UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie Na podstawie art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zwanej dalej ustawą oraz art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami), Rada Gminy Podegrodzie stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie uchwalonego Uchwałą Nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 lipca 2008r. i uchwala co następuje: Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, zatwierdzonego uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 428, poz z 2010r.z późn. zm.) w części obejmującej tereny położone w miejscowościach: Brzezna, Gostwica i Mokra Wieś - zwaną dalej zmianą planu. 2. Zmianę planu opracowano w oparciu o uchwały Rady Gminy Podegrodzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie Nr: VII/82/2011 z dnia 26 kwietnia 2011r., XXXIV/358/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r., XXXIX/419/2014 z dnia 30 stycznia 2014r., XLII/451/2014 z dnia 16 maja 2014r Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu. 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) Rysunki zmiany planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 do 7 do uchwały, 2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Podegrodzie podjęte w trybie art. 20 ustawy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych jako załącznik Nr Integralną częścią ustaleń planu są następujące elementy rysunków zmiany planu: 1) granice terenów objętych zmianą planu, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi zgodnie z częścią tekstową planu, wymienioną w ust Na rysunkach zmiany planu wyznacza się nowe tereny o następującym przeznaczeniu: 1) U4 tereny usług (rys. nr 3), 2) U/P tereny usługowo-produkcyjne (rys. nr 2), 3) MN2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rys. nr 1 i 4), 4) MN3 tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (rys. nr 6 i 7), 5) R4 tereny gruntów rolnych (rys. nr 5).

2 5. Rysunki zmiany planu zawierają ponadto oznaczenia i elementy objaśnione w legendzie nie stanowiące ustaleń, o których mowa w ust Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Podegrodzie, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych nr 1 do 7 do tej uchwały, 2. planie miejscowym należy przez to rozumieć wprowadzony Uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 428, poz z 2010r. z późn. zm.), 3. Studium należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, uchwalone uchwałą Nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 lipca 2008 roku. Rozdział 2. USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO W Rozdziale I Ustaleń ogólnych 3 ust. 1, w pkt. 11 tekstu planu miejscowego wprowadza się następujące zmiany: 1) lit. k) i l) otrzymują brzmienie: k) U1, U2, U3, U4 - tereny usług, l) UC, U/P tereny usługowo-produkcyjne, ; 2) dodaje się lit. ah) o brzmieniu: ah) ZE2 tereny zieleni nieurządzonej.. 2. W 7 Rozdziału II ust. 1 dot. zasad przeprowadzania scaleń pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: a) w terenach MU4, MN2, UC, U/P, U1, U2, U4 każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną,. 3. W 7 Rozdziału II ust. 1 skreśla się pkt W 7 Rozdziału II ust. 2 dot. zasad przeprowadzania podziałów nieruchomości pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) w terenach MU4, MN2, UM, UC, U/P, U1, U2, U4, PU każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną,. 5. W 7 Rozdziału II dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 5. ustalone w planie minimalne wielkości działek dla poszczególnych kategorii terenów mogą być zmniejszone o 20 % jeżeli wielkość i kształt działki przed podziałem nie pozwala na wydzielenie przyjętej w planie minimalnej działki normatywnej, pozwalającej na zrealizowanie inwestycji zgodnie z przyjętym w planie przeznaczeniem dla danego terenu.. 6. W 8 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: działka budowlana położona jest w terenach PU, U/P, U4, MU2, MU3, MU4, MN2, i UM. 7. W 10 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Ustala się zasady kształtowania zabudowy (z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej oraz terenów UM, U4 i U/P, dla których obowiązują ustalenia zawarte w 42a, 53a i 54b) dla terenów położonych w MU1, MU2, MU3, MU4, MN1, MN2, MN3, M/ZZ, RM, R1, R2, R4, oraz dla terenów W, K, KU, O:. 8. W 25 ust. 3 dodaje się punkt 5) o brzmieniu: Id: C521537A-287E-4D77-AA0D-61BD24AA0365. Podpisany Strona 2

3 5) na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi (działka nr 139 w Gostwicy) oraz na terenach położonych w obszarach narażonych na występowanie ruchów osuwiskowych (część działki nr 259/3 w Brzeznej i działka nr 1012 w Gostwicy) - zgodnie z Mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy Podegrodzie, opracowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu SOPO na etapie przygotowawczym inwestycji wymagane jest ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz w zależności od stwierdzonej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego wykonania niezbędnych opracowań geotechnicznych zgodnie z przepisami szczególnymi (dla działki nr 139 w Gostwicy) oraz wykonanie opracowań geotechnicznych poprzedzonych wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (dla części działki nr 259/3 w Brzeznej i działki nr 1012 w Gostwicy).. 9. W 62 ust. 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) utrzymanie i realizację nowej zabudowy zagrodowej z uwzględnieniem zapisów zawartych w 5 ust. 1 pkt 16 z dopuszczeniem agroturystyki,. 10. W rozdziale III ustaleń szczegółowych części tekstowej planu miejscowego po 53 dodaje się 53a o następującym brzmieniu: 1. Wyznacza się tereny usług, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U4, obejmujące część działki nr 724/1 położonej w Brzeznej i wprowadza się dla nich ustalenia określone poniżej. 1) Przeznaczenie podstawowe: a) usługi handlu, gastronomii, biurowe, b) usługi serwisowe sprzętu gospodarstwa domowego i klimatyczne wraz z montażem, 2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) garaże, budynki gospodarcze, b) miejsca postojowe, c) wiaty, obiekty małej architektury, d) zieleń urządzona, e) infrastruktura techniczna, f) niezbędne obiekty i urządzenia związane z funkcją podstawową. 2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne, 2) obiekty realizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane jako wolnostojące lub przybudowane i wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego; dopuszcza się realizacje kondygnacji usytuowanej poniżej poziomu parteru (poziom ± 0,00); 3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu inwestycji; 4) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 80% powierzchni terenu inwestycji; 5) powierzchnia sprzedażowa nie może przekroczyć 1000 m², 6) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny 1,2 minimalny 0,01; 7) wielkość wydzielanej działki będzie uzależniona od potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; dopuszcza się podział terenu związany z regulacją praw własności, poszerzeniem działek sąsiednich oraz wydzieleniem dróg; 8) obowiązuje zakaz realizacji wielkoformatowych tablic reklamowych o pow. większej niż 9 m².; 9) dojazd do terenu U4 z drogi publicznej klasy Z, oznaczonej symbolem KDZ1 na warunkach określonych przez zarządcę tej drogi; 10) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg publicznych oznaczonych symbolem KDZ1 zgodnie z rysunkiem planu; 11) dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości mniejszej niż 3 m. od granicy z działką sąsiednią. Id: C521537A-287E-4D77-AA0D-61BD24AA0365. Podpisany Strona 3

4 3. Forma architektoniczna budynków musi spełniać wymagania: 1) wysokość budynków usługowych nie może przekroczyć 12 m., 2) wysokość budynków gospodarczych, wiat i garaży nie może przekroczyć 7m., 3) ustala się dachy o kącie nachylenia głównych połaci: dla zabudowy usługowej od 0 do 40 stopni; dla budynków gospodarczych i garaży od 5 do 40 stopni, 4) kolorystyka dachów w odcieniach grafitu, czerwieni, brązu, zieleni, 5) w kolorystyce ścian zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów tj. pomarańcz, fiolet, dopuszcza się elewacyjne płyty wielowarstwowe, 6) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 4. Dla obsługi funkcji ustala się zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych jednak nie mniej niż: 1) miejsce na 40 m² powierzchni sprzedaży, 2) 1 miejsca na 30 m² powierzchni użytkowej dla pozostałych usług (do tej powierzchni nie wlicza się powierzchni użytkowej kondygnacji usytuowanej poniżej poziomu parteru). 5. Dopuszcza się realizacje miejsc postojowych w kondygnacji usytuowanej poniżej poziomu parteru oraz na terenie sąsiednim położonym poza granicami opracowania (terenu U4). 6. Na terenie U4 mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak ponadnormatywnego wpływu na środowisko poza granicami nieruchomości inwestora lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko W rozdziale III ustaleń szczegółowych części tekstowej planu miejscowego po 54a dodaje się 54b o brzmieniu: 1. Wyznacza się tereny usługowo-produkcyjne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U/P, obejmujące część działki nr 259/3 położonej w Brzeznej i wprowadza się następujące ustalenia: 1) Podstawowe przeznaczenie terenu: a) usługi z zakresu: ślusarstwa, obsługi pojazdów mechanicznych (warsztat samochodowy), handlu, b) produkcja i montaż wyrobów metalowych i betonowych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) garaże, budynki gospodarcze, b) obiekty małej architektury, wiaty, altany, c) miejsca postojowe, plac manewrowy, d) zieleń urządzona i izolacyjna, e) infrastruktura techniczna, f) niezbędne obiekty i urządzenia związane z podstawowym przeznaczeniem terenu. 2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne, 2) obiekty realizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane jako wolnostojące lub przybudowane i wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego; 3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% powierzchni terenu inwestycji; 4) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni terenu inwestycji; 5) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny 1,0, minimalny 0,01; 6) ze względu na specyfikę terenu i funkcji, wielkość wydzielanej działki będzie uzależniona od potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; dopuszcza się podział działki związany z regulacją praw własności, poszerzeniem działek sąsiednich oraz wydzieleniem dróg; Id: C521537A-287E-4D77-AA0D-61BD24AA0365. Podpisany Strona 4

5 7) obowiązuje zakaz realizacji wielkoformatowych tablic reklamowych o pow. większej niż 9 m².; 8) dojazd do terenu U/P z dróg publicznych klasy L i D, oznaczonych symbolami KDL2 i KDD na warunkach określonych przez zarządców tych dróg; 9) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu; 3. Forma architektoniczna budynków musi spełniać wymagania: 1) wysokość budynków usługowych i produkcyjnych nie może przekroczyć 13 m., 2) wysokość budynków gospodarczych, wiat i garaży nie może przekroczyć 7m., 3) dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 40 stopni, 4) kolorystyka dachów w odcieniach grafitu, czerwieni, brązu, zieleni, 5) kolorystyka elewacji ścian kolory pastelowe, 6) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 4. Na terenie usługowo-produkcyjnym U/P mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak ponadnormatywnego wpływu na środowisko poza granicami nieruchomości inwestora lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko W rozdziale III ustaleń szczegółowych części tekstowej planu miejscowego po 67 dodaje się 67a o brzmieniu: 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZE2. 2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów ZE2 pod zieleń nieurządzoną niską i wysoką składem gatunkowym nawiązującą do warunków siedliskowych, obejmującą również zadrzewienia i zakrzaczenia. 3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów ZE2 pod: 1) ścieżki piesze, rowerowe, szlaki turystyczne, 2) drogi i ciągi pieszo-jezdne, 3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 4) urządzenia turystyczne, obiekty małej architektury W rozdziale III ustaleń szczegółowych części tekstowej planu miejscowego w 70 ust. 3 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: 7) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszenia istniejącego drzewostanu Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN2. 1) Wyznaczone na rysunku zmiany planu tereny MN2 obejmują: a) część działki nr 207 położonej w Brzeznej, b) działkę nr 139 położoną w Gostwicy. 2) W zakresie kształtowania zabudowy i architektury obowiązują ustalenia planu miejscowego odnoszące się do terenów oznaczonych symbolem MN2 oraz inne ustalenia planu miejscowego odnoszące się do tych terenów. 15. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN3. 1) Wyznaczone na rysunku zmiany planu tereny MN3 obejmują: a) część działki nr 109 położonej w Mokrej Wsi, b) część działki nr 375/4 położonej w Mokrej Wsi. Id: C521537A-287E-4D77-AA0D-61BD24AA0365. Podpisany Strona 5

6 2) W zakresie kształtowania zabudowy i architektury obowiązują ustalenia planu miejscowego odnoszące się do terenów oznaczonych symbolem MN3 oraz inne ustalenia planu miejscowego odnoszące się do tych terenów. 16. Wyznacza się terenygruntów rolnych z dominacją upraw sadowniczych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem R4, obejmujące działkę nr 1012 położoną w Gostwicy. 1) Dla tego terenu obowiązują ustalenia planu miejscowego odnoszące się do terenów oznaczonych symbolem R4 ze zmianą wprowadzoną niniejszą uchwałą (w 62 ust. 3 punkt 1). 5. Pozostałe ustalenia planu miejscowego zawarte w części tekstowej i graficznej pozostają bez zmian. Rozdział 3. PRZEPISY KOŃCOWE 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Podegrodzie. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: C521537A-287E-4D77-AA0D-61BD24AA0365. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r.

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. U/P. U/P.

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r.

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. TEREN ZAGROŻONY RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r.

12 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r.

13 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r.

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 1. Rada Gminy Podegrodzie po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 12 marca 2015r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie dot. zmiany części tekstowej planu oraz zmiany przeznaczenia terenów położonych we wsiach: Brzezna, Gostwica i Mokra Wieś - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199). 2. Zmiana miejscowego planu wprowadza ustalenia dot. realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na terenie oznaczonym ZE2. Inwestycje te będą finansowane ze środków prywatnych inwestorów oraz z budżetu gminnego przy wsparciu z funduszy unijnych i innych środków pomocowych pozyskanych przez Gminę Podegrodzie. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 14 października 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 14 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XLVI/675/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

USTALENIA ZMIANY PLANU

USTALENIA ZMIANY PLANU WÓJT GMINY WIEPRZ (WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PUBLICZNEGO) ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTALENIA ZMIANY PLANU (PROJEKT) SIERPIEŃ, 2014 PROJEKTANCI PLANU mgr Wiktor Głowacki - uprawnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODZISZÓW

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODZISZÓW WÓJT GMINY GODZISZÓW ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo dz. 184/5

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo dz. 184/5 PROJEKT WERSJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UCHWAŁA NR... RADY GMINY ELBLĄG z dnia.2014 r. w sprawie: Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANY KOPERNIKA II NA OBSZRZE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA Sporządził: Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Opracował: Rafał Kozieł - Członek Południowej Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Zgorzelec z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulic: Henrykowskiej, Bolesławieckiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 66 7565 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 maja 2006 r. Nr 66 Treść: Poz.: Uchwały Rad Gmin Str. 1769 Uchwała Nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 26 września 2012 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r.

UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. UCHWAŁA NR XX/144/08 RADY GMINY LIPOWA z dnia 07 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA EDYCJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 OPRACOWANIE: PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Uchwała

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW

WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW PROJEKT ZMIANY PLANU WARSZAWA, październik 2014 2 3 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 grudnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 grudnia 2008r. UCHWAŁA Nr XXVII/281/08 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Pogorzałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/529/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 czerwca 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/529/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 czerwca 2005 roku UCHWAŁA NR XXXIV/529/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód część południowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo