2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 17 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości 8 244 150, 17 PLN"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1173/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 listopada 2005 w sprawie wyboru formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dofinansowania Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Data utworzenia Numer aktu 1173 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust.1, art.55 i art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz z późn. zm.) i art. 96 w zw. z art. 98 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.), mając na uwadze zapisy rozporzą-dzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju (Dz. U. Nr 149, poz.1567), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) a także rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinanso-wanie działań oraz wzoru umów o dofinansowanie działań w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 252, poz. 2524) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu skład i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego-program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 39, poz.373), Za-rząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Postanawia się dokonać wyboru form zabezpieczenia prawidłowej reali-zacji umowy o dofinansowanie Działania 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski w postaci: a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, na kwotę odpowia-dającą wartości Projektu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ni-niejszej uchwały b) aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art pkt. 5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks po-stępowania cywilnego, odpowiednio do wartości realizowanych zadań w ramach Projektu przez Województwo Małopolskie repre-zentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kra-kowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, której wzór sta-nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 17 PLN 3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. b) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 50 PLN 2 1. Postanawia się upoważnić i udzielić pełnomocnictwa do podpisania i zło-żenia w imieniu Województwa Małopolskiego: a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dla: - Pana Andrzeja Sasuła - Panią Jadwigę Pauli..

2 b) aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji dla: - Pana Andrzeja Sasuła - Panią Jadwigę Pauli 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 umowy, będącej załącznikiem do rozporządzenia MGiP z 3 marca 2005r., zmieniającego rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działań w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQU-AL dla Polski , Beneficjent (Województwo Małopolskie) winien przedłożyć w Krajowej Strukturze Wsparcia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofi-nansowanie w dwóch formach nie później niż w dniu podpisania umowy. Zgodnie z paragrafem 10 ust. 4 umowy o Partnerstwie Na Rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia zawartej w dniu pomiędzy Województwem Małopolskim a poszczególnymi Partnerami Partnerstwa strony ustalają, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofi-nansowanie Działania 2, zostanie ustanowione, odpowiednio do wartości zadań re-alizowanych w ramach Projektu przez wszystkie podmioty umowy w formie aktu no-tarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz w formie weksla in blanco, który będzie wystawiony przez Województwo Małopolskie na kwotę całego budżetu Projektu. Niniejsza uchwała jest naturalną konsekwencją decyzji Zarządu Województwa Mało-polskiego, który zgłosił projekt w ramach naboru do IW EQUAL, działając w drodze uchwały 678/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1173/05 Zarządu Województwa Małopolskiego Z dnia 10 listopada 2005r.... [Miejscowość,data] DEKLARACJA WEKSLOWA Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr... z dnia... o do-finansowanie Działania w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólno-towej EQUAL dla Polski przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pra-cy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), zwanej dalej umową o dofinansowanie Działania, w załączeniu składamy Fundacji Fundusz Współpracy", z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a - Kra-jowej Strukturze Wsparcia działającej w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL weksel in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu Województwa Małopolskiego który, który, Fundacja Fundusz Współpracy", z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnoślą-skiej 4a - Krajowa Struktura Wsparcia działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej EQU-AL ma prawo wypełnić do czasu całkowitego rozliczenia przez nas umowy o dofinansowanie Działania (tj. zaakceptowania dostarczonego sprawozdania końcowego z realizacji Działania) na kwotę , 17 zł, powiększoną o stopę redyskonta weksli i koszt dodatkowej opłaty skarbowej, oraz weksel ten opatrzyć datą, a

3 także uzupełnić o inne klauzule według swego uznania, zawiadamiając Województwo Małopolskie listem poleconym pod niżej wskazanym adresem 12) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków (nazwa, adres wystawcy weksla) (czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć jednostki) Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 1. Andrzej Sasuła, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego *... Data i miejsce urodzenia: * (podpis) 2. Jadwiga Pauli, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, *... Data i miejsce urodzenia:* (podpis) Weksel zostaje zwrócony na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie Działania, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą EQUAL Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosków Beneficjentów o płatność od Krajowej Struktury Wsparcia do Instytucji Zarządzającej EQUAL Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1173/05 Zarządu Województwa Małopolskiego Z dnia 10 listopada 2005r egzek026/x06 REPERTORIUM A NR /2005 AKT NOTARIALNY Dnia... w budynku nr 22 (dwadzieścia dwa) przy ulicy Basztowej w Krakowie, przed no-tariuszem Wojciechem Gruszczyńskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), stawili się: 1. Andrzej Wojciech Sasuła, *, 2. Jadwiga Helena Pauli, *, - działający w imieniu Województwa Małopolskiego, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: , Regon: , które jako organ stanowiący utworzyło zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa w celu wykonywa-nia zadań województwa - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pod adre-sem: Kraków, Plac Na Stawach nr 1, jak oświadczyli posiadające-go nadany NIP: oraz Regon: będący woje-wódzką samorządową jednostką organizacyjną, ad 1) jako Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - na podstawie uchwały nr I/7/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podjętej na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopolskiego, ad 2) jako Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kra-kowie - na podstawie uchwały nr 67/99 Zarządu Województwa Małopol-skiego, z dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, podjętej na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm) którzy oświadczyli, że są nadto uprawnieni do reprezentacji Województwa Małopolskiego - na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopol-skiego nr 1173/05 z dnia 10 listopada roku 2005 w sprawie w sprawie wyboru

4 formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dofinansowa-nia Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski , w którym między innymi postanowiono upoważnić i udzielić pełnomocnictwa po podpisania i złożenia w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego między innymi notarialne-go oświadczenia o poddaniu się egzekucji w poniższej sprawie. Stawający ad 1 i ad 2 oświadczają, że ich umocowanie do działania w imieniu Województwa Małopolskiego nie wygasło, ani nie zostali odwołani ze sprawowanej przez siebie funkcji, ad 1) i ad 2) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 3. Małgorzata Mardyła, *, ad 3) działająca w imieniu Gminy Mogilany- Urząd Gminy Mogilany, posia-dającej numer identyfikacji podatkowej NIP: , Regon: jako Wójt Gminy Mogilany - zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach z dnia 19 li-stopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Mardyła na Wójta Gminy Mogilany, która nadto oświadczyła, że jest uprawniona do dokonania niniejszej czyn-ności na podstawie Uchwały Nr XXV/218/05 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Akademia Przedsię-biorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", adres dla korespondencji: Mogilany, Rynek 2, ad 3) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, 4. Małgorzata Maria Chrapek, *, ad 4) działająca w imieniu Gminy Wieprz Urząd Gminy Wieprz, posiada-jącej numer identyfikacji podatkowej NIP: , jako Wójt Gminy Wieprz - zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Wie-przu z dnia 10 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Marii Chrapek na Wójta Gminy Wieprz, która nadto oświadczyła, że jest uprawniona do dokonania niniejszej czyn-ności na podstawie Uchwały Nr XXXVI/192/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz do zawarcia umowy o zasadach współpracy przy realizacji projektu realizo-wanego w ramach Działania 2 programu operacyjnego - Program Inicjaty-wy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ", adres dla korespondencji: Wieprz 754, Wieprz, ad 4) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, 5. Jacek Tadeusz Datka, * 6. Margarita Maria Aleksiejew, * ad 5) i ad 6) - działający w imieniu Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Miodowa nr 9, wpisanej do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Za-wodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospo-darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: co wynika z okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 14 stycznia 2005 roku, godz. 11:21:39 - ad 5) jako Prezes Zarządu, zaś ad 6) jako Koordy-nator - uprawnieni - zgodnie z artykułem 11.4 Statutu Fundacji - do łącznej reprezentacji Fundacji, którzy oświadczyli, że wpisy w powołanym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezentacji Fundacji, a nadto oświadczyli, że żadna zgoda organów Fundacji na dokonanie tej czynności nie jest wymagana, ad 5) i ad 6) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 7. Marzena Rozalia Piszczek, * 8. Andrzej Komański, * ad 7) i ad 8) działający w imieniu Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Kordylewskiego nr 11, REGON: wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Reje-stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: ad 7) jako Prezes Za-rządu, zaś ad 8) jako prokurent - uprawnieni do łącznej reprezentacji Spół-ki - co

5 wynika z okazanego odpisu z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Kra-kowie, zgodnego ze stanem Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 28 lipca 2005 roku, godz. 13:20:20, którzy oświadczyli, że wpisy w powoła-nym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezentacji Spółki, a nadto oświadczyli, że zgodnie z 21 pkt 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła dnia 9 czerwca 2005 roku uchwałę Nr 27/RN/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania o wartości przewyższającej ,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) w ramach realizacji Działania 2 Projektu "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" objętego programem EQUAL, ad 7) i ad 8) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 9. Prof. dr hab. Karol Musioł, * ad 9) działający jako Rektor UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, NIP:, , Regon: , upoważniony do działania, zgodnie z Komunikatem nr 5 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 marca 2005 roku, DO-0040/24/2005, w sprawie wyboru Rektora oraz zaświadczenia z dnia 2 września 2005 roku, wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, DSW-2-KS /05, który oświadczył, że jego umocowanie do działania w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wygasło, ani nie został odwołany ze sprawowanej przez siebie funkcji, ad 9) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, adres do korespondencji: Kraków, ulica Gołębia nr 24, 10. Piotr Baran, * 11. Małgorzata Renata Michalska, *, - ad 10) i ad 11) działający w imieniu Stowarzyszenia pod nazwą: Małopol-ski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Kościuszki nr 43, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądo-wego - rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodo-wych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: ad 10) jako Prezes Zarządu, ad 11) jako Sekretarz, upraw-nieni do łącznej reprezentacji Stowarzyszenia - co wynika z okazanego odpisu aktualnego z powołanego rejestru wydanego przez Centralną In-formację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Krakowie według stanu na dzień 19 lipca 2005 roku, godz. 11:03:59, którzy oświadczyli, że dane w powołanym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezen-tacji Stowarzyszenia, ad 10) i ad 11) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych serii i numerów:..., stawający zwani są dalej także "Stawającymi" lub "Stronami". AKT PODDANIA SIĘ EGZEKUCJI I. Stawający oświadczają, że w dniu... roku w Krakowie została zawarta mię-dzy Stronami umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjne-go - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowa-nego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 3 listo-pada 2005 roku ("Umowa"), w której to Umowie: - Województwo Małopolskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zwane jest także Administratorem Partnerstwa na rzecz Rozwoju lub Administratorem, - Gmina Mogilany Urząd Gminy Mogilany zwaną jest także Partnerem 1, - Gmina Wieprz Urząd Gminy Wieprz zwana jest także Partnerem 2, - Krakowska Fundacja "Hamlet" z siedzibą w Krakowie zwana jest także Partnerem 3, - Spółka pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwana jest także Partnerem 4, - Uniwersytet Jagielloński zwany jest także Partnerem 5, - Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie zwany jest także Part-nerem 6, - Wojewódzki Urząd Pracy zwany jest także Partnerem 7, a w której to Umowie między innymi ustalono, że: a) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alterna-tywnych form zatrudnienia",

6 zwane dalej "Partnerstwem na Rzecz Rozwoju" lub "Partnerstwem", którego działania są realizowane w ramach Tematu D: "Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczegól-ności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy" programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), dą-ży do osiągnięcia celów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL w zakresie zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w drodze współpracy partnerskiej i ponadnarodowej, b) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zawiązane zostało przez Strony, w celu realizacji projektu, którego strategię i opis stanowi załącznik nr 1 do Umowy ("Projekt"), c) Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w tym zasady współpracy Administratora i Partnerów oraz współpracy między Partne-rami przy realizacji Projektu, d) w celu zrealizowania w ramach Działania 2 Partnerstwa na Rzecz Rozwoju opi-sanego w ust. 1 i 2 Projektu, zostanie zawarta pomiędzy Krajową Strukturą Wsparcia (KSW), działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL (IZ EQU-AL) a Beneficjentem - Administratorem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, umowa o dofinansowanie Działania 2, e) Strony ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinanso-wanie Działania 2, a w sferze finansowej każda ze Stron odpowiednio w zakresie zadań, za których realizację jest odpowiedzialna f) wszyscy Partnerzy są współrealizującymi wskazany Projekt, o którym mowa w 1 ust. 2 i 3 Umowy, odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w Projekcie, a szczegółowo opisanych w Umowie oraz w Programie Działania 2 stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy oraz pełnią funkcję Partnerów Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, g) Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych przyznanych na reali-zację wskazanego wyżej Projektu, w łącznej kwocie nie większej niż ,17 zł. (osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięć-dziesiąt złotych siedemnaście groszy): - na realizację zadań Administratora w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem zło-tych), - na realizację zadań Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż ,96 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), - na realizację zadań Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż ,61 zł. (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zło-tych sześćdziesiąt jeden groszy), - na realizację zadań Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż ,10 zł. (osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy), - na realizację zadań Partnera nr 4 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych), - na realizację zadań Partnera nr 5 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), - na realizację zadań Partnera nr 6 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych), - na realizację zadań Partnera nr 7 w łącznej kwocie nie większej niż ,50 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdzie-siąt groszy), h) (i) środki finansowe na realizacje zadań wchodzących w skład Projektu będą przekazywane Partnerom przez Administratora w transzach, pod warunkiem do-stępności środków finansowych na rachunku Administratora, (ii) pierwsza transza środków finansowych w wysokości do 20% budżetu Partnera przewidzianej na pierwsze 6/12 miesięcy realizacji Działania 2 przekazana będzie na rachunek bankowy Partnera, o którym mowa w 10 ust. 3 pkt. 9 Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od pojawienia się środków finansowych na kon-cie Administratora, (iii) przekazanie kolejnych transz jest uzależnione od rozliczenia przez Partnera przed Administratorem co najmniej 80% przekazanych środków finansowych oraz od stopnia zaawansowania realizacji Projektu, (iv) Partner zobowiązuje się do przekazania wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy oraz wnioskiem o płat-ność końcową zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy rozliczenia 100% otrzyma-nych i nierozliczonych środków finansowych, i) Każdy z Partnerów oraz Administrator zobowiązali się ponosić wszelkie podatki oraz inne ciężary

7 publicznoprawne związane z realizacją Projektu w zakresie do-tyczącym realizowanych zadań zgodnie z 4 Umowy, należne obecnie oraz mo-gące powstać w przyszłości, Administrator oraz pozostali Partnerzy nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za niedopełnienie powyższych zobowiązań przez którąkolwiek inną stronę umowy, j) Jeżeli na podstawie sprawozdań, czynności kontrolnych lub audytowych Krajowa Struktura Wsparcia lub Instytucja Zarządzając EQUAL (w Umowie określone) stwierdzi, że w Partnerstwie środki finansowe przekazane na mocy umowy po-między Administratorem a Krajową Strukturą Wsparcia, zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości i zobowiąże Administratora do zwrotu odpowiedniej części lub całości przekaza-nych środków finansowych, Partner, którego kwestionowane środki finansowe do-tyczą zobowiązuje się przekazać je wraz z należnymi odsetkami ustawowymi na rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Administratora, a w przypadku odmowy zwrotu zakwestionowanych środków Administrator może obciążyć Part-nera wszelkimi kosztami związanymi z windykacją poniesionymi przez siebie, Krajową Strukturę Wsparcia lub Instytucje Zarządzająca EQUAL, k) Strony ustaliły, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Działania 2, o którym mowa w 14 Umowy, zostanie ustanowione, odpowiednio do wartości zadań realizowanych w ramach Projektu przez następujące podmio-ty: - Województwo Małopolskie, działające również za Wojewódzki Urząd Pracy, - Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., - Małopolski Związek Pracodawców, - Uniwersytet Jagielloński, - Gminę Mogilany - Urząd Gminy Mogilany, - Krakowską Fundację Hamlet, - Gminę Wieprz - Urząd Gminy Wieprz, w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się Stron egzekucji w trybie art pkt 5 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, na zasadach określo-nych w Umowie, w szczególności przy uwzględnieniu postanowień 2 i 10 Umowy. II. Strony przedkładają: a) uchwałę nr I/7/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podjętą na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopolskiego, b) uchwałę nr XXI/296/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podję-tą na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 19 ust. 1 i 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopol-skiego, c) Uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia... roku w sprawie..., w którym między innymi postanowiono upoważnić i udzielić pełnomocnictwa po podpisania i złożenia w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego między in-nymi notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w poniższej sprawie, d) zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Mardyła na Wójta Gminy Mogilany, e) Uchwałę Nr XXV/218/05 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", f) zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 10 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Marii Chrapek na Wójta Gminy Wieprz, g) Uchwałę Nr XXXVI/192/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz do zawarcia umowy o zasadach współpracy przy realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 2 progra-mu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ", h) odpis aktualny z rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawo-dowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 14 stycznia 2005 roku, godz. 11:21:39 dla Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie, i) odpisu z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajo-wego Rejestru Sądowego Oddział

8 w Krakowie, zgodnego ze stanem Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 28 lipca 2005 roku, godz. 13:20:20 dla Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, j) Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Re-gionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjętą zgodnie z 21 pkt 5 Statutu Spółki, dnia 9 czerwca 2005 roku, Nr 27/RN/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania o wartości przewyższa-jącej ,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) w ramach realizacji Działania 2 Pro-jektu "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" objętego programem EQUAL, k) Komunikat nr 5 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 marca 2005 roku, DO-0040/24/2005, w sprawie wyboru Rektora, l) zaświadczenie z dnia 2 września 2005 roku, wydanego przez Ministerstwo Edu-kacji Narodowej, DSW-2-KS /05, ł) odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo-dowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydanego przez Cen-tralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Krakowie według sta-nu na dzień 19 lipca 2005 roku, godz. 11:03:59 dla Stowarzyszenia pod nazwą: Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie, m) Umowę z dnia 23 czerwca 2005 o Partnerstwie na rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia w ramach progra-mu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Anek-sem nr 1 z dnia 3 listopada 2005 roku. III. Strony oświadczają, że celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Działania 2, o którym mowa w 14 Umowy poddają się egzekucji wprost z tego aktu stosownie do postanowień art pkt 5 kodeksu postę-powania cywilnego: - Andrzej Sasuła i Witold Śmiałek działający w imieniu Województwa Małopolskie-go jako Administratora do wysokości kwoty ,00 zł. (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem złotych), za Partnera 7 (Wojewódzkie-go Urzędu Pracy w Krakowie) do wysokości kwoty ,50 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), - Małgorzata Mardyła działająca w imieniu Gminy Mogilany jako Partnera 1 do wy-sokości kwoty ,96 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ty-sięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), - Małgorzata Chrapek działająca w imieniu Gminy Wieprz jako Partnera 2 do wy-sokości kwoty ,61 zł. (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), - Jacek Datka i Margerita Aleksiejew działający w imieniu Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie jako Partnera 3 do wysokości kwoty ,10 zł. (osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy), - Marzena Piszczek i Andrzej Komański działający w imieniu Spółki pod firmą: Ma-łopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Partnera 4 do wysokości kwoty ,00 zł. (dziewięćset czterdzieści sie-dem tysięcy pięćset dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), - Prof. dr hab. Karol Musioła działający jako Rektor UNIWERSYTETU JAGIEL-LOŃSKIEGO jako Partenera 5 do wysokości kwoty ,00 zł. (trzysta sie-demdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), - Piotr Baran i Małgorzata Michalska działający w imieniu Stowarzyszenia pod na-zwą: Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie jako Partenera 6 do kwoty ,00 zł. (trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt zło-tych), przy czym Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Gór-nośląskiej 4a, działająca w imienny Instytucji Zarządzającej EQUAL, Instytucja Zarządzająca EQUAL jest upoważniona do prowadzenia postępowania egzeku-cyjnego na podstawie tego aktu przeciwko dłużnikowi w przypadku, gdy stwierdzi w sposób określony w Umowie, że środki finansowe przekazane na mocy Umowy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zaś Fundacja Fundusz Współpracy działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL jest uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 września 2008 roku, w ciągu 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wysłania dłużnikowi listem poleconym wezwa-nia o zapłatę należnej kwoty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. IV. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Województwo Małopolskie, pod adresem: Kraków, ulica Basztowa nr 22 (NIP: ).

9 * Dane usunięto z uwagi na zapis art. 6.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z dn. 2002r. Nr 101, poz.926 z pózn. zm/ Liczba odwiedzin: 11 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :14:42 Czas publikacji: :14:42 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania.

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A 1208/2015 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.)przede mną, notariusz Marią Karp, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego (08.04.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PLAYMAKERS S.A. NA DZIEŃ 31 LIPCA 2015 ROKU Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ - 1 - Repertorium A nr 2957/2014 WYPIS AKT NOTARIALNY Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (14-04-2014r.) w hotelu FLORA w Tychach przy ulicy Katowickiej numer 10, w obecności notariusza

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2014 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.00 Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 2148/2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (15.06.2011) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT EBI typ raportu Raport bieżący numer 38/2014 data dodania 2014-12-15 17:06:38 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka )

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka ) Repertorium A nr 4474/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-29) Ewelina Stygar Jarosińska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną

Bardziej szczegółowo

11 czerwca 2012 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Sławomira Strojnego w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

11 czerwca 2012 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Sławomira Strojnego w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd spółki A.PL INTERNET z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 6 (02-676 Warszawa), zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 4 listopada 2015 roku Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Repertorium A nr 11875/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia 22.07.2014 r. (dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Numer Repertorium A. /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. (..) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy., przed notariuszem, stawił się -------------------------------------------., syn., według oświadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 r.) notariusz Marzena Kubacka - Filas prowadząca Kancelarię Notarialną w formie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

2. (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w, i adresie,

2. (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w, i adresie, WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2011 ROKU Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

wstrzymało się 0 głosów Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

wstrzymało się 0 głosów Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 10/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. Panu Zbigniewowi Zuzelskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 10 maja 2016 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 10 maja 2016 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 10 maja 2016 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej Zwołanie Regnon Spółki Akcyjnej Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Wzór * niepotrzebne skreślić FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Białymstoku w dniu 29 maja 2015 roku przez Pełnomocnika:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 273/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR 273/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU UCHWAŁA NR 273/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU W SPRAWIE: zmiana Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Dom Development S.A. DATA ZW: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 407

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 2624 /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 2624 /2015 AKT NOTARIALNY Repertorium A nr 2624 /2015 Dnia szóstego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-06), przede mną zastępcą notarialnym --------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 marca 2014 roku na godz. 12.00 w Gdyni (81-300) przy ulicy

Bardziej szczegółowo

treść ogłoszenia Proponowany dzień prawa poboru akcji serii E: 11 października 2011. Proponowane zmiany Statutu Spółki:

treść ogłoszenia Proponowany dzień prawa poboru akcji serii E: 11 października 2011. Proponowane zmiany Statutu Spółki: VENTURE CAPITAL POLAND S.A. w Warszawie, KRS 0000353979; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2010 roku. treść ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1 wyboru Przewodniczącego Spółki. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego w osobie... Uchwała Nr 2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17

Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17 Uchwały ZWZ z 24 czerwca 2014 r. Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bojano, dnia 15 października 2015 KLEBA INVEST S.A. Bojano, ul. Wybickiego 50 84 207 Koleczkowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: Spółka ), działając na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3 Uchwała Nr 560/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Braster Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwała Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O POŁĄCZENIU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

POROZUMIENIE O POŁĄCZENIU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POROZUMIENIE O POŁĄCZENIU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawarte w dniu /.../ 2015 r. w Przemyślu pomiędzy: 1. Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA 2015-06-29 14:35 Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 212/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyznania dotacji z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń cywilizacyjnych na projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach Na

Bardziej szczegółowo