Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem występujących zagrożeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem występujących zagrożeń"

Transkrypt

1 Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem występujących zagrożeń Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu Michał Zastrożny

2 Urządzenie do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Definicja Urządzenie NO urządzenie do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w ruchu drogowym, kolejowym, żegludze śródlądowej i morskiej, składające się z członów rurowych (sztywnych, elastycznych lub sztywno-elastycznych) połączonych szczelnymi zaworami obrotowymi, ograniczone z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji przemysłowej, a z drugiej strony elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem

3 RODZAJE URZĄDZEŃ NO Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. (Dz. U. Nr 181, poz z późn. zm.) definiuje następujące rodzaje urządzeń NO portowe ramiona przeładunkowe systemy i instalacje do napełniania i opróżniania statków żeglugi morskiej i śródlądowej z towarów ciekłych i gazowych

4

5

6

7

8 * instalacje i urządzenia do napełniania i opróżniania, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych

9

10 Eksploatacja urządzeń NO Zgodnie z Art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 963) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) 1. pkt 5) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

11 Urządzenia NO mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z Art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 963), W przypadku urządzeń NO organem właściwej jednostki dozoru technicznego jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. - Art. 63 ust. 1. ww ustawy, kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

12 Szczegółowe warunki techniczne dotyczące urządzeń NO określone są w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. Nr 181 poz.1335 z późn. zm.) Przy obsłudze lub konserwacji urządzeń NO wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji ww rozporządzenia

13 Rodzaje urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych określa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 2 ww rozporządzenia do urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji należą: Pkt. 1 12) - urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Czynności związane z konserwacją urządzeń NO mogą przeprowadzać tylko osoby wyznaczone przez użytkownika i posiadające szczególne kwalifikacje w zakresie wykonywanych czynności takie jak np. odpowiednie uprawnienia elektryczne, znajomość zagadnień mechanicznych.

14 Transportowy Dozór Techniczny jako organ właściwej jednostki dozoru technicznego na wniosek osób zainteresowanych sprawdza kwalifikacje w drodze postępowania kwalifikacyjnego poprzez komisje kwalifikacyjne powoływane przez kierowników Oddziałów Terenowych działających z upoważnienia Dyrektora TDT. Obecnie opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 152,00 zł

15 Wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych: ukończone 18 lat; zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie pracodawcy (jeżeli wnioskodawca jest zatrudniony u pracodawcy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, o które ubiega się osoba zainteresowana; zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej na dane stanowisko albo oświadczenie pracodawcy (jeżeli wnioskodawca jest zatrudniony u pracodawcy) wymagane jeśli egzamin praktyczny powoduje konieczność wykonywania czynności na wysokości; wykształcenie co najmniej zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego; co najmniej miesiąc praktyki przy obsłudze urządzeń NO; znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.

16 Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 rozporządzenia powinien zawierać: 1. rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, 2. imię i nazwisko, 3. datę i miejsce urodzenia, 4. numer PESEL, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późn. zm.)

17 5. adres stałego miejsca zamieszkania, 6. wykształcenie, 7. przebieg praktyki zawodowej, 8. miejsce pracy i adres pracodawcy, 9. zawód wykonywany, 10. posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne, 11. zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późn. zm.)

18 1. Egzamin teoretyczny : Hotel Moskal u. Biała Gacków Jan Kowalski Gaj Jan Kowalski Podpis osoby ubiegającej się o sprawdzenie kwalifikacji

19 2. ust. 4. do wniosku, o którym mowa w ust. 1., należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późn. zm.).

20 Przykładowy wzór dowodu wpłaty TDT ul. Chałubińskiego 4, Warszawa sto pięćdziesiąt dwa złote Sprawdzenie kwalifikacji Ośrodek Szkolenia AS Egzamin Poznań za Pana Jana Kowalskiego

21 Komisja kwalifikacyjna TDT, po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w 2. ust. 1., wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, zwanego dalej "egzaminem", powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę. 3. ust. 2. Egzamin składa się z dwóch części: 1) z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, 2) z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzeń NO Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późn. zm.).

22 3. ust. 3. Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późn. zm.).

23 Tematyka egzaminacyjna w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR Ogólne wiadomości o dozorze technicznym; Ogólne wiadomości o rodzajach urządzeń podlegających dozorowi technicznemu Budowa i rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR; Wyposażenie i osprzęt urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR; Budowa i zasada działania poszczególnych elementów wyposażenia i osprzętu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR;

24 Zakres dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych; Wymagania dotyczące znakowania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich wyposażenia i osprzętu; Budowa, oznakowanie i dokumentacja dotycząca zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR; Obsługa urządzeń do oddolnego napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR; Obsługa urządzeń do odgórnego napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR; Właściwości fizyko-chemiczne towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR; Przepisy i zasady BHP i P.POŻ. obowiązujące podczas obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do towarów niebezpiecznych klasy 2 i 3 wg ADR; Przepisy i zasady BHP dotyczące pracy na wysokości z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z obsługi zbiorników transportowych i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

25 4. ust. 1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia. 4. ust. 2. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późn. zm.).

26 Liczba zgłoszonych wypadków i awarii związanych z obsługą urządzeń NO w latach r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Dane dotyczą urządzeń NO ujętych w ewidencji Transportowego Dozoru Technicznego Oddziału Terenowego w Poznaniu (obszar województw: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

27 Łącznie na przestrzeni ostatnich 7 lat odnotowano 9 awarii i wypadków związanych z obsługą urządzeń NO Uszkodzenie urządzenia No wskutek przemieszczenia zbiornika transportowego względem urządzenia NO 67% Upadek z wysokości obsługującego urządzenie NO 11% Uszkodzenie zbiornika transportowego wskutek awarii urządzenia NO 11% Awaria urządzenia NO 11%

28 Art. 19. ustawy o dozorze technicznym Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją Art. 64 ust. 2. ustawy o dozorze technicznym Kto nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego podlega karze grzywny

29 Zagrożenia związane z obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

30 Niekontrolowane przemieszczenie zbiornika transportowego względem urządzenia NO Źródło: Prezentacja PTN TDT 2012 VAK-POL&GAZ Sp. z o.o., ul.czeremchowa 10, Wrocław

31 Niekontrolowane przemieszczenie zbiornika transportowego względem urządzenia NO Źródło: Prezentacja PTN TDT 2012 VAK-POL&GAZ Sp. z o.o., ul.czeremchowa 10, Wrocław

32

33 PRZYKŁAD wypadku

34 Elementy podwozia ciągnika samochodowego

35 Kabina kierowcy

36 Rozerwany zbiornik transportowy

37 Niekontrolowane przemieszczenie zbiornika transportowego względem urządzenia NO Sposoby zapobiegania Sygnalizacja świetlna sprzężona z czujnikiem parkowania ramion urządzenia NO

38 Bariera automatyczna sprzężona z czujnikiem parkowania ramion urządzenia NO

39 Złącze awaryjnego rozłączania Źródło: UNO-TECH S.C.

40 Źródło: TICON Sp. z o.o. dystrybutor produktów TODO Złącze awaryjnego rozłączania

41 Źródło: Materiały szkoleniowe Translog Sp. z o.o. Upadek z wysokości obsługującego urządzenie NO

42 Źródło: Materiały szkoleniowe Translog Sp. z o.o. Obsługa urządzenia NO wymagająca pracy na wysokości

43 Obsługa urządzenia NO - Praca na wysokości Szczegółowe wytyczne dotyczące pracy na wysokości określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Art ) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych

44 Budowa odpowiedniej infrastruktury Obsługa urządzenia NO - Praca na wysokości Przykłady dobrej praktyki Źródło: Systemy zabezpieczeń stosowane w bazach paliw spółki OLPP Spółka z o.o.

45 Budowa odpowiedniej infrastruktury Obsługa urządzenia NO - Praca na wysokości Przykłady dobrej praktyki Źródło: Systemy zabezpieczeń stosowane w bazach paliw spółki OLPP Spółka z o.o.

46 Budowa odpowiedniej infrastruktury Obsługa urządzenia NO - Praca na wysokości Przykłady dobrej praktyki Źródło: Systemy zabezpieczeń stosowane w bazach paliw spółki OLPP Spółka z o.o.

47 Obsługa urządzenia NO - Praca na wysokości Przykłady dobrej praktyki Stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających sprzętu BHP chroniącego przed upadkiem z wysokości Źródło: Systemy zabezpieczeń stosowane w bazach paliw spółki OLPP Spółka z o.o.

48 Obsługa urządzenia NO - Praca na wysokości Przykłady dobrej praktyki Stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających sprzętu BHP chroniącego przed upadkiem z wysokości Źródło: Systemy zabezpieczeń stosowane w bazach paliw spółki OLPP Spółka z o.o.

49 Obsługa urządzenia NO - Praca na wysokości Przykłady dobrej praktyki Stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających sprzętu BHP chroniącego przed upadkiem z wysokości Źródło: Systemy zabezpieczeń stosowane w bazach paliw spółki OLPP Spółka z o.o.

50 Obsługa urządzenia NO - Uszkodzenie zbiornika transportowego wskutek przekroczenia jego parametrów dopuszczalnych Rozerwany płaszcz zbiornika transportowego

51 Obsługa urządzenia NO - Uszkodzenie zbiornika transportowego wskutek przekroczenia jego parametrów dopuszczalnych Rozerwany płaszcz zbiornika transportowego - uszkodzenia znajdującego się w pobliżu zbiornika transportowego

52 Obsługa urządzenia NO - Uszkodzenie zbiornika transportowego wskutek przekroczenia jego parametrów dopuszczalnych Oderwana dennica przednia zbiornika transportowego

53 Obsługa urządzenia NO - Zapobieganie uszkodzeniom zbiornika transportowego wskutek przekroczenia jego parametrów dopuszczalnych Ciągłe monitorowanie przez obsługującego parametrów pracy urządzenia NO i współpracującego z nim zbiornika transportowego, w szczególności: Kontrola ciśnienia panującego w zbiorniku transportowym; Kontrola poprawności wskazań wyposażenia kontrolno pomiarowego; Wyposażenie zbiorników transportowych w układy antyprzepełnieniowe Źródło: Materiały szkoleniowe Translog Sp. z o.o.

54 Obsługa urządzenia NO - Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych przeładowywanych materiałów niebezpiecznych Stosowanie odzieży chroniącej przed narażeniem na czynniki chemiczne Stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej odpowiedniej do rodzaju przeładowywanego materiału niebezpiecznego

55 Obsługa urządzenia NO - atmosfera wybuchowa Obsługa urządzenia NO - uziemienie zbiornika transportowego Źródło: Materiały szkoleniowe Translog Sp. z o.o.

56 Obsługa urządzenia NO - atmosfera wybuchowa Stosowanie urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej Dyrektywy ATEX

57 Obsługa urządzenia NO - atmosfera wybuchowa Stosowanie układu hermetyzacji przeładunku Faza gazowa Faza ciekła Hermetyzacja cysterny kolejowej z wymianą gazową pomiędzy zbiornikiem magazynowym a zbiornikiem transportowym Źródło: Szkolenie TDT Jachranka 2008 FLOW TECHNICS Sp. z o.o.

58 Obsługa urządzenia NO - atmosfera wybuchowa Stosowanie odzieży antyelektrostatycznej i narzędzi nieiskrzących

59 Dziękuję za uwagę