Nr archiwalny : IS/ST/K.H-11/14 Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr archiwalny : IS/ST/K.H-11/14 Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/ Wrocław tel tel. /fax ; Nr archiwalny : IS/ST/K.H-11/14 Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście obręb Plac Grunwaldzki. Ark. Mapy 30. działka nr 33 Obiekt : Budynek szpitalny ul. Pasteura 4 (skrzydło zachodnie, 1piętro ) Temat : Remont i przebudowa oddziału Klinicznego Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku na 1 piętrze skrzydła zachodniego budynku przy ul Pasteura 4 we Wrocławiu Branża : Sanitarna IS, wentylacja i klimatyzacja Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. Data wykonania : XI Inwestor : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu ul. M. Curie Skłodowskiej Wrocław Egzemplarz 1-5 Inwestor Egzemplarz 6 a/a Projekt Serwis OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.1409 z późniejszymi zmianami oświadczamy że projekt budowlany remontu i przebudowy oddziału łóżkowego Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku na 1 p. skrzydła Zach. Bud. przy ul. Pasteura 4. S P S K 1 w zakresie instalacji sanitarnych,wentylacji i klimatyzacji został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant Inst. Sanitarnych Opracował : inż. Eugeniusz Haręża upr. proj. inst. san. nr 576/87/UW nr czł. DOIB ; DOŚ/IS/0253/03 inż. R Haręża

2 -2- SPECYFIKACJA TECHNICZNA do PW projektu remontu i przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych w- k. co,wentylacji i klimatyzacji Oddziału Klinicznego Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku na I P ( wysokim parterze) skrzydła zachodniego budynku przy ulicy Pastera 4 we Wrocławiu obręb pl. Grunwaldzki AM- 30 dz. nr 33 oraz warunków wykonania i odbioru robót budowlanych sieci i instalacji sanitarnych Dane ogólne i wytyczne budowlano-technologiczne Inwestor : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu Wrocław ul. M. Curie Skłodowskiej 58 Adres obiektu : Budynek szpitalny przy ul. Pasteura 4 ( skrzydło zachodnie ). Powierzchnia użytkowa oddziału ~ 337 m 2. 2 w tym - pow. łóżkowa (15 łóżek) ~ 167 m. - pow. zaplecza ~ 85 m 2. - pow. komunikacji ~ 85 m 2. 3 Kubatura oddziału w budynku objęta opracowaniem : ~ 2050 m. 3 w tym kubatura przestrzeni wewnętrznej (ogrzewanej) oddziału : ~ 1335 m Zakres opracowania ; - wbudowanie łazienek w pokojach chorych instalacje w-k, cw, cyr, centralnego ogrzewania wentylacji, klimatyzacji Budynek wzniesiony na przełomie wieku XIX i XX w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Nadproża łukowe odcinkowe. Stropy - ceglane sklepienia oparte na ścianach i łękach oraz filarach i słupach żeliwnych. Ogólny stan techniczny konstrukcji jest dobry. Elementy wykończenia piętro i strych ) ewentualne prowadzenie pionów odpowietrzeń kanalizacji sanitarnych, pionów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z zasilaniem w kondygnacji I p. oraz montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w kondygnacji strychowej. Zaleca się czasowe wyłączenie połowy pomieszczeń kondygnacji 1 piętra z użytkowania (przebudowa i zmiana funkcji użytkowej) co umożliwi mało kolizyjne prowadzenie robót przy częściowym funkcjonowaniu oddziału szpitalnego. Potrzeba przebudowy podejść pionów wod-kan. i CO w pomieszczeniach przyziemia skutkować będzie koniecznością wyłączenia z użytkowania jedynie pojedynczych gabinetów i pokoi. Po przebudowie pionów należy odtworzyć obudowy pionów ścianek z GK i naprawić tynkowanie w rejonach robót instalacyjnych oraz przemalować całe pokoje. Układ funkcjonalno- użytkowy oddziału 1. Sale chorych z węzłem sanitarnym 2-łóżkowe + łazienka po ~14,2 + 4,5 m 2 (6 szt. ) 2. 2 Sale chorych z węzłem sanitarnym 1-łóżkowe + łazienka po ~13,4 + 4,5 m (3 szt. ) 3. 2 Pokój lekarzy dyżurnych (~14 m ).Po za strefą przebudowywaną oddziału 4. 2 Pokój zabiegów pielęgniarskich ~ 17,7 m Pokój zabiegów pielęgniarskich ~ 14,1 m Pokój pielęgniarek ~ 18,7 m. 7. Brudownik (4,5 m ) + magazynek (3,1 m 2 ) (myjnia basenów 60x60x100 cm + sterylizator ). 8. Składzik podr. pościeli ~ 2,5 m Kuchnia oddziałowa (po za strefą przebudowy ) 10 UWAGA!!! Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dopuszcza się w trakcie realizacji wprowadzenie nieistotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego w rozwiązaniu projektowym pod warunkiem uzgodnienia ich w trybie nadzoru autorskiego z projektantem.

3 3 1. Wytyczne ogólne 1. Przed przystąpieniem do realizacji wewnętrznych instalacji sanitarnych zapoznać się z projektem technicznym, przedmiarem robót a sprawy wątpliwe wyjaśnić z projektantem. 2. Roboty instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 3. Powiadomić wszystkie niezbędne instytucje, urzędy, zakłady o terminie rozpoczęcia robót sanitarnych 4. Zapoznać pracowników z przepisami BHP,P.POŻ.bezpieczeństwem i ochroną zdrowia oraz zagrożeniami mogącymi występować na budowie. 5.Instalacje sanitarne wykonywać zgodnie z : projektem budowlanym wykonawczym wewnętrznych instalacji wod-kan, cw,cyr c.o, wentylacji i klimatyzacji instalacji w-k, cw, cyr, centralnego ogrzewania wentylacji, klimatyzacji i uwagami końcowymi. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych część instalacyjna wytycznymi zawartymi w Dz U. nr 75. (wytycznymi zawartymi w poradniku C.O.B.-R.T.I. INSTAL. dla instalacje z rur miedzianych.) 6. Do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej przetargowej wykorzystać przedmiar robót który jest w posiadaniu inwestora. Do niniejszego opracowania załączono opisy techniczne instalacji sanitarnych. 7. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00,,Wymagania ogólne. Określenia podane w ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi. nomenklaturą Polskich Norm. aprobat technicznych. a mianowicie: - roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji zgodnie ustaleniami projektowymi. - wykonawca osoba lub organizacja wykonująca w.w. roboty budowlane. - procedura - dokument zapewniający jakość.,, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze -procedura może być zastąpiona przez aprobaty techniczne i instrukcje. - ustalenia projektowe -- ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania instalacji i sieci sanitarnych. - wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. - MATERIAŁY Uwaga. - Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w Dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. - Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: - Spełnienia tych samych właściwości technicznych. - Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania. - Uzyskanie akceptacji projektanta i inżyniera budowy.

4 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA ORAZ DEMONTAŻ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI KOD CPV: Roboty budowlane dział. KOD CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych grupa. KOD CPV: Hydraulika i roboty sanitarne -klasa KOD CPV: Kładzenie upustów hydraulicznych - kategoria. KOD CPV: Hydraulika -precyzja kategorii. KOD CPV: Roboty instalacyjne wyższy stopień precyzji kategorii. KOD CPV: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

5 5.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOD CPV : Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną KD Ogólne wymagania ST KD Materiały KD Przewody KD Armatura KD Izolacja termiczna KD Sprzęt Transport i składowanie Rury Elementy wyposażenia Armatura Izolacja termiczna Wykonanie robót Roboty demontażowe instalacji KD Montaż rurociągów KD Montaż armatury i osprzętu KD /1 Montaż przyborów i urządzeń KD Badania i uruchomienie instalacji Wykonanie izolacji ciepłochronnej KD Kontrola jakości robót ST KD p Odbiór robót ST KD p i Obmiar robót ST OW p Podstawa płatności ST OW p Przepisy związane ST OW p Opis techniczny poszczególnych instalacji sanitarnych Przyłącze wodociągowe KD Instalacje wody zimnej, cw i cyrkulacji i p poż. KD ; KD Kanalizacja sanitarna ST KD Kanalizacja deszczowa Uwagi końcowe -5-

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOD CPV : Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wewnętrznych instalacji wod-kan, cw, cyrkulacji Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną KD Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z wpięciem do istniejących instalacji i modernizację instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: - montaż rurociągów, - montaż armatury, - montaż urządzeń, - badania instalacji, - wykonanie izolacji termicznej, - regulacja "działania instalacji. - roboty demontażowe Ogólne wymagania ST KD Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodni z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonani i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.,, Instalacje sanitarne i przemysłowe". Ogólne wymagania podano w ST KD p 1-4 i Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów innym - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.,,instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji Materiały KD Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami Przewody KD Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych miedzianych łączonych za pośrednictwem kształtek na lut w oparciu o PORADNIK COB-RTS,,INSTAL. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PP i PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

7 Armatura KD Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o standardzie średnim Izolacja termiczna KD Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. wg PN-B-02421/2000 rok Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz VI czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów Transport i składowanie Rury Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia Elementy wyposażenia Transport elementów wyposażenia do.białego montażu' powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach Armatura Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych Izolacja termiczna Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych Wykonanie robót Roboty demontażowe KD Demontaż instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów, na odcinkach niezbędnych do wpięcia nowych instalacji. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. Zdemontowana izol. termiczna po zabezpieczeniu może służyć ponownie do uzupełnień izolacji, po zgodzie inspektora nadzoru.

8 Montaż rurociągów KD Rurociągi łączone będą przez kształtki za pomocą lutowania i gwint. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II.Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. a lutowane w poradniku instalacje z rur miedzianych. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: - wyznaczenie miejsca ułożenia rur, - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, - przecinanie rur, - założenie tulei ochronnych, - ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, - wykonanie połączeń. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu Montaż armatury i osprzętu KD Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz montować zgodnie z WTWiORB-M i rysunkami PW. Baterie ścienne umywalkowe, zlewozmywakowe, zmywaków 25-35cm nad górną krawędzią przyboru. Baterie wannowe ścienne 10-18cm. nad górną krawędzią wanny. Zawory czerpalne ścienne 60cm od posadzki. Baterie ścienne do natrysków cm od posadzki. Zawory spłukujące do WC 110cm od posadzki /1 Montaż przyborów i urządzeń KD Przybory i urządzenia sanitarne montować zgodnie z WTWiORB-M, rysunkami PW. i nie wymagają rysunków szczegółowych. Są natomiast rozwinięcia wody zimnej, cw, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki,a także umywalki, pisuary i zlewy należy montować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Można miski ustępowe i bidety mocować do ściany za pośrednictwem odpowiedniej konstrukcji. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: -- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, brodzikach, automatycznych pralkach itp mm, -- przy wpustach podłogowych -- 50mm, -- przy przewodach spustowych deszczowych mm, -- przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony -- 50mm. Zlewy należy umieszczać na wysokości 75-80cm licząc od góry krawędzi miski zlewu a zawory czerpalne wody zimnej i ciepłej 60cm od posadzki.

9 9 Zlewozmywaki należy umieszczać na wysokości 80-90cm licząc od góry krawędzi miski jeżeli są przeznaczone do pracy stojącej. Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia należy wyposażyć w tłuszczowniki indywidualne, zaopatrzone w urządzenia do łatwego czyszczenia. Umywalki należy umieszczać na wysokości cm licząc od góry krawędzi miski jeżeli są przeznaczone do pracy stojącej a w przedszkolach 60 cm. Odległość między umywalkami ustawionymi szeregowo winna wynosić 30cm. Umywalki, zlewozmywaki, zlewy, miski ustępowe, wpusty piwniczne, kratki łazienkowe, pisuary, podejścia do baterii, itp. podano na rys. OZNACZENIA Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. Istniejące hydranty fi 25 zamontowane w przyziemiu na parterze i I p. t/j szt.3 są do wykorzystania. Projektowane hydranty fi 25 na parterze, I p. i poddaszu t/j szt.4 są projektowane w wnękach o wymiarach 76 x 25cm. h=65cm +86cm =151cm. Wyposażenie hydrantu zawór kulowy fi. 25mm. gumowy wąż wodny tłoczny. śrubunek kątowy fi. 25. prądnica uniwersalna. instrukcja montażu. instrukcja napraw i konserwacji. Zawór hydrantowy fi 25 wraz z odgałęzieniem od pionu umieścić na wysokości 135cm.-141cm od poziomu podłogi przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa zgodnie z PN-B Badania i uruchomienie instalacji Instalacja przed zakryciem obudów i bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, płukać dwukrotnie i dezynfekować. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół Wykonanie izolacji ciepłochronnej KD Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi Kontrola jakości robót ST KD (p 6.2) Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji w-k powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podane są ST KD p i 8 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje sanitarne i przemysłowe" W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

10 10 - bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji wz,cw,cyr i kan. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materia/ów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materia/ów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),. protokoły badań szczelności instalacji Obmiar robót p7 S.T ogólne wymagania O.W Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne" Podstawa płatności ST p 9 O.W Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne Przepisy związane ST p10 O.W Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa PN-92/B Instalacje wodociągowe Opis techniczny poszczególnych instalacji sanitarnych Przyłącze wodociągowe KD /1 Przyłącze wodociągowe- istniejące bez zmian /2 Opis ogólny instalacji sanitarnych Woda zimna jest doprowadzana do budynku za pośrednictwem istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku a wymiana i przebudowa dotyczy wewnętrznej instalacji na parterze i I piętrze w nawiązaniu do projektu z 1982 i 1983 r. uwzględniając II p. Woda ciepła i cyrkulacja z istniejącej instalacji jak wyżej. Ścieki sanitarne odprowadzane są za pośrednictwem podejść ( przyłączy) fi 0,15 m i= ok 2 procent do istniejącej kanalizacji na zewnątrz skrzydła zachodniego budynku przy ulicy Pastera 4. Wody opadowe z dachu odprowadzane są do istniejącej kanalizacji na terenie kliniki. W budynku oddziału klinicznego Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku na I piętrze skrzydła zachodniego jest przewidziana wentylacja grawitacyjna a w pomieszczeniach łazienek i korytarzu wspomagana mechanicznie. W pomieszczeniach na parterze nr 10 personelu (pielęgniarek), nr 9, 11 zabiegowym, nr 8A, 7B, 6B przewidziano klimatyzację. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach ; nawiew poprzez szczeliny w oknach, nawietrzaki podokienne, wywiew za pomocą istniejących i projektowanych kanałów murowanych oraz blaszanych. Wentylacja nawiewna pomieszczeń łazienek grawitacyjna przewidzieć otwory nawiewne w drzwiach a wywiewna wspomagana wentylatorem wyciągowym WD 16. W korytarzu oddziału przewidziano nawiew i wywiew powietrza mechaniczny dla kubatury ok. 390 m 3 i 1,5 krotności wymiany powietrza na godzinę.

11 11 Instalacja centralnego ogrzewania za pomocą nowych gładkich płytowych Piano-Universal grzejników zasilanych z istniejących pionów i gałązek grzejnikowych oraz nowych rur dla potrzeb I- p i ewentualnie IIp. W istniejącym budynku jest czynny węzeł co i cw z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zapotrzebowanie ciepła na cele co i wc nie ulegnie zwiększeniu. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej, cw i cyrkulacji w przyziemiu i parterze zaprojektowano z rur i kształtek PP-3 (z wkładką stabilizującą) uwzględniając przebudowę przyszłości II p. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP-3 z wkładką stabilizującą. Na rozgałęzieniach przewodów zaprojektowano zawory odcinające kulowe. Przewody prowadzone po wierzchu ścian w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej i obudowie z PGK. W łazienkach chorych przewidziano baterie umywalkowe i natryskowe samozamykające /3 Instalacje wody zimnej, cw Woda zimna dla potrzeb sanitarno socjalnych remontowanego budynku będzie dostarczona za pośrednictwem istniejącego przyłącza wodociągowego Nowe odcinki instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-3 - wody zimnej - ciepłej wody Odgałęzienia rur wodociągowych do pionów prowadzić nad głównymi ciągami jak pokazano na rzucie i rozwinięciach instalacji. Na każdym odgałęzieniu projektuje się zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym lub bez jak zaznaczono na rozwinięciach projektu wykonawczego z przeznaczeniem wody zimnej dla urządzeń sanitarnych. Rurociągi wodne prowadzone są jako instalacja podtynkowa w izolacji cieplnej grubości 5mm. Rury wody zimnej, cw i cyrkulacji na korytarzach w parterze i I P ułożyć w izolacji cieplnej grubości średnio 20mm przy temperaturze otoczenia w 0-12 C. Natomiast rurociągi pionów wodociągowych ocieplić gr. 5mm. Zapotrzebowanie wody podano w obliczeniach. Wykaz niezbędnych materiałów instalacji wz,cw,cyr. Rury miedziane i kształtki fi18-54 przy grubościach ścianek od 1,0-2,0 mm Umywalki i baterie montowane na ścianie. Zlewozmywaki i baterie montowane na ścianie. Wanny i baterie montowane na ścianie. Brodziki - baterie montowane na ścianie. Zawory czerpalne dla potrzeb sprzątania montowane na ścianie. Miski ustępowe z spłuczkami Zawory odcinające kulowe podpionowe z kurkami spustowymi na wz, cw. Zawory odcinające kulowe na wz i cw,cyr. Pianka poliuretanowa dla potrzeb ocieplenia poziomów grubości zgodnie z PN- B z 2000 r.

12 12 Pianka poliuretanowa dla potrzeb ocieplenia poziomów i pionów w mieszkaniach grubości 5mm. Wszystkie te materiały i urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne z możliwością stosowania na polskim rynku proponuję aby były produkowane przez zakłady na terenie Polski. Urządzenia przewidziano w wykonaniu standartowym. Zestawienie zaprojektowanych przyborów urządzeń sanitarnych. Rodzaj punktu czerpalnego Bateria umywalkowa w łazience z mieszaczem i fotokomórką w tym 1dla niepełno - sprawnych Bateria umywalkowa Bateria natryskowa w łazience z mieszaczem i fotokomórką Bateria zlewozmywakowa Ilość punktów czerpalnych 9x0,33=2,97 4x0,67=2,68 9x1,0= 9,0 3x1,0= 3,0 Normat. wypływ wody l/s Zw. 0,07+0,07 Cw. 0,07+0,07 0,15+0,15 0,15+0,15 Suma wypływów l/s Zw. 1,26 0,56 Cw. 2,7 0,90 Spłuczka ustępowa zbiornikowa 8+ 1 N/S Pisuar 9x0,5= 4,5 0..x0,17= Zw. 0,13 0,07 Zw. 1,17 Zawór czerpalny 1x0,5=0,5 Zw. 0.3 Zw. 2,1 Zlew Sterylizator z myjką 1+1x1,0=2,0 1 x1,0=1,0 0,15+0,15 0,15+0,15 0,6 0, Instalacja kanalizacji sanitarnej RAZEM 25,65 9,59 l/s Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur i kształtek kanalizacyjnych PVC przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej od przyziemia do stropu nad I piętrem uwzględniając przebudowę II p. Piony kanalizacyjne projektowane połączyć z istniejącymi żeliwnymi pod stropem I p. Na pionach zainstalować rewizję czyszczak. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji w przyziemiu budynku. Ścieki sanitarne z budynku są odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala. Przeprowadzić kontrolę kanałów za pośrednictwem kamery wraz z udokumentowaniem ich stanu technicznego. Ewentualne odkrywki kanalizacji wykonawca uzgodnić z inspektorem nadzoru. W kalkulacji kosztowej przewidzieć dodatkowe nakłady prac związane z tymi pracami. Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone z urządzeń sanitarnych projektowanych za pośrednictwem przyłącza φ150 do sieci zewnętrznej czynnej kanalizacji na terenie SPSK-1.

13 13 Średnice, spadki, długości, podejścia do poszczególnych urządzeń, wysokości ułożenia od posadzki lub stropu pokazano na rzucie parteru i rozwinięciach instalacji kanalizacji w projekcie. Na poszczególnych załamaniach rur kanlizacjil. zaprojektowano rewizje czyszczarki. Wszystkie nowoprojektowane piony kanalizacji oraz podejścia wykonać z rur PVC typ średni. Łączenie tych rur odbywa się za pośrednictwem kielichów z uszczelkami. Każdy pion jest wyposażony min. w jedną rewizję. Odpowietrzenie projektowanych pionów kanalizacyjnych jest za pomocą rury wywiewnej lub odpowietrznika. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o PN-92/B-01707, wytyczne techniczne stan istniejący, informacje inwestora, doświadczenie projektanta. Instalację kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nie podpiwniczonych zaprojektowano pod posadzką. Obsypka powinna być zagęszczona i wynosić minimum = 15cm Wykaz niezbędnych materiałów instalacji kanalizacji sanitarnej 1. Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PVC typ ciężki. 2. Piony kanalizacyjne i podejścia do urządzeń wykonać z rur PVC typ sredni. 3. Kształtki kanalizacyjne PVC j/w. 4. Kratki łazienkowe fi 50 z PVC. 5. Wpusty piwniczne fi 100 z PVC. 6. Rewizje poziome i podpionowe z PVC. 7. Rury wywiewne dla odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych z PVC. 8. Wszystkie te materiały i urządzenia muszą posiadać ważne aprobaty techniczne z możliwością stosowania na polskim rynku proponuję aby były produkowane przez zakłady na terenie Polski. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne urządzeń sanitarnych i deszczowe z budynku zostaną odprowadzone za pośrednictwem przyłącza φ0,15m do sieci zewnętrznej na terenie S PSK-1 i dalej do sieci MPWiK czynnej w ulicy Kanalizacja sanitarna i deszczowa z podejściami do rur spustowych Ilość wód deszczowych odprowadzonych do sieci pozostaje bez zmian. Wody deszczowe z budynku będą odprowadzone za pośrednictwem rur spustowych i wpustów podwórzowych wraz przyłączami do projektowanej i istniejącej czynnej kanalizacji na terenie

14 UWAGI KOŃCOWE Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym cz. sanitarna ST i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz przepisami b.h.p. i p.poż. oraz PORADNIKIEM COB-RTS,,INSTAL dla Instalacji z rur miedzianych poz.1-5 str Przed przystąpieniem do robót należy ustalić trasy poszczególnych instalacji i dokonać odkrywek w charakterystycznych miejscach. 3. Przejścia przewodów, rur przez stropy ściany wykonać w przygotowanych otworach, bruzdach, wnękach i tulejach przez wykonawców konstrukcji budynku. 4. Proponowana kolejność wykonywania instalacji - ustalić trasę ciągów wentylacyjnych do łazienek i kuchni. - instalacja c.o ze względu na konieczność zachowania spadków - kanalizację - wodę zimną, ciepłą i cyrkulację - instalacje elektryczne i telefoniczne 5. Ewentualne zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem 6. Przewody, rury w części budynku prowadzić w przestrzeni pod stropem konstrukcyjnym podwieszonym lub w kanale. 7. Rurociągi wody zimnej, cw, cyrkulacji, c.o, poziomy, piony i podejścia układać w izolacji ciepłochronnej jak podano w opisie. 8. Wszystkie wyroby - urządzenia i materiały muszą posiadać atesty dopuszczające stosowania ich na rynku polskim 9.Wszystkie prawa autorskie niniejszego projektu są zastrzeżone. 10. Dla potrzeb wykonania instalacji sanitarnych nie potrzeba opracować PLANU BiOZ. 11.Przedmiar robót w wersji elektronicznej jest w posiadaniu inwestora. UWAGA: Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wszędzie tam gdzie jest to możliwe wykorzystać istniejące przebicia przez stropy i ściany. Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzieleń pożarowych powinny mieć klasę odporności EI tych przegród. Dopuszcza się nie instalowanie zabezpieczonych przepustów dla pojedynczych rur wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów. Dla zabezpieczenia przepustów rur do 50mm należy zastosować masę pęczniejącą typu PYROPLAST SCHOTT DS lub inne zabezpieczenia posiadające stosowne certyfikaty Do wykonania robót określonych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: - MATERIAŁY - Uwaga. - Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. - Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: - Spełnienia tych samych właściwości technicznych. - Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania. Uzyskanie akceptacji projektanta i inżyniera budowy.

15 INSTACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA WENTYLACYJNEGO KOD CPV: Roboty budowlane dział. KOD CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych grupa. KOD CPV: Hydraulika i roboty sanitarne -klasa KOD CPV: Instalacje cieplne, wentylacyjne - kategoria. KOD CPV: Instalowanie centralnego ogrzewania wyższy stopień precyzji kategorii. KOD CPV: Instalacja cieplna, wentylacyjna wyższy stopień precyzji kategorii.

16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KD I CIEPŁA WENTYLACYJNEGO KD Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Ogólne wymagania ST KD Materiały KD Przewody KD Grzejniki KD Armatura KD Izolacja termiczna KD Sprzęt Transport i składowanie Rury Grzejniki Armatura Izolacja termiczna Wykonanie robót Demontaż instalacji c.o. KD Montaż rurociągów KD Montaż grzejników KD Montaż armatury i osprzętu KD i p 6.6 ST OW Badania i uruchomienie instalacji Wykonanie izolacji ciepłochronnej KD Kontrola jakości robót ST KD i p 6.2 OW Odbiór robót ST KD i p i Obmiar robót p7 ST OW Podstawa płatności ST p9 OW Przepisy związane ST p10 OW Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania.stcpv: Stan istniejący Stan projektowany KD , Uwagi końcowe

17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV: I CIEPŁA WENTYLACYJNEGO KOD CPV: Przedmiot Specyfikacji Technicznej KD Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego budynku na I P Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną KOD CPV: Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o. na poziomie piwnic, parteru i pięter. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: montaż rurociągów montaż armatury montaż urządzeń grzejnych badania instalacji wykonanie izolacji termicznej regulacja działania instalacji roboty demontażowe Ogólne wymagania ST KD Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art , 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady,Warszawa Ogólne wymagania podano w STKD p1-4 i Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami. oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji Materiały KD Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

18 Przewody KD Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie wg PN/H 74200). lub z rur miedzianych łączonych za pośrednictwem kształtek i lutu zgodnie z PORADNIKIEM COB- RTS,,INSTAL punkt Grzejniki KD Grzejniki stalowe płytowe p=0,6 MPa Grzejniki drabinkowe stalowe p = 0,6 MPa Armatura KD Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną z głowicami termostatycznymi Zawory powrotne Zawory przelotowe kulowe do wody gorącej 0,6 MPa Izolacja termiczna KD Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grub. śr.25 mm FRZ Termaflex PN-B-02421/2000. rok. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu. który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów zgodnie z PORADNIKIEM COB-RTS,,INSTAL punkt Transport i składowanie Rury Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia Grzejniki Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Armatura Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach Izolacja termiczna Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

19 Wykonanie robót Roboty demontażowe instalacji KD Montaż rurociągów KD Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI - INSTAL zeszyt 2: "Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót zgodnie z PORADNIKIEM COB-RTS,,INSTAL punkt 5: - wyznaczenie miejsca ułożenia rur, - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, - przecinanie rur, - założenie tulei ochronnych, - ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, -wykonanie połączeń. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 0,5m, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów Montaż grzejników KD Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 150 mm Kolejność wykonywania robót: - wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, - wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, - zawieszenie grzejnika, - podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złącze w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej Montaż armatury i osprzętu KD Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejność wykonywania robót: - sprawdzenie działania zaworu, - nagwintowanie końcówek, - wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 20

20 - skręcenie połączenia. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy Badania i uruchomienie instalacji i p 6.6 ST OW Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej O C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji Wykonanie izolacji ciepłochronnej KD Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów. przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10mm Kontrola jakości robót ST KD p 6.2 OW Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe'. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kont roli jakości producenta. 21

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9 1. Wstęp 1.1.Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacje wod.-kan. KOD CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, 45343000-3 NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Kod CPV: 45232440-8; CPV: 45231300-8 Roboty montażowe Kod CPV: 45232410-9

Bardziej szczegółowo

6.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP

6.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 6.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 CPV 45330000-9 CPV - 45331100-1 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU Ul. Polna 3; 23-400 Biłgoraj obiekt: REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23 Instalacja centralnego ogrzewania 244 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-23 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI:

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Wykonawca: Nadzory Budowlane Doradztwo Techniczne Zdzisław Kasprowicz Jelenia Góra 58-560 ul. Izerska 14 Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze przy ul. Staromiejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PROJEKTU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PROJEKTU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PROJEKTU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331000-6 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: SŁONECZNE PIEKARY MONTAŻ UKŁADÓW SOLARNYCH I FOTOOGNIW W PIEKARACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AS - Inwestim Inwestor: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków Adres inwestycji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Przebudowy apteki szpitalnej, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, Działka nr 868/321 S 1. INSTALACJE SANITARNE 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne

Bardziej szczegółowo

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział S-06.00. Roboty instalacji sanitarnych 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1 PRACOWANIA PROJEKTOWA mgr inż.maria Grzybek 20-129 Lublin ul..kalinowszczyzna 22/1 tel. (fax) 0 81 444 44 43 Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45331100 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0. KOD CPV: Hydraulika i roboty sanitarnenej 45330000-9 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot ST... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU OBÓT SANITARNYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. RADZISZEWSKIEGO 2A W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST(co)-01 Instalacja centralnego ogrzewania Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 85 Opracował: mgr inż. Adrian Fröhlich Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ... 3 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE S

INSTALACJE SANITARNE S INSTALACJE SANITARNE S S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J A W O D O C I Ą G O W A I K A N A L I Z A C Y J N A PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ I LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CCWU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CCWU 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CCWU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN l. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU 23-400 BIŁGORAJ UL. CEGIELNIANA 24 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA KLIMATYZATORA OBIEKT : ZMJANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KLASY CHEMICZNEJ NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ ADRES : 63-700 Krotoszyn Pl. Jana

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji uzdatniania wody Szpital Powiatowy im.pck w Nisku

Modernizacja stacji uzdatniania wody Szpital Powiatowy im.pck w Nisku PRACOWANIA PROJEKTOWA mgr inż.maria Grzybek 20-129 Lublin ul..kalinowszczyzna 22/1 tel. (fax) 0 81 444 44 43 Modernizacja stacji uzdatniania wody Szpital Powiatowy im.pck w Nisku SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Tom IS-1 ZADANIE: Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie. MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO INSTALACYJNYCH I PLAN BIOZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO INSTALACYJNYCH I PLAN BIOZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO INSTALACYJNYCH I PLAN BIOZ Inwestor : Adres : Obiekt : Zakres : Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego13, Żywiec Budynek Szkoły Żywiec,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna - ST-22 Instalacja wody ppoż 236 ST-22 INSTALACJA WODY PPOŻ

Specyfikacja Techniczna - ST-22 Instalacja wody ppoż 236 ST-22 INSTALACJA WODY PPOŻ Specyfikacja Techniczna - ST-22 Instalacja wody ppoż 236 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-22 INSTALACJA WODY PPOŻ Specyfikacja Techniczna - ST-22 Instalacja wody ppoż 237

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.04.00.00 Instalacja c.o. KODY CPV: 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE WOD-KAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE WOD-KAN Projekt wykonawczy remontu pomieszczeń sanitarnych (wc, natryski) na piętrach 1-10 oraz parterze Domu Studenckiego Mikrus w Warszawie ul. Waryńskiego 10. Rebellion Design Studio Jan Lenartowicz 02-637

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa i modernizacja budynku A I etap - Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa i modernizacja budynku A I etap - Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU A I ETAP: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIWNICY WRAZ Z PRACAMI DOSTOSOWAWCZYMI NA PARTERZE I I PIĘTRZE ZABYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY SANITARNE TEMAT: Instalacja wod - kan, centralnego ogrzewania, wentylacja OBIEKT: Docieplenie bud. Urzędu Gminy z dobudową zaplecza sanitarno - magazynowego INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SST-1S SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SST-1S SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. SST-1S SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

(Kod CPV )

(Kod CPV ) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SI.01 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA (Kod CPV 45332200-5 45332300-6) Gdańsk 2010 r. 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

S Z C ZE G Ó Ł O WA S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C ZN A

S Z C ZE G Ó Ł O WA S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C ZN A S Z C ZE G Ó Ł O WA S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C ZN A Instalacja: - centralnego ogrzewania - wodno - kanalizacyjna - wentylacja Inwestor : Urząd Gminy ul. Górska 1 34-370 Rajcza 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI C.O. KOD CPV 45331100-7; 45331110-0 Obiekt: Sala gimnastyczna z łącznikiem, z zapleczem szatniowym

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Policji w Katowicach w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja centralnego ogrzewania 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY PIONÓW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z DOBOREM GRZEJNIKÓW W SIEDZIBIE ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT DAWNYCH (W CZĘŚCI PAŁACOWEJ Z WYŁĄCZENIEM SALI BALOWEJ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A I N S T A L A C J A C E N T R A L N E G O O G R Z E W A N I A D P S ś Y R A R D Ó W U L. G E N. S O S A B O W S K I E G O 2 3 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla wykonania dodatkowych punktów natryskowych w pomieszczeniach znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku BUDYNEK: Stadion Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI Zawartość dokumentacji: 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

LS PLAN LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI 90-312 ŁÓDŹ PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL 0601 380864 LSPLAN@LSPLAN.

LS PLAN LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI 90-312 ŁÓDŹ PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL 0601 380864 LSPLAN@LSPLAN. LS PLAN LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI 90-312 ŁÓDŹ PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL 0601 380864 LSPLAN@LSPLAN.PL SYMBOL PROJEKTU KO- ST-G BRANŻA NAZWA PROJEKTU FAZA INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys S1. Rzut parteru A wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys S2. Rzut parteru B wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa Szkoły Podstawowej w Korzeniowie ZAKRES SPECYFIKACJI Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz wewnętrznych instalacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 INSTALACJA C.O. CPV 45330000-9 instalowanie centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

SST-IS INSTALACJA C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

SST-IS INSTALACJA C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące SST-IS.04.00 INSTALACJA C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Temat: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY PSP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON S.C. K. MAJTCZAK, W. WIECHNO 99-300 KUTNO, ul. Plac Wolności 14, tel.:604 416 983; 504 219 414 e-mail: krzysiekmaja@wp.pl, witw2006@wp.pl NIP: 775 261 84 56; REGON:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część 02 PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU SZKOLNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7 Instalacja hydrantowa KOD CPV 45332000-3 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 1 SZCZEGÓŁOWA SPEFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Grupa Wymiana i modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Bochni

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Grupa Wymiana i modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Bochni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Grupa 453-1 Wymiana i modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Bochni 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6 bipro-bumar Sp. z o.o. rok założenia 1948 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ul. Nawrot 114 90-029 Łódź Tel.(0-42) 674-46-24, 676-71-86, 674-48-25 Tel./Fax (0-42) 674-51-58, 676-71-94

Bardziej szczegółowo

dla rozbudowy budynku zaplecza boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Borowie ul. 24 Stycznia nr Czempiń B o r o w o, dz.

dla rozbudowy budynku zaplecza boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Borowie ul. 24 Stycznia nr Czempiń B o r o w o, dz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla rozbudowy budynku zaplecza boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Borowie Branża: Sanitarna Inwestor: GMINA Czempiń ul. 24 Stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wola, dn. 3.10.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie kompleksowej usługi remontu centralnego ogrzewania w lewym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: ADAPTACJA Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZERŃ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA PRZEDSZKOLE I. ODDZIAŁOWE INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Obiekt sanitarno - socjalny-branża sanitarna

Obiekt sanitarno - socjalny-branża sanitarna Inwestor: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ul. Długa 50 43-309 Bielsko-Biała Projektant wiodący: Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt sanitarno - socjalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-07 INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-07 INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-07 INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.00-7 (wymiana części instalacji centralnego ogrzewania) Zadanie: Wymiana części instalacji c.o. z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo