SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock ul. Batorego 44 Znak sprawy: 20/2010 Otwock, dn r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Sukcesywną dostawę części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania - nr spr. 20/2010. CPV: sprzęt komputerowy CPV: oprogramowanie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz z późn. zm..). Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr 2 - formularz Oferta nr 3 oświadczenie w trybie art.22 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nr 4 wzór (projekt) umowy Zatwierdzono w dniu: lek. med. Wojciech Marciniak D y r e k t o r 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Otwock, ul. Batorego TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby działu IT ZP ZOZ Otwock. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie poszczególne zadania oznaczają: Zadanie nr 1 Części komputerowe( w tym m.in. pamięć RAM, dyski twarde, płyty główne, pendrivy, zasilacze, monitory, klawiatury, myszy), Zadanie nr 2 Switche, patchcable, patchpanele, gniazda komputerowe, kabel SFTP Zadanie nr 3 - Drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne Zadanie nr 4 Zestawy komputerowe Zadanie nr 5 Serwery Zadanie nr 6 Oprogramowanie- Windows XP Pro Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone, bez dalszej oceny. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z poźn. zm.), 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 2

3 6.1.1 Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Pzp. W tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący zał. nr 3 i nr 4 do SIWZ; Aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, zaleca się załączenie umowy Spółki z zakresem reprezentacji Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8 i pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takowych 6.2. W celu potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej do dokonania oceny spełnienia wymogów Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: Stosowne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenie z właściwego dla siedziby Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolności techniczne do wykonywania zamówienia, do dokonania oceny spełnienia wymogów wykonawca powinien złożyć podpisane oświadczenie. 7. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 7.1 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 7.2 Ocena spełnienia w. wym. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia< w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w. wym. warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7.3 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia (złożenia) oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty lub oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniane przez 3

4 oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 8. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W OFERCIE. 8.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia (oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich odpisy czy kserokopie): 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg załączonego druku - Załącznik nr 2), 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3) i Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.(zał. nr 4) 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, zaleca się załączenie umowy Spółki z zakresem reprezentacji. 6. Akceptowane ogólne warunki umowy przedstawione przez Zamawiającego (Zał. nr 5 wzór umowy). 7. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania 8. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. zaświadczenie (certyfikat) podmiotu do kontroli jakości potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (są dopuszczone do obrotu). Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę- osobę uprawnioną do podpisywania, zgodnie z zasadą reprezentacji lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie może skutkować odrzuceniem oferty Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 4

5 których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. l 1, ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (tj. Dz.U. z 2003 r,.nr 153, poz z późn. zmianami).. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ww. ustawy rozumie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dokumenty te należy złożyć w wydzielonej przez siebie części oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa". Powinny być one spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, tak aby z ich treścią mogli się zapoznać tylko członkowie komisji i które nie będą mogły być okazywane osobom trzecim. 8.3 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych. Oferent nie może m.in. zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Udostępnianie ofert odbywać się będzie na następujących zasadach: 1. oferent zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty, 2. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być oferentowi udostępnione, 3. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje oferenta na piśmie. 9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 9.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 9.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną adres owy : lub telefaksem : nr W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 9.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie 10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI - w zakresie proceduralnym osobą upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: * mgr Jan Majchrzyk gł. specjalista w Dziale Zamówień Publicznych ZP ZOZ, tel. (0-22) ; faks: (0-22) ; * mgr Joanna Wasylczuk st. specjalista w Dziale Zamówień Publicznych ZP ZOZ, tel. (0-22) ; ; faks: (0-22) w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: * Paweł Ostrzycki informatyk, tel. /0-22/

6 11. Wadium W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, odstępuje od żąda złożenia wadium przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 13.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania Oferta,wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej Specyfikacji Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem, bądź niezmywalnym atramentem Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony muszą być parafowane Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski (dokonanymi przez Wykonawcę) 13.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną następujący sposób: Oferta na: Sukcesywną dostawę części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania - nr spr. 20/2010. Nie otwierać przed r. godz. 12:30 Kopertę należy ponadto opisać danymi Wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 6

7 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrekcji ZPZOZ w Otwocku, ul. Batorego 44, w terminie do dnia 14. czerwca 2010 r. do godz. 12: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu 14. czerwca 2010 r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego, parter, pokój nr 3. I5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 15.1 Cenę oferty należy policzyć stosując następujące założenia: 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania (przedmiotu zamówienia). 2.Cenę oferty należy określić w wysokości netto oraz podać wartość brutto ( z podatkiem od towarów i usług VAT) 3. Wszystkie ceny określone przez oferenta nie będą podlegały zmianom przez okres obowiązywania umowy. 4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN 5.Ostateczną cenę oferty, podlegającej ocenie, stanowi wartość przedmiotu zamówienia brutto. 16. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 16.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr Nazwa kryterium Waga ======================================================== Cena ofertowa brutto 100 % 1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. 2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg wzoru: cena oferowana minimalna Cena = x 100 pkt. X 100% cena badanej oferty 16.2 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert jak i dostarczonych próbek. 17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY 17.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 233, poz. 1655) O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomienie niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę. 7

8 17.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 17.3 Zamawiający umieści także w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Istotne postanowienia umowy określa wzór stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługuje Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenie oferty odwołującego 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2.w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności 9. Odwołanie wobec czynności podjętej przez zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany, a także wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego- także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminach przewidzianych w art. 182 ustawy. 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. I655) wraz z aktami wykonawczymi oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego 8

9 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 Minimalne wymagania Chłodzenie CPU Intel Socket 1366 Intel Socket 1156 Kompatybilność zestawu: Intel Socket 775 Intel Socket 478 AMD Socket AM3 / AM2+ / AM2 AMD Socket 754/939/940 Materiał: miedź i aluminium Poziom hałasu: od 7,2 do 31,07dBA Gwarancja 24 miesiące RAM DDR Typ pamięci DDR Pojemność pamięci 1 GB Dual / Quad 1 x 1024 MB Minimalna częstotliwość pracy 400 MHz Gwarancja 36 miesięcy RAM DDR 2 Typ pamięci DDR 2 Pojemność pamięci 2 GB Dual / Quad 2 x 1024 MB Minimalna częstotliwość pracy 800 MHz Gwarancja 36 miesięcy RAM DDR 3 Typ pamięci DDR 3 Pojemność pamięci 4 GB Dual / Quad 2 x 2048 MB Minimalna częstotliwość pracy 1600 MHz Gwarancja 36 miesięcy Dysk twardy 500 GB Interfejs SATA II Pojemność 500 GB Bufor pamięci 32 MB Obroty na min obr/min Zasilanie SATA Gwarancja 36 miesięcy Dysk twardy 1 TB Interfejs SATA II Pojemność 1000 GB Bufor pamięci 32 MB TAK/NIE 9

10 Obroty na min obr/min Zasilanie SATA Gwarancja 36 miesięcy Zasilacz Maks. moc 500 W Średnice wentylatorów 120 mm Złącze zasilania Sata 4 szt. Posiadane zabezpieczenia przeciwnapięciowe, przeciwzwarciowe Gwarancja 36 miesięcy Monitor Kolor czarny Typ gniazda wejściowego DVI i VGA Przekątna ekranu 22 cali Zalecana rozdzielczość obrazu 1680 x 1050 pikseli Jasność 300 cd/m2 Kontrast 50000:1 (dynamiczny) Czas reakcji matrycy 5 ms Wysokość 417 mm Szerokość 505 mm Głębokość 217 mm Gwarancja 36 miesięcy Klawiatura Kolor czarny Komunikacja z komputerem Przewodowa Interfejs PS/2 Klawisze multimedialne 4 Zasięg 1,80 m Klawisze funkcyjne 5 Klawisze internetowe 4 Gwarancja 24 miesiące Mysz Typ myszy Optyczna Komunikacja z komputerem Przewodowa Interfejs USB Rozdzielczość 1200 Liczba przycisków 3 szt. Zasięg 1,50 m Liczba rolek 1 szt. Kolor Czarny Gwarancja 24 miesiące Podkładka pod mysz Podkładka pod mysz z żelową podpórką pod nadgarstek,czarna,tekstylna Listwa przeciwprzepięciowa Napięcie znamionowe 230 V Kolor obudowy czarny Ilość gniazd sieciowych 5 szt. Typ gniazd sieciowych Standard polski Długość kabla 5 m 10

11 Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny Rodzaj materiału obudowy z tworzywa sztucznego samogasnącego Gwarancja 36 miesięcy Pamięć przenośna PENDRIVE Pojemność: 16 GB Przesył danych: min 30 mb/s Obudowa: metalowa Gwarancja 24 miesiące Płyty CD-R pojemność: 700 MB / 80 min prędkości nagrywania: x16, x24, x32, x40, x48 Płyty DVD-R pojemność: 4,7 GB / 120 min prędkości nagrywania: x 16 Płyta główna - minimalne wymagania (model wzorcowy ASUS M4A785TD-M EVO AMD 785G Socket AM3) Typ gniazda procesora Socket - AM3 Obsługiwane procesory AMD Socket AM3 ;Phenom II /Athlon II /Sempron seria 100 Producent Chipsetu AMD Magistrala 5200 MT/s ; HyperTransport 3.0 MHz Ilość gniazd pamięci DDR III 4 szt. Obsługiwane typy pamięci DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Dwukanałowa obsługa pamięci Tak Maks. pojemność pamięci 16 GB Gniazdo PCI-Express x16 1 szt. Gniazdo PCI-Express x1 1 szt. Gniazdo PCI 2 szt. Zintegrowana karta graficzna ATI Radeon HD 4200 Zintegrowana karta dźwiękowa VT1708S 8 -Channel High Definition Audio CODEC Zintegrowana karta sieciowa RTL8112L PCIe Gigabit LAN Standard mikro ATX Gniazdo PS/2 1 szt. Gniazdo DVI 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy Procesor Minimalna częstotliwość taktowania procesora 3 GHz Typ gniazda Socket - AM3 Częstotliwość taktowania magistrali 4000 MHz Minimalna liczba rdzeni w strukturze procesora 2 Gwarancja 36 miesięcy Obudowa (model wzorcowy OBUDOWA I-BOX LYNX 702SK BEZ ZASILACZA, PRESCOT) Typ obudowy Midi Tower ATX Akceptowalny format płyty głównej ATX, m-atx Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych) 4 11

12 Ilość zatok 3,5 " (zewnętrznych) 1 Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych) 4 Ilość slotów rozszerzeń 7 Gniazdo USB na panelu przednim 2 Gniazdo FireWire na panelu przednim 0 Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim 1 Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim 1 Wysokość 430 Szerokość 190 Głębokość 485 Ilość zamontowanych wentylatorów 1 Zamontowane wentylatory (opis) 80 mm Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory 1 Miejsca na dodatkowe wentylatory (opis) 80 mm AIR-DUCT Tak Kolor obudowy Czarna-Srebrna Gwarancja 24 miesiące Nagrywarka DVD Napęd optyczny (rodzina) Super Multi Typ napędu Wewnętrzny Typ Slim Nie Interfejs S-ATA Bufor (CD,DVD) 2 MB Prędkość odczytu CD 48 x Prędkość odczytu DVD (SL) 16 x Prędkość zapisu CD-RW 32 x Prędkośc zapisu DVD+RW 8 x Prędkośc zapisu DVD+R DL 16 x Technologia LightScribe Tak Kolor przedniego panelu Czarny Gwarancja 36 miesięcy UPS (model wzorcowy UPS EVER ECO PRO 700 CDS ) Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 12 min Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 3 min Czas przełączania 3 ms Spełniane Normy i Certyfikaty CE Moc skuteczna 420 W Moc pozorna 700 VA Napięcie wejściowe 230 V Napięcie wyjściowe 230 V Kształt przebiegu sinus Sinusoida pełna Typ akumulatora 12V7Ah Sygnalizacja pracy Diody LED 12

13 Zabezpieczenia filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy Gwarancja 36 miesięcy 13

14 Zadanie nr 2 1) Kabel SFTP kat. 6 ekranowany, drut (500m) 2) Gniazdo komputerowe kat. 6 2xRJ45, kompletna puszka instalacyjna (kat. 6+) 3) Patchpanel 19" 24xRJ45 ekran. kat. 6 szary 4) PATCHCABLE CAT m UTP szary PATCHCABLE CAT.6 5.0m UTP szary PATCHCABLE CAT.6 2.0m UTP szary PATCHCABLE CAT.6 0.5m UTP szary 5) Switch 48 port 10/100/1000 (model wzorcowy 3Com Baseline 2952 Plus 48 x 10/100/1000, 4 x SFP) Specyfikacja: Ports: 52 ports total- 48 autosensing 10/100/1000 Mbps ports and Mbps SFP ports Performance: 104 Gbps, max.; wirespeed performance across ports Layer 2 switching: full-rate nonblocking on all ports, full-/half-duplex autonegotiation, flow control, IEEE 802.1Q VLAN support, IEEE 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping; more Layer 3: 32 static routes Convergence: 4 hardware queues per port; traffic prioritization at Layer 2 (802.1p) and at Layer 3 (TOS with DSCP); auto-vlan assignment for voice traffic; more Security: IEEE 802.1X network login; advanced ACLs Switch management: Web-based configuration; single IP management via IRF lite with models of the same family (3CRBSGxxx); 3Com IMC, Network Supervisor and etwork Director, other SNMP management tools; limited CLI using console port Dimensions: height 4.4 cm (1.7 in or 1 RU); width 44.0 cm (17.3 in); depth 26 cm (10.2 in) Weight: 5 kg (11.2 lb) More specifications: the data sheet for complete specifications Package Contents switch unit power cord self-adhesive rubber pads console cable rack-mount kit product CD 6) Switch 24port 10/100/1000 (model wzorcowy 3Com Baseline Switch 2824) Specyfikacja: 14

15 Total ports: 24 autosensing 10/100/1000 Ethernet Standards conformance: ISO , IEEE (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.1d (bridging), IEEE 802.3x (flow control), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) Media interfaces: 10/100/1000BASE-TX/RJ-45 Switching features: Store-and-forward; full-/half-duplex auto-negotiation; Classof-Service (CoS) 802.1p traffic prioritization (priority queuing) MAC addresses: 32,000 LED indicators: Power, network traffic/duplex mode, link status/speed Electrical power: Power inlet: IEC 320 AC line frequency: 50/60 Hz Input voltage: VAC Current rating: 1A, max Maximum power consumption: 21W Maximum power dissipation: 72 BTU/hr Physical dimensions: Height: 4.4 cm (1.7 in) Depth: 17.3 cm (6.8 in) Width: 44 cm (17.3 in) Weight: 2.0 kg (4.3 lb) Operating environment: 0 o to 40 o C (32 o to 104 o F) Humidity: 10 to 95% (non-condensing) Safety: UL , CSA , EN 60950, IEC Emissions: EN Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A Environmental: EN (IEC 68) Immunity: EN Package Contents Switch unit Power cord 4 self-adhesive rubber pads Rack-mount kit User guide 7) Switch 8 port 10/100/1000 (model wzorcowy: 3Com Gigabit Switch 8x10/100/1000Mbps Soho) Specyfikacja: Liczba portów 1000 Mbps 8 szt. QoS Tak Możliwość mocowania do podłoża Tak Obsługiwane protokoły Wsparcie dla 802.1p QoS Zasilanie zewnętrzne, 220V AC Wysokość 30 mm Szerokość 142 mm Głębokość 108 mm Waga 0,47 kg Kolor obudowy Czarny Uwaga!! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań lub parametrów spowoduję odrzucenie oferty. 15

16 Zadanie nr 3 DRUKARKA LASEROWA (URZĄDZENIE WZORCOWE: HP LASERJET P2055DN) Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Prędkość drukowania Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) Jakość druku w czerni (tryb best) Technologia druku Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie Standardowa pamięć Maksymalna pojemność pamięci Szybkość procesora Pojemność dysku twardego Standardowe języki drukarki Standardowa liczba podajników papieru Maks. liczba pojemników na papier Standardowy podajnik papieru Opcjonalny podajnik papieru Druk dwustronny Obsługiwane formaty nośników Do 33 str./min Specyfikacje Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu. W ciągu zaledwie 8,0 s Do 1200 x 1200 dpi Druk laserowy Do stron Od 750 do MB 384 MB 600 MHz Brak PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków Obsługa papieru 2 (1 plus podajnik uniwersalny na 50 arkuszy) 3 (2 plus podajnik uniwersalny na 50 arkuszy) Podajnik na 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy Automatyczny (standardowo) Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); Podajnik 2: A4, A5, A6; opcjonalnie Podajnik 3: A4, A5, A6 16

17 Niestandardowe wymiary nośników Nośniki Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów Standardowe rozwiązania komunikacyjne Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) Wymary (szer. x głęb. x wys.) Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) Waga produktu Waga w kg Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh Obsługiwane systemy operacyjne Zgodność z produktami Mac Pobór mocy (urządzenie włączone) Pobór mocy (tryb oszczędzania energii) Pobór mocy (tryb gotowości) Pobór mocy (urządzenie wyłączone) Przypis dotyczący zużycia energii Zalecany zakres Podajnik 1: 76 x x 356 mm; Podajnik 2: 105 x x 356 mm; opcjonalnie Podajnik 3: od 105 x 148 do 216 x 356 mm Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze Automatyczny druk dwustronny, podajnik ręczny, podajnik papieru, prosta ścieżka papieru Sieci i łączność Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX Wymiary i waga Podajnik 1: od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośników specjalnych); Podajnik 2: g/m²; opcjonalnie Podajnik 3: od 60 do 120 g/m 365 x 368 x 268 mm 365 x 677 x 268 mm 481 x 330 x 465 mm 10,7 kg 13,1 kg Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji Microsoft Windows 2000 (tylko sterowniki), XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB pamięci RAM; 350 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows Vista, 32/64: 512 MB pamięci RAM, 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; 256 MB pamięci RAM, 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX ; Linux Tak 570 W 8 W 8 W 0,4 W Podane wartości poboru mocy są największymi wartościami zmierzonymi przy wszystkich standardowych wartościach napięcia. 17,5-25 C 17

18 temperatur podczas eksploatacji Certyfikat ENERGY STAR Tak URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (URZĄDZENIE WZORCOWE: HP LASERJET M1522NF MFP) Funkcje Obsługiwana funkcja wykonywania wielu zadań przez urządzenie wielofunkcyjne Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Informacje o normatywnym cyklu pracy Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie Technologia druku Jakość druku w czerni (tryb best) Liczba wkładów drukujących Standardowy podajnik papieru Standardowy odbiornik papieru Maksymalna pojemność podajnika (koperty) Podajnik kopert Druk dwustronny Podawanie nośników, Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Tak Do 23 str./min Do 8000 stron Parametry drukowania Normatywny cykl pracy jest określany jako maksymalna liczba stron wydruku z obrazami na miesiąc. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub grup korzystających z urządzenia. Od 250 do 2000 Monochromatyczny druk laserowy Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi) 1 (czarny) Obsługa papieru Podajnik nośników na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy Odbiornik papieru na 125 arkuszy (wydrukiem do dołu) Do 10 Nie Ręczny (z obsługą przez sterownik) Podawanie arkuszy 18

19 wykańczanie dokumentów Obsługiwane formaty nośników Szybkość procesora Standardowa pamięć Maksymalna pojemność pamięci Typ skanera Optyczna rozdzielczość skanowania Kodowanie koloru Maks. format skanowania (skaner płaski) Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) Jakość skanowania w czerni (tryb normal) Podajnik z priorytetem i podajnik 1: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16K, pocztówki europejskie; Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): A4, A5 450 MHz 64 MB 64 MB Dodatkowe specyfikacje Specyfikacje dotyczące skanerów Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Do 1200 dpi 24-bitowa Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A4) Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) 21,6 x 29,7 cm 216 x 381 mm Do 3 str./min Specyfikacje dotyczące kopiarek Do 23 kopii/min (jeden arkusz na stoliku, wiele kopii, prędkość kopiowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów do 14,5 kopii/min) Do 600 x 600 dpi Zmniejszanie/powiększanie kopii 25 do 400% Maksymalna liczba kopii Do 99 Szybkość faksu Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci Uwaga dot. faksu Rozdzielczość (w czerni, tryb best) Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania Automatyczne ponowne wybieranie numeru Specyfikacje dotyczące faksów 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę) Do 300 stron (w czerni) W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 przy standardowej rozdzielczości. Transmisja stron bardziej złożonych lub o wyższej rozdzielczości trwa dłużej. Maksymalnie 300 x 300 dpi (półtony włączone) Do 120 (119 numerów grupowych) Tak 19

20 Wysyłanie faksów z opóźnieniem Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów Wyświetlacz Standardowe rozwiązania komunikacyjne Obsługiwane systemy operacyjne Wymary (szer. x głęb. x wys.) Waga produktu Waga w opakowaniu (brutto) Pobór mocy (urządzenie włączone) Tak 119 adresatów Tak, przy użyciu pola CSI Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,4 cm (tekstowy) Sieć Ethernet 10/100Base-T, Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Microsoft Windows 2000, Server 2003; Certified for Windows Vista ; Microsoft Windows XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X 10.3 lub nowszy; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; SUSE Linux 6.x lub nowszy; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC ); AIX lub nowszy; MPE-iX; Citrix MetaFrame ; Terminal Services 496 x 406 x 402 mm 11 kg 15,6 kg 410 W (aktywność/drukowanie), 325 W (aktywność/kopiowanie lub skanowanie) UWAGA! NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WYMAGAŃ LUB PARAMETRÓW SPOWODUJĘ ODRZUCENIE OFERTY. Zadanie nr 4 Nazwa i organizacja do wpisania podczas instalacji Windows'a: ZPZOZ i ZPZOZ. Jedna partycja. Zainstalowane oprogramowanie (najnowsze z dostępnych wersji): Firefox. Thunderbird, OpenOffice 20

21 Płyta główna - minimalne wymagania (model wzorcowy ASUS M4A785TD-M EVO AMD 785G Socket AM3) Typ gniazda procesora Socket - AM3 Obsługiwane procesory AMD Socket AM3 ;Phenom II /Athlon II /Sempron seria 100 Producent Chipsetu AMD Magistrala 5200 MT/s ; HyperTransport 3.0 MHz Ilość gniazd pamięci DDR III 4 szt. Obsługiwane typy pamięci DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Dwukanałowa obsługa pamięci Tak Maks. pojemność pamięci 16 GB Gniazdo PCI-Express x16 1 szt. Gniazdo PCI-Express x1 1 szt. Gniazdo PCI 2 szt. Zintegrowana karta graficzna ATI Radeon HD 4200 Zintegrowana karta dźwiękowa VT1708S 8 -Channel High Definition Audio CODEC Zintegrowana karta sieciowa RTL8112L PCIe Gigabit LAN Standard mikro ATX Gniazdo PS/2 1 szt. Gniazdo DVI 1 szt. Procesor - minimalne wymagania Minimalna częstotliwość taktowania procesora 3 GHz Typ gniazda Socket - AM3 Częstotliwość taktowania magistrali 4000 MHz Minimalna liczba rdzeni w strukturze procesora 2 RAM - minimalne wymagania Typ pamięci DDR 3 Pojemność pamięci 2 GB Dual / Quad 2 x 1024 MB Minimalna częstotliwość pracy 1600 MHz Dysk twardy - minimalne wymagania Interfejs SATA II Pojemność 500 GB Bufor pamięci 32 MB Obroty na min obr/min Zasilanie SATA Zasilacz - minimalne wymagania (model wzorcowy I-BOX ATX 500W SFAN CE+PFC 12cm/FAN BOX ) Maks. moc 500 W Ilość wtyczek S-ATA 2 szt. Średnice wentylatorów 120 mm Posiadane zabezpieczenia przeciwnapięciowe, przeciwzwarciowe Monitor - minimalne wymagania techniczne (model wzorcowy SAMSUNG 22" SM2243NW CZARNY ASAP) Typ matrycy TN Format obrazu 16:10 Przekątna ekranu 22 cale Nominalna rozdzielczość 1680 x 1050 Jasność 300 cd/m2 Kontrast :1 Czas reakcji matrycy 5 ms Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Zgodność z normami TCO'99, ISO Wysokość 417 mm Szerokość 505 mm 21

22 Głębokość Waga 217 mm 4,85 kg Strona 1/2 Klawiatura (model wzorcowy LOGITECH OEM Internet 350 Black PS/2) Kolor czarny Komunikacja z komputerem Przewodowa Interfejs PS/2 Klawisze multimedialne 4 Zasięg 1,80 m Klawisze internetowe 4 Mysz (model wzorcowy LOGITECH OEM RX250 OPTICAL BLACK Typ myszy Optyczna Komunikacja z komputerem Przewodowa Interfejs USB i PS/2 Rozdzielczość 1000 Liczba przycisków 3 szt. Zasięg 1,50 m Liczba rolek 1 szt. Kolor Czarny Obudowa (model wzorcowy OBUDOWA I-BOX LYNX 702SK BEZ ZASILACZA, PRESCOT) Typ obudowy Midi Tower ATX Akceptowalny format płyty głównej ATX, m-atx Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych) 4 Ilość zatok 3,5 " (zewnętrznych) 1 Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych) 4 Ilość slotów rozszerzeń 7 Gniazdo USB na panelu przednim 2 Gniazdo FireWire na panelu przednim 0 Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim 1 Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim 1 Wysokość 430 Szerokość 190 Głębokość 485 Ilość zamontowanych wentylatorów 1 Zamontowane wentylatory (opis) 80 mm Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory 1 Miejsca na dodatkowe wentylatory (opis) 80 mm AIR-DUCT Tak Kolor obudowy Czarna-Srebrna Podkładka pod mysz (podkładka wzorcowa ActiveJet) Podkładka pod mysz z żelową podpórką pod nadgarstek,czarna,tekstylna Listwa przeciwprzepięciowa (listwa wzorcowa ACAR F5 - listwa przeciwprzepięciowa,5 gniazd,cz.5m) Napięcie znamionowe 230 V 22

23 Kolor obudowy Ilość gniazd sieciowych Typ gniazd sieciowych Długość kabla Bezpieczniki Rodzaj materiału obudowy Oprogromawanie systemowe Windows XP Professional PL czarny 5 szt. Standard polski 5 m 1 bezpiecznik automatyczny z tworzywa sztucznego samogasnącego UWAGA! NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WYMAGAŃ LUB PARAMETRÓW SPOWODUJĘ ODRZUCENIE OFERTY. Zadanie nr 5 SERWER (MODEL WZORCOWY: DELL POWEREDGE 2850) 23

24 Minimalne wymagania: Procesory Pamięć ram Dyski twarde Kontroler dysków twardych Napęd optyczny 2 x 3000 MHz /FSB 800 MHz/HT M64T 2048DDR ECC REG. (4GB) 2 x146 GB 15K SCSI (HOT-SWAP) PERC 4/DI 256MB (CACHE) DVD-ROM Sieć 2 x LAN 10/100/1000 RAID PERC 4 Zasilacze Typ serwer Szyny rack / Panel przedni 2 x 700W HOT-SWAP 2U TAK / TAK Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań lub parametrów spowoduję odrzucenie oferty. Oprogramowanie (system operacyjny ) 1. Windows XP Pro Zadanie nr 5 Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy zadanie poz. nazwa przedmiotu zamówienia * j.m. ilość cena jedn. netto w PLN wartość netto w PLN 24

25 Chłodzenie CPU szt 3 2 RAM DDR szt 5 3 RAM DDR2 szt 5 4 RAM DDR3 szt 1 5 Dysk 500 GB szt 5 6 Dysk 1 TB szt 2 7 Zasilacz 500W szt 3 8 Monitor 22" szt 4 9 Klawiatura szt 5 10 Mysz komputerowa szt 5 11 Podkładka pod mysz szt 5 12 Listwa przeciwprzepięciowa szt Pamięć prznośna 16 GB szt 2 14 Płyta CD-R 100szt. op 1 15 Płyta DVD-R 100 szt. op 1 16 Płyta główna szt 2 17 Procesor szt 2 18 Obudowa komputerowa szt 3 19 UPS szt 5 20 Nagrywarka DVD szt 5 1 Kabel SFTP kat. 6, 500m op 5 2 Gniazdo komputerowe kat. 6 szt Patchpanel 19" kat. 6 szt 5 4 Patchcable cat. 6, 10.0m szt 5 5 Patchcable cat. 6, 5.0m szt 5 6 Patchcable cat. 6, 2.0m szt 20 7 Patchcable cat. 6, 0.5m szt Switch 48 port 10/100/1000 szt 2 9 Switch 24 port 10/100/1000 szt 5 10 Switch 8 port 10/100/1000 szt 5 1 Drukarka laserowa szt 2 2 Urządzenie wielofunkcyjne szt 2 Razem Razem Razem 4 1 Zestaw komputerowy szt Serwer szt Windows XP Pro szt 10 Razem Razem Razem Załącznik wypełnia Wykonawca Załącznik nr 2 do SIWZ /pieczęć Wykonawcy/ 25

26 O F E R T A na Sukcesywną dostawę części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania - spr. nr 20/2010 Zadanie nr. 1. Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy NIP...; REGON Tel./fax Wartość oferty ogółem : brutto:... PLN w tym podatek VAT... PLN netto:... PLN 6. Proponowane warunki płatności: 30 dni. 7. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od podpisania umowy Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejsza ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz dnia (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy 26

27 Nazwa Wykonawcy OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH... Adres Wykonawcy... Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : Sukcesywną dostawę części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania - nr spr. 20/2010. Oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... ( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ pieczęć wykonawcy 27

28 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu / faxu... Numer NIP i Regon... Art. 24 ust. 1 Ustawy stanowi, że: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 28

29 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary; 10.wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3 Ustawy, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 2. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 3. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na : Sukcesywną dostawę części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania - nr spr. 20/2010. OŚWIADCZAM, ŻE NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy UMOWA Nr../2010 na zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy 29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 39/2011 Kraków, 22 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 9/2009 Nr ogłoszenia w Biuletynie UZP: 419358-2009 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64, tel. (22) 629

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce, 12.05.2011 r. ROiSO.271.2.2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiający: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 114/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP GDAŃSK GDAŃSK 14.09.2009r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/6/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 145/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU GOTOWI NA EURO 2012 GDAŃSK 12.11.2009r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Znak postępowania: OK.III.3321-25/08/MP Kielce, dnia 27.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26.11.2010r. SPEYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

IZBA SKARBOWA W KATOWICACH IZBA SKARBOWA W KATOWICACH OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała ===========================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 06/0310/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 06/0310/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 06/0310/DN PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo