2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 17 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości 8 244 150, 17 PLN"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1173/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 listopada 2005 w sprawie wyboru formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dofinansowania Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Data utworzenia Numer aktu 1173 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust.1, art.55 i art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz z późn. zm.) i art. 96 w zw. z art. 98 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.), mając na uwadze zapisy rozporzą-dzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju (Dz. U. Nr 149, poz.1567), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) a także rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinanso-wanie działań oraz wzoru umów o dofinansowanie działań w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 252, poz. 2524) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu skład i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego-program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 39, poz.373), Za-rząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Postanawia się dokonać wyboru form zabezpieczenia prawidłowej reali-zacji umowy o dofinansowanie Działania 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski w postaci: a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, na kwotę odpowia-dającą wartości Projektu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ni-niejszej uchwały b) aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art pkt. 5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks po-stępowania cywilnego, odpowiednio do wartości realizowanych zadań w ramach Projektu przez Województwo Małopolskie repre-zentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kra-kowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, której wzór sta-nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zabezpieczenie, o którym mowa, w ust. 1 pkt. a) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 17 PLN 3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. b) obejmować będzie środki dofinansowania do wysokości , 50 PLN 2 1. Postanawia się upoważnić i udzielić pełnomocnictwa do podpisania i zło-żenia w imieniu Województwa Małopolskiego: a) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dla: - Pana Andrzeja Sasuła - Panią Jadwigę Pauli..

2 b) aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji dla: - Pana Andrzeja Sasuła - Panią Jadwigę Pauli 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 umowy, będącej załącznikiem do rozporządzenia MGiP z 3 marca 2005r., zmieniającego rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działań w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQU-AL dla Polski , Beneficjent (Województwo Małopolskie) winien przedłożyć w Krajowej Strukturze Wsparcia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofi-nansowanie w dwóch formach nie później niż w dniu podpisania umowy. Zgodnie z paragrafem 10 ust. 4 umowy o Partnerstwie Na Rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia zawartej w dniu pomiędzy Województwem Małopolskim a poszczególnymi Partnerami Partnerstwa strony ustalają, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofi-nansowanie Działania 2, zostanie ustanowione, odpowiednio do wartości zadań re-alizowanych w ramach Projektu przez wszystkie podmioty umowy w formie aktu no-tarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz w formie weksla in blanco, który będzie wystawiony przez Województwo Małopolskie na kwotę całego budżetu Projektu. Niniejsza uchwała jest naturalną konsekwencją decyzji Zarządu Województwa Mało-polskiego, który zgłosił projekt w ramach naboru do IW EQUAL, działając w drodze uchwały 678/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1173/05 Zarządu Województwa Małopolskiego Z dnia 10 listopada 2005r.... [Miejscowość,data] DEKLARACJA WEKSLOWA Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr... z dnia... o do-finansowanie Działania w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólno-towej EQUAL dla Polski przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pra-cy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), zwanej dalej umową o dofinansowanie Działania, w załączeniu składamy Fundacji Fundusz Współpracy", z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a - Kra-jowej Strukturze Wsparcia działającej w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL weksel in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu Województwa Małopolskiego który, który, Fundacja Fundusz Współpracy", z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnoślą-skiej 4a - Krajowa Struktura Wsparcia działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej EQU-AL ma prawo wypełnić do czasu całkowitego rozliczenia przez nas umowy o dofinansowanie Działania (tj. zaakceptowania dostarczonego sprawozdania końcowego z realizacji Działania) na kwotę , 17 zł, powiększoną o stopę redyskonta weksli i koszt dodatkowej opłaty skarbowej, oraz weksel ten opatrzyć datą, a

3 także uzupełnić o inne klauzule według swego uznania, zawiadamiając Województwo Małopolskie listem poleconym pod niżej wskazanym adresem 12) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków (nazwa, adres wystawcy weksla) (czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć jednostki) Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 1. Andrzej Sasuła, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego *... Data i miejsce urodzenia: * (podpis) 2. Jadwiga Pauli, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, *... Data i miejsce urodzenia:* (podpis) Weksel zostaje zwrócony na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie Działania, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą EQUAL Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosków Beneficjentów o płatność od Krajowej Struktury Wsparcia do Instytucji Zarządzającej EQUAL Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1173/05 Zarządu Województwa Małopolskiego Z dnia 10 listopada 2005r egzek026/x06 REPERTORIUM A NR /2005 AKT NOTARIALNY Dnia... w budynku nr 22 (dwadzieścia dwa) przy ulicy Basztowej w Krakowie, przed no-tariuszem Wojciechem Gruszczyńskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), stawili się: 1. Andrzej Wojciech Sasuła, *, 2. Jadwiga Helena Pauli, *, - działający w imieniu Województwa Małopolskiego, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: , Regon: , które jako organ stanowiący utworzyło zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa w celu wykonywa-nia zadań województwa - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pod adre-sem: Kraków, Plac Na Stawach nr 1, jak oświadczyli posiadające-go nadany NIP: oraz Regon: będący woje-wódzką samorządową jednostką organizacyjną, ad 1) jako Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - na podstawie uchwały nr I/7/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podjętej na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopolskiego, ad 2) jako Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kra-kowie - na podstawie uchwały nr 67/99 Zarządu Województwa Małopol-skiego, z dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, podjętej na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm) którzy oświadczyli, że są nadto uprawnieni do reprezentacji Województwa Małopolskiego - na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopol-skiego nr 1173/05 z dnia 10 listopada roku 2005 w sprawie w sprawie wyboru

4 formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dofinansowa-nia Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski , w którym między innymi postanowiono upoważnić i udzielić pełnomocnictwa po podpisania i złożenia w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego między innymi notarialne-go oświadczenia o poddaniu się egzekucji w poniższej sprawie. Stawający ad 1 i ad 2 oświadczają, że ich umocowanie do działania w imieniu Województwa Małopolskiego nie wygasło, ani nie zostali odwołani ze sprawowanej przez siebie funkcji, ad 1) i ad 2) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 3. Małgorzata Mardyła, *, ad 3) działająca w imieniu Gminy Mogilany- Urząd Gminy Mogilany, posia-dającej numer identyfikacji podatkowej NIP: , Regon: jako Wójt Gminy Mogilany - zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach z dnia 19 li-stopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Mardyła na Wójta Gminy Mogilany, która nadto oświadczyła, że jest uprawniona do dokonania niniejszej czyn-ności na podstawie Uchwały Nr XXV/218/05 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Akademia Przedsię-biorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", adres dla korespondencji: Mogilany, Rynek 2, ad 3) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, 4. Małgorzata Maria Chrapek, *, ad 4) działająca w imieniu Gminy Wieprz Urząd Gminy Wieprz, posiada-jącej numer identyfikacji podatkowej NIP: , jako Wójt Gminy Wieprz - zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Wie-przu z dnia 10 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Marii Chrapek na Wójta Gminy Wieprz, która nadto oświadczyła, że jest uprawniona do dokonania niniejszej czyn-ności na podstawie Uchwały Nr XXXVI/192/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz do zawarcia umowy o zasadach współpracy przy realizacji projektu realizo-wanego w ramach Działania 2 programu operacyjnego - Program Inicjaty-wy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ", adres dla korespondencji: Wieprz 754, Wieprz, ad 4) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, 5. Jacek Tadeusz Datka, * 6. Margarita Maria Aleksiejew, * ad 5) i ad 6) - działający w imieniu Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Miodowa nr 9, wpisanej do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Za-wodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospo-darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: co wynika z okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 14 stycznia 2005 roku, godz. 11:21:39 - ad 5) jako Prezes Zarządu, zaś ad 6) jako Koordy-nator - uprawnieni - zgodnie z artykułem 11.4 Statutu Fundacji - do łącznej reprezentacji Fundacji, którzy oświadczyli, że wpisy w powołanym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezentacji Fundacji, a nadto oświadczyli, że żadna zgoda organów Fundacji na dokonanie tej czynności nie jest wymagana, ad 5) i ad 6) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 7. Marzena Rozalia Piszczek, * 8. Andrzej Komański, * ad 7) i ad 8) działający w imieniu Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Kordylewskiego nr 11, REGON: wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Reje-stru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: ad 7) jako Prezes Za-rządu, zaś ad 8) jako prokurent - uprawnieni do łącznej reprezentacji Spół-ki - co

5 wynika z okazanego odpisu z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Kra-kowie, zgodnego ze stanem Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 28 lipca 2005 roku, godz. 13:20:20, którzy oświadczyli, że wpisy w powoła-nym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezentacji Spółki, a nadto oświadczyli, że zgodnie z 21 pkt 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła dnia 9 czerwca 2005 roku uchwałę Nr 27/RN/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania o wartości przewyższającej ,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) w ramach realizacji Działania 2 Projektu "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" objętego programem EQUAL, ad 7) i ad 8) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu, 9. Prof. dr hab. Karol Musioł, * ad 9) działający jako Rektor UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, NIP:, , Regon: , upoważniony do działania, zgodnie z Komunikatem nr 5 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 marca 2005 roku, DO-0040/24/2005, w sprawie wyboru Rektora oraz zaświadczenia z dnia 2 września 2005 roku, wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, DSW-2-KS /05, który oświadczył, że jego umocowanie do działania w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wygasło, ani nie został odwołany ze sprawowanej przez siebie funkcji, ad 9) nadto oświadcza, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wy-magana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nią pod-miotu, adres do korespondencji: Kraków, ulica Gołębia nr 24, 10. Piotr Baran, * 11. Małgorzata Renata Michalska, *, - ad 10) i ad 11) działający w imieniu Stowarzyszenia pod nazwą: Małopol-ski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków, ulica Kościuszki nr 43, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądo-wego - rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodo-wych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: ad 10) jako Prezes Zarządu, ad 11) jako Sekretarz, upraw-nieni do łącznej reprezentacji Stowarzyszenia - co wynika z okazanego odpisu aktualnego z powołanego rejestru wydanego przez Centralną In-formację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Krakowie według stanu na dzień 19 lipca 2005 roku, godz. 11:03:59, którzy oświadczyli, że dane w powołanym rejestrze nie uległy zmianie i nadal są uprawnieni do reprezen-tacji Stowarzyszenia, ad 10) i ad 11) nadto oświadczają, że do dokonania niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu reprezentowanego przez nich podmiotu. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych serii i numerów:..., stawający zwani są dalej także "Stawającymi" lub "Stronami". AKT PODDANIA SIĘ EGZEKUCJI I. Stawający oświadczają, że w dniu... roku w Krakowie została zawarta mię-dzy Stronami umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjne-go - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowa-nego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 3 listo-pada 2005 roku ("Umowa"), w której to Umowie: - Województwo Małopolskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zwane jest także Administratorem Partnerstwa na rzecz Rozwoju lub Administratorem, - Gmina Mogilany Urząd Gminy Mogilany zwaną jest także Partnerem 1, - Gmina Wieprz Urząd Gminy Wieprz zwana jest także Partnerem 2, - Krakowska Fundacja "Hamlet" z siedzibą w Krakowie zwana jest także Partnerem 3, - Spółka pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwana jest także Partnerem 4, - Uniwersytet Jagielloński zwany jest także Partnerem 5, - Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie zwany jest także Part-nerem 6, - Wojewódzki Urząd Pracy zwany jest także Partnerem 7, a w której to Umowie między innymi ustalono, że: a) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alterna-tywnych form zatrudnienia",

6 zwane dalej "Partnerstwem na Rzecz Rozwoju" lub "Partnerstwem", którego działania są realizowane w ramach Tematu D: "Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczegól-ności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy" programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), dą-ży do osiągnięcia celów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicja-tywy Wspólnotowej EQUAL w zakresie zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w drodze współpracy partnerskiej i ponadnarodowej, b) Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zawiązane zostało przez Strony, w celu realizacji projektu, którego strategię i opis stanowi załącznik nr 1 do Umowy ("Projekt"), c) Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w tym zasady współpracy Administratora i Partnerów oraz współpracy między Partne-rami przy realizacji Projektu, d) w celu zrealizowania w ramach Działania 2 Partnerstwa na Rzecz Rozwoju opi-sanego w ust. 1 i 2 Projektu, zostanie zawarta pomiędzy Krajową Strukturą Wsparcia (KSW), działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL (IZ EQU-AL) a Beneficjentem - Administratorem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, umowa o dofinansowanie Działania 2, e) Strony ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinanso-wanie Działania 2, a w sferze finansowej każda ze Stron odpowiednio w zakresie zadań, za których realizację jest odpowiedzialna f) wszyscy Partnerzy są współrealizującymi wskazany Projekt, o którym mowa w 1 ust. 2 i 3 Umowy, odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w Projekcie, a szczegółowo opisanych w Umowie oraz w Programie Działania 2 stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy oraz pełnią funkcję Partnerów Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, g) Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych przyznanych na reali-zację wskazanego wyżej Projektu, w łącznej kwocie nie większej niż ,17 zł. (osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięć-dziesiąt złotych siedemnaście groszy): - na realizację zadań Administratora w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem zło-tych), - na realizację zadań Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż ,96 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), - na realizację zadań Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż ,61 zł. (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zło-tych sześćdziesiąt jeden groszy), - na realizację zadań Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż ,10 zł. (osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy), - na realizację zadań Partnera nr 4 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych), - na realizację zadań Partnera nr 5 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), - na realizację zadań Partnera nr 6 w łącznej kwocie nie większej niż ,00 zł. (trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych), - na realizację zadań Partnera nr 7 w łącznej kwocie nie większej niż ,50 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdzie-siąt groszy), h) (i) środki finansowe na realizacje zadań wchodzących w skład Projektu będą przekazywane Partnerom przez Administratora w transzach, pod warunkiem do-stępności środków finansowych na rachunku Administratora, (ii) pierwsza transza środków finansowych w wysokości do 20% budżetu Partnera przewidzianej na pierwsze 6/12 miesięcy realizacji Działania 2 przekazana będzie na rachunek bankowy Partnera, o którym mowa w 10 ust. 3 pkt. 9 Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od pojawienia się środków finansowych na kon-cie Administratora, (iii) przekazanie kolejnych transz jest uzależnione od rozliczenia przez Partnera przed Administratorem co najmniej 80% przekazanych środków finansowych oraz od stopnia zaawansowania realizacji Projektu, (iv) Partner zobowiązuje się do przekazania wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy oraz wnioskiem o płat-ność końcową zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy rozliczenia 100% otrzyma-nych i nierozliczonych środków finansowych, i) Każdy z Partnerów oraz Administrator zobowiązali się ponosić wszelkie podatki oraz inne ciężary

7 publicznoprawne związane z realizacją Projektu w zakresie do-tyczącym realizowanych zadań zgodnie z 4 Umowy, należne obecnie oraz mo-gące powstać w przyszłości, Administrator oraz pozostali Partnerzy nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za niedopełnienie powyższych zobowiązań przez którąkolwiek inną stronę umowy, j) Jeżeli na podstawie sprawozdań, czynności kontrolnych lub audytowych Krajowa Struktura Wsparcia lub Instytucja Zarządzając EQUAL (w Umowie określone) stwierdzi, że w Partnerstwie środki finansowe przekazane na mocy umowy po-między Administratorem a Krajową Strukturą Wsparcia, zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości i zobowiąże Administratora do zwrotu odpowiedniej części lub całości przekaza-nych środków finansowych, Partner, którego kwestionowane środki finansowe do-tyczą zobowiązuje się przekazać je wraz z należnymi odsetkami ustawowymi na rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Administratora, a w przypadku odmowy zwrotu zakwestionowanych środków Administrator może obciążyć Part-nera wszelkimi kosztami związanymi z windykacją poniesionymi przez siebie, Krajową Strukturę Wsparcia lub Instytucje Zarządzająca EQUAL, k) Strony ustaliły, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Działania 2, o którym mowa w 14 Umowy, zostanie ustanowione, odpowiednio do wartości zadań realizowanych w ramach Projektu przez następujące podmio-ty: - Województwo Małopolskie, działające również za Wojewódzki Urząd Pracy, - Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., - Małopolski Związek Pracodawców, - Uniwersytet Jagielloński, - Gminę Mogilany - Urząd Gminy Mogilany, - Krakowską Fundację Hamlet, - Gminę Wieprz - Urząd Gminy Wieprz, w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się Stron egzekucji w trybie art pkt 5 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, na zasadach określo-nych w Umowie, w szczególności przy uwzględnieniu postanowień 2 i 10 Umowy. II. Strony przedkładają: a) uchwałę nr I/7/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podjętą na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopolskiego, b) uchwałę nr XXI/296/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, podję-tą na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz z późn. zm) w związku z 19 ust. 1 i 18 ust. 2b Statutu Województwa Małopol-skiego, c) Uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia... roku w sprawie..., w którym między innymi postanowiono upoważnić i udzielić pełnomocnictwa po podpisania i złożenia w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego między in-nymi notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w poniższej sprawie, d) zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Mardyła na Wójta Gminy Mogilany, e) Uchwałę Nr XXV/218/05 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", f) zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu z dnia 10 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Marii Chrapek na Wójta Gminy Wieprz, g) Uchwałę Nr XXXVI/192/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz do zawarcia umowy o zasadach współpracy przy realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 2 progra-mu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ", h) odpis aktualny z rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawo-dowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 14 stycznia 2005 roku, godz. 11:21:39 dla Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie, i) odpisu z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajo-wego Rejestru Sądowego Oddział

8 w Krakowie, zgodnego ze stanem Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 28 lipca 2005 roku, godz. 13:20:20 dla Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, j) Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Małopolska Agencja Rozwoju Re-gionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjętą zgodnie z 21 pkt 5 Statutu Spółki, dnia 9 czerwca 2005 roku, Nr 27/RN/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania o wartości przewyższa-jącej ,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) w ramach realizacji Działania 2 Pro-jektu "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" objętego programem EQUAL, k) Komunikat nr 5 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 marca 2005 roku, DO-0040/24/2005, w sprawie wyboru Rektora, l) zaświadczenie z dnia 2 września 2005 roku, wydanego przez Ministerstwo Edu-kacji Narodowej, DSW-2-KS /05, ł) odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo-dowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydanego przez Cen-tralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Krakowie według sta-nu na dzień 19 lipca 2005 roku, godz. 11:03:59 dla Stowarzyszenia pod nazwą: Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie, m) Umowę z dnia 23 czerwca 2005 o Partnerstwie na rzecz Rozwoju Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia w ramach progra-mu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Anek-sem nr 1 z dnia 3 listopada 2005 roku. III. Strony oświadczają, że celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Działania 2, o którym mowa w 14 Umowy poddają się egzekucji wprost z tego aktu stosownie do postanowień art pkt 5 kodeksu postę-powania cywilnego: - Andrzej Sasuła i Witold Śmiałek działający w imieniu Województwa Małopolskie-go jako Administratora do wysokości kwoty ,00 zł. (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem złotych), za Partnera 7 (Wojewódzkie-go Urzędu Pracy w Krakowie) do wysokości kwoty ,50 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), - Małgorzata Mardyła działająca w imieniu Gminy Mogilany jako Partnera 1 do wy-sokości kwoty ,96 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ty-sięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), - Małgorzata Chrapek działająca w imieniu Gminy Wieprz jako Partnera 2 do wy-sokości kwoty ,61 zł. (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), - Jacek Datka i Margerita Aleksiejew działający w imieniu Krakowskiej Fundacji "Hamlet" z siedzibą w Krakowie jako Partnera 3 do wysokości kwoty ,10 zł. (osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote dziesięć groszy), - Marzena Piszczek i Andrzej Komański działający w imieniu Spółki pod firmą: Ma-łopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Partnera 4 do wysokości kwoty ,00 zł. (dziewięćset czterdzieści sie-dem tysięcy pięćset dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), - Prof. dr hab. Karol Musioła działający jako Rektor UNIWERSYTETU JAGIEL-LOŃSKIEGO jako Partenera 5 do wysokości kwoty ,00 zł. (trzysta sie-demdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), - Piotr Baran i Małgorzata Michalska działający w imieniu Stowarzyszenia pod na-zwą: Małopolski Związek Pracodawców z siedzibą w Krakowie jako Partenera 6 do kwoty ,00 zł. (trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt zło-tych), przy czym Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Gór-nośląskiej 4a, działająca w imienny Instytucji Zarządzającej EQUAL, Instytucja Zarządzająca EQUAL jest upoważniona do prowadzenia postępowania egzeku-cyjnego na podstawie tego aktu przeciwko dłużnikowi w przypadku, gdy stwierdzi w sposób określony w Umowie, że środki finansowe przekazane na mocy Umowy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zaś Fundacja Fundusz Współpracy działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej EQUAL jest uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 września 2008 roku, w ciągu 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wysłania dłużnikowi listem poleconym wezwa-nia o zapłatę należnej kwoty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. IV. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Województwo Małopolskie, pod adresem: Kraków, ulica Basztowa nr 22 (NIP: ).

9 * Dane usunięto z uwagi na zapis art. 6.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z dn. 2002r. Nr 101, poz.926 z pózn. zm/ Liczba odwiedzin: 11 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :14:42 Czas publikacji: :14:42 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENIESIENIA AKCJI TYTUŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU)

UMOWA PRZENIESIENIA AKCJI TYTUŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) Załącznik nr 1 do uchwały nr 778/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014 r. UMOWA PRZENIESIENIA AKCJI TYTUŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) Zawarta w Krakowie w dniu...2014 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1 REPERTORIUM A NR 8174 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (18-07-2014), w obecności mojej KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK Notariusz ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06 tel. 501 572 290, fax 12 426 12 07 e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl WYPIS Repertorium

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr z dnia 2 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Do Zarządu. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie

Do Zarządu. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie Do Zarządu Załącznik nr 1 do uchwały nr 197/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie My niŝej

Bardziej szczegółowo

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania.

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AKT NOTARIALNY Dnia siódmego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (07-01-2015), notariusz Witold Duczmal, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 7, sporządził

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ KANCELARIA NOTARIALNA Monika Gutmańska-Pawłowska notariusz, 85-036 Bydgoszcz, ul. Wełniany Rynek 2, tel./fax 52 3487856, tel. kom. 508 188 556 email: notariusz_bydgoszcz@poczta.onet.pl AKT NOTARIALNY Repertorium

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1217/10 z dnia 19 października 2010 r. ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A 1208/2015 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.)przede mną, notariusz Marią Karp, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr 2464/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia jedenastego marca dwa tysiące piętnastego roku (11.03.2015r.) przed Jolantą Gardocką notariuszem w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego (08.04.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 29 listopada 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Kancelaria Notarialna Iwona Mieloch 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87 NIP 8481464851 tel. 22 378 85 80 fax 22 378 85 84 REPERTORIUM A nr 3754/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Paweł Cupriak i Marcin Łaski, Notariusze, Spółka Partnerska 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok. 26 B tel./fax 22 436 04 60-3 e-mail: notariusz@cupriak.pl, cupriak@notariusze.waw.pl Repertorium A nr 5696/2012

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I. Repertorium A: / 2012 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego października dwa tysiące dwunastego roku (15.10.2012r.) w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście) odbyło się

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PLAYMAKERS S.A. NA DZIEŃ 31 LIPCA 2015 ROKU Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ - 1 - Repertorium A nr 2957/2014 WYPIS AKT NOTARIALNY Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (14-04-2014r.) w hotelu FLORA w Tychach przy ulicy Katowickiej numer 10, w obecności notariusza

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... / Walnego Zgromadzenia Członków SM DIAMENT w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr... / Walnego Zgromadzenia Członków SM DIAMENT w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2010 r. Członków SM DIAMENT w Piekarach Śląskich zatwierdzenia Regulaminu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie przepisów 9 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółdzielni,uchwala

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł Repertorium A nr /2013 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-29) oraz drugiego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-02) w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY Repertorium A numer 3600/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27-06-2012 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Projekty uchwał Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Uchwała nr _ Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.00 Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pakc451/x05/mb REPERTORIUM A Nr 8471/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (29-06-2016) w budynku nr 16 (szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył wobec nieobecności

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył wobec nieobecności Repertorium A numer 2078/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014) przy ulicy Obrońców Bydgoszczy numer 12 lokal 1 w lokalu Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2

Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 Spis treści ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA WEKSLA IN BLANCO ORAZ DEKLARACJI WEKSLOWEJ... 2 ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR WEKSLA... 4 ZAŁĄCZNIK 2. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A Nr 3598/2010 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego listopada dwa tysiące dziesiątego roku /18.11.2010r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię przy ulicy 1 Maja 12 lokal

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr 5452/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (06.06.2014r.) przed Jolantą Gardocką notariuszem w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. MSIG 260/2013 (4377) poz. 18606 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18606. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. (załącznik nr 6) [BMSiG-11973/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 2148/2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (15.06.2011) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 13883/2015 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer 13883/2015 AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A NR /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEśENIA: 1. Niniejszy formularz nie słuŝy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

ZASTRZEśENIA: 1. Niniejszy formularz nie słuŝy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 06 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postawie art. 409 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2014 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku Projekty uchwał zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka )

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka ) Repertorium A nr 4474/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-29) Ewelina Stygar Jarosińska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT EBI typ raportu Raport bieżący numer 38/2014 data dodania 2014-12-15 17:06:38 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita

Bardziej szczegółowo

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: INTER CARS S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana. ----------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2015 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A.,

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A., Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Holding S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r. Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 9 maja 2012 r. Zarząd z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 maja 2012 roku w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KANCELARIA NOTARIALNA GGTC. Gruszczyński Notariusze Spółka Partnerska 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 68 Tel.lfax 12-632-42-77 12-632-91-65 pakc458/x05iab REPERTORIUM A Nr 3321/2017 AKT NOTARIALNY WYPIS

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego...

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Kraków, dn.

PEŁNOMOCNICTWO. Kraków, dn. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1154/14 z dnia 21 października 2014 roku Kraków, dn. PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie uchwały nr z dnia... w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów spółki działającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2015 R. Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

NWZ Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

NWZ Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 22 lipca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska

Bardziej szczegółowo