SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska Ul. Bankowa 27, Jelenia Góra SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SERWERA CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców CZĘŚĆ II Wzór umowy Jelenia Góra, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 1/33

2 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 2/33

3 1. WYTYCZNE OGÓLNE 1.1. Informacja o przetargu Zamawiający Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra, opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwera. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dwóch zestawów komputerowych z monitorami, taśm LTO-4 w ilości 12 sztuk, dwóch kompletów pamięci masowej, skanera A3 płaskiego, skanera A4 z przystawka do klisz i slajdów oraz serwera z oprogramowaniem, zgodnie z opisanymi w specyfikacji parametrami technicznymi. Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV: serwery komputerowe nośniki do przechowywania skanery komputerowe komputery osobiste PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU: 1. Zestaw komputerowy z monitorem (2 komplety) Zestawy komputerowe: Podzespół Wymagania Płyta główna lan/sata3/usb 3.0/dźwięk Obudowa typu Tower + zasilacz, USB/słuchawki/mikrofon z przodu Procesor 3.2GHz, 4 rdzenie, 4 wątki, TDP 80W lub mniejszy, SSE4.1/4.2 RAM min. 8GB DDR3 Karta graficzna zintegrowana Dysk twardy Minimum 1TB, Sata III, 7200rpm Napęd optyczny DVD R/W Pozostałe listwa zasilająca, mysz, klawiatura, czytnik kart SD/SDHC/MMC (wewnętrzny) System operacyjny Windows 7 Pro x64 Dodatkowe oprogramowanie MS Office 2010 Standard MOLP AE (OPEN 2013 daje możliwość instalacji wersji wcześniejszych) Monitory: Parametr Wymagania Rozdzielczość 1920x1080 Matryca TN, podświetlenie LED Przekątna 22 (21.5 ) Typowy czas reakcji 5ms Kąty 170 /160 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 3/33

4 Jasność Kontrast Złącza Min. 250cd/m2 Min. 1000:1 (statyczny) DVI, DSUB 2. Taśmy LTO-4 (12 sztuk) Parametr Pojemność (bez kompresji) Typ Wymagania 800GB LTO-4 3. Pamięci masowe (2 komplety) Parametr Wymagania Ilość obsługiwanych dysków Min 4 Obsługiwana pojemność Min 2TB pojedynczego dysku Złącze dysków SATA Obsługiwane poziomy RAID RAID0 (stripping), RAID1 (mirroring), RAID1+0, RAID5 Obsługiwane protokoły SMB/CIFS, NFS, FTP Zarządzanie Interfejs WWW Złącza 2x Gigabit Ethernet, USB (drukarka, pamięć USB) Zarządzanie udziałami zarządzanie kontami użytkowników, dostępem i udziałami Dyski twarde w komplecie 4 dyski 2TB w komplecie 4. Skaner A3 płaski Parametr Obszar skanowania Głębia koloru Rozdzielczość optyczna Układ optyczny Oświetlenie Złącze Inne Wymagania A3 48bit wewnętrznie, 24bit zewnętrznie Min 1200x1200 dpi CCD Lampa z zimną katodą USB Sterowniki dla Win7 (32 i 64bit) oraz WinXP 32bit 5. Skaner A4 z przystawką do klisz i slajdów Parametr Obszar skanowania Głębia koloru Rozdzielczość optyczna Układ optyczny Oświetlenie Prędkość skanowania Złącze Skan zdjęć i slajdów Wymagania A4 48bit wewnętrznie, 48bit oraz 24bit zewnętrznie Min 9600x9600 dpi (dla filmów), 4800x4800dpi dla pozostałych 12 liniowy CCD Lampa z zimną katodą A4 przy 300dpi poniżej 7 sekund USB Przystawka do klisz 35mm-120 i slajdów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 4/33

5 Inne Sterowniki dla Win7 (32 i 64bit) oraz WinXP 32bit 6. Serwer z oprogramowaniem Podzespół Płyta główna Obudowa Procesor RAM Karta graficzna Sieć Dyski twarde Napęd optyczny Kontroler System operacyjny Wymagania Do zastosowań serwerowych, umożliwiająca instalację dwóch procesorów oraz min 16 modułów pamięci, min 6 portów PCI Express typu Tower, dwa zasilacze hot plug o odpowiedniej mocy 2 sześciordzeniowe procesory przeznaczone dla platform serwerowych, min 2.8GHz, zgodne z x86_64, osiągające w standardowym teście SPECint_rate2006 wartość minimum 340 punktów (Baseline, dla załączonych 2 procesorów, 12 rdzeni) min. 32GB (8x4GB) DDR RDIMM pamięci dedykowanej dla platform serwerowych zintegrowana Min. 3x Ethernet 10/100/1000 RJ45 (zintegrowane lub karty rozszerzeń) 8 dysków hot swap 6G SAS min 10k 2.5 min 300GB każdy, możliwość zainstalowania 8 dysków (6G SAS hot swap 2.5 ) Wewnętrzny DVD R/W Kontroler SAS 6Gb/s, min 512MB pamięci oraz bateria (BBWC), obsługujący poziomy raid RAID 0,1, 1+0, 5, 5+0. RAID 6, 6+0 Windows Server 2008 R2 Standard x64, 5 licencji CAL (mogą być wraz z licencją na system) Cena ryczałtowa musi uwzględniać: Dostawę do siedziby Zamawiającego i koszt transportu z ubezpieczeniem; Koszt załadunku i rozładunku; Opłaty celne, podatki i inne; Dokumentację techniczną sprzętu i serwera. Dokumentacja oraz wszystkie instrukcje obsługi muszą być napisane w języku polskim; Wykonanie instalacji sprzętu, serwera i oprogramowania oraz prób rozruchowych; Inne koszty niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu i serwera; Koszt serwisu gwarancyjnego dostarczonego sprzętu i serwera; Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na okres 36 miesięcy (od daty podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego) na dostarczony i zamontowany sprzęt oraz serwer. Sposób serwisowania sprzętu i serwera nie spowoduje utraty gwarancji i rękojmi producenta. Wszelkie koszty związane z konserwacją, serwisem (robocizna, dojazdy, materiały) będą pokrywane przez Wykonawcę i należy je ująć w cenie dostawy. Termin dostawy zamówienia: Termin dostawy najpóźniej do 8 kwietnia 2013 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 5/33

6 Warunki płatności: Płatność będzie przekazana Wykonawcy jednorazowo po dostawie zamówienia na podstawie przedłożonej faktury/rachunku wraz protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie płatności do 30 dni od daty złożenia na dziennik w sekretariacie Zamawiającego. Cena ryczałtowa obejmować musi kompletną dostawę wraz z czynnościami towarzyszącymi. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przez Wykonawcę. Ofertę należy składać na adres Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra w sekretariacie nie później niż do dnia 4 marca 2013 roku do godz. 12:00 czasu lokalnego. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 4 marca 2013 roku o godz. 12:30 czasu lokalnego w siedzibie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych oferentów. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże nieodpłatnie w terminie 5 dni komplet materiałów przetargowych. Komplet SIWZ-u będzie również zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Postępowanie przetargowe toczy się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) z późniejszymi zmianami Finansowanie zamówienia Niniejsze zamówienie dotyczy projektu pn. Wirtualna biblioteka e-pogranicze i jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia oraz ze środków własnych i budżetu Miasta Jeleniej Góry Wykonawcy W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 6/33

7 d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; l) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 7/33

8 komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; m) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp.; n) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp; o) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania; p) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; q) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi wymaganymi formularzami i załączonymi dokumentami, potwierdzając tym samym spełnienie warunków udziału w zamówieniu: a) Formularz nr 1 - wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie / doświadczenie wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie i bez zastrzeżeń (protokoły odbioru, referencje). Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wyrażającym się tym, że wykonał z należytą starannością: min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawę sprzętu komputerowego i serwera o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto za każde zamówienie; W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty. b) Formularz Nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 8/33

9 postępowaniu, c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, d) Aktualne zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek za ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / KRUS właściwego swojej siedzibie lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) Aktualne zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat dla Urzędu Skarbowego właściwego swojej siedzibie lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 50 tys. zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wskazane w podpunkt. od a) do f). Dokumenty będą oceniane w trybie spełnia / nie spełnia, czyli nie spełnia warunku za brak dokumentu lub/i oświadczenia, spełnia warunek za przedstawienie ważnego dokumentu lub/i oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania: a) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie lit. c) - f) dotyczące każdego partnera konsorcjum oraz dokumenty wymienione w punkcie lit. a) b) odnoszące się do założonego konsorcjum; b) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów; c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; e) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum; f) przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt lit a) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum Oferenci winni wykazać, iż spełniają powyższe warunki oraz udowodnić swą wiarygodność dokumentem sporządzonym w zgodzie z prawem ich kraju lub powszechnie przyjęta praktyką albo oryginałami lub kopiami oryginalnych dokumentów określających zasady ich działania i/lub status prawny oraz określających miejsce rejestracji i/lub siedzibę statutową oraz, jeśli inna, siedzibę administracji centralnej. Zamawiający może zaakceptować Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 9/33

10 dowód spełnienia powyższych warunków przedstawiony w innej zadowalającej formie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów takich jak: odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS/KRUS, składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; oraz składa zaświadczenie właściwego sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski Oferent nie będzie uznany za wiarygodnego do otrzymania Kontraktu jeśli: a) ogłosił upadłość lub jest w stanie likwidacji, b) zostały w stosunku do niego wszczęte czynności prawne powodujące zawieszenie płatności i mogące spowodować, według prawa odpowiedniego państwa, ogłoszenie upadłości lub inną sytuację pozbawiającą go całkowitego lub częściowego prawa do zarządzania i użytkowania jego majątkiem, c) został uznany winnym poważnego zafałszowania informacji wymaganych do uczestnictwa w przetargu; 1.4. Jedna oferta Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone Koszty udziału w przetargu Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 2. DOKUMENTY PRZETARGOWE 2.1. Zawartość dokumentów przetargowych Zestaw materiałów przetargowych (SIWZ) obejmuje: CZĘŚĆ I Instrukcja dla wykonawców wraz ze wzorem oferty i formularzami dotyczącymi informacji o wykonawcy; CZĘŚĆ II Wzór umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 10/33

11 Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże nieodpłatnie w terminie 5 dni komplet materiałów przetargowych. Komplet SIWZ-u będzie również zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych Wykonawca może zwrócić się wyłącznie w formie pisemnej (za pośrednictwem faxu potwierdzonego przez Zamawiającego z niezwłocznym potwierdzeniem na piśmie przez Wykonawcę) do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, zgodnie z art. 38 Pzp. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane w formie pisemnej do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest: Jowita Jeleńska Tel. 075/ wew. 195, Fax. 075/ Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z pzp Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i w Biuletynie Zamówień Publicznych W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji SIWZ podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert zgodnie z Pzp. 3. PRZYGOTOWANIE OFERT 3.1. Język ofert Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku innym niż język polski Dokumenty składające się na Ofertę Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: a) Oferta przetargowa sporządzona wg załączonego wzoru, b) Formularz nr 1 doświadczenie wykonawcy, c) Formularz nr 2 oświadczenie wykonawcy; d) Formularz nr 3 podwykonawstwo, e) Dokumenty formalne wymagane wg pkt c) -f), f) oraz inne wymagane dokumenty: - Porozumienie o Konsorcjum (jeśli dotyczy), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 11/33

12 - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) Oferta przedstawiona przez Oferenta powinna być sporządzona zgodnie z listą dokumentów wyszczególnionych w załączniku: LISTA SPRAWDZAJĄCA do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Ceny ofertowe Umowa będzie zawarta na całość dostaw określonych w punkcie 1.1., na podstawie ryczałtowej ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu Oferta z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ofertowa stanowi sumę wszystkich składników cenotwórczych, które obliczyć należy jako zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej są wytyczne określone w niniejszej SIWZ Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty i podwyżki cen w okresie realizacji dostaw, koszty wszystkich czynności przygotowawczych oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi również obejmować wymagany serwis gwarancyjny dostarczonych urządzeń przez okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji. Wykonawca w okresie gwarancji musi zapewnić bezpłatne wykonanie napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy Waluty oferty Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej. Walutą rozliczeniową obowiązująca w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski oznaczony w specyfikacji jako złoty, PLN lub zł Zamawiający nie dopuszcza podawanie cen ofertowych w innej walucie niż polski złoty Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 12/33

13 3.5. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Wadium Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przez Wykonawcę Oferty wariantowe, oferty częściowe oraz zamówienia uzupełniające Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Forma i podpisanie oferty Wykonawca przygotuje jeden oryginalny komplet dokumentów składający się na ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami + jedna kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zamówienia mogą być załączone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę Oferta powinna być napisana na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub w inny sposób zapewniający utrwalenie na piśmie treści oświadczenia woli oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania Każda strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania oferty Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - trwale zszyta (spięta, zbindowana) lub trwale połączona inną techniką oraz ponumerowana kolejnymi liczbami całkowitymi Oferta będzie sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 13/33

14 Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę Jeżeli wykonawca zastrzeże, że informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione, obowiązany jest do wyłączenia tych informacji w drugą część oferty, zatytułowaną TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 4. SKŁADANIE OFERT 4.1. Oznaczenie ofert Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce) Kopertę należy opisać następująco: Nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwera Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert Termin składania ofert Oferty należy składać na adres: Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27, Jelenia Góra (sekretariat) Oferty należy składać do dnia 4 marca 2013 do godz. 12:00 czasu lokalnego Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert Oferty złożone po terminie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2.2, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania Zmiana lub wycofanie ofert Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 14/33

15 postanowieniami punktów 3.8. i 4.1., a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 5. OTWARCIE OFERT I ICH OCENA 5.1. Otwarcie ofert Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt upływa termin ich złożenia w obecności przedstawicieli oferentów, którzy zechcą przybyć na ceremonię otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne Otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 marca 2013 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z punktem nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Jawność postępowania Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty) Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione Wyjaśnianie ofert i kontakty z Zamawiającym Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty Sprawdzenie oferty, określenie ich zgodności z wymaganiami i poprawianie omyłek Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 15/33

16 postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie , czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z pzp uznaje się za odrzuconą Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy pzp. h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie i inne omyłki zgodnie z treścią art. 87 ustawy Pzp Zamawiający będzie poprawiał omyłki w ofercie w wyliczeniu ceny ryczałtowej według następującej zasady: jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie Oferta z rażąco niską ceną Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający odrzuca ofertę: 1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 16/33

17 5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem Oceniając oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art.91 Pzp), i następujących innych kryteriów: Cena ofertowa (ryczałtowa) waga 100 % (100 pkt.) Ocena przebiegała będzie poprzez porównanie ceny ofertowej najniższej spośród zaoferowanych do ceny oferty badanej wg wzoru: C = [C min / C bad] x 100 gdzie: C liczba punków za cenę ofertową C min najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych C bad cena oferty badanej Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę na realizację zamówienia Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złozyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 17/33

18 należytego wykonania umowy zgodnie z punktem Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem Art.94 ust. 1a. ustawy Pzp. 6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 6.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ustawy Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; oraz za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp; 6.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form wskazanych w pkt a) e) oraz za zgodą Zamawiającego w formie określonej w 148 ust. 2 ustawy Pzp pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millennium konto nr z zaznaczeniem tytułu wpłaty Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed terminem podpisania umowy Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisanie protokołu odbioru końcowego). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 18/33

19 6.11. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 7. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 7.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. przysługuje odwołanie Odwołanie w niniejszym zamówieniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp., na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni: a) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; b) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ; c) od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych niż określone w podpkt. a) i b); Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 19/33

20 8. PODWYKONAWSTWO 8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularz Nr 3) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 9.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia urnowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania prac Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści ofert na następujących warunkach: 1) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej oraz podpisu upoważnionych przedstawicieli obu stron pod rygorem nieważności. 2) W przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonywania w części lub całości jego zobowiązań. 3) Zmiana umowy może nastąpić w wyniku zaistnienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć Zamawiający w chwili podpisania umowy, a mają one wpływ na realizację umowy; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 20/33

21 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Lp. Nazwa Załącznika CZĘŚĆ I 1 Oferta przetargowa 2 Formularz nr 1 wykaz wykonanych dostaw/ doświadczenie wykonawcy 3 Formularz nr 2 oświadczenie wykonawcy 4 Formularz nr 3 podwykonawstwo 5 LISTA SPRAWDZAJĄCA wymaganych dokumentów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 21/33

22 O F E R T A P R Z E T A R G O W A Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa Jelenia Góra Ofertę przetargową na realizację zadania: Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwera składa: Pełna nazwa Wykonawcy:.. Adres: Telefon: Fax:. ...strona WWW: NIP:..REGON:.. 1) My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową (ryczałtową):. PLN netto (słownie: ). PLN brutto (słownie: ) dla całości przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT stanowi kwotę:.... PLN (słownie: ) 2) Udzielamy serwis gwarancyjny na dostarczony sprzęt i serwer na okres 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. 3) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 8 kwietnia 2013 roku od daty podpisania umowy. 4) Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie. w wysokości 10 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty brutto.....pln. 5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy. 6) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner Konsorcjum zarządzanego przez... (niepotrzebne skreślić). 7) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 22/33

23 8) Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp. 9) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp. i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 10) Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych przez Zamawiającego warunkach. 11) Oświadczamy, że wszystkie przedłożone dokumenty są kompletne i zgodne z prawdą. 12) Oferowane przeze mnie/ przez nas urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają następujące parametry techniczne: PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: 1. Zestaw komputerowy z monitorem (2 komplety) Zestawy komputerowe: Podzespół Płyta główna Obudowa Procesor RAM Karta graficzna Dysk twardy Napęd optyczny Pozostałe System operacyjny Dodatkowe oprogramowanie Inne Cena brutto za 2 zestawy Monitory: Parametr Rozdzielczość Matryca Przekątna Typowy czas reakcji Kąty Jasność Kontrast Złącza Inne Cena brutto za 2 monitory Proponowane parametry Proponowane parametry Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 23/33

24 2. Taśmy LTO-4 (12 sztuk) Parametr Pojemność (bez kompresji) Typ Cena brutto za 12 sztuk taśm Proponowane parametry 3. Pamięci masowe (2 komplety) Parametr Ilość obsługiwanych dysków Obsługiwana pojemność pojedynczego dysku Złącze dysków Obsługiwane poziomy RAID Obsługiwane protokoły Zarządzanie Złącza Zarządzanie udziałami Dyski twarde w komplecie Cena brutto za 2 komplety Proponowane parametry 4. Skaner A3 płaski Parametr Obszar skanowania Głębia koloru Rozdzielczość optyczna Układ optyczny Oświetlenie Złącze Inne Cena brutto za skaner A3 Proponowane parametry 5. Skaner A4 z przystawką do klisz i slajdów Parametr Obszar skanowania Głębia koloru Rozdzielczość optyczna Układ optyczny Oświetlenie Prędkość skanowania Złącze Skan zdjęć i slajdów Inne Cena brutto za skaner A4 Proponowane parametry Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 24/33

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYTYCZNE OGÓLNE 1. Informacja o przetargu Zamawiający Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej Ul. Kłodnicka 36 54-207 Wrocław Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno ENEA Serwis sp. z o.o., Gronówko 30 64-111 Lipno ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa dla ENEA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA Znak sprawy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon) /faks:... (nr rachunku bankowego) OFERTA

Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon)  /faks:... (nr rachunku bankowego) OFERTA Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr 1......... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon) e-mail/faks:...... (nr rachunku bankowego) ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo