitał przy wejściu premjer Sławek, następnie ambasador La- chał. Marszałkowi towarzyszy jedynie pułk. dr. Woyczyńslu. Przed odjazdem Marszałek rozmawiał jeszcze z obecnymi na dworcu oraz pożegnał się z przedstawicielami rządu. Jaga, Jaga, pisz do mnie nie na Berdyczów, ale na Mad erę. Do marszałka sejmu Świtał skiego na zapytanie, jak się czuje Marszałek rzekł: Dziś, wskutek tej strasznej pogody i całodziennej szarugi kaszlę, mam nadzie ję że w Tyrolu przejdzie mi to. Gdy pociąg ruszył Marszałek, stojąc w otwartym oknie salonki, zasalutował, i powiedział: Do widzenia, panowie! zaś do przedstawicieli korpusu dyplo ma tycznego.- Adieu messieurs". Warszawa, 15 grudnie. Marszałkowi Piłsudskiemu wręczył Prezydent Rzeczypospolitej podpisał f«hrm«" który chroni od złego wicemar- wczoraj dekret, powierzający kurownisię z córeczką rzekł do niej: 7,,, _...,... ctwo ministerstwa spraw wojskowych od szalek sejmu dr. Polakiewicz, Żegnając j 6 b m wiceministrowi gen. Konarzew skiemu.

2 Str 2; :16.XI 1930: NS 343 Nacjonaliści austrjaccy grożą demonstracjami w razie wyświetlania filmu Remarque'a. Wiedeń. 15 grudnia. Narodowi socjaliści I zbliżone do nich grupy protestują przeciwko wystawieniu filmu Remarque'a w Wiedniu I zapowiadają demonstrację- Socjalistyczne przedsiębiorstwo filmowe Riba, które nabyło film Remarque'a dla Wiednia, zapowiada, ie film będzie bezwarunkowo wyświetlany Pierwsze przedstawienie odbędzie się w dniu 3 stycznia. Poincare zachorował. Paryż, 15 grudnia (Polska Acencja Telegraficzna). Opuszczając senat dziś o godz. 4 Poincare poczut nagle atak duszności. W obecnej chwili Poincare odczuwa lek kie bóle w jednem płucu i dość silną duszność, jednakże nie ma gorączki. Paryż, 15 grudnia I et.»izvvtes.tio" przeciw porożu mieniu francusłfo-iiieiniecfifleiniu. (Polska Aeencla Moskwa, 15 grudnia telegraficzna) Agencja Tass donosi: Komunikat a- gencjl niemieckiej Conti w sprawie sytuacji międzynarodowej komentowany jest przez Izwicstla" jako wyraz braku decyzji kół politycznych niemieckich w sprawie wyboru ogólnej inji niemieckiej polityki zagranicznej. Pomimo skandalicznego fiasca nadziei na zbliżenie z Fran czne niemieckie znowu spoglądają w kierunku Paryża. Napróżno rachują one na radykalizację" gabinetu francuskiego. Nawet dzienniki warszawskie ocenia ją ten manewr polityków niemieckich ja ko oznakę słabości, Co zaś do porozumienia agencji Conti na temat stosunków sowiecko - niemieckich, to wykazu je onal że Niemcy nic chcą wcale b>ć czynne w dziedzinie rozwoju swych stosunków z Sowietami. Dowodzi to raz cją, piszą,.lzwiest:a". pomimo nleko-'jeszcze braku niezależności Niemiec rzystnych dla Niemiec kroków b. kiero- ocenie dróg, jakiemi kroczy ich polityka wników rządu francuskiego, kola polity-1 zagraniczna. Skarga niemiecka przeciw Polsce opiera SIĘ na cnmieimucn nodstamaen. Paryż 15 grudnia. (Polska Aecncja I fieuraficsiial Po konsultacji chorego Poincarego, która trwała 45 minut, dr. Boidin odmówi! bliższych wyjaśnień, ograniczając W dzienniku L'Ordre" dc Oivet omawia zajścia polsko-niemieckie na się do oświadczenia, że stan zdrowia Górnym śląsku 1 zaznacza tendencyjne Poincarego pozostaje bez zmiany. omawianie tych wypadków przez dzienniki niemieckie- Typowym przykładem zachowania się prasy niemieckiej jest Podatki w Ameryce komunikat Agencji Wolffa o mniemanej NIE AED<* OFINICONE. napaści bojowców polskich na oddział Nowy Jork, 15 grudnia Relchswehry przy przejeździe przez korytarz. W wiadomości tej mówiono na fpolsl.a Agencja Tal jgraftema) Rok temu, po załamaniu się giełdy, wet o kamieniach, któremi miano obrzu oświadczenie sekretarza skarbu Mellona clć wagony niemieckie- Po pewnym czao obniżeniu podatków było przyjęte z en sie ta sama agencja wiadomość tę odtuzjazmem. gdyż liczono na to. że fakt.wołała. ten podniesie działalność rynku. Obecnie Nie ulega wątpliwości mówi (11- oświadczenie prezydenta Hoovera; ie,vet,. że.skarga niemiecka do Ligi Nazniżka podatków nie może być dalej kon rodów zawiera rzekome nadużycia po tynuowana, przyjęte zostało przez Wall pełnione p.zez władce polskie względem Street chłodno, gdyż koła te były już na mniejszości niemieckiej na Górnym Śląto przygotowane informącjamii otrzymaj nemi z Washingtonu. Kwestja deficytu w! sumie którego pokrycie nastąpić ma nie drogą podniesienia podatków, ale za pomocą pożyczki skarbowej komentowana jest szeroko w sferach FInansowych. W Istocie jedyną podstawa! dla zaciągnięcia takiej pożyczki Jest op** tymistyczne przewidywanie nadejścia tłustych** lat. Katastrofa jachtu 7 osób poniosło ŚMIERĆ. Mlaml-Beach, 15 grudnia. (Polska Aecncia lele&rałiczna). Katastrofa na jachcie Eureka" po» ciągnęła za soba śmierć 7-tnlu osób. Większość z nich skoczyła do wody w chwili pierwszego wybuchu I utonęła, zaś drugi wybuch stal się przyczyną śmierci pozostałych. Jaclit, który przybył na miejsce katastrofy, uratował wiele osób- Eureka" zatonęła. M A T F L B H A T B B H A N A M ^ Jlown gabinet sku I nie spotka się z życzliwem przyjęciem przez radę Ligi Narodów. Zbyt chwiejne są podstawy, na których skarga ta jest oparta. Niemcy stanowili na Górnym Śląsku stronnictwo polityczne, podlegające wszelkim fluktuacjom, na które każde ugrupowanie polityczne jest narażone. Powtóre przeprowadzanie wyborów jest kwestją wewnętrzną, a ta nie zależy bynajmniej od traktatów. Nakoniec fakty, na które powołuje się nota niemiecka, są wątpliwej autentyczności. Doskonale schar?kteryzował von Gerlach w dzienniku Walt am Montag" notę, zaznaczając, że jedyny fakt. który zasługuje na uwagę w czasie wypadków na Górn\m Śląsku, jest zabójstwo urzęd nlka polskjeko przez niemców. Niemcy wiedzą dobrze mówi w zakończeniu de OIvet że rada Ligi Narodów odrzuci ich skargę. Rokowania polskawski* wberlinie. Pierwsze oosieilzeziie delegaci*. MJJ& <ó'-periin, 15 grudnia, Na P^^Z/^-^ĄplęgtĄLpolśti tyr<\ Dzisiaj odbyło się I poshpzenb koni! Szumlakowski przedstawił dwa projeksjl dla rokowań polsko - litewskich w ty umów w sprawie tizup^nbnla obecmyśl decyzji Rady Ligi Narodów z dnia nej umowy polsko - litewskiej. 18 września 1930 r. Posiedzenia odbyło j Następne posiedzenia odbędzie sic w się w gmachu poselstwa litewskiego pod środę dn a 17 b. m. w gmachu poselstwa przewodnictwem posła Sidikauskasa. I polskiego. Czy stanie n> czwartek przed parlamentem. Paryi, 13 grudnia. (Polska Agencja Telegraficzna). Wobec zrzeczenia się udziału w gabinecie przez Lavala, Flandina, Pietriego i Ricolfiego, Steeg podjął o godz. I-ej rano rokowania i o godz utworzył ostatecznie gabinet w następującym składzie; Steeg prezes rady ministrów i minister kolonij, Briand sprawy zagraniczne, Leygues sprawy wewnętrzne, Albert Sarraut marynarka i sprawy wojskowe, Cheron sprawiedliwość, Gemain Martin finanse, Palmadc budżet, Barthou ministerstwo wojny, Georges Bonnct min. poczt i telegrafów i telefonów, Queuille zdrowie pu bliczne, Chautemps - oświata publiczna, Loucheur handel, Boret rolnictwo, Daladier roboty publiczne, Painleve lotnictwo, Danielou marynarka handlowa, Grinda prąca, Thourayre emerytury, W sikład rządu wejdą pozatem następirący podsekretarze stanu: W prezydjum rady ministrów Marchandeau, w ministerstwie spraw wewnętrznych Rene Coty, do spraw handlu i gospodar ki narodowej Leon Meyer, w ministerstwie rolnictwa Cautru, w mini sierstwie lotnictwa Riche, w minister stwie kolonji August Brunet, w mini nastąpi uspokojenie w Indiach? Jionfezencia,tCftrqgIegi» FOIU' trma. Londyn, 15 grudnia.okrągłego Stołu udało się w ciągu oneg zapobieżenia kryzysowi bezrobocia, poprawkę senatora Robinsona, zmierzają (Poistca Agencja 1'eiegraficzna) [dajszegó popołudnia do premera Mac Donalda w celu odbycia dalszej dyskusji Przeszło trzydziestu przedstawicieli cą do pozbawienia prezydenta' oraz gabinetu prawa rozporządzania uchwało- nad kwest." ą ochrony mniejszości. Kwestja ta wprawdzie uwalana jest za zaga nemi S U M A M I. Na tejże konferencji wy hindusów i muzułmanów na konferencję dnienie wewnętrzno - indyjskie, obchodzące samych hinduców i muzułmanów, kredytów w wysokości 116 mujonów powiedziano się również za przyjęciem jednakże osobista pomoc premiera w ak dolarów na wspomniany wyżej cel, frantushi cji, zmierzającej do osiągnięcia porozumienia, została zapewniona delegatom, w ciągu ostatnich zebrań. Delegaci opuścili wczoraj Cheąuers, wiejską rczyden sta potomnie <r»dfsnet* 3 miesiące więzienia sterstwie finansów Barety, w ministerstwie pracy Mounie, w ministerstwie T O B Ó Ł publicznych Gourdsaujc, cili do Londynu. Żadne oświadczenie w cję premjera, przed wieczorem i powró za mie9kltnim'e. w ministerstwie wojny Millot. Podsekretarjat stanu do spraw sztuk pięknych mo, że zostały ustalone dalsze zebrania. tej sprawie nie ukazało się, lecz wiado Radom, 15 grudnia. (Polska Agencja Telegraficzna) Sąd okręgowy w Radomiu rozpatrywał ostatnio sprawę o lichwę mieszka Lonćyn, 15 grudnia (Polska Agencja i clegrafxzna). obejmie Berthod, do spraw wychowania fizycznego Frederic Brunet. Paryż, 15 grjiir.la. Prasa omawia obszernie ukonstytuo Sir John i lady Simon przyjęli wczoraj delegatów, biorących udział w konwanie się nowego gabinetu. Dziemiki Iferencji Okrągłego Stołu, na śniadaniu dzielą się na dwa wręcz sobie P R Z E C I W N E 1 w Wadham College w Oxfordzie. Omawiając prace konferencji, sir John Simon obozy. Organy lewicowe dowodzą, że tenator Steeg potrafił urzeczywistnić i przypomniał, że w jego własnym liście t. zw. koncentracje stronnictw republi- do premjera była zawarta propozycja, kańskich I posiada wszelkie dane utrzy której rezultatem jest obecnie odbywająca się konferencja. Następnie'dodał: 1 mania się przy wtadzy. Czwartkowe glosowanie pisze Ere' panowie ja ł wszyscy, którzy badają Nduvelle" powinno zgrupować doko- i zagadnienie zagadnie... indyjskie, dokładnie sobie la gabinetu wszystkich prawdziwych re- zdają sprawę, jak wiele jest do zrobienia publikanów l wszystkich demokratów, j, y wcielić powszechne opiife w plan, zasiadających w Izbie deputowanych.; któryby mógł być wykonanym. Lecz naj ważniejszem ze wszystkiego jest duch. w jakim prace zostały podjęte i przekonanie, że żadne rozwiązanie zagadnie Ważniejsza większość pozostała nieprzejednana mówi dziiennik Le Figaro" nie zważa ląc na chwilowe odstępstwo kilku ludzi o slabem sercu oraz zbyt ambitnych I naiwnych- Większość ta powinna wziąć znowu w rece kierownictwo, które radykał! wvrwali jej nodstępnle. W dzielniku L'Urare" Emil Bure wzywa do ob?1enla gabinetu senatora St?ega przv n'erwszem jego uka- znnlu się. prz?d hbą deputowanych- nia tego nie może być osiągnięte ani gro źbą, ani aktami terroru.» M M W M I M T M M H < W > W T > 0 Nieście pomoc najbiedniejszym! 116 miljonów dolarów NAPOMDRDFAAEKTFL hułit wv JFMCTYCE Waszyngton, tj tfu 15 grudnia Na wspólnej konferencji senatorów l członków Izby reprezentantów postanowiono U B U N Ą Ć T projektu ustawy w sprawie praw użyteczności publicznej dla niową. Jest to pierwszy tego rodzaju proces w Radomiu. Oskarżoną była niejaka Felicja Michalska, która zażądała i przyjęła tytułem odstęrniego za wynajęcie pokoju 600 zł.. nleza'eżnie od obowiązkowego komornego. Sad okręgowy przychylając sie do wniosku prokuratora, skazał Michalską na 3 rutesiąc? wiezienia. Wstrzyma^ fe'nn*f racji Paryż. 15 grudnia (Tele<rram własny). Donoszą z Rio de Janeiro, że rznd brazylijski wydał dekret, na mocv któ- J rego wstrzymana zostnła Imigracji do Brazvlji na przeciąg jediego roku. t zn. do 1 grudnia 1931 roku do 1 grudnia '03? roku. Wyjątek mają stanowić tvfko ci robotnicy. którzv w chwili wydaplą po wvźszego dekretu posiadali nodpisanc już kontrakty z pracodawcami.

3 W bagnie intryg i nadużyć. Komisja Izby Deputowanych, wybrana dla wyjaśnienia ról, jakie odegrał członkowie byłego rządu i politycy parlamentarni w aferze Oustrica, ogłosiła swe pierwsze sprawozdanie. Opubliko wane przez nią dokumenty protokuły zeznań przesłuchanych świadków i ofi cjalna korespondencja ministerstwa ska bu, handlu i spraw zagranicznych, oraz ambasady francuskiej w Rzymie prze rosły niespodziewanie wszelkie oczek - wania, stwarzając ohydny obraz zgnilizny moralnej, panującej wśród najwyższych czynników polityki francuskiej. Raz dotknąwszy zakrzepłej warstwy dyplomatycznego milczenia, okrywającej od lat tę aferę, natrafiono na ba gno bez dna. Osuszanie tego bagna wymagać będzie jeszcze długiej, mozolnej, a odrażającej pracy. Narazie brud, wydo bywany kubłami z odmętów, rozlewając się na powierzchni życia publicznego. zatap'a Francję gęstą masą lepkiego, cuchnącego błota. Ponieważ się to dzieje w czasie zaognionej walki stronnictw o utworzenie nowego gabinetu, w której przeciwnicy, z taktycznych względów, pociągają partje polityczne do odpowiedzialności moralnej za czyny ich członków przedstawia Izba 1 Senat widok Jedne] wielkiej kałuży; parlamentarzyści i publicyści, brodząc w niej. bryzgają na wszystkie strony, nie oszczędzając 5 najczystszych do tej pory postaci politycznej Francji. Dotychczasowe badania komisji wykazały w ogólnym zarysie następujący stan rzeczy: Włoskie towarzystwo produkcji sztu cznego jedwabiu S. N. I. A. Viscosa, znaj dując się w roku 1926 w złem położeniu materjalnem, zwróciło się; w poszukiwa niu kapitałów, do francuskiego bankiera Oustrica z propozycją wprowadzenia na rynek francuski swych akcy] o łączne] wartości nominalne] ćwierć miliarda franków. Dla wprowadzenia tych akcji na giełdę francuską potrzebne było zezwolenie francuskiego ministerstwa skarbu, które zasięgnąć musiało opinii ambasady francuskiej w Rzymie. Oustric zwrócił się w tej sprawie do byłego sekretarza Stanu i deputowanego skrajnej lewicy, p. Gastona Vidal. \'.dal zdołał w krótkim czasie wpłynąć na ówczesnego ambasadora francuskiego we Wło szech. pana Rene Besnard I uzyskać jego poparcie w ministerstwie spraw zagranicznych. Wbrew raportom komercjalnego attache ambasady, wykazującym niezbicie, że Snła Vlscosa znajduje się w przededniu ruiny, wbrew ujemnej opinii ekspertów ministerstwa handlu i wbrew sprzeciwom odnośnego departamentu ml nlsterstwa skarbu starał się ambasador udowodnić, że względy dyplomatyczne wobec Włoch nakazują bezwarunkowo dopuszczenie Viscosy na giełdę paryską. Ówczesny minister spraw zagrauicz nych i szef gabinetu, Brland, zlekceważywszy raport komercjalnego attache, również odniósł się przychylnie do tej sprawy. Co więcej: nie przestrzegając tajności raportu, wydal Brland ten doku ment poplecznikowi Oustrica, owemu panu Vidal, który u niego Interweniował. Poparcie przekupionego ambasadora i przekupionego nowomianowanego wówczas ministra skarbu p. Peret, oraz przychylne stanowisko Brianda zadecydowało wbrew rzeczowym sprzeciwom podległych im czynników na korzyść Oustrica. Akcje Snla Viscosa do puszczone zostały na giełdę paryską, a sekretarz Stanu Vłdal, ambasador Besnard I minister finansów Peret otrzymali od Oiisdlca wysokie wynag<odzc nie miesięczne, Jako prawni doradcy" Tardfeu. obalony w Senacie z przyczyn czyteż przedwojennej epoki. Zamknąwszy w swem biurku ów niekorzyst jego koncernu czysto parlamentarnych, oczyszczony Jak przewidywali eksperci, bank został z wszelkich podejrzeń. Ale raz ny raport z Rzymu, starał się go Briand Oustrica i wszystkie fnansnwane przez I rozpoczęte prace komisji ankietowej nie dość usilme zatuszować; miast traktować go jako tajny dokument, pokazał go niego prze zedsiębiorstwa. załamały się, 1 dały się stłumić, a choć reprezenti reprezentanci przynosząc olbrzymie straty francuskim wszystkich partyj, zwłaszcza zaś lewicy następnie płatnemu agentowi Oustrica; akcjonariuszom Bankructwo Oustrica i radykałów, byli w tę brudną sprawę popierając wreszcie Oustrica wbrew znalazło w tej chwil' oddźwięk w Izbę wmieszani i choć w ich interesie leżałoby zatuszowanie dalszego śledztwa, niewom urzędników ambasady, minister świetnie udokumentowanym sprzeci i o. Peret. sprawujący w ostatnim gabi recie p. Tardieu funkcje ministra spra- podobna, jak dotąd przynajmniej wobec oburzenia opinji publicznej wstrzy słaniał się enigmatycznemi wzgiędanr stwa handlu i ministerstwa finansów, za ' icdliwości, poc-ągnlęty został przez opozycję do odpowiedzialności. Tardieu mać działalność komisji. Niewiadomo jednak jaki obrót weźmie ta sprawa i czy Za to lekkomyślne, czy niedbałe po dyplomatycznemi. fałszywie informowany przez Pereta o szczegółach sprawy, stanął w dobiej względy prestiżu wobec kraju i zagranicy nie przeważą z czasem nad względa Briand tylko wobec Francji. Ale stępowanie odpowiedzialny Jest minister wierze w jego obronie. Stworzona na Briand wn'osek socjalistów komisja ankietowa zaczęła badać tę sprawę. Przewidując, że i opozycja, radykalni i socjaliści, nie są w tej aferze bez zmazy, rozszerzył Tardieu agendy komisji ze sprawy Pereta na całą kwestję Oustrica i inne, związane z nią ciemne afery parlamentarno - giełdowe. Peret i dwaj sekretarze stanu z gabinetu Tardieu, również w tę sprawę wmieszani, podali się do dymisji, by odpowiadać przed komisją nie jako członkowie rządu, lecz jako ludzie prywatni. Ciężkie zarzuty opozycji, starającej się zdyskredytować Tardieu w oczach opinji, okazały się bezpodstawne a polityczne korzyści, które lewica obiecywała sobie wyciągnąć ze skompromitowania gabinetu Tardieu, zawiodły. mi sprawiedliwości, nakazując zasypanie tego polityczno - giełdowego bagna piaskiem zapomnienia. Narazie lepią z tego błota wszystkie partje pociski do walki politycznej. Sprawa ta. kompromitująca życie polityczne Francji, zasługuje sama przez się na uwagę Europy. Po oczyszczeniu dotychczasowego premiera od zarzutów, mniej interesować nas wprawdzie mogą losy różnych minorum gentium polityków i parlamentarzystów. jest czemś więcej niż francuskim ministrem: jako wielki europejczyk jest Briand odpowiedzialny przed Europą za ciemne praktyki, które mu jego przeciwnicy zarzucają, żądając, by i on poddał się przesłuchaniu komisji ankietowej. I tego też sobie życzyć należy, domagając się, by Briand w oczach Europy zmył błoto, którem twarz Jego splamiono. Śledząc bacznie wielki skandal finansowy francuski, przerastający zdaniem wielu publicystów nietylko aferę Hanau, ale Ale w aferę Oustrica wmieszany został Arystydes Brland, w którym nie l per - Panamą", musi opin ; a europejska nazwany przez niektórych nawet Su- zależnie od oceny jego działalności ~J czuwać nad tem, by bagno zgłębione zo czci cała Europa człowieka wielkiej, czy. stało ai do dna! stej woli. jednej z nielicznych świetlanych postaci naszej ciemnej, powojennej Stan oblężenia w Hiszpanji. Wszelka władza przekazana została wojsku.-odezwa republikańska do żołnierzy. Masowe aresztowania. Siytfucicjfie Madryt. 15 grudnia. (Telegram własny) W dnu dzisiejszym rząd ogłosił na terenie całego państwa stan oblężenia. Wszelka władza przeszła z rąk osób cywilnych do władz wojskowych. Mieszkańcom Madrytu nie wolno opuszczać miasta bez uprzedniego zezwolenia gubernatora miesta. W ciągu dnia wczorajszego władze przeprowadziły w całym kraju szereg imsilcil fesi gmino. Madryt, 15 grudnia. (Telegram własny). Aeroplan rozrzucał dzisiaj nad Madrytem następującą odezwę: Żołnierze! Ubiegłej nocy w całej Hiszpanji wybuchła długo oczekiwana rewolucja republikańska, w której b erze udział lud i armja. Wiadomości jak e nadchodzą do J. M. cbu tego przyłączyli się, ABY W TEN SPOSÓB MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ WOJNY DOMOWEJ. Tężeli przyłączycie się do ruchu republikańsk ego, uczynicie to dla dobra ojczyzny I republiki. Jeżeli tego nie uczy nicie, MOŻECIE PAŚĆ JAKO PIERW- SZE OFIARY REWOLUCJI, nowego rządu z wszystkich stron prowincji potwierdzają oczekiwane zwyciękazom nowego rządu, KOSZARY WA i Jeżeli się nie podporządkujecie rozstwo. SZE BĘDA ZBOMBARDOWANE W aresztowań. Między iuneini zatrzymano i Dla unkn'ęc!a riewlnnych ofiar 1 posyna b. ministra konserwatywnego Mau kazania całemu światu, że naród hiszpari, CIĄGU PÓŁ GODZINY. ra. W Saragossie aresztowano wszyst- ski pragnie pokoju, sprawiedliwości I pra > Żołnierze, niech żyje Hiszpanja, niech kich przywódców związków robotn> j cy, oraz sam sobą rządzić potraf, jest, żyje republika!" czych. 1 konieczne, byście, wy, żołnierze, do ru- ODEZWA TA MA BYĆ SYGNAŁEM DO ROZPOCZĘCIA REWOLUCJI. rararaararnr«r«rara^^ Do te] pory ogłoszono strejk generalny w Santander, Bilbao, Walencji, San Sebastian, Barcelonie i w Innych Pożyczka francuska dla Polski i większych ośrodkach. W Madrycie silne na wyhoiicienie magistrali Kolefo- oddziały policji i wojska patrolują po uiifiej SlasBrfi Gil! tyj HI la. Icach. Krążą pogłoski, że słynny lotnik. <r j i t ««t j... Franco znajduje się w Madrycie 1 objął 1 5 w. ^ z a w a «r u d n, a - wie utworzenia spółki z rządem polskim n ł c z e l n ą k o m e n d ę n a d w oj s k aml pow- Wczoraj minister Kuhn przyjął przed na dokończenie budowy j prowadzenie s t a n c z e m i. S y l u a c i a J e s t b a r d z 0 p o w a. staw cieli konsorcjum francuskiego eksploatacji magistrali węglowej na waz n a > Schneidera I Creuzauta w sprawie u- runkach koncesyjnych. Oporto, 15 grudnia dzielenia pożyczki na dokończenie bu-1 Minister po zapoznaniu się ze sącze (Polski Agencja felegraf cma) dowy magistrali węglowej Śląsk Gdy golami oferty i warunkam po rozpatrzenianiu jej i omówieniu z min'sterstwem skar ku zbuntowanych lotników przeleciało Krążą pogłoski, że wobec tago, Iż kli Przedstaw'ciele tego konsorcjum złożyli ministrowi oficjalną ofertę w spra odpowiedzi. stwo wojny wydało rozkaz bombarclo bu, udzieli przedstaw.cielom konsorcjum nad Madrytem hiszpańskie m'nfc: wania aerodromów, skad wyleciały sa moloty. Wg. wiadomości pólurzędowych bunt ogarnął eskadry lotnicze w Katastrofa kolejowa w Zagrzebiu. San Sebastian i Sevllll. Powstanie na lotnisku t. zw. Czterech wiatrów", gdz'e F00 zbuntowanych 3 osoby zabite. Kilkanaście rannuett Wledeń. 15 grudnia. osoby poniosły śmierć na miejscu, a kil żołnierzy wraz z kilkunastu oficerami (Telesram własny). kanaście osób zostało rannych. rozbroiło straż I zabrało z magazynów Donoszą z Zagrzebia, że wczoraj po Poaczas katastrofy rozgrywały się amunicję ładując ją na samoloty, zostało południu miała miejsce na dworcu ka* straszliwe sceny. Kobiety, znajdujące stłumione, po pólgodzlnnem bombardo tastrofa kolejowa, w której zginęły trzy się pod kolami lokomotywy wolały wanlu przez wierne rządowi wojska arosoby. głośno o ratunek, który niestety, nie nad tyleryjśkvtotniska Liczba oilar strza- Około godz. 4-ej po południu przy- chodził. I łów armatnich nie ]?st znana, był pociąg osobowy wiozący chopów, Wkrótce po katastrofie został are- 1 Mjr. Franca 1 trz?ch lotników, którzy którzy przywieźli produkty rolne na sztowany naczelnik stacił oraz jego za- kierowa!! rucham w ośrodku lotniczym targ niedzielny. Gdy jeszcze znajdowali stępca, którzy byli na dworcu nieobce- Czterech wiatrów" cp -'ciii swych tosię, na szynach wyładowując swe tło- ni, chociaż w tym czasie pow.nni byli warzyszy 1 odiecieil na 4 samolotach w iniqki manewrujący pociąg najechał na pełnić sluzbę. I nieznanym kierunku grupę, składającą się z 10 osób. Tuy' }

4 Str. 4 :i6.xr 1930: :Nr. 343 SZTABSKAPITAN Miłość dziewczęcia SPONIEMERDNEGO przez BEZKARNEGO ŁOTRA GUBANIEW Teror satrapów. Rozpasanie najmkezemniejszych namięiności. PPP Reforma ubezpieczeń społecznych. 3>ziesięc różnuan systemów. Jedna instutucia - jeden następny Hlm LUNY". Święto dziecka. Pamiętaimy o naibiednieiszef dziatwie łóazkiei. Boże Narodzenie jest świętem dziecka. W każdej rodzinie więcej lub mniej system, świadczenia będą rozszerzane. zamożne, ' mogącej pozwolić sobie na W roku 1928 opracowany został tości, ćo dla jednego roku np daprojekt całkowitej reformy ubezpieczeń łoby oszczędność 1,8 m.ljona złotych, go, dochodząc po 30 latach ubezpieczę- przedewszystkiem około swoich naj- dywidualnych warunków ubezpieczone zrobienie niespodzianki, myśl skupia się społecznych. Obecnie po 2 i pół latach Renta wypadkowa ma być przy 100 pro nia do maksimum, wynoszącego 45 pro- "T? OM *7*\' wraca ta sprawa ponownie na porzą- centach niezdolności do pracy podniedek dzienny, zaś dekret Prezydenta siona z 66 2/3 proc. do 80 proc. płacy dza nowy typ ryzyka, m anowicie ry-! k ó r z v nietylko przysparzają zmartwie- cent płacy. Wreszcie reforma wprowa-', m ' o d s z y ( : h - o k o J o ^ milusińskich Rzeczypospolitej o Kasach Chorych jesr podstawowej. Robotnicy uzysku'ą ubez zyka choroby zawodowej (zatrucie olo' ni, a 'rodzicom, ale również są ich najwiem. rtęcią, zakażenie węglikiem) Na w i e k s Z i * radością, sa radością dziad- pierwszym krokiem na drodze do jej pieczenie na starość w postaci renty inreaiizacji. walidzkiej, która ma się składać z czę bawienie się zatem takiej choroby w to-. k w - c i o t e k «wujaszków i rodzeństwa. W chwili obecnej obowiązuje w Pol- ści stałej wynoszącej dla wszystk ch ku pracy uznane jest jako nieszczęśliwy zbliża się dzień gwiazdki, Sk zaciekawiente 1 sce aż dziesięć różnych systemów usta sumę (około 20 zł. miesięcz małe Zosieńki. YSi jednakową ^ś$itoj&md<wfav& wypadek i daje" prawo do "renty Z tego wowych w zakresie ubezpieczeń spole nie) i z kwoty zmiennej, zależnej od in- tytułu. J. R^ Jadziunie, Tadziki. Antosie i jakim wszvstkim tym przenajmilszym cznych, przyczem w każdej z czterech na sam ii vi deielnic ubezpieczeń.a te są w inny sposób ze sobą skombinowane. Górnik górnośląski np. podlega aż pięciu instytucjom, z których każda pro wadzi go w swej ewidencji, oblicza jago, «łv«. c«*8«io I N I M L A N I A skiadki. udziela mu świadczeń i kontro- Sad skazał Adamczewską nabmieś. więzienia imie. nie mogą sie doczekać tei chwili, kiedy coś nieoczekiwanego, coś niewiadomego ma ich uradować- Ale nie wsżystkł* Marvnie i Hanusie i nie w^/ystkich Woittisiów i Kaniów oczekiwać będzie w tvm roku to coś niespodziewanego, wyśn'oneeo 1 szc»egó^ pieczeń luje. Są to: na wypadek Kasa Chorych, inwalidztwa. Zakład Ubez Kasa W z a k r y s t j l k a < c I r t ł a Najświętszej nlna Adamowska i nie mając żadnego\towo z O M Ó W I E Ń»w^n ch rozmowa^; tmmucią i rodzeństwem. Pensyjna Spółki Brackiej, Zakład ubez Marji Panny przy placu Kościelnym zja.dachu nad głową, ostatnio zna>azla Nie utartym zwycza^m- leć* w pełni świadomości, że sprawa z-naid pieczeń od wypadku i Fundusz Bezrobocia. Oczywiście, iż w tych warun T fi» cał wiła się młoda niewiasta, która zwróciła przytułek w domu noclegowym przy się do zakrystiana, pytając go- I ulicy Cmentarnej. kowite zro'nm'en'e. zwracamy się ''o kach scalenie a więc zjednoczenie wszy czy mogłaby sic zobaczyć z księdzem, I W toku śledztwa przyznała Mę- iz stkich ubezpieczeń w jednej instytucji tvch w ct v c tkicb. którzy sercem i 'tnvś1ą Zakrvstjau odpowiedział jej, że któregoś dnia wysuwa się na plan pierwszy. sa z dziećmi.?w ts0v\\ czvnem w<?- chwilowo księża są nieobecni.. I skradła wota w kościele Sw. kr-yza. rf]e swej mo*nr>ścl ł woli łaskawie mmóc W tym samym kierunku idzie obecny dekret co i poprzedni projekt: two Niewiasta w godzinę później po raz Miała zamiar je sprzedać, gdyż p'zv drugi zjawiła się.w kościele. Ody 1 tym mierała głodem lecz tknięta wyrzutami i nrryerynić Me do tero płc>iv i nnjh'»1nl?ic7rt (ltjnt\\yri r/j/ff.s/i f 0'tzi WC- razem nie zasta*ła żadnego z księży, sumienia, postanowiła zaofiarować je rzy się Kasy Ubezpieczeń Społecznych, jako najniższe jednostki organizacyjne: wdała,,się-w. rozmowę z zakrystianem, jednemunz księży kośclaląi.hlaiświhsze ży^a ch\yttfa-?tft.4^tfyx?* -. Zwracamy s ł ę Zakłady Ubezpieczeń, obejmujące kilka któremu oznajmiła, ił przyniosła srebrne woto, celem poświęcenia go. Adamczewską osadzono w w,z!eniu.; ^D^y^Tt -. *.slft do, ń*>^mi*nłenlv*<,»»k Marii Panny- z wielką 1 s*fd cną. prośba o \**\"> $ lub kilkanaście kas oraz Izbę Ubezpieczeń, jako najwyższą instancję w tej Zakrystian zainteresował się W dniu wczorajszym stanęła ona teco. V!o^v w oczętach tvch wv«tk*eh dziedzinie pochodzeniem wota, przed sad?m okręgowym, który oprawt, MAŁYCH i n^'"»niotczych o1iv\yńł<?h»acrorrp'e oczphwonić cegoś. co m^ cię caleniu natonrast nie podlegają Niewiasta, od której zażądał podania tę rozważał pod przewodnictwem sęi się i rhego Kozłowskiego, w asyście sędziów shć. CO ich ENNRVOC\ co l»»«t fak dfu- dwa ubezpieczenia: EMERYTALNE d.a p<a nazwiska snrzedawcy, cowników umysłowych i na wypauck miast odpowiedzi skierowała się ku wyj- Wil?ckiego i Maniera. igo W C O H U^ne I tak NNROP-nłone. bezrobocia dla wszystkich pracowni 1 ków. Wyłączenie tych dwuch instytucyj z ogólnej Izby Ubezpieczeń umotywowane jest tem, iż: 1) zachodzi zbyt duża różn.ca pomiędzy emeryturą pracownika umysłowego, przyznaną mu w cu Hegla jego woli w poprzedniej ustawie, a emeryturą, wpro' komisariacie wadzoną obecnie dla pracowników fi- wylegitymowano ją zycznych (ta ostatnia waha się w granicach od 70 do 130 zł. miesięcznic), 2) ubezpieczenie na wypadek bezrobocia ma odmienny charakter, ryzyko ubczpie czeniowe nie pozostaje tu w związku ze stanem organizmu ubezpieczonego (choroba, wypadek, inwalidztwo), ale z b:ejiem koniunktury gospodarczej i wy ma- Godr wy ga odrębnego traktowania. ściu.! Oskarżał prokurator Chawłowski. I Na <f«*fiir w rnt«h«fnh w &^Mrht Zakrystian nie pozwolił już jej odejść' Adamczewska na sprawie oowtórzy- wh'e wo'? i TTI^p'**) chri**^ się dta ' zażądał, iła to samo, co mówiła na śledztwie. Ityc^ t-r.ihte-*nłei"v-cri z^yć. " : * by rosz'a z rfm do konńwjatu. \ Sod, po przesłuchaniu świadków. wy-\ f-s^we r^of^rr.wan^ za n^'<"'tó- Niewiasta oparła mu się, lecz w koń- niósł wyrok, mocą którego Adamczew- PR^ITNNWINELWI* nn** $>*nł. Radfoprogreum. PROGRAM ROZGłOŚNl ł ÓDZKIE.J. POI SKIEGO R*n.lA" WTORFK, {'nia, lfi g-udniu 1930 roku : Sygnał czasu z Warszai heinał r. Wiety Mariackiej w Krakowie ,i 15: Muzyki z pm gramofonowych z Klin"bcil. Łódź, Piotrkowska Nr 160. Dalszą zmianą, która ma nastąpić,iijm/ &.""ru. jest rozszerzenie ubezpieczeń również "rewtukr teatrów i k ; n Chwilka na wszystkich pracowników rolnych i*tn'czs (tr r W-wy), IS.SO-IMO ojczyt rzv d o w (dotąd wieś Z niewielkiemi wyjątkami y P*. «^-wy) Program dla (Wielkopolska) ubezpieczeniom nie po- źwiatdkove Pocrytaj-ry obj*'' yygł. DLEGAJĄ) na służbę DOMOWĄ, KTÓRA po- 7&bix^ «T*** nsr^h RN nr?v 1? nr nr SKTARFR-O I nr7v rframof. z w-wy Pr»gowy OSCD, co przy \& proc. SKFAACE 1 przy d8- Cłłłtlk ra<łip,.^ ftr T >^. W T, IO^A_? 0 0O P'v!. przeciętnym zarobku, wynoszącym dla tv ORAT-OF. z W.wy.?o Peleton z W., miasta 7 zł. dla WSI 3 i PÓŁ ZŁ. dzienne, *) 'O P ; zerwa ftiao ".15 Koncert,T-na da rocznie Izbie Ubezpieczeń około 900 K:*o»rv ("--d^yarodowy z Wa-*zawy) z "-łn a miljonów ZŁOTYCH, tytułem SKŁADEK, a-»««orlc Fflh Wari«. pod dyr Grzegorz; Fi'el. WIĘC NIE, SKŁADKA PRAWIE dwa W ZREFORMOWANEM RAZY tyle co OBECNIE. UBEZka taneczna z Warszawy?,.i 5-'2 35 Pfyty mtnof. z W-wv Y 2235-^*00 W PIECZENU STOSUNKU BĘDZIE ZATEM OBNIŻONA do TEGO, DLA CO jest PRZEMY OBE-C Komun'katy: PROGRAM rr^»o- PP»OIO.«NI 0 l polic, łrtdzkieł aport, oraz POL rouzy- SŁU (ŚWIADCZENIA BĘDĄ ROZSZERZONE), NA TOMIAST W ROLNICTWIE CIĘŻAR SKŁADIK. PO NOSZĄCYCH.».A RZECZ UBEZPIECZEŃ BĘDZIE ZWIĘKSZONY. ŚWIADCZENIA SKIEGO RADIA". Sm**, dnn 17 crudnla 19'0 r Svnał cza««z Warsz. i hejnał z W*fzy Mariackiej w Krakowie. 12«5, Muzyka z p»vt (rramof. f. A. Klingbeil. ska została skazana na 6 miesięcy wie- u * P'o*' 'nłą nrvr s c v NSWEDNFOIC-Mr.,, w W...r-ra KLIR!,^r,r '',,T t otfrpfll cl-^łnoo-o przedewszystkiem zienia. as. JA Adriann ul P! NTRV/->"rc-1'n Mr 10H \y Nazywała się Ja-1 criyat. 0^ f-oi m«o rło?0-ej (8 wlecz!) do dnia 17 grudnia r. B. nlach z magnesem" opowie inz. Eugeniusz 1 o-1 w nocy dyłuruią nastęipu^cc ao*e,kj: r-bski (tr. z W-wy) Płyty p«- j, K^-wk-EJIO (NOWN-N^i«ka 15) S Tr^wmofonowc. zw-wy Rodtn \jego ko^vsk! ei fbrzee.^«ka 56), M. Rozenblu^a (C e - sekretarz'' wvgl. M. Hulewicz (tr. z Wilna). ^'eln^na 12). M P" torzccf^^^o nj^ot^-ow Koncert popularny orkiestry P Wi"<%i J K»u P ty (Kąlna 54), L Czyńsk.ego R. pod dyr. J. Ozimnskiego (tr. z Warszawy). /R 0 i,: ciń,ka 53) Rozmaitości Ko < K o l c, c ł f l 8 K a munikat Izby Przem. Handl. w Łodzi i odczyt, programu na dzień następny Ptyty gramof. z W-wy Prasowy dziennik radiowy (tr. z W-wy) Płyty gramof. z W-wy Kwadrans buchaltera z "W-wy felieton p. t...rzeczy najmniejsze" wygł inż. E DLEGA ubezpieczeniu TYLKO na wypadek n! *w:e E-ww»k'm" prof. st. Adimczewchoroby. na pracowników przedsię- s k : ('«* W.wy) Poriu^rny konbiorstw nie obliczanych na zysk I nie c / ri Wlodzimieerz Perzvńskl:,Z życia autora dramatycznego (tr. z W-wy) Kon ^^2"7, wx k - 0 r, K -, F! "'- W,, '*F; P O D NNS ; AHPIQRVF>H MNTNR^IR I d 7 r - J ' ONM^akte*) I Benedykt Górecki 'firtot) cert narodowościowy polski. Wykonawcy: Ork. posiadających motorów. t(r. z W W Y ) L 8 4,_ R wmajt M C i. jo.to- 1-ilh. Warsz. pod dyr. O Fitelberga, frer.i l)ubiriska 'skrz.). Z. Barcewiczowa (fort.). Urstein Ogólna liczba UBEZPIECZONYCH DOJ- 19? 1 > Komunikaty Izbv Przem-Fandl w ł^h (akomp.) Komunikaty: meteorologiczny, polic, sport oraz muzyka taneczna DZIC zapewne do jakichś 3 i pól mlljona L*? 0 *^ r)t0.^r- "!, & 7? t & «n"'"onv. w?jj 19^5 i Warszawy. według nowej Ustawy f -W*. Piotrkowska '.25 Od;zy t^nie n-n^ramu dzienn»<ro 1 repertuar teatrów r mają być rozszerzone. Obecnie leczyć k, n ; S_ pwwa '0 s'e może ubezpieczony 39 albo 52 tygo- Kwad r?ns harr.er-jki.. JF50-'6.10..Radjo dnie. po reformie zaś lecznictwo, bęczie Won-k^ - wv* dr M, ^ t = k. (t^, czasowo nieograniczona Jedynie za le- ^,' 0 \v 7,, rh..0 mał-m Misiu. kt^rv n<e rh--<at karstwa obecnie bezpłatne, zwracać się rn,^«p w v c. 'bur" - 7-"pm, -''"'f. P-n^-m dla będzie 10 proc. ich rzeczywistej war- dzieci starszych; O ciekawych doiwiadczc-l Kryształ jest podstawa dob-ego odbioru audycji. Kryształy angielskie posiadała nieprzeciętna site odbioru. DLA REKLAMY WYSYŁAMY W CE NIE gr. 95 po otrzymaniu zamówienia z podaniem adresu i załączeniem należności w znaczkach pocztowych lub wpłaceniu na nasze konto w P. K. O. Nr w Warszawie. Nasz bogato Ilustrowany cennik na radjo - ap.taty 1 sprzęt wysyłamy po nadesłaniu 50 gr. znaczkami pocztoweml na przesyłkę. RADIO S" Warszawa, Niocała 6. NOTOWANU BAWEŁNY. Nowy JoTk, 13 gnidnla. Bawetna - amerykańska zamkn! ccie: Kontrakty pnv'niowe: styczeń 9 58 łuty 9.68, ma. rzec 9.85, kwvc ; eń 9 96, mai c7e~w:ec 10 IR, l:'p! cc 10 28» : err>ień 10.38, wrzeseń 10 43, czeń 9.52, grudzień 0 45 Toco Nowy Orlean, 11 ń r u J n! a. Bnwflna amerykanka - ri-»kp'ec'e: styczeń 9 55, marzec 982 mat 'miec 10.22, październik Jnidz ; rń 0 17 Loco 9./0 LWerpoot, 13 i!ru-'n''a. Bawnlna amerykańska ramkn'ęc'8: styczeń luty marzec 5?7 lcw'ec'6-* 5.3.3, mai cre.rwicc l!,, 'Vo 5 e t «ilem! r^ wrr-.«'eń, co, pezdz 1^-k 'Mopad.68, grudzień Loco 5?fi Liyernool. 13 fl'u-ln'6. Bnwe'na eii'nska zamk'''' v, -, c: 6ł"-rcń 7.33 marzec 7 44 m%> ! r-ve 7.79 październik 8.14, grudzień 7.33 Toco 7«0. ' A'.'ksin^rla. 13 rt-ii^-'-', Bawełna edinska zimtni-^c'* ^^t.-n,.:4:4. «lvr 'A tr>^v rcc M 70. m-i 15 '''n : cc jsec lisło-a'! 16 50, AsIut"""'! l"*v. l"- :»':leń r-»-wiec 11.15, paźdzenfk grudzień ^T* im» m 4 mm * <r 9 *m EXPRESS WIEBZOHKY,,

5 N X'I 1930: Str 5 Wschód słońca 7.38 zachód słońca 15,27 Wschód księżyca Zachód księżyca Długość dnia 7.22 Ubyło dnia ~*,30 Ofiary ślizgawicy. Trzy ciężkie wypadki. kursujące na linjach lwowskich oraz w W dniu wczorajszym, wskutek ślizgawicy, miały miejsce trzy wypadki, zanotowane dyrekcji radomskiej, do której należą przez kronikę, pogotowia. Wracający ze szkoły 9-letni Henryk Minor, syn robotnika, zamieszkały przy ul. Lipowej 62, poślizgnął się przy zbiegu ulic Gdańskiej i Andrzeja tak n eszczę śliwie, że uległ złamaniu ręki. Wezwany lekarz pogotowia przewiózł malca do szpitala Anny-Marj:. W dniu wczonajszym do okręgowego Dnigi wypadek miał miejsce przy ul. inspektora pracy inż, Wojtkiewicza zgło Wysokiej 33, gdzie'poślizgnęła się czerpiąca wodę ze studni, 61-Ietn a Marja siła się delegacja klasowego związku Grzelak, lokatorką wspomnianej posesji. włókniarzy z p. Walczakiem na czele. Upadając, nieszczęśliwa doznała rozbicia Delegacja złożyła protest przeciwko zamierzonemu unieruchomieniu głowy. Wezwany lekarz pogotowia prze zakładów wiózł staruszkę do szptala św. Józefa. przemysłowych w Łodzi, wyrażając prze Trzeci wypadek poślizgn ęcia miał konanie, iż nic nie stoi nra przeszkodzie, miejsce przy ul. Rzgowskiej, gdzie obok by praca w okresie tygodni świątecznych posesji nr. 12 upadł w czasie ślizgania prowadzona była normalnie. Delegacja się po chodniku 14-letni Feliks!Augu prosiła p. inspektora o przesłanie tego protestu do ministerstwa pnący. styniak, syn robotnika, zamieszkały na Chojnach, odnosząc złamanie lewej nogi. Wezwany^ lekarz pogotowia, po udzieleniu pierwszej pomocy, przewiózł Augustyniaka do szp tala św. Józefa, (a). Zaczadzenie 6 osób Straszny wypadek w domn*przy ulicy Młynarskiej. Dziś.rano. jeden z lokatorów... domu przy ulicy Młynarskiej 63, mając jakiś pilny interes do zamieszkałego w tej kamienicy Felczalka, nie mógł się w żaden sposób dostiikać do drzwi jego mieszikarha. Tknięty ziem* przeczuciem wezwał dozorcę domu, który postanowił u- dać się do komisarjafcu. Przybyli policjan ci wyważyli drzwi, mieszkania. Przedstawił im. się wówczas okropny widok. Stefan FełczaJk oraz cała jego ro dżina, składająca się z pięciu osób spoczywali w łóżkach, zdradzając bardzo słabe oznaki życia. Zaalarmowano natychmiast pogotowie. Przybyły lekarz stwierdził, że Felczakowie ulegli zaczadzeniu w nocy w czasie snu, skutkiem wadliwej budowy pieca. Stan wszystkich ofiar wypadku, mię dzy innemi niemowlęcia, liczącego zaled wie kilka tygodni, jest bardzo ciężki. Kobieta współczesna ni* poddaje sie juz cierpliwie bólowi głowy. Gdy ten ból, nieunikniony przy dzisiejszym tempie życia, zaczyna jej dokuczać, zażywa szybko 1 2 oryginalnych tabletek Aspiriny, które sprawiają, jej ulgę. Wich szalała wczoraj w Małopolsce Komunikacja kolejowa była na wielu W ciągu nocy z soboty na niedzielę oraz dnia wczorajszego w całej Polsce jak donosi ABC" spadły obfite śniegi pokrywając ziemię warstwą, wynoszącą na terenach wschodnich Polski 1 mtr. i wyżej. Śniegi spadły też w Małopolsce oraz w okolicach Warszawy. Szalejąca blisko 36 godzin śnieżyca zasypała tory kolejowe tak, że pociągi, Istnieje tylko jedna ASPIRIINA Każde opakowanie i kałda tabletka o nafnej Aspiriny opatrzone sę znakiem BA wmmtmammm^ mmi «l. POLAK Choroby wewnętrzne I Allerglczne. astma, potrzywka. aitratp, reamatyzm). Ul. 6-go Sierpnia 22 a, Tel Przyimuie w dni powszednie do godziny 6-ef do 7-ej, w niedziele i święta; od tfode. 11-ej de linje ziem wschodnich, przychodziły do stacyj macierzystych z opóźnieniem 2 i 3-godzinnem. W ciągu dnia wczorajszego wiele pociągów na kresach stało w polu, nic mogąc przebić się przez zaspy śnieżne. Ponieważ jednocześnie* temperatura wy nosiła 2 st. powyżej zera, śnieg był wilgotny, trudny do usunięcia z torów. Wy syłane ze Lwowa, Równego i Brześcia pługi śnieżne, mające za zadanie oczy" Fabryki będą unieruchomione. Inspektorat pracy nie może interwenjować w tej sprawie. W odpowiedzi insp. Wojtkiewicz oświadczył, że poza przekazaniem protestu nie może nfic przedsięwziąć w tej sprawie, z tego powodu, iż zakłady przemysłowe formalnie wymówiły pracę robotnikom, a do spraw wewnętrznych przemysłowych inspektorat pracy może się mieszać. firm nie Robotnicy pracują tedy ostatni tydzień normalnie. Później npstąpi dwutygodniowa przerwa, (i). iegiem Wschodniej. linjach utrudniona. Ścić drogę pociągom, które utkwiły w zaspach śnieżnych, same nie mogły prze bić się przez zaspy i uległy wykolejeniu. Dopiero kadry robotnicze łopatami usuwały zatory śnieżne. Szybkość huraganu dochodziła do 20 mtr. na sekundę. Szereg pociągów zupełnie nie wyruszył. Na Hnji Tarnopol Lwów ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany, gdyż jest tam linja jednostronna, a między Zborowem I Pluchowem od 10 godzin tkwi pociąg nr Odwołano również kilka pociągów, idących z Równego do Warszawy oraz do Zdołbunowa i % powrotem. Szereg pociągów stał w polu po 2 godziny i więcej. Na linji Brześć Kowel pociąg warszawski Nr. 841 stal 2 i pół godziny; pod Dubnem na linji Zdołbunow Równe został zatrzymany pociąg 2512, stojący godzinę, nim nadeszły pługi śnieżne z Równego. Na linji Stojanów Łuch przez półtorej godziny stał pociąg Na linji Równe Kowel pociąg osobowy, idący z Warszawy, i pociąg pośpieszny ze Lwowa, stały po 2 godziny między stacjami Kowel Kamień Koszyrski. Godz San Kiepura Zniknięcie 14-letniej dziewczynki Wszelkie dotychczasowe poszukiwania policji nie odniosły skutku Czyżby porwanie przez handlarzy żywym towarem? ttj-rprz&ul, Brzesk ej 84 zamieszkuje ro j dżina Nerdalskiego, którego okiem w głowie" jest jego 14-letnia córeczka, Ele onora. Dziewczynka ta otrzymuje wzorowe wychowanie i cieszy się sympatją nietylko swych koleżanek, lecz też wśród nauczycielstwa, wskutek wyjątkowej u- rody i pilności. % wmmmmmmmmmmmmmammmmmm W dniy onegdajszym Eleonora Nerdalska wyszła z domu, celem spotkania się z koleżankami, przyczem miała przy być do domu na obiad, jak zwykle o godzinie pierwszej. Gdy minęła już godzina 3 popołudniu i Eleonora nie wracała do domu, rodzice zaczęli się bardzo niepokoić, gdyż do- Zmiana ustawy o ochronie lokatorów głównym postulatem wszystkich związków właścicieli domów W Łodzi. W dniu wczorajszym w sali miejskie 1 Maib, Maciński, inż. Ekiert, Bednarski, go towarzystwa kredytów, odbyło się inż. Lubptynow.cz, Helman, Lewicki, wspólne posiedzenie zarządów wszystkich stowarzyszeń właścicieli nieruchoski, Butkiewicz, Szott, dyr. Lutrosiński, Fajtlowicz, Buchnet, Fiedler, Grochowmości działających na terenie naszego Kożuchowski, Walczak, Gadzinowski i Heilman. Przewodniczącym został poseł Schimmel. miasta. Zebranie to miało bardzo doniosły charakter. Dotychczas w Łodzi istnieją cztery stowarzyszenia właścicieli domów, które mimo, iż mają wspólne interesy, szły dotąd we wszystkich sprawach samodzielnie, przez co, siłą rzeczy osłabiały każdą akcję. Obecnie, na wniosek posła Schimme la, wszystkie te związki postanowiły połączyć się, tworząc t. zw. związek zrzeszeń właścicieli domów. Na wczorajszem posiedzeniu, po dłuższej dyskusji, postanowiono jednogłośnie stworzyć wspólny związek. Zarząd tego związku składać się będzie z 5 przedstawicieli każdego stowarzyszenia właścicieli nieruchomości, których lokalne zarządy, bę dą spełniały tylko rolę administracyjną. Wszystkie uchwały powzięte przez związek zrzeszeń, będą bezwzględnie p- bowiązywały wszystkie stowarzyszenia. Wszelkie akcje, memorjały do władz i temu podobne wystąpienia na zewnątrz, będzie podejmował tylko zwią zek zrzeszeń w imieniu wszystkich właścicieli nieruchomości w Lodzi. Po przyjęciu powyższej uchwały do konano wyboru wspólnego zarządu. Do zarządu tego zostali desygnowani z ramienia zrzeszeń: inż. Pałaszewski, Knor, Związek zrzeszeń właścicieli nieruchomości będzie miał za zadanie w pier wszym rzędzie zebrać materjaly, przemawiające za koniecznością utworzenia izby własności nieruchomej w Polsce, podjęcie akcji o ustawowe określenie wysokości dodatku komunalnego do po DATKU od nieruchomości o zmiany ustawy o ochronie lokatorów i t d- Związek zrzeszeń rozpoczyna swe prace z dniem dzisiejszym. (i). tychczas nie było wypadku, ażeby spóźniła się na wyznaczoną godzinę. Dlatego też ojciec natychmiast udał się na miasto i obchodząc wszystkie koleżanki, córki ku wielkiemu swemu prze rażeniu stwierdził, iż tego dnia u żadnej nie była. Gdy zbliżał się wieczór i córka wciąż nie wracała, ojciec pobiegł do pobliskiego komisarjatu policji, gdzie zameldował o zaginięciu swej córki. Wskutek tego, iż kupiec Nerdalskl poruszył jednocześnie wszelkie władze, rozpoczęto natychmiastowe poszukiwania, lecz, jak dotychczas, bez skutku, Wobec tego zachodzi podejrzenie, tż nieświadoma dziewczynka o niezwykłej urodzie została wciągnięta w jakąś sieć i jest więziona w niewiadomem miejscu. Wobec tego urząd śledczy na^ał natych miast telefonogram do wszystkich komisariatów policji nictylko w Łodzi, lecz też w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego, w sprawie wszczęcia energicznych poszukiwania zaginio ną dziewczynką. Niezależnie od tego wysłano telefono gramy do wszystkich punktów granicznych i portowych, celem zatrzymania o- soby podług podanego rysopisu wraz z ewentualnymi uwodzicielami, do dyspozycji urzędu śledczego w Łodzi, (p) u imiwii miwiiii NW W środę, dn. 17 grudnia b. r. ukaże się Hr. 34 Republiki Dzieci" bezpłatny dodatek do Republiki' 1 dla dzieci i młodzieży pod redakcją Jerzego Bilisa. Bogata treść! Piękne, wielobarwne Ilustracje. Dział korespondencji z małymi Czytelnikami. Dział rozrywek umysłowych, z nagrodami Konkursy. Czytajcie ł prenumerujcie REPUBLIKĘ DZIECI'*. Prenumerata miesięczna z odnoszeniem do domu, lub przesyłka pocztowa wy nosi tylko 75 groszy. Należność wpłacać można w Administracji Republiki 1 ' Łódź, Piotrkowska 49. Zamiejscowi należność za prenumeratę wpłacać moga w znaczkach pocztowych.

6 Str. 6 :16X! :Nr. 343 GTEA1 'MUiYKA^ŹTUKA^ TEATR MIEJSKI. Występy K. Junoszy - Stepowsklew. Znakomity, gorąco w Łodzi przyjmowany irtysta Kazimierz Junosza - Stcpowski wystąpi Już tylko 2 razy w komedii Carpentera Fapa kiwaler": dziś wtorek i środa. Ceny zniżone. W sobotę premiera reżyserowanej przez K. Kijowskiego głośnej sztuki D. Mercżkowskicgo Car Paweł I'. w której tytułowa rolę kreować będzie znakomity gość naszego teatru. Rola ta. i którą Kazimierz Junosza-Stepowski objechał cala Polskę, należy do najlepszych w jego przebogatym.repertuarze. Bilety już do nabycia w kasie, Piotrkowska 74. TEATR POPULARNY. Dziś I Jutro środa Mira Efros" z Ireną rtorecką w roli tytułowej. W czwartek premiera głośnego melodramatu amerykańskiego ze śpiewami i tańcami..broadway'*. W rolach ważniejszych wystąpią. Jerzy Woskowski. Zofia Tatarkiewicz - Woskowska. Zofia Marcinowska. Jan Mrowiński. Stefan Orzechowski, Leopold Zbuckl. Reżyseruje Jerzy Woskowski. Bilety do nabycia w kasie teatru popularnego. Ogrodowa IR od godz. 10 rano do 1 * pol. i od 3 po poł. do 9 wiecz. KONCERT MIKOŁAJA ORŁOWA. Jak jut podal ; śmy genialny pianłts Mikołaj Orłów grać będzie w sali Filharmonii w nadchodzący czwartek o godz wieczorem Znakomity artysta wykona bog-ty program, złożony i pereł literatury forteo-anowej. Bilety nabywać można w kasie Filharmonji KONCERT GŁÓWNEGO KANTORA HERSZMANA. Jutro o godzinie -ej wieczorem odbędzie ic w sali Filharmonii koncert głównego kantora Mordchaja Herszmana, słynnego na całym świecie nadkantora z Ameryki. Herezman wykona olbrzymi program, złożony z kilkunastu śpiewów synagogalnych i rcopłfovyclr KSncert icgo, )ak było do pwewlrlzenia. wzbudził w naszem mieście wielkie zaint»resflw««f.. 4 -*, i -v. t» ^ i'i 8% f Echa tragedji w rodzinie Zakrzewskich Małżonkowie będą żyli. - Zakrzewski stracił prawe oko. - zona jego wkrótce opuści szpital. JŁowe szczegółu krwawego Wczoraj w szpitalu św. Józefa, lekarze przystąpili do operacji wyjęcia kuli tkwiącej w głowie Zakrzewskiego pod mózgiem, przyczem stwierdzono, iż wskutek wystrzału z rewolweru, kula spowodowała u niego wypłynięcie prawego oko. Dzięki umiejętnie przeprowadzonej operami, udało się lekarzom wydobyć rpomnianą kulę przez o'"vór w prawym TEATR KAMERALNY. W związku z kryzysem gospodarczym, kierownictwo daje cykl przedstawień po cenach najniższych od 50 gr. do 4 zl. a wiect dziś wtorek Fotel 47" oczodole, Operacja ta była konieczna, Jutro środa Lekkomyślna siostra"'. W czwartek Święty płomień''. gdyż w razie nie wyjęcia wspomni mej Stefania Jurkowska w Lodzi. kuli t'ni życia Zakrz. wskiego były policzone. Przy łóżku rannego wystawiono po Ulubienica publiczności łódzkiej Stefania lar kowska pozyskana została przez teatr kameralny i wystąpi wkrótce w najnowszej szruec sterunek policyjny, celem uniemożliwienia mu ewentualnej ucieczki, gdyż stan Molnara Dobra wróżka". Teatr łódzki będzie pierwszym w Europto, zdrowia jego poprawia z dnia na dzień. który po budapeszteńskiej premierze wystawi Co się tyczy stanu zdrowia Zakrzewskiej ie komedie znakomitego autora węgierskiego. to należy się spodziewać, iż będzie mo WIELKI BAL. Dnia 10 stycznia 1931 r<ku w salonach reprezentacyjnych urzędu wojewódzkiego (Łódź, Ogrodowa Nr. 15) odbędzie s ; ę Wielki Bal, t którego dochody przeznar/one są na powiek- zenie funduszów komitetu budowy floty naro. dowej. Pierwsze organizacyjne, zebranie komitetu balowego odbyło się w urzędzie wojewódzkim dni* 9 grudnia r. b. o godzinie 6_cj po poł. Zebranie zagaił prezes komitetu floty narodowej, p. wojewoda Jaszczolt. Na przewodniczącą zebrania powołano p. generałową Arctową, W wyniku obrad wybrano poszczególne sekcje oraz nastąpił podział pracy, DZISIEJSZY ODCZYT PITIGRJLLPEGO. Dziś, we wtorek, odbędzie się w sali Filharmonji wielce interesujący odczyt p. t.,,miłość współczesnej kobiety 1 ' Streszczenie odczytu w języku polskim będzie można nabywać na sali. Na życzenie publiczności Pitigrilli rozdawać będzie swój autograf. Początek odczytu o godzenie 9_ej wieczorem. Odczyt zc względu na osobę prelegenta wywołał olbrzymie za/interesowanie. Znakomity prelegent miał w niedziela w warszawskiej Filharmonii ten sam odczyt przy. szczelnie wypełnionej widowni. W. I. z. o. w" sobotę, dnia 13 b. m., odbyło się w salach przy ul. Piotrkowskije Nr. 107 uroczyste otwaroie dorocznego Kiermaszu CHanukowego W,I Z.O. W imponująco udekorowanym lokalu zgromadziła się bardzo licznie publiczność, która z zachwytem oglądała gustownie wykonań* kioski, Clou wieczoru stanowiły występy artystyczne z udziałem członków hebrajskiego studja i artystki łódzkiej rewji p. Melodystów. By. Późnym wieczorem przybył również bawiąey w Łodzi jeden z najwybitniejszych artystów dramatycznych. W miłym nastroju przeciągnęła isę zabawa do późna w noc, W niedzielę odbyła się w ramach Kiermaszu wieczornica taneczna młodego W.I.Z.O., uwieńczona eałkowltem powodzeniem Dziś, we wtorek, w trzecim dniu Kiermaszu odbędzie się cały szereg atrakcyj m. in dla gości W.I.Z.O. szereg pieśni i a ryj odśpiewa Jan Kiepura przez radjo. ZE STOW. TECHNIKÓW. Koło mechaników przy łódzkiem Stówa, izyazeniu Techników zawiadamia niinejszem, łe w środę dnia 17 grudnia o godz wieczorem, w lokalu Stowarzyszenia przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 102, odbędzie się nader ciekawy odczyt p. inż. Piotrowskiego z Warsazwy, na. czelaika stacji filtrów wodociągowych, na temat:..mierzenie wydajności ipomp odśrodkowych". Prelegent poruszy przy tej sposobności konieczność stworzenia komitetu, celem opracowania polskich norm odbio<u pomp odśrodkowych. N«odczyt przybędzie delegat warszawskiego Koła Mechaników gła ona opuścić szpital jeszcze przed świętami. W dalszym ciągu prowadzone dochodzenie dało sensacyjne wyniki, gdyż wy szło na jaw, iż zeznania Zakrzewskiej, jakoby zgodziła się, by mąż ją zastrzelił, poczem sam popełnił samobójstwo, nie są wiarogodne, gdyż podyktowane były jedynie litością ze względu na oczekiwa ną śmierć męża. Obecnie, dowiedziawszy się, iż lekarze dają nadzieję utrzymania go przy życiu, postanowiła powiedzieć prawdę. Krytycznego dnia, mąż polecił jej przyjść z wizytą do siostry jego Stanisła wy Zakrzewskiej, zamieszkałej w domu przy ulicy Wspólnej 10, celem omówienia z nią bardzo ważnej sprawy. Nie podejrzewając nic złego, Za- NIEZWYKŁY SUKCES! 4 o lampowy odbiornik elektryczny (piąta prostownicza) X DO SELEKTYWNY, SIĘŻNY, CZYSTY sprzedajemy po nie- «B Ę" f fe znanej dotąd cenie < «0 9%r#z wraz z lampami (m, in. ekran, i pontoda). Dziś jeszcze przyjdźcie posłuchać. RADIO REICHER, Piotrkowska 142. i rozejściu się I mężem nj&ciwa Jona podpaliła gospodarstwo teścia i męża. Przed pięciu laty eyn zamożnego wie śniaka we wsi Jędrzejów, gminy Wiskitno, powiatu łódzkiego (Chojny) Bolesław Barłoga, ożenił się z łodzianką, poczem młodzi małżonkowie zamieszkali p.nzy ulicy Kijowskiej 10, Ze względu na uparty i mściwy charakter żony, Barłoga pozostawił jej mie-! szkanie, poczem powrócił do ojca swego,' któremu pomagał w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Młoda, bo zaledwie 27 lat Ucząca Zofja Barłoga, po wyprowadzeniu się męża na wieś sprzedała mieszkanie swe wraz z urządzeniem, pocizem zamieszkała jako sublokatorka u swej znajomej, w domu przy ulicy Kilińskiego 162. Mściwa kobieta, dowiedziawszy się, iż mężowi obecnie dobrze się powodzi, postanowiła podpalić gospodarstwo teścia swego Teofila, we wsi Jędrzejów, by tem 6AMEM doprowadzić również do ruiny majątkowej znienawidzonego przez siebie męża. Późną nocą Zofja Barłoga zbliżyła się do zabudowań gospodarczych swego teścia, poczem przyniesioną naftą oblała stodoły oraz dom mieszkalny i podłożyła ogiem. Gdy łuna z.ijaśniała nad wsią, mściwa kobieta wróciła do Łodzi. W czasie dochodzenia, komendant posterunku policyjnego w Chojnach, star szy przodownik Zygmunt Kurpiński, znalazł Ślady stóp kobiety, obok płonącej stodoły, prowadzące w stronę przejazdu kolejowego na Chojnach. Dzięki natychmiastowemu pościgowi udało się starszemu przodownikowi Kur pińskiemu aresztować mściwą kobietę,\ w tramwaju linji nr. 11 w Łodzi, w momencie, gdy wracała ze swej zbrodniczej wyprawy ze wsi Jędrzejów. Podpalaczkę przewieziono do wiezie Dźwiękowy Teatr Świetlny nia przy ulicy Kopernika do dyspozycji sędziego śledczego Natkesa. p. C ASI NO Dziś I dni następnych. Wielki film fipfewno-diwlękowy BRANKA WODZA" namiętnoś Żywiołowy dramat, w którym pieśń pustyni porywa serca żarem i płomienną cią synów południa. 1 ' 1 W rolach głównych! i, Staraniem Sekcji Odczytowej w <fn r, w godzinach od 19 m. 10 do 19 m. 30 wygłosi od-zyt przez radjo dr. Feliks Skusiewioz p. t.,,0 gruźlicy skóry". John Boles z a y ziiimu RIO RITA", Charlotta King, Luise Fazenda I Edward Martlndel. Nadprogram: Dodatki dźwiękowe I aktualnoicl krajowa. Począłeś: o godzinie po poł.. ost, 10 wleee,. w soh. I nleds. początek o 13 w p oł, Ceny miejsc zniżone; zł. 1, 2, 2,50, dramatu. krzewska przybyła około godziny 9 wieczorem pod wspomniany adres, gdzie zastała w pokoju szwagra swego Mieczy sława Kukulskiego, oraz szwagierkę Stanisławę Zakrzewską, zajętą w kuchni przyrządzeniem kolacji. Po upływie kil r kunastu minut, do mieszkania wbiegł mąż jej, który wyjaśnił, iż ściga go policja, gdyż popełnił wielką defraudację, sięgającą sumy około 10 tysięcy złotych. W odpowiedzi na wyrzuty żony i szwa gra, iż stał się przestępcą i zakałą rodzi ny A-krzewski wyjobył z kieszeni rewolwer i wymierzył w kierunku żony, celem pozbawienia jej życia. W tejże chwili, szwagier podbiegł do niego i usiłował wyrwać mu rewolwer z dłoni, jednakże silnym uderzeniem w pierś, Zakrzewski odrzucił szwagra pod ścianę, poczem skierowawszy rewolwer w stronę głowy żony, pociągnął za cyngiel. Padł strzał i ciężko ranna kobieta padła na podłogę. Nagle rozległo się pukanie do drzwi, a następnie próba wywalenia drzwi przez przybyłą policję, celem aresztów* nia defraudanta. Zakrzewski, spojrzawszy na drzwi, i przekonawszy się. iż stawią one opór po licji przyklęknął nad żoną i pocałował ją w czoło, poczem klęcząc, strzelił do siebie dwukrotnie z rewolweru. Jak nas informują, p. Zakrzewska pe powrocie do zdrowia, poczyni starania, edem otrzymania rozwodu ł mężem, p. Dni przeciwgruźlicze Staraniem Sekcji Urzędniczej odbędą się następujące odczyty: 5 W dniu r. o godz. 21 w.lokalu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Fracówn. nandll. i Biurow..Chrzęść, ul. Ali. Kościuszki 21 wygłosił dr. Stafaa Świetlik p. t.,,co to jest gruźlica''. W dniu r. o godz. 19 w lokalu Związku Zawodowego Pracowników Miejskich w Łodzi, ul. Zachodnia 66 wygłosi dr. Stefan Świetlik p. t. Gruźlica jako choroba społeczna". Skrzynka do listów. Do Redakcji Republiki" w miejscu. Pomimo kilkakrotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, że kasy skarbowe nie mają prawa egzekwować zaliczek na podatek obrotowy, wieluńska kasa skar bowa nie stosuje się do orzeczeń Sądu ' Najwyższego, powołując się na brak mi, nisterjalnego okólnika w tej sprawie, j Ponieważ Redakcja Republiki" informowała swoich czytelników o bezpodstawności nakładania kosztów egzejkucyjnych na opóźniających się platnii ków zaliczek, gdyż cl winni płacić tylko zalegle odsetki, przeto prenumerato, rzy 1 czytelnicy Republiki" z powiatu wieluńskiego zapytują się. czy ów okólnik mlnisterjalny ukazał się i zaoszczę dził płatnikom zbędnych kosztów egzekucyjnych. W imieniu grona, wieluńskich czytelników Gr. SPROSTOWANIE. W niedzielnym numerzo do egloszema Niebywała Okazja Gwiazdkowa" firmy POŚTO" zakradła się omyłka w adresie firmy J. Morgenstern, aparaty ło i tograficzne, Potrkowska 116, winno zai być Piotrkowska 40, co niniejszem prostujemy.

7 Nr. 343 Łódź :i6.xr»piłhffa 1930: :5tr. 7 otrzymać elewator zbożowy Sn^tJi L UChu r? l n '. c z e 9o. - Potężne zbiorowisko konsumentów. uogoana komunikacja z zachodem.-arsenał obronny dla całego kraju Znaczna część bezrobotnych może znaleźć prace! Jak już ż wiadomo wiadomo z oficjalnych oficjalnych donie-1 donie więc wiec pod Dod uwagę IRWARF* wymienione U M W okoliczności, a więc obfitość zboża, dobrze zor I-U sień P.A.T., rokowania rządu z olbrzymim koncernem amerykańskim Mac cych za budową elewatora w Łodzi. czania innych argumentów przemawiają ganizowane i przygotowane do zadań Donald Eugeenering Company w sprawic sfinansowania planu buoowy sieci ważnych racyj. Wszak Ale istnieje jeszcze szereg bardzo po eksportowych pobliskie młyny, dużą pojemność rynku miejscowego i dogodne elewatorów zbożowych w Polsce są już na wypadek wojny, warunki komunikacyjne dla eksportu bliskie pozytywnego zakończenia. W cią Łódź ze swym potężnym przemysłem i nie zachodziłaby już potrzeba przyta gu lat pięciu w różnych punktach kraju ze swą siecią kolejową, staje się nicstanąć ma cały szereg elewatorów o różnej pojemności i różnych zadaniach sumptem 100 miljonów złotych. Pozostawiam komu innemu omówienie na łamach Republiki* 1 doniosłą tę imprezę ze strony finansowej i go<spo darczej. Niewątpliwie z jednej strony przypływ do kraju na ten cel kilkunastu miljonów dolarów i ożywienie przemysłu budowlanego, z drugiej zaś umożliwienie państwu wprowadzenia racjonalnej polityki zbożowej, obliczonej na długą met<j, wszyscy w Polsce, a przedewszystklem szerokie rzesze rolników przyjmą z największem zadowoleniem. Chodzi jednak o to, czy w planowaniu sieci elewatorów znajdzie się także \n+ Łódż( której nasze czynniki miarodaj ne nie przyznawaj^ takiego znaczenia w interesach rolnictwa jakie miasto nasze rzeczywiście posiada, traktują one bowiem Łódź prawie wyłącznie jako ośrodek przemysły \ ^andh^.dość powiedzieć, że dotąd jeszcze nie mamy w Łodzi oddziału Państwowego Banku, Rolnego, mimo że z kół rolniczych idą w tym kierunku odpowiednie życzenia. Dlaczego jednak Łódź nie może być pominięta przy budowie elewatorów? Otóż po pierwsze dlatego, że Łódź już obecnie stanowi punkt centralny rucha rolniczego w szerokiej okolicy, która jeżeli chodzi o poziom kultury rolnictwa, nie ustępuje w niczem zachodnim dzielnicom kraju. Wspaniale rozwinięte rolnictwo w kaliskiem, potrkowskiem, łęczyckiem i kolskiem, konińskiem i w wielu innych powiatach woj. łódzkiego, częściowo także warszawskiego, grawituje całkowicie ku Łodzi, tu koncentruje swoje stowarzyszenia i związki i tutaj szuka sposobów na rozwikłanie różnych swoich zagadnień. B~o święto fllwfcffg staropolska choinko buta okwiesasona takodami U r m e p i zmiernie ważnym ośrodkiem ze stanowi ska polityki wojennej. Znajdując się w dogodnym punkcie zdała od granic państwa, mając w okolicy na wysokim poziomic postawioną produkcję rolniczą Łódź niewątpliwie stanowiłaby powainy arsenał obronny dla kraju. A wreszcie, miasto samo, jako takie, zainteresowane jest w najwyższym stopniu każdym ruchem, który splata jej interesy z interesami rolnictwa. Zapewne i takie składy zbożowe przyczyniłyby się z jednej strony do ożywienia ruchu handlowego w Ło3zi, z cfcrugiej zaś spotęgowałoby korzystniejsze może niż dotąd oddziaływanie miasta na interesy rolnictwa. Jeśli zaś do tego dodamy jakie znaczenie w dobie dzisiejszego kryzysu miałoby zatrudnienie przy budowie elewatora pewnej ilości ludzi czekających na pracę i zasilenie naszego handlu i przemysłu pewtną su e u k i e i* mą płynących stąd pieniędzy będziemy mieli aż nadto wystarczające powody, aby przy realizowaniu planu budowy elewatorów zbożowych, Łódź nłt została pominięta. J. Cz«zedśwtąteczny w Łodzi zawiódł zupełnie oczekiwania i nadzieje kupców. Przygotowania świąteczne pod znakiem oszczędności W pierwszych NI" o r\tj KT\W"U dniach Anin grudnia r<*-,ta**l donosiliśmy o niewesołych horoskopach na ~ J A I N. j I t..... bakalji. Dużym plusem handlu przedświą się już właściwe ożywienie w handlu. To tocznego powinno było być dość znacz- ożywienie spowodowało właśnie, iż wla nadchodzące święta. Horoskopy te potwierdziły się całkowicie. Aczkolwiek chy, rodzynki i daktyle staniały w zna zezwolenia, mocą którego w dekadzie ne LIR» potanienie NNLN.NINNLO szeregu,.tnva'(ii artykułów. «-ł,r-1,.,f\ Orze _1 ' « dze centralne zgodziły się na wydanie do świąt mamy zaledwie jeden tydzień, cznym stopniu. Obniżenie cła spowodowało zniiikę cen tych artykułów o 40 otwarte o dwie godziny dłużej. W roku przedświątecznej sklepy mogły być ruch w handlu nie ożywił się wcale. Żad nego ożywienia nie zanotowano nawet proc. Spodziewano się więc, że zniżka bieżącymi kupcy nie zaobserwowali jeszcze żadnych zmian w frekwencji kupu w takich sklepach, które rok rocznie mo cen podniesie tegoroczną konsumeję, a gły liczyć na większą frekwencję kupują tymczasem okazało się, iż nie miała ona jących. cych. żadnego niemal wpływu. Rok rocznie Zupełna ciszja panuje dotychczas również w innych sklepach, w których ku Mamy na myśli sklepy delikatesów i na 10 dni przed świętami rozpoczynało powano zazwyczaj prezenty gwiazdkowe. Samobójstwo 15-lefniej służące!, Prezenty będą w roku bieżącym bardzo skromne, albo nie będzie ich wcale, czego najlepszym dowodem absolutny brak wszelkich zakupów. uwiedzionej przez młodego przemysłowca. Przytera wbrew wszelkim pojęeiom, Państwo Nasielscy, zamieszkali przy gotowie. Przybyły lekarz udzielił despeulicy 11-go Listopada 26, przed dziesę- ratce pierwszej pomocy, poczem prze- matyczne, że przed świętami niema żad Jest to zjawisko temlbardziej syrapu terytorium województwa łódzkiego obfituje w wielkie ilości zbóż, nią Marjannę Kuldównę. Była to skrom- że Kuldówna była przytomna, w szpita- Ponieważ jednak w szeregu firm wypła ciu dniami przyjęli nową służąca, 16-let- wiózł ją do szpitala. Ze względu na to, nej wypłaty pensji w przedsiębiorstwach. o ozem świadczy najlepiej fakt, iż ceny na, cicha i bardzo pracowita dziewczy- lu poddano ją przesłuchaniu, cono wczoraj, 15-go zaliczki na pensje, zboża u nas nie są bynajmniej wyższe na. Chlebodawcy ne rr.jgii jej absolut- Dziewczyna w kilku słowach opowie być może od dnia dzisiejszego handel nie nic zarzucić. W ubiciu niedzielę Kul działa o przyczynach swego kroku, niż gdzieindziej. Następnie Łódź wraz ze downa wyszła wczesne z domu i obie-1 Od paru miesięcy zalecał się do n : ej świąteczny nieco się ożywi swą uprzemysłowioną prowincją stanowi nak dopiero koło północy i natychmiast który obiecywał jej ciągle, kach, Zdaje się, że przeliczyli się rów cała, że powróci na ósmą. Zławiła się jed, syn jednego z łódzkich przemysłowców, Wspomnieć jeszcze należy o choin potężne zbiorowisko konsumentów udała się na spoczynek. że się z nią ożeni. nież sprzedawcy drzewek k^órry w rotkm bieżącym, me licząc się ropełit:? z dla którch rezerwowanie większej Wczoraj od rana Kuldówna zdradza- Kuldówna miała już w najblższyrn czała wielkie zdenerwowanie i opeszale,sie porzucić swój zawód. Gdy jednak ilości zboża wydaje się rzeozą aż nadto spełniała swe czynności. Gdy pouała przed dziesięciu dniami straciła pracę i sytuacją, przywieźli do miasta <vięvait konieczną i zrozumiałą. Do tego przyjąć jeszcze należy pokaźną ilość znako kuchni i tam wypiła jednem tchem du-!becn'e już jej wogóle trudno będzie pramowano, sprzedano tylko pojedyricr* swym chlebodawcom obiad, udała fcię do ; oświadczyła swemu kochankowi, że o-ilości choinek. Dotąd, jak nas ^informicie urządzonych młynów, a więc żą butelkę jodyny. cować, gdyż zostanie matką, młodzie drzewka. (is). okoliczność przemawiającą jak najsilniej Gdy trucizna poczęła dzałać i dziewczyna odczuła gwałtowne dolegliwości cami i niec zbył ją jakiemiś mglistemi obietni za urządzeniem wieikszągo rezerwuaru żołądkowe, nie wydała ani jednego jęku zbożowego! więcej się już z nią nie spotka!. 1 z upełiiym spokojem oczekiwała śmierci. W niedzielę, po południu, gdy wyszła Kuldówna przyjęła nowe zajęcie. NOMINACJE W SADOWNICTWIE, Pominąwszy Łódź jako rynek konsumpcyjny, ma ona także wielkie znaczę Pełnący obowiązki sędziego śledcze Po paru minutach w kuchni zjawił s:ę z domu, dowiedziała się zupełnie przypadkowo, iż jej wybrany zaręczył się z tenholc postanowieniem p. Piezy.lcntt go na powiat łęczycki p. Seweryn &ch* nie jeśli chodzi o jednak p. Nasielski. Kuldówna leżała już organizowanie eksportu zboża wówczas na podłodze i miała pianę na jakąś posażną panną. Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada I93ł* z uwagi na otaczającą sieć kolejową i ustach. Pod wpływem tej wiadomości postanowiła popełnić samobójstwo 1 wczoraj w Zduńskiej Woli w okręgu sądu rfcrc* roku został mianowany ócdzlą grodek*w bezpośrednie szlaki kolejowe, łączące ią Pozwól mi pan umrzeć wyszep-. tała. Mam przecież prawo do tego. z Gdynią i wogóle z zachodem. Biorąc swój zamiar wykonała. dg. gowego w Kaliszu* Pan Nasielski zaalarmował jednak po

8 Łódi, 16 grudnia 1930 KURJER HANDLOWY Łódź, 16 grudnia 1930 Konieczność zmniejszenia budżetu. Po dyskusji na temat minimum u- ttrzymania" naszejro państwa złożony został sejmowi budżet zmniejszony w porównaniu z budżetem poprzednim ledwie o pół setki miljonów złotych. Musi on ze strony opinji gospodarczej kraju budzić jak najwyższe zastrzeżenia. Niedawno na tem miejscu przeprowadziliśmy analizę wykonania budżetu bieżącego, stwierdzając niedociągnięcia prawie we wszystkich działach wpływów skarbowych. Na podstawie tej analizy, opartej na wynikach półrocza wykonawczego kwiecień wrzesień wł. należy przyjąć iż całoroczny budżet (do marca 1931 wł.) wykaże następujące ważniejsze niedocią gnięcia: w podatkach pośrednich w cłach w podatkach stemplowych w podatk. majątkowym w monopolu spirytusów. razem 340 milj. zł. W każdym więc razie o te 340 milj. zł. winien być zmniejszony budżet na rok następny. Ta cyira jednak nie wyczerpuje zmniejszenia, które winno byłoby być dokonane. Porównanie efektywnych wpływów podatków bezpośrednich mimo nacisku pszczyńskiego koncernu górniczo - hutniczego, ma : ąccgo zakłady przemysło szeniu wypłat ;)rzez wielkiego przemy śruby podatkowej wskazuje na tendencję wyraźnie spadkową. Obliczony w we i posiadłości rolne zarówno po stro- słowca ziemskiego w Niemudliw.e na nie polskiej jak i niemieckiej. Szczególstosunku rocznym spadek wpływów z Śląsku Opolskim hr. Praschrnę lir Praschma zwrócił się do swych wierzyciel', Inic dotkniętą została fabryka przetwojrów azotowych w Walenburgu, o kapi wśród których znajdują się w.elkie ban podatku dochodowego w porównaniu z rokiem poprzednm-wynosi około 30 miljonów zł., a przemysłowego około 50. ciążona jest 20 miljonami długów. Za- Iratorjum zostało mu przyznane dó 15 lu tale zakładowym 8 milj. marek, która ob ki z prośbą o udzic!en'c moratorjum. Mo milj. zł. Jeżeli wziąć pod uwagę, że budżet następnego roku będzie miał w po, długoterminowe moratorjum. Według wielkie tereny ziemskie oraz wielkie I rząd iabryki zwrócił się do wierzycieli o tego 1931 roku. Hr. Praschma posiada datkach bezpośrednich za podstawę wy ostatnich wiadomości koncern ten, posia młyny. Trudności w wypłatach powstać miarową dochody względnie obroty z, dający po stronie niemieckiej olbrzymie 'miały podobnie jak w koncernie pszczyń krytycznego roku 1930 należy bezsprzecznie, z ostrożności, przyjąć zinnlej z powodu dompingu drzewnego prowa,'prawianego przez sowiety. posiadłości leśne poniósł wielkie straty skim, skutkiem dompingu drzewnego u- szenle wpływów z obydwu tych zasadniczych podatków bezpośrednich przynajmniej w tym samym rozmiarze. Inpriidło&ci 1 nadzorg Taki nawet bardzo powściągliwy rachunek w sumie daje skreślenie około Jak już donosiliśmy w swoim czasie 29 października T.b. po rozpoznaniu powyższej skargi apelacyjnej i zważywszy, 400 miljonów złotych. Nasuwa się zagadnienie dalsze pierwszorzędnego znaczenia. odrzucenia przez Sąd zawartego układu, że wobec braku jakichkolwiek zasad do Życie gospodarcze oczekuje reformy postanowił wyrok Sądu Okręgowego opodatkowania bezpośredniego. Reforma, która się ciągnie już więcej niż 4 lata nareszcie musi być przeprowadzona. mmmmmmmmuammmmutwmammmmm I l i Ani gro^a kredytu ber laśiąjjnięcia irformacii u kirma ii ' w Biurze I Największe w Łodzi Biuro Informacji kredytowych 1500 własnych korespondentów w kraiu i zagranicą. CEGIELNIANA 15. tei , dawniej Wólczańska 17. B I L A N S B A N K U P O L S K I E G O. Bilans Banku Polskiego za 1 dekadę b.m. wykazuje zwiększenie się zapasu złota o 50 tys. zł. do sumy tys. zł. Pieniądze i należności zagraniczne za liczone do pokrycia zmniejszyły się o tys. zł. do sumy tys. zł., niezaliczone do pokrycia zmniejszyły się o tys. zł. do sumy tys. zł. Portfel wekslowy zmniejszył się o tys. zł. do sumy ty s. zł., pożyczki zastawowe zmniejszyły się o 152 tys. zł. do sumy tys. zł., inne aktywa zmniejszyły się o tys. zł. i wynoszą tys. zł. W pasywach pozycja natychmiast płatnych zobowiązań- wzrosła o 520 tys. zł. ( tys. zł), obieg biletów banko wych zaś spadł o tys. zł. (1.274,218 tys. zł.). Stosunek procentowy pokrycia obiegu biletów i natychmiast płatnych zobowiązań Banku wyłącznie złotem wynosi 37,29 proc. t.j. o 7,29 ponad pokrycie statutowe, pokrycie krusz czowo-walutowe 55,94 proc. t.j. o 15,94 proc. ponad pokrycie statutowe, wreszcie pokrycie złotem samego tylko obiegu banknotów wynosi 44,11 proc- Usprawiedliwieniem zwłoki była dotąd niezgoda rządu z parlamentem. Ta przyczynna należy do przeszłości. Niejednokrotnie już staraliśmy się uzasadnić pogląd, że reforma istotna nie da się dokonać bez pewnej rezerwy budżetowej w tym sensie. Iż na przejściowy rok nieuniknione jest przewidywanie poważniejszych strat dla skarbu z jej tytułu. Reforma, w której rząd starać się będzie o wydobycie sum straconych z tych samych źródeł pod inną tylko nazwą (nie brak też takich projektów) na nic sę nie zda, żadnej ulgi efektywnej gospodarstwu nie przyniesie i zgóry jest skazana na niepowodzenie. Jeżeli więc uwzględnić efektywne zmniejszenie wpływów oraz potrącić rezerwę na istotną reformę podatkową 20 milj. zł. 120 milj. zł. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE BUDŻET 15 m lj zł. a 50 milj. zł. 135 milj. zł. ZMNIEJSZYĆ O JAKIEŚ MI LJONÓW ZŁOTYCH. Tylko tak okrojony budżet będzie budżetem chwili! Budżet zmn cjszony raptem o 50 i parę miljonów złotych do tego tytułu pretendować absolutnie nie może. W poprzednim sejmie zagadnienia bu dżetowe, jak wszystk e inne, były rozpa trywane w płaszczyźnie rozgrywek. Nie ma już o tem mowy. Sejm współpracuje z rządem. Z pewnością w większości sejmowej znajdą się ludzie obozu rządowe* go, którzy świadomi swej roli reprezentantów płatn ka podatkowego podnio są kwestję realności budżetu. Rząd może dać dowody zrozumienia położenia gospodarczego tylko przez wzięcie pod rozwagę tych głosów. Dr. A. Z. Bankructwo koncernu górniczo-hutniezego ks. pszczyńskiego. Berlin, 15 grudnia OPolska Agencja Telegraficzna). Prasa tutejsza donosi o bankructwie sąd okręgowy w Łodzi, wydział handlowy odimówił zatwierdzenia układu pomiędzy firmą,.pierwsza Polska Fabryka Wyrobów Gumowych Globus", właściciel Karol vel Kalman Puikusiewicz, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 220 a jej wierzycielami. Od powyższego wyroku peł nomocnik upadłego adw. Dyonizy Fried man założył skargę apel. która między in nemi uzasadnia tem, że ma zarzut, iż ma jatek upadłej firmy znacznie odbiega od bilansu, złożonego przy podaniu o odroczenie wypłat jest zarzutem li tylko pozornie usprawiedliwionym, że zarzut, iż upadły nie prowadził ksiąg handlowych został obalony przez syndyka tym czasowego adwokata Tujakowskiego, który wyraźnie stwierdził, iż upadły od 1922 r. prowadzi księgi handlowe, odpowiadające wymogom buohałierji i odzwierciadlające sitan przedsiębiorstwa. Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu No No Na 7 No No No dzonego przez sowiety. Niemal jednocześnie z wiadomością o bankructwie koncernu pszczyńskiego nadeszła do Berlina wiadomość o zawie w Łodzi z dnia 8 lipca 1930 r. uchylić i układ, zawarty przez upadłego Karola vel Kalmana Pinkusiewicza z wierzycielami w dniu 24 maja 1930 r. zatwierdzić.» * Na ostatniej sesji Wydział Handlowy Sądu Okręgowego w Łodizi rozpatrywał sprawę odroczenia wypłat firm Zakłady Włókiennicze Karol T. Buble" Sp. Akc. w Łodzi przy ul. Hipotecznej nr. 10. Jak już donosiliśmy kiilka dni temu firma petentka wniosła do Sądu podanie o zniesienie odroczenia wypłat. Sąd przychylił się do prośby i postępowanie odroczenia wypłat nad firmą Zakłady Włókiennicze Karol T. Buble Sp. Akc." w Łodzi, w dniu 12 grudnia 1930 roku umorzył. neme nelle KOBIETA NA MARSIE. Szampańska dźwiękowa komedjo-rewja olśni wkrótce kinomanów naszego miasta. Losy kartelu producentów przędzy bawe/nianef Dnia 31 grudnia upływa termin obowiązującej umowy Zrzeszenia producen tów przędzy bawełnianej w Polsce. W związku z powyższym terminem rada kartelowa wystosowała do wszystkich przędzalń okólnik w sprawie przedłużenia umowy. Dotychczas wszyscy cjłcnkowie akceptują dalsze istnienie kartęlu. Większa część odpowiedzi w tej sprawie jeszcze nie została nadesłana, wobec czego nie można jeszcze twierdzić czy stanowisko wszystkich przędzalń bę dzie jednolite Według statutu zrzeszenia umowa meże być przedłużona de; ; /ją rady, któia, zgodnie z posiadanym: przez nas informacjami, na najbliższym swem posiedzeniu postanowi sprol->ng'ować u- mowę na przeciąg trzech lat. C. Giełda pieniężna. Na dzisiejszem' zebraniu giełdy walutowo-dewizówej w Warszawie zapotrzebowanie na dewizy było normalne, przy tendencji. nieco mocniejszej. Dolarem gotówkowym jednak obracano niewiele, w tranzakcjach prywatnych, po 8.89 i pół- Zaznaczył się silny spadek rubla srebrnego i bilonu oraz czerwoftca, na którego nie znajdowano odbiorców. Notowano dewizy: Holandia Londyn 43.33, New Jork 8915, kabel New Jork 8.924, Paryż 35.06, Praga 26.47, Sztokholm , Zurych Wiedeń , Mediolan 46.74; Berlin w obrotach międzybankowych , rubel złoty 4.63 i pół, rubel srebrny 1,81, bilon 0 82, czerwoniec AKCJE. Na rynku akcyjnym usposobienie było mocniejsze. Bardzo dużem zaintęje^waniem-ciąszyły się akcie Ban ku*polstciegó, któreml, obracano do 800 sztuk. Objęty irineinf,..pati'erami : jednakże~'byłv naogół niewielkie. Notowano: Bank Polski , Bank Hnndlowy 108,. Bank Zachodni 70, Elektr. Dąbrów 45, Częstocice ; Cukier Warszawski Wętriel 36.50, Modrzejów 9-75, NOThlin 32. Parowozy (I i II em.) 18, Starachowice 13.75, Borkowski PAPIERY PROCENTOWE.. W grupie, papierów procentowych paiństwow. i prywatnych ruch był nieco słabszy, wyjąwszy, pożyczki inwest. i 8 proc- L. Z. m- Warszawy, które cieszyły sie większym popytem. Notowano: 3 proc. poż. budowlaną 50, 4 proc. poż. inw. (zwykłe) 99.60, 5 proc. poż- konwers. 50, 5 proc- premj. dolar. 55, 7 proc. ziemskie dolar , 4 i pół proc. ziemskie i pól proc. m. Warszawy proc. oblig. m. Warszawy z roku 1926 (8 i 9 em Giełda zbożowa. Na. dzisiejszem 'zebraniu giełdy zbr> żowej w Warszawie obroty, byty średnie, usposobienie spokojne. Notowaio: żyto , pszenica 27 28, o- wles jednol. 23^-24,' jęczmień na kaszę : browarny 24 1 pół 26, mąka pszenna luks , 4/ żytnia 35 36,' otręby psz. szale średnie 14 15, żytnie pół kuchy lniane 29 i pół 30 i nół, rzeoaknwe 20 21, groch polny jadalny 27 30, Victoria 32 38, koniczyna czerwona , koniczyna biała KONWERSJE POŻYCZEK H1POTECZ* NYCH. Fachowe porady ł załatwienie. Pożyteczne dla wszystkich właścicieli domów. Nieobowiązujące zapytania kierować do BERLINER VERWALTUNG A. G. Berlin NW 7, Unter der Lindcn 57.

9 Tomasz6w-Mazowiecki. (Telefonem od własnego korespondenta), li TOMAS70WSKA KASA CHORYCH PRZYŁĄCZONA DO ŁODZI, W związku z dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej o reorganizaqę administracji Kas Chorych zajdą również zmiany w tutejszej Kasie. Pierwszym z istniejących w tei sprawie dwuch projektów iest przyłączenie pow. Kasy Chorych w Tomaszowie do łódzkiej Kasy. Drugi zaś proiekt o wiele prawdopodobniejszy, przewiduje zostawienie tutejszej Kasy Chorych jako jednostkę samo dzielnej, do której przyłączone być mają kasy niektórych miast województwa łódzkiego. Decyzja w tej sprawie jesł w najbliższych dniach. spodziewana Z GOSPODARKI SZPITALA. Pod przewodnictwem p. prezydenta Smolonego odbyło się posiedzenie rady szpuilnej, na którem ułożono budżet na rok Budżet tak zachowany został w ramach budżetu zeszłorocznego, ze względów oszczędnościowych. Następnie zmieniono jadłospis, że chorzy dostawać będą codziennie mało do śniadania. Postanowiono również zastosować energiczniejsze inknso wszelkich należności z tytułu leczenia chorych w szpitalu, aby były do 10-go każdego miesiąca całkowicie u;vgukwane. Pozatem Rada postanowiła wprowadzić szereg poprawek w admini$<traqi szpitala. WYPORY DO GMINY ŻYDOWSKIEJ. W ostatnich dniach Zarząd Gminy Źy dowskiej otrzymał pismo z urzędu wo- ' fewódzkiego, w którem domaga się wyz- : naczenia przez Zarząd gminy termin wy i borów. Jak się dowiadujemy Zarząd Gminy wyznaczył jako termin miesiąc czerwiec i np-prawdopodobniej będteie przez u- rząd wojewódzki zaakceptowany. MEMORUŁ BEZROBOTNYCH DO WOJEWÓDZTWA. W lokalu związków zawodowych.odbyło się zebranie bezrobotnych, na którym postanowiono wystosować memorjał do województwa o przedłużenie prawa korzystania z zasiłków ustawowych bez rpbotnym, którym okres zasiłkowy się ukończył. ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE. Skarb Państwa zabezpieczył na hipo tece nieruchomości Tomaszowskiej Fabryki Sukna D. Bornstein 1 ' Sp. Akc. sumę zł gr. za zaległe podatki. PiofrMw Trybunalski Telefonem od własnego korespondenta). o ARESZTOWANIE WYWROTOWCÓW. I Policja piotrkowska aresztowała onegdaj kilku wywrotowców którzy przed kilkoma dnia* mi urządzili. prz?d więzień em demonstrację. BEZROBOTNI Z WOJCIECHOWA" W PIOTR KOWIE. Onegdaj w godzinach prxedpołudn : owych przyjechało do Piotrkowa kilkuset bezrobotnych zbankrutowanej fabryki mebli giętych..wojciechów'* z Wojciechowa pod Kam ńskiem z za, ni a rem urządzenia przed gmachem starostwa demonstracji. Policja piotrkowska, która zawiadomiona została o przyjeździe bezrobotnych siconsyśnowala na stacji większy oddział policji I gdy bezrobotni przyjechali do Piotrkowa, nie wpu* f 'czono ich do miasta. Bezrobotni, widrac żc demonmracja IM się nie uda, zgodzili s : ę wysłać do p. starosty delegacje, składającą się z 4-ch osób. P. starosta prryisł delegację, która przedstawiła mu swoje postulamy. Po dłuższej konferencji p starosta obeoał delegacji, te będzie interweniował u odnośnych czynników na korzyść bezrobotnych Po otrzymaniu odpowiedzi o wyn : ku konferencji u p. starosty wszyscy bezrobotni wrócili następnym pociągiem do Woj. ciechowa. REPERTUAR KINOTEATRU NOWOŚCI". Zemsta* 4. Na scenę rewfa pod alorownictwem Stanisława Wolińskiego. XXXXXXXXXXXXXXXXXXKAXXXXXXXXX» R E U M A T Y C Y stosujcie dla uśmierzenia swych bólów suche OKŁADY RADOWE JRADIUMCHEM A" z Joachimsthala. wypróbowane i zalecane przy licznych chorobach przez najwybitniejszych lekarzy. Zawartość radu sprawdzają władze czechosłowackie 1 Pracownia Radiologiczna w War szu wie* 13ezplatnvch inform. udziela Apteka M. ROZLNBLUM Lód?. Ccjtlclnlnna 12, Tel. Ml-27. :i6.xu Str. 9 Co anglik widział na granicy polsho-sowieckief? Nowy Jork. 15 grudnia (Polska Agencja telegraficzna) Kończąc cykl swoich korespondencyj w nowojorskim Times" na temat stosunków rosyjskich, główny przedstawiciel tego dziennika w Europie p. James pisze z Warszawy: Najlepszym kawałkiem propagandy, -jaki kiedyiolw.ek w życiu widziałem, są Stołpce. Stołpce są miasteczkiem nadgranicznem już po polskiej stronie. Przyjeżdża się do Niegorełoje w wagonie sypialnym, wymagają (doskonale utrzymanej stacji robi miłe I wrażenie. 20 przystojnych młodych ludzi, w czystych granatowych mundurach, świeżo ogolonych i uprzejmych, ustawionych jest szeregiem na peronie. Mówią oni niemal wszystkiemi językami świata. Uprzejmie proponują podróżnemu niesienie jego pakunków. Formalności celne załatwiane są w mgnieniu oka, a w chwilę później znajduiemy się w p;ę knej sali jadalnej. Srebro jest w dobrym gatunku, a nakrycie wzorowe. Staw : a ; ą przed nami filiżankę rosołu, który wnet znika, poczem zjawia się cudowny befsztyk ze smażoną cebulką, białym chlebem i wino lub piwo do wyboru. Wrażenie jest ogromne, niesłychane, potężne: Z kraju nędzy przybyliśmy do kraju obfitości. A kiedy zapłaciliśmy rachunek, zjawia się znowu ów przysto'ny tragarz z naszemi pakunkami i prowadzi nas do pięknego nowego wagonu pulmanowskiego. Da*emy mu 5 złotych, zapytując czy to wystarcza. Dziękuje, odpo- cym heroicznej odwagi. Nie można się ogolić, wody gorącej niema. Usługa nie spieszy się, a chociaż odmawia z pogardą przyjęcia napiwków, to podróżny wzdycha, aby jednak cośkolwiek przyjęli, byle tylko umożliwili mu ogolenie. Załatwienie formalności celnych przeciąga się bez końca, a nawet śniadania zjeść nie można, ponieważ w bufecie jest tylko czarny chleb i podejrzanie wyglądający kawałek sera. A potem pociąg odchodzi. Po 40 minutach w : eżdża na stację w Stołpcach. Widok obszernej I władając, że to za wiele. Dźwiękowe grand Ostatnie dni! Początek o godz 4-ej, ostatni o godz. IO.IS w. Nadprogram: Dodatek Fleiszerowskl. BIAŁE CIENIE" Reżyser]! W. S. Van Dyke'a. Na tle naibard'iei e gz >iys:znvch za\ątkó.v ziemi rozgrywkę dramat miłości i dramat społeczny. Najbardziej głęboki, piękny i wsirząsają.y Mm n jszych czasów. W roli głównej: Monte Blue ««Raquel Torres. Mimo kolosalnych kosztów obrazu Ceny miejsc zniżone zl , 3.* na cjas przedświąteczny...nie oszczędza nawet królowej. Lud daje wiarą jej słowom. Na opinją królowej pada cień. gdy Janiną kat chłoszcze na rynku i wypala jej na ciele hańbiące piętno, wśrój ludu rozlegają się szemrania: cierpi za grzechy królowe]. Zwą pienie zakrada sią w dusze ludu i w ten sposób z FILMU NASZYJNIK z DIANĄ KARENNE KRÓLOWEJ" w ROLI GŁÓWNEJ. Dziś i dni następnych! Arcydzieło filmowe wedlu? rozgłośnej powieści Vicki Baum.Dr. chem Helena WUlfOr*, która się ukazała w warszawskich pismach p.t. Studentka*. Słodycz zwycięstwa Nastrojowy dramat erotyczny na tle walki kobiety wykształconej z przeciwieństwami TOSU. Olgi CzEcłiowE), Koncert gry Eizy Tamary l Igo Synta. Wspaniała ilustracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyr. Leona Kantora. Po z. przed-, O godz. 4 pi., w sob., i niedz O g. laej w poł. ost. O g. 10 wiecz. Ceny mieise popularne,, na I seans od I zł., w sob. i niedz. od i2 do 3-ej po poł. po 75 gr. i l zł. Aeroplan Marszałek Piłsudski" na którym Kubala i Idzikowski próbowali przelecieć ocean, był zaopatrzony w aparat radjowy MARCONI W Marconiego przyrządy zaopatrzone są prawie wszystkie polskie radjostacje, stacyj nadawczych okręty i aeroplany pasażerskie. większość Europy, Czy może być lepsze świadectwo dla stwierdzenia doskonałości? MARCONI Warszawa, Marszałkowska 142 Lwów, Akademicka 14 Łódź, Piotrkowska 84 B. min. Kwiatkowski wyieefial da Zafcapaneća W dniu 15-yim b.m. minister przemysłu i handlu inż. Eugenjusz Kwiatkowski wyjechał do Zakopanego na wypoczynek. Na dworcu żegnali b. ministra Kwiat kowskiego, min. Aleksander Prystor, wi ceministrowie Doleżal i Kożuchowsflu oraz szereg wyższych urzędników rainis' terstwa przemyski i handlu- Góra obsuwa się PARYŻ, 15 grudnia. (Telegram własny). Z Chambery donoszą, że z powodu obsuwania się gór zagrożona jest miejscowość Saint Foydasetaise. Wiele domów popękało, a mieszkańcy Ich zosta II ewakuowani. Posterunki obserwacyjne stwierdziły, że w ciągu kilku godzin góra posunęła się o 42 cm. Nagłe obsuwanie się góry wywołało w całe] okolicy zrozumiałe zaniepokojenie. Huragan szaleje nad morsem Jfaspifsftiem Kowno, 15 grudnia. (Telegram własny). Według wiadomości z Moskwy, nad morzem Kaspijskim szaleje wielki hura gan. Wskutek wichury wystąpiła woda z brzegów i zalała 40 wiosek oraz zniszczyła połączenia kolejowe. Straty wynoszą rubli. W czasie burzy zaginęły 4 łodzie rybackie z załogą, w sile 24 osób. MMMMMMMMMMMMKWMMMBMMMM RĘCE MAŁYCH POLAKÓW ZAGRA NICĄ WYCIĄGAJĄ SIĘ DO POLSKI PO ELEMENTARZ 1 Złóż gresz na Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą", na konto P. K. O , Komitetu Obchodu 25-lecia Walki o Szkołę Polską,.

10 Str. 10: :i6xn :Nr. 343 Kronika codzienna calel Polski id ele fonem od naszych Korespondentów). Katowice. KRADZIEŻ BIŻUTERJL Wczoraj wieczorem przy pomocy wy bicia szyby w oknie dwaj nieznani spra wcy dostali się do mieszkania Tomasza Goja w Giszowcu pod Katowicami, skąd skradli większą ilość biźuterji wartości o^ło 'zł. WTOORY DO RADY URZĘDNICZEJ. Wczoraj odbyły się wybory do rady ( urzędniczej kopalni Wujek", w czasie. wany przez Stnn. Kozłowskiego, ktńry których polacy zdobyli 5 a niemcy 2 man zrabował mu 62 zł. i zmusił do podpisania weksli na zł daty. Jest to sukces listy polskiej albo- j wiem poprzednio polacy mieli tylko 4 Przypuszczalnie zachodzi tu symulacja, ponieważ w czerwcu tegoż roku mandaty. FIRMA OSWAK" PROSI O NADZÓR. Kozłowski sprzedał Kubiczakowi dwie Firma,,0swak" sp. akc. w Łaziskach morgi ziemi wraz z zabudowaniami na Górnych należąca do księcia pszczyń- j sumę 3000 złotych i tenże przy kupnie skiego, która już od szeregu lat prowadzi fabrykę materjałów wybuchowych a wystawił mu weksie. od pół roku posiada również nową fabry kę wyrobów azotowych, wniosła do sądu podanie o odroczenie wypłat, motywuje ten krok trudnościami kredytowe mi. Bilansowo majątek firmy Oswak" przewyższa znacznie pasywa, tak tu o ile moratorjum z wierzycielami dojlzie do skutku, należy oczekiwać 100-procen lowego zaspokojenia pretensyj Częstochowa* Oddział redakcyjny ul. Strażacka ,000 BEZROBOTNYCH W POWIE CIE CZĘSTOCHOWSKIM. Według statystyki prowadzonej przez PUPP liczba bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wynosiła 10,101 osób z tego na m. Częstochowę wypada 6561 reszta na powiat. W porównaniu z ubiegłym tygo dniem liczba bezrobotnych wzrosła o 943 osoby. Powodem wzrostu bezrobocia na teren e pow. częstochowskiego jest powrót robotników do Częstochowy ze Śląska. Z zasiłków korzystało w ub. tygodniu 4141 pracowników fizycznych i 219 umysłowych. Sosnowice. SKAZANIE FABRYKANTA WÓDEK. KRWAWY POŚCIG ZA WŁAMY Odaział administracyjny Wczoraj w godzinach wieczorowych ZJAZD REGJONALNY. WACZEM. ul. Reymonta 7. zakończył się sensacyjny proces trwający już od kilku lat przeciwko fabrykan się zjazd regjonalny zwołany z inicja Z RADY MIEJSKIEJ. Wczoraj w sali rady miejskiej odbył Dnia 14 b. m. około godz starszy posterunkowy Jacenty Pacan z posterunku policji państwowej w Strzetowi wódek Natanowi Betterowi, któremu akt oskarżenia zarzucał działanie nalnego im. Konarskiego. W zjeździe siedzenie rady miejskiej. Najwainieiszeiini punk. tywy powszechnego uniwersytetu regjo W sobotę, dnia 13 grudnia, o'było się pomieszycach w czasie służby zaalarmowany został wystrzałem rewolwero zarządu miasta, wprowadzenie zmiany w statu taiai porządku dziennego były: Sprawozdanie na szkodą skarbu śląskiego i zatajenie wzięło udział kilkadziesiąt działaczy regionalnychcie etatów służbowych dla pracown ków miej. dochodów na kilkaset tysięcy złotych. wym i jednocześnie zauważył uciekającego przez płot osobnika. Prokurator domagał się w swem oskarżeniu zasądzenia od oskarżonego kary w woda kielecki dr. Krochl, senatorka augsburskiej. Wśród gości obecni byli wicewoje skich oraz darowizna p.acu parafji ewangelicko- Po kilkakrotnem wezwaniu do zatrzymania się starszy posterunkowy Pa wysokości 6 miljonów zł. Sąd po naradzie skazał Bettera na grzywnę w wysta Stopmcki, Pienkiewicz i p. Maj z Towarzystwo okręttuwe org i kółek rolni- Grunertówna, wiceorez. Potocki, staro KURS PSZCZELNICTWA can strzelił za uciekającym. Jedną z kul sokości zł. Warszawy. czych urządziło w Radomsku w dniach uciekający został ugodziny w nogę. i 16 grudnia zjazd ps/crelw Zjazd będzie połączony z kursem teoruyczno praktycznym. Ma- P. Patyna wygłosił referat,0 roli NAPAD BANDYTÓW. Przewieziono go do ambulatorium kolejowego. Maselski O podstawach wyodrębnienia I woju pszczelnictws na termie naszego powiatu, wychowawczej Kochanowskiego", prof. my nadzieję te kurs ten prryczyni się do roz- Ubiegłej nocy trzech zamaskowanych bandytów wtargnęło do mieszkania Po sprawdzeniu okazało się. że postrzelonym jest 18-Ietni Józef Niemczyk, ny regjon" i dyr. Sendek Wspomnienia rejonu gór świętokrzyskich w odzieł- gdyż dotychczas było ono zaniedbane. niejakiego Palaka w Twardowie na Śląsku niemieckim i pod groźbą rewolwe znany złodziej zawodowy, który z innym jeszcze osobnikiem włamał się do czestnicy zjazdu zwiedzili zabytki dżeniu ręki w chwili gdr brał próbę mrkt. Tak NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. z walki o szkołę polską". Następnie u- TÓW zażądali od niego wydania pieniędzy. Palak nie uląkł się napastników, za apteki Adama Góreckiego w Strzemie miasta. niefortunni* manipulował ręką, ze dostała się We wsi Kodrąb Ludw'k Kański uległ»>i«_»t- dał jednemu cios w głowę, i na drugiego szycach przy ul. Warszawskiej, skąd między watce. Ofiarę wypadku przewieziono do zamachnął się krzesłem. W tej chwili skradł zł. oraz towary kosmetycz szpitala. jednak trzeci bandyta strzelił i położvł TAJEMNICZE ZWŁOKI. ne na sumę 5 tys. zł. Porzucił jednak towar po drodze. Przy Niemczyku znale RYNEK PRACY. Palaka na miejscu trupem. Łupem zbrod Na polach wsi Mieczysławów, niedaleko Zwolenia znaleziono zwłoki niezna słę liczbą 1)12 osób w tej li-zbie 934 mężczyzn Stan be*roboc'a na dzień 9 grudnia wyraia niarzy padło kilkaset marek niemieckichprawdopodobniej wspólnik, którego naziono tylko zł. Resztę zabrał naj i 178 kobiet Z pośród ogólnej lczby bezrobot. nego mężczyzny, liczącego około 30 lat. nych pobiera ustawowe za*t*ki 658 osób, zwiska nie zdołano ustalić. Zmarły w przeddzień śmierci widzia ny był kilkakrotnie na szosie w pobliżu KRADZIEŻ TOREBKI. ŚMIERĆ WSKUTEK PIJAŃSTWA- miejsca wypadku i zdradzał objawy P. Z Budrowskiei skradziono na z?bawie CZEKOLADA Dnia 14 b. m- o godzinie 9-ej wieczorem w Będzinie na łąkach małopolskich, Śmierć nastąpiła skutkiem zamarz w salt rady miejskiej torebkę w której znajdowały się pieniądze i złota obrączka. choroby umysłowej. GRYLAZ0WA mm obok rzeki Czarnej Przemszy, został nięta. ZE STOWARZYSZĘ**. znaleziony trup mężczyzny. POD TAKSÓWKA. Staraniem związku ejon : s!ów-rewizjon : «tów odbył się wczoraj w *av rady miejskiej referat Jak się później okazah> jest to trup Przy ul. Herbsta taksówka nr n. Ł Przełom w Sjonłzmie''. Mieczysława Pucla, lat 23, zamieszkałego w Będzinie przy ul. Ksawerowej. na Michtę, który doznał zgniecenia pra najechała na przechodzącego jezdnia Ja Zawezwany lekarz stwierdził śmierć wej stopy i ogólnych potłuczeń XXXXX#i;K**;XXXXXX» z powodu nadmiernego użycia alkoholu. ZAMACH REWOLWEROWY. RABUNEK I OSZUSTWO- Na drodze pod Proszowicami w powiecie miechowskm powstała kłótnia Dnia 14 b. m. o godzinie 15 zgłosił słę na posterunek policji państwowej między Tadeuszem Kopciem i Antonim Kubiczek Stefan, zamieszkały w Strze KINOi-TEATR Przedwiośnie" Skalskim. W- -pewnej chwili Kopeć od się i strzelił, raniąc Skalskiego zameldował, że te wrócił w-prawą ręk«v Zamachowca aresztowano. Policja prowadzi dochodzenie celem ustalenia motywów kłótni. XXXXXXXXXXXXXXX* mieszycach, który goż dnia w czasie, gdy szedł przez las państwowy do Gułonoga został obrabo Kielce. EXPRESSi»IECZ0RNY l-siv DźwfclcowY Ktno-Te&gp w Łodzi Rekord flfc-ry tygodnie jest wyświetlane powodzenia arcydzieło śpiewno-dźwiękowe p. t. Neapol, ipiewaiące miasto W roi. gł. U. K I E P U R A I BRYGIDA HELM i:urotmtosn odsłonięcia Mumii w Ml fettainie unit mm A m m Ceny zniżone *! ' r V ^ ł "" Początek seansów o godz. 6, 8 I 10 w. Film len w zadoeninnem klniedemonstrowany n! e Radomsko. CENY <fćnc>r«*ftanpróre> nfemtefftłcli spadną Berlin, 15 grudnia. (Telegram własny). Wczoraj odbyło się posiedzenie prze mysłowców filmowych oraz przedstawicieli właścicieli kinoteatrów. Na posiedzeniu tym omawiano sprawę obniżenia kosztów produkcji dźwiękowców gaż gwiazd filmowych. Przedstawiciele kinoteatrów domaga II się redukcji cen za filmy- W rezultacie postanowiono zredukować personel artystyczny zatrudniony w wytwórniach filmowych, co pozwoli rów nłeż na obniżenie cen filmów- Londyn, 15 grudni. (Telegram własny)- Pewna bigotka angielska wniosła skargę przeciwko kinoteatrom rskaij zając je na podstawie prawa z roku 1781!za to, iż były one w niedziele otwarte. Sąd skazał właścicieli powyższych kin na funtów szterlingów kary. 1 Wnieśli oni apelację przeciwko wyrokowi. 'IttrMHOHBHM^ XXXXXXXXXX3 XXXX* 1 1 n i w w w w ^ v w Wielka epopea powietrzna. Dramat nierwyklej odwagi i niemnlelszel miłości w filmie pod tytutetm SKRZYDLATA FLOTA" Dzieje bohaterskich lotów transoceanicznych. Brawura i fascynujące przygody powietrzne amerykańskich lotników Żeromskiego róg Kopernika Dzii premjera! W roli głównej RAMOM MOVAlCit lako orzeł powietrzny. Muzyka ściśle dostosowana do obrazu pod bat p. A. Czudno.wskiego. Początek seansów cedzieunie o godz. 4 po pot., w niedziela i Swii li o godz. 2 po poł. Ostatni seans o I0 w. Ceny miejsc: I m gr., II m. 90 gr.. Ul m. 60 gr. Na l-szy seans wszystkie miejsca po 60 gr Bilety ulgowe w soboty, niedziele i śwista nieważne. Dojazd tramwajami: 5. 6, 8, 9 i 16. W soboto dnia 20 grudnia o godz. 12 r. 1 w niedzielę dnia 21 o godz. 11. r. Poranki dla dzieci I młodzieży. Wyświetlany betuu film P t Ekscentryczny _jegomość". Ceny miejsc: dla dzieci 20 gr.. dla dorosłych 50 gr. Następny program: ARKA NOEGO. W rolach głównych: George 0'Brien i Dolores Costtllo.

11 Nr.343: :16 XII 1930: Str. II B E N METR DRUTU wm DO ODBIORU ZAGRANKYBA GTO$'N! V GODZINACH Vl (ZODOV MTL NAJNOWSZY A LAMPOWY ODBIORNIK NA PRĄD ZMIENNY ZAKLAMJV RADIOTECHNICZNYCH flatassij* VI ŻADNYCH TATEK ITEWFL LUB AKUMULAYORCFAF (tnamh»m«980* ZAKŁADY CADIOTECHNICZNE N A T A W I S Łódź. Piotrkowska 152. R UAARY K W A S U M O C Z O W E G O O PODAGRA OTYLOSR REUMATYZM ARTERIO* SCIEROZS Zairu t) KWMUTI mnrwwym, tnrltirnwanf bólami może b\e uratowany tylku prze* U R O D O N A L L PONIEWAŻ URODONAL ROSPUSZCZA KWAS MOCZOWV Generalna Reprezentacja: Warszawa. Fredry 4. RRAWDZIWY URODONAL TYLKO «POLSKĄ I FRANCUSKĄ etykieta. ZADAĆ w APTEKACH i SKŁADACH APTECZAIJEB OGŁOSZENIE. Syndyk tymczasowy ma^y upadłości firmv,.h. P. Klajnplat" zawiadamia, że w myśl art. 515 K. H. i zgodnie z decyzja. Sędziego 1 - Komisarza w dniu 19 grudnia 19J0 r. o godz. 12 w pof. w Wydziale Handlowym Sadu Okregrwego w Lodzi, orzy Placu Dąbrowskiego 5, odoedzie się zebranie wierzycieli upadłości firmy II. P. Klajnplac" I handlującego Henocha Klajnplaca. których wierzytelności zostały sprawdzone i przyjęte do pasywów masy. w przedmiocie: wysłuchania sprawozdania syndyka tymczasowego i zawarcia układu z upadłym, względnie zawarcia związku wierzycieli i wyboru syndyka ostatecznego. Syndyk tymczasowy: Rudolf Ludwik Pohl, apl. adw. Łódź, ul. 11 Listopada 19. Uziela Sztuki. Kupuję, sprzedają, szacuję, ustalam autentyczność I konserwuję S. Wallcnseiej Powrócił. spec otista chorób skórnych, wenerycz nych i mrczopłcio wych Piotrkowska 70 (ród Trau fiutta) lei Panuje od 8.30 do rano. od 1 do 2.30 pp.. od 6 do 8.30 w., w niedziele i święta od 10-1-ei. Oddzielna poczekalnia dla pań NIEWIAŻSKŁ SPECU ŁUTA CNO ROB SKÓRNYCH WENERYCZNYCH i moczopłciowych ul. Andrzeta 5 Tei Przyimuie od 8 11 i od 5 9, W medzie le i świeia od 9 1 Oddzielna poczekalnia dla pań DR. MED. aku<zerja i cho roby kobiece Pomorska 7, lal Godz, przy ęć od 3 5 ro pot Dr. mod. T E U M R K Chorohy skórne weneryczne, leczenie d<ałerm ą. d:atermoknajjulacią o- raz lampą kwarcowa MONIUSZKI 5 tel. 17J-50. Przyimuie od 11 do 1 po. i od 5-8 w niedzelę od 11 do 1 po poł. mim chor. skórna I weneryczne NAWROT 2 Tel przyjm. do 10 rano i od 4-8 dla pań spp?. od 4-5.v niedz. od 11 2 pp dla niezamożnych, ceny lecznic. i wen«' yczne. hawrot 7 telef Przyimuie od i od o-7 L ^ K A L T frontowy po Banku Małopolskim przy ul. Moniuszki Nr. 4. okładający *ię z 3-ch dużych pokoi i sali. do wynajęcia wprost od gospodarza, od nowego roku. Wiadomość łelefonlt codzien- n c do godz. 15-e;. duży Pokój I frontowy Żeromskiego lim.u Lekarz FiotrKowsKa51 Piotrkowska 82 tel tel prawa oficyna 4 wejście. I piętro. Godziny przyjęć UWAGA: Porcelanę przyirau e di reperac'. zarówno wyroby z marmuru, kryształu i kości słoniowej. od 4 7 wieczór "~ Dr7medr" UJIO.ICT.BJI irif m i TIMNNNRXRT)nrT^ GABINET GIMMSSFYFET LECZNICZA? Halfreclil L FIXYKALN«I TERAPII Chor. skórne * I weneryczne. IM. c-;a MED CECYLII FOKSZAŃSKIB? Piotrkowska 10 Przyini. 6 9 r 12 3 gimnastyka leczn cza. oddechowa, masa*, diatermia, kwarc, pp. i 8-9 w ecz. kapie e świetlne. snllux- faradvzac a >ffalwan! Z3c'a w* niedzie e i święta &> 1FK WSKA 101, TFES Gwiazdka 1930 będzie stała pod znakiem MOMTDLAMC Kaprawrfę wspaniałym podarunkiem gwiazdkowym eal pióro wietrzne Monlblanc j Posiada ono wartość złoto I klelnolów, a } cdnak niewiele kosztuje I mimo to wiernie służy przez 20 lat. Obdarowany, bez jayzględti aa to. CZY to pani. pan. czy tei dziecko, codziennie W wdzięcznością wspo* tnlnn tego* od którego pióro wieczne otrzy* sual, gdyż co bullę uiy wa swego Mont blanc. Któż nie zrua leszcze aowego Montblane T Nuciskacza Jedno naciśnięcie t ai napełniony 1 Cztery patenty światowe zgłoszone. Proszę zbadać I poruwnue w Jakimś lepszym składzie materiałów piśmiennych zalety tego nowego Itlontbluuc* a wybór padnie ttapewno ua niego. * Hontblanc-irlełsterstiSck 4510 z nową kartą gwarancylni. bezterml* zł. 4HM zł. 60. zl. 76. z!. 97. KUPON NR 8 UPRAWNIAJĄCY DO BRANIA UDZIAŁU W WIELKIM KONKURSU* MOŃTBLANC. W POWYZSZEW OGŁOSZENIU JEST BŁĘDÓW NAZWISKO: ORTOGRAFIA nych. ADRES: «... P OSZ, ILJHOWAĆ TEN KUPON WRAZ A WYNIKIEM NASTĘPNEGO OGŁOSZENIA (NR 9). WARUNKI JUK 1 POPRZEDNIE KUPONY (NR. L-7> MOŻNA OTRSYMAĆ BEZPŁATNIE W KUFCCLYM LR- >SZYIN SKŁADZIE >R/Ł- T>JJ-ÓV. PLIIIIIEUNYOB,W KTUR>UJ SNAJDUJEAINIG.IE PŁFROTFTFTSJC- SALA F1LHARM0NJI. DZLI O OODZ. 9 WLECZ. Na)modniejszy ze współczesnych pisarzy PITIGRIbbl wygłosi wielce inleresujący odczyt p U li! Streszczenie odczytu w Języku polskim można nabywać na sali Biłely w kasie Filharmonii OGLOSZEME. Nadzorca Sadowy firmy Bronisław SINDWIman i S-ka' 4 w Lodzi przy ul. Rokicińskiej Nr. 9, r- Stanisław Gajdziński, zam. przy ul. Zawadzkiej Nr. 1. podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że na mocy decyzji z dnia 26 września r. b. w sprawie Z. 177/30 Sad Okręgowy w Lodzi zarządzi! otwarcie postępowania układowego. W celu ustalenia listy wierzycieli, w porozumieniu z Sędzia - Komisarzem p. K. Roszakiem. poprzednio wyznaczone zostały terminy sprawdzenia wierzytelności w dn. 21 i 28 listopada 1930 roku. Ponieważ część weksli była w obiegu 1 nie została przez wierzycieli zgłoszona do sprawdzę nia w powyższych terminach, na zasadzie decyzji Sadu Okręgowego wyznaczonym został ostateczny termin sprawdzenia wierzytelności w dniu 22 grudnia 1930 r. W dniu tym wszyscy wierzyciele firmy Bro nlsław Sinderman i S-ka 4 ', którzy w dn. 21 i 28 listopada r. b. nie zgłosili swoich wierzytelności, pod rygorami zastrzeżonymi w art. 51 Rozp. Pre zydenta Rzeczypospolitej z dn. 25 grudnia 1927 roku o zapobieganiu upadłości, winni zgłosić swoje pretensje wraz z tytułami w celu sprawdzenia wierzytelności i wciągnięcia na listę wierzycieli. Sprawdzenia odbywać się beda w lokalu Sadu Okręgowego w Łodzi w Wydziale Handlowym, pokój Nr. 15, o godzinie 10 rano. W dniu 29 grudnia 1930 r., w myśl art. 41 powyżej przytoczonego Rozporządzenia, lista sprawdzonych wierzytelności wyłożona będzit w Sadzie Okręgowym w Lodzi w Wydziale Han dlowyłrt. Wierzyciele, których Nadzorea Sadowy nie wciągnie na listę, w cłatru 7 dni od tei daty maja prawo zaskarżyć czynności Nadzorcy w trybie przepisanym. Nadzorca Sodowy (-) St Galdzlrlskt R A N leczn^csok świełn NADSZEDŁ DO APTEKI St.Hamburga i S-ki w Łodzi, Główna 50, tel OFXXIOOLXXXX.OCXXX3C^ Co kiifili PRAWI* HOŁDEMU UPOMINEK GWLOZO- U owy W POI AD PRAKTYOZNEGO I W-Y- IWFNTNOAA OBUWLT Misy l i m ę D-ia Merlt Lniuigmj Cegielniana 6, front I p. Informacje i zapisy codziennie wiecz od 10 8 Instltut de BeautS ANNA RYDEL Anna Rydel po powrocie z Paryża i Londynu polecz ostatnie nowości w dńedzin e kosmetyki rac o- nalnej Łódź, Ceslelnlcrca 19, telefon 183*32 łnslyluł czyrmy od W centrum miasta elegancki, słoneczny pokoi na I piętrze z używaln' ścia ł»- lelonu oraz z wsiehiemi godami dla mężczyzny eweat na biuro od* zaraz do wynajęcia, Wiadrmosć: Rozenblum, Piotrkowska 51, te! od 10 t, 4-7

12 Str.12: :i6 Xii 1930 St 343 H. L u b i c z specjalista chorób skórnych, wo nerycznych i moczoptciowych Cegielniana N 43 felelon Przyjmuje 0d i , w niedzielę i święta od 9 1 Dla Pań oddzielna poczekalnia Dr* mcci* S. Kantor ipeclalista chorób wenerycznych, skór nych. włosów I rrkkzopt.mnwych. Leczenie lampa kwarcowa I pronrenlam' Rentgena. PIOTRKOWSKA 144 ROG EWANGE LICKIEJ. Wejście. Ewangelicka 2. Telefon Przyimuie od 4 2 l od 5 8 w Ula oań oddzielna poczekalnia. P O R A D N I A wanerologlczna Lekarzy Roec : ali«tów Zawadzka 1. Czynna od 8 rano do 9 w'eczór. Od i 2 3 przyimuie lelcart-lccsio W niedziele i święta od 9 2 pp Leczenie cnorób : Wenerycznycn, moczoptciowych i skurnycn. Badanie krwi i wydzielin na sylilis itryper Konsultacie z neurologiem i urologiem Gabinet twiatlo-ieczniczy Kosmetyica leicarska Oddzielna poczekalni a dla kobiet. Porada 3 złote DOKTÓR H. WołKowyshi telefon Specjalista chorób skórnych I wenerycznych. Elektroterapla Leczenie lampą kwarcowl. Przy mu e od ft\ 8 2 przed pol. i od 5 9 w niedziele I święta od fiodz. 9 1 Dla pań oddzielna poczekalnia. Lckarz-deniysfa 1. Rossn Nawrot 7, tel. 182-r-9 Przyjmuje od 10-I, 3 7 TO P R A W D A! że u nas komplet części do 4 lampowego radja łącznie z shematem Tylko za 125' zł. otrzymasz do 30 stacyj nadawczych.- Wskazówkl I porady bezpłatnie. Polskie Rad.o Krzyżanowski, Andrzeja Nr. 4 sic CHOROBY U?YWAJ «YENERA' TT lljll. Sl. HEINRICH P D C Z 4 I R W A T Y W Y :ho r. dzieci i wewnętrzne ordyn.od5 7 popot, P WN Pomorska 10, tel m. 14. MOCN-E GABINET Fizykalnej Terapji Pomorska 10, m. 14 tel czynny od 10 rano do 5 popot. Kwarc. 2 zt. diatermia zewn. 3 zt. m wewn. 4 zt. kąpiel elektr wypożyczanie kąp. swietl NIE zawiodą się te Panie, które stale codziennie używają Kremu Simorta. Krem ten wygradza wybiela i odżywia skórę. zapobiega zmarszczkom i daję cudowną cerę Swe światowe powodze> nie od lat 70-ciu z a w d z ię> cza Creme Simon nie zw y k l e starannemu przy. gotowaniu. Jest on pole» cany przez lekarzy. Creme Simon jest niezrównany. CREME SIMON Ceny zniloiteh NA chusteczek, swetrów, pullowerów i wiele in- Q, nych cudowności po cenach zniżonych tylko s w Domu Pończoszniczym i Mariana LEWKOWICZA Piotrkowska 46, telef CHCESZ otrzymać posadę? i! Musisz ukończyć kursy fachowe korespondencyjne im profesora Sekulowicza. Warszawa. Żurawia 42. Kursy, wyuczają, listownie; buchalter!!, rachunkowości kupieckiej, korespondencji handlowej,.stenografii, nauki handlu, prawa, kaligraf ii, pisania na maszynach, towaroznawstwa, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, pisowni, gramatyki polskiej oraz ekonomji. Po ukończeniu świadectwa. Żądajcie prospektów. 30 MAMCURZYSTKA poszukuje posady. Oferty pod Zdolna". ASYSTENTKĘ dentystkę potrzebuje do dentystycznego gabinetu. Oferty, do adm. Asystentka''.. POTRZEBNA zdolna manlcurzystka. Piotrkowska 144. STUDENTKA przyjmie bezpłatna posadę sekretarki w kancelarii adwokackiej ewent. u aplikanta. Oferty sub: SUtdentka". / MŁODY handlowiec polsko - niemiecki, zdolny do wszystkich prac poszuku je jakiejkolwiek posady, wymagania skromne, dobre referencje. Łask. oferty do adm. p. P. O. 26". Zdrojowiska KRYNICA. Pensjonat..Belweder" pr».y deptaku, pełny komfort, ciepła I zimna woda bieżąca w pokojach, centralne ogrzewanie wodne, łazienka, balkony, kuchnia wykwintna I dietetyczna. Telefon Pobyt trzydziestodniowy z kuracją i tansą ryczałtem zł , ZAKOPANE. Pensjonat Berenbaumowej i córki został przeniesiony z willi Zawory" do murowanej komfortowej willi Ruczaj", ulica Ząmojskie- O t w o c K GWIAZDKĘ Pensjnnat Władvs- KO woda bieżąca ciepła i zimna w N A K AK N W Ł 42 Pończochy jedwabne tawowei Neufeld Pokojach, łazienki, telefon 256. \ 6» Największy wybór przeróżnych pończoch, rę-. Kilińskiego rófj PIERWSZORZĘDNY Zakład Wypokawiczek, skarpetek, reform. apaszek, szali, Chtodnei poleca na czynkowy Srńdborowlanka" w Sróa- «ezon z mowy do- borowie pod Otwockiem otwarty cabrze oerzane pokoje ty rok. Cenv przystępne. Wiadomość Kuchnia wykwintna na miejscu: tel. Warszawa Podmieiobhta. na rnaś e ska I-sza Sródborów lub Warszawa Telefon 80 Uprasza 645-"9 s ę o wczesne zamówienia na święta Nauka i wychowanie Pianina i fortepiany zarówno własnej )fk i zagra wzory rękawiczek skórkowych, renifercwycn,.>o wełnianych i trykotowych. UDZIELAM lekcji elektrotechniki, ma- ^^^^^wwnbhkbkmakanmkktm tematyki, języka niemieckiego (dla [ I 2 POKOJE duże. słoneeczne. na 1 pic- D? I E Z (? M O Ż L! Y C I 1 R O D Z N A 1L N A z» o t P w k «>. tne z wszelkiemi wygodami, a używał- E Jurkowska m. 37., Kupno 1 sprzedaż nbścią kuchnj do wynajęcia: Może b.vc KOAtPLET dla dzieci przed I popołunicznej produkcji na dogodnych 1.. I Jlą małżeństwa.' Żeromskiego 41, m. 2. dniowy S. Janowskiej i'n. Rangicwicz, warunkach poleca DUŻY pokój balkonowy, elektryczność Za RJ s V u ~ ~ 7 - Aleja I Maja 3, REICHER Przyjmuje wszelkie reperacje. H - F I N S T E R, PAninir>iBATV l e?eścl detektory łazienka, bez mebli odnajmę. Zawadzka 5?:..?: Łódź ul. Zak," " "l"68-69 ttsitot ^fram ^f-il* front, od wiecz. Majstrów m\ BLEZER Specjaslita chorób skórnych i wenerycznych. Leczenie diatermią. Elektroterapla. Południowa 28 tel b. słarsz J panny Procilówny Od 8 11 rano i od 5 9 wiecz. Kilińskiego 5o W niedziele od 9 1, pp. Dla niezamożnych ceny lecznic. lir. SoiowiBjczyK. Specjalista chorób skórnych i wenerycznych PiotrKowsHa 99 tel przyjm. od 3-6 po poł. 1 od 8 9 wiecz W niedziele i święta od 9 1 po pol Gabinet kosmetyki leczniczej i toaletowej S. SZWALBE Absolwentka wydz. lekarsk, Un. Odeslciejjo Zielona Ns 17 tel DWORZU 5 ska KRZESEŁ 8S tel i fotel dębowe, Naitamel kryte bo w sztu- ^.7-7^,- Pll,m-_5 O ^ O 1 : : ^ J ^ j : p ^_.. ^ JgC- trotechnikę. $ naukę g so splotach, g ^ & technoloczną y & skórą sprzedam tanio. Cegielnia- KAWALER poszukuje pokoju umeblo- gi techniczne, c włókiennictwa chemię gospodarkę włókiennicza.- fabryczna 64. m. 9. wanego przy rodzinie od zaraz. Dzwo- elekn ą i codzicnnle od 6-8 wiecz. Prospekt Lokale WP bezpłatnie. 'OKÓ.I umeblowany duży o 2 oknach. : oddzieliłem wejściem od zaraz do vynajęcia. Wiadomość Składowa 21. m. 3. prawa oficyna. 2 we,ście. 1 piętro» S «"'duży^pokoj" MAGAZYN obuwia do wynajęcia. Oló UŻYWAJĄ Rozmaite 1 łzcj osouy. cwi-iimaiuic J; wna 41. Wiadomość na miejscu. / ^^od^ai^ia: frontowy umeblowany Ż^omskiego-Nr.71 dla dwóch pa- ^- J - J ^ r U i S o? ^ m^ss&s&?fw? Śf*i - l 1.: mnrnr- mirsiprrnr- w T-ńłnvch kierun- * e zawierającą koronkę Z filet 5 mtr. I m POKÓJ umeblowany dla jednej lub 2 M O R. 1 VS wieca biuro Polruch" Al o w a l z darniny. Łaskawy znalazca zeosób ewentualnie z używalnością ku- K N,HSI 27 i u ńi» rucn. AI. C H C O 2 W r 6 c l (. z- a wynagrodzeniem. Piotr chni do oddania. Sienkiewicza 37, m. 38 S^g*,,,,~,,., kowska 167. Hufnagel. 21 Z KLATKI schodowej pokoje, biurowe, j^j,.. N F ).. A W RUSSYANA 1 * mctiwiiip nnwni,., kn^n.n, wv g mebli, hez umc-blowane we wszystkich U O DOLARÓW wypożyczę na.oszukuje ^^^^^^xv m\i\az\i miasta poleca biuro ' Pol" m a, y P r o c e i l t n a Pierwszą hipotekę lub ZNANYi NIEZAWODNY, darni wprost od gospodarza bez od-l^,,^,, A 1 Vntf. x Z,^x y, " zastaw kosztowności. Adm. 1000" łcodek OP ruch", Al. Kościuszki 27. front, parter, stępnego, Of. do adm. nin. pisma^pod t e ] e f 1 4 ) SKŁADAM serdeczne podziękowanie P. P.'. KASZLU r~ SKLEPY lokale biurowe handlów"e DUSZNOŚCI Pa11^ Dt>k torowl Kasy Chorych Oleri e ń DUŻY pokój z balkonem dla małżeń " przv^1 Piotrkówsklej^ Mnnvch rucldl- sztąjnowi za wykonanie ciężkiej operar u c n stwa ewent. na biuro do wynajęcm. "- cji i uratowanie mi przcz to oka. FraniCHRYPKI Telefon do dyspozycji. Wiadomość: ^ Z, Z wńlw' TI? v X Ź ciszka Michalak, ul. Sosnowa 19. ań i? teł c a b i u r o..polruch". AL Kościuszki 27. tel R^t^iSKAR KOWALSKI" WAKZAWAI w?n K v Ó -LL7o ł Srycz E n a e nł w eiśt^^ Czyst ość " Zagubione dokum. Anny), m SŁONECZNE 2 pokoje kuchnh z P KÓJ frontowy dwuokienny, balkono Piotrkowska 44. telefon Usuwanie wszelkich defektów cery Usuwanie bezpowrotne 1 wszelkiemi wygodami, wy oraz 1-okien'ny umeblowane, od K przvimuje cvklinowanle. drutowanie. S N ' A u^dozorcy"'^! "i W Mafa S 3N' dzielnie"lub RAZĆM'od"ŃAJMĘ Żeromskie ZAGUBIONY weksel protestowany." pla i- bez śladów szpecących włosów, froterowanie oraz sprzątanie biur. po- W a Q o m o s c u a zo rcy. AI. I maja. 40. g 0 u. f ront. i Dp t ro. m. 18. tny 1 listopada na sumę 250 zl.. wystaw Przyimuie 10 2 i 4-8. koi. Czyszczenie szyb. onnamnnkńł zcalndzlcnnrm,itrrv KULTURALNEJ kobiecie, ew. bczdzlet c a - z y r a n c i Kapelusz, Kilińskiego 12. N., VI SSSAS lub bez "\ dncniu OTNU Za* n e m u małżeństwu odnajme 2 okienny " a m c r - Pomorska 43. Weksel uniewa- DR. MED. S. nu. 1? 7 ^ " A D Z K A 1 2 KAUFMANS^r oficyna? 0 t 6 An Z dr k 2 e?' 0 ta 7 m- r2 l ^ r a T ^ S?? ^ U ] l A. V ^ w B OGŁOSZENIE. JJ PJ-TRO ron. Andrzeja 7. M. 8, front. RACHELA Edelman, Aleksandrowska ucz. Państwowe! Szkoły Przemysłowej R fi II TO U fi III CII 3 Komornik Sadu Powiatowego W Ło- SŁONECZNY pokój odnajme solidnemu!?ok,9; ] h,, b 2 "meblowane DO WYNA- t ak, ubi,a k s v i t CHOROBY KOBIECE I AKUSZERJA sadzie art U. P. C. ogłasza, że kaucyjny elektrowni w d z i UL powroclta. LtjIŁU Wbita - dniu J a " 31 -' grudnia a b c z ó d vk. zamieszkały 1930 r. od w godz Łodzi 10 SmiŁJ> KAjNit: na parterze ' 3 pokoje Żeńskiej, zgubiła matrykułc. powruetta e lub JĘCIA Kil ńsklego 46 III FRONT. M. u. róg ' t o P W A.,..,,. rano w Łodzi przy ulicy WolborskieJ kuchnia, przedpokój z wszelkiemi wy- Posady GDAŃSKA, M M I 44, aiuhwi tel r Od WIIU 5 7 p r z y u j c y P o, u d n i o w e j N r > 20. na za-wjadorność. Zielony ^ KAŻMIERSKA Marja, Narutowicza 77, Nr. 22, odbędzie się sprzedaż z prze- Rodami zaraz tanio do odstąpienia w targu publicznego ruchomości, należą- okolicy głównej poczty przy tramwacych do Joska Bernhajma I składają-jach- Wiadomość, ul. Przejazd Nr. 19. AtATURZYSTKA do konwersacji języcych sie z mebli domowych, oszacowa- Pi-i?, BflUEUCO k a p o I s k, e M poszukiwana. Oferty do nyc n amervl<3ń*lcla Ł " a s u m e z l POKOJE z kuchnią. II piętro front...republiki- pod Konwersacja". w h dobrym stanic, dębowe LIbaw- _ Łódź. dnia 11 grudnia 1930 r. 2 wejścia, z wszelkiemi wygodami do POTRZEBNY chłopiec na praktykę do skle (żaluziowe)do'snrvr.d nin 3 Wla- Komornik: J. JABCZYK. wynajęcia. Gdańska 25. skład apteczny. Mechanicznel Stolarni.^Zgłaszać: s?e zdomość w ADMINISTRACJI Jośkowicz. Todzlcami. Brzezińska 72. Redakcja I Adm. Piotrkowska 49. Oodz. przyjęć Redakcji 6 7 po pol. Teł. Adm Tel. Red , , , Tłocznia: Konto P. K. O. Wyd. Republika" «W XS5*rJ?S : L«K, c r s z m'1'metrowy (na stronie 10-szpalt)' Słuszne reklamacle beda uwzględniane, o Ile r, z a w i. K S,. ^ K r z a w i e r s z milimetrowy, (na stronie 4-szpalt)' wniesione beda naipńźniei w c agu tygodnia W : NA SIR. I.eJ zl 2. za wiersz milimetrowy, (na stronic 4-szpalt.) od ukazania się pierwszego ogłoszenia. lub ZE wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi zł 5.60 NEKROLOGI: do 150 wierszy po 30 er., wyżej 40 gr- za wiersz mil. (na str. 4-szp.) Zaręcz (niezwłocznie po ukazaniu sie drugiego z rzędu 1 zaślub, po tekście 10 zł. Za mleisce zastrzeżone srecialna dopłata Zamiejscowe o 50 procogłoszenia tei samet treści co p'erwsze ZA odnoszenie do domu 40 gr., z przesyłka pocz zagraniczne o 100 proc. drożej Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada ; Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają ireści Iową w kraju zł zagranica zl- 10. Express" Ogłoszenia specjalne o 50 proc. drożej. Drobne 15 gr Najmniejsze zł 1.50 poszuk. pracy.ogłoszenia, nie upoważniła do żądania zwrotu 1, Republika" wraz z odnoszeniem "8 6U złotych. l0_groszy' najmnicisze zl Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. I zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia ' PRENUMERATA U. REPUBLIKI" Ogłoszenia: Wydawca: Wydawnictwo Republika", Sp. z osrr. odp. Redaktor odpow. Wacław Smólski. W druk. Republiki", sp. z ocr. odp. w Łodzi, Piotrkpwska 49 i 64. I

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Przewodniczący SSN Maria Tyszel, (przewodnicząca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. I UK 201/06

Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. I UK 201/06 Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. I UK 201/06 Z prawa wyboru okresu przyjmowanego do ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego na zasadach określonych w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II UK 275/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 341/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 310/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-171-03 Druk nr 2112 Warszawa, 16 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394, z 1975 r. Nr 17, poz. 94, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 188/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpiecznia (GPSU/1/2003)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 20 poz. 101 USTAWA. z dnia 31 lipca 1981 r.

Dz.U Nr 20 poz. 101 USTAWA. z dnia 31 lipca 1981 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1981 Nr 20 poz. 101 USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Art. 1. Uchyla się dekret z dnia 5 października 1972 r.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny. Rozwój PPP

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny. Rozwój PPP stan prawny: 07 maja 2015 roku Alert prawny Rozwój PPP Polska w rankingach znajduje się na ostatnim miejscu listy państw unijnych, gdzie wykorzystuje się do realizacji inwestycji PPP. Takie podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 52/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 25 listopada 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 grudnia 1997 r. II UKN 408/97

Wyrok z dnia 16 grudnia 1997 r. II UKN 408/97 Wyrok z dnia 16 grudnia 1997 r. II UKN 408/97 Prawo do emerytury lub renty nie ulega zawieszeniu jeżeli osobą, która spełnia warunki do emerytury lub renty po wyjeździe z Polski i złożyła wniosek o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Warszawa, dn. 20 sierpnia 2012 roku Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 136a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, składam projekt

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UK 122/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 114/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Beata Gudowska w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE Luksemburg, 21 lipca 2005 r. WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE 1 Na mocy decyzji 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. Rada ustanowiła Sąd do spraw Służby

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Łowicz, dnia 26.08.2008r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne: Fn.341/P/313/08

Łowicz, dnia 26.08.2008r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne: Fn.341/P/313/08 Łowicz, dnia 26.08.2008r Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 10.200.000 zł ( słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 39/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 278/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania J. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie wartości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 88/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 października 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 250/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wypadek, jakiemu rolnik uległ podczas lub w związku z udziałem w czynnościach organizacji społecznej, jaką jest samorząd rolniczy (Izba Rolnicza) nie jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r.

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 15 stycznia 1942 r. Nr 1 Część I DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz. : 1 - z dnia 30 grudnia 1941 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl 1 z 5 2013-09-02 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PRM. 169/8 KOMITET UCZNOSCI POLSKICH ORGANIZACJI KOBIECYCH W W.B data tr e uwagi Notatka o przy jciu przez Premiera przewodniczący

PRM. 169/8 KOMITET UCZNOSCI POLSKICH ORGANIZACJI KOBIECYCH W W.B data tr e uwagi Notatka o przy jciu przez Premiera przewodniczący QRN.i64Ig Archives Reference No: PRM.169/8 Q044:41- %Lso~:c.,?(Iiki4kaa bitik4aksa, 1,4, 41(41)A (.3 u. kck4 "1" ołt (A, Q.DcĘ/v PRH.164Ig PRM. 169/8 KOMITET UCZNOSCI POLSKICH ORGANIZACJI KOBIECYCH W W.B.

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11

WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11 WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11 Z art. 63 2 k.p.s.w. wynika, że sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim określonych przez siebie zmian. Wprawdzie, w przepisie tym wspomina

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo