Czasopismo Studenckie UPH. Numer 65 (2/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopismo Studenckie UPH. Numer 65 (2/2013)"

Transkrypt

1 Czasopismo Studenckie UPH Numer 65 (2/2013)

2 Czasopismo Uczelniane Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Ukazuje siê przy Uczelnianym Oœrodku Kultury Redaguje kolegium: Agnieszka Ko³odziejczyk (red. nacz.) Rafa³ Laszuk Karolina Kowalczyk Patrycja Ruciñska S³awomir Wierzbicki Magdalena Zagrodzka Wspó³pracownicy: Martyna Chromiñska S³awomir Ciok Marta Fr¹ckiewicz Ma³gorzata Gawlik Ola Ko³odziejczyk Marcin Kowalczyk Mariusz Lipski Magda Nasi³owska Malwina O arek Bartosz Talma Piotr Warowny Milena Wasilewska Justyna Zawadzka Zdjêcie na ok³adce: Agnieszka Ko³odziejczyk i Tomasz Markiewicz Korekta: Agnieszka Ko³odziejczyk OD REDAKCJI Za strony rektorskie odpowiada: dr Adam Bobryk Tel Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów otrzymanych tekstów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy! Opinie poszczególnych autorów nie odzwierciedlaj¹ opinii redakcji jako ca³oœci. Za treœæ i poziom materia³ów odpowiadaæ mog¹ wy³¹cznie ich autorzy. Wszystkie wywiady, publikowane w Uniwersyteckim s¹ autoryzowane. Kontakt z redakcj¹: DS-4, ul. ytnia 17/19 pok. 413 Tel Red. naczelna ISSN Kuryerze Kochani Czytelnicy! Dziêkujemy bardzo, e zasypaliœcie nas swoimi artyku³ami. Ka dy mo e tworzyæ Kuryera i je eli nie zamieœciliœmy czegoœ w tym numerze to z pewnoœci¹ znajdzie siê to w kolejnym. Dziêki Wam nasza gazeta uczelniana jest tak ró norodna. Liczymy na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê. A co nowego w tym numerze? Przekonajcie siê sami. yczymy mi³ej lektury! Agnieszka Ko³odziejczyk Sk³ad i typografia: Jolanta Szymczyk

3 Konferencja naukowa Wiele osób zna gry komputerowe i spêdza przy nich wolny czas. Ale czy wiesz, kto i jak je tworzy? Czego potrzeba, eby powsta³ gotowy produkt? Gry, to nie tylko rozrywka, ale te biznes, sztuka, a tak e dziedzina naukowa. Czy mo na zrobiæ konferencjê o tworzeniu gier? Tak, z pewnoœci¹, od wielu lat udowadniaj¹ to informatycy z naszej uczelni. Rokrocznie, ju od dziesiêciu lat, Ko³o Naukowe Informatyków GENBIT organizuje Ogólnopolsk¹ Konferencjê In ynierii Gier Komputerowych. W dniach 5-7 kwietnia 2013 r. na Wydziale Nauk Œcis³ych odby³a siê X jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Z jednej strony jest to promocja naszej uczelni i zdolnych studentów, z drugiej zaœ mo liwoœæ nauczenia siê czegoœ nowego. Do naszego uniwersytetu przyby³o wielu programistów, projektantów, grafików i hobbystów tworzenia gier. Wœród nich byli studenci uczelni z ca³ej Polski, a tak e profesjonaliœci przyje d aj¹cy specjalnie do Polski na to wydarzenie. Prelegenci mogli zaprezentowaæ swoje projekty i osi¹gniêcia oraz podzieliæ siê wiedz¹ z innymi. Wœród uczestników mo na by³o spotkaæ osoby znane w bran y. Cenna by³a wymiana doœwiadczeñ, spostrze- eñ i czas spêdzony z ludÿmi, których prac¹ jest tworzenie oprogramowania. o tworzeniu gier IGK G³ównym celem konferencji s¹ wyk³ady z tematyki poœwiêconej tworzeniu gier. W ostatniej edycji s³uchaliœmy m.in. o tym jak tworzy siê symulatory, aplikacje mobilne, gry komputerowe typu IDS i wykrywa b³êdy w kodzie programu. Mogliœmy dowiedzieæ siê te w jaki sposób tworzony jest komercyjny produkt na rynek zagraniczny. Cykl wyk³adów zwieñczy³o wybranie najlepszego referatu oraz quiz o wiedzy nt. IT. Ustalony zosta³ te temat przewodni konkursu COMPO: Artillery Game. Uczestnicy mieli dobê na stworzenie dzia³aj¹cej gry. Tak krótki czas by³ nie lada wyzwaniem nawet dla specjalistów, ale dawa³ te szansê pocz¹tkuj¹cym. Powodowa³o to ciekawe wyniki tworzenia i wiele emocji. Op³aca³o siê to jednak, bo mo na by³o wygraæ cenne nagrody i zdobyæ wa ne doœwiadczenie. I miejsce zaj¹³ zespó³ Bad Sectors (z gr¹ Xeno Invasion ), II miejsce zespó³ Kryzys (gra Tank Destroyer ) oraz III dru yna.not ( Kamieñ na kamieniu ). Zwyciêzcom gratulujemy! W kwietniu 2014 odbêdzie siê kolejna XI edycja IGK. Serdecznie zapraszamy osoby chc¹ce poszerzyæ swoj¹ wiedzê o tworzeniu gier, ale te pocz¹tkuj¹cych, którzy dopiero wkraczaj¹ w œwiat projektowania i programowania. Zachêcamy tak e do wziêcia udzia³u w konkursie COMPO. Warto zebraæ zespó³ i spróbowaæ stan¹æ w szranki z profesjonalistami. Zebrane doœwiadczenia i wpis w CV mo e byæ bardzo pomocny przy szukaniu pracy w tej bran y. A byæ mo e któryœ z Was chcia³by wyg³osiæ referat nt. ulubionej technologii lub zaprezentowaæ stworzony projekt? Po wiêcej informacji zapraszamy na stronê internetow¹: igk.uph.edu.pl. Zaœ jeœli chcesz pomóc organizowaæ konferencjê lub przyjrzeæ siê z bliska jak jest tworzona, zapraszamy osoby aktywne do do³¹czenia do Ko³a Naukowego Informatyków GENBIT (www.genbit.info). Do zobaczenia na XI konferencji IGK 2014! Marcin Kowalczyk, Przewodnicz¹cy KNI Genbit Fot. Piotr Uziak - 1 -

4 Studenckie Ko³o Naukowe Historyków UPH na obchodach Œwiatowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego 2013 Konferencja Naukowa Fonoteka w Cyfrowym Archiwum zorganizowana w ramach obchodów Œwiatowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, objêta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, odby³a siê 28 paÿdziernika 2013 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamiêci Narodowej Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki w Warszawie. By³a to ju pi¹t¹ konferencj¹ zorganizowana przez Sekcjê Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Biura Udostêpniania i Archiwizacji i Dokumentów IPN. Organizatorem dorocznych konferencji poœwiêconych dokumentacji pozaaktowej jest dr hab. Jacek Sawicki, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2006 roku kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Wydzia³u Zasobów Cyfrowych Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej. Konferencjê otworzy³ dr ukasz Kamiñski Prezes IPN oraz prof. dr hab. Andrzej Rottermund Przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Studenckie Ko³o Naukowe Historyków UPH mia³o zaszczyt uczestniczyæ w tym wydarzeniu oraz wys³uchaæ wyst¹pieñ wielu znakomitych goœci, specjalistów w dziedzinie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania i udostêpniania jednostek archiwalnych materia³ów dÿwiêkowych. Otwarcie konferencji przez Prezesa IPN dra ukasza Kamiñskiego obok stoj¹ dr Rafa³ Leœkiewicz oraz dr hab. Jacek Sawicki Œwiatowy Dzieñ Dziedzictwa Audiowizualnego zosta³ og³oszony w 2005 roku przez UNESCO w 25. rocznicê uchwalenia miêdzynarodowego Zalecenia w sprawie Ochrony i Zachowania Ruchomych Obrazów. G³ównym jego celem jest zwiêkszenie wysi³ków na rzecz zachowania dziedzictwa audiowizualnego dla przysz³ych pokoleñ. Powszechny dostêp do komputerów oraz Internetu, jaki obserwujemy w ostatnich latach, rosn¹ce oczekiwania u ytkowników wymuszaj¹cych coraz szybszy i bardziej precyzyjny dostêp do szczegó³owej informacji, obrazu czy wypowiedzi, zmuszaj¹ tak e archiwa do szukania nowoczesnych rozwi¹zañ, które sprostaj¹ tym wymaganiom. Mo liwoœci, jakie daje digitalizacja zasobu fonograficznego, umieszczenia go w cyfrowych bazach danych i opisanie przy u yciu specjalistycznego narzêdzia (oprogramowania) tworz¹ optymalne warunki pozwalaj¹ce na podjêcie przez archiwa tego wyzwania. Przy okazji s¹ form¹ zabezpieczenia treœci nagrañ przed postêpuj¹c¹ degradacj¹, typow¹ dla noœników analogowych wspomina na wstêpie organizator konferencji. W Archiwum IPN znajdujê siê obecnie 656 jednostek archiwalnych materia³ów dÿwiêkowych. S¹ to nagrania powsta³e w wyniku dzia³añ cywilnych i wojskowych organów bezpieczeñstwa PRL oraz nagrania przekazane przez darczyñców z kolekcji prywatnych. Przy zabezpieczaniu materia³ów audiowizualnych przed procesem degradacji fonoteka podlega ujednoliconemu procesowi digitalizacji i stanowi jeden z elementów cyfryzacji ca³ego zasobu archiwalnego IPN. Dostrzegaj¹c podobieñstwa w opracowaniu zdigitalizowanych materia³ów dÿwiêkowych do opracowania materia³ów zdjêciowych i filmowych w IPN zdecydowano przystosowaæ do opracowania nagrañ fonicznych system archiwizacji ZEUS, wykorzystywany tak e do opisu materia³ów filmowych. Zalet¹ tego systemu jest w pe³ni zintegrowane zarz¹dzanie cyfrowym zbiorem i informacj¹ o nim podkreœli³ referent Jacek Sawicki. Elastycznoœæ systemu ZEUS rozwi¹za³a problem opracowania, wynikaj¹cy ze specyfiki materia³ów dÿwiêkowych np. adnotacji naniesionych przez twórców nagrañ (tj. aparat bezpieczeñstwa PRL). Program skatalogowa³ zdigitalizowane nagrania i umo liwia pe³ne zarz¹dzanie cyfrowym zbiorem. W Narodowym Archiwum Cyfrowym, od roku 1889 po czasy wspó³czesne, zgromadzono ponad 30 tys. nagrañ dÿwiêkowych. Dr Wojciech WoŸniak dyrektor NAC w referacie wyjaœni³, e celem obecnie prowadzonych prac jest przeniesienie opisów nagrañ do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) stanowi¹cego nowoczesne narzêdzie opisów archiwalnych. Zbiór nagrañ dÿwiêkowych z zasobu NAC stanowi Sekcja Polska Radia Wolna Europa licz¹ca blisko 17 tys. nagrañ oraz nagrania ró nego pochodzenia z których ok. 5% z nich obejmuje okres do 1939 roku, 10% pochodzi z okresu II wojny œwiatowej, pozosta³e 85% to okres PRL.

5 Studenckie Ko³o Naukowe Historyków UPH na obchodach Œwiatowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego cd. Najcenniejsze z nich to nagrania dÿwiêkowe takich wydarzeñ, jak: przy³¹czenie Zaolzia do Polski, atak o³nierzy niemieckich na Westerplatte czy Msze za Ojczyznê z kazaniami ks. Jerzego Popie³uszki. Dr Rafa³ Leœkiewicz (Dyrektor BUiAD IPN) i dr hab. W³adys³aw Stêpniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych) Najwiêkszy zbiór, zawieraj¹cy ponad 1 mln nagrañ zapisanych na zbli onej liczbie noœników posiada Archiwum Polskiego Radia S.A. Jego dyrektor, Waldemar Listowski, zaprezentowa³ koncepcjê i proces tworzenia Archiwum Cyfrowego opartego na systemie Multimedialnej Radiowej Bazy Danych MRBD. Archiwistom Polskiego Radia uda³o siê ju zdigitalizowaæ 280 tys. plików w tempie 23 tys. plików i tys. godzin rocznie. Swoim archiwum dÿwiêkowym dysponuje równie Ar-chiwum Senatu. Jest to archiwum wyodrêbnione i nie wchodzi w sk³ad pañstwowej sieci archiwalnej. G³ównym jego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, prze-chowywanie i udostêpnianie akt powstaj¹cych w toku dzia³alnoœci Senatu, Kancelarii Senatu i instytucji z nim zwi¹zanych. Archiwum Senatu s t a n ê ³ o p r z e d p r o b l e m e m d e g r a d a c j i t a œ m magnetofonowych i taœm wideo, na któ-rych przechowywane s¹ nagrania posiedzeñ Senatu oraz posiedzeñ komisji senackich. Od 2004 roku digitalizowane s¹ nagrania z kaset magnetofonowych. Przyjêty zosta³ format wav jako najbardziej zbli ony do orygina³u. Wi¹ e siê to z problemem pojemnoœci dysków. W 2009 roku Archiwum zosta³o wyposa one w pierwszy w³asny serwer o pojemnoœci 12 TB. W 2012 roku otrzymano drugi, co jest o tyle istotne, e Archiwum zosta³o obarczone zadaniem samodzielnej obs³ugi serwerów powiedzia³ Rober Kubaœ, który od 22 lat kierujearchiwum Senatu. Iloœæ nagrañ wzrasta w sposób lawinowy od koñca 1994 roku, kiedy to zosta³a podjêta decyzja o nagrywaniu posiedzeñ Senatu oraz wszystkich wydarzeñ maj¹cych miejsce na jego terenie. Dyrektor mówi³ równie o wspólnym projekcie Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP Archiwa Prze³omu pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. Celem projektu jest udostêpnienie w Internecie kopii cyfrowych dokumentów, plakatów, ulotek, druków, fotografii z pierwszych lat polskiej transformacji ustrojowej, politycznej i gospodarczej. Pragnê zauwa yæ, e Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach jest jednym z 53 dotychczasowych partnerów projektu. Na liœcie partnerów znaleÿæ mo na tak e Archiwum Pañstwowe w Siedlcach i Muzeum Regionalne w Siedlcach. Studenci historii: Monika Kaczor, Przemys³aw Wróblewski, Piotr Warowny i Bart³omiej Piêtka, jako praktykanci Archiwum Prezydenta RP, mieli mo liwoœæ pracowaæ nad popularyzacj¹ projektu i okazjê do udzielenia cennych wskazówek do jej dalszej realizacji. fot. Piot ycieñski Piotr Warowny, Prezes SKN Historyków Modernizacja Polskich Si³ Zbrojnych po przyst¹pieniu do NATO. Problematyka operacji ISAF w Afganistanie na zmiany w wyposa eniu Wojsk L¹dowych Na podstawie spotkania z Panem genera³em brygady ANDRZEJEM DANIELEWSKIM Pan genera³ Andrzej Danielewski nim przyst¹pi³ do zobrazowania kwestii merytorycznych, zapozna³ nas z obecnym wyposa eniem Wojsk L¹dowych korzystaj¹c przy tym z oficjalnego materia³u filmowego sporz¹dzonego na potrzeby DWL. Nastêpnie wyst¹piwszy z meritum - jasno stwierdzi³, i doœwiadczenia z konfliktów w Iraku i Afganistanie znacz¹co prze³o y³y siê na to, jakim sprzêtem dzisiaj dysponujemy, szkolimy siê i jakiego u ywamy w walce by³ to de facto swego rodzaju impuls. Polscy o³nierze bêd¹cy w Afganistanie musz¹ byæ najlepiej wypo-sa eni i wyszkoleni, co nie podlega adnej dyskusji - podkreœli³ Pan genera³, jednoczeœnie zapowiedzia³, e po zakoñczeniu misji nadal bêdzie k³adziony nacisk na szkolenie o³nierzy i zgrywanie

6 Modernizacja Polskich Si³ Zbrojnych po przyst¹pieniu do NATO. Problematyka operacji ISAF w Afganistanie na zmiany w wyposa eniu Wojsk L¹dowych daj¹cymi mo liwoœæ integrowania wie za³ogowych z wyrzutniami pocisków typu Spike. Wœród pozosta³ych kwestii poruszonych przez Pana genera³a nie zabrak³o równie aspektów zwi¹zanych z procesami modernizacji czo³gów - Leopard 2A4 oraz wprowadzeniem w ycie - uniwersalnej platformy g¹sienicowej, mog¹cej pos³u yæ jako nastêpca BWP 1, Myœlimy równie o modyfikacjach transportera doda³ zaplanowanych jest te wiele innych dzia³añ np. wymianê parku czo³gów T- 72, których nie warto ju modernizowaæ. Na koniec Pan genera³ brygady Andrzej Danielewski stwierdzi³, e gdyby wszystkie nowe b¹dÿ zmodernizowane wozy bojowe uda³o siê zintegrowaæ sieciocentrycznie, wprowadziæ grupy koordynacji ognia, jako rozszerzenie do taktycznych zespo³ów kontroli obszaru powietrznego, to Wojsko Polskie zwiêkszy³oby efektywnoœæ dzia³ania oddzia³ów i pododdzia³ów. Jeœli bêdzie kontynuowany ten kierunek dzia³ania, to wszystkie plany powinny zostaæ wykonane po 2018 roku. S³awomir Wierzbicki, Przewodnicz¹cy SKN Bezpieczeñstwa Narodowego pododdzia³ów, którzy bêd¹ w ka dej chwili zdolni do realizacji zadañ wynikaj¹cych z artyku³u V Traktatu Waszyngtoñskiego, w tym do reagowania kryzysowego na co szczególnie zwraca uwagê ostatni dokument strategiczny NATO przyjêty w listopadzie 2010 roku. Genera³ zwróci³ uwagê na zwiêkszenie efektywnoœci i zdolnoœci batalionów ogólnowojskowych, ale tak e na osi¹gniêcie nowych zdolnoœci w zakresie efektywnoœci funkcjonowania o³nierzy w œrodowisku dzia³añ bojowych, w tym g³ównie mobilnoœci. S³u yæ ma temu program Tytan, dziêki temu programowi mówi³ Pan genera³ bêdziemy mieli o³nierzy znakomicie wyekwipowanych, maj¹cych nowoczesne karabinki, he³my, kamizelki i radiostacje. Pe³ni¹cy zarazem funkcjê dyrektora tego programu - genera³ Danielewski nie omieszka³ pomin¹æ kwestii znaczenia i potrzeb efektywnego szkolenia bojowego poprzez wielopoziomowe zastosowanie symulatorów i trena erów. Jak na Szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych przysta³o Pan Danielewski wyszczególni³ polskie Rosomaki notabene najlepsze w Afganistanie, i jak zapewni³ wprowadzamy do s³u by kolejne, a te wycofywane z Afganistanu bêd¹ natychmiast remontowane i modyfikowane. Genera³ poucza³, e program modernizacji Rosomaka trwa tak naprawdê od dziewiêciu lat, a jego dalsza realizacja obejmie kolejnych siedem lat. W trakcie debaty nie zabrak³o tak e tzw. ZSS - czyli zdalnego sterowanego systemu wie owego, w który bêd¹ wyposa one nasze wozy bojowe w³¹cznie z elementami, Gen. bryg. Andrzej Danielewski Jako oficer w stopniu podporucznika trafi³ do 1 Pu³ku Zmechanizowanego, gdzie dowodzi³ plutonem, kompani¹ i batalionem. Piastowa³ urz¹d oficera operacyjnego w sztabie 1 Dywizji Zmechanizowanej zaœ póÿniej zosta³ szefem szkolenia 1 Brygady Pancernej. W dalszym etapie swojego ycia, pe³ni³ stanowisko szefa wydzia³u szkolenia 1 DZ., a w trakcie tworz¹cego siê Dowództwa Operacyjnego - szef Oddzia³u Operacji L¹dowych. Nastêpnie szef Centrum Dowodzenia DO. Dowodzi³ m.in. 9 Brygad¹ Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie oraz 20 Bartoszyck¹ Brygad¹ Zmechanizowan¹ im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego. Od marca 2011 roku piastuje urz¹d szefa wojsk pancernych i zmechanizowanych Wojsk L¹dowych.

7 Menad er produkcji i przetwórstwa miêsa - nowy kierunek, nowe nadzieje i perspektywy Rozwój naszego Uniwersytetu jest jednym z priorytetów w³adz uczelni, dlatego dnia 6 czerwca 2013 roku na konferencji prasowej JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz prezes Grupy Soko³ów S.A. dr Bogus³aw Miszczuk poinformowali o wspó³pracy w zakresie powo³ania do ycia nowego kierunku MANAD ER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIÊSA. Z dniem 1 paÿdziernika ruszy³ zapowiadany nowy kierunek i kszta³cenie rozpoczê³o 22 studentów. Postanowi³em przyjrzeæ siê tej sprawie i przeprowadzi³em wywiad z Honorat¹ Borkowsk¹, studentk¹ owego kierunku. - Dlaczego zdecydowa³aœ siê na podjêcie studiów na tym kierunku i czego oczekujesz po jego ukoñczeniu? - Jak tylko ujrza³am now¹ ofertê naszej uczelni pomyœla³am wow, super!. Nadarzy³a siê niesamowita okazja i szkoda by³oby z niej nie skorzystaæ. Wiem, e na innych uczelniach istnieje niewiele tego rodzaju kierunków, wiêc jest szansa, e po zdobyciu fachowej wiedzy i praktycznych umiejêtnoœci nie bêdziemy mieli problemu ze znalezieniem pracy. W dzisiejszych czasach rynek pracy poszukuje specjalistów z tego zakresu i dlatego widzê tu swoj¹ szansê. Nie ukrywam, e bardzo liczê na zajêcia praktyczne w zak³adach grupy Soko³ów S.A, poniewa ³atwiej jest siê czegoœ nauczyæ, je eli zobaczymy coœ na w³asne oczy i poczujemy na w³asnej skórze, a czysta teoria to za ma³o. Kolejn¹ dobrze wró ¹c¹ propozycj¹ ze strony patronuj¹cej nam spó³ki s¹ roczne sta e za granic¹ w zak³adach miêsnych i je eli rzeczywiœcie bêdzie taka mo liwoœæ to zdecydowanie bêdê siê stara³a wyjechaæ, aby zobaczyæ jak to wszystko funkcjonuje poza granicami Polski. Soko³ów S.A z tak du ym doœwiadczeniem zdobytym poprzez d³ug¹ obecnoœæ w bran y przetwórstwa miêsa dobrze wie, jaka wiedza bêdzie nam potrzebna w przysz³oœci i na co zwróciæ szczególn¹ uwagê. Liczê, e po zakoñczeniu studiów bêdê mia³a spory baga doœwiadczeñ i wystarczaj¹ce umiejêtnoœci, aby móc podj¹æ pracê w zak³adzie przetwórstwa miêsa. Ponadto, myœlê, e uczelnia przy wspó³pracy z Soko³ów S.A jest w stanie zrobiæ z tego kierunku pere³kê, która przyci¹gnie wiele studentów nie tylko z Siedlec i okolic, ale tak e z ca³ego Kraju. Oczywiœcie jest to jeszcze raczkuj¹cy kierunek, ale patrz¹c na zainteresowanie ze strony uczelni i spó³ki Soko³ów perspektywy s¹ obiecuj¹ce. O wyra enie swego zdania poprosi³em tak e Bartosza Kapelê kolegê Honoraty z nowego kierunku. - Bartku powiedz naszym czytelnikom kilka s³ów o sobie: sk¹d pochodzisz? gdzie siê wczeœniej uczy³eœ? i dlaczego zdecydowa³eœ siê podj¹æ studia na tym kierunku? - Pochodzê z Siemiatycz. Uczy³em siê w specjalistycznym technikum gastronomicznym w Ostro anach, a ponadto skoñczy³em na UPH studia I stopnia na kierunku logistyka. Zdecydowa³em kontynuowaæ naukê na kierunku manager produkcji i przetwórstwa miêsa, poniewa interesuje mnie biologia i lubiê gotowaæ. Co wiêcej, wi¹ ê swoj¹ przysz³oœæ z zawodem menad era i zamierzam podj¹æ pracê w zak³adach Grupy Soko³ów S.A. Uwa am, e jest to bardzo dobry kierunek, gdy pozwala na praktyczny i merytoryczny rozwój studenta. - A jak wygl¹da codziennoœæ na tym kierunku pod wzglêdem nauki? Myœlê, e studia s¹ wymagaj¹ce i nie dla ka dego. Trzeba mieæ wielk¹ chêæ do nauki, aby zrozumieæ wszystkie skomplikowane zagadnienia chemiczne, biochemiczne, mikrobiologiczne oraz anatomiê zwierz¹t. Aczkolwiek póÿniejsza perspektywa pracy i stypendia finansowane przez Soko³ów S.A rekompensuj¹ wszelki trud zwi¹zany z przyswojeniem wiedzy. Jak widaæ studenci ceni¹ wspó³pracê UPH z fachowcami z Soko³ów S.A i maj¹ nadziejê na merytoryczny i praktyczny rozwój w kwestii procesu przetwórstwa miêsa. Studia oparte s¹ na wiedzy z zakresu chemii, biologii, biochemii i anatomii zwierz¹t, a tak e ekonomii. Nie nale ¹ wiêc do ³atwych. Jednak e, wszystkie propozycje, które oferuje Soko³ów S.A s¹ w stanie zrekompensowaæ studentom czas poœwiêcony na naukê, a perspektywa pewnej pracy w ci¹gle rozwijaj¹cej siê bran y jasno mówi, e warto podj¹æ wyzwanie i zacz¹æ studia na naszej uczelni w³aœnie na tym kierunku. Mariusz Lipski, cz³onek SKNM TOP MANAGER SPOJRZENIE NA STUDIA PODYPLOMOWE Z OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH Studia podyplomowe na tym kierunku wyposa aj¹ studenta w podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Ponadto, nale y zaznaczyæ to, e wyk³adowcy k³ad¹ ogromny nacisk na sferê praktycznego zastosowania pozyskanej przez studentów wiedzy teoretycznej, co w doskona³y sposób przygotowuje wszystkich s³uchaczy studiów podyplomowych do pracy w jednostkach organizacyjnych zajmuj¹cych siê stricte ochron¹ tajemnic zarówno tych pañstwowych, jak i poszczególnych przedsiêbiorców. Tok studiów podyplomowych obejmuje wyk³ady, na których s³uchacz zapoznaje siê z podstawowymi aktami normatywnymi reguluj¹cymi sam¹ ochronê informacji niejawnych oraz danych osobowych. Jednak niemal e po³owa zajêæ ukierunkowana jest na zadania praktyczne, które przygotowuj¹ studentów do bezpoœredniej pracy w danych strukturach zajmuj¹cych siê tematyk¹

8 ,, SPOJRZENIE NA STUDIA PODYPLOMOWE Z OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH ochrony. Wiêkszoœæ zajêæ obejmuje szereg sfer ochrony, tj. b e z p i e c z e ñ s t w o f i z y c z n e, b e z p i e c z e ñ s t w o teleinformatyczne, bezpieczeñstwo przemys³owe oraz wiele innych. Je eli chcesz poszerzyæ swoje wiadomoœci w zakresie szeroko pojêtego bezpieczeñstwa nie mo esz przepuœciæ takiej szansy. Dziêki tym studiom mo esz zapewniæ sobie lepszy start po zakoñczeniu studiów magisterskich. Warto wspomnieæ, e mo esz zostaæ s³uchaczem studiów podyplomowych tu po zakoñczeniu studiów licencjackich, czy te in ynierskich. Jest to ogromna szansa dla Ciebie na budowanie lepszej przysz³oœci zawodowej w tak trudnych czasach na rynku pracy. Po ukoñczeniu studiów podyplomowych mo esz zapisaæ siê do Polskiego Zrzeszenia osób zajmuj¹cych siê ochron¹ informacji niejawnych, które mo e pomóc Ci znaleÿæ pracê w tym obszarze. Studia podyplomowe na kierunku ochrony informacji niejawnych i danych osobowych obejmuj¹ dwa semestry, a uwieñczeniem studiów jest egzamin pañstwowy, który jest œwiadectwem posiadania przez Ciebie szerokiej wiedzy w tym zakresie. Owe studia na naszej uczelni kierowane s¹ nie tylko do osób studiuj¹cych kierunki humanistyczne, takie jak choæby bezpieczeñstwo narodowe czy politologia, ale tak e do osób, które kontynuuj¹ naukê na innych kierunkach np. administracji i zarz¹dzaniu. Kierunek studiów podyplomowych jest bardzo uniwersalny, gdy obecnie ochrona ró nego rodzaju danych jest niezbêdna we wszystkich ga³êziach na rynku, pocz¹wszy od ma³ych przedsiêbiorstw, a skoñczywszy na strukturach pañstwowych najwy szego szczebla. Na uwagê zas³uguj¹ tak e osoby, które prowadz¹ wyk³ady i zajêcia praktyczne. Jest to kadra z ogromnym zasobem wiedzy i wysokimi stopniami naukowymi. Wiêkszoœæ z wyk³adowców na co dzieñ pracuje w szeregach instytucji pañstwowych na najwy szych szczeblach, dlatego te mo emy zasiêgn¹æ ogrom wiedzy, a tak e uzyskaæ odpowiedzi na wszystkie interesuj¹ce nas pytania z tego zakresu tematycznego. Reasumuj¹c, z czystym sumieniem mogê poleciæ studia podyplomowe na kierunku ochrona informacji niejawnych i danych osobowych na naszej uczelni. W Warszawie ten kierunek nie funkcjonuje dlatego nawet studenci choæby z Akademii Obrony Narodowej oraz innych uczelni wy szych ze stolicy to w³aœnie do nas przyje d aj¹ na zajêcia, gdy widz¹ w tym ogromn¹ szansê dla siebie. Ponadto, studia podyplomowe otwieraj¹ nam nowe œcie ki rozwoju zawodowego po ukoñczeniu studiów, mamy wiêksz¹ szansê na odnalezienie siê w trudnych warunkach wspó³czesnego rynku pracy. Szczerze mogê powiedzieæ, e ja ani nikt z grona moich znajomych, którzy zostali s³uchaczami studiów podyplomowych nie a³ujemy tego, e zdecydowaliœmy siê na te studia. S³awomir Ciok, cz³onek SKN Bezpieczeñstwa Narodowego - 6 -,, STOP SZARYM STUDENTOM Kim oni s¹? Sk¹d przybyli? I jak to siê sta³o, e ich populacja uros³a do takich rozmiarów? Oczywiœcie mowa o szarych studentach, którzy stanowi¹ jakieœ 80% wszystkich studentów naszej uczelni (jak nie wiêcej). Chodz¹ oni, z wyk³adu na wyk³ad, jeœli w ogóle na nie uczêszczaj¹, a po zakoñczonych zajêciach wracaj¹ do swoich domów, w³¹czaj¹ telewizor lub komputer i tak siedz¹ czasem d³ugie godziny, b³ogo marnotrawi¹c czas. Wieczorem ewentualnie imprezka, ale te nie koniecznie, bo nie zawsze siê chce. Osobniki te maj¹ równie tendencjê do myœlenia pod tytu³em nie wiem, czego chcê, w³aœciwie nie wiem, dlaczego wybra³em ten kierunek, nie wiem, co bêdê robi³ w przysz³oœci. Czyli ogólna niewiadoma, mo na by rzec taki sobie X. Nudne, prawda? Ale tak mniej wiêcej mo na zdefiniowaæ szarego studenta. Zatem, co zrobiæ, aby do niech nie nale eæ? Odpowiedzi¹ na codzienn¹ rutynê s¹ miêdzy innymi ko³a naukowe. Jednak studenci, którzy nigdy nie mieli z nimi do czynienia zazwyczaj nie wiedz¹, z czym wi¹ e siê taka dzia³alnoœæ i czêsto maj¹ negatywne skojarzenia. Dlatego, aby nieco rozjaœniæ, o co tak naprawdê chodzi z ko³ami spróbujê wyjaœniæ parê podstawowych pojêæ, które przez niewtajemniczonych s¹ niepoprawnie rozumiane. cz³onek ko³a? myœlisz sobie sztywniak, kujon, dziwak. W rzeczywistoœci jest to cz³owiek, który zapewne znacznie lepiej poradzi sobie na doœæ konkurencyjnym rynku pracy ni szary student. Jest zorganizowany, pewny siebie i potrafi poradziæ sobie w ka dej sytuacji. Zgadnij, kogo pracodawca zatrudni w swojej firmie osobê, której najwy szym yciowym osi¹gniêciem jest zdobyty tytu³ magistra? Czy osobê, która poza otrzymaniem tytu³u bra³a udzia³ w realizacji jakiegoœ projektu, ukoñczy³a kilka ciekawych szkoleñ, pracowa³a jako wolontariusz czy organizowa³a konferencje? spotkanie ko³a? zapewne uwa asz, e oni pewnie tam siedz¹ w ³awkach i siê ucz¹.. kujony. Pud³o. Zauwa, e to w³aœnie Ty tak robisz. Kolista bior¹c udzia³ w ró nych przedsiêwziêciach zawsze ma zwolnienie z zajêæ, podczas gdy szaraki siedz¹ na wyk³adzie. wyjazdy na konferencje? d³ugie godziny spêdzone na auli i w dodatku trzeba wys³uchaæ kilku baaardzo m¹drze mówi¹cych osób albo co gorsze - samemu wyst¹piæ. Ooo nieee.. odpadam. Tymczasem NIE! Obrady to tylko czêœæ konferencji. Zapewne nie wiesz, e póÿniej jest impreza integracyjna, o atrakcjach turystycznych ju nie wspominaj¹c. publikacja? artyku³y naukowe? o rany, jak mo na coœ takiego napisaæ i po co w ogóle to pisaæ?. Tymczasem jest to ³atwiejsze ni Ci siê wydaje. W razie problemów wystarczy poprosiæ o pomoc opiekuna lub innych ludzi z ko³a. Poza tym publikacje to czyste punkty do stypendium, którym raczej nikt nie pogardzi.

9 STOP SZARYM STUDENTOM Jak widaæ, dzia³alnoœæ w kole przynosi ca³¹ masê korzyœci, z których nawet nie zdajesz sobie sprawy. Oczywiœcie istniej¹ korzyœci formalne takie jak mo liwoœæ uczestniczenia w ró nych szkoleniach, konferencjach i projektach, poszerzanie swojej wiedzy i nabycie nowych umiejêtnoœci, zdobycie punktów do stypendium za prowadzenie badañ naukowych czy pisanie artyku³ów naukowych. Ale ma³o kto wie o korzyœciach tych mniej formalnych. Wstêpuj¹c do ko³a grono Twoich znajomych znacznie siê powiêksza. Ko³o naukowe to przede wszystkim wspaniali ludzie, z którymi trudno siê nie zaprzyjaÿniæ. Zara aj¹ swoj¹ pasj¹ i energi¹ do ycia. Poza tym w kole s¹ te studenci, którzy nie s¹ na uczelni pierwszy rok i ju przeszli okreœlon¹ œcie kê edukacyjn¹, która z kolei jest jeszcze przed Tob¹. Czêsto wystarczy zagadaæ, a ju dostajesz od nich notatki lub cenne rady, na jak¹ iœæ specjalizacjê albo kogo wybraæ na promotora. Proste. Ponadto, je d ¹c na konferencje organizowane przez uczelnie z ró nych miast Polski albo uczelnie zagraniczne poznajesz kolejnych i kolejnych znajomych. Fajnie po jakimœ czasie ich odwiedziæ, a przy okazji zobaczyæ ciekawe miejsca w naszym kraju i poza jego granicami. Kolejn¹ spraw¹ jest to, e dzia³aj¹c w kole jesteœ przez wszystkich rozpoznawany. Robi¹c coœ wiêcej na uczelni wyró niasz siê i dlatego wszyscy Ciê znaj¹, a przynajmniej kojarz¹. Niektórzy wyk³adowcy widz¹c Twoje zaanga owanie podwy sz¹ Ci nawet ocenê, a ju na pewno nie bêd¹ robili problemu z zaliczeniem przedmiotu. Z kolei, pani z dziekanatu spojrzy na Ciebie ³askawszym wzrokiem, kiedy bêdziesz próbowa³ wejœæ z piln¹ spraw¹ do dziekanatu w zakazany dla zwyk³ych studentów dzieñ wewnêtrzny. Nie musisz wiêc spêdzaæ pó³ dnia stoj¹c wraz z 50 innymi osobami w kolejce przed drzwiami. Co wiêcej, nie tylko jesteœ znany na uczelni, ale tak e poza ni¹. Ko³a czêsto wspó³pracuj¹ z lokalnymi firmami. Pamiêtaj, e wszyscy przedsiêbiorcy s¹ Twoimi potencjalnymi pracodawcami. Czasem wystarczy, e zauwa ¹ Ciê np. podczas wykonywania ró nych organizacyjnych zadañ w trakcie seminarium naukowego, dostrzeg¹ w Tobie potencja³ i ju masz pracê. Na UPH funkcjonuj¹ obecnie 32 studenckie ko³a naukowe. To chyba du o, jak na jedn¹ uczelniê. Wybór jest szeroki, a ka de ko³o jest inne. Dlatego, dowiedz siê (np. przez Internet), na czym polega dzia³alnoœæ istniej¹cych na Twoim wydziale kó³, skonfrontuj to ze swoimi zainteresowaniami i do³¹cz do grona najlepszych. Ale pamiêtaj: nie b¹dÿ jedynie odtwórc¹ planów dzia³alnoœci ko³a. Zg³aszaj swoje pomys³y, b¹dÿ kreatywny, niszcz schematy, zaproponuj now¹ inicjatywê, a przyniesie Ci to niesamowit¹ satysfakcjê i mnóstwo zabawy. Aoto ma³a œci¹ga: KO A NAUKOWE DZIA AJ CE NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM? Studenckie Ko³o Naukowe Agroturystów? Studenckie Ko³o In ynierii Rolniczej? Ko³o Naukowe Mened erów Agrobiznesu? Ko³o Naukowe Ekonomistów Rolnictwa - 7 -? Studenckie Ko³o Naukowe Hodowców Zwierz¹t? Studenckie Ko³o Naukowe Ekologów "Ciconia"? Studenckie Bia³owieskie Ko³o Naukowe? Studenckie Ko³o Biologów Molekularnych? Studenckie Naukowe Ko³o Przyrodników? Ko³o Naukowe Ornitologów KO A NAUKOWE DZIA AJ CE NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM? Ko³o Naukowe Polonistów? Studenckie Ko³o Naukowe Jêzykoznawców? Naukowe Ko³o Logopedyczne? Studenckie Ko³o Naukowe Historyków? Miêdzywydzia³owe Studenckie Ko³o Naukowe Regionalistów? Ko³o Naukowe Archiwistów? Studenckie Ko³o Naukowe Bezpieczeñstwa Narodowego? Studenckie Ko³o Naukowe Politologów? Studenckie Ko³o Naukowe Etnosocjologów? Akademicki Klub Myœli Politycznej? Ko³o Naukowe Filozofów? Ko³o Naukowe Ortopedagogów? Studenckie Ko³o Naukowe Edukacji dla Bezpieczeñstwa? Studenckie Ko³o Naukowe Resocjalizacji i Profilaktyki Spo³ecznej KO A NAUKOWE DZIA AJ CE NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH? Ko³o Naukowe Administratywistów? Studenckie Ko³o Naukowe Mened erów TOP MANAGER? Ko³o Ekonomiczne? Studenckie Ko³o Naukowe Logistyków? Ko³o Naukowe EXPLORATOR KO A NAUKOWE DZIA AJ CE NA WYDZIALE NAUK ŒCIS YCH? Ko³o Naukowe Chemików? Ko³o Naukowe Studentów Matematyki? Ko³o Naukowe Informatyków "GENBIT" Oczywiœcie dzia³alnoœæ w ko³ach naukowych to tylko jeden z wielu mo liwych sposobów na bycie aktywnym na studiach. Na naszej uczelni mo esz równie dzia³aæ w Parlamencie Studenckim, pracowaæ jako wolontariusz np. na Uniwersytecie Dzieciêcym, w³¹czaæ siê w ró nego rodzaju akcje organizowane przez Dzia³ Promocji, braæ udzia³ w konkursach i szkoleniach, wspó³pracowaæ z Biurem Karier, wyjechaæ zagranicê w ramach programu ERASMUS, trenowaæ w klubie AZS lub wst¹piæ do Redakcji niniejszego Kuryera. Wybór nale y do Ciebie. Zastanów siê tylko, ile swojego czasu chcesz poœwiêciæ na dodatkow¹ dzia³alnoœæ i co chcesz robiæ. Studia trzeba wycisn¹æ jak g¹bkê. Bo jak nie teraz, to kiedy? Ka dy student, który podj¹³ jak¹œ dzia³alnoœæ zawsze a³uje tylko jednego dlaczego nie zacz¹³em tego robiæ wczeœniej? Agnieszka Ko³odziejczyk (red. nacz.), sekretarz SKNM TOP MANAGER

10 Zwiêksz swoj¹ konkurencyjnoœæ na rynku pracy Dla niektórych z nas studiowanie to obecnoœæ na wyk³adach i sesje egzaminacyjne. Inni kojarz¹ ten okres g³ównie z nawi¹zywaniem nowych znajomoœci i bezproblemowym studenckim yciem. Prawda jest taka, e i jedni i drudzy zetkn¹ siê kiedyœ z rynkiem pracy, który zweryfikuje ich wiedzê i umiejêtnoœci. Obecnie dyplom magistra to nie wszystko, bowiem pracodawcy coraz czêœciej oczekuj¹ od absolwentów uczelni wy szych doœwiadczenia zawodowego. Co zrobiæ w takim razie, by po ukoñczeniu studiów wyró niæ siê na tle innych? OdpowiedŸ jest prosta podejmowaæ dzia³alnoœæ dodatkow¹ w organizacjach studenckich oraz odbywaæ sta e i praktyki. Jeœli jesteœ ambitny i zale y Ci, by po ukoñczeniu studiów Twoje CV by³o na miarê z³ota przeczytaj artyku³ o dwóch najbardziej popularnych konkursach sta owych w Polsce. Ich wygranie mo e byæ nie tylko cennym doœwiadczeniem, ale równie kamieniem milowym na drodze Twojej kariery. Najbardziej popularny jest powsta³y w 1996 z inicjatywy PwC i Gazety Wyborczej konkurs Grasz o sta. Skierowany jest do studentów III oraz IV roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz absolwentów do 30. roku ycia. Dziedziny oferowanych w ramach GoS sta y s¹ bardzo ró ne. Zarówno studenci studiów humanistycznych, jak i œcis³ych znajd¹ tam coœ dla siebie. G³ównymi nagrodami s¹ 1 3 miesiêczne p³atne sta e, natomiast nagrodami pocieszenia m.in. zestawy ksi¹ ek, szkolenia b¹dÿ studia podyplomowe. Wœród fundatorów nagród widniej¹ firmy biznesowe, organizacje rz¹dowe i pozarz¹dowe np.: Bank Millenium, Bank BPH, Agora, PKN Orlen, Lidl Polska, Microsoft, PTC (T-Mobile), Kancelaria Prezydenta RP oraz wiele innych. Udzia³ w konkursie rozpoczyna siê wype³nieniem formularza rejestracyjnego na stronie Nastêpnie uczestnik zapoznaje siê z oferowanymi praktykami oraz ewentualnymi preferencjami fundatora nagrody dotycz¹cymi kierunku i roku studiów. Ka da oferta sta u ma przypisane do siebie zadania konkursowe w formie case study. Rozwi¹zanie konkretnego studium przypadku jest warunkiem ubiegania siê o dan¹ praktykê. Uczestnik mo e wybraæ maksymalnie 3 case study. Zadania wymagaj¹ od studenta umiejêtnoœci zastosowania wiedzy w realnych sytuacjach problemowych oraz kreatywnoœci. Czêœæ zadañ posiada ponadto limity znaków w tekœcie b¹dÿ limity slajdów w prezentacji, co stwarza koniecznoœæ precyzji. Jeœli zadanie przejdzie pozytywnie weryfikacjê, uczestnicy zostaj¹ zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne do fundatorów praktyk. Po tym etapie nastêpuje kolejna selekcja, a nastêpnie og³oszenie laureatów konkursu. Drugim projektem sta owym, nieco mniej interdyscyplinarnym, jest Karierosfera przygotowywana przez Studenckie Stowarzyszenie WIGGOR z Wroc³awia. W ramach Karierosfery mo na walczyæ w 5 dziedzinach nad którymi czuwaj¹ firmy oferuj¹ce praktykê, tzw. Patroni Dziedzin: finanse przedsiêbiorstw (PwC), IT w bankowoœci (ING Bank Œl¹ski), HR (MYMANDAYS-Alpharec), audyt (Ernest&Young), prawo podatkowe (Ernest&Young). Konkurs sk³ada siê z 3 etapów. Etap pierwszy to test internetowy w jednej z wy ej wymienionych piêciu dziedzin, dostêpny na stronie Uczestnicy maj¹ za zadanie odpowiedzieæ na 10 pytañ zamkniêtych jednokrotnego wyboru, z czego 5 dotyczy wybranej dziedziny, a drugie 5 ogólnej wiedzy biznesowej. Wyj¹tkiem jest test IT w bankowoœci, gdzie kandydat odpowiada na 10 pytañ wy³¹cznie z zakresu IT. Po osi¹gniêciu wymaganej liczby punktów uczestnicy przechodz¹ do etapu drugiego. Odbywa siê on jednoczeœnie na terenie 13 oœrodków uczelnianych w Polsce. Studenci dostaj¹ do wype³nienia pisemny test z obszaru wybranego w pierwszym etapie. Na test sk³ada siê 50 pytañ wielokrotnego wyboru. 10 najlepszych kandydatów w ka dej z dziedzin spotyka siê podczas ostatniego etapu we Wroc³awiu. Tam maj¹ za zadanie zmierzyæ siê z case study swojego obszaru. Studia przypadków przygotowuj¹, przeprowadzaj¹ oraz oceniaj¹ Patroni Dziedzin. Tego samego dnia nastêpuje wy³onienie laureatów i og³oszenie wyników. Oprócz wy ej wymienionych konkursów istniej¹ te konkursy tematyczne np. Young Project Management Program konkurs dla przysz³ych mened erów projektów (www.ypmp.pl) oraz EYe on Tax projekt sta owy w obszarze doradztwa podatkowego (www.ey.com.pl). Studenci, którzy chc¹ podnieœæ poprzeczkê wy ej, mog¹ spróbowaæ swoich si³ w programach zagranicznych: PRaktykuj za granic¹ dla osób zainteresowanych PR i komunikacj¹ ( www. instytut. com. pl) oraz Roczny Program Dyplomatyczny Akademii Spraw Zagranicznych (www.houseofdiplomacy.com.pl) interesuj¹ca oferta szczególnie dla studentów kierunków politologia czy neofilologia. Im wczeœniej uœwiadomisz sobie, e sam dyplom ukoñczenia studiów nie jest gwarantem znalezienia zatrudnienia tym lepiej. Istotne jest, by zawczasu zainwestowaæ w swoj¹ przysz³oœæ i zdobywaæ cenne doœwiadczenia. Zwiêkszy to Twoj¹ konkurencyjnoœæ na rynku pracy, a dodatkowo bêdzie œwietn¹ okazj¹ do nawi¹zania ciekawych kontaktów i poznania nowych miejsc. Przedstawione przyk³ady to tak naprawdê kropla w morzu ofert praktyk i sta y. Du e organizacje prowadz¹ w³asne programy sta owe dla studentów i absolwentów, dlatego warto œledziæ ich strony internetowe oraz portale og³oszeniowe. Zainteresowanych studentów odsy³am równie do publikacji dostêpnej w Internecie - Przewodnik Pracodawcy 2013/2014. Zawiera on wskazówki dotycz¹ce rynku pracy oraz profile firm otwartych na wspó³pracê. Malwina O arek, cz³onek SKNM TOP MANAGER oraz SKN EXPLORATOR

11 ? Jesteœ studentem/studentk¹ Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach?? Masz niepowtarzalne i niebanalne pomys³y?? Jesteœ osob¹ kreatywna? Ten konkurs jest dla Ciebie! Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Zentis Polska Sp. z o. o. zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w KONKURSIE NAPÓJ NOWEJ GENERACJI Zasady konkursu Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu dodatku do napoju, soku lub nektaru, który bêdzie podnosi³ jego atrakcyjnoœæ. Napój powinien zawieraæ zawieszone lub nie zawieszone w nim cz¹stki, kawa³ki b¹dÿ fragmenty.. Czego? Czekamy na Twoje pomys³y! Konkurs sk³ada siê z trzech etapów: etap I nades³anie prac etap II przes³uchanie uczestników i prezentacja ich prac przed komisj¹ konkursow¹ etap III prezentacja projektów przez finalistów podczas gali fina³owej Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale y: 1. Wejœæ na stronê 2. Zapoznaæ siê z regulaminem konkursu. 3. Wydrukowaæ formularz zg³oszeniowy, wype³niæ go i podpisaæ. 4. Przygotowaæ prezentacjê konkursow¹. 5. Prezentacjê na p³ycie CD/DVD oraz wype³niony formularz zg³oszeniowy dostarczyæ do Dzia³u Promocji. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 20 grudnia 2013 r. Czekaj¹ na Ciebie atrakcyjne nagrody: I miejsce z³ II miejsce z³ III miejsce z³ Szczegó³ów szukaj na: Kontakt do nas: Dzia³ Promocji Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Konarskiego 2, pokój 11, Siedlce tel Do³¹cz do Szlachetnych! Zbli a siê czas Œwi¹t Bo ego Narodzenia, czas radoœci, ciep³a i bliskoœci. Dla jednych to okazja do spotkania siê z dawno niewidzian¹ rodzin¹, dla innych do skorzystania z d³ugo oczekiwanego wypoczynku. Przed tym szczególnym czasem trwaj¹ przygotowania, œwi¹teczn¹ atmosferê czuæ w szko³ach i firmach, a Gwiazdkê widaæ wszêdzie - w sklepowych witrynach i na ulicach. Wielu z nas ogrania sza³ sprz¹tania, gotowania oraz przygotowywania prezentów. Kupujemy ozdoby i przystrajamy domy, przeœcigaj¹c siê w pomys³ach na powieszenie nowych lampek. Wybieramy naj³adniejsz¹ choinkê, do tego robimy najwiêksze zakupy w roku. Œwiêta bêd¹ wyj¹tkowe! Nie wszystkich jednak cieszy ten zbli aj¹cy siê czas. Pan Marek samotnie wychowuje trójkê dzieci i co roku smuci siê, e nie dostan¹ prezentów. Pani Eli po op³aceniu rachunków i recept nie wystarcza na kupienie produktów do wigilijnych potraw, a Kowalscy w tym roku nie mogli kupiæ wêgla na opa³, dlatego Bo e Narodzenie spêdz¹ w zimnym mieszkaniu. To wymyœlone historie, ale takie zdarzaj¹ siê równie naprawdê. I to tu obok Ciebie. Blisko ka dego z nas mieszkaj¹ ludzie, których dotknê³a niezawiniona przez nich bieda. Nie poczuj¹ œwi¹tecznej atmosfery, prezentów i potraw. Radosny dla nas czas Œwi¹t, dla nich bêdzie czasem smutku, przygnêbienia i trwogi o kolejny dzieñ. Mo emy to zmieniæ. Jest w Polsce projekt, która sprawia, e Bo e Narodzenie i wszystkie nastêpne dni dla tych rodzin staj¹ siê lepsze to Szlachetna Paczka. W tym roku ju po raz trzynasty Szlachetna Paczka dotrze ze swoj¹ m¹dr¹ pomoc¹ do osób w potrzebie. 15/16 listopada zosta³a otwarta baza potrzebuj¹cych rodzin dostêpna w serwisie szlachetnapaczka.pl. Tam po zalogowaniu siê mo esz wybraæ rodzinê, której chcesz pomóc. Zbierasz cz³onków swojej rodziny, znajomych czy wspó³pracowników albo samodzielnie przygotowujesz i zawozisz do magazynu paczkê, a wolontariusze przekazuj¹ j¹ wybranej przez Ciebie rodzinie. Widok ³ez wzruszenia i radoœæ rodziny, której pomo esz bêdzie dla Ciebie najwiêksz¹ nagrod¹ za Twój, mog³oby siê wydawaæ, drobny gest. Ju dziœ pomyœl o Œwiêtach Bo ego Narodzenia i o ludziach, którzy mog¹ je dziêki Twojej pomocy spêdziæ w atmosferze mi³oœci i dobroci. Podaruj potrzebuj¹cym radoœæ, nadziejê i realn¹ pomoc na œwiêta. W ka dym z nas tkwi moc czynienia dobra. Mo esz przygotowaæ paczkê albo w nastêpnej edycji zostaæ wolontariuszem. Do³¹cz do Szlachetnych. Zostañ SuperW lub zrób paczkê! Rodziny w potrzebie czekaj¹ na Ciebie. Wiêcej o idei Szlachetnej Paczki i o tym, jak w³¹czyæ siê do projektu na stronie: szlachetnapaczka.pl Marta Fr¹ckiewicz, wolontariuszka Szlachetnej Paczki, rejon Siedlce studentka II roku pedagogiki )

12 NAJWIÊKSZA ORKIESTRA NA ŒWIECIE Andrzejki - czas wró enia Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy to fundacja, której nie trzeba nikomu przedstawiaæ. Ka dy doskonale wie, z czym wi¹ e siê tradycyjnie druga niedziela stycznia. Wówczas tysi¹ce wolontariuszy WOŒP w ca³ej Polsce, którym nie jest straszny aden mróz, wychodzi na ulice, aby przez jeden dzieñ zbieraæ do puszek pieni¹dze na okreœlony przez Fundacjê cel. 12 stycznia 2014 r. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy ju po raz dwudziesty drugi zagra swój Fina³. W tym roku zebrane fundusze zostan¹ przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzêtu dla dzieciêcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. XXII Fina³ zbli a siê wielkimi krokami. Przygotowania trwaj¹ praktycznie ca³y rok i ju teraz mo esz zg³osiæ siê do pomocy!! Aco zrobiæ, eby zostaæ wolontariuszem WOŒP? Dzieñ 29 listopada to nie tylko wigilia imienin Andrzeja. To tak e ostatnia szansa na imprezê przed Adwentem. Andrzejki to wieczór wró b, a tym samym idealny sposób na œwietn¹ zabawê. Zbierz znajomych i zorganizujcie magiczn¹ noc z pi¹tku na sobot¹.. Ka dy z Was bêdzie mia³ okazje odkryæ, co go czeka w przysz³oœci. Oto kilka wró b dziêki, którym dowiesz siê ciekawych rzeczy na temat przysz³ego zawodu, nowych znajomoœci, a przede wszystkim mi³oœci. 1) LANIE WOSKU Rozgrzejcie wosk ze œwiec w rondelku, nastêpnie powoli przelewajcie go przez dziurkê od klucza do zimnej wody. Powsta³y w ten sposób kszta³t odczytajcie na podstawie rzucanego przez niego cienia. IMIONA W SERCU Wytnijcie z papieru dwa Je eli chcesz zostaæ wolontariuszem, musisz zg³osiæ siê do du e serca i napiszcie na jednym imiona dziewcz¹t, a na lokalnego Sztabu zajmuj¹cego siê organizacj¹ drugim ch³opców. Odwrócone niezapisan¹ stron¹ serce miejscowego Fina³u. Sztaby znajduj¹ siê w wielu nale y przek³uæ ig³¹. Imiê, na które trafi dana osoba miastach Polski i bez problemu mo esz odszukaæ je za bêdzie oznacza³o imiê jej przysz³ego partnera. pomoc¹ Internetu (www.wosp.org.pl/final/sztaby). 3) MAGICZNE KUBKI Pod kubkami ukryjcie Wystarczy wys³aæ a, zadzwoniæ albo po prostu pójœæ nastêpuj¹ce rzeczy i zobaczcie, co czeka osobê która na do odpowiedniego Sztabu i zaoferowaæ swoj¹ pomoc. nie trafi. Jednak e, zbieranie pieniêdzy do puszek to tylko jednak z Pierœcionek rych³y œlub wielu mo liwych form pomocy. Mo esz tak e zg³osiæ siê Ró aniec bêdzie zakonnic¹ lub ksiêdzem do liczenia zebranych funduszy lub pomagaæ przy Klucz nowy dom organizacji Fina³u. Banknot ycie w dostatku To niesamowite, e podczas pierwszego Fina³u Orkiestry Cukier s³odkie i weso³e ycie (3 stycznia 1993 r.) zebrano wydawa³oby siê zaledwie Pusty kubek wieczny kawaler/panna oko³o ,76 z³, a w tamtym roku (XXI Fina³ - 13 stycznia 2013 r.) by³a to kwota a ,68 z³.ateraz 4) KOLOROWA PRZYSZ OŒÆ Kolorowe wyobraÿ sobie, e znika ze wszystkich szpitali w Polsce karteczki wsypcie do pude³ka, ka da osoba niech ca³y sprzêt medyczny oznaczony serduszkiem WOŒP. Czy wylosuje jedn¹, a kolor udzieli jej ma³ej rady. szpitale by³yby w stanie zapewniæ pacjentom takie Zielony b¹dÿ ostro ny w drodze do szko³y! urz¹dzenia, gdyby nie ten jeden styczniowy dzieñ w roku? Czerwony oj te zgubne s³odkoœci! Jeœli nie ograniczysz Pomyœl, ile ludzkich istnieñ zosta³o ju uratowanych cukierków i batoników to w przysz³oœci bêdziesz czêstym w³aœnie dziêki inicjatywie Jurka Owsiaka. Teraz ju nikt goœciem u dentysty. nie wyobra a sobie, e Wielkiej Orkiestry mog³oby nie Bia³y pijesz za ma³o mleka! byæ. Dlatego, aby móc graæ do koñca œwiata i o jeden ó³ty bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej siê ubieraj! dzieñ d³u ej WOŒP potrzebuje w³aœnie Ciebie. Zg³oœ siê i Niebieski pilnuj swoich rzeczy, bo w powietrzu czai siê daj z siebie wszystko! To fantastyczne móc byæ czêœci¹ zguba! czegoœ naprawdê wielkiego, czegoœ co ma sens. Czarny unikaj nieporozumieñ, a wszystko wokó³ bêdzie Agnieszka Ko³odziejczyk (red. nacz.), radosne i kolorowe! sekretarz SKNM TOP MANAGER Ró owy rozejrzyj siê, bo w pobli y czai siê mi³oœæ! 2)

13 Andrzejki - czas wró enia - cd. 5) JAKIE ZWIERZE W TOBIE SIEDZI Napiszcie na karteczkach nazwy nastêpuj¹cych zwierz¹t i wrzuæcie je do pude³ka. Losuj¹c nale y wypowiedzieæ s³owa Ja jestem..., a nastêpnie sprawdziæ jak¹ cechê charakteru przypisuje do nas wylosowane zwierze. Lew odwaga Mysz spryt Lis chytroœæ Ryba zdrowie Miœ ospa³oœæ Papuga gadatliwoœæ ó³w powolnoœæ Sowa m¹droœæ Kot sympatycznoœæ Pies wiernoœæ Oczywiœcie to tylko niektóre propozycje andrzejkowych wró b. Znacznie wiêcej mo ecie znaleÿæ w Internecie. Pamiêtajcie jednak, e to tylko zabawa! Ola Ko³odziejczyk, studentka I roku pedagogiki Czego siê boimy - nasze fobie Glassofobia - lêk przed wyst¹pieniami publicznymi Antropofobia - lêk przed ludÿmi Arachnofobia - lêk przed paj¹kami Brontofobia - lêk przed burz¹ Demo fobia - lêk przed t³umem Heksakosjoiheksekontaheksafobia - lêk przed liczb¹ 666 Kaligynefobia - lêk przed piêknymi kobietami Mizofobia - lêk przed nieczystoœci¹, zanieczyszczeniem Nyktofobia - lêk przed ciemnoœci¹ Kynofobia - lêk przed psami Blanchofobia - lêk przed œniegiem Algo fobia - lêk przed bólem Rytifobia - lêk przed zmarszczkami Siderodromofobia - lêk przed jazd¹ kolej¹ Ci¹g dalszy nast¹pi Spotted - Czeœæ, zg³oœ siê! Czy przydarzy³a siê Wam sytuacja, gdy zobaczyliœcie osobê, która spodoba³a siê Wam i chcieliœcie j¹ poznaæ, jednak coœ Was powstrzyma³o? Myœleliœcie Ten przystojniak zawsze otacza siê wiankiem rozeœmianych dziewczyn!, albo Ona ca³ymi dniami wpatruje siê w ksi¹ kê. Czy nie? I zapewne wiele razy chc¹c zrobiæ ten pierwszy krok, wycofywaliœcie siê, czekaj¹c na cud. Ten cud w koñcu do Polski przywêdrowa³. Pod koniec ubieg³ego roku na facebook'owym profilu za³o ono fanpage Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie "Spotted: BUW". By³a to pierwsza strona z nazw¹ Spotted. Nastêpnie zamieszczano anonimowe og³oszenia wczeœniej wyparzonych osób. Pomys³ bardzo szybko przyj¹³ siê równie w innych miastach i b³yskawicznie zaczê³y pojawiaæ siê nowe fanpage szkó³, uczelni i popularnych miejsc w ca³ej Polsce. W Siedlcach mo emy znaleÿæ je dla Biblioteki UPH, uczelni, autobusów, centrów handlowych, klubów, lodowiska i nie powsta³ego jeszcze parku wodnego. Jak to dzia³a? Idea jest bardzo prosta. Znajdujesz fanpage odpowiadaj¹cy miejscu, gdzie zauwa y³eœ osobê, która Ci siê spodoba³a. Piszesz do administratorów tej strony kiedy i o której godzinie widzia³eœ t¹ osobê (nierzadko opisuj¹ równie ubiór tej osoby), a oni publikuj¹ Twoje og³oszenie anonimowo na profilowym Facebooku. Nastêpnie czekasz na odpowiedÿ. Czêsto zdarza siê tak, e to znajomi osoby, której szukasz rozpoznaj¹ j¹ i komentuj¹ publicznie jej nazwisko. Mi³oœæ to (nie) wszystko Czy Spotted wykorzystywany jest do tych celów, do jakich zosta³ stworzony? Czêœciej zdarza siê, e oprócz og³oszeñ dotycz¹cych szukanej osoby odnajdujemy og³oszenia nt. zagubionych rzeczy, zaproszenia na wydarzenia i do klubów oraz reklamy. Ostatnio pojawi³a siê informacja zwracaj¹ca uwagê na denerwuj¹ce zachowania. Przyk³adowo, na profilu Spotted: UPH Siedlce o treœci: "Jak wiadomo przewa nie zawsze brakuje miejsc parkingowych ko³o biblioteki, dlatego serdecznie chcia³abym pozdrowiæ odpowiednim palcem kierowcê tego samochodu". Na dodanym zdjêciu samochód zaparkowany by³ na dwóch miejscach postojowych. Dok¹d to zmierza? Przysz³oœæ Spotted nie jest do koñca jasna, jednak i nieograniczona. Aby Spotted spe³ni³ swoje zadanie powinniœmy byæ aktywni na tych stronach i z nich Magdalena Zagrodzka, korzystaæ. Ta metoda wykorzystywana w internecie studentka II roku bezpieczeñstwa narodowego mo e rozwin¹æ siê na ró ne strony i staæ siê monopolist¹ i III roku filologii rosyjskiej- 11 -wœród narzêdzi PR-owych i marketingowych. Jednak to

14 Spotted - cd. czas jest wyznacznikiem funkcjonalnoœci tych stron. Czy bêdzie to chwilowa moda, czy rozwinie siê tak szybko, e nawet tego nie zauwa ymy? Jest to idealne narzêdzie do promowania miejsc, ludzi, us³ug czy produktów. Jednak e, je eli Twoje serce wyskakuje na widok piêknej niewiasty, albo nieziemskiego przystojniaka niczym Brad Pitt, nie czekaj, a Twoje og³oszenie pojawi siê na stronie. Mo e warto od razu zareagowaæ i wykorzystaæ szanse? Nie zniechêcaj siê nawet, jeœli podszed³eœ i zapyta³eœ, a zakoñczy³o siê to niepowodzeniem. Ciesz siê, e mia³eœ odwagê podejœæ. BRAWO! Karolina Kowalczyk, Przewodnicz¹ca Wydzia³owej Rady Samorz¹du Studenckiego WNEiP Trochê energii w codziennoœæ Byæ aktywnym ruchowo mo na na wiele sposobów. Mamy mnóstwo dyscyplin sportowych, które mo emy uprawiaæ w wolnej chwili. Dla niektórych ju samo bieganie na wyk³ady jest ponad si³y? Dlatego chcê Wam zaproponowaæ œwietne zajêcia, daj¹ce mocno w koœæ, a mianowicie jest to ZUMBA. Byæ mo e s³yszeliœcie lub nie o tym rodzaju aktywnoœci. A wiêc dla niewtajemniczonych, ZUMBA to po³¹czenie tañca z aerobikiem. ¹czy tañce: od hiphopu poprzez sambê, salsê, marengue, mambo do tañca brzucha. Zajêcia odbywaj¹ siê przy szybkiej, rytmicznej muzyce. Trwaj¹ przewa nie 1 godzinê i jest to naprawdê niesamowity wycisk? Pomys³ na ni¹ trenerzy czerpi¹ od tancerza i choreografa Alberta Beto Pereza, który w latach 90 ubieg³ego wieku opracowa³ Zumbê. Troszkê historii. A oto namiary na ZUMBÊ w Siedlcach: Rehmedica, ul. Soko³owska 47 Studio Tañca Towarzyskiego Anny&Jana Jaroszyñskich, ul. Prusa 12 (Królówka) Atletic, ul. Mieszka I 24 Ceny wahaj¹ siê od 10 do 25 z³ za godzinê æwiczeñ. Zast¹pmy komputer czy telewizjê ZUMB. Zróbcie to dla zdrowia (siedz¹cy tryb ycia najlepszy nie jest, a i tak zd¹ ycie siê nasiedzieæ na wyk³adach ;) ) i dziewczyny dla figury, mo na uzyskaæ zaskakuj¹ce efekty? Odœwie cie swoje grafiki codziennych zajêæ i dorzuæcie do nich 1 godzinê æwiczeñ? Magdalena Zagrodzka, studentka II roku bezpieczeñstwa narodowego i III roku filologii rosyjskiej

15 W poszukiwaniu w³asnej drogi Mijaj¹ dni, miesi¹ce, lata a ludzie stale zmagaj¹ siê z ró -nymi problemami. Cz³owiek ci¹gle pod¹ a za pieni¹dzem i zapomina o tym, co tak na prawdê jest wa ne. Traci rodzinê, przyjació³ oraz znajomych. W pewnym momencie zadaje sobie pytanie: czy idê w dobrym kierunku? Ju jako osoba doros³a czêsto zastanawiam siê nad swoj¹ przysz³oœci¹. Myœlê o tym czy w³aœciwie postêpujê, czy podjêta przeze mnie decyzja by³a s³uszna oraz w jaki sposób mogê zmieniæ swoje ycie tak, abym czu³a siê szczêœliwa. Uwa am, e nie jestem jedyn¹ osob¹, która poszukuje w³asnej œcie ki yciowej. Zaczê³am szukaæ i wybra³am siê na...pielgrzymkê - któ wie? pomyœla³am - mo e w³aœnie tak coœ odkryjê. Jak czêsto sprawdza siê powiedzenie: Z kim przestajesz, takim siê stajesz? Na pocz¹tku drogap¹tniczym szlakiem wydawa³a siê ³atwa. Jednak za ka dym kolejnym kilometrem zmêczenie dawa³o siê we znaki. Mog³oby siê wydawaæ, e pielgrzymka to sta³e modlenie siê i œpiewanie. Muszê jednak niektórych wyprowadziæ z b³êdu i mo e zaskoczyæ. Pielgrzymka jest to tak e cenny czas na to, aby skupiæ siê nad sob¹, stan¹æ po prostu w miejscu i przeanalizowaæ ca³e swoje ycie. To tak e czas na poznanie nowych osób w ró nym wieku. Dziêki niej mamy tak e mo liwoœæ byæ bli ej Boga. Zejœcie na postój z odcinka Siennica - Lasek za Koœminami (6km) Czym jest pielgrzymka? Dla mnie to wêdrówka do Atmosfera, która panowa³a podczas drogi zaskoczy³a Matki Boskiej Czêstochowskiej z proœb¹ o wstawiennictwo do Najwy szego, a tak e podziêkowaniem pozwoli³o mi czuæ siê, jak w domu. Wspólne rozmowy mnie bardzo pozytywne. Ciep³o braci i sióstr za dotychczasowe ³aski. Pielgrzymem natomiast jest da³y mi du o do myœlenia i pozwoli³y wiele zrozumieæ. osoba, która próbuje odnaleÿæ siê w dzisiejszym œwiecie, Pozwoli³y pójœæ z czystym sercem i poczuæ wielk¹ pragnie podziêkowaæ za obfite dobra czy te b³aga o jednoœæ z Bogiem. Pielgrzymowanie pozwoli³o mi pomoc. nawi¹zaæ g³êbok¹ wieÿ z ludÿmi i pokaza³o, e dobra Moja przygoda zaczê³a siê w sierpniu tego roku. duchowe nale y stawiaæ na pierwszym miejscu. Pomys³ ten narodzi³ siê ju kilka lat wczeœniej, jednak By³y momenty za³amania, p³aczu i chêæ powrotu do ci¹gle brakowa³o mi odwagi i zastanawia³am siê, czy domu. Jednak wsparcie towarzysz¹cych mi osób sobie poradzê. Decyzja nie by³a ³atwa, poniewa jestem pomog³o mi dalej uczestniczyæ w tym wielkim dziele, bardzo zwi¹zana z moj¹ rodzin¹. Myœl o tym, e które realizowane jest od wielu lat. yczliwoœæ, jak¹ opuszczê dom na okres 2 tygodni nie dawa³a mi spokoju. mo na by³o poczuæ od innych sprawi³a, e zaczê³am Jednak za namow¹ moich bliskich zdecydowa³am siê na odzyskiwaæ wiarê w ludzi. ten odwa ny krok i postanowi³am, e pójdê i wytrwam Pojawia³a siê radoœæ w sercu, gdy id¹c w stronê Czêsto do koñca. Postawi³am sobie cel. I to nie tylko, po to, aby chowy widzia³am, e po drodze ktoœ na mnie czeka³. coœ sobie udowodniæ, lecz tak e po to, by innym daæ Dziêki tym wspólnie spêdzonym dniom nauczy³am siê œwiadectwo. inaczej postrzegaæ œwiat i byæ jeszcze bli ej Boga

16 W poszukiwaniu w³asnej drogi Jasna Góra Takie doœwiadczenie z pewnoœci¹ zmienia cz³owieka na lepsze. Samo przebywanie we wspólnocie na codziennym Apelu Jasnogórskim daje obraz szczêœliwej rodziny. Bliskoœæ tych osób sprawia, e cz³owiekowi udaje wytrwaæ siê do koñca, a spêdzony wspólnie czas na pewno nie jest zaprzepaszczonym. Nie zapominajmy o tym, co tak naprawdê jest wa ne. Wiara, nadzieja i mi³oœæ. Bez tego nie przetrwamy ani dziœ, ani jutro. Justyna Zawadzka, studentka II roku bezpieczeñstwa narodowego Jak przygotowaæ siê do oddania krwi? Prawid³owa dieta, wypoczynek oraz œwiadomoœæ stanu w³asnego zdrowia to elementy o które nale y zadbaæ, aby w³aœciwie przygotowaæ siê do oddania krwi. Oddawanie krwi jest jedn¹ z najprostszych form pomocy drugiemu cz³owiekowi. Jest to niezwykle prosty i drobny gest, który mo e uratowaæ komuœ ycie. Przed udaniem siê do punktu medycznego warto jednak odpowiednio przygotowaæ siê do oddania krwi, pamiêtaj¹c zarówno o dope³nieniu ró nego rodzaju formalnoœci o charakterze prawnym, jak i spe³nieniu wszelkich wymogów zdrowotnych niezbêdnych do tego, aby zostaæ dawc¹. Czy mogê byæ dawc¹? Zanim zaczniesz przygotowywaæ siê do oddania krwi, sprawdÿ czy nie istniej¹ przeszkody trwale dyskwalifikuj¹ce Ciê jako krwiodawcê. Do bezwzglêdnych przeciwwskazañ oddawania krwi nale ¹ przede wszystkim ró nego rodzaju wady i problemy zdrowotne, miêdzy innymi choroby uk³adu kr¹ enia, wady serca, wirusowe zapalenie w¹troby, ó³taczka, ³uszczyca, czy nowotwory z³oœliwe. Na oddawanie krwi nie pozwala siê osobom powy ej 65. roku ycia, a tak e osobom reprezentuj¹cym grupy podwy szonego ryzyka zaka eniem chorobami przenoszonymi przez krew, a wiêc narkomanom, prostytutkom, osobom czêsto zmieniaj¹cym partnerów seksualnych oraz tym, którzy w latach przynajmniej przez szeœæ miesiêcy przebywali w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii. Przygotowanie zdrowotne Jeœli proces pobierania krwi ma odbyæ siê bez komplikacji, musisz zadbaæ o to, aby w dniu zabiegu byæ wypoczêtym i najedzonym. Niespe³nienie tych warunków mo e skutkowaæ obni onym ciœnieniem, które jest podstaw¹ do niedopuszczenia kandydata do oddawania krwi. Aby w³aœciwie przygotowaæ siê do oddania krwi, na dobê przed planowan¹ wizyt¹ w punkcie medycznym warto zadbaæ o prawid³ow¹ dietê. Z jad³ospisu nale y wykluczyæ wszelkie t³uszcze pochodzenia zwierzêcego, miêdzy innymi mleko, mas³o, t³uste miêso, jajka i ostro przyprawione produkty. Konieczne jest tak e dostarczenie do organizmu przynajmniej dwóch litrów p³ynów w ci¹gu 24 godzin, przede wszystkim w formie wody mineralnej i soków. Dopuszczalne jest równie wypicie kawy lub innego napoju zawieraj¹cego kofeinê, aby podwy szyæ zbyt niskie ciœnienie. Na 24 godziny przed pobraniem krwi zabronione jest oczywiœcie spo ywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych, a na godzinê przed zabiegiem równie palenie papierosów Konkatedra Niepokalanego Serca NMP w Soko³owie Podlaskim

17 Jak przygotowaæ siê do oddania krwi? - cd. Ostatnie formalnoœci Chc¹c dobrze przygotowaæ siê do oddania krwi, przed pojawieniem siê w gabinecie medycznym warto równie przypomnieæ sobie swoj¹ historiê zdrowotn¹. Ka da osoba, która chcia³aby oddaæ krew musi bowiem wype³niæ dosyæ d³ugi formularz, zawieraj¹cy szczegó³owe pytania dotycz¹ce ogólnego stanu zdrowia, przebytych chorób oraz wykonanych w ostatnim czasie zabiegów medycznych i kosmetycznych. Pytania zawarte w formularzu pozwalaj¹ stwierdziæ, czy w ostatnim czasie pacjent nie by³ nara ony na zaka enia, czy jego krew jest bezpieczna i czy nie istniej¹ przeciwwskazania czasowo dyskwalifikuj¹ce potencjalnego krwiodawcê. Ostatnim elementem, który jest niezbêdny, aby w pe³ni przygotowaæ siê do oddania krwi jest zabranie ze sob¹ dowodu osobistego, który nale y okazaæ w momencie rozpoczêcia procesu rejestracyjnego Milena Wasilewska, studentka III roku dietetyki MOC HERBAT Wielu Polaków nie wyobra a sobie bez niej dnia. Picie herbaty przynosi zarówno przyjemne doznania smakowe, jak równie wymierne korzyœci dla zdrowia. Napar herbaciany zawiera wiele sk³adników, maj¹cych dobroczynny wp³yw na nasz organizm. Najlepiej wybieraæ herbaty sypane, gdy charakteryzuj¹ siê one lepsz¹ jakoœci¹ ni herbaty ekspresowe. Obecnie na rynku dostêpnych jest wiele rodzajów herbat, oto kilka z nich: HERBATA CZARNA- jest dobrze znana i goœci w ka dym domu. Otrzymuje siê j¹ w wyniku wiêdniêcia, zwijania, fermentacji, suszenia oraz sortowania liœci. HERBATA BIA A - nale y do najdro szych i ciesz¹cych siê najwiêkszym uznaniem koneserów herbat. Posiada szczególne w³aœciwoœci zdrowotne, miêdzy innymi przeciwdzia³a powstawaniu zmian nowotworowych w komórkach. Dziêki obecnoœci przeciwutleniaczy opóÿnia efekty starzenia. HERBATA ZIELONA pochodzi z tej samej roœliny co herbata czarna. W przeciwieñstwie do niej nie zosta³a poddana procesowi fermentacji. Napar z zielonej herbaty bogaty jest w witaminy C, E, B, sole mineralne i garbniki. Ma wiele cennych w³aœciwoœci, miêdzy innymi: * spowalnia proces starzenia, dziêki zawartoœci Przeciwutleniaczy, * dzia³a antybakteryjnie, zapobiega próchnicy zêbów i parodontozie, * picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko nowotworów, * badania kliniczne sugeruj¹, e zawarte w herbacie polifenole niszcz¹ komórki rakowe i uniemo liwiaj¹ ich dalszy rozwój, * zielona herbata wp³ywa pozytywnie na metabolizm, przyœpiesza trawienie, * ma dzia³anie moczopêdne, dziêki czemu szybciej pozbywamy siê z organizmu toksyn, * poprawia pracê w¹troby i nerek, garbniki zawarte w tej herbacie oddzia³uj¹ pozytywnie na b³ony œluzowe przewodu pokarmowego, * regularne picie zielonej herbaty obni a poziom trójglicerydów i cholesterolu, co zmniejsza zagro enie mia d yc¹. HERBATA CZERWONA - Nazywana jest pogromc¹ t³uszczu. * dzia³a pobudzaj¹co na wytwarzanie soków trawiennych i stymuluje pracê jelit co przyœpiesza metabolizm, * posiada w³aœciwoœci moczopêdne, oczyszcza organizm z toksyn, * obni a poziom cholesterolu, * ³agodzi skutki spo ycia alkoholu, przyspiesza trawienie alkoholu, * pomaga w koncentracji, poprawia pamiêæ, * zawarty w niej fluor zapobiega próchnicy, * poprawia kr¹ enie obwodowe i mózgowe, * pomaga zwalczaæ z³y nastrój, a nawet lekk¹ depresjê. HERBATA ROOIBOS - nie zawiera kofeiny, wiêc mo e j¹ piæ ka dy, nawet ma³e dzieci. Pomaga przy bezsennoœci i problemach o³¹dkowych. Ma³gorzata Gawlik, studentka dietetyki

18 Coœ na z¹b czyli studenckie ciasteczka owsiane Sk³adniki: * 500 g p³atków owsianych * 1/2 szklanki cukru * 2 jajka * 15 dag mas³a * 10 dag margaryny Sposób przygotowania: * P³atki owsiane podrumieniæ na patelni z 10 dag margaryny- ostudziæ. * Bia³ka ubiæ z cukrem, na koniec dodaæ ó³tka. * P³atki, ubite jajka i mas³o dobrze razem wymieszaæ. * Na papierze do pieczenia formowaæ ³y k¹ ciasteczka i piec 0 ok minut w temperaturze ok. 180 C. SMACZNEGO!!! Martyna Chromiñska, studentka III roku dietetyki Klasyczna wersja Najbardziej popularnym ze wszystkich jest delikatnie przyprawiony pomidorowy sos do pizzy. Aby go przyrz¹dziæ, nale y przygotowaæ nastêpuj¹ce sk³adniki: dwa z¹bki czosnku, jedn¹ cebulê, 100 mililitrów bia³ego wina, cztery ³y ki oliwy z oliwek, pó³ kilo œwie ych, dojrza³ych pomidorów, szczyptê cukru, 1 ³y eczkê oregano oraz tyle samo bazylii suszonej (mo na dodaæ tak e kilka listków œwie ej bazylii) oraz inne ulubione przyprawy, sól i pieprz do smaku. Czosnek i cebulê oczyœciæ, obraæ i zmiksowaæ za pomoc¹ rêcznego blendera. Dodaæ pozosta³e sk³adniki i gotowaæ na bardzo ma³ym ogniu przez oko³o minut a sos zgêstnieje. Ostudziæ, prze³o yæ do miseczki i podawaæ na zimno z gor¹c¹ pizz¹. Sos mo na tak e u yæ jako bazê do pizzy, smaruj¹c surowe ciasto i posypuj¹c ulubionymi sk³adnikami. Sosy do pizzy Popularny sos pomidorowy, aromatyczny czosnkowy czy ostry barbecue to smaczne i proste w przygotowaniu sosy do pizzy, które trzeba spróbowaæ. Pizza smakuje niemal e ka demu. Jednak, aby podkreœliæ smak tej potrawy, czêsto doskona³ym dodatkiem jest sos. Zwyk³y ketchup nie umywa siê do mieszanki zdrowych warzyw i przypraw. W zale noœci od upodobañ, sosy mog¹ byæ ³agodne lub ostre, jednak e ka dy z nich smakuje wybornie. Dip czosnkowy Innym pomys³em na dodatek do pizzy jest sos czosnkowy. Jest on niezwykle aromatyczny i intensywny w smaku. Najlepiej smakuje dobrze sch³odzony. Do jego przygotowania nale y zaopatrzyæ siê w trzy ³y eczki zió³, na przyk³ad oregano czy bazyliê, 2 ³y ki sto³owe wody przegotowanej, 70 mililitrów œmietany o zawartoœci t³uszczu 18%, 130 mililitrów majonezu, 2-4 z¹bki czosnku oraz sól i pieprz do smaku Pierwszy krok to sparzenie zió³ wrz¹tkiem. Nastêpnie nale y dodaæ œmietanê i majonez. Czosnek wycisn¹æ i dodaæ do mieszanki. Aby urozmaiciæ smak, mo na dodaæ drobno posiekan¹ natkê pietruszki. Przyprawiæ sol¹ i pieprzem. Dobrze sch³odziæ. Sos barbecue Dla wielbicieli ostrych przypraw, dobrym pomys³em bêdzie przygotowanie aromatycznego i ostrego w smaku sosu barbecue. Jest to sos o rzadkiej lub gêstej (w przypadku sosu do pizzy- lepszej) konsystencji. Pochodzi z Hiszpanii, jednak e w Polsce jest bardzo popularny. Jest podawany zarówno do potraw z grilla, jak i jako dodatek do pizzy. Ponadto, mo na nim posmarowaæ spód pizzy jeszcze przed upieczeniemzamiast sosu pomidorowego. Aby go przygotowaæ, potrzebne bêd¹ takie sk³adniki jak: 200 gram przecieru pomidorowego, 3 wyciœniête z¹bki czosnku, 2 cebule, 4 ³y ki oleju i 4 ³y ki octu, 100 mililitrów bia³ego wina, 3 ³y ki p³ynnego miodu, 1 ³y eczka musztardy, sos tabasco, przyprawy (mog¹ to byæ: bazylia, tymianek czy liœæ laurowy) oraz sól i pieprz do smaku. Pokrojon¹ cebulê zeszkliæ na oleju, dodaæ czosnek oraz wymieszany przecier pomidorowy z octem. Dusiæ kilka minut na ma³ym ogniu. Dolaæ wino, miód oraz dodaæ zio³a. Doprawiæ do smaku i gotowaæ jeszcze przez 8 minut. Sos do pizzy podawaæ na zimno. Milena Wasilewska, studentka III roku dietetyki

19 B ÊDY NA JÊZYKU Niewa ne czy chcesz dobrze wypaœæ na randce albo na rozmowie kwalifikacyjnej. Gdziekolwiek jesteœ pamiêtaj o tych kilku podstawowych s³owach, a nie narazisz siê na kpinê otaczaj¹cych Ciê osób. Musisz unikaæ poni szych b³êdów! cofaæ siê do ty³u cofaæ siê dwoje kobiet (mê czyzn) dwie kobiety ( dwóch mê czyzn) kupywaæ kupowaæ lubiej¹ lubi¹ miesi¹c czasu miesi¹c posz³em poszed³em spadaæ w dó³ spadaæ swetr sweter w ka dym b¹dÿ razie w ka dym razie w³anczam w³ ¹ czam wzi¹œæ wzi¹ æ Magda Nasi³owska, studentka II roku filologii polskiej B³yœnij jêzykiem Dzieñ dobry œwiecie! j. angielski - Good Morning/Good afternoon (od po³udnia) j. rosyjski - Çäðàâñòâóéòå j. czeski - dobré jitro j. francuski - Bonjour j. niemiecki - Guten Morgen(rano)/Guten Tag j. grecki - Kalimera j. hiszpañski - Buenos dias/buenos tar des (po po³udniu) j. litewski - labas rytas j. ³otewski - Labrit j. portugalski - Bom Dia j. rumuñski - Buna Dimineata j. s³owacki - Dobre rano j. szwedzki - God morgon(rano)/god middag (po po³udniu) j. w³oski - Boungiorno j. hawajski - Aloha j. holenderski - Goedemorgen j. wenecki - Bongiorno j. japoñski - (konnichi wa) Magdalena Zagrodzka, studentka II roku bezpieczeñstwa narodowego i III roku filologii rosyjskiej Zaczynamy w jêzyku rosyjskim: Êòî íå áîëåë,òîò çäîðîáüþ öåíû íå çíàåò - Kto nie chorowa³, nie zna ceny zdrowiaí Íå ïî ëåñó áîëåçíü õîäèò,à ïî ëþäÿì? - Choroba po lesie nie chodzi, a po ludziach  çäîðîâîì òåëå-çäîðîâûé äóõ - W zdrowym ciele zdrowy duch Êòî âñòàë äî äíÿ,òîò äíåì çäîðîâ - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje I po angielsku It never rains but it pours - Nieszczêœcia chodz¹ parami When in Rome do as the Romans do - Kiedy wejdziesz miêdzy wrony musisz krakaæ tak jak i one A czemu i nie po hiszpañsku.. No dejes para ma?ana lo que puedas hacer hoy - Co masz zrobiæ jutro, zrób dzisiaj A mal tiempo buena cara - Dobra mina do z³ej gry Si estás en Roma, vive como un romano; si vas a otra parte, vive como los lugareños - Jeœli wszed³eœ miêdzy wrony, musisz krakaæ tak jak one A quien madruga Dios le ayuda. / El que madruga coge la oruga - Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje Magdalena Zagrodzka, studentka II roku bezpieczeñstwa narodowego i III roku filologii rosyjskiej

20 JÊZYKOWE CIEKAWOSTKI Najd³u sze polskie s³owo Konstantynopolitañczykowianeczka Najd³u sze angielskie s³owo pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [niumonooltromajtroskopiksilikowolkenokoniosis] rodzaj przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, spowodowanej inhalacj¹ tlenku krzemu (IV) w miejscach takich jak wulkany; jest odmian¹ pylicy p³uc. Najd³u sze rosyjskie s³owa îáùåîáðàçîâàòåëüíûé ëèöåé - liceum ogólnokszta³c¹ce äîñòîïðèìå àòåëüíîñòè - atrakcje turystyczne Magdalena Zagrodzka, studentka II roku bezpieczeñstwa narodowego i III roku filologii rosyjskiej, Dzieñ by³ mroÿny i œnie ny, lecz niepokoj¹co cichy. Srebrzystobia³e p³atki zawisa³y w bezruchu na okiennych szybach, uzbrojonych w niebieskie od pokrywaj¹cego je lodu kraty. Wicher d¹³ g³oœno w szparach miêdzy framugami a elbetow¹ œcian¹. Major Konstanty Or³ow siedzia³, jak zwykle, przy swoim mahoniowym biurku, na którym sta³ sfatygowany proporczyk zastêpcy dowódcy bazy wojskowej w Czelabiñsku. Siêgn¹³ w g³¹b szuflady, szukaj¹c po omacku pêkatej butli z bursztynowym p³ynem. Uk³adaj¹c pomarszczone palce na szklance, zawaha³ siê przez chwilê i cofn¹³ rêkê, by w koñcu poci¹gn¹æ du ego ³yka prosto z gwinta. Spojrza³ w swoje odbicie w szyjce i ponownie zasmakowa³ w szkockiej, któr¹ otrzyma³ z okazji awansu na stopieñ genera³a. Do dnia degradacji by³ jednak abstynentem. Or³ow zastanawia³ siê, czy wypada mu piæ samemu. W koñcu by³ wysoko postawionym oficerem, a tacy nie opró niaj¹ swoich zapasów w pojedynkê. Jego dylemat szybko siê jednak rozwi¹za³, gdy w gabinecie rozleg³o siê donoœne pukanie. Wejœæ zakomenderowa³. Do pokoju wszed³ m³ody mê czyzna ledwo mieszcz¹cy siê w drzwiach. Na twarzy mia³ wypisan¹ historiê ca³ego ycia, a ka da blizna zdradza³a jednego pokonanego w boju wroga Matki Rosji. Mimo swojego wieku, nosi³ na sercu wiele baretek, w tym tê najwa niejsz¹ Orderu Lenina. Przemówi³ skrzekliwym g³osem, przywodz¹cym na myœl zepsut¹ dzieciêc¹ zabawkê: Towarzyszu majorze, przynios³em raport tygodniowy do podpisania., Pierwsza czêœæ trylogii Krieg Drei Rozdzia³ pierwszy - Trzy warunki Po³ó i odejdÿ. Z ca³ym szacunkiem, towarzyszu majorze, ale musi pan podpisaæ teraz. Daj e to... Or³ow niechêtnie skreœli³ na ostatniej stronicy swój niezgrabny podpis, specjalnie robi¹c przy tym okropnie wygl¹daj¹cego kleksa. Ach, te pióra... Chyba sta³o siê to nieczytelne narzeka³. Wystarczy, towarzyszu majorze. Jutro wyrusza pan do Moskwy. Po twarzy osiwia³ego starca przemkn¹³ cieñ uœmiechu. Wraca do Moskwy, do domu. Czeka³a tam na niego posada w ministerstwie, po d³ugich latach zes³ania do Czelabiñska mia³ w koñcu szansê na ponowny awans. W chwili, gdy major rozp³yn¹³ siê we w³asnych myœlach o ciep³ych pokojach Kremlu, uœciskach prezydenta i ró nych genera³ów, do gabinetu bez zapowiedzi wpad³ przera ony sier ant. Towarzyszu majorze, po ar w hangarze orbitalnego Tu-C43. I? zapyta³ zdenerwowany, e ktoœ oœmieli³ siê przerwaæ jego wewnêtrzn¹ wycieczkê ku lepszym czasom. Amo e zupe³nie czym innym. Proszê o pozwolenie na wys³anie zastêpów gaœniczych. Sier ancie, chyba zapomnieliœcie, e zwierzchnikiem zespo³u ratowniczego jest major Bogdanow. Major Bogdanow jest nieosi¹galny. M³ody sier ant roz³o y³ rêce w powszechnie znanym geœcie bezradnoœci. W takim razie, na co czekacie...

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji Studia podyplomowe z negocjacji i mediacji konto Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 80 8642 1126 2012 1119 9353 0007 z dopiskiem - studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Program Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi REGULAMIN PROJEKTU PRAKTYKUJ W ŁODZI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Praktykuj w Łodzi zwany dalej Projektem organizowany jest w ramach programu Młodzi w Łodzi. 2. Cele Projektu 1) Umożliwienie studentom

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo