CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 1/28

2 1. WYTYCZNE OGÓLNE 1.1. Informacja o przetargu Zamawiający Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra, opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Przebudowy Teatru Zdrojowego Roboty drogowe Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane drogowe: plac z drogą przed wejściem do teatru na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiot zamówienia zdefiniowany według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod Główny Roboty budowlane w zakresie parkingów Kod dodatkowy Wymiana nawierzchni drogowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ i dokumentacji budowlanej. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty na okres 5 lat. Ofertę naleŝy składać na adres Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra w sekretariacie nie później niŝ do dnia 26 października 2011 roku do godz. 10:00 czasu lokalnego. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 26 października 2011 roku o godz. 10:30 czasu lokalnego w siedzibie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra (pokój ds. zarządzania projektem MF EOG). Oferent, który zwycięŝy w przetargu wykona roboty w terminie do 23 grudnia 2011 roku od daty podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych oferentów. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaŝe odpłatnie w terminie 5 dni komplet materiałów przetargowych. Komplet Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) kosztuje 50,00 zł brutto. Komplet SIWZ-u będzie równieŝ zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Wraz z ofertą naleŝy wnieść Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert. Postępowanie przetargowe toczy się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) z późniejszymi zmianami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 2/28

3 1.2. Finansowanie zamówienia Niniejsze zamówienie jest finansowane z budŝetu Miasta Jeleniej Góry oraz ze środków własnych Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze Wykonawcy W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 3/28

4 udzielenie zamówienia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestępstwa skarbowego; j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; k) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp.; l) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp; m) wykonawców, którzy złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania; n) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; o) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŝony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą; Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi wymaganymi formularzami i załączonymi dokumentami, potwierdzając tym samym spełnienie warunków udziału w zamówieniu: a) Formularz nr 1 - wykaz wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie / doświadczenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 4/28

5 wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe prace te zostały wykonane naleŝycie i bez zastrzeŝeń (protokoły odbioru, referencje). Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wyraŝającym się tym, Ŝe wykonał z naleŝytą starannością: min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał roboty drogowe z tym, Ŝe kaŝde z tych przedsięwzięć było realizowane o powierzchni nie mniejszej niŝ 800 m2 i o wartości robót nie mniejszej niŝ zł brutto. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć odpowiednie dokumenty. b) Formularz Nr 2 - informacje o personelu kierowniczym proponowanym do zatrudnienia w czasie realizacji dostawy. NaleŜy wskazać: Na stanowisku Kierownika budowy osobę z nie mniejszym niŝ pięcioletnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz dysponującą aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej i naleŝącą do izby budowlanej. c) Formularz Nr 4 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert, e) Aktualne zaświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem składek za ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / KRUS właściwego swojej siedzibie lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) Aktualne zaświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat dla Urzędu Skarbowego właściwego swojej siedzibie lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 1 mln zł. h) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 lub/i pkt. 9 ustawy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wskazane w podpunkt. od a) do h). Dokumenty będą oceniane w trybie spełnia / nie spełnia, czyli nie spełnia warunku za brak dokumentu lub/i oświadczenia, spełnia warunek za przedstawienie waŝnego dokumentu lub/i oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 5/28

6 a) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie lit. d) - f) i lit. h) dotyczące kaŝdego partnera konsorcjum oraz dokumenty wymienione w punkcie lit. a) c) oraz lit. g) odnoszące się do załoŝonego konsorcjum; b) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów; c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upowaŝniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; e) zamawiający moŝe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŝdego z osobna, albo teŝ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum; f) przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt lit a) c) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyŝszych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum Oferenci winni wykazać, iŝ spełniają powyŝsze warunki oraz udowodnić swą wiarygodność dokumentem sporządzonym w zgodzie z prawem ich kraju lub powszechnie przyjęta praktyką albo oryginałami lub kopiami oryginalnych dokumentów określających zasady ich działania i/lub status prawny oraz określających miejsce rejestracji i/lub siedzibę statutową oraz, jeśli inna, siedzibę administracji centralnej. Zamawiający moŝe zaakceptować dowód spełnienia powyŝszych warunków przedstawiony w innej zadowalającej formie JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów takich jak: odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS/KRUS, informacji z Karnego Rejestru Karnego, składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; oraz składa zaświadczenie właściwego sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski Oferent nie będzie uznany za wiarygodnego do otrzymania Kontraktu jeśli: a) ogłosił upadłość lub jest w stanie likwidacji, b) zostały w stosunku do niego wszczęte czynności prawne powodujące zawieszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 6/28

7 płatności i mogące spowodować, według prawa odpowiedniego państwa, ogłoszenie upadłości lub inną sytuację pozbawiającą go całkowitego lub częściowego prawa do zarządzania i uŝytkowania jego majątkiem, c) został uznany winnym powaŝnego zafałszowania informacji wymaganych do uczestnictwa w przetargu; 1.4. Jedna oferta KaŜdy wykonawca przedłoŝy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niŝ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone Koszty udziału w przetargu Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem oferty. 2. DOKUMENTY PRZETARGOWE 2.1. Zawartość dokumentów przetargowych Zestaw materiałów przetargowych (SIWZ) obejmuje: CZĘŚĆ I Instrukcja dla wykonawców wraz ze wzorem oferty i formularzami dotyczącymi informacji o kwalifikacjach wykonawców, CZĘŚĆ II Wzór umowy, CZĘŚĆ III Specyfikacje Techniczne, CZĘŚĆ IV Dokumentacja budowlana Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaŝe odpłatnie w terminie 5 dni komplet materiałów przetargowych. Komplet Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) kosztuje 50,00 zł brutto. Komplet SIWZ-u będzie równieŝ zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych Wykonawca moŝe zwrócić się wyłącznie w formie pisemnej (za pośrednictwem faxu potwierdzonego przez Zamawiającego z niezwłocznym potwierdzeniem na piśmie przez Wykonawcę) do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane w formie pisemnej do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest: Jowita Jeleńska Tel. 075/ wew. 16, Fax. 075/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 7/28

8 2.3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający moŝe modyfikować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z pzp Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe oraz zamieszczona na stornie internetowej Zamawiającego i w Biuletynie Zamówień Publicznych W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji SIWZ podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający moŝe przedłuŝyć w miarę potrzeby termin składania ofert zgodnie z pzp. 3. PRZYGOTOWANIE OFERT 3.1. Język ofert Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku innym niŝ język polski Dokumenty składające się na Ofertę ZłoŜona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: a) Oferta przetargowa sporządzona wg załączonego wzoru, b) Potwierdzenie wniesienia wadium w formach przewidzianych w pkt. 3.6, c) Formularze dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału i kwalifikacjach wg Formularzy Nr 1 4, d) Harmonogram rzeczowo-finansowy Formularz Nr 5, e) Dokumenty formalne wymagane wg pkt d) f) i h), f) polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC Wykonawcy, g) oraz inne wymagane dokumenty: - Porozumienie o Konsorcjum (jeśli dotyczy), - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), - Zaświadczenie Regon, - Zaświadczenie NIP Oferta przedstawiona przez Oferenta powinna być sporządzona zgodnie z listą dokumentów wyszczególnionych w załączniku: LISTA SPRAWDZAJĄCA do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Ceny ofertowe Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w punkcie 1.1., na podstawie ryczałtowej ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 8/28

9 Cenę naleŝy podać w złotych polskich w formularzu Oferta z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ofertowa stanowi sumę wszystkich składników cenotwórczych, które obliczyć naleŝy jako zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, i inne wytyczne określone w niniejszej SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikające z wizji lokalnej obiektu Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty i podwyŝki cen w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty uporządkowania placu budowy oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy Waluty oferty Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej. Walutą rozliczeniową obowiązująca w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski oznaczony w specyfikacji jako złoty, PLN lub zł Zamawiający nie dopuszcza podawanie cen ofertowych w innej walucie niŝ polski złoty Zamawiający moŝe w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni Wadium Wraz z ofertą naleŝy wnieść Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert W zaleŝności od woli wykonawcy wadium moŝe być wnoszone w formach: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 9/28

10 a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Millennium konto nr z dopiskiem Wadium roboty drogowe. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) potwierdzona za zgodność z oryginałem załączona do oferty Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia naleŝy załączyć w oryginale do oferty W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin waŝności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem Art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: a) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano; b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy i złoŝony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa Zamawiający zaŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt , jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 10/28

11 JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum moŝe być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum Oferty wariantowe, oferty częściowe oraz zamówienia uzupełniające Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Forma i podpisanie oferty Wykonawca przygotuje jeden oryginalny komplet dokumentów składający się na ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami + jedna kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zamówienia mogą być załączone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę Oferta powinna być napisana na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub w inny sposób zapewniający utrwalenie na piśmie treści oświadczenia woli oraz podpisana przez osobę lub osoby naleŝycie upowaŝnione do jej podpisywania KaŜda strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę lub osoby upowaŝnione do podpisania oferty Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę Oferta powinna być złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - trwale zszyta (spięta, zbindowana) lub trwale połączona inną techniką Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 11/28

12 oraz ponumerowana kolejnymi liczbami całkowitymi Oferta będzie sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Oferta nie moŝe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę JeŜeli wykonawca zastrzeŝe, Ŝe informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione, obowiązany jest do wyłączenia tych informacji w drugą część oferty, zatytułowaną TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 4. SKŁADANIE OFERT 4.1. Oznaczenie ofert Ofertę naleŝy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) Kopertę naleŝy opisać następująco: Nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego Przebudowa Teatru Zdrojowego Roboty drogowe Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert Termin składania ofert Oferty naleŝy składać na adres: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Park Zdrojowy Jelenia Góra (sekretariat) Oferty naleŝy składać do dnia 26 października 2011 do godz. 10:00 czasu lokalnego Zamawiający moŝe przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 12/28

13 4.3. Oferty złoŝone po terminie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2.2, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania Zmiana lub wycofanie ofert Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktów 3.8. i 4.1., a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE śadna oferta nie moŝe być zmieniona po terminie składania ofert. 5. OTWARCIE OFERT I ICH OCENA 5.1. Otwarcie ofert Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt upływa termin ich złoŝenia w obecności przedstawicieli oferentów, którzy zechcą przybyć na ceremonię otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26 października 2011 o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju ds. zarządzania projektem MF EOG Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŝone zgodnie z punktem nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców a takŝe informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Jawność postępowania Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty) Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione Wyjaśnianie ofert i kontakty z Zamawiającym Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca moŝe kontaktować się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 13/28

14 z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złoŝonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z pzp. i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Sprawdzenie oferty, określenie ich zgodności z wymaganiami i poprawianie omyłek Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy kaŝda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie , czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z pzp uznaje się za odrzuconą Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy pzp. h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie i inne omyłki zgodnie z treścią art. 87 pnkt.2 ustawy pzp Oferta z raŝąco niską ceną Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 14/28

15 oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający odrzuca ofertę: 1) Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub 2) jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem Oceniając oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art.91 Pzp), i następujących innych kryteriów: Cena ofertowa (ryczałtowa) waga 100 % (100 pkt.) Ocena przebiegała będzie poprzez porównanie ceny ofertowej najniŝszej spośród zaoferowanych do ceny oferty badanej wg wzoru: C = [C min / C bad] x 100 gdzie: C liczba punków za cenę ofertową C min najniŝsza cena ofertowa spośród ofert badanych C bad cena oferty badanej Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniŝszą cenę na realizację zamówienia JeŜeli Zamawiający nie moŝe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone dwie lub więcej oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złozyli oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 15/28

16 b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z punktem Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeŝeniem Art.94 ust. 1a. ustawy Pzp. 6. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 6.1. Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form wskazanych w pkt pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millennium konto nr z zaznaczeniem tytułu wpłaty Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy przed terminem podpisania umowy W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 16/28

17 pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane (podpisanie protokołu odbioru końcowego) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 7. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 7.1. Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. przysługuje odwołanie Odwołanie w niniejszym zamówieniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp., na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni: a) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 17/28

18 b) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ; c) od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych niŝ określone w podpkt. a) i b); 8. PODWYKONAWSTWO 8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia i Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularz Nr 3) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 9.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się naleŝycie z umowy W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie będzie słuŝyło interesowi publicznemu, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia urnowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania prac Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian umowy w stosunku do treści ofert na następujących warunkach: 1) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej oraz podpisu upowaŝnionych przedstawicieli obu stron pod rygorem niewaŝności. 2) W przypadku wystąpienia siły wyŝszej, czyli zdarzenia, którego nie moŝna było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyŝsza, to zdarzenie którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemoŝliwia wykonawcy wykonywania w części lub całości jego zobowiązań. 3) Zmiana umowy moŝe nastąpić w wyniku zaistnienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć Zamawiający w chwili podpisania umowy (np. przedłuŝony termin realizacji robót). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 18/28

19 4) Zmiana personelu kierowniczego moŝe nastąpić w następujących przypadkach: w razie np. śmierci, choroby lub w razie wypadku, jeŝeli wymiana personelu kierowniczego stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleŝnych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy kiedy członek personelu nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 19/28

20 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Lp. Nazwa Załącznika CZĘŚĆ I 1 Oferta przetargowa 2 Formularz nr 1 wykaz wykonanych robót/ doświadczenie wykonawcy 3 Formularz nr 2 personel kierowniczy i pomocniczy przewidziany do zatrudnienia przy realizacji kontraktu 4 Formularz nr 3 podwykonawstwo 5 Formularz nr 4 oświadczenie wykonawcy 6 Formularz nr 5 harmonogram rzeczowo-finansowy 7 LISTA SPRAWDZAJĄCA wymaganych dokumentów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 20/28

21 O F E R T A P R Z E T A R G O W A Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Park Zdrojowy Jelenia Góra Ofertę przetargową na realizację zadania: Przebudowa Teatru Zdrojowego Roboty drogowe składa: Pełna nazwa Wykonawcy:.. Adres: Telefon: Fax:. ...strona WWW: NIP:..REGON:.. 1) My niŝej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową (ryczałtową):. PLN netto (słownie: ). PLN brutto (słownie: ) dla całości przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT stanowi kwotę:.... PLN (słownie: ) 2) Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na roboty na okres 5 lat od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 3) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 23 grudnia 2011 roku od daty podpisania umowy. 4) JeŜeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie. w wysokości 5 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty brutto.....pln. 5) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy. 6) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner Konsorcjum zarządzanego przez... (niepotrzebne skreślić). 7) Potwierdzamy, iŝ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 21/28

22 8) Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp. 9) Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp. i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 10) Oświadczamy, Ŝe wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych przez Zamawiającego warunkach. 11) Oświadczamy, Ŝe wszystkie przedłoŝone dokumenty są kompletne i zgodne z prawdą. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki wg LISTY SPRAWDZAJĄCEJ: (Załączona lista sprawdzająca)... (miejscowość i data) Imię i nazwisko: (Podpis osoby upowaŝnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy). Pieczątka firmy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 22/28

23 FORMULARZ nr 1 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT / DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przebudowa Teatru Zdrojowego Roboty drogowe Wykaz robót odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu: Lp. Nazwa inwestycji, zadania Wartość robót w PLN brutto Doświadczenie /Opis wykonanych robót, lokalizacja/ * Data wykonania (dd.mm.rr) Odbiorca wykonanych robót /adres/ * Załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające naleŝycie wykonane roboty (referencje. protokoły odbioru)... (miejscowość i data) Imię i nazwisko: (Podpis osoby upowaŝnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy). Pieczątka firmy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 23/28

24 FORMULARZ nr 2 PERSONEL KIEROWNICZY PRZEWIDZIANY DO ZATRUDNIENIA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA Przebudowa Teatru Zdrojowego Roboty drogowe Stanowisko Imię i nazwisko Kwalifikacje/ Doświadczenie w latach na stanowisku kierowniczym Kierownik budowy Uwaga: naleŝy przedstawić wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i przynaleŝność do właściwej izby samorządu budowlanego oraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; w/w informacje naleŝy uzupełnić odpowiednimi dokumentami;... (miejscowość i data) Imię i nazwisko: (Podpis osoby upowaŝnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy). Pieczątka firmy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I Instrukcja dla wykonawców 24/28

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km 1+110

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km 1+110 IP.272.19.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: Wykonanie dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ gm Czermin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo