2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 17 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości 8 244 150, 17 PLN"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1173/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 listopada 2005 w sprawie wyboru formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dofinansowania Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Data utworzenia Numer aktu 1173 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust.1, art.55 i art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz z późn. zm.) i art. 96 w zw. z art. 98 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.), mając na uwadze zapisy rozporzą-dzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju (Dz. U. Nr 149, poz.1567), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) a także rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinanso-wanie działań oraz wzoru umów o dofinansowanie działań w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 252, poz. 2524) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu skład i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego-program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 39, poz.373), Za-rząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Postanawia się dokonać wyboru form zabezpieczenia prawidłowej reali-zacji umowy o dofinansowanie Działania 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski w postaci: a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, na kwotę odpowia-dającą wartości Projektu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ni-niejszej uchwały b) aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art pkt. 5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks po-stępowania cywilnego, odpowiednio do wartości realizowanych zadań w ramach Projektu przez Województwo Małopolskie repre-zentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kra-kowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, której wzór sta-nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 17 PLN 3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. b) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 50 PLN 2 1. Postanawia się upoważnić i udzielić pełnomocnictwa do podpisania i zło-żenia w imieniu Województwa Małopolskiego: a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dla: - Pana Andrzeja Sasuła - Panią Jadwigę Pauli..

2 b) aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji dla: - Pana Andrzeja Sasuła - Panią Jadwigę Pauli 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 umowy, będącej załącznikiem do rozporządzenia MGiP z 3 marca 2005r., zmieniającego rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działań w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQU-AL dla Polski , Beneficjent (Województwo Małopolskie) winien przedłożyć w Krajowej Strukturze Wsparcia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofi-nansowanie w dwóch formach nie później niż w dniu podpisania umowy. Zgodnie z paragrafem 10 ust. 4 umowy o Partnerstwie Na Rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia zawartej w dniu pomiędzy Województwem Małopolskim a poszczególnymi Partnerami Partnerstwa strony ustalają, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofi-nansowanie Działania 2, zostanie ustanowione, odpowiednio do wartości zadań re-alizowanych w ramach Projektu przez wszystkie podmioty umowy w formie aktu no-tarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz w formie weksla in blanco, który będzie wystawiony przez Województwo Małopolskie na kwotę całego budżetu Projektu. Niniejsza uchwała jest naturalną konsekwencją decyzji Zarządu Województwa Mało-polskiego, który zgłosił projekt w ramach naboru do IW EQUAL, działając w drodze uchwały 678/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1173/05 Zarządu Województwa Małopolskiego Z dnia 10 listopada 2005r.... [Miejscowość,data] DEKLARACJA WEKSLOWA Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr... z dnia... o do-finansowanie Działania w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólno-towej EQUAL dla Polski przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pra-cy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), zwanej dalej umową o dofinansowanie Działania, w załączeniu składamy Fundacji Fundusz Współpracy", z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a - Kra-jowej Strukturze Wsparcia działającej w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL weksel in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu Województwa Małopolskiego który, który, Fundacja Fundusz Współpracy", z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnoślą-skiej 4a - Krajowa Struktura Wsparcia działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej EQU-AL ma prawo wypełnić do czasu całkowitego rozliczenia przez nas umowy o dofinansowanie Działania (tj. zaakceptowania dostarczonego sprawozdania końcowego z realizacji Działania) na kwotę , 17 zł, powiększoną o stopę redyskonta weksli i koszt dodatkowej opłaty skarbowej, oraz weksel ten opatrzyć datą, a

3 także uzupełnić o inne klauzule według swego uznania, zawiadamiając Województwo Małopolskie listem poleconym pod niżej wskazanym adresem 12) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków (nazwa, adres wystawcy weksla) (czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć jednostki) Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 1. Andrzej Sasuła, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego *... Data i miejsce urodzenia: * (podpis) 2. Jadwiga Pauli, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, *... Data i miejsce urodzenia:* (podpis) Weksel zostaje zwrócony na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie Działania, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą EQUAL Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosków Beneficjentów o płatność od Krajowej Struktury Wsparcia do Instytucji Zarządzającej EQUAL Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1173/05 Zarządu Województwa Małopolskiego Z dnia 10 listopada 2005r egzek026/x06 REPERTORIUM A NR /2005 AKT NOTARIALNY Dnia... w budynku nr 22 (dwadzieścia dwa) przy ulicy Basztowej w Krakowie, przed no-tariuszem Wojciechem Gruszczyńskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), stawili się: 1. Andrzej Wojciech Sasuła, *, 2. Jadwiga Helena Pauli, *, - działający w imieniu Województwa Małopolskiego, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: , Regon: , które jako organ stanowiący utworzyło zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa w celu wykonywa-nia zadań województwa - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pod adre-sem: Kraków, Plac Na Stawach nr 1, jak oświadczyli posiadające-go nadany NIP: oraz Regon: będący woje-wódzką samorządową jednostką organizacyjną, ad 1) jako Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - na podstawie uchwały nr I/7/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podjętej na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopolskiego, ad 2) jako Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kra-kowie - na podstawie uchwały nr 67/99 Zarządu Województwa Małopol-skiego, z dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, podjętej na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm) którzy oświadczyli, że są nadto uprawnieni do reprezentacji Województwa Małopolskiego - na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopol-skiego nr 1173/05 z dnia 10 listopada roku 2005 w sprawie w sprawie wyboru

4 formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dofinansowa-nia Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski , w którym między innymi postanowiono upoważnić i udzielić pełnomocnictwa po podpisania i złożenia w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego między innymi notarialne-go oświadczenia o poddaniu się egzekucji w poniższej sprawie. Stawający ad 1 i ad 2 oświadczają, że ich umocowanie do działania w imieniu Województwa Małopolskiego nie wygasło, ani nie zostali odwołani ze sprawowanej przez siebie funkcji, ad 1) i ad 2) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 3. Małgorzata Mardyła, *, ad 3) działająca w imieniu Gminy Mogilany- Urząd Gminy Mogilany, posia-dającej numer identyfikacji podatkowej NIP: , Regon: jako Wójt Gminy Mogilany - zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach z dnia 19 li-stopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Mardyła na Wójta Gminy Mogilany, która nadto oświadczyła, że jest uprawniona do dokonania niniejszej czyn-ności na podstawie Uchwały Nr XXV/218/05 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Akademia Przedsię-biorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", adres dla korespondencji: Mogilany, Rynek 2, ad 3) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, 4. Małgorzata Maria Chrapek, *, ad 4) działająca w imieniu Gminy Wieprz Urząd Gminy Wieprz, posiada-jącej numer identyfikacji podatkowej NIP: , jako Wójt Gminy Wieprz - zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Wie-przu z dnia 10 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Marii Chrapek na Wójta Gminy Wieprz, która nadto oświadczyła, że jest uprawniona do dokonania niniejszej czyn-ności na podstawie Uchwały Nr XXXVI/192/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz do zawarcia umowy o zasadach współpracy przy realizacji projektu realizo-wanego w ramach Działania 2 programu operacyjnego - Program Inicjaty-wy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ", adres dla korespondencji: Wieprz 754, Wieprz, ad 4) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, 5. Jacek Tadeusz Datka, * 6. Margarita Maria Aleksiejew, * ad 5) i ad 6) - działający w imieniu Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Miodowa nr 9, wpisanej do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Za-wodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospo-darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: co wynika z okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 14 stycznia 2005 roku, godz. 11:21:39 - ad 5) jako Prezes Zarządu, zaś ad 6) jako Koordy-nator - uprawnieni - zgodnie z artykułem 11.4 Statutu Fundacji - do łącznej reprezentacji Fundacji, którzy oświadczyli, że wpisy w powołanym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezentacji Fundacji, a nadto oświadczyli, że żadna zgoda organów Fundacji na dokonanie tej czynności nie jest wymagana, ad 5) i ad 6) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 7. Marzena Rozalia Piszczek, * 8. Andrzej Komański, * ad 7) i ad 8) działający w imieniu Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Kordylewskiego nr 11, REGON: wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Reje-stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: ad 7) jako Prezes Za-rządu, zaś ad 8) jako prokurent - uprawnieni do łącznej reprezentacji Spół-ki - co

5 wynika z okazanego odpisu z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Kra-kowie, zgodnego ze stanem Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 28 lipca 2005 roku, godz. 13:20:20, którzy oświadczyli, że wpisy w powoła-nym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezentacji Spółki, a nadto oświadczyli, że zgodnie z 21 pkt 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła dnia 9 czerwca 2005 roku uchwałę Nr 27/RN/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania o wartości przewyższającej ,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) w ramach realizacji Działania 2 Projektu "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" objętego programem EQUAL, ad 7) i ad 8) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 9. Prof. dr hab. Karol Musioł, * ad 9) działający jako Rektor UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, NIP:, , Regon: , upoważniony do działania, zgodnie z Komunikatem nr 5 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 marca 2005 roku, DO-0040/24/2005, w sprawie wyboru Rektora oraz zaświadczenia z dnia 2 września 2005 roku, wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, DSW-2-KS /05, który oświadczył, że jego umocowanie do działania w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wygasło, ani nie został odwołany ze sprawowanej przez siebie funkcji, ad 9) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, adres do korespondencji: Kraków, ulica Gołębia nr 24, 10. Piotr Baran, * 11. Małgorzata Renata Michalska, *, - ad 10) i ad 11) działający w imieniu Stowarzyszenia pod nazwą: Małopol-ski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Kościuszki nr 43, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądo-wego - rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodo-wych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: ad 10) jako Prezes Zarządu, ad 11) jako Sekretarz, upraw-nieni do łącznej reprezentacji Stowarzyszenia - co wynika z okazanego odpisu aktualnego z powołanego rejestru wydanego przez Centralną In-formację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Krakowie według stanu na dzień 19 lipca 2005 roku, godz. 11:03:59, którzy oświadczyli, że dane w powołanym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezen-tacji Stowarzyszenia, ad 10) i ad 11) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych serii i numerów:..., stawający zwani są dalej także "Stawającymi" lub "Stronami". AKT PODDANIA SIĘ EGZEKUCJI I. Stawający oświadczają, że w dniu... roku w Krakowie została zawarta mię-dzy Stronami umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjne-go - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowa-nego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 3 listo-pada 2005 roku ("Umowa"), w której to Umowie: - Województwo Małopolskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zwane jest także Administratorem Partnerstwa na rzecz Rozwoju lub Administratorem, - Gmina Mogilany Urząd Gminy Mogilany zwaną jest także Partnerem 1, - Gmina Wieprz Urząd Gminy Wieprz zwana jest także Partnerem 2, - Krakowska Fundacja "Hamlet" z siedzibą w Krakowie zwana jest także Partnerem 3, - Spółka pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwana jest także Partnerem 4, - Uniwersytet Jagielloński zwany jest także Partnerem 5, - Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie zwany jest także Part-nerem 6, - Wojewódzki Urząd Pracy zwany jest także Partnerem 7, a w której to Umowie między innymi ustalono, że: a) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alterna-tywnych form zatrudnienia",

6 zwane dalej "Partnerstwem na Rzecz Rozwoju" lub "Partnerstwem", którego działania są realizowane w ramach Tematu D: "Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczegól-ności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy" programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), dą-ży do osiągnięcia celów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL w zakresie zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w drodze współpracy partnerskiej i ponadnarodowej, b) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zawiązane zostało przez Strony, w celu realizacji projektu, którego strategię i opis stanowi załącznik nr 1 do Umowy ("Projekt"), c) Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w tym zasady współpracy Administratora i Partnerów oraz współpracy między Partne-rami przy realizacji Projektu, d) w celu zrealizowania w ramach Działania 2 Partnerstwa na Rzecz Rozwoju opi-sanego w ust. 1 i 2 Projektu, zostanie zawarta pomiędzy Krajową Strukturą Wsparcia (KSW), działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL (IZ EQU-AL) a Beneficjentem - Administratorem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, umowa o dofinansowanie Działania 2, e) Strony ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinanso-wanie Działania 2, a w sferze finansowej każda ze Stron odpowiednio w zakresie zadań, za których realizację jest odpowiedzialna f) wszyscy Partnerzy są współrealizującymi wskazany Projekt, o którym mowa w 1 ust. 2 i 3 Umowy, odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w Projekcie, a szczegółowo opisanych w Umowie oraz w Programie Działania 2 stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy oraz pełnią funkcję Partnerów Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, g) Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych przyznanych na reali-zację wskazanego wyżej Projektu, w łącznej kwocie nie większej niż ,17 zł. (osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięć-dziesiąt złotych siedemnaście groszy): - na realizację zadań Administratora w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem zło-tych), - na realizację zadań Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż ,96 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), - na realizację zadań Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż ,61 zł. (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zło-tych sześćdziesiąt jeden groszy), - na realizację zadań Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż ,10 zł. (osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy), - na realizację zadań Partnera nr 4 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych), - na realizację zadań Partnera nr 5 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), - na realizację zadań Partnera nr 6 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych), - na realizację zadań Partnera nr 7 w łącznej kwocie nie większej niż ,50 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdzie-siąt groszy), h) (i) środki finansowe na realizacje zadań wchodzących w skład Projektu będą przekazywane Partnerom przez Administratora w transzach, pod warunkiem do-stępności środków finansowych na rachunku Administratora, (ii) pierwsza transza środków finansowych w wysokości do 20% budżetu Partnera przewidzianej na pierwsze 6/12 miesięcy realizacji Działania 2 przekazana będzie na rachunek bankowy Partnera, o którym mowa w 10 ust. 3 pkt. 9 Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od pojawienia się środków finansowych na kon-cie Administratora, (iii) przekazanie kolejnych transz jest uzależnione od rozliczenia przez Partnera przed Administratorem co najmniej 80% przekazanych środków finansowych oraz od stopnia zaawansowania realizacji Projektu, (iv) Partner zobowiązuje się do przekazania wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy oraz wnioskiem o płat-ność końcową zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy rozliczenia 100% otrzyma-nych i nierozliczonych środków finansowych, i) Każdy z Partnerów oraz Administrator zobowiązali się ponosić wszelkie podatki oraz inne ciężary

7 publicznoprawne związane z realizacją Projektu w zakresie do-tyczącym realizowanych zadań zgodnie z 4 Umowy, należne obecnie oraz mo-gące powstać w przyszłości, Administrator oraz pozostali Partnerzy nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za niedopełnienie powyższych zobowiązań przez którąkolwiek inną stronę umowy, j) Jeżeli na podstawie sprawozdań, czynności kontrolnych lub audytowych Krajowa Struktura Wsparcia lub Instytucja Zarządzając EQUAL (w Umowie określone) stwierdzi, że w Partnerstwie środki finansowe przekazane na mocy umowy po-między Administratorem a Krajową Strukturą Wsparcia, zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości i zobowiąże Administratora do zwrotu odpowiedniej części lub całości przekaza-nych środków finansowych, Partner, którego kwestionowane środki finansowe do-tyczą zobowiązuje się przekazać je wraz z należnymi odsetkami ustawowymi na rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Administratora, a w przypadku odmowy zwrotu zakwestionowanych środków Administrator może obciążyć Part-nera wszelkimi kosztami związanymi z windykacją poniesionymi przez siebie, Krajową Strukturę Wsparcia lub Instytucje Zarządzająca EQUAL, k) Strony ustaliły, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Działania 2, o którym mowa w 14 Umowy, zostanie ustanowione, odpowiednio do wartości zadań realizowanych w ramach Projektu przez następujące podmio-ty: - Województwo Małopolskie, działające również za Wojewódzki Urząd Pracy, - Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., - Małopolski Związek Pracodawców, - Uniwersytet Jagielloński, - Gminę Mogilany - Urząd Gminy Mogilany, - Krakowską Fundację Hamlet, - Gminę Wieprz - Urząd Gminy Wieprz, w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się Stron egzekucji w trybie art pkt 5 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, na zasadach określo-nych w Umowie, w szczególności przy uwzględnieniu postanowień 2 i 10 Umowy. II. Strony przedkładają: a) uchwałę nr I/7/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podjętą na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopolskiego, b) uchwałę nr XXI/296/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podję-tą na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 19 ust. 1 i 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopol-skiego, c) Uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia... roku w sprawie..., w którym między innymi postanowiono upoważnić i udzielić pełnomocnictwa po podpisania i złożenia w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego między in-nymi notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w poniższej sprawie, d) zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Mardyła na Wójta Gminy Mogilany, e) Uchwałę Nr XXV/218/05 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", f) zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 10 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Marii Chrapek na Wójta Gminy Wieprz, g) Uchwałę Nr XXXVI/192/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz do zawarcia umowy o zasadach współpracy przy realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 2 progra-mu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ", h) odpis aktualny z rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawo-dowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 14 stycznia 2005 roku, godz. 11:21:39 dla Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie, i) odpisu z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajo-wego Rejestru Sądowego Oddział

8 w Krakowie, zgodnego ze stanem Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 28 lipca 2005 roku, godz. 13:20:20 dla Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, j) Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Re-gionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjętą zgodnie z 21 pkt 5 Statutu Spółki, dnia 9 czerwca 2005 roku, Nr 27/RN/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania o wartości przewyższa-jącej ,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) w ramach realizacji Działania 2 Pro-jektu "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" objętego programem EQUAL, k) Komunikat nr 5 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 marca 2005 roku, DO-0040/24/2005, w sprawie wyboru Rektora, l) zaświadczenie z dnia 2 września 2005 roku, wydanego przez Ministerstwo Edu-kacji Narodowej, DSW-2-KS /05, ł) odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo-dowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydanego przez Cen-tralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Krakowie według sta-nu na dzień 19 lipca 2005 roku, godz. 11:03:59 dla Stowarzyszenia pod nazwą: Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie, m) Umowę z dnia 23 czerwca 2005 o Partnerstwie na rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia w ramach progra-mu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Anek-sem nr 1 z dnia 3 listopada 2005 roku. III. Strony oświadczają, że celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Działania 2, o którym mowa w 14 Umowy poddają się egzekucji wprost z tego aktu stosownie do postanowień art pkt 5 kodeksu postę-powania cywilnego: - Andrzej Sasuła i Witold Śmiałek działający w imieniu Województwa Małopolskie-go jako Administratora do wysokości kwoty ,00 zł. (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem złotych), za Partnera 7 (Wojewódzkie-go Urzędu Pracy w Krakowie) do wysokości kwoty ,50 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), - Małgorzata Mardyła działająca w imieniu Gminy Mogilany jako Partnera 1 do wy-sokości kwoty ,96 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ty-sięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), - Małgorzata Chrapek działająca w imieniu Gminy Wieprz jako Partnera 2 do wy-sokości kwoty ,61 zł. (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), - Jacek Datka i Margerita Aleksiejew działający w imieniu Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie jako Partnera 3 do wysokości kwoty ,10 zł. (osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy), - Marzena Piszczek i Andrzej Komański działający w imieniu Spółki pod firmą: Ma-łopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Partnera 4 do wysokości kwoty ,00 zł. (dziewięćset czterdzieści sie-dem tysięcy pięćset dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), - Prof. dr hab. Karol Musioła działający jako Rektor UNIWERSYTETU JAGIEL-LOŃSKIEGO jako Partenera 5 do wysokości kwoty ,00 zł. (trzysta sie-demdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), - Piotr Baran i Małgorzata Michalska działający w imieniu Stowarzyszenia pod na-zwą: Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie jako Partenera 6 do kwoty ,00 zł. (trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt zło-tych), przy czym Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Gór-nośląskiej 4a, działająca w imienny Instytucji Zarządzającej EQUAL, Instytucja Zarządzająca EQUAL jest upoważniona do prowadzenia postępowania egzeku-cyjnego na podstawie tego aktu przeciwko dłużnikowi w przypadku, gdy stwierdzi w sposób określony w Umowie, że środki finansowe przekazane na mocy Umowy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zaś Fundacja Fundusz Współpracy działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL jest uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 września 2008 roku, w ciągu 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wysłania dłużnikowi listem poleconym wezwa-nia o zapłatę należnej kwoty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. IV. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Województwo Małopolskie, pod adresem: Kraków, ulica Basztowa nr 22 (NIP: ).

9 * Dane usunięto z uwagi na zapis art. 6.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z dn. 2002r. Nr 101, poz.926 z pózn. zm/ Liczba odwiedzin: 11 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :14:42 Czas publikacji: :14:42 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3 Uchwała Nr 560/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A. NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Projekt v.2015.05.27 Załącznik nr 9 WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1033/2011. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-09-2011r.

Uchwała Nr 1033/2011. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-09-2011r. Uchwała Nr 1033/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-09-2011r. zmieniająca Uchwałę nr 4585/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2010r. w sprawie: powierzenia Wielkopolskiemu

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma zawodową szansą II EDYCJA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własna firma zawodową szansą II EDYCJA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo