SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Zakład Transportu Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (TYTUŁ): Dostawa fabrycznie nowego zestawu samochodowego do załadunku i transportu drewna stosowego i dłużycowego

2 1. Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, ul. Suwalska 30; Giżycko NIP tel fax Godziny urzędowania: 7 00 do Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U ). 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu samochodowego do załadunku i transportu drewna stosowego i dłużycowego W skład zestawu winny wchodzić: - ciągnik siodłowy z zainstalowanym żurawiem leśnym do załadunku i rozładunku drewna stosowego i dłużycowego - naczepa transportowa kłonicowa do przewozu drewna stosowego i dłużycowego sprzęgana z ciągnikiem siodłowym Oferowany zestaw załadunkowo - transportowy musi spełniać: a) wymagania i warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U ze zm.) i przepisów wykonawczych, a zwłaszcza z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U ) b) posiadać homologację umożliwiającą dopuszczenie zestawu transportowego do ruchu na obszarze Unii Europejskiej c) posiadać pozytywny wynik badań odbiorczych w odniesieniu do żurawia hydraulicznego zainstalowanego na pojeździe przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego d) spełniać wymogi Dyrektywy 2007/715/EC ( EURO 6 ) w zakresie emisji spalin e) posiadać instrukcję obsługi sprzętu (pojazd, żuraw, naczepa) w języku polskim oraz wymagane prawem dokumenty umożliwiające rejestrację zestawu transportowego: faktura, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, zaświadczenie z UDT, oświadczenie o uiszczeniu podatku akcyzowego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 roku. Zamówienie obejmuje również przeszkolenie operatora sprzętu w zakresie podstawowej obsługi sprzętu.

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej - załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji minimum 24 miesiące na: - ciągnik siodłowy z naczepą, w tym na wszystkie zespoły i podzespoły mechaniczne samochodu bez wyłączeń, obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne - na żuraw leśny załadunkowy - na naczepę transportową. Termin gwarancji biegnie od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 3 - wzór umowy 3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający żąda wskazania przez dostawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania w ofercie odczytane zostanie jako zamiar samodzielnego wykonania zamówienia Językiem postępowania jest wyłącznie język polski. Wszystkie dokumenty i oświadczenia przyjmowane będą wyłącznie w tym języku. Zamawiający dopuszcza dokumenty i oświadczenia złożone w języku obcym pod warunkiem dołączonego tłumaczenia na język polski, potwierdzonego przez wykonawcę. Kod CPV Kod CPV Kod CPV Wspólny Słownik Zamówień: podwozia z kabiną dźwig do podwozia mechanicznego naczepa 4. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia wykonania dostawy fabrycznie nowego zestawu samochodowego do załadunku i transportu drewna stosowego i dłużycowego: r. 6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia: Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. a) wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaniem

4 dostaw co najmniej 2 pojazdów do załadunku i transportu drewna (2 zestawy). Ocena tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) potencjał techniczny : warunek : dysponowanie (tzn. wskazanie warsztatu naprawczego autoryzowanego przez producenta sprzętu) minimum jednym profesjonalnym warsztatem przeznaczonym do diagnostyki i napraw specjalistycznych dostarczonego sprzętu w promieniu do 200 km od miejscowości Giżycko - dysponowanie minimum jednym lub więcej warsztatami w odległości 200 km od Giżycka - spełnia warunek udziału w postępowaniu - brak w dyspozycji minimum jednego warsztatu serwisowego w promieniu do 200 km od Giżycka nie spełnia warunku udziału w postępowaniu Ocena tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. c) sytuacja ekonomiczna i finansowa warunek : posiadanie na koncie bankowym środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości zł - posiadanie kwoty zł (albo takiej zdolności kredytowej) lub większej - spełnia warunek uczestnictwa w postępowaniu - posiadanie kwoty poniżej zł (albo niższej zdolności kredytowej) nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. Ocena tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego zaświadczenia lub informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie na koncie środków finansowych lub zdolności kredytowej w/w kwotach. warunek: posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum zł. - posiadanie polisy na kwotę zł i więcej spełnia warunek udziału w postępowaniu - brak polisy lub jej posiadanie na kwotę niższą niż zł nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. Ocena tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie aktualnej umowy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 7 SIWZ. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW jakie winien dostarczyć dostawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

5 7.1 wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw pojazdów do załadunku i transportu drewna (2 zestawów) wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Do załączonego wykazu wykonanych dostaw należy dołączyć dowód że, dostawa została wykonana należycie (np. oświadczenie odbiorcy zestawu). 7.2 informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.3 aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż zł. 7.4 oświadczenia,że dostawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. 7.5 wykazu posiadanych lub dysponowanych (autoryzowanych przez producenta sprzętu) warsztatów specjalistycznych do diagnostyki i naprawy zestawów załadowczo-transportowych w odległości do 200 km od miejscowości Giżycko wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, a który określony jest w przepisie przywołanym w pkt. 2b niniejszej specyfikacji. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w oparciu o umowę o podwykonawstwo (art. 36a ustawy Pzp). Zamawiający żąda w takim przypadku wskazania przez dostawcę części zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcy (art. 36b ustawy Pzp). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp zamawiający żąda n/w dokumentów: 7.6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w/g załącznika nr 5 do SIWZ 7.7 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7.8 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6 7.9 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) 7.14.W celu potwierdzenia że oferowane przedmioty dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wykonawca dostarcza opis oferowanego przedmiotu dostawy umożliwiający porównanie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów: a) wymienionych w punktach: 7.2 oraz b) aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia c) dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmioty zagraniczne 1) W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

7 d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 2) Dokumenty, o których mowa w punkcie 1: - ppkt: a), c) i d) - winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert - ppkt b) winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, ppkt. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku składania dokumentów przez konsorcjum lub spółkę cywilną odrębnie każdy z członków konsorcjum/spółki musi wykazać spełnienie warunków niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Łącznie mogą być spełniane warunki dot. dysponowania potencjałem technicznym, posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, potencjał finansowy i ekonomiczny Dokumenty i oświadczenia określone w punktach 7.6 do 7.13 niniejszej SIWZ składa każdy uczestnik postępowania. Dokumenty i oświadczenia określone w punktach 7.1, 7.2 i 7.3 składa każdy uczestnik postępowania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana poprzez zsumowanie informacji przedstawionych przez poszczególnych członków konsorcjum lub spółki. Dokumenty określone w punktach: 7.5 i 7.6 składają członkowie konsorcjum lub spółki wspólnie. Forma dokumentów. Wykonawca może złożyć dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii. Wyjątek stanowią: oświadczenia, formularz ofertowy, dowód uiszczenia wadium, pisemne zobowiązania podmiotów trzecich, które muszą zostać dostarczone w oryginale. Jeżeli wykonawca ofertę i załączniki załączy w języku innym niż polski, wówczas dokumenty te muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 8.1 Wszelkie oświadczenia, dokumenty, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie. Dopuszcza się możliwość przekazywania oświadczeń, zawiadomień oraz informacji faksem pod nr lub drogą elektroniczną na adres: Nie dotyczy to następujących dokumentów składanych przez wykonawcę: ofert, dowodów uiszczenia wadium, uzupełnienia dokumentów na podstawie art.26 ust 3 ustawy, składania wyjaśnień dotyczących składanych ofert oraz odwołań wnoszonych na podstawie art.180 ust.3 ustawy dla których obowiązuje wyłącznie forma pisemna.

8 W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub elektronicznie każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 8.2 Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie. 8.3 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści związanych z SIWZ, kierując swoje zapytania pod adres zamawiającego wskazany w pkt. 1 SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz umieści na stronie internetowej. 8.4 Zamawiający w szczególnie uzasadnionym przypadku może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom, którzy potwierdzą pobranie specyfikacji (z podaniem adresu) oraz umieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca z uwzględnieniem art. 38 ustawy. 8.5 Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Mirosław Pietkiewicz - zastępca dyrektora telefon: wew. 17, mobil : Językiem postępowania jest język polski. Wszelkie dokumenty i oświadczenia musza być składane w tym języku. Zamawiający dopuszcza dokumenty i oświadczenia złożone w języku obcym pod warunkiem dołączonego tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wynosi: zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr: Bank Pekao S.A z dopiskiem: wadium na dostawę fabrycznie nowego zestawu samochodowego do załadunku i transportu drewna. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. Warunkiem koniecznym uznania wadium za wniesione jest to, aby z chwilą upływu terminu na składanie ofert środki pieniężne wadium były na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium. Za datę wniesienia wadium w postaci innej niż pieniądz uważa się datę złożenia tego

9 dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Okres ważności tegoż dokumentu musi być co najmniej równy okresowi związania ofertą. Zwrot wadium jaki i jego zatrzymanie regulują zapisy art.46 ustawy Pzp. 10.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 11.1 Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ w języku polskim, czytelnie, trwale w jednym egzemplarzu. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty. Podpis musi pozwalać na identyfikację osoby podpisującej dokument (w przypadku braku pieczęci imiennej). Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów, wówczas wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo dla tej osoby w oryginale lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Treść dokumentu stanowiącego pełnomocnictwo musi zawierać zapis, do jakich czynności osoba ta ma upoważnienie. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy działający wspólnie powinni wyznaczyć lidera, z którym prowadzona będzie korespondencja dotycząca postępowania. W formularzu ofertowym jak również w innych dokumentach w miejscu nazwa i adres dostawcy należy wpisać dane dotyczące każdego podmiotu a nie lidera. Do dnia podpisania umowy z zamawiającym, wykonawcy występujący wspólnie muszą dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy z Zamawiającym Wymagane jest, aby wszystkie poprawki w ofercie były dokonane w sposób czytelny i jednoznaczny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki i podpisem osoby podpisującej ofertę Razem z formularzem ofertowym muszą być złożone dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 7 SIWZ Wykonawca winien jest z złożyć ofertę na realizację zamówienia w całości. Nie dopuszcza się składania ofert na każdy z elementów zestawu transportowego z osobna Jeżeli wykonawca składa wraz z ofertą informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ma obowiązek ich oznakowania i oddzielenia ich od części jawnej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp Oferta składana musi być w zaklejonej kopercie w jednym egzemplarzu. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którym wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. Na kopercie należy umieścić: dokładny adres zamawiającego wskazany w pkt. 1 SIWZ, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

10 PRZETARG NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO ZESTAWU SAMOCHODOWEGO DO ZAŁADUNKU I TRANSPORTU DREWNA STOSOWEGO I DŁUŻYCOWEGO Nie otwierać przed r. godz. 8:30 Nieprawidłowe zaadresowanie lub niedokładne zaklejenie koperty zwalnia zamawiającego z odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.1 Ofertę należy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską na adres: Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku Giżycko ul, Suwalska Zamawiający uwzględni tylko te oferty, które wpłyną do Sekretariatu ZTiS LP Giżycko do r. do godz. 8:00. Nie decyduje data stempla pocztowego Oferty które wpłyną po terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania Zmiana treści oferty Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może w formie pisemnej wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonej wcześniej oferty lub wycofać się z postępowania. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona pierwotnie oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem ZMIANA (pozostałe oznakowanie wg. pkt SIWZ). W przypadku zmiany treści złożonej wcześniej oferty należy złożyć ofertę zamienną w zamkniętej kopercie wraz wymaganymi dokumentami. W takim przypadku otworzona zostanie oferta zamienna, a oferta złożona wcześniej zostanie zwrócona dostawcy bez jej otwierania. Zamawiający przyjmuje że dokumenty złożone w kopercie zamiennej zastępują dokumenty z oferty pierwotnej. Złożenie oferty zamiennej bez zastrzeżenia na kopercie ZMIANA zostanie uznane jako złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art.89.ust.1pkt.1 w związku z art. 82 ust.1 ustawy Pzp. W przypadku wycofania treści oferty na kopercie należy umieścić zapis WYCOFANIE OFERTY. Wewnątrz koperty należy umieścić pisemne oświadczenie woli o wycofaniu oferty, podpisane przez oferenta tj. wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione w odpisie z KRS, wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo ustanowionego pełnomocnika). Do oświadczenia o wycofaniu oferty należy załączyć odpis z KRS Lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz ewentualne pełnomocnictwo rodzajowe. Oferta wycofana nie będzie odczytywana na publicznej sesji otwarcia ofert Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku ul. Suwalska 30 pokój nr 15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zgodnie z art. 86 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11 13.Sposób obliczenia ceny: Cena podana w ofercie za dostawę zestawu transportowo załadowczego powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. W szczególności musi uwzględniać ona: - cenę ciągnika siodłowego - cenę żurawia zainstalowanego na pojeździe samochodowym - cenę naczepy transportowej do przewozu drewna stosowego i dłużycowego - koszty opłat celnych - koszt dostawy kompletnego zestawu z miejsca wytworzenia do miejsca przeznaczenia w ZTiS LP w Giżycku - ubezpieczenie zestawu na czas transportu do miejsca odbioru pojazdu - przeszkolenie operatora w zakresie obsługi sprzętu - wykonanie tzw. zerowego przeglądu technicznego zestawu - koszt ewentualnych napraw gwarancyjnych 13.2 W ofercie powinna zamieszczona być cena netto, należny podatek VAT oraz cena brutto, tj. cena netto powiększona o obowiązującą w chwili składania oferty stawkę VAT W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23% należy wskazać podstawę prawną. Stawka podatku VAT winna być podana wg stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty Proponowane stawki za wykonanie dostawy muszą być podawane w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza, zaokrąglone wg zasad matematycznych (od 5 w górę) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT stosunku do stawki podanej w ofercie w trakcie realizacji umowy jeżeli zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego w tym zakresie W przypadku wykonawców spoza terytorium RP do oferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych (rozliczenia będą prowadzone w złotych PLN). 14.KRYTERIA OCENY OFERT: 14.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował n/w kryteriami i ich znaczeniem: - cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (ciągnik siodłowy + żuraw leśny + naczepa transportowa) cena ofertowa - 97%, termin wykonania zamówienia 3% Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Cena podana w ofercie powinna być podana w złotych polskich, jako stawka brutto czyli stawka netto + VAT, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

12 14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: W = W c + W t gdzie: najniższa cena spośród ofert ważnych [zł] W c= x 97 pkt = [ilość punktów] cena oferty badanej [zł] W t termin wykonania zamówienia (ostateczny r.) 3 pkt gdy termin realizacji do r. 2 pkt gdy termin realizacji od r. do r. 1 pkt gdy termin realizacji od r. do r. W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje żadnego terminu dostawy w formularzu ofertowym to Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował ostateczny tj r. wymagany przez Zamawiającego termin dostawy i od tej wartości wyliczy ocenę punktową (0 pkt) Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze tę ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów zamawiający zwróci się do wykonawców o złożenie ofert dodatkowych W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ, danych zawartych w ofercie oraz zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, - zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 15.5 Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze W zawiadomieniu zamawiający poda : - nazwa firmy, siedzibę i adres wykonawcy którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej

13 wyboru(ilość uzyskanych punktów w kryterium cenowym) - nazwę i adres wykonawców,których oferty zostały odrzucone z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne - nazwę i adres wykonawców,którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne - termin po upływie którego umowa może zostać zawarta 15.7 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego przed upływem 15 dni, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia wykonania umowy w sposób określony ustawą Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ustala na podstawie art.150 ust.2 ustawy Pzp,że wartość zabezpieczenia wynosi 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej obejmujących okres związania umową, c) gwarancjach bankowych z zastrzeżeniem, ze gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta dotyczy całego okresu związania umową, d) gwarancjach ubezpieczeniowych z zastrzeżeniem, że gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, oraz dotyczy całego okresu związania umową. e ) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obejmujących okres związania umową. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia umowy. Zabezpieczenie przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwracane jest wykonawcy wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym jest przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonywać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wyszczególnionych powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % kwoty zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego : 17.1 Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

14 17.2 Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (można wprowadzić zmiany nieistotne bądź zmiany istotne przewidziane w SIWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy dla Zamawiającego, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy, bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 18.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 19.OFERTY CZĘŚCIOWE. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 20.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia będą prowadzone w złotych PLN. 21. KOSZTY UDZIAŁU w postępowaniu o zamówienie publiczne : Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 22. OGŁOSZENIE WYNIKÓW przetargu Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej. 23. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19 poz.177 z późn. zm) 24.ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ : Zał. nr 1 : Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zał. nr 2: Wzór Oferty Zał. nr 3: Wzór umowy Zał. nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 5: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Zał. nr 6: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień Zał. nr 7: Wykaz warsztatów specjalistycznych Zał. nr 8: Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Giżycko, dnia r. ZATWIERDZAM:.... podpis kierownik zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ul. Główna 74 97-410 Kleszczów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ DLA POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zakup naczepy transportowej z podestem ruchomym dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z A T W I E R D Z A M... WK-I.2370.18.4.2015 Zamawiający: Adres: os. Zgody 18, 31-951 Kraków REGON: 000173427 NIP: 678-002-92-86 Telefon: 12-64-60-100 Fax.: 12-64-60-199 Strona internetowa: www.sapsp.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo