Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczenia floty samochodowej KRUS Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdział III - Wzór Umowy Generalnej Rozdział IV - Formularze i Załączniki Warszawa, maj 2012r. ZP-2310/ 6-6 /2012

2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie floty samochodowej KRUS pojazdów eksploatowanych w Centrali, Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS. Ogólna liczba pojazdów wg stanu na dzień r. wynosi 336 szt. w tym: samochody osobowe (ogółem 332 szt.) pozostałe pojazdy (ogółem 4 szt. - samochody ciężarowe i inne pojazdy). Ubezpieczenie będzie obejmować: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - ubezpieczenie autocasco (AC) - ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego (WD) - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - ubezpieczenie assistance (ASS) - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym na terytorium państw objętych systemem Zielonej Karty (ZK) Wymagany zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej i Europy. 2. Pełne informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. III. Termin wykonania zamówienia W związku z ważnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje - rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia r. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r nr 11 poz. 66 ze zm.), tzn. w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą przedmiot zamówienia oraz ustawą z dn. 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U z 2003r. Nr 124 poz z późn. zm.), b). posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, 2

3 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej jednego zamówienia w zakresie usług ubezpieczeniowych odpowiadających swoim rodzajem oraz łączną wartością składek nie mniejszą niż ,00zł. usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, c). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. d). sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 1 lit. a) d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, - który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia - przedstawił pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt IV Zamawiający nie zastrzega udzielenia zamówienia Wykonawcom, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, dlatego warunek ten nie podlega ocenie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: 1. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. koncesję, zezwolenie lub licencję, 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3

4 B. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 10. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt V. B. C. dokumenty podmiotów zagranicznych 11. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, 6 i 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 4

5 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, d) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert. 12. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt 11 stosuje się odpowiednio. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. D. Inne dokumenty: 14. wypełniony Formularz Oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział IV Formularze i Załączniki, 15. wypełniony Formularz Cenowy wg wzoru zawartego w SIWZ Rozdział IV- Formularze i Załączniki, 16. dowód wniesienia wadium, 17. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy, 18. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faxu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5

6 5. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień i informacji Wykonawcom ze strony Zamawiającego jest Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , fax: (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 20 czerwca 2012r. do godz. 9:30 w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją wadium na ubezpieczenie floty KRUS. 2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy; oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z wnioskiem, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do wniosku. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niż pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w pkt VII.9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt VII Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty 6

7 prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w SIWZ Rozdział I pkt IV.3, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 9. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 7

8 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 14. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia 20 czerwca 2012r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości Warszawa Oferta na ubezpieczenie floty KRUS Otwiera komisja przetargowa 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A - parter. 8. Oferty otwiera Komisja przetargowa. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 11. Informacje, o których mowa w pkt X. 9 i 10 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 8

9 XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według formularza cenowego Rozdział IV SIWZ. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika z procedur Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 3. Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty. 4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem przypadku określonego w pkt 24 wzoru Umowy Generalnej tj. przypadków wynikających ze zmian w stanie pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego (w wyniku nabycia lub wyłączenia oraz przeszacowania ich wartości), na warunkach i wg składek podanych przez Wykonawcę w ofercie. 6. Zmiana ceny dokonana na warunkach pkt. XI.5. nie będzie stanowić zmiany umowy. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru: Lp Kryterium Znaczenie w % Opis a) cena (K c ) 100 Przy czym, kryterium to będzie wyliczone wg następującego wzoru: a) Kryterium ceny (Kc) cena za całość usługi określonej w przedmiocie zamówienia (podana przez wykonawcę w zł. brutto) Najniższa cena ocenianych ofert Kc = x 100 Cena oferty ocenianej Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca wynosi Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy wg wzoru: W = Kc 4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9

10 XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt XIII.2a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) z zastrzeżeniem art. 183, ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a). z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w 10

11 tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). b). winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XVI. Wzór Umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział III Wzór Umowy Generalnej. 2. Zmiana lokalizacji placówek Wykonawcy oraz zmiany w stanie pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego (w wyniku nabycia lub wycofania oraz przeszacowania ich wartości w trakcie trwania umowy), na warunkach i wg składek i taryf podanych przez Wykonawcę w ofercie, nie stanowią zmiany umowy. XVII. Informacja o podwykonawcach Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia ani żadna z jego części nie może być powierzona podwykonawcom. XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XIX. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych. 11

12 Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna liczba pojazdów wg stanu na dzień r. wynosi 336, w tym: samochody osobowe (ogółem 332 szt.) FIAT PANDA 231 szt. FIAT SEICENTO 34 szt. OPEL ASTRA 27 szt. FIAT UNO 11 szt. FIAT STILO 10 szt. CITROEN C4 9 szt. SKODA SUPERB 4 szt. PEUGEOT szt. SKODA OCTAVIA 3 szt. FORD TRANSIT 1 szt pozostałe pojazdy (samochody ciężarowe i inne pojazdy, ogółem 4 szt.): FIAT DUCATO 1 szt. FIAT DOBLO CARGO 1 szt. Przyczepa ciężarowa lekka 2 szt. 1.2 Pod względem rocznika wiek samochodów rozkłada się następująco: Rok produkcji Samochody osobowe Pozostałe pojazdy Pod względem pojemności silnika rozkład samochodów osobowych kształtuje się następująco: Pojemność silnika Samochody osobowe od 900 cm 3 do 1250 cm od 1251 cm 3 do 1600 cm 3 48 od 1601 cm 3 do 2000 cm Aktualna szacunkowa (na miesiąc kwiecień) łączna wartość wszystkich pojazdów wynosi ,00 zł, w tym: a) Samochody osobowe: ,00 zł. b) Pozostałe pojazdy ,00 zł. Roczny średni przebieg jednego pojazdu wynosi kilometrów. 12

13 1.5 Prowadzona jest stopniowa wymiana pojazdów najstarszych lub wyeksploatowanych na nowe pojazdy dostępne na rynku, o zbliżonych parametrach technicznych i użytkowych. Pojazdy nowe zakupione i wprowadzone do eksploatacji w czasie trwania umowy ubezpieczenia będą włączone do ubezpieczenia na warunkach obowiązującej umowy generalnej. 1.6 Wyposażenie dodatkowe, o wartości szacunkowej ogółem ,00zł. Wyposażenie dodatkowe stanowią głównie radioodtwarzacze, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych i autoalarmy. 1.7 Szczegółowy wykaz pojazdów zarejestrowanych w poszczególnych placówkach KRUS stanowić będzie załącznik nr 1 do wzoru Umowy Generalnej ubezpieczenia. 1.8 Okres dotychczasowego ubezpieczenia OC AC NW Ass: do r. okres ubezpieczenia OC 18 sztuk pojazdów kończy się w terminie późniejszym. 2. INFORMACJA O WYPŁACONYCH ODSZKODOWANIACH Według informacji zebranych z ostatnich 3 lat w okresie od roku 2009 włącznie do 2011 wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń w poszczególnych latach wyniosły: Z tytułu ubezpieczenia autocasco W latach kalendarzowych stan na dzień koniec stycznia 2011: 2009 r ,00 zł 36 wypłat 2010 r. 721,00 zł 1 wypłata W latach polisowych stan na dzień : a) 2009r ,95 zł. 82 szkody, 75 wypłat, 5 rezygnacji z roszczeń, 1 szkoda anulowana, 1 odmowa, 3 regresy uzyskane na kwotę ,08 zł b) 2009r. - rezerwy na wypłaty odszkodowań brak c) 2010r ,89 zł. 67 szkód w tym 1 regres uzyskany w kwocie 4.269,33 zł d) 2010r. - rezerwy na wypłaty odszkodowań brak e) 2011r ,85 zł - 43 szkody, w tym 1 anulowana, 1 rezygnacja z roszczeń, 2 regresy uzyskane na kwotę 3.535,00 zł f) 2011r. rezerwy ,70 zł 12 rezerw Z tytułu ubezpieczenia NNW: W latach kalendarzowych stan na dzień koniec stycznia 2012: 2009 brak W latach polisowych stan na dzień : 2009r ,00 zł. 4 szkody 2010r ,00 zł. 5szkód, 4 wypłaty 2011r. - 1 rezerwa w kwocie 5.000,00 zł Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC: W latach kalendarzowych stan na dzień koniec stycznia 2012: 2009 r ,00 zł 14 wypłat 2010 r. brak 2011 r. - brak W latach polisowych stan na dzień r ,02 zł 13 szkód 2009 r. rezerwy na wypłaty odszkodowań brak 2010 r ,81 zł. 10 szkód w tym 1 odmowa, 2010 r. - rezerwy na wypłaty odszkodowań 3.700,00 zł. 1 szkoda 2011 r ,68 zł 4 wypłaty, 2011 r ,00 zł 2 rezerwy. 13

14 3. MIEJSCE UŻYTKOWANIA Samochody są zarejestrowane przez jednostki organizacyjne KRUS w czterdziestu dziewięciu miejscach w całej Polsce. Rozkład terytorialny rejestracji pojazdów w kraju jest równomierny. Pojazdy są użytkowane lokalnie w Oddziałach Regionalnych oraz podległych Placówkach Terenowych. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem wraz z miejscami ich użytkowania (rejestracji) stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Generalnej. 4. ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW 4.1 Każdy pojazd posiada przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (fabryczny immobilizer lub autoalarm). Dla pojazdów używanych, objętych ubezpieczeniem AC, Wykonawca nie będzie wymagać innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, niż zamontowane dotychczasowo, które uznaje się za wystarczające. 4.2 Nowo nabyte pojazdy osobowe i mikrobusy, o wartości przekraczającej zł, będą wyposażone w co najmniej dwa niezależne systemy zabezpieczające przed kradzieżą. W przypadku samochodów ciężarowych (bez względu na wartość) oraz pojazdów osobowych, których wartość nie przekracza zł za wystarczające uznaje się zainstalowanie jednego systemu zabezpieczającego przed kradzieżą. Wykonawca nie będzie wymagał większej liczby zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 5. WYMAGANY ZAKRES UBEZPIECZENIA 5.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnie: ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (OC). (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami); 5.2 Ubezpieczenie autocasco (AC) obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu oraz jego wyposażenia i innych elementów oraz wyposażenia dodatkowego (WD) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą (KR) Ochroną w zakresie AC pojazdu i wyposażenia dodatkowego objęte będą szkody powstałe między innymi wskutek następujących zdarzeń: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, b) działania osób trzecich, w tym również włamania lub usiłowania włamania c) powodzi, zatopienia, huraganu, uderzenia pioruna, gradu, opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody, d) pożaru, wybuchu, e) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, f) użycia pojazdu w związku z przewozem osób, który był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej, g) kradzieży lub próby kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, h) uszkodzenia: pojazdu, jego części lub wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia Dodatkowe wymogi dotyczące ubezpieczenia AC: a) zniesienie wszelkich udziałów własnych w szkodach, b) odstąpienie od redukcji (konsumpcji) sumy ubezpieczenia w związku z wypłatami odszkodowań, c) brak potrąceń z tytułu amortyzacji części, d) franszyza integralna 200 zł i brak jakichkolwiek innych franszyz, 14

15 e) termin powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie 7 dni, a w przypadku kradzieży 2 dni robocze od chwili powzięcia informacji o zdarzeniu. 5.3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie RP oraz Europy (NNW). 5.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie krajów objętych systemem Zielonej Karty (ZK) dla 4 pojazdów. 5.5 Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP wariant podstawowy Przedmiotem ubezpieczenia jest między innymi organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy pojazdu, kosztów holowania pojazdu, z powodu uszkodzenia lub awarii, bez względu na odległość wystąpienia zdarzenia od miejsca rejestracji pojazdu lub garażowania. Holowanie pojazdu w wyniku wystąpienia powyższych zdarzeń nastąpi w miejsce wskazane przez ubezpieczającego na odległość do 150 km. 6. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA AC 6.1 Zakres terytorialny obejmuje teren RP. 6.2 Dla 4 samochodów o łącznej wartości ,00 zł. wymagana jest pełna ochrona w zakresie autocasco wraz z kradzieżą na terenie Europy a także na terytorium państw byłego ZSRR (część europejska). Przewidywana wartość najdroższego pojazdu ,00 zł. 7. SUMY UBEZPIECZENIA: 7.1 Ubezpieczenie OC minimalna suma gwarancyjna zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczącej poszczególnych pojazdów. 7.2 Ubezpieczenie AC wartość fakturowa brutto (z VAT) dla pojazdów nowych lub wartość rynkowa brutto (z VAT) dla pojazdów używanych. 7.3 Ubezpieczenie NNW zł na osobę dla świadczenia na wypadek wystąpienia 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do każdego kierowcy i pasażera. 7.4 Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego wartość fakturowa brutto (z VAT) dla wyposażenia nowego lub dla wyposażenia pozostałego wartość detaliczna (z VAT) tego samego lub podobnego gatunku/ rodzaju. 8. SPOSÓB OKREŚLENIA SKŁADEK 8.1 Ubezpieczenie OC jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rodzaj i miejsce rejestracji. 8.2 Ubezpieczenie AC/KR jednolita zryczałtowana stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rok produkcji, wartość i miejsce rejestracji. 8.3 Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego jednolita stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, za roczny okres ubezpieczenia. 8.4 Rozszerzenie terytorialnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej (pełny zakres autocasco wraz z kradzieżą na terytorium państw byłego ZSRR) dla 4 pojazdów jednolita zryczałtowana stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia bez względu na markę, rok produkcji, wartość i miejsce rejestracji pojazdów. 8.5 Ubezpieczenie NNW jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia każdego pojazdu objętego ochroną, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów. 8.6 Ubezpieczenie ZK jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia. 15

16 8.7 Ubezpieczenie ASS teren RP stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia 9. KOSZTY NAPRAW, WYPŁATA ODSZKODOWAŃ 9.1 Wyceny kosztów naprawy pojazdu będą sporządzane według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych i usługi, niezależnie czy wycena dotyczy szkody częściowej czy całkowitej. 9.2 W przypadku naprawy pojazdu koszty pokrywane przez Wykonawcę w zakresie wymiany uszkodzonych części uwzględniać będą zastosowanie oryginalnych nowych części zamiennych dostępnych na rynku bez zastosowania potrąceń amortyzacyjnych. 9.3 W przypadku szkody częściowej w zakresie AC wypłaty odszkodowania Wykonawca dokona na podstawie złożonych kopii faktur za naprawy potwierdzonych przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 9.4 W przypadku szkody całkowitej w zakresie AC wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jako kryterium szkody całkowitej przyjmuje się koszty naprawy, wyliczone wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, przekraczające 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. W takim przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody w wysokości różnicy pomiędzy ceną sprzedaży pozostałości po szkodzie a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody jednocześnie gwarantując w każdym przypadku szkody całkowitej pomoc w zagospodarowaniu pozostałości. W przypadku braku możliwości zbycia pozostałości po szkodzie i konieczności złomowania pojazdu, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody. Dla samochodów nowych, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy a przebieg pojazdu do dnia szkody nie przekroczył km, jako wartość rynkową przyjmuje się wartość równą cenie fakturowej brutto zakupu tegoż pojazdu. 9.5 Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu w związku z naprawą pojazdu wypłacane będą łącznie z podatkiem VAT. 10. OKRES UBEZPIECZENIA Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów roczne w ramach Umowy Generalnej. W związku z ważnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia Zamawiający określa na r. 11. PŁATNOŚCI SKŁADEK 11.1 Składka za okres roczny płatna będzie z góry w terminie określonym w dokumentach ubezpieczenia wystawionych przez Wykonawcę na podstawie danych przygotowanych przez Zamawiającego, z zastosowaniem taryf wynikających z Umowy Generalnej Składki z tytułu doubezpieczeń dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania umowy płatne będą z dołu po upływie każdego półrocza. 12. DODATKOWE KLAUZULE 12.1 Zasada proporcji Zadeklarowanie niższej o nie więcej niż o 10% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji Gwarancji sumy ubezpieczenia w przypadku pojazdów fabrycznie nowych Suma ubezpieczenia i wartość rynkowa pojazdu jest równowartością ceny fakturowej brutto zakupu tegoż pojazdu, nabytego jako fabrycznie nowy, o ile okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy, 16

17 a przebieg pojazdu do dnia szkody nie przekroczył km Ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem ich zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 2 dni roboczych od dnia rejestracji Brak badania technicznego po szkodzie Ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność w przypadku, gdyby dany pojazd, uszkodzony wcześniej wskutek zdarzenia, którego koszt likwidacji przewyższał ustaloną w obowiązujących przepisach granicę narzucającą wykonanie badań technicznych po szkodzie, takowych badań nie posiadał Regresowa Na ubezpieczyciela nie przechodzą przysługujące Ubezpieczonemu roszczenia do osoby trzeciej, do wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli kierującym była osoba: będąca pracownikiem etatowym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, upoważniona przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do korzystania z pojazdu Brak ważności badań technicznych 1. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. 2. Zapis w ust. 1 dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mająca zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w następnym roku ubezpieczeniowym: Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od chwili zgłoszenia pojazdów na okres 12 miesięcy. Składka z tytułu ubezpieczenia OC za każdy pojazd płatna jest jednorazowo. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia pojazdów na następny rok ubezpieczeniowy, wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC pojazdów ubezpieczanych na warunkach Umowy Generalnej zostaną, zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego, na mocy porozumienia stron, rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Umowy Generalnej. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zaliczona na, indywidualnie dla każdego pojazdu, na poczet składki należnej za kolejny roczny okres ubezpieczenia OC Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzykach dobrowolnych Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia AC, NNW, Assistance ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania polisy głównej. Składka za ubezpieczenia AC/NNW/Assistance zostanie naliczona według stawek właściwych w Umowie Generalnej, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 17

18 Rozdział III - Wzór Umowy Generalnej UMOWA Nr... W dniu pomiędzy KASĄ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO mającą siedzibę w Warszawie przy Art. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , REGON , zwaną dalej Ubezpieczającym reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje: a firmą... z siedzibą w... ul.... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd.., pod numerem KRS..., NIP...,REGON, o kapitale zakładowym: zł., i kapitale wpłaconym: zł. Lub wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez pod numerem., NIP......, REGON., reprezentowaną przez : zwaną dalej Ubezpieczycielem, w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: Przedmiot umowy Postanowienia ogólne Niniejsza Umowa Generalna zwana dalej umową, określa warunki ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów wchodzących w skład floty samochodowej KRUS będących własnością Ubezpieczającego lub będących w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie innego niż prawo własności tytułu prawnego zgodnie z wykazem pojazdów, o którym mowa w pkt. 19 oraz aktualizacjach ww. wykazu dokonanych zgodnie z niniejszą umową w trakcie jej obowiązywania. Ubezpieczenie obejmuje: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - ubezpieczenie autocasco (AC) - ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego (WD) - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - ubezpieczenie assistance (ASS) - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym na terytorium państw objętych systemem Zielonej Karty (ZK) 2. Czas trwania umowy i warunki ubezpieczenia 2.1. Umowa niniejsza obowiązuje od 22 lipca 2012 r. do 21 lipca 2013 r. (okres przewidywany) podlega naliczeniu lub rozliczeniu składki ubezpieczeniowej w oparciu o dane otrzymane od 18

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34

Zamawiający: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 Zamawiający: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 Pełnomocnik Zamawiającego/Prowadzący postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego: Kasa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF Nazwa postępowania: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo